SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri"

Átírás

1 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Budapest, Fő tér 3. adószáma: statisztikai számjele: számlavezető bank: RAIFFEISEN Rt bankszámla száma: RAIFFEISEN Rt képviseletre jogosult személy: Bús Balázs polgármester Kapcsolattartó: Dr. Tass Bálint Telefon: Telefax: Napi ügyintéző: Molnár István Nagy Tibor mint megrendelő / továbbiakban: Megrendelő/ másrészről az OPTI-TAK Számítástechnikai, Kereskedelmi és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (1035 Budapest, Kerék utca 80.), mint szállító/továbbiakban, mint Szállító/ cégbírósági szám: adószáma: statisztikai számjele: számláját vezető bank: CIB Bank Zrt. bankszámla száma: képviseletre jogosult személy: Papp Attila kapcsolattartó: Papp Szabolcs telefon: 06 1/ telefax: 06 1/ között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

2 2 Felek megállapítják, hogy jelen szerződés megkötésére informatikai eszközök beszerzése tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás befejezését követően került sor.

3 3 1. Jelen szerződés tárgya: 1/1. a következő informatikai eszközök a./ Kliens számítógépek: 3 db számítógép az alábbi kiépítésben: Min.Intel Core 2 Duo 2,1 GHz 2M processzor Integrált Gigabit LAN, Audio,DDR II RAM Min 1 GB memória min. DDR2 128M Grafikus kártya DVD író Min. 80 GB 8MBcache HDD Egér,billentyűzet(PS2), Midi torony ház b./ Kliens számítógépek 19 db számítógép az alábbi kiépítésben: Min Celeron 3,3 GHz processzor Integrált Gigabit LAN, Audio,DDR II RAM Min 1 GB memória min. DDR128M VGA DVD iró Min. 80 GB 8MBcache HDD Egér,billentyűzet(PS2), Midi torony ház c./ Monitorok 22 db 19" TFT monitor 3:4 1 db 22 TFT monitor 3:4 d./ Printerek, egyéb eszközök: kisteljesítményű munkacsoportos lasernyomtató USB és párh.csatl (1200 dpi,21 lap/perc pl.hp 1320) 1 A 0 plotter 1 Min. 500 GB USB External HDD 12

4 4 1/2. a jelen szerződés 3. pontjában körülírt járulékos szolgáltatások. 2./ Szállító leszállítja a Megrendelő részére a jelen szerződés 1/.pontjában körülírt informatikai eszközöket és járulékos szolgáltatásokat, a Megrendelő november hónap 23-án megküldött közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívására Szállító által tett ajánlatban megjelölt típusban és minőségi követelmények szerint. 3./ Megrendelő jelen szerződés alapján az alábbi járulékos szolgáltatások teljesítésére vállal kötelezettséget. az informatikai eszközök határidőre történő leszállítása, szervízszolgáltatás biztosítása a jogszabályban előírt garancia idejére, illetőleg az ajánlatban megajánlott garanciális időtartamra 4./ Teljesítési határidő: Szállító a szerződés szerinti informatikai eszközöket jelen szerződés megkötését követő 60 naptári napon belül Megrendelő írásos lehívó nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 napon belül - köteles Megrendelő részére leszállítani. A lehívás a Megrendelő által meghatározott ütemezésben történik. Szállító a teljesítésről 3 munkanappal előbb írásos értesítést küld Megrendelő részére. 5./ A teljesítés helye: 1033 Budapest Fő tér 3.Fszt.13. Számítástechnikai iroda 6./ A készülékek vételára: a./ Kliens számítógépek: az alábbi kiépítésben: min.intel Core 2 Duo 2,1 GHz 2M processzor Integrált Gigabit LAN, Audio,DDR II RAM min. 1 GB memória min. DDR128M VGA DVD író min. 80 GB 8MBcache HDD Egér,billentyűzet(PS2), Midi torony ház 1 db számítógép ára nettó: ,-

5 5 bruttó: ,- 19 db számítógép ára nettó: ,- Bruttó: ,- b./ Kliens számítógépek az alábbi kiépítésben: min. Celeron 3,3 GHz processzor Integrált Gigabit LAN, Audio,DDR II RAM min. 1 GB memória min. DDR128M VGA DVD iró min. 80 GB 8MBcache HDD Egér,billentyűzet(PS2), Midi torony ház 1 db számítógép ára nettó: ,- bruttó: ,- 3 db számítógép ára nettó: ,- bruttó: ,- c./ Monitorok 19" TFT monitor 3:4 1 db ára nettó: ,-,- bruttó: ,- 22 db nettó: ,- bruttó: ,- 22 TFT monitor 1 db ára nettó: ,- bruttó: ,- d./ Printerek, egyéb eszközök: kisteljesítményű munkacsoportos lasernyomtató USB és párh.csatl (1200 dpi,21 lap/perc pl.hp 1320) 1 db ára nettó: ,- bruttó: ,- A0 plotter (HP) 1 db ára nettó: ,-

6 6 bruttó: ,-..min 500 GB External USB HDD 1 db ára nettó: ,- bruttó: ,- 12 db ára nettó: ,- bruttó: ,- Mindösszesen: bruttó ,-Ft Megrendelő a vételárat a jegyzőkönyv szerinti átvételt követő 30 naptári napon belül fizeti meg átutalással Szállító számlája alapján. Egyetértenek Felek abban, hogy a vételár tartalmazza a 3./ pont alatti járulékos szolgáltatások ellenértékét is. 7. Szállító jelen szerződés szerinti berendezéseket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles leszállítani és szavatol a berendezések állapotáért. Szállító a gyártó által vállalt szavatosságot köteles biztosítani. 8. Szállító a jelen szerződés szerinti berendezésekre az ajánlatában megjelöltek szerint a következő garanciát vállalja a jogszabályi előíráson felül: Kliens eszközcsoportra /6.a)-b.) pont/: + 36 hónap Monitor eszközcsoportra /6.c. )pont/:+ 36 hónap Printer eszközcsoportra /6.d.) pont/: + 12hónap 9. Szállító a hiba elhárítását, Megrendelő telefaxon érkezett hibabejelentését követő 0.25 órán, azaz 15 percen belül kezdi meg. 10. Szerződő Felek Szállító késedelmes teljesítése, hibás teljesítése és az ebből eredő Megrendelői elállás esetére kötbért kötnek ki Szállító terhére. Késedelem esetén a kötbér mértéke napi egy ezrelék, legfeljebb azonban az érintett áru értékének 10 %-a. Hibás teljesítés és az ebből eredő megrendelői elállás esetén a kötbér mértéke az érintett berendezések értékének 10 %-a. Egyetértenek Felek abban, hogy Megrendelő kötbérkövetelésén túl a szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti Szállítótól.

7 7 11./ Egyetértenek Felek abban, hogy amennyiben a készülékek rendeltetésszerű használatra nem alkalmasak, vagy nem felelnek meg Szállító ajánlatában foglalt minőségi követelményeknek, Megrendelő: minőségi kötbért és / vagy kártérítési igényt érvényesíthet és amennyiben a berendezés nem felel meg az ajánlatban leírt minőségi követelményeknek, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül a szerződéstől nyomban elállhat, meghiúsulási kötbért és kártérítést követelhet. A minőségi kötbér összege az érintett berendezések értékének 10%-a. 12./ Megrendelő a leszállított informatikai eszközökkel kapcsolatosan köteles betartani a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv és a 264/2004 (IX. 13.) Korm. rendelet előírásait. 13./ Szállítónak és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében, vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Ha Szállító és Megrendelő az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 15 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján, vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, annak rendezésére ügyértéktől függően a Budapesti II.-III. Kerületi Bíróság illetőleg a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 14./ Jelen szerződést csak a Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX tv ában szereplő korlátok között és csak írásban lehet módosítani. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az évi IV. törvény (Ptk.) és a évi CXXIX. törvény (Kbt.) előírásai és rendelkezései az irányadók. 15./ Az egyik fél által a másiknak küldött értesítéseket írásban, postai úton ajánlott küldeményként, vagy telefaxon kell megküldeni a szerződésben meghatározott címre illetve faxszámra. 16./ Jelen szerződést a felek erre felhatalmazott képviselői elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag, cégszerűen aláírják. 17./ A szerződés elválaszthatatlan részét képezik a mellékletek: - 1. sz. melléklet: az ajánlattételi felhívás 2.sz.melléklet: ( a Megrendelő által kiadott ) Ajánlattételi dokumentáció 3.sz. melléklet ( a Szállító által benyújtott) Ajánlat

8 8 Budapest, 2007.december hónap 14. napja Megrendelő Szállító Kft.... Bús Balázs Polgármester Papp Attila OPTI-TAK