Vállalkozási Szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozási Szerződés"

Átírás

1 Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK / amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár továbbiakban mint Megrendelő másrészről a DETA-ÉP Építőipari Kft. Székhelye: 1163 Budapest, Cziráki u Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám: továbbiakban mint Vállalkozó együttesen mint Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett. A Felek közötti jogviszony tartalmát ezen vállalkozási szerződés rendelkezései határozzák meg. Amennyiben a Felek közötti vitás kérdésre a szerződés nem tartalmaz rendelkezéseket, elsősorban a Vállalkozónak az egyszerű közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatában, másodsorban a Megrendelő ajánlattételi felhívásában, illetve a Megrendelő által kiadott ajánlatkérési dokumentációban foglaltak, az irányadóak. 1. A szerződés tárgya 1.1. Az Állami Számvevőszék budapesti irodaházainak karbantartási (villanyszerelési, anyag- és bútormozgatási és szállítási és iratmegsemmisítési) munkáinak elvégzése a mellékletekben meghatározott feltételek szerint jún. 1-től máj. 31-ig A mellékletként csatolt dokumentumok jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Amennyiben a mellékletekben foglaltak és jelen szerződésben meghatározottak között eltérés van, úgy a szerződés szövege az irányadó. 2. A szerződés értéke 2.1. A mellékletekben foglalt egységárak és az elszámolási rend szerinti összeg, összesen ,- Ft + ÁFA A mellékletekben szereplő valamennyi díjtétel és egységár a szerződés teljesítése során kötött, és tartalmaz minden a szerződés teljesítéséhez szükséges költséget valamint ráfordítást.

2 3. A teljesítés helye 3.1. A teljesítés helye: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u.10. (irodaház) 1051 Budapest, Vörösmarty tér 4. (irodahelyiségek) 1052 Budapest, Bécsi u. 5. (irodahelyiségek) 1054 Budapest, Garibaldi u (garázs) 1097 Budapest, Lónyay u. 44. (irodaház) 4. A teljesítés határideje 4.1. Vállalkozónak folyamatosan a mellékletek szerinti karbantartási rendben meghatározottak szerint és kifogástalan minőségben kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit. A karbantartási munkát végzők munkaideje törzsmunkaidőben hétfőtől-csütörtökig óráig, pénteken óráig tart A költöztetési, szállítási feladatokat Megrendelő eseti jelleggel rendeli meg a kért időpontot megelőzően három munkanappal korábban feladott írásos megrendelésével, megjelölve a teljesítés helyét, a munka elvégzésének időpontját és várható időtartamát, továbbá az igényelt létszámot. Az írásos megrendelést Vállalkozónak 1 munkanapon belül vissza kell igazolnia. 5. Vállalkozó kötelezettségei 5.1. Vállalkozó karbantartási szolgáltatást ellátó alkalmazottainak hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkezniük, amelynek meglétét a Megrendelő folyamatosan ellenőrzi. A karbantartási munkákkal foglalkozó alkalmazottak szakképzettségéről szóló igazolást Vállalkozó köteles a karbantartással érintett munka megkezdése előtt Megrendelőnek benyújtani Vállalkozó alkalmazottai Megrendelő irodatechnikai berendezéseit (telefon, fax, fénymásoló, stb.) nem használhatják. Az engedély nélküli használatból eredő költségeket, és a Megrendelőt ért kárt a Vállalkozó köteles megtéríteni Vállalkozó köteles alkalmazottai számára egységes munkaruhát biztosítani a vállalkozás nevének feliratozásával A munkavégzés teljes időtartama alatt a munkaterületen a balesetveszély megelőzéséről, a munkavédelmi oktatásról, a munkavédelmi szabályok betartásáról és a tűzvédelemről Vállalkozónak kell gondoskodnia. A munkavégzés során Vállalkozó köteles a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény, valamint a tűz elleni védekezésről, a mentésről s a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény előírásait betartatni. A fentiek betartását Vállalkozó a karbantartási naplóban illetve köteles rögzíteni Vállalkozó a Megrendelő tulajdonában álló dolgokon általa okozott károkért a Ptk.- ban foglaltak szerint köteles helytállni. 6. Megrendelő kötelezettségei 2

3 6.1. Megrendelő az Apáczai Csere János utcai székházában és a Lónyay utcai irodaházban zárható öltözőhelyiséget és mosdási lehetőséget biztosít Vállalkozó alkalmazottai részére. 7. Fizetési feltételek 7.1. A vállalkozási díj az igazolt teljesítést követően havonta esedékes. Az igazolt teljesítést követően, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig benyújtott számla kiegyenlítése annak kézhezvételétől számított 25 napon belül átutalással történik Vállalkozó számú bankszámlájára A Megrendelő fizetési késedelme esetén a fizetendő késedelmi kamatra a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók Megrendelő önmagára nézve kötelezően vállalja a Kbt ának (3) bekezdésében előírtakat. 8. Kötbérfizetési kötelezettség 8.1. A Vállalkozó által hiányosan elvégzett, vagy el nem végzett munkát Megrendelő megbízottja a karbantartási naplóban rögzíti és azt a Vállalkozó megbízottjával igazoltatja. A minőségi kifogással érintett karbantartás után Megrendelő a teljes tárgyhavi díj fizetése alól mentesül Vállalkozó a számláját a minőségi kifogások figyelembe vétele és összesítése alapján köteles kiállítani, melyben külön tételként köteles feltünteti a megállapított díjcsökkentés és kötbér összegét is A jelen szerződés pontjában foglaltak szerint el nem végzett, vagy hiányosan elvégzett munkák után vállalkozó hibás teljesítés jogcímén jogosult kötbért érvényesíteni. A kötbér mértéke naponta Ft Megrendelő jogosult a kötbér összegét a vállalkozói díjból visszatartani, illetve meghiúsulás esetén azt fizetési felszólítás útján érvényesíteni. Ez esetben a Vállalkozó a felszólítást követő 8. napon köteles a felszólításban szereplő meghiúsulási kötbért Megrendelő részére megfizetni. 9. Elállás Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, írásbeli, nyilatkozatával azonnali hatállyal elállhat a szerződéstől ha a Vállalkozó együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, különösen ha: - a karbantartási naplóban rögzített feladatokat az abban kért határidőben és az azt követő napon belül nem végzi el; - nem biztosítja a szállítási feladatok megrendelésében, illetve az arra adott visszaigazolásban szereplő időpontban a tehergépjárművet és a szükséges létszámot; - ha Megrendelő 1 hónapon belül legalább három esetben minőségi kifogással él az el nem végzett, vagy hiányosan végzett munkák miatt. 10. Bizalmas információk kezelése 3

4 10.1. Vállalkozót az érvényes jogszabályok szerinti módon titoktartási kötelezettség terheli a szerződés teljesítése során a Megrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban tudomására jutó mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartási kötelezettség kiterjed Vállalkozó alkalmazottaira, akiket a tevékenységük megkezdése előtt köteles erre hitelt érdemlően figyelmeztetni Vállalkozó Megrendelő engedélye nélkül harmadik félnek nem hozhatja tudomására a szerződés, illetve azzal kapcsolatos bármely más dokumentáció vagy információ adatait. Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül a szerződéssel kapcsolatos okmányokat és információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel. Megrendelő ennek betartását folyamatosan ellenőrizni fogja. 11. Karbantartási napló A karbantartási munkákra vonatkozóan Felek karbantartási naplót kötelesek vezetni. Ebben kerül rögzítésre az elvégzendő karbantartási, villanyszerelési, hibajavítási, anyag- és bútormozgatási, valamint szállítási igények felsorolása és a munka elvégzésének végső határideje. Vállalkozó a karbantartási naplóban napi rendszerességgel rögzíti az általa elvégzett feladatokat, melyeket a Megrendelő megbízottja igazol. Megrendelő megbízottja: az épületek műszaki referense, illetve gondnoka Az el nem végzett vagy hiányosan elvégzett karbantartási munkát Megrendelő a karbantartási naplóban rögzíti, mely munkát Vállalkozó a bejegyzést követő napon köteles pótolni. 12. Kapcsolattartók Felek a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni. A jelen szerződés mellékleteiben specifikált szolgáltatások igénybevételéhez és teljesítéséhez Felek között szükséges kommunikáció elsődlegesen a jelen szerződésben megjelölt kapcsolattartó személyek között zajlik. Felek előre kijelölt kapcsolattartói: Megrendelő részéről: Zöllner Gábor tel.: fax : Vállalkozó részéről: név: Pothárn Viktor telefon: fax: Vegyes rendelkezések Felek jelen szerződést csak írásban módosíthatják A jelen szerződésben nem szereplő kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek az ide vonatkozó szabályait, továbbá a Megrendelő ajánlati felhívásában, dokumentációjában és a Vállalkozó ajánlatában foglaltakat kell alkalmazni. 4

5 13.3. Felek az esetleges vitáikat tárgyalásos úton rendezik. Felek a tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján, vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, ideértve a szerződés létrejöttével, érvényességével, megszüntetésével stb. kapcsolatos jogvitájukat is, úgy annak eldöntésére a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Melléklet: 1 db ajánlati kivonat Budapest, május 25. Dr. Kárász János Chemez Edit Pothárn Viktor gazdasági igazgató főcsoportfőnök-helyettes ügyvezető Megrendelő részéről Vállalkozó részéről 5

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az székhely: nyilvántartási azonosító, cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszáma: képviseli: mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő),

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a.. Önkormányzata (Cím:, bírósági végzés vagy cégjegyzékszám:, adószám:, képviselő:; a továbbiakban: Vállalkozó)

MEGÁLLAPODÁS. a.. Önkormányzata (Cím:, bírósági végzés vagy cégjegyzékszám:, adószám:, képviselő:; a továbbiakban: Vállalkozó) MEGÁLLAPODÁS mely létrejött az E.ON Hungária Zrt. (1051 Budapest, Széchenyi I. tér 7-8., cégjegyzékszám: 01-10- 043518, képviseli: Winkler János, az Igazgatóság tagja és Jamniczky Zsolt vezérigazgatóhelyettes

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviseli Fodor Zoltán polgármester)

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR szám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

VÁROSI KINCSTÁR (ajánlatkérő)

VÁROSI KINCSTÁR (ajánlatkérő) VÁROSI KINCSTÁR (ajánlatkérő) VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁSA tűzoltó készülékek karbantartása TÁRGYÚ VERSENYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ Közzétéve: kincstar.szerencs.hu Közzététel ideje: 29.. 9. Versenyeztetési felhívás.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS amely létrejött egyrészről a Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) nevében eljáró Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (4032 Debrecen, Nagyerdei

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 63 hkp VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről létrejött az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. címe: 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2. adószám: 12794726-2-11 bankszámlaszáma: 12028003-00345927-00100003 (Raiffeisen

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (1024 Budapest, Margit krt. 85., képviseli: Berényi Lajos, a Közbeszerzések Tanácsa elnöke), mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: AL/.. /2013. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: másrészről: a Gazdasági Versenyhivatal székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. adószáma: 15325275-1-41 számla száma: 10032000-01468223-00000000

Részletesebben