SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS"

Átírás

1 SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS amely létrejött Magyar Állami Operaház (1061 Budapest, Andrássy u. 22., képviseli: Vass Lajos fıigazgató, adószáma: ), mint megrendelı - a továbbiakban: Vevı, másrészrıl a Delta Informatika Zrt. (székhely: Budapest, Szentendrei út , cg.: , bankszámlaszáma: , képviseli: Szőcs Norbert ügyvezetı igazgató), mint vállalkozó (a továbbiakban: Szállító) együttesen: Szerzıdı Felek - között Tanúsított, elektronikus dokumentumkezelı rendszer beszerzése a Magyar Állami Operaház részére tárgyban. Elızmények A Központi Szolgáltatási Fıigazgatóság (továbbiakban: KSZF), mint a központosított közbeszerzési rendszerrıl, valamint a központi beszerzı szervezet feladat- és hatáskörérıl szóló 168/2004. (V. 25.) számú Kormány rendelet értelmében központosított közbeszerzési eljárás lebonyolítására hivatott szervezet december 15-én keretmegállapodást kötött tanúsított elektronikus dokumentumkezelı rendszerek beszerzése tárgyában. Az így megkötött keretmegállapodás rögzíti, hogy valamennyi közbeszerzés köteles szervezetnek, így a Magyar Állami Operaház is kizárólag a verseny újbóli megnyitásával köthet szerzıdést a tárgyban. Fentiek okán a Magyar Állami Operaház mint ajánlatkérı a KSZF által lefolytatott keretmegállapodásos eljárás valamennyi gyıztes Ajánlattevıjét, így szerzıdı partnerét Ajánlattételi felhívás közvetlen módon történı megküldésével kérte fel ajánlattételre. Az eljárás eredményeként kihirdetett gyıztes Ajánlattevı a keretmegállapodásos eljárás második fordulójában a Szállító lett.

2 Megrendelı a beszerzés tárgyával szemben támasztott alapvetı mőszaki követelményeket a közbeszerzési eljárásban Szállító rendelkezésére bocsátott dokumentációban (a továbbiakban: dokumentáció) állapította meg azzal, hogy felhívta Ajánlattevık figyelmét a Kbt. 136/C. (4) bekezdésében foglaltakra, miszerint ajánlattevı a központi beszerzı szervezet által lebonyolított keretmegállapodásos eljárás elsı részének lezárásaként kötött keretmegállapodásban meghatározottakhoz képest, az ajánlat - az összességében legelınyösebb ajánlat megítélésére szolgáló részszempontokkal összefüggı - tartalmi elemeire vonatkozóan, csak a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy a jelen eljárásban Ajánlatkérıként eljáró Magyar Állami Operaház számára kedvezıbb ajánlatot tehet. Szerzıdı Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdés alapját és elızményét képezı KSZF által lefolytatott közbeszerzési eljárásban alkalmazott - ajánlati felhívás, dokumentáció, illetve az ott kötött keretmegállapodás, valamint a jelen, második fordulós eljárásban készített ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint az ajánlat e szállítási szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi. Amennyiben a jelen szállítási szerzıdés és a KSZF valamint a Szállító között létrejött keretmegállapodás között ellentmondás van, úgy a hatályos keretmegállapodás rendelkezései az irányadóak. 2. Definíciók A szerzıdés alkalmazása során az alábbi kifejezéseket a mellettük rögzített meghatározás szerint kell értelmezni: 1. Szerzıdés: a Vevı és a Szállító között létrejött megállapodást jelenti, melyet szerzıdés formájában rögzítettek és a felek aláírták, beleértve annak összes függelékét és mellékletét, valamint mindazon okmányokat, melyekre utalás történik. 2. Szerzıdéses ár: a Szállítónak a szerzıdés keretében szerzıdéses kötelezettségeinek teljes körő és megfelelı teljesítéséért fizetendı ellenértéket jelenti. 3. Termékek: mindazon árukat jelenti, amelyeket a szállítónak a szerzıdés értelmében a Vevı számára szállítani kell. 4. Szolgáltatások: a szállításokhoz kapcsolódó kötelezettségeket jelenti. 3. A szerzıdés tárgya A Magyar Állami Operaház részére a nyertes ajánlatban foglalt, beárazott költségvetés szerint részletezett tanúsított elektronikus dokumentumkezelı szoftver, illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások összessége.

3 4. Árak A 3. pontban körülírt szerzıdés tárgyának a szerzıdéses ára: ,- Ft + Áfa (a Szállító ajánlatában megadottak szerint). A szerzıdéses ár a Vevı telephelyén, mint átadási helyen az alábbiakban meghatározott teljesítéssel értendı. 5. Teljesítés 5.1 Teljesítési határidı a rendszer beüzemelésével és az oktatás befejezésével kapcsolatosan: március 20. a szoftverkövetéssel és egyéb támogatási szolgáltatással kapcsolatosan folyamatos. 5.2 A teljesítés helye: a Vevı székhelye. A szállítás akkor tekintendı befejezettnek, ha a szerzıdés tárgya a fent nevezett helyre leszállításra és átadásra került, a rendszert szállító beüzemelte, a próbaüzem alapján Megrendelı a teljesítést leigazolta. 5.3 A teljesítés akkor tekinthetı megvalósultnak: ha a termékeket a szállítás után - a megjelölt átadási helyen - Szállító átveszi; a szükséges okmányok, bizonyítványok, melyek igazolják a termékre vonatkozó elıírásoknak való megfelelést rendelkezésre állnak; a teljesítési igazolás aláírásra került. A teljesítési igazolás jegyzıkönyv aláírásának idıpontja egyben a kárveszély átszállásának idıpontja is. Ezen aláírt dokumentum a banki fizetés egyik igazoló okmánya. A teljesítés igazolására a Vevı részérıl Bögre László informatikai vezetı jogosult 6. Fizetési feltételek 6.1 Az bevezetési költségek ellenértékének kifizetése az alábbiakban felsorolt dokumentumok bemutatása ellenében történik: a Szállító számlája 3 példányban a leszállított termék szerzıdéses ellenértékére vonatkozóan, megfelelıen aláírva, feltüntetve a Vevı nevét és címét; a teljesítés igazolás 1 eredeti példánya. 6.2 A számla kiegyenlítését követıen a termék a Vevı kizárólagos tulajdonába kerül. 6.3 A teljesítésrıl szerzıdésszerően kiállított számlát kiegyenlítésének határideje: 30 nap. 6.4 A szoftverkövetéssel és egyéb támogatási szolgáltatással kapcsolatosan megajánlott fenntartási költségek megfizetése évente utólag, a tárgyhót követı év január 31-ig történik, szállító számlája ellenében a vonatkozó teljesítésigazolás alapján. A teljesítés igazolására a Vevı részérıl Bögre László informatikai vezetı jogosult A szoftverkövetéssel és egyéb támogatási szolgáltatással kapcsolatosan megajánlott díj minden év január 1-tıl a megelızı évre vonatkozó KSH fogyasztói árindex mértékével emelkedik.

4 7. A Szállító késedelmes teljesítése 7.1 A Szállítónak a termékek leszállítását és a szolgáltatások teljesítését a szerzıdésben meghatározott, illetve a felek által kötelezıen elfogadott határidık szerint kell elvégeznie. 7.2 A Szállító teljesítési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése folytán (kivéve: 10. pont) a Szállítóra az alábbi szankciók alkalmazandók: Vevı késedelmi és hibás teljesítési kötbérigényének érvényesítése, vagy a szerzıdés mulasztás miatti felmondása, és/vagy kártérítési igény támasztása. 7.3 Amennyiben a szerzıdés teljesítése során bármikor a Szállító számára olyan körülmény áll elı, amely akadályozza idıben történı teljesítést, úgy a Szállítónak haladéktalanul értesítenie kell írásban a Vevıt a késedelem tényérıl, annak várható tartamáról és okairól. 8. Kötbér, kártérítés 8.1 Amennyiben a Szállító elmulasztja a szerzıdésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a szerzıdésben vállalt határidın (határidıkön) belül, úgy a Vevı a szerzıdésszegésbıl fakadó egyéb kárrendezésekre vonatkozó igényein túl késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidıt követı minden késedelmesen eltelt nap után 1%/nap. A kötbér számításának alapja a jelen szerzıdés 4. pontjában meghatározott bruttó szerzıdéses ár. Vevı a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Szállítóval szemben. 8.2 Ha a Szállító minıséghibával rendelkezı terméket szállít, a Vevı ugyanolyan értékő kötbért követelhet, mint a szállítás késedelme esetén arra az idıre, mely a hiba bejelentésétıl a kifogástalan minıségben történı üzembe helyezésig eltelt. 8.3 Vevınek jogában áll az esedékessé vált kötbért a vételárból visszatartani. 9. Mulasztás, meghiúsulás miatti szerzıdésfelmondás 9.1 A szerzıdésszegéssel kapcsolatos egyéb kárrendezésre vonatkozó igényein túl a Vevınek jogában áll a szerzıdést írásos formában felmondani az alábbi esetekben I. ha a Szállító a szerzıdésben meghatározott határidın (határidıkön) belül, nem szállítja le az áruk egészét vagy egy részét, vagy II. ha a Szállító elmulasztja a szerzıdésbıl adódó egyéb kötelezettségének (kötelezettségeinek) teljesítését, és ha a Szállító az I. és/vagy II. pontok szerinti mulasztásait nem hozza helyre a Vevı mulasztási értesítésének kézhezvételétıl számított 30 napon belül. 9.2 Bármely nem szerzıdésszerő teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Vevı részérıl nem értelmezhetı joglemondásként azon igényrıl vagy igényekrıl, amelyek a Vevıt szerzıdésszegés következményeként megilletik.

5 10. Vis major 10.1 A 8., 9., 10. pontok kikötéseitıl függetlenül a Szállító nem tartozik kártérítéssel, nem terhelhetı a szerzıdés mulasztás miatti felmondásával, amennyiben a késedelmes vagy hibás teljesítése vis major eredménye A jelen pont értelmezése szempontjából a "vis major" olyan esetekre vonatkozik, mely a Szállító akaratán kívül következik be, nem a Szállító hibájából vagy hanyagságából Vis majorra a Szállító csak akkor hivatkozhat, ha ajánlott levélben értesíti a Vevıt a vis major tényérıl, okáról és valószínő idıtartamáról, és a levélhez csatolta a Szállító céghelye szerint illetékes Kereskedelmi Kamara tanúsítványát. Amennyiben a Vevı egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Szállítónak tovább kell teljesítenie szerzıdéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerően lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerő alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis major esete nem gátol A szerzıdésben foglalt határidık a vis major idıtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis major idıtartama meghaladja a 100 napot, a Vevınek jogában áll a szerzıdés nem teljesített részétıl elállni a hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy a Szállítóhoz errıl értesítést küld. 11. Vitás kérdések rendezése 11.1 Vevınek és a Szállítónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerzıdés keretében vagy a szerzıdéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerzıdés megkötése után felmerülı és a felektıl független olyan körülményrıl, amely a szerzıdés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni Ha a Vevı és a Szállító az említett közvetlen és kötetlen tárgyalások megkezdésétıl számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerzıdés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy e jogvitát - ideértve a szerzıdés létrejöttével, érvényességével, megszüntetésével, valamint a választott bírósági megállapodással kapcsolatos jogvitákat is a pertárgy értékétıl függıen a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fıvárosi Bíróság elé kell utalni.

6 12. Egyebek 12.1 Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Ptk. az irányadó A szerzıdés 4 eredeti példányban, magyar nyelven készült és az a felek aláírása napján lép életbe A szerzıdést elolvasás és értelmezés után a felek akaratukkal mindenben egyezıt aláírják. Budapest, Budapest, február Vevı részérıl Szállító részérıl Készült: Kapja: Mellékletek: 4 példányban 1 példány Szállító 3 példány Vevı A Szállító közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlata, az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció (tartalmilag képezik a szerzıdés részét)

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-1-12, számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001)

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez Lízingbevevı a Lízingszerzıdés, valamit a szerzıdéskötés idıpontjában hatályos Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11.

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11. Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. április AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerzıdés MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek fix vagy változó törlesztırészletekkel, változó törlesztırészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztırészletekkel

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. II. A szerződés célja

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. II. A szerződés célja CPC 702,10(,O. 2010 MÁJ. 11 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Békés Megyei Vízművek Zrt., Székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. Cégjegyzékszáma: Cg. 04-10-0001580 Adószáma: 13100887-2-04

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (1024 Budapest, Margit krt. 85., képviseli: Berényi Lajos, a Közbeszerzések Tanácsa elnöke), mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 3708979175 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3002/2013. útmutató a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók közötti 1,5 millió forintot meghaladó készpénzfizetés korlátozásáról Az adózás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NÉPSZAVA Lapkiadó Kft. (továbbiakban: Kiadó) gondozásában megjelenő kiadványokban megjelentetni kívánt hirdetések közzétételét ha a Megrendelővel kötött megállapodása

Részletesebben

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállakozások részére nyújtott felelısségbiztosítás

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállakozások részére nyújtott felelısségbiztosítás A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállakozások részére nyújtott felelısségbiztosítás Általános szerzıdési feltételek HE-10284/2 1/16 Allianz

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET Szerződés hivatkozási szám: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET mely létrejött egyrészről: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) Postacím: 1444 Budapest,

Részletesebben