TERVEZÉSI SZERZİDÉS. Budapest Fıváros XV. Önkormányzata 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. képviseli: Hajdu László polgármester,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERVEZÉSI SZERZİDÉS. Budapest Fıváros XV. Önkormányzata 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. képviseli: Hajdu László polgármester,"

Átírás

1 Szerzıdés száma: /2009. Témafelelıs: Fıépítészi Iroda Budapest Fıváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata amely létrejött egyrészrıl: továbbiakban, mint Megrendelı, másrészrıl : TERVEZÉSI SZERZİDÉS Budapest Fıváros XV. Önkormányzata 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. képviseli: Hajdu László polgármester, adószám: cégjegyzékszám: képviseli: továbbiakban, mint Tervezı között az alábbi feltételekkel. 1.) A szerzıdés tárgya A Budapest, XV. kerület, Rákospalota déli lakóterület Kerületi Szabályozási Terv tervdokumentáció elkészítése, amelynek részletezését e szerzıdés melléklete tartalmazza. Tervezı a tervdokumentációt a jelen szerzıdés mellékletében meghatározott tartalommal és számban adja át a Megrendelınek. További számok átadása külön térítési díj ellenében történik. A teljesítés módja közvetlen átadás, a teljesítés helye a Megrendelı székhelye. 2.) A teljesítés határideje A Tervezı köteles a jelen szerzıdés tárgyát képzı dokumentációkat a meghatározott számban a mellékletben foglaltak szerint Megrendelınek átadni. A Tervezı jogosult határidı elıtt is teljesíteni. Szerzıdı felek az 1. pontban és a mellékletben részletezett tervet nem tekintik oszthatatlan szolgáltatásnak. A részteljesítési határidıket a szerzıdés melléklete tartalmazza. Tervezı a tervdokumentáció, részteljesítése esetén a rész-tervdokumentáció átadásával teljesít. A Megrendelı a tervdokumentációt az átadástól számított 15 napon belül ellenırzi (megvizsgálja) és esetleges észrevételeit a Tervezıvel írásban közli, a késıbbiekben is érvényesíthetı szavatossági jogának fenntartásával. A Tervezı az elfogadott észrevételek alapján a tervdokumentációt kiegészíti, módosítja 5 napon belül. 3.) A Tervezı díjazása Tervezıt e szerzıdésben vállalt tervezési tevékenységéért.-ft + 20% ÁFA, összesen:.-ft, azaz. forint tervezési díj illeti meg. A tervezési díj a Megrendelı írásos teljesítés-igazolásával válik esedékessé. 1

2 4.) A tervezési díj kiegyenlítése Tervezı a Megrendelı írásos teljesítés igazolása szerinti tervezési díj összegérıl számlát állít ki, amelyet 3 ban megküld a Megrendelınek. Megrendelı a díj kifizetésérıl a számla kézhezvételétıl számított 30 napon belül átutalással intézkedik a Tervezı Bank-nál vezetett számú számlája javára. Fizetési késedelem esetén a Megrendelı a Ptk-ban meghatározott mindenkori késedelmi kamatot fizeti (Ptk ). 5.) Alvállalkozó igénybevétele Tervezı a szerzıdés teljesítéséhez jogosult alvállalkozókat igénybe venni. Ebben az esetben az alvállalkozó teljesítéséért a Tervezı úgy felel, mintha a munkarészt maga végezte volna el. Az alvállalkozók igénybevételét a Tervezı köteles szerzıdéskötés elıtt bejelenteni. 6.) A szellemi alkotások védelme Megrendelı ezúton nyilatkozik, hogy a tárgyi tervezési munkával Tervezıvel egy idıben más tervezıt nem bízott meg. A Megrendelı elismeri, hogy e szerzıdés alapján szolgáltatott dokumentációkban foglaltak a Tervezı szellemi tulajdonát képzik. A terveken a Tervezı nevét ennek megfelelıen kell szerepeltetni, Tervezı pedig hozzájárul a terv további hasznosításához. 7.) Adatvédelmi kötelezettség Tervezı a Megrendelı által szolgáltatott adatokat köteles bizalmasan kezelni és azokat más célra, mint a Megrendelı által megrendelt szolgáltatás csak a Megrendelı írásos hozzájárulásával használhatja fel, kivéve a Tervezı által saját tevékenységi körében létrehozott, feldolgozott adatok, információk, illetve információ-rendszer. A tervek munkaközi anyagai, munkaai és tervezetei üzleti titokként kezelendık, azok tartalma nem hozható nyilvánosságra, nem adható át harmadik személynek csak a szerzıdı felek hozzájárulása esetén. A Tervezı a tervezés érdekében a Megrendelı által szolgáltatott adatokat és az általa készített terveket a tervezésben résztvevı személyeknek, az illetékes hatóságok képviselıinek, a tervezésbe bevont szakértınek bemutathatja, átadhatja a Megrendelıvel történt elızetes egyeztetés után. 8.) A Megrendelı adatszolgáltatásként a) a tervezési díj pénzügyi fedezetének adatait a szerzıdés aláírásával egyidejőleg közli, b) a szerzıdés mellékletében kikötött adatokat, közbensı intézkedéseket az ott megjelölt határidıre teljesíti. 9.) Ha a tervdokumentáció elkészítéséhez e szerzıdésben, illetve mellékletében megjelölt adatokon túlmenıen adatszolgáltatás (intézkedés) válik szükségessé, a Megrendelı a felszólítás kézhezvételétıl számított 8 napon belül az adatokat a Tervezı rendelkezésére bocsátja, illetıleg az intézkedést megteszi. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásából eredı mindennemő következmény a Megrendelıt terheli. 2

3 10.) Megrendelı köteles a tervezést figyelemmel kísérni és a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni. 11.) Tervezı a tervdokumentációt a szerzıdés létrejöttekor hatályban lévı, a tervezésre vonatkozó elıírások (szabvány, szabályzat, stb.) figyelembevételével, a megoldás módját speciálisan szabályozó elıírásoknak megfelelıen készíti el. A szabványok, szabályzatok, hatósági elıírások, stb. tervezés során történı megváltozása esetén a Tervezı köteles a tervdokumentációt az új elıírások rendelkezéseinek megfelelıen elkészíteni. Ebben az esetben a teljesítési határidı 15 nappal módosul. 12.) Az Étv. 9. -a szerinti egyeztetési eljárás lefolytatása Tervezı lefolytatja a szükséges szakmai egyeztetéseket, amelyek a tervezet elkészítéséhez szükségesek. Tervezı az Étv. 9. -a szerinti államigazgatási szervektıl megkapott hivatalos véleményt folyamatosan beépíti a tervdokumentációba. 13.) A Tervezı szerzıdésszegése Tervezı szerzıdésszegése esetén az alábbi szankciók érvényesíthetık: - késedelmi vagy meghiúsulási kötbér érvényesítése, - kártérítés érvényesítése, - a szerzıdéstıl történı elállás. Tervezı szerzıdésszegı magatartásának minısül a szerzıdés tekintetében különösen - a teljesítési határidı be nem tartása, - hibás teljesítés. Késedelmes teljesítés esetén Tervezı kötbér felelısséggel tartozik, melynek alapja a vállalkozói díj nettó összege, mértéke a Vállalkozó hibájából keletkezett késedelem idejére 2 %/nap. Ha a Tervezı hibásan teljesít, a Megrendelı ugyanolyan mértékő kötbért követelhet, mint a teljesítés késedelme esetén arra az idıre, mely a hiba bejelentését követıen a kijavítás határidejének lejártától a kifogástalan minıségben történı teljesítésig eltelt. Megrendelı kötbérigényét írásban köteles közölni Tervezıvel, külön megjelölve annak jogalapját és összegét. Megrendelınek jogában áll elállni a szerzıdéstıl, amennyiben Tervezı az elıírt teljesítési határidıt 30 munkanappal túllépi, hibás teljesítés esetén a kijavításnak 15 napon belül nem tesz eleget vagy a szerzıdésbıl fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ebben az esetben Megrendelı meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke ,- Ft, azaz Ötszázezer forint. Megrendelı jogosult a kötbéren felüli kárát is érvényesíteni Tervezıvel szemben. Megrendelı kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Megrendelı egyéb igényeinek elvesztését. Bármely nem szerzıdésszerő teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelı részérıl nem értelmezhetı joglemondásként azon igényrıl, vagy igényekrıl, amelyek a Megrendelıt a Tervezı szerzıdésszegése következményeként megilletik. 14.) A Megrendelı szerzıdésszegése Tervezı jogosult a szerzıdést felmondani, ha a Megrendelı 3

4 - a közbensı adatszolgáltatási intézkedési kötelezettségének határidın belül nem tesz eleget, - a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben határidın belül nem foglal állást, a Tervezınek nem ad utasítást, - a tervezést bármi oknál fogva leállítja és ennek idıtartama a két hónapot meghaladja. 15.) E szerzıdés felbontása és megszőnése esetén a Megrendelı köteles a készültségi foknak megfelelıen kiállított számlát befogadni és 15 napon belül kiegyenlíteni. 16.) A szerzıdés módosítására csak írásban, mindkét fél erre jogosult képviselıjének aláírásával kerülhet sor. 17.) Képviseletek Megrendelı részérıl: Mb. Fıépítész: Benedekné Bagyinszki Márta Telefon: Tervezı részérıl: Ügyvezetı: Telefon: 18.) A Tervezınek és a Megrendelınek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerzıdés kapcsán felmerül. Minden ezzel kapcsolatos tényrıl, akadályozó körülményrıl a felek kötelesek egymást kölcsönösen írásban tájékoztatni. A tárgyalások eredménytelensége esetén keletkezı jogviták eldöntésére értékhatártól függıen a Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság, illetıleg a Fıvárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 19.) A tárgyi szerzıdés mindennemő módosítása és kiegészítése írásos formában, a szerzıdı felek egyetértésével, a Polgári Törvénykönyv, valamint a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény rendelkezései alapján lehetséges. 20.) Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseit írásban (levélben, táviratilag, telefaxon vagy en) köteles megküldeni és írásban vissza kell igazolni. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek hatályba, amikor azt kikézbesítették, vagy az értesítés érvényességi napján, attól függıen, hogy melyik van késıbb. 21.) Jelen szerzıdés az aláírás napján lép hatályba. 22.) A szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi a Tervezınek Tervezési szerzıdés Rákospalota déli lakóterületének Kerületi Szabályozási Terve tervdokumentációjának elkészítésére tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban január 13-án benyújtott ajánlata. 23.) A szerzıdés értelmezésére és jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai az irányadók. 24.) Jelen szerzıdés 5 számozott oldalból és a csatolt mellékletbıl áll. 4

5 25.) A szerzıdést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben egyezıt 6 eredeti ban jóváhagyólag írják alá. Budapest, február 2.. Bp. Fıv. XV. ker. Önkormányzat képv.: Hajdu László polgármester Megrendelı. képv.: Tervezı Ellenjegyezte:... Dr. Nagy Antal jegyzı Kapják: Pénzügyi Osztály Fejlesztési és Pályázati Koordinációs Iroda Fıépítészi Iroda Jegyzıi Titkárság Nyilvántartás (JOSZE) 5

6 M E L L É K L E T A tervezési díj részletezése Munka megnevezése Példány Nettó tervezési díj (Ft) ÁFA (Ft) Bruttó ajánlati ár (Ft) Határidı Vizsgálat, szabályozási koncepció, FSZKT módosítási javaslat FSZKT módosítási hatástanulmány 1. (leadás: XV. ker. Polg. Mest. Hiv. Fıépítészi Iroda) FSZKT módosítási hatástanulmány 2. (leadás: Fıpolg. Mest. Hiv. Fıépítészi Iroda, +2 pld. XV. ker. Polg. Mest. Hiv. Fıépítészi Iroda) Kerületi Szabályozási Terv Egyeztetési anyaga - Étv. 9. (3) bek. szerint Étv. 9. (6) bek. szerinti dokumentáció Hatályosult KSZT dokumentációja 4 db papír 2 db CD 30 pld. szőkített tartalmú hatástanulmány részletes hatástanulmány a Fıvárosi eljárásnak megfelelı +2 ban 10 db papír 20 db CD 4 db papír 2 db CD 7 db papír 20 db CD Adatszolgáltatás átvételétıl számított 60 nap Képviselı-testület koncepcióról szóló döntését követıen 10 nap A Fıvárosi Önk. által lefolytatott Étv. 9. -a szerinti eljárás megfelelı szakaszában Keretövezet módosítás Kgy. döntésének hivatalos átvétele után 45 nap Egyeztetı tárgyalás után 10 nap Hatályosulás után 7 nap Összesen - - Budapest, február 2.. Bp. Fıv. XV. ker. Önkormányzat képv.: Hajdu László polgármester Megrendelı. képv.: Tervezı Ellenjegyezte:... Dr. Nagy Antal jegyzı 6

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS amely létrejött Magyar Állami Operaház (1061 Budapest, Andrássy u. 22., képviseli: Vass Lajos fıigazgató, adószáma: 15309439-2-42), mint megrendelı - a továbbiakban: Vevı, másrészrıl

Részletesebben

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/15/64/2013. ált. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Amely létrejött egyrészrıl a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG (székhelye: 4024 Debrecen,

Részletesebben

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/8941-64/2013. ált. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Amely létrejött egyrészrıl a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG (székhelye: 4024 Debrecen,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Berényi Lajos elnök), mint megrendelı (a továbbiakban:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS A jelen vállalkozási szerzıdés (a továbbiakban: Szerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Településellátó Szervezet (2132 Göd, Duna u. 5., képviseli dr. Hetényi Tamás igazgató,), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelı a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részbıl áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelı a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részbıl áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fıvárosi Vízmővek Zártkörően Mőködı Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

SZERZİDÉS. másrészrıl cégnév:

SZERZİDÉS. másrészrıl cégnév: SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Telephely: 1052 Budapest, Szervita tér 5. fél.e. képviseletében aláír: Dr Kolosi

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEKEN TALÁLHATÓ ILLEGÁLIS HULLADÉK LERAKÓHELYEK FELSZÁMOLÁSA, AZ ILLEGÁLIS HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA, LERAKÓHELYEN TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSE AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a Békés Megyei Főügyészség Székhely: 5700 Gyula, Városház u. 6-8. Telefon: 06-66/463-733 Fax: 06-66/463-839 Adószám: 15300148-2-41 Képviselő: Dr. Veress

Részletesebben

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre.

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség (székhely: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.,) mint megrendelő, a továbbiakban mint Megrendelő, képviseli: Dr. Nánási László főügyész és Accor

Részletesebben

SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SZERZİDÉSI FELTÉTELEK II. kötet SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP ÉS SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT Projekt címe: A KEOP 1.2.0/B/10-2010-0041 azonosítószámú Hajdúszovát község szennyvízelvezetés és tisztítás projekt keretében Hajdúszovát

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Köt.váll. nyt.szám: sz-4-6352/08 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-7511-312-01,

Részletesebben

TERVEZÉSISZERZŐDÉS ELŐZMÉNYEK

TERVEZÉSISZERZŐDÉS ELŐZMÉNYEK V IC- 11 1J l ) Ul(~ (L ( ~ 3 f )_ G/ J Of 1/111 amely létrejött egyrészről a TERVEZÉSISZERZŐDÉS ( IKT-::_T ÁS R A ATV f' \7--, f. ' -...~--... - -- - ; Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS PKR szerzıdésszám:.. felhívás TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (4028 Debrecen,

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Hirdetmény száma: K.É. 19070/2009. Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása. 2009. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

KIVITELI SZERZŐDÉS. Vállalkozói szerződés (felújítási kivitelezési tevékenységre)

KIVITELI SZERZŐDÉS. Vállalkozói szerződés (felújítási kivitelezési tevékenységre) KIVITELI SZERZŐDÉS Vállalkozói szerződés (felújítási kivitelezési tevékenységre) amely létrejött egyrészről Név: Jánoshalma Város Önkormányzata Székhely: 6440 Jánoshalma Béke tér 1. Adószáma: 15338954-2-03

Részletesebben

Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft. Óbudai Egészség Olimpia - Rendezvényszervezés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-1-12, számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001)

Részletesebben

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS Gárdony Város Önkormányzat képviselı-testületének 2015. február 4-i ülésére Pályázat Testvérvárosi kapcsolatok találkozója tárgyában

ELİTERJESZTÉS Gárdony Város Önkormányzat képviselı-testületének 2015. február 4-i ülésére Pályázat Testvérvárosi kapcsolatok találkozója tárgyában ELİTERJESZTÉS Gárdony Város Önkormányzat képviselı-testületének 2015. február 4-i ülésére Pályázat Testvérvárosi kapcsolatok találkozója tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A korábbi évekhez hasonlóan

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL Melléklet MEGÁLLAPODÁS ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL amely létrejött egyrészrıl a Szekszárdi Vízmő Kft., székhelye: 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9., Cégjegyzékszáma: Cg.17-09-002090, adószáma: 11285610-2-17,

Részletesebben

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Ajánlati Dokumentáció Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 2 Az ajánlattételi felhívással és dokumentációval kapcsolatos

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés tervezet

Támogatási Szerzıdés tervezet Azonosító szám: amely létrejött Támogatási Szerzıdés tervezet egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közremőködı

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Cím: Budapest, V. ker. Apáczai Csere János u. 10. Törzskönyvi azonosító szám: 324766 Adószám: 15324762-2-41 Bankszámlaszám: 10032000-01483257-00000000

Részletesebben

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA egyrészrıl Név:...... Székhely:... Adószám:....... Cégjegyzékszám:... E-mail cím:... Fı tevékenységi kör:..... mint Megrendelı (továbbiakban: Megrendelı), képviseli:......

Részletesebben