SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA"

Átírás

1 SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Kivonat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága augusztus 18-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 237/2010. (VIII.18.) GMB határozat Külterületi utak fenntartási munkáinak elvégzése 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága a Szekszárd város tulajdonában lévı külterületi utak fenntartási munkáinak elvégzése tárgyú meghívásos pályázati eljárás nyertesének a Magyar Közút Kht. Tolna Megyei Területi Igazgatóságát (7100 Szekszárd, Liszt F. tér 1.) hirdeti ki. 2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás eredményérıl. 3. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a vállalkozási szerzıdést aláírás elıtt - terjessze a Jogi és Ügyrendi Bizottság elé. Határidı: szeptember 1. Felelıs: Leposa Gyula osztályvezetı A kiadmány hiteléül: Varga András biz. Referens H-7100 SZEKSZÁRD, BÉLA KIRÁLY TÉR 8. H-7101, PF / /

2 VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉSTERVEZET amely létrejött a Megbízó által évben kiírt pályázati eljárás eredményeként, Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága.../2010. (...) GMB határozata alapján egyrészrıl SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Bankszámlaszám: Adószám: Képviseli: Horváth István polgármester mint megrendelı (a továbbiakban: Megrendelı), másrészrıl a Cégnév: [...] Címe: [...] Cégjegyzékszám/ kamarai nyilvántartási szám/ egyéni vállalkozói igazolvány száma: [...] Adószám: [...] Bankszámlaszám: [...] Képviseli : [...] mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), a továbbiakban együtt Szerzıdı felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerzıdés tárgya: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata mint Megrendelı által évben indított pályázati eljárás során a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján a legkedvezıbb árajánlat alapján az eljárás nyertesének a [ ]-t hirdette ki. Megrendelı megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja Szekszárd város közigazgatási területén a város tulajdonában és kezelésében lévı külterületi utak szeptember augusztus 31. közötti idıszakban felmerülı fenntartási munkáinak elvégzését. 2.) Elvégzendı feladatok: 2.1.) Az árajánlatkérési felhívásban, valamint annak mellékleteiben részletezett feltételeknek megfelelıen a jelen szerzıdés 1.) pontjában foglalt feladatok. A szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi az eljárás ajánlatkérési felhívása és mellékletei, melyek tartalmazzák az elvégzendı feladatokat. 2.2.) A szerzıdés tárgya valamennyi olyan tevékenységet magában foglal, amely a jelen szerzıdésben meghatározott összteljesítmény megvalósításához szükséges 3.) A szerzıdés értéke: 3.1.) A szerzıdés értéke az egyes tartalmi elemek elıfordulásának gyakoriságától függ. A részelemekre (feladatok) vonatkozó értékek, egységárak az 1. számú mellékletben találhatók meg, ez tartalmilag megegyezik az ajánlat részeként benyújtott felolvasólappal.

3 3.3.) Az egységárak minden Vállalkozói fizetési igényt tartalmaznak, így különösen: a) a kivitelezés költségeit; b) a kivitelezéshez tartozó egyeztetések költségeit; c) a kivitelezés járulékos költségeit; d) a szükséges forgalomelterelés és szabályozás költségeit; e) az esetleg szükséges munkaszervezéssel kapcsolatos költségeket, f) a garanciális költségeket. 4.) Teljesítési határidık: Szerzıdés idıtartama: szeptember augusztus ) Megrendelés Jelen szerzıdés 1. számú mellékletében felsorolt feladatok esetenként, elıfordulások szerint Megrendelı írásban levélben, vagy faxon - kéri meg Vállalkozótól. Szükség esetén a megrendelés mellé Megrendelı helyszínrajzot csatol vagy közös helyszíni bejárást tart a feladat könnyebb megértése és az elvégzendı feladat meghatározása érdekében. A megrendelés a munka ütemezésére, valamint annak módjára vonatkozhat, a munkavégzés helyének pontos meghatározásával (völgy, szurdik, annak mely szakasza stb.). A megrendelés alapján Vállalkozó köteles az abban foglalt - a munka elvégzéséhez szükséges mértékben megállapított - határidıre a munkát elvégezni. Rendkívüli veszély elhárítását célzó munkavégzések esetén a megrendelést (telefonon vagy írásban) követıen a munkálatokat azonnal meg kell kezdeni, akadályoztatás esetén korlátozással, figyelemfelhívással a veszélyes területet le kell zárni. A munkavégzéshez olyan készenléti rendszert kell kialakítani és mőködtetni, amely lehetıvé teszi, hogy az utakon bekövetkezett esetleges baleset vagy vis major eseményt követıen azonnal vagy legkésıbb 1 órán belül kárelhárítás, illetve munkavégzés megkezdıdhessen (útleszakadás, partfalszakadás, útkorlátozás, stb.). 6.) A munkavégzéssel kapcsolatos feltételek: 6.1.) A Vállalkozó képviselıje: név: [ ] cím: [ ] telefon/telefax: [ ] [ ] 6.2. ) A Megrendelı mőszaki ellenırének neve: Péter Beatrix címe: Szekszárd, Béla király tér 8. telefon: telefax: 74/ ) Minıségi követelmények: Vállalkozó a mőszaki elıírásokban, illetve ahol a vonatkozó szabványok elıírásai a mértékadóak, az azokban meghatározott legmagasabb minıségi szinthez tartozó teljesítést vállal. A szerzıdésre vonatkozó árak a hibátlan teljesítésre vonatkoznak. 6.4.) Mőszaki átadás-átvétel:

4 6.4.1.) Vállalkozó köteles egy-egy munkafolyamat elvégzése esetén felmérési naplót készíteni, a munka megkezdése elıtt és azt követıen fényképfelvételeket készíteni ) Az átadás-átvétel feltétele a hiány- és hibamentes teljesítés, melyet Megrendelı a felmérési napló mőszaki ellenır által történı ellenjegyzésével igazol. Hibás teljesítés esetén jegyzıkönyvben kell feltüntetni a megállapított, illetve a Megrendelı által sérelmezett hibákat. A Megrendelı az átvételt kizárólag olyan hibák esetén tagadhatja meg, amelyek a rendeltetésszerő használatot akadályozzák. Egyéb hibák esetén a jegyzıkönyvben rögzíteni kell a hibát és azt a Felek által egyeztetett idıpontot, ameddig a Vállalkozó köteles a hibát kijavítani. Amennyiben a Vállalkozó a hibát a megjelölt idıpontig nem javítja ki, a Megrendelı jogosult a hiba kijavításához szükséges munkálatokat a Vállalkozó költségére elvégeztetni ) Megrendelı jogosult a jelen szerzıdésben nem szereplı, az 1. sz. mellékletben felsorolt munkákhoz hasonló jellegő munkálatok elvégzését külön, írásban megrendelni, melyeket Vállalkozó a mindenkor érvényes szerzıdéses egységárak felszámolása mellett elvállal. 6.5.) Pótmunka: A mőszaki szükségességbıl elrendelt pótmunkákat a Vállalkozó külön megrendelés alapján köteles elvégezni. 6.6.) Alvállalkozó alkalmazása Vállalkozó a szerzıdésben vállalt kötelezettségeit teljes egészében másra nem ruházhatja át, és a munkák egyes részeit nem adhatja az eljárás során benyújtott ajánlatában megjelöltektıl eltérıen alvállalkozásba a Megrendelı elızetes írásbeli engedélye nélkül. Az alvállalkozók tevékenységéért a Vállalkozó, mint generálvállalkozó teljes felelısséggel tartozik. 7.) Fizetési feltételek: 7.1.) A szerzıdés pénzügyi finanszírozása: A megvalósítás pénzügyi fedezetét Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a évi költségvetés terhére biztosítja. 7.2.) Számla benyújtása, igazolása és kiegyenlítése A szerzıdés 5.) pontja alapján megrendelt munkák szerzıdésszerő elvégzését követıen Vállalkozó számlát nyújthat be. A munkálatokról felmérési naplót kell vezetni és a Megrendelı mőszaki ellenıre igazolja az elvégzett munkát. A számla mellékletét képezi a leigazolt felmérési napló, valamint a munkavégzés elıtti és az elkészült munkákról készített fényképfelvételek, illetve minden, a munkavégzéssel összefüggı dokumentum (Megrendelı által leigazolt fuvarlevelek, szállítólevelek stb.) 7.2.) Számla igazolása és kiegyenlítése Vállalkozó a számlát 3 db (1 eredeti, 2 db eredetivel azonos másolati) példányban nyújtja be. Megrendelı a mőszaki ellenır által elızetesen felülvizsgált és leigazolt számlákat a kézhezvételtıl számított 30 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki Vállalkozó [ ] nél vezetett [ ] számú bankszámlájára.

5 Megrendelı fizetési késedelme esetén Vállalkozó jogosult a jegybanki alapkamatnak megfelelı mértékő késedelmi kamatot érvényesíteni Megrendelıvel szemben. Vállalkozó köteles a számlák tartalmára vonatkozó Megrendelıi elıírásokat betartani. A számlák tartalmi hiányosságaiból adódó késedelmes fizetéssel együtt járó többletköltségek Vállalkozót terhelik. 8.) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettség: 8.1.) Késedelmi kötbér A Vállalkozónak a neki felróható késedelmes teljesítése esetére kötbérfizetési kötelezettsége keletkezik. A kötbér mértéke Ft/nap, melyet a Vállalkozó köteles megfizetni, illetve ennyivel csökkentendı a számla összege. Megrendelı fizetési késedelme esetén Vállalkozó jogosult a jegybanki alapkamatnak megfelelı mértékő késedelmi kamatot érvényesíteni Megrendelıvel szemben. Vállalkozó köteles a számlák tartalmára vonatkozó Megrendelıi elıírásokat betartani. A számlák tartalmi hiányosságaiból adódó késedelmes fizetéssel együtt járó többletköltségek Vállalkozót terhelik. 9.) Felelısségbiztosítás: Vállalkozó felelıs a helyszínen végzett mindenfajta tevékenység biztosításáért és harmadik személy részére a munkavégzés során okozott kárért. 10.) Záró rendelkezések 10.1.) Jelen szerzıdés a teljesítés kezdési napján, szeptember 1. napján lép hatályba és a benne foglalt kötelezettségek felek általi teljesítésének napján szőnik meg. A teljesítés befejezésének napja: augusztus ) Jelen szerzıdést mind Megrendelı, mind Vállalkozó jogosult indoklás nélkül, 60 naptári nap felmondási idı betartásával felmondani. Súlyos szerzıdésszegés esetén a szerzıdés azonnali hatállyal felmondható. Súlyos szerzıdésszegésnek minısül különösen: - Ha a Vállalkozó neki felróható okból olyan mértékő késedelembe esik a teljesítés során, melynek következtében a teljesítés már nem áll Megrendelı érdekében; - Ha Megrendelı fizetési kötelezettségével jelentıs késedelembe esik ) A Vállalkozó érdekkörében felmerülı bármely akadály esetén is köteles a tevékenységet elvégezni vagy elvégeztetni. Amennyiben a munkát kényszerőségbıl mással végezteti el, úgy a jelen szerzıdésben meghatározott vállalkozói díjon felüli esetleges költségeket a Vállalkozónak kell fedeznie ) Szerzıdı Felek az elérni kívánt cél érdekében kölcsönösen és folyamatosan együttmőködnek, a teljesítés bármilyen ok miatt történı veszélyeztetése esetén egymást haladéktalanul értesíteni kötelesek oly módon, hogy ezáltal bármelyikük érdekkörében felmerülı károkozástól egymást óvják. A felek a szerzıdésbıl eredı jogviták elbírálására Szekszárd Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

6 10.5.) A szerzıdés részeként, azzal összetartozóan kezelendı az 1. sz. melléklet, az árajánlatkérési felhívás és annak mellékletei, a Vállalkozó ajánlata ) A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Felek jelen szerzıdést, mint akaratukkal mindenben megegyezıt elolvasás értelmezés után jóváhagyólag aláírják. Jelen szerzıdés 5 számozott lapból áll és 5 egymással mindenben megegyezı eredeti példányban készült. S z e k s z á r d, [ ]. Megrendelı Vállalkozó Mellékletek: - 1. sz. melléklet (Felolvasólap) - 2. sz. melléklet (Ajánlattételi nyilatkozat)

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-2-12, számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001)

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z İ D É S, A szerzıdés 5 számozott oldalból áll.

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z İ D É S, A szerzıdés 5 számozott oldalból áll. számú vállalkozási szerzıdés 1. oldal, összesen: 5 V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z İ D É S, A szerzıdés 5 számozott oldalból áll. amely létrejött egyrészrıl Óbuda Békásmegyer Önkormányzat Cím: 1033 Budapest,

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelı a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részbıl áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelı a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részbıl áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fıvárosi Vízmővek Zártkörően Mőködı Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. (székhely: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37., cégjegyzékszáma: Cg. 02-09-073887, adószám: 20367664-2-02, képviseli:

Részletesebben

Szállítási Szerzıdés

Szállítási Szerzıdés Szállítási Szerzıdés Amely létrejött egyrészrıl Nagytarcsa Község Önkormányzata Székhelye: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4. adószáma: 15391597-2-13 Képviseletében: Gyıri Péter Polgármester mint Megrendelı

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata székhely: 1195 Budapest, Városház tér 18-20.

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata székhely: 1195 Budapest, Városház tér 18-20. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata székhely: 1195 Budapest, Városház tér 18-20. képviselı: Gajda Péter polgármester képviselı elérhetısége:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyfelıl Nógrád Megye Önkormányzata 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., képviseli: Becsó Zsolt a közgyőlés elnöke adószáma: 15450016-2-12 mint megrendelı, a továbbiakban:

Részletesebben

Horváth Tihamér ügyvezetı Tomosi Károly vezérigazgató

Horváth Tihamér ügyvezetı Tomosi Károly vezérigazgató VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS MŐKÖDİ SZENNYVÍZTISZTÍTÓTELEP ÜZEMELÉS KÖZBEN TÖRTÉNİ FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTÉPÍTÉSE KIVITELEZÉSI MUNKÁIRA amely létrejött egyrészrıl a: Név: másrészrıl: Név: Zalaapáti Község Önkormányzata

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEKEN TALÁLHATÓ ILLEGÁLIS HULLADÉK LERAKÓHELYEK FELSZÁMOLÁSA, AZ ILLEGÁLIS HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA, LERAKÓHELYEN TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSE AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S melegétel utalványok beszerzésére

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S melegétel utalványok beszerzésére S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S melegétel utalványok beszerzésére amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-2-12,

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Hirdetmény száma: K.É. 19070/2009. Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása. 2009. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

állapotban történı átadását, a mőszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását jelenti. A mőszaki átadás-átvételi eljárás akkor tekinthetı

állapotban történı átadását, a mőszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását jelenti. A mőszaki átadás-átvételi eljárás akkor tekinthetı ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK I. A szerzıdés tárgya, tartalma I.1. A Megrendelı megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja, hogy az egyedi szerzıdésben meghatározott munkákat az ott írt feltételek szerint

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-1-12, számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001)

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészrıl Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11. önkormányzati törzsszám: 395423000, adószám: 15395429-2-13) mint Megrendelı, (képviseletében Dr.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a HAJDÚ VOLÁN Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Debrecen, Szoboszlói út 4-6 szám (Cégjegyzékszám: 09-10-000101, adószám: 11145198-2-44, statisztikai

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészrıl Magyar Export-Import Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság székhelye: cégjegyzékszáma: adószáma: számlavezetı pénzintézet: bankszámlaszáma:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fıvárosi Vízmővek Zártkörően Mőködı Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 114. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Víz és Csatornamő Kft. által kötendı vállalkozási szerzıdés tulajdonosi jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. augusztus 6.-i együttes ülésére

ELİTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. augusztus 6.-i együttes ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Költségvetési Bizottsága elnöke 904-19/2009 ELİTERJESZTÉS Baranya Megyei

Részletesebben

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/7057-51/2013. ált. SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Amely létrejött egyrészrıl a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG (székhelye: 4024 Debrecen,

Részletesebben

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/8941-64/2013. ált. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Amely létrejött egyrészrıl a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG (székhelye: 4024 Debrecen,

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZİDÉS. Budapest Fıváros XV. Önkormányzata 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. képviseli: Hajdu László polgármester,

TERVEZÉSI SZERZİDÉS. Budapest Fıváros XV. Önkormányzata 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. képviseli: Hajdu László polgármester, Szerzıdés száma: /2009. Témafelelıs: Fıépítészi Iroda Budapest Fıváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata amely létrejött egyrészrıl: továbbiakban, mint Megrendelı, másrészrıl

Részletesebben

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/15/64/2013. ált. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Amely létrejött egyrészrıl a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG (székhelye: 4024 Debrecen,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére 11. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Döntés a Lajosmizséért Közalapítvány támogatásáról Az elıterjesztést készítette: Dodonka Csaba tanácsos

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Berényi Lajos elnök), mint megrendelı (a továbbiakban:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS A jelen vállalkozási szerzıdés (a továbbiakban: Szerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS Szerzıdı Felek (a továbbiakban: felek) egyrészrıl Név: Kenézy Kórház Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. Cím: 4043 Debrecen, Bartók Béla u. 2-26. Képviseli: Dr. Lampé Zsolt

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (a továbbiakban: Szerzıdés), amely létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.; ; Cégjegyzékszám:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ BIATORBÁGY VÁROS TERÜLETÉN AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁT KÉPEZİ BEL- ÉS KÜLTERÜLETI ÚTHÁLÓZAT 2011.-2012. ÉVEK KÖZÖTTI FENNTARTÁSI, KÁTYÚZÁSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÚ EGYSZERŐ (a Kbt. 251. (2) bekezdés

Részletesebben