S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S melegétel utalványok beszerzésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S melegétel utalványok beszerzésére"

Átírás

1 S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S melegétel utalványok beszerzésére amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: , számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt ) képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester mint megrendelı (továbbiakban: Megrendelı) másrészrıl: a Le Chèque Déjeuner Étkezési Utalvány Gyártó és Forgalmazó Kft. (Címe: 1074 Budapest, Rákóczi út 70., Cégjegyzékszám: , Adószám: , Telefon: (1) , Fax: (1) ) képviseli: Nagy Márta mint szállító (továbbiakban: Szállító) (továbbiakban együtt: Szerzıdı felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. Preambulum A Megrendelı a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) VI. fejezete alapján eredményes, egyszerő közbeszerzési eljárást folytatott le a Melegétel utalványok beszerzése tárgyában, amely én 6705/2010 KÉ. számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítıben. A közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok elbírálása során a Szállító ajánlata tartalmazta az összességében legelınyösebb ajánlatot, ezért a Megrendelı a Szállítót hirdette ki a közbeszerzési eljárás nyertesének. A szerzıdı felek az Ajánlattételi felhívás, az Ajánlatkérési dokumentáció és az Ajánlat alapján kötik meg jelen szerzıdést. 1. Szerzıdés tárgya 1.1. A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal dolgozói részére melegétel utalvány szállítása az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott értékben és címletekben, tömbösítéssel A Kbt. 99. (1) bekezdésének megfelelıen a Szállító ajánlatában a közbeszerzési eljárás során alkalmazott bírálati szempontra tekintettel értékelésre került elemek: - melegétkezési utalvány rendelkezésre bocsátásának nettó díja Ft/db : 510 Ft/db 1/6

2 - Az elfogadóhelyek száma Salgótarján város közigazgatási területén(db): 106 db 2. A Szerzıdés hatálya A szerzıdést a Szerzıdı felek 2010.december 31-ig terjedı idıszakra kötik. 3. A megrendelés módja A Szerzıdı felek megrendeléseiket, nyilatkozataikat, egyéb értesítéseiket postai úton, elektronikus úton vagy személyesen juttatják el egymáshoz. Megrendelı köteles az utalványokat darabszám, címlet megjelölésével, az átvétel idıpontjának feltőntetésével legkésıbb a szállítási határidı elıtt 6 nappal megrendelni. Szállító ezen megrendelés alapján a Megrendelı által megadott telefax számra vagy címre visszaigazolást küld és vállalja, hogy a megrendelésben foglaltak szerint teljesíti a kiszállítást. 4. Szállítás módja 4.1. Szállító vállalja, hogy az utalványokat a megrendeléstıl számított 6 munkanapon belül hivatali munkaidıben ( H-P: 8-13 óra között ) leszállítja a Megrendelı székhelyére Megrendelı gondoskodik arról, hogy az általa megjelölt szállítási idıpontban az utalványok átvételre feljogosított alkalmazottja a szállítás helyeként megjelölt címen tartózkodjon. Amennyiben az utalványokat a Szállító megbízottja nem tudja a megjelölt címen Megrendelınek felróható okból átadni, úgy Megrendelı az utalványokat Szállító irodájában veheti át. 4.3.Megrendelı az átvétel helyén sorszám és érték szerint átveszi az utalványokat és Szállító által átadott szállítólevélen igazolja a teljesítés megtörténtét. A leszállított termék számlázása a Szállítólevél alapján történik, melynek egy példánya a számla mellékletét képezi Az utalványok átadás-átvétele esetén felmerülı problémákat jegyzıkönyvben kell rögzíteni. 5. Szerzıdı felek kötelezettségei 5.1. Szállító kötelezettségei Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy melegétkezési utalványokat biztosít a Megrendelı részére, a megrendelésben szereplı címletekben és mennyiségben a Megrendelı által meghatározott címre. Szállító vállalja, hogy az utalványokat a Megrendelı címére térítésmentesen kiszállítja. 2/6

3 Szállító gondoskodik arról, hogy a Megrendelı számára a szerzıdés hatálya alatt folyamatos beváltóhelyet biztosítson Szállító köteles a megrongálódott, sérült utalványokat térítésmentesen kicserélni, függetlenül attól, hogy a megrongálódásra, sérülésre a Szállító vagy az utalvány felhasználója hibájából került sor. A csereutalványok a cserélendı utalványok leadását követıen a Szállító telephelyén, hivatali idı alatt vehetık át Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az utalványon feltünteti a mindenkori törvényes tartalmi és formai követelményeket, melyek a felhasználáshoz szükségesek. 5.2.Megrendelı kötelezettségei Megrendelı köteles a szerzıdés hatálya alatt a Szállítótól kizárólagosan megrendelni a szerzıdés tárgyában rögzített utalványokat. A Megrendelı az utalványok összértékét illetıen a dolgozói létszám változásának függvényében (+/- 15 %-al) eltérhet Megrendelı köteles az utalványok írásos megrendelését a szállítási határidıt megelızı legalább 6 nappal korábban megküldeni Megrendelı köteles a szállítás idıpontjában a megrendelt utalványok átvételérıl gondoskodni és a szállítás megtörténtét, illetve az utalványok átvételét a 4. pontban foglaltaknak megfelelıen igazolni Megrendelı köteles az igazoltan teljesített szállítás ellenértékét a 7.1.pontban foglaltaknak megfelelıen megtéríteni. 6. Szerzıdéses ár 6.1.A Szállító az utalványok rendelkezésre bocsátásáért névérték (500 Ft-os címlető utalvány) + 10 Ft/db szolgáltatási díjat + 25 % ÁFA díjat számol fel A megadott szolgáltatási díj tartalmazza mindazon költségeket, amelyek az utalványok teljesítési helyen történı átvételéig felmerülnek. (elıállítási, szállítási, csomagolási és egyéb költségek) 7. Fizetési feltételek 7.1. A Megrendelı elıleget nem fizet. A Megrendelı a teljesítést követıen szabályosan kiállított és leigazolt számla kézhezvételétıl számított 15 napon belül átutalással teljesíti fizetési kötelezettségét Késedelmes fizetés esetén a Szerzıdı felek késedelmi kamatot kötnek ki, melynek mértéke a Ptk. vonatkozó rendelkezéseiben meghatározottaknak megfelelı. 3/6

4 7.3. A Megrendelı, mint kifizetést teljesítı tájékoztatja a Szállítót, hogy a jelen szerzıdés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjérıl szóló 2003.évi XCII.tv.36/A -a hatálya alá tartozik Jelen szerzıdés mellékletét képezi a Megrendelı által a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. részére átadott hozzájáruló nyilatkozat ( Felhatalmazó levél) mely alapján a Megrendelı által leigazolt szerzıdésszerő teljesítés estén - a fizetési határidı eredménytelen elteltét követıen - a Szállító beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelı fizetési számlája terhére. 8. Szerzıdés módosítása A szerzıdés mindennemő módosítása csak írásos formában, a Szerzıdı felek egyetértésével, a Kbt ában meghatározott esetben lehetséges. 9. Szerzıdésszegés 9.1. Amennyiben a Szállító 5.1.pontban meghatározott kötelezettségeinek nem vagy csak késedelmesen tesz eleget, úgy vele szemben az alábbi szankciók érvényesíthetık: - késedelmi, hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbér érvényesítése, - kártérítési igény támasztása, -a Szállító súlyos mulasztása miatt szerzıdés Megrendelı részérıl történı azonnali hatályú felmondása Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt határidıt követı minden késedelmesen eltelt nap után a nem teljesített megrendelés bruttó összegének 10 %-a Amennyiben a Szállító a szerzıdés pontjában foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Megrendelı részére hibás teljesítés miatt a beváltóhely megszőnését követı naptól kezdıdıen napi Ft-os kötbér-fizetési kötelezettséggel tartozik. Amennyiben a Szállító elmulasztja a szerzıdésben vállalt kötelezettségeinek telesítését határidın belül, úgy a Megrendelı a szerzıdésszegésbıl fakadó egyéb kárát is érvényesítheti. 10. A szerzıdés megszüntetése 10.1.Bármelyik fél jogosult a szerzıdést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás) a másik fél súlyos szerzıdésszegése esetén, a másik félhez intézett írásbeli értesítéssel. Az azonnali hatályú (rendkívüli felmondás) elıfeltétele, hogy a felmondását közlı fél elızıleg írásban, határidı kitőzésével felszólította a szerzıdésszegı felet szerzıdésszegı magatartásának abbahagyására, mely határidı eredménytelenül eltelt Szállító súlyos szerzıdésszegése különösen: - ha a szállító késedelmes teljesítése az eredménytelenül eltelt határidıt követıen meghaladja 4/6

5 a 10 naptári napot. - a Megrendelı székhelyén beváltóhelyet nem képes biztosítani - ha a szállító elmulasztja a szerzıdés 5.1. pontjában foglalt kötelezettségeinek teljesítését Amennyiben a Megrendelı a pont alapján azonnali hatállyal felmondja a szerzıdést meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerzıdés lejártáig meghiúsult megrendelés bruttó értékének 30 %-a. 11. Kapcsolattartás Az egyik féltıl a másik félnek szóló értesítéseket írásban, ajánlott levélben vagy telefaxon kell megküldeni az erre a célra a szerzıdésben meghatározott címre és írásban vissza kell igazolni. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek hatályba, amikor azt kikézbesítették vagy faxon történt továbbítás esetén, amikor a fax vevı oldali érkeztetése megtörtént, amelyet a címzett fél köteles azonnal visszaigazolni. Megrendelı megbízottja Név: Szabó Ildikó Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér l. Tel.32/ Fax.: 32/ cím: Szállító megbízottja Név: Szentirmay Szilvia Cím: 1074 Budapest, Rákóczi út 70. Tel./fax: (1) ; (1) cím: 12. Vitás kérdések rendezése A Szállítónak és a Megrendelınek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerzıdés keretében vagy szerzıdéssel kapcsolatban merül fel. Minden szerzıdés megkötése után felmerülı, a szerzıdés teljesítését akadályozó körülményrıl a Szerzıdı felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni Ha a Szerzıdı felek a tárgyalások megkezdésétıl számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerzıdés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy e jogvita rendezése érdekében a Salgótarjáni Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 5/6

6 13. Alkalmazandó jogszabályok: Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A jelen szerzıdést a felek elolvasták, mint akaratukkal megegyezıt, helybenhagyólag aláírták. Salgótarján, május 11. MEGRENDELİ SZÁLLÍTÓ 6/6

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS amely létrejött Magyar Állami Operaház (1061 Budapest, Andrássy u. 22., képviseli: Vass Lajos fıigazgató, adószáma: 15309439-2-42), mint megrendelı - a továbbiakban: Vevı, másrészrıl

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZİDÉS. Budapest Fıváros XV. Önkormányzata 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. képviseli: Hajdu László polgármester,

TERVEZÉSI SZERZİDÉS. Budapest Fıváros XV. Önkormányzata 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. képviseli: Hajdu László polgármester, Szerzıdés száma: /2009. Témafelelıs: Fıépítészi Iroda Budapest Fıváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata amely létrejött egyrészrıl: továbbiakban, mint Megrendelı, másrészrıl

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Településellátó Szervezet (2132 Göd, Duna u. 5., képviseli dr. Hetényi Tamás igazgató,), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérı: Budakeszi Város Önkormányzat cím: 2092 Budakeszi, Fı u. 179. fax: 36 /23 535-712 képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottilia kapcsolattartó: e-mail: varoshaza@budakeszi.hu

Részletesebben

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/15/64/2013. ált. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Amely létrejött egyrészrıl a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG (székhelye: 4024 Debrecen,

Részletesebben

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre.

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség (székhely: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.,) mint megrendelő, a továbbiakban mint Megrendelő, képviseli: Dr. Nánási László főügyész és Accor

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/8941-64/2013. ált. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Amely létrejött egyrészrıl a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG (székhelye: 4024 Debrecen,

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEKEN TALÁLHATÓ ILLEGÁLIS HULLADÉK LERAKÓHELYEK FELSZÁMOLÁSA, AZ ILLEGÁLIS HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA, LERAKÓHELYEN TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSE AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Berényi Lajos elnök), mint megrendelı (a továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a Békés Megyei Főügyészség Székhely: 5700 Gyula, Városház u. 6-8. Telefon: 06-66/463-733 Fax: 06-66/463-839 Adószám: 15300148-2-41 Képviselő: Dr. Veress

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelı a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részbıl áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelı a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részbıl áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fıvárosi Vízmővek Zártkörően Mőködı Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Zalalövői Általános Iskola (8999 Zalalövő, Rákóczi u. 1. adószám: 1555884-2-20 pénzforgalmi jelzőszám: 11749008-15558884-00000000) képviseletében Gyarmati

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-1-12, számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001)

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1) Az ajánlatkérő adatai: Neve: Biatorbágy Város Önkormányzata Címe: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Kapcsolattartási pont: dr. Révész Zoltán Telefonszám: 23/310-174, 150. mellék Telefax: :23/310-135

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

SZERZİDÉS. másrészrıl cégnév:

SZERZİDÉS. másrészrıl cégnév: SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Telephely: 1052 Budapest, Szervita tér 5. fél.e. képviseletében aláír: Dr Kolosi

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS A jelen vállalkozási szerzıdés (a továbbiakban: Szerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Hirdetmény száma: K.É. 19070/2009. Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása. 2009. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása amely létrejött egyrészről az Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.; adószám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda, a Társulás elnöke Számlaszám:

Részletesebben

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben

Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft. Óbudai Egészség Olimpia - Rendezvényszervezés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS T(CT VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.; adószáma: 15775883-2-41 MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amelyet megkötött egyrészről a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (4110. Biharkeresztes, Alkotmány u. 35-37.) Adószám: 15372947-2-09 Bankszámlát vezető pénzintézet neve:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) Adószám : 15300014-2-41 Képviseletében eljáró személy neve : Bordács Csaba mint megrendelő

Részletesebben