MEGBÍZÁSI KERETSZERZİDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGBÍZÁSI KERETSZERZİDÉS"

Átírás

1 amely létrejött egyrészrıl az MEGBÍZÁSI KERETSZERZİDÉS Megrendelı székhely: képviseli: adószáma: cégjegyzékszáma: bankszámlaszáma: számlavezetı bank: <székhely> <képviselı> <adószám> <cégjegyzékszám> <bankszámlaszám> <bank neve>, mint Megrendelı, másrészrıl az IT Resource Consulting Kft. székhely: 2360 Gyál, Mátyás Király út ép. képviseli: Nyíri Tibor ügyvezetı igazgató adószáma: cégjegyzékszáma: bankszámlaszáma: számlavezetı bank: OTP Bank, mint Alvállalkozó, együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel. 1) A SZERZİDÉS TÁRGYA Megrendelı megrendeli a jelen keretszerzıdés (továbbiakban a Szerzıdés) keretében Alvállalkozótól, hogy mőködjön közre Megrendelı projektjeiben a következı típusú feladatok ellátásában: minıségbiztosítás, projekt menedzsment, rendszertervezés, -fejlesztés, dokumentációkészítés, tanulmányok készítése, tanácsadás, egyéb eseti feladatok. Az Alvállalkozó által ellátandó feladatok minden esetben projekthez kötıdnek, és a Felek által kölcsönösen elfogadott Projektindító Dokumentumban (melynek mintapéldányai jelen Szerzıdés 1. és 3. Mellékleteiben találhatók) kerülnek rögzítésre. Felek rögzítik, hogy bármely konkrét projektben Alvállalkozó közremőködése a következı három konstrukciótípus valamelyike szerint történhet, Felek elızetes, a vonatkozó Projektindító Dokumentumban rögzített megegyezése alapján: IT_Resource keretszerz_full template.doc 1. oldal, összesen: 28

2 1.1) Napidíjas konstrukció: Alvállalkozó díjazásának összege szakértıinek a projektben teljesített, Megrendelı által igazolt munkanapjainak száma, valamint a jelen Szerzıdésben, illetve a vonatkozó Projektindító Dokumentumban rögzített napidíjak és egyéb feltételek alapján meghatározott idıszakonként, de legfeljebb havi rendszerességgel kerül meghatározásra és kifizetésre; 1.2) Fix díjas konstrukció: Alvállalkozó díjazásának összege a Projektindító Dokumentumban rögzített fix összeg, melynek kifizetése alapvetıen a Projektindító Dokumentumban meghatározott feladatok maradéktalan teljesítése, és Megrendelı általi igazolása után esedékes. Komplex, vagy hosszabb idıtávú közremőködés esetén azonban Felek a Projektindító Dokumentumban rendelkezhetnek Alvállalkozó feladatainak csoportosításáról, és az egyes feladatcsoportok Megrendelı által igazolt teljesítéséhez köthetik a fix díj egyes részleteinek kifizetését. A feladatok csoportosítása, illetve a részletekben történı fizetés ezen esetben sem jelenti azt, hogy a felek az Alvállalkozó teljesítését osztható szolgáltatásnak tekintenék, azaz az Alvállalkozó a teljes szerzıdés maradéktalan és hibátlan teljesítésére köteles. 1.3) Sikerdíjas konstrukció: Alvállalkozó tevékenységi köre ebben a konstrukcióban informatikus munkaerı-felkutatás, - toborzás. Ennek keretében Alvállalkozó díjazása az éves sikeres közvetítések számának függvényében alakul. Ennek az együttmőködési formának a szabályozása a vonatkozó Megbízási Szerzıdés Dokumentum (melynek mintapéldánya jelen Szerzıdés 5. Mellékletében található) alapján valósul meg. Az 1.1) és 1.2) pontokra vonatkozó mindenkori Projektindító Dokumentumban meg kell adni: a választott közremőködési konstrukció típusát, a közremőködési feladat megnevezését és rövid leírását, a közremőködés kezdeti és végát, illetve határidejét, Megrendelı és Alvállalkozó szakmai képviselıjét, aki az adott projekt ügyeiben eljárhat, Alvállalkozó által a feladatra kijelölt szakértık nevét, napidíjas konstrukció esetén a várható közremőködési napok számát és díjazásának részleteit, fix díjas konstrukció esetén a fix közremőködési díjat, és kifizetési ütemezésének részleteit, az egyéb erıforrásigényt. A Projektindító Dokumentumok kiállítására és aláírására Megrendelı <név> <beosztás>t, Alvállalkozó Nyíri Tibor ügyvezetı igazgatót jelöli ki. Mindkét fél aláírásával a Projektindító Dokumentumok jelen Szerzıdés elválaszthatatlan mellékletévé válnak. Az 1.3) pontra vonatkozó mindenkori Megbízási Szerzıdés Dokumentumban meg kell adni: a sikerdíjas konstrukció esetén a sikerdíj kiszámítási szabályait, és kifizetési ütemezésének módját. IT_Resource keretszerz_full template.doc 2. oldal, összesen: 28

3 2) A SZERZİDÉS HATÁLYA Jelen Keretszerzıdés hatályának kezdete <> és vége <> VAGY határozatlan. A jelen Szerzıdés megszőnik: a) a jelen Szerzıdésben megjelölt határozott idıtartam lejártával, b) ha a felek közös megegyezéssel megszüntetik, c) a felek bármelyikének írásban közölt rendes felmondásával. A felmondási idı 30 nap, amely idı alatt a vállalt kötelezettségek mindkét fél részérıl továbbra is érvényesek. A Megrendelı a Projektindító Dokumentumokban rögzített feladatok ellátását indokolás nélkül 8 napos felmondási idıvel írásbeli felmondással felmondhatja. d) Bármelyik fél súlyos szerzıdésszegése esetén, a másik fél azonnali hatályú felmondásával. e) bármelyik fél jogutód nélküli megszőnésével. A szerzıdı felek rögzítik, hogy a fenti a) és c) pont esetében a jelen szerzıdés megszőnése a folyamatban lévı projektekben az Alvállalkozó közremőködését nem érinti. Alvállalkozó köteles feladatait a Projektindító Dokumentumban rögzített feltételek szerint, az ott meghatározott idıtartamon belül, de legalább a folyamatban lévı projekt befejezéséig változatlanul ellátni azzal, hogy amikor a Megrendelı kizárólag a Projektindító Dokumentumban rögzített feladat ellátását mondja fel, akkor az a jelen megállapodás hatályát nem érinti, ebben az esetben a felek csak az érintett projekt kapcsán számolnak el egymással. A fenti b) pont esetén a felek a közös megegyezésben rendelkeznek a folyamatban lévı projektekrıl és azok elszámolásáról is. Az Alvállalkozó az egyes Projektindító Dokumentumokban rögzített feladatai ellátását rendes felmondással megszüntetni nem jogosult. A d) és az e) pont szerinti esetekben az Alvállalkozó közremőködése a folyamatban lévı projektekben is megszőnik azzal, hogy a d) pont szerinti esetben és az e) pontnak azon esetében, amikor az Alvállalkozó szőnik meg, az Alvállalkozó a folyamatban lévı projektekben a már kifizetetteken túli díjazásra nem tarthat igényt. Az e) pont azon esetében, amikor a Megrendelı szőnik meg, az Alvállalkozó a tevékenységének befejezéséig teljesítés-arányos díjazásra tarthat igényt. 3) TÉMÁK RÉSZLETEZÉSE, HATÁRIDİK Alvállalkozó feladatának részletezését és az egyéb közremőködési feltételeket minden esetben a Projektindító Dokumentum vagy a Megbízási Szerzıdés Dokumentum tartalmazza. IT_Resource keretszerz_full template.doc 3. oldal, összesen: 28

4 4) FELEK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 4.1) Napidíjas konstrukció esetén Az elvégzendı feladatok, és ebbıl következıen a rájuk fordítható idı konkrét meghatározása a Megrendelı által, az Alvállalkozó szakértıinek közremőködésével történik. Alvállalkozó a Megrendelı utasításai szerint és érdekeinek megfelelıen kell, hogy ellássa a megrendelt megoldandó feladatokat. Ha Megrendelı célszerőtlen vagy szakszerőtlen utasítást ad, az Alvállalkozó szakértı közremőködésével köteles ıt erre figyelmeztetni. Ha Megrendelı az utasításához a figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasítás végrehajtásából eredı károk ıt terhelik. Az Alvállalkozó a feladatait hibátlan, elsı osztályú minıségben végzi. Megrendelı a nem hibátlan vagy nem elsı osztályú eredmény átvételére nem köteles, még árleszállítás vagy kijavítási kötelezettség vállalása ellenében sem. Alvállalkozó beszámolási kötelezettséggel tartozik Megrendelınek, kötelezı havi összefoglaló jelentés és szóbeli tájékoztatás formájában. Alvállalkozó vállalja továbbá, hogy havi idıelszámolást nyújt be az elvégzett munkákról, minden hó utolsó napjával bezárólag. A Megrendelı jogosult a teljesítés bármelyik szakaszának közvetlen ellenırzésére, szükség esetén a további feladatok végzésének felfüggesztésére. Az Alvállalkozó a Projektindító Dokumentumokban meghatározott feladatai teljesítéséhez további alvállalkozót vagy megbízottat kizárólag a Megrendelı hozzájárulásával vehet igénybe - kivéve, ha a felek a Projektindító Dokumentumban ettıl eltérıen rendelkeznek. A Megrendelı az Alvállalkozó által jogosan igénybe vett alvállalkozót vagy megbízottat jogosult indokolás nélkül a feladatok további teljesítésébıl kizárni, melynek az Alvállalkozó köteles haladéktalanul eleget tenni. Amennyiben a teljesítés helyén a Megrendelı utasítása alapján egyidejőleg más vállalkozók, megbízottak is tevékenykednek, úgy ezt az Alvállalkozó tudomásul veszi és munkaszervezése során ehhez alkalmazkodik. Az Alvállalkozó a Projektindító Dokumentumokban meghatározott feladatait a Projektindító Dokumentumokban megnevezett szakértık közremőködésével teljesíti. A Megrendelı jogosult az Alvállalkozó által megjelölt bármely szakértınek a projektben történı részvételét megtagadni, illetve bármely szakértıt az érintett projektbıl kizárni, amennyiben ezt szakmai indokokkal képes alátámasztani. Az indokok elfogadása esetén Alvállalkozó a Megrendelı ezen igényének köteles haladéktalanul eleget tenni. Az esetlegesen kizárt szakértı helyett bevonásra kerülı új szakértıvel kapcsolatban is megilletik a Megrendelıt a jelen pont szerinti jogosultságok. Az Alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzıdés teljesítése érdekében csak megfelelı képzettséggel rendelkezı és jogilag is rendezett státuszú munkavállalókat, megbízottakat, illetve alvállalkozókat alkalmaz, akik a munkavégzésre alkalmas állapotban vannak. Az ittas vagy biztonságos munkavégzésre alkalmatlan állapotban lévı dolgozókat a Megrendelı a teljesítési helyrıl elküldheti. IT_Resource keretszerz_full template.doc 4. oldal, összesen: 28

5 A szerzıdés teljesítése során az Alvállalkozó gondoskodik az általa foglalkoztatott dolgozók munkavédelmérıl, beleértve a dolgozók oktatását, védıeszközökkel való ellátását és ellenırzését is. Ugyancsak az Alvállalkozó gondoskodik arról, hogy a saját teljesítésének következtében a teljesítési helyen tartózkodó egyéb személyek ne károsodjanak. Alvállalkozó kötelessége betartani a teljesítés során a tőzvédelmi és a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó szabályokat. Alvállalkozó kötelezi magát, hogy a 12 hónapon belül Megrendelı érdekkörében felmerülı hibákat jótállási feladatai keretében, külön díjazás nélkül kijavítja. Ez a 12 hónapos periódus azon a napon kezdıdik, amelyen Alvállalkozó közremőködése az adott projektben (a vonatkozó Projektindító Dokumentumban meghatározott módon) lezárásra kerül. A szerzıdı felek rögzítik, hogy a jelen külön díjazás nélküli kijavítási kötelezettség körébe esik az is, amikor a fenti idıtartamon belül az Alvállalkozó közremőködésével átadott projektben keletkezı hibát az Alvállalkozó szakértıinek közremőködésével lehet csak elhárítani. A szerzıdı felek vállalják, hogy a szerzıdés teljesítése érdekében egymással fokozottan együtt-mőködnek. Ha bármelyik fél ezt igényli, úgy soron kívül egyeztetı megbeszélést vagy helyszíni szemlét tartanak, amelyen megfelelı szakemberrel és nyilatkozattételre jogosult képviselıvel vesznek részt. 4.2) Fix díjas megrendelés esetén A fix díjas megbízás tartalmi részleteit és a fizetési formát felek a 2. sz Melléklet szerinti Projektindító Dokumentumban rögzítik. 4.3) Sikerdíjas konstrukció esetén A sikerdíjas megbízás tartalmi részleteit, az együttmőködés módját és a fizetés feltételeit Felek az 5. sz Melléklet szerinti sikerdíjas Megbízási Szerzıdésben rögzítik. 5) DÍJAZÁS 5.1) Napidíjas konstrukció esetén Az alvállalkozói díj napidíj alapú, minden ledolgozott és igazolt nap után fizetendı (amennyiben a Projektindító Dokumentum másként nem rendelkezik). A díj szakértı kategóriánként eltérı, konkrét összegeirıl Alvállalkozó az alábbi formátumú árajánlatot nyújtja be Megbízónak: IT_Resource keretszerz_full template.doc 5. oldal, összesen: 28

6 Kategóri Tipikus szakértıi típusok Napidíj a A Programozó; tesztelı <napidíj>.- Ft B Tapasztalt programozó; rendszertervezı; elemzı <napidíj>.- Ft C Tapasztalt rendszertervezı; tanácsadó; <napidíj>.- Ft projektvezetı D Tapasztalt tanácsadó; tapasztalt projektvezetı <napidíj>.- Ft Az árajánlatban szereplı díjak a 20%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Amennyiben Megrendelı és Alvállalkozó a díjszabásban megegyeznek, annak pontos összegeit Projektindító Dokumentumban kell rögzíteni. A napidíjon felül Alvállalkozó költségtérítésre lehet jogosult, melynek feltételeit a Projektindító Dokumentumban rögzíteni kell, ennek hiányában az Alvállalkozó költségtérítésre nem jogosult. A díjazás havonta, a Megrendelı által kiállított és érvényesített Teljesítési Jegyzıkönyv alapján történik. A Projektindító Dokumentumban közös megegyezéssel a Felek eltérhetnek e pont rendelkezéseitıl. 5.2) Fix díjas konstrukció esetén Amennyiben az alvállalkozói díj fix összeg, úgy az a Projektindító Dokumentumban kerül meghatározásra. A fix alvállalkozási díjon felül Alvállalkozó költségtérítésre lehet jogosult, melynek feltételeit a Projektindító Dokumentumban rögzíteni kell, ennek hiányában az Alvállalkozó költségtérítésre nem jogosult. A díjazás a Megrendelı által kiállított és érvényesített Teljesítési Jegyzıkönyv alapján történik Alvállalkozó feladatainak maradéktalan teljesítése után. Komplex, vagy hosszabb idıtávú közremőködés esetén azonban Felek a Projektindító Dokumentumban rendelkezhetnek Alvállalkozó feladatainak csoportosításáról, és az egyes feladatcsoportok Megrendelı által igazolt teljesítéséhez és a Vevı/Ügyfél/Végfelhasználó általi díjrészletek fizetésének megtörténtéhez köthetik a fix díj egyes részleteinek kifizetését. IT_Resource keretszerz_full template.doc 6. oldal, összesen: 28

7 5.3) Sikerdíjas konstrukció esetén 5.3.1) Létszámkvóta-alapú számítás: A díj a tárgyévi teljesítések száma szerint változó, konkrét összegeirıl Alvállalkozó az alábbi formátumú árajánlatot nyújtja be Megbízónak: Munkatárs Sikerdíj összege 1 - <sorszámig> <összeg1> Ft <sorszámtól>-<sorszámig> <összeg2> Ft <sorszámtól> - <sorszámig> <összeg3> Ft <sorszámtól> - <sorszámig> <összeg4> Ft 5.3.2) Tudásszint-alapú számítás: A díj a pozícióra pályázók tudásszintje szerint változó, konkrét összegeirıl Alvállalkozó az alábbi formátumú árajánlatot nyújtja be Megbízónak: Tudásszint Szakmai tapasztalat Sikerdíj összege Kezdı 0-2 év <összeg1> Ft Gyakorlott 2-5 év <összeg2> Ft Szakértı 5 év felett <összeg3> Ft Vezetı Vezetıi besorolás <összeg> Ft A Teljesítési Igazolás táblázatának utolsó sora a tárgyhavi sikerdíjak összesítését tartalmazza. Errıl az összegrıl jogosult Alvállalkozó számlát benyújtani a Megrendelı felé. Az összeg a mindenkori ÁFÁ-t nem tartalmazza. 6) TELJESÍTÉS ELISMERÉSÉNEK MÓDJA Az Alvállalkozó által teljesített szerzıdéses feladatokat Megrendelı Teljesítési Jegyzıkönyv (melynek mintapéldányai jelen Szerzıdés 3., 4. és 7. Mellékleteiben találhatók) kiállításával és érvényesítésével igazolja. A Teljesítési Jegyzıkönyv kiállítása Megrendelı részérıl a Projektindító Dokumentumban megnevezett szakmai képviselı, érvényesítéséhez pedig az érintett projektvezetı és <igazgató neve> ágazati igazgató együttes aláírása szükséges. 7) FIZETÉSI FELTÉTELEK Alvállalkozó jogosult számlát kiállítani a szerzıdéses kötelezettségek teljesítését igazoló, a Megrendelı által kiállított és érvényesített Teljesítési Jegyzıkönyv alapján. A IT_Resource keretszerz_full template.doc 7. oldal, összesen: 28

8 Teljesítési Jegyzıkönyvet a kiállításra kerülı számla mellé csatolni kell, mint annak elválaszthatatlan mellékletét. Amennyiben a vonatkozó Projektindító Dokumentum a fizetési határidıkrıl másképpen nem rendelkezik, Megrendelı az Alvállalkozó által benyújtott számla alapján esedékes összeget az Alvállalkozó által a számlán megjelölt bankszámlára az igazolt teljesítési hoz képest 30 napon belül köteles átutalni. Alvállalkozó a határidın túl kiegyenlített számla után késedelmi kamatot jogosult felszámítani. A késedelmi kamat mértéke nem haladhatja meg a mindenkori jegybanki alapkamatot. 8) SZERZİDÉSSZEGÉS ÉS SZANKCIÓI A szerzıdı felek rögzítik, hogy a felróhatóan késedelmes teljesítést, a hibás teljesítést, meghiúsulást, szerzıdés teljesítésének megtagadását kötbérrel szankcionálják. Amennyiben az Alvállalkozó a szerzıdésben meghatározott kötelezettségeit a megadott határidıre nem teljesíti, a Megrendelı póthatáridıt tőzhet ki a teljesítésre. A póthatáridı mértékérıl és korlátozásáról a Projektindító Dokumentumban lehet rendelkezni. Amennyiben ez a határidı is eredménytelenül telik el, a Megrendelı az érintett szerzıdéstıl azonnali hatállyal elállhat, az Alvállalkozót díj nem illeti meg az érintett részteljesítésre és az eredeti teljesítési határidıtıl számítva tartozik késedelmi kötbért, vagy meghiúsulási kötbért megfizetni, a Megrendelı választása szerint. Amennyiben az Alvállalkozó a szerzıdésben meghatározott kötelezettségeit a megadott határidıre hibásan teljesíti, a Megrendelı kifogásait írásban közli, melyet a Alvállalkozó köteles orvosolni. Ha a póthatáridıre sem javítja ki az Alvállalkozó a hibákat, hibás teljesítés miatt kötbér megfizetésére köteles és Megrendelı újabb határidıt jelölhet ki a kijavításra. Ha az Alvállalkozó a póthatáridıre nem javította ki a hibákat, akkor a Megrendelı jogosult a szerzıdést azonnali hatállyal felmondani meghiúsulási kötbér érvényesítése mellett. A Megrendelı hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért egyszerre nem érvényesít. Amennyiben az Alvállalkozó a szerzıdés teljesítését megtagadja, a Megrendelı a szerzıdést felmondhatja, arra hivatkozással, hogy a szerzıdés az Alvállalkozónak felróható okból lehetetlenült. A kötbérszámítás alapja az egyedi megrendelésben rögzített feladat nettó alvállalkozói díja. A kötbér mértékét a szerzıdı felek az alábbiakban határozzák meg: Késedelmes illetve hibás teljesítés, valamint lehetetlenné válás esetére a kötbér mértéke a kötbéralap százalékában meghatározva az alábbi: Késedelem esetén:napi 0.5%, legfeljebb 10%. Hibás teljesítés esetén: legfeljebb 10%. Meghiúsulás vagy lehetetlenülés esetén:15%. A kötbér esedékessé válik: IT_Resource keretszerz_full template.doc 8. oldal, összesen: 28

9 Késedelmes teljesítés esetén, amikor a késedelem megszőnik, a póthatáridı lejár vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket; Hibás teljesítés esetén a kifogás közlésével, ha a póthatáridı lejár, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket; A szerzıdésszegés egyéb eseteiben, amikor a Megrendelı a szerzıdésszegésrıl tudomást szerez. A Megrendelı az Alvállalkozóval szemben felmerülı bármilyen pénzben kifejezhetı igényét jogosult beszámítás útján kompenzálással érvényesíteni. Az Alvállalkozó a kompenzáláshoz jelen szerzıdés aláírásával kifejezetten hozzájárul. 9) MUNKATÁRSVÉDELEM A szerzıdı felek kötelezik magukat, hogy a másik félnek a Projektindító Dokumentumokban megnevezett közremőködı munkatársait, tanácsadóit, alvállalkozóit sem saját, sem egy harmadik fél nevében el nem csábítják, nem alkalmazzák és szabadfoglalkozásúként sem foglalkoztatják. A szerzıdésszegı fél e megállapodás megszegése esetén esetenként egymillió-ötszázezer forint kártérítést köteles a másik fél részére fizetni. Ez a munkatársvédelem a vonatkozó Projektindító Dokumentum aláírásának napján kezdıdik, és attól a naptól számítva még 12 hónapig érvényes, amelyen Alvállalkozó közremőködése az adott projektben (a vonatkozó Projektindító Dokumentumban meghatározott módon) lezárásra kerül. IT_Resource keretszerz_full template.doc 9. oldal, összesen: 28

10 10) VEVİVÉDELEM Alvállalkozó kötelezi magát, hogy Megrendelınek a Projektindító Dokumentumban megnevezett vevıi, partnerei és annak vevıi számára csak Megrendelı megbízottjaként vagy alvállalkozójaként végez Megrendelı tevékenységi körébe tartozó munkát. Ha valamelyik partnerrel vagy vevıvel Alvállalkozó már korábban is kapcsolatban állt, a Projektindító Dokumentumban rögzíteni kell a vevıvédelemmel kapcsolatos konkrét megállapodást. Alvállalkozó e megállapodás megszegése esetén esetenként ötmillió forint kártérítést köteles Megrendelı részére fizetni. Ez a vevıvédelem a vonatkozó Projektindító Dokumentum aláírásának napján kezdıdik, és attól a naptól számítva még 12 hónapig érvényes, amelyen Alvállalkozó közremőködése az adott projektben (a vonatkozó Projektindító Dokumentumban meghatározott módon) lezárásra kerül. 11) EGYÉB FELTÉTELEK ÉS MEGÁLLAPODÁSOK A Szerzıdés keretében Alvállalkozó által elkészített minden dokumentumra, programkódra és egyéb leszállított termékre Megrendelı a változtatási és továbbértékesítési jogot is magába foglaló, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez, amelynek alapján Alvállalkozó maga sem jogosult a felhasználásra, és az eredeti példány tulajdonjogát is átruházza Megrendelıre. Az Alvállalkozó díjazását a jelen pontban foglaltakra is tekintettel fogják megállapítani a felek a Projektindító Dokumentumban. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen Szerzıdéssel kapcsolatban a másik félre vonatkozóan tudomásukra jutott mőszaki, gazdasági, személyes jellegő vagy munkaügyi, illetve üzleti információt az érintett fél elızetes, írásbeli beleegyezése nélkül harmadik személyekkel nem közlik, az ilyen információ kiszolgáltatására irányuló kérést megtagadják, illetve saját hatáskörükön belül minden szükséges eszközt igénybe vesznek és biztosítják, hogy az információ kiszolgáltatását megakadályozzák. Az Alvállalkozó a Megrendelı elızetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozhatja nyilvánosságra sem a jelen Szerzıdés, sem Projektindító Dokumentum, sem azok bármely kikötését, az abban foglalt mőszaki, pénzügyi és egyéb információt, sem üzleti megbeszéléseken, sem nyilvános eseményeken a Megrendelıt nem képviselheti. Az Alvállalkozó gazdasági tevékenységét önállóan, a saját nevében, saját felelısségére folytatja, és nem kelthet olyan látszatot, mintha a Megrendelı cég részeként vagy felelısségvállalásával mőködne. A szerzıdı felek a jelen Szerzıdés teljesítését érintı minden lényeges körülményrıl kötelesek egymást idıben tájékoztatni. Az ennek elmulasztásából eredı kárért a mulasztó fél a felelıs, a következményeket egyedül kell viselnie. A szerzıdı felek kijelentik, hogy esetleges jogvitáikat lehetıség szerint megegyezéssel kívánják rendezni. Amennyiben a felek közötti jogvita békés úton nem rendezıdik, úgy a felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességében IT_Resource keretszerz_full template.doc 10. oldal, összesen: 28

11 állapodnak meg azokra a peres ügyekre vonatkozóan, amelyek tárgyának értéke nem haladja meg az ötmillió forintot. Ezt meghaladó értékhatár felett, valamint szerzıi jogi perek esetén az eljárás a Fıvárosi Bíróság hatáskörébe és kizárólagos illetékességébe tartozik. A jelen szerzıdés kizárólag írásban módosítható. Nem minısül a szerzıdés módosításának az, ha bármelyik szerzıdı fél nem él a szerzıdésben biztosított valamely jogával, vagy jogait a másik félre kedvezıbb módon gyakorolja. Az ilyen egyoldalú engedményekre a másik fél nem hivatkozhat. Ha a jelen szerzıdés valamely része akár a megkötésekor, akár késıbb jogszabály kötelezı rendelkezésébe ütközne, és emiatt érvénytelennek minısülne, úgy a felek kijelentik, hogy a szerzıdés többi részét továbbra is érvényesnek tekintik. Az esetleg érvénytelen rész helyett azt a jogszabályt alkalmazzák a szerzıdés egészével összhangban amelyiknek rendelkezései legközelebb állnak az esetlegesen érvénytelen részhez. Jelen Szerzıdésben nem szabályozottak tekintetében a PTK rendelkezései az irányadóak. A Szerzıdésben foglaltakat a Felek tudomásul veszik és magukra nézve kötelezınek ismerik el. Budapest, <>. <igazgató neve> <igazgató neve> Nyíri Tibor ügyvezetı igazgató pénzügyi igazgató ügyvezetı igazgató <Megrendelı neve> Megrendelı IT Resource Consulting Kft. Alvállalkozó IT_Resource keretszerz_full template.doc 11. oldal, összesen: 28

12 1. Melléklet PROJEKTINDÍTÓ DOKUMENTUM (minta napidíjas közremőködéshez) a Megrendelı (cím: <cím>, adószáma: <adószám>, cégjegyzékszáma:<cégjegyzékszám>), mint Megrendelı, és az IT Resource Consulting Kft (2360 Gyál, Mátyás király út 61, adószám: , cégjegyzékszám: ), mint Alvállalkozó, együttesen mint Felek között 200x. hónap xx-én létrejött alvállalkozói keretszerzıdéshez (továbbiakban: a Szerzıdés, iktatószáma: <szerzıdés iktatószáma>): A KÖZREMŐKÖDÉSI FELADAT ÉS IDİTARTAMA Megrendelı megrendeli Alvállalkozótól, hogy a <projekt neve> projektjében (továbbiakban: a Projekt) e Projektindító Dokumentumban, valamint a Szerzıdésben részletezett feltételekkel és módon, napidíjas konstrukcióban az alábbi feladatokat elvégezze (továbbiakban: a közremőködés). Alvállalkozó a megrendelést elfogadja. Felek megállapodnak, hogy Alvállalkozó által a Projektben elvégzendı feladatok a következık: <Projekt és Alvállalkozó feladatának leírása:... Az Alvállalkozó feladatai átvételi eljárásának leírása: Felek Alvállalkozó feladatainak átvételét a Megrendelı és a Vevı közötti átvételi eljárás sikerességéhez kötik és az Alvállalkozó feladatainak átvételére megfelelıen alkalmazzák a Megrendelı és a Vevı/Ügyfél/Végfelhasználó közötti átvételi eljárás szabályait és következményeit is. Alvállalkozó közremőködése a Projektben 200x. hónap xx-én kezdıdik, és 200x. hónap xx -ig tart, mely idıtartam alatt az Alvállalkozó köteles a feladatait folyamatosan, a Projekt határidıben történı sikeres befejezéséhez szükséges mértékben végezni. Az Alvállalkozó tevékenységének felfüggesz-tésére vagy szüneteltetésére kizárólag a Megrendelı elızetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult, mely idıszakra az Alvállalkozót díjazás nem illeti meg. A KÖZREMŐKÖDİ SZAKÉRTİK ÉS DÍJAZÁSUK Alvállalkozó a közremőködési feladatot az alábbi szakértıkkel és feltételekkel végzi el: Kat. Név, feladat RÁ MX Napidíj Az oszlopok magyarázata: Kat.: a szakértı Szerzıdés szerinti kategóriája, IT_Resource keretszerz_full template.doc 12. oldal, összesen: 28

13 Név, szerepkör: a szakértı neve és a projektben betöltött szerepe, RÁ: a szakértı Alvállalkozó által a közremőködés idıtartama alatt garantált minimális rendelkezésre állása százalékosan (napi 8 órához viszonyítva, de a 100%-os érték korlátlan rendelkezésre állást jelent), MX: Megrendelı által kifizethetı napszám maximuma (az "N" bejegyzés azt jelenti, hogy nincs korlátozás), Napidíj: a szakértı közremőködésének a 20% ÁFÁ-t nem tartalmazó napidíja. A felek rögzítik, hogy a Megrendelı a jelen pont szerinti teljes összegő díjazást abban az esetben köteles kifizetni az Alvállalkozó részére, amennyiben az érintett szakértı a fenti táblázatban meghatározott mennyiséget kitölti. Amennyiben az érintett szakértı a fenti idımennyiséget nem tölti igazoltan a projekt teljesítésén, úgy a Megrendelı csak a ténylegesen letöltött és igazolt idımennyiség utáni díj megfizetésére köteles. Amennyiben a projektben az adott szakértınek a fenti táblázatban megjelölteken túli idıtartamban kellene feladatot ellátnia, úgy arra az érintett szakértı csak a Megrendelı elızetes írásbeli hozzájárulásával jogosult. Amennyiben az érintett szakértı a Megrendelı elızetes írásbeli hozzájárulása nélkül végez a fenti idıtartamon túl munkát, úgy annak ellenértékét a Megrendelı nem köteles megtéríteni az Alvállalkozó részére. A napidíj a felek közös megegyezésével alakult ki, azt a szerzıdı felek esetleges saját, belsı utókalkulációja vagy a piaci viszonyoknak a szerzıdés teljesítése közben történt megváltozása nem befolyásolja. A napidíj tartalmazza az Alvállalkozónak a feladatai teljesítésével kapcsolatos összes, ezen belül különösen anyag-, szállítási-, energia- és munkadíját, a mővezetés díját, a jótállási és szavatossági költségeket, valamint a tevékenységéhez kapcsolódó egyéb költségét és kiadását, kivéve azokat, amelyeknek a Megrendelı felé való felszámítására a jelen Projektindító Dokumentum kifejezetten felhatalmazza az Alvállalkozót, ennek megfelelıen az Alvállalkozó a fenti díjon felül költségtérítésre jelen közremőködés keretében <nem jogosult, vagy az Egyéb feltételek között meghatározottak szerint jogosult>. A tárgyhavi napidíj elszámolást (time sheet) az Alvállalkozó köteles a tárgyhónap végét megelızı négy munkanappal korábban a Megrendelınek igazoltatás céljából benyújtani. A tárgyhónapból fennmaradó négy munkanapra esı mennyiséget az Alvállalkozó a tárgyhavi mennyiség alapján becsléssel állapítja meg, melyet a felek a következı havi elszámolásban a ténylegesen teljesített idı mennyisége alapján korrigálnak. FELEK SZAKMAI KÉPVISELİI Megrendelı részérıl a Projekt szakmai képviselıje <projekt vezetı neve, beosztása>, ı koordinálja Felek között a szakmai együttmőködést, valamint ı állítja ki a Teljesítési Jegyzıkönyvet. A Teljesítési Jegyzıkönyvet Megrendelı részérıl <projektvezetı neve> projektvezetı és <igazgató neve> ágazati igazgató közösen érvényesíti, számla csak az érvényesítés megtörténte után állítható ki. Alvállalkozó részérıl a Projekt szakmai képviselıje <szakmai képviselı neve, beosztása>. IT_Resource keretszerz_full template.doc 13. oldal, összesen: 28

14 SIKERDÍJ Alvállalkozó a Projektben elvégzendı feladatai gyors, sikeres és hibátlan teljesítése esetén a meghatározott napidíjon felül sikerdíjra jogosult. A sikerdíj Alvállalkozót akkor illeti meg, ha az általa elvégzett munka átvétele xxx napon belül VAGY 200x. xx. xx-re megtörténik. A sikerdíj összege Alvállalkozó napidíjának xx-szerese. VAGY: Alvállalkozó sikerdíjra nem jogosult. EGYÉB FELTÉTELEK ÉS MEGÁLLAPODÁSOK A közremőködési feladat elvégzéséhez szükséges eszközöket és egyéb tárgyi erıforrásokat (számítógép, programok, dokumentáció, munkavégzésre alkalmas helység, stb.) tekintettel a Projekttel kapcsolatos biztonsági, illetve rendszerintegritási követelményekre a Megrendelı biztosítja telephelyén vagy más, általa kijelölt helyszínen. VAGY: A közremőködési feladat elvégzéséhez szükséges eszközöket és egyéb tárgyi erıforrásokat (számítógép, programok, dokumentáció, munkavégzésre alkalmas helység, stb.) az Alvállalkozó biztosítja telephelyén vagy más, a Megrendelı által kijelölt helyszínen. Az esetlegesen a Megrendelı által biztosított eszközökön és tárgyi erıforrásokon túl az Alvállalkozó kizárólag elsı osztályú, ismert forrásból származó és a gyakorlatban bevált anyagokat, eszközöket és technológiákat alkalmazhat. Az ebben a pontban írt szabályoktól az Alvállalkozó csak a Megrendelı kifejezett, elızetes, írásbeli hozzájárulásával térhet el. Az Alvállalkozó vállalja, hogy a Megrendelı utasítására az alábbi külföldi helyszíneken is közremőködik a Projekt teljesítésében: a)..., b)..., c)... A külföldi közremőködés mértékét, helyszínét és idıbeosztását az Alvállalkozóval elızetesen egyeztetve a Megrendelı határozza meg. Az Alvállalkozónak a Projekt teljesítése kapcsán, a Megrendelı utasítására felmerülı külföldi utazással kapcsolatos útiköltségét (üzemanyag és autópályadíjak) tételes elszámolás alapján a Megrendelı viseli. VAGY: Az Alvállalkozónak a Projekt teljesítése kapcsán felmerülı valamennyi költségét és kiadását az Alvállalkozó viseli. IT_Resource keretszerz_full template.doc 14. oldal, összesen: 28

15 Megrendelı kijelenti, hogy jelen projekt keretében a következı vevıkkel és partnerekkel dolgozik együtt: <vevık, partnerek listája a vevıvédelemhez:> - Cégnév, telephely Felek közös megegyezéssel jelen Projektindító Dokumentumhoz bármikor módosító záradékokat csatolhatnak, melyek aláírásuk után jelen Projektindító Dokumentum elválaszthatatlan részeivé válnak. Ilyen módosító záradékot bármilyen, közös megegyezéssel járó ügyben lehet csatolni, de különösen az alábbi esetekben: közremőködési feladat változása, közremőködés idıtartamának változása, közremőködı szakértık, díjazásuk, bevonásuk egyéb feltételeinek változása, képviselı személyek változása, vevık, partnercégek listájának változása. Budapest, 200x. hónap xx. < képviselı neve> <képviselı neve> <képviselı beosztása> <képviselı beosztása> <Megrendelı cég> IT Resource Consulting Kft. Megrendelı Alvállalkozó IT_Resource keretszerz_full template.doc 15. oldal, összesen: 28

16 2. Melléklet PROJEKTINDÍTÓ DOKUMENTUM (minta fix díjas közremőködéshez) A Megrendelı (cím: <cím>, adószáma: <adószám>, cégjegyzékszáma:<cégjegyzékszám>), mint Megrendelı, és az IT Resource Consulting Kft (2360 Gyál, Mátyás király út 61, adószám: , cégjegyzékszám: ), mint Alvállalkozó, együttesen mint Felek között 200x. hónap xx-én létrejött alvállalkozói keretszerzıdéshez (továbbiakban: a Szerzıdés, iktatószáma: <szerzıdés iktatószáma>): A KÖZREMŐKÖDÉSI FELADAT ÉS IDİTARTAMA Megrendelı megrendeli Alvállalkozótól, hogy <projekt neve> projektjében (továbbiakban: a Projekt) e Projekt indító Dokumentumban, valamint a Szerzıdésben részletezett feltételekkel és módon, fix díjas konstrukcióban az alábbi feladatokat végezze el (továbbiakban: a közremőködés). Alvállalkozó a megrendelést elfogadja. Felek megállapodnak, hogy Alvállalkozó által a Projektben elvégzendı feladatok a következık: <Projekt és Alvállalkozó feladatának rövid leírása:... Az Alvállalkozó feladatai átvételi eljárásának leírása: Felek Alvállalkozó feladatainak átvételét a Projekt Megrendelı és Vevı közötti átvételi eljárás sikerességéhez kötik és az Alvállalkozó feladatainak átvételére megfelelıen alkalmazzák a Megrendelı és a Vevı közötti átvételi eljárás szabályait és következményeit is. Alvállalkozó közremőködése a Projektben 200x. hónap xx-én kezdıdik, és 200x. hónap xx -ig tart, mely idıtartam alatt az Alvállalkozó köteles a feladatait folyamatosan, a Projekt határidıben történı sikeres befejezéséhez szükséges mértékben végezni. Az Alvállalkozó tevékenységének felfüggesztésére vagy szüneteltetésére kizárólag a Megrendelı elızetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult, mely az Alvállalkozó díjazását a felek eltérı rendelkezésének hiányában nem érinti. IT_Resource keretszerz_full template.doc 16. oldal, összesen: 28

17 A KÖZREMŐKÖDÉS DÍJAZÁSA ÉS ÜTEMEZÉSE Az alvállalkozási díj közös megegyezéssel <fix díj számmal> Ft, azaz <fix díj szöveggel> forint. E díj a 20%-os ÁFÁ-t nem tartalmazza. A díjazás a Megrendelı által kiállított és érvényesített Teljesítési Jegyzıkönyv alapján történik, az alábbi ütemezés szerint: Feladatcsoport megnevezése Díj részlet Határidı A fix díj a felek közös megegyezésével alakult ki, azt a szerzıdı felek esetleges saját, belsı utókalkulációja vagy a piaci viszonyoknak a szerzıdés teljesítése közben történt megváltozása nem befolyásolja. Az alvállalkozási díj tartalmazza az Alvállalkozónak a feladatai teljesítésével kapcsolatos összes, ezen belül különösen anyag-, szállítási-, energia- és munkadíját, a mővezetés díját, a garanciális költségeket, valamint a tevékenységéhez kapcsolódó egyéb költségét és kiadását, kivéve azokat, amelyeknek a Megrendelı felé való felszámítására a jelen szerzıdés kifejezetten felhatalmazza az Alvállalkozót. Az Alvállalkozó a fenti díjon felül költségtérítésre jelen közremőködés keretében <nem jogosult, vagy az Egyéb feltételek között meghatározottak szerint jogosult>. FELEK SZAKMAI KÉPVISELİI Megrendelı részérıl a Projekt szakmai képviselıje <projekt vezetı neve, beosztása>, ı koordinálja Felek között a szakmai együttmőködést, valamint ı állítja ki a Teljesítési Jegyzıkönyvet. A Teljesítési Jegyzıkönyvet Megrendelı részérıl <projektvezetı neve> projektvezetı és <igazgató neve> ágazati igazgató közösen érvényesíti, számla csak az érvényesítés megtörténte után állítható ki. Alvállalkozó részérıl a Projekt szakmai képviselıje <szakmai képviselı neve, beosztása>. EGYÉB FELTÉTELEK ÉS MEGÁLLAPODÁSOK A közremőködési feladat elvégzéséhez szükséges eszközöket és egyéb tárgyi erıforrásokat (számítógép, programok, dokumentáció, munkavégzésre alkalmas helység, stb.) tekintettel a Projekttel kapcsolatos biztonsági, illetve rendszerintegritási követelményekre a Megrendelı biztosítja telephelyén. VAGY: A közremőködési feladat elvégzéséhez szükséges eszközöket és egyéb tárgyi erıforrásokat (számítógép, programok, dokumentáció, munkavégzésre alkalmas helység, stb.) az Alvállalkozó biztosítja telephelyén vagy más, a Megrendelı által kijelölt helyszínen. Az Alvállalkozó vállalja, hogy a Megrendelı utasítására az alábbi külföldi helyszíneken is közremőködik a Projekt teljesítésében: IT_Resource keretszerz_full template.doc 17. oldal, összesen: 28

18 a)..., b)..., c)... A külföldi közremőködés mértékét, helyszínét és idıbeosztását az Alvállalkozóval elızetesen egyeztetve a Megrendelı határozza meg. Az Alvállalkozónak a Projekt teljesítése kapcsán, a Megrendelı utasítására felmerülı külföldi utazással kapcsolatos útiköltségét (üzemanyag és autópályadíjak) tételes elszámolás alapján a Megrendelı viseli. VAGY: Az Alvállalkozónak a Projekt teljesítése kapcsán felmerülı valamennyi költségét és kiadását az Alvállalkozó viseli. Megrendelı kijelenti, hogy jelen projekt keretében a következı vevıkkel és partnerekkel dolgozik együtt: <vevık, partnerek listája a vevıvédelemhez>. Felek közös megegyezéssel jelen Projektindító Dokumentumhoz bármikor módosító záradékokat csatolhatnak, melyek aláírásuk után jelen Projektindító Dokumentum elválaszthatatlan részeivé válnak. Ilyen módosító záradékot bármilyen, közös megegyezéssel járó ügyben lehet csatolni, de különösen az alábbi esetekben: közremőködési feladat változása, közremőködés idıtartamának változása, közremőködés díjazásának változása, képviselı személyek változása, vevık, partnercégek listájának változása. Budapest, 200x. hónap xx. < képviselı neve> <képviselı neve> <képviselı beosztása> <képviselı beosztása> <Megrendelı cég> IT Resource Consulting Kft. Megrendelı Alvállalkozó IT_Resource keretszerz_full template.doc 18. oldal, összesen: 28

19 3. Melléklet TELJESÍTÉSI JEGYZİKÖNYV (minta napidíjas közremőködéshez) A Megrendelı (cím: <cím>, adószáma: <adószám>, cégjegyzékszáma:<cégjegyzékszám>), mint Megrendelı, és az IT Resource Consulting Kft (2360 Gyál, Mátyás király út 61, adószám: , cégjegyzékszám: ), mint Alvállalkozó, együttesen mint Felek között 200x. hónap xx-én létrejött alvállalkozói keretszerzıdéshez (továbbiakban: a Szerzıdés, iktatószáma: <szerzıdés iktatószáma>, valamint a 200x. hónap xx-én létrejött Projektindító Dokumentumhoz (iktatószáma: <Projektindító Dokumentum iktatószáma>: Felvétel ideje: Felvétel helye: 200x. hónap xx <cím> Jelenlévık: Megrendelı részérıl: <igazgató neve> ágazati igazgató, <projektvezetı neve> projektvezetı Alvállalkozó részérıl: <képviselı neve>, <képviselı beosztása> Dátum Szakértı, feladat megnevezése Nap Napidíj Összeg Ft Összesen: Elszámolható: Ft Ft Megrendelı a fenti feladatok elvégzését igazolja és hozzájárul, hogy Alvállalkozó - a fenti díjtételek alapján - számlát bocsásson ki Megrendelı felé. A fenti díjtételek nem tartalmazzák a 20% ÁFÁ-t. Megrendelı vállalja, hogy a számla ellenértékét a Szerzıdés szerinti ütemezésben átutalja. A részletes munkaidı-elszámolást Felek e jegyzıkönyvhöz mellékelik. <igazgató neve> <projektvezetı neve> ágazati igazgató projektvezetı <Megrendelı> Megrendelı <képviselı neve> <képviselı beosztása> IT Resource Consulting Kft. Alvállalkozó <Megrendelı> költséghely rendelkezés: <költséghely> IT_Resource keretszerz_full template.doc 19. oldal, összesen: 28

20 4. Melléklet TELJESÍTÉSI JEGYZİKÖNYV (minta fix díjas közremőködéshez) a Megrendelı (cím: <cím>, adószáma: <adószám>, cégjegyzékszáma:<cégjegyzékszám>), mint Megrendelı, és az IT Resource Consulting Kft (2360 Gyál, Mátyás király út 61, adószám: , cégjegyzékszám: ), mint Alvállalkozó, együttesen mint Felek között 200x. hónap xx-én létrejött alvállalkozói keretszerzıdéshez (továbbiakban: a Szerzıdés, iktatószáma: <szerzıdés iktatószáma>, valamint a 200x. hónap xx-én létrejött Projektindító Dokumentumhoz (iktatószáma: <Projektindító Dokumentum iktatószáma>: Felvétel ideje: Felvétel helye: 200x. hónap xx <cím> Jelenlévık: Megrendelı részérıl: <igazgató neve> ágazati igazgató, <projektvezetı neve> projektvezetı Alvállalkozó részérıl: <képviselı neve>, <képviselı beosztása> Dátum Feladatcsoport megnevezése Díj részlet Ft Összesen: Elszámolható: Ft Ft Megrendelı a fenti feladatok elvégzését igazolja és hozzájárul, hogy Alvállalkozó - a fenti díjtételek alapján - számlát bocsásson ki Megrendelı felé. A fenti díjtételek nem tartalmazzák a 20% ÁFÁ-t. Megrendelı vállalja, hogy a számla ellenértékét a Szerzıdés szerinti ütemezésben átutalja. <igazgató neve> <projektvezetı neve> ágazati igazgató projektvezetı <Megrendelı> Megrendelı <képviselı neve> <képviselı beosztása> IT Resource Consulting Kft. Alvállalkozó <Megrendelı>költséghely rendelkezés: <költséghely> IT_Resource keretszerz_full template.doc 20. oldal, összesen: 28

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Dr. Vida Sándor Ügyvédi Irodával kötendı megbízási keretszerzıdésrıl Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13330/2011 Elıterjesztés - a Képviselı- testületnek- a Sárospatak címő

Részletesebben

kutatás -fejlesztési tevékenység elvégzésére

kutatás -fejlesztési tevékenység elvégzésére EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS kutatás -fejlesztési tevékenység elvégzésére (költségvetési gazdálkodási rendszerben mőködı felsıoktatási intézmény és innovációs járulék fizetésére kötelezett gazdálkodó szervezet

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús)

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús) SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús) E szerzıdés létrejött egyrészrıl a Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium (a továbbiakban: Megrendelı, cím: 2600 Vác, Németh

Részletesebben

12. Jelen szerzıdés az aláírással egyidejőleg lép hatályba. 2

12. Jelen szerzıdés az aláírással egyidejőleg lép hatályba. 2 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye székhelye: 6724 Szeged, Csongor tér 1.; adószáma: 15485238-2-06; bankszámla száma: 12067008-00153740-00100001)

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím : 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Adószám: 15450494-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS Gárdony Város Önkormányzat képviselı-testületének 2015. február 4-i ülésére Pályázat Testvérvárosi kapcsolatok találkozója tárgyában

ELİTERJESZTÉS Gárdony Város Önkormányzat képviselı-testületének 2015. február 4-i ülésére Pályázat Testvérvárosi kapcsolatok találkozója tárgyában ELİTERJESZTÉS Gárdony Város Önkormányzat képviselı-testületének 2015. február 4-i ülésére Pályázat Testvérvárosi kapcsolatok találkozója tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A korábbi évekhez hasonlóan

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: Tisztelt Képviselı-testület! DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Elıterjesztés Dorog Város Képviselı testületének

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (2400 Dunaújváros, Építık útja 2. képviselı: Balogh László elnök, adószám: 18484717-1-07) - a

Részletesebben

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke %

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke % Iktatószám:< ügyirat iktatószáma > Ügyintézı:< ügyintézı neve > telefon:< ügyintézı telefonszáma > Gépi azonosító:< ügyszám > / < ügyiratszám > Tárgy: közfoglalkoztatás támogatás hatósági

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Benkı Barnabás Zoltánné ügyvezetı

Benkı Barnabás Zoltánné ügyvezetı Tisztelt Képviselı-testület! a Végardó Fürdı fejlesztése érdekében a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése ( ÉMOP-2.1.1/B-12) címő felhívás keretében benyújtandó pályázat elıkészítésérıl

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Kivonat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága 2010.

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S melegétel utalványok beszerzésére

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S melegétel utalványok beszerzésére S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S melegétel utalványok beszerzésére amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-2-12,

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:133. MELLÉKLET: 1 db. TÁRGY: Javaslat a Magyar Alkotómővészeti Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendı megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Mőgyanta palackok regenerálása AJÁNLATI FELHÍVÁS. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. Budapest, 2013. március 28.

Mőgyanta palackok regenerálása AJÁNLATI FELHÍVÁS. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. Budapest, 2013. március 28. Mőgyanta palackok regenerálása Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. március 28. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73 MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételéhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Összefogás a Hegyháton Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Érvényes: 200x.. -től

Érvényes: 200x.. -től Iktatási adatok. Info-Lánc Bt (Vállalkozó) P0x-0x/2003 Cégnév (Megrendelő) V á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s Érvényes: 200x.. -től lokális számítógép hálózattal támogatott ügyviteli

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz)

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) 1. Föld és ingatlan vásárlás Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítıje Hatósági

Részletesebben

Munkaszerzıdés. 1. A munkaviszony célja, tartalma

Munkaszerzıdés. 1. A munkaviszony célja, tartalma Munkaszerzıdés mely létrejött egyrészrıl a : Consogno-Tóth Szolgáltató Kft.(Székhelye: 9011 Gyır, Lehár F. u. 62., a cég jegyzékszáma: 08-09-021338) munkáltatói jogkör gyakorló: Tóth György ügyvezetı,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására

J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására 102-10/2006. J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 99/2002.(V.30.)Öh. sz.

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZİDÉS. másrészrıl

TERVEZÉSI SZERZİDÉS. másrészrıl TERVEZÉSI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészrıl Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) képviseli Vantara Gyula polgármester, mint Megrendelı (a továbbiakban:

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (kenyér, pékáru) E szerzıdés létrejött egyrészrıl a Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium (a továbbiakban: Megrendelı, cím: 2600 Vác, Németh László u. 4,-6 adószám: 15395577-2-13

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z İ D É S (Mőszaki ellenıri munkák ellátására)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z İ D É S (Mőszaki ellenıri munkák ellátására) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z İ D É S (Mőszaki ellenıri munkák ellátására) amely létrejött egyrészrıl Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.; Adószám: 15345008-2-04)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek a Rendelıintézet számára eszközök

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS amely létrejött Magyar Állami Operaház (1061 Budapest, Andrássy u. 22., képviseli: Vass Lajos fıigazgató, adószáma: 15309439-2-42), mint megrendelı - a továbbiakban: Vevı, másrészrıl

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Adószám: 15450494-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP 1. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP az önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatása iránt Az önszervezıdı közösség neve: Az önszervezıdı közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Webalap Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Tövis u. 76. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Hatályos: 2006. november 1-tıl 1 1. A szerzıdés tárgya A Szolgáltató a Felhasználó

Részletesebben

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: MKB vagy Bank ) által kibocsátott MKB-WestEnd MasterCard Standard hitelkártyához (a továbbiakban:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS Száma:450/2009. Amely létrejött egyrészrıl az Országos Mentıszolgálat Székhely: 1055 Budapest, Markó u. 22., Adószám: 15309989-2-41, Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01491687, KSH törzsszám:

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tej, tejtermék) E szerzıdés létrejött egyrészrıl a Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium (a továbbiakban: Megrendelı, cím: 2600 Vác, Németh László u. 4,-6 adószám: 15395577-2-13

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25.-i ülésére Tárgy: A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 4106/2012. Sorszám: 14. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. december 6.

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ

A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ DÉS A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ KI ELLÁTÁSÁRA amely létrejött SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhely:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Általános rész 1. A Szolgáltatóra vonatkozó adatok: Társaság cégneve: Vital Europe Egészségügyi és Szolgáltató Kft. Fióktelepe: 1113 Budapest, Nagyszőlős

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott ingatlanokra vonatkozó megállapodás

Részletesebben

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály Vállalkozásjog Készítette: Hutflesz Mihály A magyar jogrendszer. A jogalkotás rendszere, jogszabályi hierarchia, jogértelmezés, jogalkotás. JOGALKOTÓ SZERV Országgyőlés Kormány Miniszterelnök Miniszter

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére a Helyi TDM szervezettel kötendı ingatlanhasználati szerzıdés tárgyában Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Leadandó dokumentum Fogadó nyilatkozatok Megbízási szerzıdés

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

S Z E R Z ŐDÉS. 1.2 A munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata, 1.3 Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás,

S Z E R Z ŐDÉS. 1.2 A munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata, 1.3 Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás, S Z E R Z ŐDÉS amely létrejött egyrészről: adószáma: bankszámlaszám: képviselő: (továbbiakban Megbízó) másrészről: MEDICOR Humán Egészségügyi Szolgáltató Kft. adószáma: 14653429-2-43 bankszámlaszáma: 10401282-50514852-56481011

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészrıl Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11. önkormányzati törzsszám: 395423000, adószám: 15395429-2-13) mint Megrendelı, (képviseletében Dr.

Részletesebben

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére 1. A szerződő felek: Név: Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. mint Megbízott (a továbbiakban:

Részletesebben

Konzorciumi megállapodás

Konzorciumi megállapodás Konzorciumi megállapodás Preambulum Felek jelen megállapodás aláírásával konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által meghirdetett, a magyar borvidékek/borrégiók

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdésének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - nem lakáscélú helyiség bérbeadására

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - nem lakáscélú helyiség bérbeadására SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - nem lakáscélú helyiség bérbeadására Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-43/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat P Á L Y Á Z A T Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Különös Feltételei (alapbiztosítás) 1. sz. melléklet Kondíciós lista az ERGO Thébé és ERGO Io befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Általános

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Határozott idejő BÉRLETI SZERZİDÉS nem lakás céljára szolgáló helyiségre

Határozott idejő BÉRLETI SZERZİDÉS nem lakás céljára szolgáló helyiségre Határozott idejő BÉRLETI SZERZİDÉS nem lakás céljára szolgáló helyiségre amely létrejött a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többszörösen

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együtt Szerzıdı felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együtt Szerzıdı felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. (1) bekezdés ka) pontja szerint Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének./2012. (XII. 12.)

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben