TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK..."

Átírás

1 TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A RENDELET CÉLJA... 2 A RENDELET HATÁLYA... 2 AZ ELLÁTÁS TÍPUSAI... 3 HATÁSKÖR... 3 II. FEJEZET ELLÁTÁSOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 4 PÉNZBELI ELLÁTÁSOK... 4 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás... 4 Természetbeni ellátások... 5 A pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai... 5 III. FEJEZET SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK... 6 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 6 GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK... 6 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT... 6 Gyermekek napközben ellátása... 7 GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA... 7 CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA... 7 ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ... 8 IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK... 8

2 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 33/2007.(XI. 21.) SZÁMÚ REN- DELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI REND- SZERÉR L Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának képvisel -testülete (a továbbiakban a képvisel testület) a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 10. a) pontja és 16. (1) bekezdése alapján, valamint a gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) 18. (1) b) pontjában, a 18. (2), illetve (5) bekezdésében, a 29. -ban, a 13l. (1) bekezdésében, valamint a 162. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy megállapítsa azokat az alapvet szabályokat, amelyek szerint segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szül i kötelezettségek teljesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megel zésér l, megszüntetésér l. Szabályozza a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokat, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, azok feltételrendszerét és eljárásrendjét, a helyi sajátosságok figyelembe vételével. (1) A rendelet hatálya kiterjed: A rendelet hatálya 2. a) a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel Szigetszentmiklós területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerz dés másként nem rendelkezik - a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal feln ttre és szüleire; b) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkez személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerinti családtagjára, továbbá a magyar állampolgár Szmtv. szerinti családtagjára, amennyiben az ellátás igénylésének id pontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Szigetszentmiklós területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik 2

3 (2) E rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmen en kiterjed az Európai Szociális Kartát meger sít országok állampolgárainak Szigetszentmiklós területén jogszer en tartózkodó gyermekeire is. (3) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül Szigetszentmiklós területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. Az ellátás típusai 3. (1) A gyermekek védelmét Szigetszentmiklós Város önkormányzata (továbbiakban az Önkormányzat) pénzbeli, természetbeni ellátások, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások útján biztosítja. (2) Pénzbeli ellátásként: rendkívüli gyermekvédelmi támogatást biztosít az Önkormányzat, (3) Természetbeni ellátásként: rendkívüli gyermekvédelmi támogatást az alábbi ellátási formákban biztosítja az Önkormányzat a) gyermekintézményi étkezési térítési díj átvállalására, b) gyógyszerköltség, egészségügyi szolgáltatásért fizetend díj átvállalására, c) tandíj, kollégiumi díj átvállalására, d) tankönyv, tanszerellátás költségeinek biztosítására, e) élelmiszer, ruházatmegvásárlására irányul. (4) Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: a) gyermekjóléti szolgálat, b) gyermekek napközbeni ellátása, ba) bölcs de, bb) óvoda, bc) általános iskolai napközi c) gyermekek átmeneti gondozása, d) családok átmeneti otthona Hatáskör 4. (1) A képvisel -testület az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására, a jogosulatlanul és rosszhiszem en igénybevett támogatás visszafizetésére, annak méltányosságból történ elengedésére, vagy csökkentésére vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át. (2) A polgármester döntése alapján a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen a védelembe vett gyermekek számára. A polgármester jogosult e rendelet 8. (3) bekezdése szerinti utalvány befogadójával megállapodást megkötni. 3

4 (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó els fokú határozattal szemben fellebbezéssel a Képvisel -testülethez lehet fordulni. (4) A képvisel -testület kivételes esetben, a rendeletben foglalt feltételek fenn nem állása esetén a polgármester javaslatára méltányosságból támogatást állapíthat meg. (5) A képvisel -testület a személyes gondoskodás keretébe tartozó, a fenntartó hatáskörébe utalt az intézményvezet döntését vitató kérelem elbírálását a Szociális és Családvédelmi Bizottság javaslata alapján a polgármesterre bízza. 1 II. FEJEZET ELLÁTÁSOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK Pénzbeli ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5. (1) A polgármester a gyermeket e rendeletében meghatározott mérték rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti (a továbbiakban: rendkívüli támogatás), ha a gyermeket gondozó család id szakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztet rendkívüli élethelyzetbe került. (2) Els sorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkez többletkiadások - különösen a) a szociális válsághelyzetben lév várandós anya gyermekének megtartása, b) a gyermek fogadásának el készítéséhez kapcsolódó kiadások, c) az átmeneti nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének el segítése, d) betegség vagy iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható annak a gyermeknek, fiatal feln ttnek, akinek a családjában az egy f re jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, gyermekét egyedül nevel családban 250 %-át. 2 (4) Fiatal feln tt részére csak abban az esetben állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha közép- vagy fels fokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, legfeljebb 24. életévének betöltéséig. (5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege egy naptári évre es összege gyermekenként nem haladhatja meg a Ft-ot. 2 1 A 20/2008.(VII.1.) számú rendelettel módosítva, hatályos július 1. napjától. 2 A 25/2009.(IX.25.) számú rendelettel módosítva, hatályos október 1. napjától. 4

5 (6) Az a gyermek akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapították, évente legfeljebb egy alkalommal részesülhet rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, legfeljebb Ft összeg erejéig. 2 (7) Rendkívüli sürg s szükség esetén, ha a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyezteti, a (3)-(4) bekezdésben foglaltaktól függetlenül is nyújtható rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. Természetbeni ellátások 6. (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, melyr l a polgármester dönt els sorban akkor, ha a kérelem a 3. (3) bekezdésében foglaltakra irányul. (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni formájáról a család, különösen a gyermekek körülményeinek, érdekeinek mérlegelésével kell dönteni. Amennyiben az öszszes körülményre tekintettel feltételezhet, hogy a gyermek nevelése, gondozása érdekében a természetben nyújtott támogatás a célravezet bb, úgy a támogatást természetben kell megállapítani. (3) A gyermekintézményi étkezési térítési díjat teljes egészében megtéríti az önkormányzat annak a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részül kiskorúnak, és fiatal feln ttnek, ahol a törvényes képvisel legalább négy gyermek és/vagy nappali tagozaton tanuló fiatal feln tt ellátásáról gondoskodik, amennyiben a Gyvt (5) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes étkezésben nem részesülnek. (4) Fiatal feln tt részére csak abban az esetben állapítható az étkezési térítési díj átvállalása, ha középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, legfeljebb 24. életévének betöltéséig. A pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai 7. (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátás megállapítása iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani. (2) A kérelemhez csatolni kell az elbíráláshoz szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat a Gyer aiban foglaltak szerint. (3) környezettanulmányra a Gyvt (1), (2) bekezdését kell alkalmazni. (4) Az ügyintézési határid t a Ket a alapján kell számítani. (5) A pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet is kezdeményezheti. 5

6 (1) A megállapított támogatás kifizetésér l a határozatban kell rendelkezni. A kifizetés általában postai kifizetéssel, vagy folyószámlára utalással történik. Indokolt, sürg s esetben a Polgármesteri Hivatal házipénztárából történ kifizetést a polgármester engedélyezi. (2) A természetben biztosított rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a Polgármesteri Hivatal az illetékes intézménynek, szolgáltatónak utalja át. A támogatással nem fedezett díj különbözetét a kötelezettnek kell megfizetnie. (3) A 3. (3) bekezdésének a) és e) pontjai szerinti támogatások e rendelet 1. számú melléklete szerinti utalvány formájában is biztosíthatóak, az utalvány befogadójával kötött külön megállapodás szerint. III. FEJEZET SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK Általános szabályok 9. (1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igényl (a továbbiakban: kérelmez ) kérelmére történik. (2) A kérelmez a kérelmet a Gyvt. 31. (3) bekezdésében foglaltak alapján nyújthatja be. (3) Az ellátások igénybevételére a Gyvt. 31. és a 32. -ban foglaltak az irányadóak. (4) Az ellátás megsz nésének módjáról a Gyvt. 37/A. -a rendelkezik. Gyermekjóléti alapellátások (1) Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejl désének, jólétének, a családban történ nevelésének el segítéséhez, a veszélyeztetettség megel zéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történ kiemelésének a megel zéséhez. (2) Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást - lehet ség szerint - a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb es ellátást nyújtó személynél vagy intézményben kell biztosítani. Gyermekjóléti szolgálat 11. (1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit véd speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történ nevelkedésének el segítését, a gyermek veszélyeztetettségének megel zését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. (2) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a Gyvt aiban meghatározott feladatait a Családsegít,- és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban Szolgálat) által biztosítja. 6

7 (3) A Szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el a Gyvt-ben meghatározottak alapján együttm ködve a Gyvt. 17. (1) bekezdésében szabályozott jelz rendszer tagjaival. (4) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. Gyermekek napközben ellátása 12. (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban él gyermekek életkorának megfelel nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevel i, gondozói munkavégzésük, munkaer piaci részvételt el segít programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások id tartama lehet leg a szül munkarendjéhez igazodik. (2) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani, a) akinek fejl dése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, b) akit egyedülálló vagy id skorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül, c) akinek a szül je, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni. (3) Az Önkormányzat a gyermekek napközben ellátását a gyermekek életkorának megfelel en bölcs de, óvoda és az általános iskola napközi keretein belül biztosítja. Gyermekek átmeneti otthona 13. (1) A gyermekek átmeneti otthonában az a családban él gyermek helyezhet el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. (2) Az Önkormányzat a gyermekek átmeneti otthonát a Gyvt ban meghatározottak szerint ellátási szerz déssel biztosítja. Családok átmeneti otthona 14. (1) Az otthontalanná vált szül kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhet el a gyermek és szül je, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szül jét l. (2) Az önkormányzat a szolgáltatást a Gyvt ban meghatározottak szerint ellátási szerz dés által biztosítja. 7

8 Étkezési térítési díj 15. (1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcs dei, családi napközi, óvodai ellátás, iskolai napközis foglakozás keretében biztosított ellátások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. (2) Az étkezési térítési díjakat a képvisel -testület állapítja meg évente a költségvetésr l szóló rendeletében. (3) Az étkezési térítési díjat az intézmény vezet je állapítja meg a térítési díj egy napra jutó összege, az igénybevett étkezési napok száma, továbbá a normatív kedvezmények figyelembevételével. (4) Az étkezési térítési díj fizetésére kötelezett kérelmére e rendeletben szabályozott feltételek szerint pénzbeli, vagy természetbeni rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthet az étkezési térítés díj átvállalása, illetve mérséklése céljából. IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 16. (1) E rendelet december 1. napján lép hatályba, kivétel a 11., mely január hó 1. napján, valamint a 13. és 14. -ok melyek július hó 1. napján lépnek hatályba. (2) E rendelet alkalmazása során a Gyvt. 5. -ának értelmez rendelkezései az irányadóak. (3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükkor felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997.(VII.29.) Korm. rendeletben és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. Szigetszentmiklós, november 20. Pammerné Gaál Ágnes jegyz ZÁRADÉK Szabó József polgármester Szigetszentmiklós Város Képvisel -testülete ezen rendeletét november 20. napján megtartott ülésén alkotta, november 21-én kihirdetésre került. A rendeletet módosította a 20/2008.(VII.1.) számú, 25/2009.(IX.25.) számú rendelet. Pammerné Gaál Ágnes jegyz 8

9 9

III. 1. 14/2011. (IV.28.)

III. 1. 14/2011. (IV.28.) SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 14/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszerér l Tartalomjegyzék I. Fejezet Általános rendelkezések...3 1. A rendelet

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének

Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének 6/2009. (V.27.) számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testülete a gyermekek védelmérl

Részletesebben

3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről ÚJHARTYÁN KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Újhartyán Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer KözségÖnkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I.

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I. Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Bevezető rész Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a a gyermekek

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya 1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 52/2003.(XI.11.) sz. rendelete az önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról,

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

I. fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1..

I. fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1.. 1 LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 3/1998.(II.26.) számú önkormányzati rendelete a gyermekek támogatásáról. Lakitelek Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bek., a gyermekek védelméről

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. az egyes gyermekjóléti ellátásokról

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. az egyes gyermekjóléti ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete az egyes gyermekjóléti ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő- testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.,

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben )

7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben ) Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben ) Ipolytölgyes község önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

I. rész. A rendelet célja

I. rész. A rendelet célja Békás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/1998. (V.12.) rendelete a Békás községben biztosítható egyes pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (a módosításokkal egységes

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 3 1. A rendelet hatálya...3 2. Hatásköri és eljárási rendelkezések...3 3. A jogosulatlanul igénybevett ellátás

I. Fejezet Általános rendelkezések 3 1. A rendelet hatálya...3 2. Hatásköri és eljárási rendelkezések...3 3. A jogosulatlanul igénybevett ellátás SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Tartalom I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati Zsámbék Város Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati a pénzbeli, természetbeni, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól Zsámbék Város Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Úri Község Önkormányzatának Képviselõtestületének A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003.(X.07.), a 9/2004.(VII.05.) és a 9/2006.(IX.04.) számú rendelettel módosított 4/1998.(III.16.)

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben