Vállalkozási keretszerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozási keretszerződés"

Átírás

1 Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Attila út 13/A., adószáma: ; KSH jelzőszám: ; az aláírásnál képviseli dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor Antal igazgatósági tag önállóan) a továbbiakban, mint Megrendelő másrészről: Örökzöld Kft., (székhelye: 2040 Budaörs Zápor utca 7.; adószáma: ; pénzforgalmi jelzőszáma: ; képviseli: Mucsi Tibor ügyvezető) a továbbiakban - mint Vállalkozó között, az alulírott napon, az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények 1.1 A Felek a jelen szerződés előzményeként rögzítik, hogy a szerződés megkötésére közbeszerzési eljárás eredményeképpen kerül sor. A Megrendelő mint ajánlatkérő év augusztus hónap 16. napján közvetlen ajánlattételi felhívás kiküldésével - a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 122/A. -a alapján hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást indított a jelen keretszerződés tárgyát képező feladatok teljesítésére. 1.2 A Megrendelő a beszerzés tárgyát képező tevékenység műszaki-szakmai (részletes feladatleírásának) követelményeit az eljárást megindító felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban határozta meg részletesen. Az eljárást megindító felhívás, a dokumentáció és a nyertes ajánlat a jelen keretszerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. 1.3 Amennyiben a jelen keretszerződés és annak mellékletei között ellentmondás állna fenn, úgy elsődlegesen a jelen keretszerződésben, ezt követően az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban, illetőleg az ajánlatban foglalt rendelkezések az irányadók (ebben a sorrendben). 1.4 A Megrendelő a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, és döntését az elbírálást követően, év október hónap 9. napján a közbeszerzési eljárást lezáró határozat alapján kihirdette. A jelen keretszerződés a közbeszerzési eljárás 1 / 2 része(i) vonatkozásában jön létre. 2./ A keretszerződés tárgya 2.1. Jelen keretszerződést a Felek a közbeszerzési eljárás 2. része vonatkozásában kötik meg, amelynek keretében a Vállalkozó feladatát az alábbi feladatok képezik. 2. rész - Fafenntartás és zöldhulladék elszállítása (valamint vegyszeres gyomirtás a spontán erdősödés kivédésére) az ajánlatkérő vagyonkezelésében vagy üzemeltetésében álló (dokumentációban meghatározott) ingatlanokon mintegy m2 felületen egyedi megrendelések alapján. 3./ A szerződés keretjellege, időtartama és a feladatok teljesítésének határideje 3.1 A szerződés keretjelleggel jön létre a szerződés megkötésétől december 31-ig terjedő időszakra. A keretszerződés keretösszege nettó (az általános forgalmi adó nélkül számított) 8,566,164,- Ft % (tartalékkeret). A jelen keretszerződés az itt meghatározott lejárati időpont előtt megszűnik, amennyiben a keretszerződés alapján kiadott egyedi megrendelések összege eléri az itt meghatározott (tartalékkerettel együtt számított) keretösszeget. A Felek kizárják a keretszerződés bármilyen módon (így különösen ráutaló magatartással történő) szerződéshosszabbítás lehetőségét. 1

2 3.2 A szerződés keretjellege azt jelenti, hogy a Megrendelő az egyes részek keretében meghatározott feladatok elvégzésére egyedi megrendelőkkel adja ki megrendelését. A 2. rész keretében a fafenntartásra irányuló egyes megrendelések kiadása a megrendelő által meghatározott időpontokban (a munkavégzés szükségének felmerülésekor) történik az ott meghatározott ingatlanokra vonatkozóan. 3.3 A Megrendelő által kiadott egyedi megrendeléseket írásban kell megküldeni elektronikus levélben, faxon vagy postai küldeményben. A Vállalkozó az írásbeli megrendeléseket írásban vissza kell igazolja, a Vállalkozó a teljesítést (vis majorra történő hivatkozáson kívül) vissza nem utasíthatja. A Megrendelő által kiadott egyedi megrendelésben meg kell határozni az elvégzendő munkák pontos műszaki tartalmát, az ingatlan helyszínét és a teljesítési határidőt. 3.4 A teljesítési határidő a 2. rész esetében (a Megrendelő által az elvégzendő feladat műszaki tartalmához igazodóan) 5-10 munkanap. 4./ Vállalkozói díj, a teljesítés igazolása és az elszámolás 4.1. A Vállalkozót az egyedi megrendelésekben konkrétan meghatározott feladatok teljesítéséért az alábbi (fajlagosan meghatározott) vállalkozói díj illeti meg (az 2. rész vonatkozásában): A csatolt melléklet szerint. 4.2 A teljesítési igazolás kiállítása (vagy a teljesítési igazolás kiállításának megtagadása) a Vállalkozónak az egyedi megrendelések alapján végzett munkavégzés írásbeli készre jelentése alapján történik meg (a készre jelentéstől számított 5 munkanapon belül) - részteljesítések. A teljesítési igazolás tartalmazza azokat az elismert mennyiségeket, amely alapján (a fajlagos díjtételekkel) a részteljesítésre jutó vállalkozói díj egyértelműen megállapítható. 4.3 A Vállalkozó a részteljesítések igazolását követően (az abban foglalt mennyiségeknek megfelelően megállapított vállalkozói díjról) jogosult a számla benyújtására. A számla esedékessége a Ptk. 292/B. (1) bekezdésére tekintettel, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 nap. 4.4 A vállalkozói díj a szerződés hatálya alatt kötöttnek minősül, annak módosítására csak a felek megállapodása útján a Kbt-ben foglaltak szerint kerülhet sor. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó jelen szerződés alapján végzett tevékenységének teljes ellenértékét. Ennek megfelelően a Vállalkozó a jelen szerződés alapján a Megrendelővel szemben további díj- vagy költségigényt nem támaszthat. 4.5 A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a jelen keretszerződés alapján történő kifizetések teljesítése az Art. 36/A. -a alá tartozik. Figyelemmel arra a körülményre, hogy a keretszerződés megkötésére közbeszerzési eljárás alapján került sor és a kifizetés meghaladja a nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) ,- Ft-ot, akkor a Vállalkozó (az Art. 36/A. (6) bekezdése alapján) a vállalkozói díj átutalása feltételeként köteles bemutatni, átadni vagy megküldeni a Megrendelő részére olyan nemlegesnek minősülő adóigazolást, amely nem régebbi a tényleges átutalás időpontjától számított 30 napnál. Nem kell ilyen adóigazolást benyújtani abban az esetben, ha a Vállalkozó a kifizetés (átutalás) időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a jelen keretszerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 5. A teljesítés helye 2

3 A teljesítés helye a közbeszerzési eljárás dokumentációjában meghatározott magyarországi ingatlanok. 6. A teljesítés módja, a Vállalkozó felelőssége 6.1. A Vállalkozó a feladatot a jelen keretszerződésben és az egyedi megrendelésekben rögzített feltételrendszernek megfelelően köteles teljesíteni. A feladat teljesítéséhez szükséges valamennyi személyi és tárgyi (eszköz) feltétel biztosítása a Vállalkozó kötelezettsége saját költségére A Vállalkozó tevékenységét a vonatkozó jogszabályokban foglalt (különösen munkabiztonsági és munkavédelmi) követelményeknek megfelelően köteles végezni. A Vállalkozó csak olyan közreműködőket vehet igénybe a teljesítéshez, akik megfelelnek a legális munkavégzéshez szükséges feltételeknek. A tevékenység ellátását a Vállalkozó dokumentálni tartozik oly módon, hogy abból az adott tevékenység tárgya, időpontja, időtartama és helye hitelt érdemlően azonosítható legyen A Vállalkozó a szakcégtől elvárható gondossággal és szakértelemmel köteles feladatait teljesíteni. A Vállalkozó jogosult az ajánlatában megjelölt alvállalkozónak, vagy szakembernek a teljesítésbe történő bevonására. A Vállalkozó teljesítésében az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre, valamint köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe vett alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. és 57. -ok szerinti kizáró okok hatálya alatt. Az olyan alvállalkozó, vagy szakember helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, vagy szakember, ha a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó, illetőleg szakember bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés, vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, vagy szakemberrel. Ilyen esetben további feltétel, hogy a Vállalkozó az új alvállalkozóval és szakemberrel is megfeleljen azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott (régi) alvállalkozóval (szakemberrel) együtt felelt meg A Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítéséhez kizárólag a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő képesítéssel rendelkező szakembereket vehet igénybe A Vállalkozó feladatai teljesítése során köteles figyelembe venni a vele ismertetett, Megrendelőnél hatályban lévő belső előírásokat, valamint köteles betartani a szerződésben vállalt feladatokkal kapcsolatos valamennyi hatályban lévő és alkalmazandó helyi, belföldi jogszabályt, rendelkezést, hatósági előírást A Vállalkozó a jelen szerződés alapján általa teljesített szolgáltatásoknak az előírt követelményeknek megfelelő nyújtásáért teljes körű felelősséggel tartozik a Megrendelővel szemben A Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített kötelezettségei késedelmes teljesítése esetén kötbér fizetésére köteles. A Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes teljesítése, illetve a szerződés meghiúsulása esetén az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Megrendelőnek: késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelem minden 3

4 megkezdett napja után napi 1 % (alapja a részteljesítésre jutó vállalkozói díj); a szerződés meghiúsulása esetén a kötbér összege a teljes ajánlati díj 10 %-a. A Megrendelő akkor válik jogosulttá a meghiúsulási kötbér összegére, ha a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból eredően az egyedi megrendelésre vonatkozó teljesítés késedelme a 15 napot meghaladja, vagy a Vállalkozó a feladatvégzést 10 napot meghaladóan félbeszakítja, vagy a Vállalkozóval szemben felszámolás, csőd, vagy végelszámolási eljárás indul és a szerződésből eredő kötelezettségeit ezért nem tudja teljesíteni A Megrendelő a Vállalkozóval szemben érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. Késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti A Megrendelő jogosult és egyben köteles a jelen szerződést felmondani, ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, vagy ha a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. Ilyen esetben történő felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 7./ Titoktartás 7.1. A Vállalkozó elfogadja, hogy a jelen szerződés, az ahhoz kapcsolódó minden irat és információ, továbbá a teljesítés során a Megrendelőről, tevékenységéről tudomására jutott minden adat, információ üzleti titkot képez. Azt a Vállalkozó a jelen szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését meghaladóan harmadik személlyel nem közölheti, harmadik fél számára nem teheti hozzáférhetővé, más módon nyilvánosságra nem hozhatja és kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével használhatja fel egyéb célra. Nem minősülnek az üzleti titok körébe tartozónak azok az adatok, információk, amelyeket a Megrendelő maga, vagy az arra feljogosított személyek, szervezetek jogszerűen hoztak nyilvánosságra Vállalkozó titoktartási kötelezettsége a jelen szerződés megszűnése után is fennáll, azonban az sem a szerződés hatálya alatt, sem a szerződés megszűnése után nem terjed ki a hivatalos szervek részére történő kötelező adatszolgáltatási kötelezettségre. 7.3 A Vállalkozó a Ptk. 81. (3) bekezdésben meghatározottakra figyelemmel tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 33. -a és a Kbt ában rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében a jelen szerződés adatait, illetve a szerződést nyilvánosságra hozza. 8. A szerződés megszűnése, megszüntetése 8.1. A szerződés megszűnik: a) ha a Felek közös megegyezéssel megszüntetik, vagy b) ha a felek bármelyike a szerződéstől eláll, vagy c) ha a jelen szerződésben vagy a Kbt-ben meghatározott felmondási, vagy elállási ok bekövetkezik, vagy 4

5 d) a szerződés időtartama lejár, vagy e) az egyedi megrendelések elérik a keretösszeget. 9./ Jogvita 9.1 Egyéb kikötés hiányában minden értesítést minden abból eredő üzenetet írásban telefax útján vagy elektronikus levélben kell megküldeni vagy kikézbesíteni a másik fél részére, annak címére. Az üzeneteket tartalmazó írott jegyzékek akkor tekinthetők átadottnak, amikor a hibátlan továbbításról a faxgép által kiadott igazolást a küldő fél megkapja, illetve az elektronikus levél elolvasásáról a küldő fél a visszaigazolást elektronikusan megkapja. 9.2 Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény és a Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával kell eljárni. 9.3 A jelen szerződés módosítására kizárólag a Kbt ában foglalt feltételek teljesülése esetén írásban kerülhet sor. A Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasták, áttanulmányozták, megértették, majd mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Budapest, év október hónap 21. napján. Megrendelő. Vállalkozó 5

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR szám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, .. Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth L. u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS amely létrejött egyrészről a Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) nevében eljáró Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (4032 Debrecen, Nagyerdei

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben

t1~ Ikt. szám: 2- /2013

t1~ Ikt. szám: 2- /2013 Cr / JJ7j20U BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZ Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza KALOCSAI TELEPHELYE 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36. t8j Pf.: 62. 'if 78/564-00 l Fax:78/564-137

Részletesebben

Licencia és vállalkozási szerződés. 1.A szerződés tárgya. 2. Értelmező rendelkezések

Licencia és vállalkozási szerződés. 1.A szerződés tárgya. 2. Értelmező rendelkezések Licencia és vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a.. (székhely:.., cégjegyzékszám: Cg.. adószám:, képviselője:. ügyvezető ) mint Engedélyes/Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. II. A szerződés célja

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. II. A szerződés célja CPC 702,10(,O. 2010 MÁJ. 11 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Békés Megyei Vízművek Zrt., Székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. Cégjegyzékszáma: Cg. 04-10-0001580 Adószáma: 13100887-2-04

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET Szerződés hivatkozási szám: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET mely létrejött egyrészről: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) Postacím: 1444 Budapest,

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben