MEGBÍZÁSI KERETSZERZİDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGBÍZÁSI KERETSZERZİDÉS"

Átírás

1 amely létrejött egyrészrıl az MEGBÍZÁSI KERETSZERZİDÉS Megrendelı székhely: képviseli: adószáma: cégjegyzékszáma: bankszámlaszáma: számlavezetı bank: <székhely> <képviselı> <adószám> <cégjegyzékszám> <bankszámlaszám> <bank neve>, mint Megrendelı, másrészrıl az IT Resource Consulting Kft. székhely: 2360 Gyál, Mátyás Király út ép. képviseli: Nyíri Tibor ügyvezetı igazgató adószáma: cégjegyzékszáma: bankszámlaszáma: számlavezetı bank: OTP Bank, mint Alvállalkozó, együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel. 1) A SZERZİDÉS TÁRGYA Megrendelı megrendeli a jelen keretszerzıdés (továbbiakban a Szerzıdés) keretében Alvállalkozótól, hogy mőködjön közre Megrendelı projektjeiben a következı típusú feladatok ellátásában: minıségbiztosítás, projekt menedzsment, rendszertervezés, -fejlesztés, dokumentációkészítés, tanulmányok készítése, tanácsadás, egyéb eseti feladatok. Az Alvállalkozó által ellátandó feladatok minden esetben projekthez kötıdnek, és a Felek által kölcsönösen elfogadott Projektindító Dokumentumban (melynek mintapéldányai jelen Szerzıdés 1. és 3. Mellékleteiben találhatók) kerülnek rögzítésre. Felek rögzítik, hogy bármely konkrét projektben Alvállalkozó közremőködése a következı három konstrukciótípus valamelyike szerint történhet, Felek elızetes, a vonatkozó Projektindító Dokumentumban rögzített megegyezése alapján: IT_Resource keretszerz_full template.doc 1. oldal, összesen: 28

2 1.1) Napidíjas konstrukció: Alvállalkozó díjazásának összege szakértıinek a projektben teljesített, Megrendelı által igazolt munkanapjainak száma, valamint a jelen Szerzıdésben, illetve a vonatkozó Projektindító Dokumentumban rögzített napidíjak és egyéb feltételek alapján meghatározott idıszakonként, de legfeljebb havi rendszerességgel kerül meghatározásra és kifizetésre; 1.2) Fix díjas konstrukció: Alvállalkozó díjazásának összege a Projektindító Dokumentumban rögzített fix összeg, melynek kifizetése alapvetıen a Projektindító Dokumentumban meghatározott feladatok maradéktalan teljesítése, és Megrendelı általi igazolása után esedékes. Komplex, vagy hosszabb idıtávú közremőködés esetén azonban Felek a Projektindító Dokumentumban rendelkezhetnek Alvállalkozó feladatainak csoportosításáról, és az egyes feladatcsoportok Megrendelı által igazolt teljesítéséhez köthetik a fix díj egyes részleteinek kifizetését. A feladatok csoportosítása, illetve a részletekben történı fizetés ezen esetben sem jelenti azt, hogy a felek az Alvállalkozó teljesítését osztható szolgáltatásnak tekintenék, azaz az Alvállalkozó a teljes szerzıdés maradéktalan és hibátlan teljesítésére köteles. 1.3) Sikerdíjas konstrukció: Alvállalkozó tevékenységi köre ebben a konstrukcióban informatikus munkaerı-felkutatás, - toborzás. Ennek keretében Alvállalkozó díjazása az éves sikeres közvetítések számának függvényében alakul. Ennek az együttmőködési formának a szabályozása a vonatkozó Megbízási Szerzıdés Dokumentum (melynek mintapéldánya jelen Szerzıdés 5. Mellékletében található) alapján valósul meg. Az 1.1) és 1.2) pontokra vonatkozó mindenkori Projektindító Dokumentumban meg kell adni: a választott közremőködési konstrukció típusát, a közremőködési feladat megnevezését és rövid leírását, a közremőködés kezdeti és végát, illetve határidejét, Megrendelı és Alvállalkozó szakmai képviselıjét, aki az adott projekt ügyeiben eljárhat, Alvállalkozó által a feladatra kijelölt szakértık nevét, napidíjas konstrukció esetén a várható közremőködési napok számát és díjazásának részleteit, fix díjas konstrukció esetén a fix közremőködési díjat, és kifizetési ütemezésének részleteit, az egyéb erıforrásigényt. A Projektindító Dokumentumok kiállítására és aláírására Megrendelı <név> <beosztás>t, Alvállalkozó Nyíri Tibor ügyvezetı igazgatót jelöli ki. Mindkét fél aláírásával a Projektindító Dokumentumok jelen Szerzıdés elválaszthatatlan mellékletévé válnak. Az 1.3) pontra vonatkozó mindenkori Megbízási Szerzıdés Dokumentumban meg kell adni: a sikerdíjas konstrukció esetén a sikerdíj kiszámítási szabályait, és kifizetési ütemezésének módját. IT_Resource keretszerz_full template.doc 2. oldal, összesen: 28

3 2) A SZERZİDÉS HATÁLYA Jelen Keretszerzıdés hatályának kezdete <> és vége <> VAGY határozatlan. A jelen Szerzıdés megszőnik: a) a jelen Szerzıdésben megjelölt határozott idıtartam lejártával, b) ha a felek közös megegyezéssel megszüntetik, c) a felek bármelyikének írásban közölt rendes felmondásával. A felmondási idı 30 nap, amely idı alatt a vállalt kötelezettségek mindkét fél részérıl továbbra is érvényesek. A Megrendelı a Projektindító Dokumentumokban rögzített feladatok ellátását indokolás nélkül 8 napos felmondási idıvel írásbeli felmondással felmondhatja. d) Bármelyik fél súlyos szerzıdésszegése esetén, a másik fél azonnali hatályú felmondásával. e) bármelyik fél jogutód nélküli megszőnésével. A szerzıdı felek rögzítik, hogy a fenti a) és c) pont esetében a jelen szerzıdés megszőnése a folyamatban lévı projektekben az Alvállalkozó közremőködését nem érinti. Alvállalkozó köteles feladatait a Projektindító Dokumentumban rögzített feltételek szerint, az ott meghatározott idıtartamon belül, de legalább a folyamatban lévı projekt befejezéséig változatlanul ellátni azzal, hogy amikor a Megrendelı kizárólag a Projektindító Dokumentumban rögzített feladat ellátását mondja fel, akkor az a jelen megállapodás hatályát nem érinti, ebben az esetben a felek csak az érintett projekt kapcsán számolnak el egymással. A fenti b) pont esetén a felek a közös megegyezésben rendelkeznek a folyamatban lévı projektekrıl és azok elszámolásáról is. Az Alvállalkozó az egyes Projektindító Dokumentumokban rögzített feladatai ellátását rendes felmondással megszüntetni nem jogosult. A d) és az e) pont szerinti esetekben az Alvállalkozó közremőködése a folyamatban lévı projektekben is megszőnik azzal, hogy a d) pont szerinti esetben és az e) pontnak azon esetében, amikor az Alvállalkozó szőnik meg, az Alvállalkozó a folyamatban lévı projektekben a már kifizetetteken túli díjazásra nem tarthat igényt. Az e) pont azon esetében, amikor a Megrendelı szőnik meg, az Alvállalkozó a tevékenységének befejezéséig teljesítés-arányos díjazásra tarthat igényt. 3) TÉMÁK RÉSZLETEZÉSE, HATÁRIDİK Alvállalkozó feladatának részletezését és az egyéb közremőködési feltételeket minden esetben a Projektindító Dokumentum vagy a Megbízási Szerzıdés Dokumentum tartalmazza. IT_Resource keretszerz_full template.doc 3. oldal, összesen: 28

4 4) FELEK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 4.1) Napidíjas konstrukció esetén Az elvégzendı feladatok, és ebbıl következıen a rájuk fordítható idı konkrét meghatározása a Megrendelı által, az Alvállalkozó szakértıinek közremőködésével történik. Alvállalkozó a Megrendelı utasításai szerint és érdekeinek megfelelıen kell, hogy ellássa a megrendelt megoldandó feladatokat. Ha Megrendelı célszerőtlen vagy szakszerőtlen utasítást ad, az Alvállalkozó szakértı közremőködésével köteles ıt erre figyelmeztetni. Ha Megrendelı az utasításához a figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasítás végrehajtásából eredı károk ıt terhelik. Az Alvállalkozó a feladatait hibátlan, elsı osztályú minıségben végzi. Megrendelı a nem hibátlan vagy nem elsı osztályú eredmény átvételére nem köteles, még árleszállítás vagy kijavítási kötelezettség vállalása ellenében sem. Alvállalkozó beszámolási kötelezettséggel tartozik Megrendelınek, kötelezı havi összefoglaló jelentés és szóbeli tájékoztatás formájában. Alvállalkozó vállalja továbbá, hogy havi idıelszámolást nyújt be az elvégzett munkákról, minden hó utolsó napjával bezárólag. A Megrendelı jogosult a teljesítés bármelyik szakaszának közvetlen ellenırzésére, szükség esetén a további feladatok végzésének felfüggesztésére. Az Alvállalkozó a Projektindító Dokumentumokban meghatározott feladatai teljesítéséhez további alvállalkozót vagy megbízottat kizárólag a Megrendelı hozzájárulásával vehet igénybe - kivéve, ha a felek a Projektindító Dokumentumban ettıl eltérıen rendelkeznek. A Megrendelı az Alvállalkozó által jogosan igénybe vett alvállalkozót vagy megbízottat jogosult indokolás nélkül a feladatok további teljesítésébıl kizárni, melynek az Alvállalkozó köteles haladéktalanul eleget tenni. Amennyiben a teljesítés helyén a Megrendelı utasítása alapján egyidejőleg más vállalkozók, megbízottak is tevékenykednek, úgy ezt az Alvállalkozó tudomásul veszi és munkaszervezése során ehhez alkalmazkodik. Az Alvállalkozó a Projektindító Dokumentumokban meghatározott feladatait a Projektindító Dokumentumokban megnevezett szakértık közremőködésével teljesíti. A Megrendelı jogosult az Alvállalkozó által megjelölt bármely szakértınek a projektben történı részvételét megtagadni, illetve bármely szakértıt az érintett projektbıl kizárni, amennyiben ezt szakmai indokokkal képes alátámasztani. Az indokok elfogadása esetén Alvállalkozó a Megrendelı ezen igényének köteles haladéktalanul eleget tenni. Az esetlegesen kizárt szakértı helyett bevonásra kerülı új szakértıvel kapcsolatban is megilletik a Megrendelıt a jelen pont szerinti jogosultságok. Az Alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzıdés teljesítése érdekében csak megfelelı képzettséggel rendelkezı és jogilag is rendezett státuszú munkavállalókat, megbízottakat, illetve alvállalkozókat alkalmaz, akik a munkavégzésre alkalmas állapotban vannak. Az ittas vagy biztonságos munkavégzésre alkalmatlan állapotban lévı dolgozókat a Megrendelı a teljesítési helyrıl elküldheti. IT_Resource keretszerz_full template.doc 4. oldal, összesen: 28

5 A szerzıdés teljesítése során az Alvállalkozó gondoskodik az általa foglalkoztatott dolgozók munkavédelmérıl, beleértve a dolgozók oktatását, védıeszközökkel való ellátását és ellenırzését is. Ugyancsak az Alvállalkozó gondoskodik arról, hogy a saját teljesítésének következtében a teljesítési helyen tartózkodó egyéb személyek ne károsodjanak. Alvállalkozó kötelessége betartani a teljesítés során a tőzvédelmi és a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó szabályokat. Alvállalkozó kötelezi magát, hogy a 12 hónapon belül Megrendelı érdekkörében felmerülı hibákat jótállási feladatai keretében, külön díjazás nélkül kijavítja. Ez a 12 hónapos periódus azon a napon kezdıdik, amelyen Alvállalkozó közremőködése az adott projektben (a vonatkozó Projektindító Dokumentumban meghatározott módon) lezárásra kerül. A szerzıdı felek rögzítik, hogy a jelen külön díjazás nélküli kijavítási kötelezettség körébe esik az is, amikor a fenti idıtartamon belül az Alvállalkozó közremőködésével átadott projektben keletkezı hibát az Alvállalkozó szakértıinek közremőködésével lehet csak elhárítani. A szerzıdı felek vállalják, hogy a szerzıdés teljesítése érdekében egymással fokozottan együtt-mőködnek. Ha bármelyik fél ezt igényli, úgy soron kívül egyeztetı megbeszélést vagy helyszíni szemlét tartanak, amelyen megfelelı szakemberrel és nyilatkozattételre jogosult képviselıvel vesznek részt. 4.2) Fix díjas megrendelés esetén A fix díjas megbízás tartalmi részleteit és a fizetési formát felek a 2. sz Melléklet szerinti Projektindító Dokumentumban rögzítik. 4.3) Sikerdíjas konstrukció esetén A sikerdíjas megbízás tartalmi részleteit, az együttmőködés módját és a fizetés feltételeit Felek az 5. sz Melléklet szerinti sikerdíjas Megbízási Szerzıdésben rögzítik. 5) DÍJAZÁS 5.1) Napidíjas konstrukció esetén Az alvállalkozói díj napidíj alapú, minden ledolgozott és igazolt nap után fizetendı (amennyiben a Projektindító Dokumentum másként nem rendelkezik). A díj szakértı kategóriánként eltérı, konkrét összegeirıl Alvállalkozó az alábbi formátumú árajánlatot nyújtja be Megbízónak: IT_Resource keretszerz_full template.doc 5. oldal, összesen: 28

6 Kategóri Tipikus szakértıi típusok Napidíj a A Programozó; tesztelı <napidíj>.- Ft B Tapasztalt programozó; rendszertervezı; elemzı <napidíj>.- Ft C Tapasztalt rendszertervezı; tanácsadó; <napidíj>.- Ft projektvezetı D Tapasztalt tanácsadó; tapasztalt projektvezetı <napidíj>.- Ft Az árajánlatban szereplı díjak a 20%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Amennyiben Megrendelı és Alvállalkozó a díjszabásban megegyeznek, annak pontos összegeit Projektindító Dokumentumban kell rögzíteni. A napidíjon felül Alvállalkozó költségtérítésre lehet jogosult, melynek feltételeit a Projektindító Dokumentumban rögzíteni kell, ennek hiányában az Alvállalkozó költségtérítésre nem jogosult. A díjazás havonta, a Megrendelı által kiállított és érvényesített Teljesítési Jegyzıkönyv alapján történik. A Projektindító Dokumentumban közös megegyezéssel a Felek eltérhetnek e pont rendelkezéseitıl. 5.2) Fix díjas konstrukció esetén Amennyiben az alvállalkozói díj fix összeg, úgy az a Projektindító Dokumentumban kerül meghatározásra. A fix alvállalkozási díjon felül Alvállalkozó költségtérítésre lehet jogosult, melynek feltételeit a Projektindító Dokumentumban rögzíteni kell, ennek hiányában az Alvállalkozó költségtérítésre nem jogosult. A díjazás a Megrendelı által kiállított és érvényesített Teljesítési Jegyzıkönyv alapján történik Alvállalkozó feladatainak maradéktalan teljesítése után. Komplex, vagy hosszabb idıtávú közremőködés esetén azonban Felek a Projektindító Dokumentumban rendelkezhetnek Alvállalkozó feladatainak csoportosításáról, és az egyes feladatcsoportok Megrendelı által igazolt teljesítéséhez és a Vevı/Ügyfél/Végfelhasználó általi díjrészletek fizetésének megtörténtéhez köthetik a fix díj egyes részleteinek kifizetését. IT_Resource keretszerz_full template.doc 6. oldal, összesen: 28

7 5.3) Sikerdíjas konstrukció esetén 5.3.1) Létszámkvóta-alapú számítás: A díj a tárgyévi teljesítések száma szerint változó, konkrét összegeirıl Alvállalkozó az alábbi formátumú árajánlatot nyújtja be Megbízónak: Munkatárs Sikerdíj összege 1 - <sorszámig> <összeg1> Ft <sorszámtól>-<sorszámig> <összeg2> Ft <sorszámtól> - <sorszámig> <összeg3> Ft <sorszámtól> - <sorszámig> <összeg4> Ft 5.3.2) Tudásszint-alapú számítás: A díj a pozícióra pályázók tudásszintje szerint változó, konkrét összegeirıl Alvállalkozó az alábbi formátumú árajánlatot nyújtja be Megbízónak: Tudásszint Szakmai tapasztalat Sikerdíj összege Kezdı 0-2 év <összeg1> Ft Gyakorlott 2-5 év <összeg2> Ft Szakértı 5 év felett <összeg3> Ft Vezetı Vezetıi besorolás <összeg> Ft A Teljesítési Igazolás táblázatának utolsó sora a tárgyhavi sikerdíjak összesítését tartalmazza. Errıl az összegrıl jogosult Alvállalkozó számlát benyújtani a Megrendelı felé. Az összeg a mindenkori ÁFÁ-t nem tartalmazza. 6) TELJESÍTÉS ELISMERÉSÉNEK MÓDJA Az Alvállalkozó által teljesített szerzıdéses feladatokat Megrendelı Teljesítési Jegyzıkönyv (melynek mintapéldányai jelen Szerzıdés 3., 4. és 7. Mellékleteiben találhatók) kiállításával és érvényesítésével igazolja. A Teljesítési Jegyzıkönyv kiállítása Megrendelı részérıl a Projektindító Dokumentumban megnevezett szakmai képviselı, érvényesítéséhez pedig az érintett projektvezetı és <igazgató neve> ágazati igazgató együttes aláírása szükséges. 7) FIZETÉSI FELTÉTELEK Alvállalkozó jogosult számlát kiállítani a szerzıdéses kötelezettségek teljesítését igazoló, a Megrendelı által kiállított és érvényesített Teljesítési Jegyzıkönyv alapján. A IT_Resource keretszerz_full template.doc 7. oldal, összesen: 28

8 Teljesítési Jegyzıkönyvet a kiállításra kerülı számla mellé csatolni kell, mint annak elválaszthatatlan mellékletét. Amennyiben a vonatkozó Projektindító Dokumentum a fizetési határidıkrıl másképpen nem rendelkezik, Megrendelı az Alvállalkozó által benyújtott számla alapján esedékes összeget az Alvállalkozó által a számlán megjelölt bankszámlára az igazolt teljesítési hoz képest 30 napon belül köteles átutalni. Alvállalkozó a határidın túl kiegyenlített számla után késedelmi kamatot jogosult felszámítani. A késedelmi kamat mértéke nem haladhatja meg a mindenkori jegybanki alapkamatot. 8) SZERZİDÉSSZEGÉS ÉS SZANKCIÓI A szerzıdı felek rögzítik, hogy a felróhatóan késedelmes teljesítést, a hibás teljesítést, meghiúsulást, szerzıdés teljesítésének megtagadását kötbérrel szankcionálják. Amennyiben az Alvállalkozó a szerzıdésben meghatározott kötelezettségeit a megadott határidıre nem teljesíti, a Megrendelı póthatáridıt tőzhet ki a teljesítésre. A póthatáridı mértékérıl és korlátozásáról a Projektindító Dokumentumban lehet rendelkezni. Amennyiben ez a határidı is eredménytelenül telik el, a Megrendelı az érintett szerzıdéstıl azonnali hatállyal elállhat, az Alvállalkozót díj nem illeti meg az érintett részteljesítésre és az eredeti teljesítési határidıtıl számítva tartozik késedelmi kötbért, vagy meghiúsulási kötbért megfizetni, a Megrendelı választása szerint. Amennyiben az Alvállalkozó a szerzıdésben meghatározott kötelezettségeit a megadott határidıre hibásan teljesíti, a Megrendelı kifogásait írásban közli, melyet a Alvállalkozó köteles orvosolni. Ha a póthatáridıre sem javítja ki az Alvállalkozó a hibákat, hibás teljesítés miatt kötbér megfizetésére köteles és Megrendelı újabb határidıt jelölhet ki a kijavításra. Ha az Alvállalkozó a póthatáridıre nem javította ki a hibákat, akkor a Megrendelı jogosult a szerzıdést azonnali hatállyal felmondani meghiúsulási kötbér érvényesítése mellett. A Megrendelı hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért egyszerre nem érvényesít. Amennyiben az Alvállalkozó a szerzıdés teljesítését megtagadja, a Megrendelı a szerzıdést felmondhatja, arra hivatkozással, hogy a szerzıdés az Alvállalkozónak felróható okból lehetetlenült. A kötbérszámítás alapja az egyedi megrendelésben rögzített feladat nettó alvállalkozói díja. A kötbér mértékét a szerzıdı felek az alábbiakban határozzák meg: Késedelmes illetve hibás teljesítés, valamint lehetetlenné válás esetére a kötbér mértéke a kötbéralap százalékában meghatározva az alábbi: Késedelem esetén:napi 0.5%, legfeljebb 10%. Hibás teljesítés esetén: legfeljebb 10%. Meghiúsulás vagy lehetetlenülés esetén:15%. A kötbér esedékessé válik: IT_Resource keretszerz_full template.doc 8. oldal, összesen: 28

9 Késedelmes teljesítés esetén, amikor a késedelem megszőnik, a póthatáridı lejár vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket; Hibás teljesítés esetén a kifogás közlésével, ha a póthatáridı lejár, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket; A szerzıdésszegés egyéb eseteiben, amikor a Megrendelı a szerzıdésszegésrıl tudomást szerez. A Megrendelı az Alvállalkozóval szemben felmerülı bármilyen pénzben kifejezhetı igényét jogosult beszámítás útján kompenzálással érvényesíteni. Az Alvállalkozó a kompenzáláshoz jelen szerzıdés aláírásával kifejezetten hozzájárul. 9) MUNKATÁRSVÉDELEM A szerzıdı felek kötelezik magukat, hogy a másik félnek a Projektindító Dokumentumokban megnevezett közremőködı munkatársait, tanácsadóit, alvállalkozóit sem saját, sem egy harmadik fél nevében el nem csábítják, nem alkalmazzák és szabadfoglalkozásúként sem foglalkoztatják. A szerzıdésszegı fél e megállapodás megszegése esetén esetenként egymillió-ötszázezer forint kártérítést köteles a másik fél részére fizetni. Ez a munkatársvédelem a vonatkozó Projektindító Dokumentum aláírásának napján kezdıdik, és attól a naptól számítva még 12 hónapig érvényes, amelyen Alvállalkozó közremőködése az adott projektben (a vonatkozó Projektindító Dokumentumban meghatározott módon) lezárásra kerül. IT_Resource keretszerz_full template.doc 9. oldal, összesen: 28

10 10) VEVİVÉDELEM Alvállalkozó kötelezi magát, hogy Megrendelınek a Projektindító Dokumentumban megnevezett vevıi, partnerei és annak vevıi számára csak Megrendelı megbízottjaként vagy alvállalkozójaként végez Megrendelı tevékenységi körébe tartozó munkát. Ha valamelyik partnerrel vagy vevıvel Alvállalkozó már korábban is kapcsolatban állt, a Projektindító Dokumentumban rögzíteni kell a vevıvédelemmel kapcsolatos konkrét megállapodást. Alvállalkozó e megállapodás megszegése esetén esetenként ötmillió forint kártérítést köteles Megrendelı részére fizetni. Ez a vevıvédelem a vonatkozó Projektindító Dokumentum aláírásának napján kezdıdik, és attól a naptól számítva még 12 hónapig érvényes, amelyen Alvállalkozó közremőködése az adott projektben (a vonatkozó Projektindító Dokumentumban meghatározott módon) lezárásra kerül. 11) EGYÉB FELTÉTELEK ÉS MEGÁLLAPODÁSOK A Szerzıdés keretében Alvállalkozó által elkészített minden dokumentumra, programkódra és egyéb leszállított termékre Megrendelı a változtatási és továbbértékesítési jogot is magába foglaló, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez, amelynek alapján Alvállalkozó maga sem jogosult a felhasználásra, és az eredeti példány tulajdonjogát is átruházza Megrendelıre. Az Alvállalkozó díjazását a jelen pontban foglaltakra is tekintettel fogják megállapítani a felek a Projektindító Dokumentumban. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen Szerzıdéssel kapcsolatban a másik félre vonatkozóan tudomásukra jutott mőszaki, gazdasági, személyes jellegő vagy munkaügyi, illetve üzleti információt az érintett fél elızetes, írásbeli beleegyezése nélkül harmadik személyekkel nem közlik, az ilyen információ kiszolgáltatására irányuló kérést megtagadják, illetve saját hatáskörükön belül minden szükséges eszközt igénybe vesznek és biztosítják, hogy az információ kiszolgáltatását megakadályozzák. Az Alvállalkozó a Megrendelı elızetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozhatja nyilvánosságra sem a jelen Szerzıdés, sem Projektindító Dokumentum, sem azok bármely kikötését, az abban foglalt mőszaki, pénzügyi és egyéb információt, sem üzleti megbeszéléseken, sem nyilvános eseményeken a Megrendelıt nem képviselheti. Az Alvállalkozó gazdasági tevékenységét önállóan, a saját nevében, saját felelısségére folytatja, és nem kelthet olyan látszatot, mintha a Megrendelı cég részeként vagy felelısségvállalásával mőködne. A szerzıdı felek a jelen Szerzıdés teljesítését érintı minden lényeges körülményrıl kötelesek egymást idıben tájékoztatni. Az ennek elmulasztásából eredı kárért a mulasztó fél a felelıs, a következményeket egyedül kell viselnie. A szerzıdı felek kijelentik, hogy esetleges jogvitáikat lehetıség szerint megegyezéssel kívánják rendezni. Amennyiben a felek közötti jogvita békés úton nem rendezıdik, úgy a felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességében IT_Resource keretszerz_full template.doc 10. oldal, összesen: 28

11 állapodnak meg azokra a peres ügyekre vonatkozóan, amelyek tárgyának értéke nem haladja meg az ötmillió forintot. Ezt meghaladó értékhatár felett, valamint szerzıi jogi perek esetén az eljárás a Fıvárosi Bíróság hatáskörébe és kizárólagos illetékességébe tartozik. A jelen szerzıdés kizárólag írásban módosítható. Nem minısül a szerzıdés módosításának az, ha bármelyik szerzıdı fél nem él a szerzıdésben biztosított valamely jogával, vagy jogait a másik félre kedvezıbb módon gyakorolja. Az ilyen egyoldalú engedményekre a másik fél nem hivatkozhat. Ha a jelen szerzıdés valamely része akár a megkötésekor, akár késıbb jogszabály kötelezı rendelkezésébe ütközne, és emiatt érvénytelennek minısülne, úgy a felek kijelentik, hogy a szerzıdés többi részét továbbra is érvényesnek tekintik. Az esetleg érvénytelen rész helyett azt a jogszabályt alkalmazzák a szerzıdés egészével összhangban amelyiknek rendelkezései legközelebb állnak az esetlegesen érvénytelen részhez. Jelen Szerzıdésben nem szabályozottak tekintetében a PTK rendelkezései az irányadóak. A Szerzıdésben foglaltakat a Felek tudomásul veszik és magukra nézve kötelezınek ismerik el. Budapest, <>. <igazgató neve> <igazgató neve> Nyíri Tibor ügyvezetı igazgató pénzügyi igazgató ügyvezetı igazgató <Megrendelı neve> Megrendelı IT Resource Consulting Kft. Alvállalkozó IT_Resource keretszerz_full template.doc 11. oldal, összesen: 28

12 1. Melléklet PROJEKTINDÍTÓ DOKUMENTUM (minta napidíjas közremőködéshez) a Megrendelı (cím: <cím>, adószáma: <adószám>, cégjegyzékszáma:<cégjegyzékszám>), mint Megrendelı, és az IT Resource Consulting Kft (2360 Gyál, Mátyás király út 61, adószám: , cégjegyzékszám: ), mint Alvállalkozó, együttesen mint Felek között 200x. hónap xx-én létrejött alvállalkozói keretszerzıdéshez (továbbiakban: a Szerzıdés, iktatószáma: <szerzıdés iktatószáma>): A KÖZREMŐKÖDÉSI FELADAT ÉS IDİTARTAMA Megrendelı megrendeli Alvállalkozótól, hogy a <projekt neve> projektjében (továbbiakban: a Projekt) e Projektindító Dokumentumban, valamint a Szerzıdésben részletezett feltételekkel és módon, napidíjas konstrukcióban az alábbi feladatokat elvégezze (továbbiakban: a közremőködés). Alvállalkozó a megrendelést elfogadja. Felek megállapodnak, hogy Alvállalkozó által a Projektben elvégzendı feladatok a következık: <Projekt és Alvállalkozó feladatának leírása:... Az Alvállalkozó feladatai átvételi eljárásának leírása: Felek Alvállalkozó feladatainak átvételét a Megrendelı és a Vevı közötti átvételi eljárás sikerességéhez kötik és az Alvállalkozó feladatainak átvételére megfelelıen alkalmazzák a Megrendelı és a Vevı/Ügyfél/Végfelhasználó közötti átvételi eljárás szabályait és következményeit is. Alvállalkozó közremőködése a Projektben 200x. hónap xx-én kezdıdik, és 200x. hónap xx -ig tart, mely idıtartam alatt az Alvállalkozó köteles a feladatait folyamatosan, a Projekt határidıben történı sikeres befejezéséhez szükséges mértékben végezni. Az Alvállalkozó tevékenységének felfüggesz-tésére vagy szüneteltetésére kizárólag a Megrendelı elızetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult, mely idıszakra az Alvállalkozót díjazás nem illeti meg. A KÖZREMŐKÖDİ SZAKÉRTİK ÉS DÍJAZÁSUK Alvállalkozó a közremőködési feladatot az alábbi szakértıkkel és feltételekkel végzi el: Kat. Név, feladat RÁ MX Napidíj Az oszlopok magyarázata: Kat.: a szakértı Szerzıdés szerinti kategóriája, IT_Resource keretszerz_full template.doc 12. oldal, összesen: 28

13 Név, szerepkör: a szakértı neve és a projektben betöltött szerepe, RÁ: a szakértı Alvállalkozó által a közremőködés idıtartama alatt garantált minimális rendelkezésre állása százalékosan (napi 8 órához viszonyítva, de a 100%-os érték korlátlan rendelkezésre állást jelent), MX: Megrendelı által kifizethetı napszám maximuma (az "N" bejegyzés azt jelenti, hogy nincs korlátozás), Napidíj: a szakértı közremőködésének a 20% ÁFÁ-t nem tartalmazó napidíja. A felek rögzítik, hogy a Megrendelı a jelen pont szerinti teljes összegő díjazást abban az esetben köteles kifizetni az Alvállalkozó részére, amennyiben az érintett szakértı a fenti táblázatban meghatározott mennyiséget kitölti. Amennyiben az érintett szakértı a fenti idımennyiséget nem tölti igazoltan a projekt teljesítésén, úgy a Megrendelı csak a ténylegesen letöltött és igazolt idımennyiség utáni díj megfizetésére köteles. Amennyiben a projektben az adott szakértınek a fenti táblázatban megjelölteken túli idıtartamban kellene feladatot ellátnia, úgy arra az érintett szakértı csak a Megrendelı elızetes írásbeli hozzájárulásával jogosult. Amennyiben az érintett szakértı a Megrendelı elızetes írásbeli hozzájárulása nélkül végez a fenti idıtartamon túl munkát, úgy annak ellenértékét a Megrendelı nem köteles megtéríteni az Alvállalkozó részére. A napidíj a felek közös megegyezésével alakult ki, azt a szerzıdı felek esetleges saját, belsı utókalkulációja vagy a piaci viszonyoknak a szerzıdés teljesítése közben történt megváltozása nem befolyásolja. A napidíj tartalmazza az Alvállalkozónak a feladatai teljesítésével kapcsolatos összes, ezen belül különösen anyag-, szállítási-, energia- és munkadíját, a mővezetés díját, a jótállási és szavatossági költségeket, valamint a tevékenységéhez kapcsolódó egyéb költségét és kiadását, kivéve azokat, amelyeknek a Megrendelı felé való felszámítására a jelen Projektindító Dokumentum kifejezetten felhatalmazza az Alvállalkozót, ennek megfelelıen az Alvállalkozó a fenti díjon felül költségtérítésre jelen közremőködés keretében <nem jogosult, vagy az Egyéb feltételek között meghatározottak szerint jogosult>. A tárgyhavi napidíj elszámolást (time sheet) az Alvállalkozó köteles a tárgyhónap végét megelızı négy munkanappal korábban a Megrendelınek igazoltatás céljából benyújtani. A tárgyhónapból fennmaradó négy munkanapra esı mennyiséget az Alvállalkozó a tárgyhavi mennyiség alapján becsléssel állapítja meg, melyet a felek a következı havi elszámolásban a ténylegesen teljesített idı mennyisége alapján korrigálnak. FELEK SZAKMAI KÉPVISELİI Megrendelı részérıl a Projekt szakmai képviselıje <projekt vezetı neve, beosztása>, ı koordinálja Felek között a szakmai együttmőködést, valamint ı állítja ki a Teljesítési Jegyzıkönyvet. A Teljesítési Jegyzıkönyvet Megrendelı részérıl <projektvezetı neve> projektvezetı és <igazgató neve> ágazati igazgató közösen érvényesíti, számla csak az érvényesítés megtörténte után állítható ki. Alvállalkozó részérıl a Projekt szakmai képviselıje <szakmai képviselı neve, beosztása>. IT_Resource keretszerz_full template.doc 13. oldal, összesen: 28

14 SIKERDÍJ Alvállalkozó a Projektben elvégzendı feladatai gyors, sikeres és hibátlan teljesítése esetén a meghatározott napidíjon felül sikerdíjra jogosult. A sikerdíj Alvállalkozót akkor illeti meg, ha az általa elvégzett munka átvétele xxx napon belül VAGY 200x. xx. xx-re megtörténik. A sikerdíj összege Alvállalkozó napidíjának xx-szerese. VAGY: Alvállalkozó sikerdíjra nem jogosult. EGYÉB FELTÉTELEK ÉS MEGÁLLAPODÁSOK A közremőködési feladat elvégzéséhez szükséges eszközöket és egyéb tárgyi erıforrásokat (számítógép, programok, dokumentáció, munkavégzésre alkalmas helység, stb.) tekintettel a Projekttel kapcsolatos biztonsági, illetve rendszerintegritási követelményekre a Megrendelı biztosítja telephelyén vagy más, általa kijelölt helyszínen. VAGY: A közremőködési feladat elvégzéséhez szükséges eszközöket és egyéb tárgyi erıforrásokat (számítógép, programok, dokumentáció, munkavégzésre alkalmas helység, stb.) az Alvállalkozó biztosítja telephelyén vagy más, a Megrendelı által kijelölt helyszínen. Az esetlegesen a Megrendelı által biztosított eszközökön és tárgyi erıforrásokon túl az Alvállalkozó kizárólag elsı osztályú, ismert forrásból származó és a gyakorlatban bevált anyagokat, eszközöket és technológiákat alkalmazhat. Az ebben a pontban írt szabályoktól az Alvállalkozó csak a Megrendelı kifejezett, elızetes, írásbeli hozzájárulásával térhet el. Az Alvállalkozó vállalja, hogy a Megrendelı utasítására az alábbi külföldi helyszíneken is közremőködik a Projekt teljesítésében: a)..., b)..., c)... A külföldi közremőködés mértékét, helyszínét és idıbeosztását az Alvállalkozóval elızetesen egyeztetve a Megrendelı határozza meg. Az Alvállalkozónak a Projekt teljesítése kapcsán, a Megrendelı utasítására felmerülı külföldi utazással kapcsolatos útiköltségét (üzemanyag és autópályadíjak) tételes elszámolás alapján a Megrendelı viseli. VAGY: Az Alvállalkozónak a Projekt teljesítése kapcsán felmerülı valamennyi költségét és kiadását az Alvállalkozó viseli. IT_Resource keretszerz_full template.doc 14. oldal, összesen: 28

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Berényi Lajos elnök), mint megrendelı (a továbbiakban:

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelı a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részbıl áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelı a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részbıl áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fıvárosi Vízmővek Zártkörően Mőködı Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/15/64/2013. ált. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Amely létrejött egyrészrıl a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG (székhelye: 4024 Debrecen,

Részletesebben

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/8941-64/2013. ált. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Amely létrejött egyrészrıl a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG (székhelye: 4024 Debrecen,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérı: Budakeszi Város Önkormányzat cím: 2092 Budakeszi, Fı u. 179. fax: 36 /23 535-712 képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottilia kapcsolattartó: e-mail: varoshaza@budakeszi.hu

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS A jelen vállalkozási szerzıdés (a továbbiakban: Szerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez Lízingbevevı a Lízingszerzıdés, valamit a szerzıdéskötés idıpontjában hatályos Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft. Óbudai Egészség Olimpia - Rendezvényszervezés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE

Részletesebben

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A BELTÁV Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. Telefon: 06-1-492-0000 Fax: 06-1-299-0316 Ügyfélszolgálat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK CSOKI-NET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005 november 22 Utolsó módosítás kelte: 2007 December 01. Hatályba lépés kelte: 2008 január 1. Általános Szerzıdési Feltételek csoki-net Oldalak:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Ergonet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2009. 07 17. Oldalak: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató általános adatai, az ÁSZF hatálya...5 1.1. A Szolgáltató neve és címe...5 1.2. Ügyfélszolgálat

Részletesebben

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A BELTÁV Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. Telefon: 06-1-492-0000 Fax: 06-1-299-0316 Ügyfélszolgálat

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon:

Részletesebben

SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SZERZİDÉSI FELTÉTELEK II. kötet SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP ÉS SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT Projekt címe: A KEOP 1.2.0/B/10-2010-0041 azonosítószámú Hajdúszovát község szennyvízelvezetés és tisztítás projekt keretében Hajdúszovát

Részletesebben

Valutapénztár-rendszer (Clavis Rendszer) továbbfejlesztése és rendszerkövetés

Valutapénztár-rendszer (Clavis Rendszer) továbbfejlesztése és rendszerkövetés Valutapénztár-rendszer (Clavis Rendszer) továbbfejlesztése és rendszerkövetés Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény... 2 Közbeszerzés alkalmazásával megkötött

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEKEN TALÁLHATÓ ILLEGÁLIS HULLADÉK LERAKÓHELYEK FELSZÁMOLÁSA, AZ ILLEGÁLIS HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA, LERAKÓHELYEN TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSE AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

1.sz.Melléklet. Általános Szerzıdési Feltételek A Mercedes-Benz Credit Zrt. kölcsönszerzıdéseihez. Érvényes: 2009. január 1-tıl

1.sz.Melléklet. Általános Szerzıdési Feltételek A Mercedes-Benz Credit Zrt. kölcsönszerzıdéseihez. Érvényes: 2009. január 1-tıl Általános Szerzıdési Feltételek A Mercedes-Benz Credit Zrt. kölcsönszerzıdéseihez Érvényes: 2009. január 1-tıl Általános Szerzıdési Feltételek a Mercedes-Benz Credit Zrt. kölcsönszerzıdéseihez Felek írásbeli

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Hirdetmény száma: K.É. 19070/2009. Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása. 2009. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI Internet szolgáltatásra vonatkozóan

ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI Internet szolgáltatásra vonatkozóan Az ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI Internet szolgáltatásra vonatkozóan 1. A Szolgáltató adatai 1.1. Az Szolgáltató neve, székhelye, postacíme: 1.1.1 Az Szolgáltató

Részletesebben

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Általános Szerzıdési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015.02.01. A fenti hitel iktatószámú

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁSZF készítésének dátuma: 2009.

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására PENDOLA TELECOM KFT. 1084 Budapest Víg utca 11-13. Cg.: 01-09-880381 Adószám: 13929354-2-42 Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1076 Budapest,

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására PENDOLA INVEST KFT. 1084 Budapest Víg utca 9. Cg.: 01-09-861517 Adószám: 13557478-2-42 Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1084 Budapest, Víg u.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS PKR szerzıdésszám:.. felhívás TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (4028 Debrecen,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján Cyber Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Hatályos: 2006.október 20.-tól A

Részletesebben

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. BANKSZÁMLAHITEL-SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl a másrészrıl a RAIFFEISEN BANK Zrt. 2000 Szentendre, Dunakorzó 18. 1054 Budapest, Akadémia u. 6., Cg.: 01-10-04104 számlaszáma: MNB 19017004-00201201.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változata mindenkor hozzáférhetı a http://www.i4u.hu/ webcímen, valamint az Internet 4u. Kft. ügyfélszolgálatán. (1136 Budapest,

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben