SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS"

Átírás

1 SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Településellátó Szervezet (2132 Göd, Duna u. 5., képviseli dr. Hetényi Tamás igazgató,), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a B.B.Games Kft. (2131. Göd Harang u.5. adószám:: , bankszámlaszáma , képviselője: Bogdányi Béla ügyvezető ), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) (Megrendelő és Szállító a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. I. A szerződés tárgya A szerződés tárgya az 1. sz. mellékletben szereplő a Szállító ajánlatában foglalt termékek - IRODASZEREK - szállítása a (azaz tízmillió forint) Ft + ÁFA keretösszeg erejéig, vagy a Megrendelő december 31-ig leadott külön megrendelése alapján. II. Fogalmi meghatározások Szerződő felek kijelentik, hogy a keretszerződés teljesítése során az alábbi kifejezéseket a mellettük rögzített meghatározások szerint értelmezik: a) Szerződés: Megrendelő és Szállító között létrejött jelen megállapodás, melynek elválaszthatatlan részét képezik a megállapodás végén felsorolt mellékletek. b) Alvállalkozó(k): a szerződés teljesítése érdekében a Szállító által a teljesítésbe bevont közvetlenül közreműködő(k). c) Irodaszerek: azok az áruk, termékek, amelyeket a Szállítónak jelen szerződés alapján a Megrendelő részére szállítania kell, és amelyeket a szerződés 1. sz. melléklete tartalmaz. d) Szerződéses ár: a Szállító által szállított termék ára, mely minden díjat és költséget tartalmaz. A termékek árát a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.. e) teljesítés helye: a Megrendelő által feladott megrendelőlapon feltüntetett székhely, telephely, egyéb cím. f) A szerződés felmondása: a Megrendelő egyoldalú nyilatkozata, amely a szerződést a jövőre nézve megszünteti. A szerződés felmondására az azonnali hatályú (rendkívüli) felmondás szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy a szerződés a Megrendelő erre vonatkozó eltérő tartalmú nyilatkozata hiányában csak a felmondó nyilatkozatnak Szállítóhoz érkezése napját követő harmadik hónap utolsó napján szűnik meg. 1

2 III. A szerződés időtartama 1. Jelen keretszerződés az aláírás napjával lép hatályba és az aláírás napja utáni naptól számított 2012.december 31-ig leadott megrendelések teljesítéséig, vagy a jelen keretszerződés szerint rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig hatályos. 2. A jelen keretszerződést a Felek 3 hónapi rendes felmondási idővel mondhatják fel. IV. Megrendelés 1. Jelen szerződés alapján Megrendelő a termékeket egyedi megrendelések útján (3. sz. melléklet: Megrendelőlap) írásban (telefaxon) rendeli meg Szállítótól. Jelen szerződés vonatkozó rendelkezései (pl. nem szerződésszerű teljesítés jogkövetkezményei, stb.) az egyedi megrendelések teljesítése során is értelemszerűen alkalmazandók. A megrendelésen fel kell tüntetni a megrendelőlapon szereplő adatokat. Megrendelő köteles megrendeléseit, az esedékes szállítás időpontját megelőző 3 munkanappal megküldeni Szállító részére. A megrendelésre jogosultak az ajánlattételi dokumentációban feltüntetett intézmények vezetői, mely kötelezettségvállalással felruházott személyek listája a szerződés 4. mellékletét képei. 2. A megrendelés annak visszaigazolásával lép hatályba. A Szállító köteles az írásbeli megrendeléseket Megrendelőnek a kézhezvételtől számított 12 órán belül a szállítási (teljesítési) határidő és az ellenérték feltüntetésével írásban visszaigazolni. V. Árak 1. A Szállító jelen szerződés tárgyát képező termékek szállítását a 2. sz. mellékletben ( ajánlati ártáblázat) meghatározott árakon teljesíti. A szerződéses ár minden díjat és költséget tartalmaz. 2. A kék katalógusban felsorolt fentiekben nem szereplő termékek árából az ajánlati dokumentáció szerint 12.4 % kedvezmény illeti a megrendelőt. 3. A 2. sz. mellékletben (katalógus árlista) foglalt árak a szerződés hatályba lépését követően a szállítási időtartam végéig rögzítettek és semmilyen jogcímen nem változtathatók meg. Kivételt képez ez alól, ha a Szállító engedményes vásárt hirdet, és az ennek keretében alkalmazott ár kedvezőbb a szerződés szerinti árnál. A kedvezményes vásár időtartama alatt Szállítóhoz beérkezett megrendelésekre az engedményes ár az irányadó, és ez esetben a számlán az engedményes árat is fel kell tüntetni. 2

3 VI. A megrendelés teljesítése 1. A Szállító a megrendeléseket külön megrendelés alapján, a megrendeléstől számított 24 órán, maximum 15 napon belül teljesíti. 2. A megrendelés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a megrendelt termékeket a Szállító a Megrendelő által a megrendelésben megadott teljesítési címre, a teljesítési határidőn belül leszállítja, valamint a megrendelő/visszaigazoló nyomtatvány aláírásra került. Az aláírás dátuma egyben a kárveszély átszállásának időpontja is. 3. A Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelőnek jelen szerződés alapján előre vállalt megrendelési kötelezettsége nincs. A Szállító tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés I., valamint III. 1. pontjában meghatározott időtartam lejártakor az általa leszállított termékek mennyisége, illetve azok ellenértéke nem érte el a keretmennyiséget illetve keretösszeget, úgy a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő bevételkiesés az ő kockázatát képezi. A Szállító kijelenti, hogy a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a jelen pontban meghatározott szállítói kockázatviselés ismeretében nyújtotta be ajánlatát, és határozta meg annak tartalmát. A Szállító kijelenti, hogy nem él a Megrendelővel szemben semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő bevételkiesése miatt. VII. Fizetési feltételek 1. A leszállított termékek ellenértékét - a szerződésszerű teljesítést követően - a Megrendelő a Szállító által kiállított, cégszerűen aláírt számla és az ehhez csatolt a Megrendelő erre jogosult képviselője által aláírt teljesítést igazoló okmányok ellenében a teljesítéstől számított 15 napon belül a Szállító a Budapest Banknál vezetett számú bankszámlájára történő banki átutalás útján fizeti meg. A számlázások feltétele, hogy a szerződésben foglaltak teljesítését Megrendelő írásban igazolja, és hogy a Szállító a benyújtott számlájához az igénybevett alvállalkozók számláját (amennyiben alvállalkozója van) és teljesítés igazolásának egy példányát is (amelyet az alvállalkozó adott) csatolja. 2. Megrendelő jelen pontban eleget tett Szállítóra vonatkozóan azon tájékoztatási kötelezettségének, amely arra vonatkozik, hogy az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ában foglaltakat (az abban meghatározott feltételek megvalósulása esetén) kötelesek a Felek alkalmazni (A megrendelő és Szállító illetve a Szállító és alvállalkozók viszonylatában). 3

4 3. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak jogában áll a Ptk (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot felszámítani. 4. A Megrendelő a megrendelt termékek vonatkozásában előleget nem ad. 5. Amennyiben a Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés ellenére az ezen szerződés VII.1 pontjában meghatározott fizetési határidő eredménytelenül, az ellenszolgáltatás teljesítése nélkül telik el, a Szállító beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő fizetési számlája terhére, a Megrendelő által adott, ezen szerződés 4. számú mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozata alapján. VIII. A szerződésszerű teljesítés garanciái 1. A Szállító szavatolja, hogy az általa a keretszerződés keretén belül szállított termékek alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek mindenfajta olyan hibáktól, melyek a Szállító cselekedetéből, vagy mulasztásából erednek. A Szállító szavatol a leszállított termékekért. 2. A Megrendelőnek vagy megbízottjának jogában áll megvizsgálni a terméket, hogy az megfelel-e a szerződésben foglalt feltételeknek. A vizsgálat elvégzésére kijelölt szakember személyéről Szállító írásos tájékoztatást kap. 3. Amennyiben a megvizsgált termékek nem felelnek meg a feltételeknek, a Szállító köteles azokat térítésmentesen kicserélni. Ez nem mentesíti a Szállítót a hibás teljesítés jogkövetkezményei alól. 4. A Szállítónak a termékek leszállítását jelen szerződésben rögzített és a Megrendelővel egyeztetett határidők szerint kell elvégeznie. A szerződés teljesítése során Szállító haladéktalanul írásban köteles jelezni a teljesítés akadályát, annak várható megszűnését és az esetleges várható szállítási határidőt. IX. A szerződésszegés következményei 1. A szállítási kötelezettség nem vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén (kivéve a vis maior esetét) a Szállítóval szemben (figyelemmel a 2. pontban jelzett esetekre, az intézményi megrendelések vonatkozásában is értelemszerűen) az alábbi szankciók érvényesíthetők: - késedelmi vagy hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbérigény érvényesítése; - kártérítés érvényesítése; - a szerződés/megrendelés rendes vagy rendkívüli (azonnali hatályú) felmondása. 2. A Szállító szerződésszegő magatartásának minősül és a Megrendelő részéről a szerződés rendkívüli felmondására okot adó körülmény különösen: - a megrendelés határidőben történő visszaigazolásának ismételt elmulasztása; 4

5 - szállítási határidő ismételt (legalább 2 eset) be nem tartása; - ismételt (legalább 2 eset) hibás teljesítés. 3. A szerződésnek a 2. pontban kifejtettek szerinti megszegése a Megrendelő mérlegelése alapján rendkívüli (azonnali hatályú) felmondást is eredményezhet. A szerződést három hónapos rendes felmondási idővel lehet felmondani. 4. Amennyiben a Szállító elmulasztja szerződésben vállalt kötelezettségeinek a szerződésben vállalt teljesítési határidőn belüli teljesítését, úgy a Megrendelő a szerződésszegésből eredő egyéb kárigényen túl késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a le nem szállított áru szerződéses árának 1%-a, de minimum naponta 1000 Ft. Ha a Szállító minőséghibás terméket szállít, a Megrendelő ugyanolyan mértékű kötbért követelhet, mint a szállítás késedelme esetén, arra az időre, amely a kifogástalan minőségben történő leszállításig eltelt. 5. A Megrendelőnek jogában áll rendkívüli felmondással (azonnali hatállyal) felmondani a szerződést, amennyiben Szállító a vállalt szállítási határidőt megrendelésenként rendszeresen túllépi, hibás teljesítés esetén a kicserélési kötelezettségének jogszabályban meghatározottak szerint - haladéktalanul (legkésőbb a következő szállítás alkalmával) nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ebben az esetben Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a megrendelt termék összértéke, mértéke annak 20%-a. 6. A Szállítónak jogában áll az 5. pontban meghatározott mértékű és alapú meghiúsulási kötbért követelni, amennyiben a meghiúsulás a Megrendelőnek róható fel. 7. A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényeik elvesztését. 8. A Megrendelő/Szállító kötbérigény érvényesítésének feltétele, hogy a késedelmi, illetve a meghiúsulási kötbér érvényesítését megalapozó esemény bekövetkeztét, a kötbér alapját meghatározó termékeket, eseményeket és a kötbéralapot a késedelem körülményeinek feltüntetésével írásban közölje a másik féllel. 9. A kötbérigényt az esedékes szállítás ellenértékéből a Megrendelő levonhatja a Kbt. 306/A. (2) bekezdésében foglaltak szerint. X. Mentesülés a szerződésszegés következményei alól 1. A Szállító nem sújtható kártérítéssel vagy a szerződés rendkívüli felmondással nem szüntethető meg a Megrendelő részéről, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior eredménye. 2. A vis maior olyan esetekre vonatkozik, mely a Szállító akaratán kívül következik be, neki fel nem róható. Ilyen esetek lehetnek, pl. sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó. A vis maiornak közvetlen 5

6 összefüggésben kell lennie a Szállító tevékenységével és a bekövetkezett szerződésszegéssel. 3. Vis maiorra a Szállító csak akkor hivatkozhat, ha faxlevélben majd ezt követően ajánlott levélben értesíti a Megrendelőt a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról, és a levélhez csatolta a Szállító székhelye szerint illetékes Kereskedelmi Kamara tanúsítványát. 4. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú utasítást nem ad, a Szállítónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol. 5. A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. XI. Alvállalkozók 1. A Szállító írásban köteles értesíteni a Megrendelőt a keretszerződést érintő összes alvállalkozási szerződésről, amennyiben ezt ajánlata nem tartalmazza. A keretszerződés teljesítése során új alvállalkozó bevonására csak a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) 304. (2) bekezdése szerinti esetekben kerülhet sor. 2. Az alvállalkozói szerződéseknek meg kell felelniük a keretszerződés kikötéseinek. XII. Az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség 1. A Szállítónak, és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében vagy ezekkel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő a szerződés alapján létrejött megrendelés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. 2. Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban, levélben vagy telefaxon kell megküldeni, és írásban vissza kell igazolni. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek hatályba, amikor azt kézbesítették. 3. A Szállító és a Megrendelő a másik fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel. 4. Felek kijelentik, hogy a keretszerződés kapcsán tudomásukra jutott állami, szolgálati, üzleti titkot megőrzik, azokkal kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok szerint járnak el. 6

7 5. Mind a Megrendelő, mind pedig a Szállító egy felelős személyt nevez ki, aki a szerződés megvalósításáért (a szerződésszerű teljesítés koordinálásáért) felelős, azzal a felhatalmazással, hogy ő az elsődleges kapcsolattartó személy. A Megrendelő oldaláról kapcsolattartó személy: Lásd 4. melléklet A Szállító oldaláról kapcsolattartó személy: Név: Bogdányi Béla, Bogdányi Krisztina Cím: Göd Török u.1. Tel: , mobil: 06-30/ XIII. Egyéb rendelkezések 1. A keretszerződés mind a két fél által történő aláírással lép hatályba. 2. A jelen keretszerződés aláírása napjától maximum nettó 10millió forintig, legkésőbb ig hatályos azzal, hogy a jelzett időpontig feladott megrendelések teljesítéséig a jelen szerződés rendelkezéseit változatlanul alkalmazni kell. 3. A szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag írásban érvényes és minden változtatás, módosítás, kiegészítés vagy a szerződés alapján megkötött más megállapodás csak akkor érvényes és kötelező, ha azt a Felek meghatalmazott képviselői aláírják. Jelen szerződés módosítása a Kbt ában foglaltak szerint lehetséges. 4. Mindkét Fél maga viseli a szerződés megkötését megelőző tárgyalásokkal, a Szerződés előkészítésével és aláírásával kapcsolatban felmerült valamennyi díjat és kiadást (beleértve az ügyvédi, az ügynöki és más tanácsadási díjakat is). 5. Amennyiben a szerződés bármely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, ez nem érinti a szerződés többi részének érvényességét és végrehajthatóságát. 6. A szerződést és minden dokumentumot magyar nyelven kell írni. 7. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. A keretszerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 7

8 1. sz. melléklet: Ajánlati ártáblázat 2. sz. melléklet: kék katalógus árlista 3. sz. melléklet: A megrendelés és visszaigazolás formanyomtatványa 4. sz. melléklet: Kapcsolattartók a megrendelő részéről 5. melléklet: A megrendelőnek a Kbt (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére alkalmazandó beszedési megbízás teljesítésére szóló, a Megrendelő részéről a pénzforgalmi szolgáltatójának adott hozzájárulása, felhatalmazó nyilatkozata A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 2 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá. Göd, május 13.. Településellátó Szervezet Képv.: dr. Hetényi Tamás igazgató Megrendelő. Képv.: Szállító 8

9 MEGRENDELİ/VISSZAIGAZOLÓ LAP Megrendelı adatai: Intézmény neve, címe:... Kapcsolattartó személy neve:... Telefon/telefax száma:... Szállító adatai: Neve, címe:... Kapcsolattartó személy neve:... Telefon/telefax száma:... A Településellátó Szervezet, mint megrendelı és a.., mint szállító között létrejött Irodaszerek beszerzése tárgyú szerzıdés alapján megrendeljük az alábbi termékeket: Termék neve Megrendelt mennyiség Szállítási határidı Egységár (nettó, Ft) Megrendelt teljes mennyiség nettó ára (Ft) Megjegyzés: A szállítás pontos idıpontjáról elızetesen 24 órán belül értesítést kérünk. Dátum: Megrendelı VISSZAIGAZOLÁS A fenti megrendelést visszaigazolom, a várható átadási határidı:... Vételár:... Számla kiállításra jogosult:... Dátum:.... Szállító 9

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS T(CT VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.; adószáma: 15775883-2-41 MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31; adószám: 10644371-2- 44; képviseli: dr. Nyikos

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a Békés Megyei Főügyészség Székhely: 5700 Gyula, Városház u. 6-8. Telefon: 06-66/463-733 Fax: 06-66/463-839 Adószám: 15300148-2-41 Képviselő: Dr. Veress

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása amely létrejött egyrészről az Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.; adószám:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amelyet megkötött egyrészről a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (4110. Biharkeresztes, Alkotmány u. 35-37.) Adószám: 15372947-2-09 Bankszámlát vezető pénzintézet neve:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószám: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszám: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS PSZAF000002320174 Ikt./Ref.: 43374- /2012 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS120256 /2012 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest,

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. Demeterné Nyeste Erzsébet

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. Demeterné Nyeste Erzsébet 1 Megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a neve: székhelye: képviseletében eljár: Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. Demeterné Nyeste Erzsébet mint megbízó - a továbbiakban

Részletesebben

00CC) - j. Megbízási szerződés

00CC) - j. Megbízási szerződés Szerződésszám: 2 Q ~ amely létrejött egyrészről a 00CC) - j Megbízási szerződés NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS amely létrejött Magyar Állami Operaház (1061 Budapest, Andrássy u. 22., képviseli: Vass Lajos fıigazgató, adószáma: 15309439-2-42), mint megrendelı - a továbbiakban: Vevı, másrészrıl

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS szerződés nyilvántartási szám: 2-03528-0000-2013 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűcn Működő Részvénytársaság Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETM EGÁLLAPODÁS

SZÁLLÍTÁSI KERETM EGÁLLAPODÁS ~t-o fls~-xoo- ~2oÁ3 SZÁLLÍTÁSI KERETM EGÁLLAPODÁS NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1081 Budapest, Csokonai U. 3. cégjegyzékszáma: 01-10-041633 adószáma:

Részletesebben

VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS - VEVŐSZOLGÁLATTAL Szerződésszám:

VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS - VEVŐSZOLGÁLATTAL Szerződésszám: VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS - VEVŐSZOLGÁLATTAL Szerződésszám: Amely létrejött egyrészről a Klíma Áruház Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság mint szállító, a továbbiakban Szállító székhely: 1131

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben