SZÁLLÍTÁSI SZERZÕDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁLLÍTÁSI SZERZÕDÉS"

Átírás

1 Megrendelõ Szállító nyilvántartási sz.:. nyilvántartási sz.: - iktatószáma: I / iktatószáma: - SZÁLLÍTÁSI SZERZÕDÉS Az 5957/2011 KÉ számú, Intelligens iskola informatikai infrastruktúra-fejlesztés Pakson a TIOP pályázat keretében elnevezésû közbeszerzési eljárás és a TIOP / azonosítószámú pályázat alapján T a r t a l o m I. Elõzmények II. A szerzõdés tárgya III. A teljesítés helye és határideje IV. Fizetési feltételek V. A Felek jogai és kötelezettségei VI. Garanciavállalás, jótállás VII. Kapcsolattartás VIII. Egyéb rendelkezések

2 A szerzõdés létrejött egyrészrõl Paks Város Önkormányzata Székhely: 7030 Paks, Dózsa György út Adószám: Számlavezetõ pénzintézet neve: Erste Bank Hungary Zrt. Számlaszáma: A projekt elkülönített számlaszáma: Képviseli: Hajdú János mint Megrendelõ (a továbbiakban: Megrendelõ) másrészrõl a Digistar Kft. Székhely: 7623 Pécs, Szabadság út 11. Cégjegyzékszáma: Adószáma: Számlavezetõ pénzintézet neve: Citibank Rt. Számlaszáma: Képviseli: Maros Ferenc mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között a mai napon az alábbiak szerint: Jelen szerzõdés elválaszthatatlan részét képezi az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, az ajánlattevõi kérdésekre adott ajánlatkérõi válaszok (ha voltak), valamint Szállító ajánlata. I. Elõzmények Szerzõdõ Felek rögzítik, hogy Megrendelõ március 10. napján KÉ 5957/2011 számon, Intelligens iskola - informatikai infrastruktúra-fejlesztés Pakson a TIOP pályázat keretében tárgyban közbeszerzési eljárást indított, melynek nyerteseként Megrendelõ a Szállítót hirdette ki. II. A szerzõdés tárgya 2.1. A Megrendelõ a jelen szerzõdés aláírásával megrendeli a Szállítótól a szerzõdés 1. számú mellékletében részletesen meghatározott eszközök Megrendelõ részére történõ leszállítását, illetõleg a hozzá tartozó üzembe helyezést és oktatást a jelen szerzõdésben foglalt feltételek szerint. A Megrendelõ az ajánlatkérési dokumentációban szereplõ funkcionalitás leellenõrzését követõen, amennyiben a leszállított eszközök maradéktalanul megfelelnek a kiírásban foglaltaknak köteles azt átvenni. 2/8. oldal

3 2.2. A Szállító a jelen szerzõdés aláírásával vállalja, hogy a Megrendelõ által igényelt, a jelen szerzõdés 2.1./ pontja alapján a szerzõdés 1. számú mellékletében részletesen meghatározott eszközöket a jelen szerzõdésben foglaltak szerint a Megrendelõ részére leszállítja A Szállító köteles az 1. számú mellékletben meghatározott eszközöket térítésmentesen üzemképes állapotra alkalmas módon összeszerelni úgy, hogy az a kiírás szerinti összes tulajdonságát teljes körûen képes legyen biztosítani. Szállító köteles továbbá az eszközök használatáról oktatást tartani a Megrendelõ által kijelölt személyeknek az 1. számú mellékletben rögzített idõtartamban. 2.4 Az alábbi mellékletek jelen szerzõdés elválaszthatatlan részét képezik: - mûszaki specifikáció (1. számú melléklet) - számlázási ütemterv (2. számú melléklet) III. A teljesítés helye és határideje 3.1. A Szállító a jelen szerzõdés tárgyát képezõ eszközöket az ajánlatkérési dokumentációban megjelölt feladat-ellátási helyekre: - Bezerédj Általános Iskola és Diákotthon (7030 Paks, Szentháromság tér 1.) / 12 tantermi csomag, 2 tantermi csomaghoz tartozó oktatás, 1 alkalmazás szerver szoftverrel, 1 WIFI csomag, 1 SNI I. csomag, 1 SNI III. csomag 1. változat/ - Deák Ferenc Általános Iskola (7030 Paks, Tolnai út 19.) /6 iskolai PC csomag, 10 tantermi csomag, 2 tantermi csomaghoz tartozó oktatás, 1 WIFI csomag, 1 SNI IV. csomag/ - II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (7030 Paks, Ifjúság útja 2.) /29 iskolai PC csomag, 15 tantermi csomag, 2 tantermi csomaghoz tartozó oktatás, 1 WIFI csomag, 2 SNI I. csomag, 1 SNI V. csomag/ - II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Németkéri Tagiskolája (7039 Németkér, Szabadság u. 27.) /3 iskolai PC csomag, 1 tantermi csomag, 1 tantermi csomaghoz tartozó oktatás, 1 szavazó csomag, 1 WIFI csomag/ - II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pusztahencsei Tagiskolája (7038 Pusztahencse, Pozsonyi u. 97.) /4 iskolai PC csomag, 2 tantermi csomag, 1 tantermi csomaghoz tartozó oktatás, 1 szavazócsomag, 1 WIFI csomag/ - Vak Bottyán Gimnázium (7030 Paks, Dózsa György u. 103.) /4 iskolai PC csomag, 8 tantermi csomag, 2 tantermi csomaghoz tartozó oktatás, 1 WIFI csomag, 1 SNI III. csomag 2. változat/ köteles szállítani, és ott azokat üzembe helyezni, továbbá az oktatást megtartani. 3.2 Szállító az 2./ pontban rögzített feladatokat (a munkáknak az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott mind mennyiségi, mind minõségi és a Szállító által vállalt feltételeknek megfelelõ, rendeltetésszerû és biztonságos használatra alkalmas módon történõ elvégzése, és azok Megrendelõ általi átvétele) július 29. véghatáridõvel (kötbér köteles határidõ) köteles elvégezni. 3/8. oldal

4 Elõteljesítés a 3.4 pontban leírtak figyelembevételével lehetséges. 3.3 A munka megkezdésének idõpontja: május A szállítás és a helyszíni szerelés megkezdésének legkorábbi idõpontja - a Bezerédj Általános Iskola és Diákotthon, a Deák Ferenc Általános Iskola, továbbá a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és tagiskolái esetében: június a Vak Bottyán Gimnázium esetében: július 4. IV. Fizetési feltételek 4.1. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerzõdés értéke a Szállító által benyújtott ajánlattal Szállítói finanszírozású eszközök/imm. javak Utófinanszírozású oktatás Mindösszesen (eszközök+oktatás): nettó: ,- nettó: ,- nettó: ,- 25% ÁFA: ,- 0% ÁFA: 0,- ÁFA: ,- bruttó: ,- bruttó: ,- bruttó: ,- azaz ötvenmillió-tizenötezer-kettõszázkilencvennégy forint, mely összeg tartalmazza a Szállító jelen szerzõdés teljesítése érdekében felmerült valamennyi költségét és kiadását is, különös tekintettel a jelen szerzõdés tárgyát képezõ eszközök ellenértékére, illetve azoknak a szerzõdés III pontjában megjelölt helyre történõ szállításának, üzembe helyezésének és helyszíni oktatásának költségére A Felek rögzítik, hogy a Szállító 1 részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult. A részszámla legkorábban a szállítói finanszírozású eszközök/immateriális javak leszállításakor és beüzemelésüket követõen, a végszámla pedig a projekt zárásakor, az oktatást követõen nyújtható be. 4.3 A Felek rögzítik, hogy a Szállító a számlákat a Megrendelõ által igazolt teljesítésnek megfelelõen nyújthatja be, a számlák kifizetése a Kbt alapján történhet A számlához a Megrendelõ által aláírt teljesítés-igazolási bizonylatot mellékelni kell. A számlán szerepelnie kell a projektazonosító számnak és a szerzõdés számának A számla engedményezésére nincs lehetõség A Szállító teljesítésrõl kiállított számlájának a Megrendelõ általi kifizetése az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény 36/A. hatálya alá esik. A hitelesített adóigazolást faxon/postai úton a Megrendelõ levelezési címére címezve kell küldeni. V. A Felek jogai és kötelezettségei 5.1. A Szállító köteles a jelen szerzõdés tárgyát képezõ, 1. számú melléklet szerinti eszközöket a 3.2. pontban meghatározott határidõn belül a jelen szerzõdés 1. számú melléklete szerinti mûszaki tartalommal, az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, illetve az ajánlatban meghatározottak szerint a 3.1. pontban megjelölt feladat-ellátási helyekre szállítani és ott 4/8. oldal

5 átadás-átvételi eljárás útján a megrendelõ birtokába bocsátani. Az átadás átvételi eljárás sikeres lezárásakor szállító a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõen leszállított eszközöket az ajánlatkérõnek tulajdonba átadja A Szállító köteles a Megrendelõt a teljesítés várható idejérõl legalább három nappal megelõzõen értesíteni A Szállító a szerzõdés teljesítésekor köteles a Megrendelõt írásban tájékoztatni a jelen szerzõdés tárgyát képezõ termék lényeges tulajdonságairól és az üzemeltetésével kapcsolatos követelményekrõl. A Szállító köteles továbbá a jelen szerzõdés tárgyát képezõ termék rendeltetésszerû és biztonságos használatához, felhasználásához szükséges mindennemû tájékoztatást és információt írásban megadni A Szállító köteles a berendezések üzembe helyezésére, valamint a közbeszerzési mûszaki leírásban rögzített óraszámban azok használatának helyszíni betanítására is Amennyiben a Megrendelõhöz érkezett termékek megfelelnek a jelen szerzõdés mellékletét képezõ ajánlattételi felhívás, dokumentáció és az ajánlat tartalmának, valamint a jelen szerzõdés feltételeinek, az üzembe helyezést és az oktatást követõen a Megrendelõ 7.2. pontban meghatározott kapcsolattartója az átadás-átvételi eljárást követõen teljesítésigazolást ad a Szállító részére, amennyiben a Szállító kötelezettségeinek eleget tesz A Szállítóval szemben kötbérfizetési kötelezettség érvényesíthetõ a Megrendelõ részérõl a szerzõdés tárgyát képezõ termékek késedelmes szállítása esetén, a jelen szerzõdés 3.2./ pontja szerinti határidõ lejártát követõ naptól. A Szállító késedelmes teljesítése esetén a késedelemmel érintett naptári napokra vonatkozóan napi ,-Ft, azaz százezer forint késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelõ részére, mely követelését a Megrendelõ a Szállító számlájából történõ levonás útján érvényesíthet. A Szállító mentesül a kötbér megfizetése alól, ha a Megrendelõ mulasztása miatt esett késedelembe. A Megrendelõ késedelmi kötbért legfeljebb a vételár 30 %-áig terjedõ mértékben érvényesíthet. Amennyiben Szállító késedelme a 20 napot meghaladja, a Megrendelõ jogosult elállni a szerzõdéstõl. Ebben az esetben a Szállító a vételár megfizetésére nem tarthat igényt, továbbá a vételár 30%-ának megfelelõ meghiúsulási kötbért köteles megfizetni az elállás napját követõ 15 napon belül. Megrendelõ érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a szerzõdésszegésbõl eredõ egyéb jogait is. A szerzõdésszegéssel okozott kárának megtérítését a Polgári Törvénykönyvrõl szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) erre vonatkozó szabályok szerint akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette A Szállító szavatol azért, hogy harmadik személynek a jelen szerzõdés tárgyát képezõ termék tekintetében nincs olyan joga, amely a Megrendelõ tulajdonszerzését akadályozza vagy korlátozza. A Szállító szavatol továbbá azért is, hogy a jelen szerzõdés tárgyát képezõ termék a rendeltetésszerû és biztonságos használatra minden további feltétel nélkül alkalmas A szerzõdést a Kbt ának figyelembevételével kell teljesíteni. 5/8. oldal

6 5.9. A Megrendelõ a minõségi vizsgálatot köteles haladéktalanul megkezdeni és azt a megvizsgáláshoz szükséges idõ alatt folyamatosan elvégezni. Ha a Megrendelõ szerint a szállított termék nem felel meg a szerzõdésben foglalt követelményeknek, akkor a Ptk nak megfelelõen az alábbiakat kérheti: a) elsõsorban a Megrendelõ választása szerint kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szállítónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szállított termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerzõdésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a Megrendelõnek okozott kényelmetlenséget; b) ha a Szállító a kijavítást, illetve a kicserélést a megadott ésszerû határidõn belül nem vállalja, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni a Megrendelõ választása szerint megfelelõ árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerzõdéstõl. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Amennyiben a Szállító már részben teljesített, a Megrendelõ az elállást csak a fennmaradó rész tekintetében gyakorolhatja. A Megrendelõ elállása esetén a Szállító a vételár 30 %-ának megfelelõ meghiúsulási kötbért köteles megfizetni az elállás napját követõ 15 napon belül. (Amennyiben a Megrendelõ az elállást csak a teljesítés egy része tekintetében gyakorolja, a meghiúsulási kötbér csak az ezen résszel arányos vételár után számítandó.) A Megrendelõ érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a szerzõdésszegésbõl eredõ egyéb jogait is. A szerzõdésszegéssel okozott kárának megtérítését a Polgári Törvénykönyvrõl szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) erre vonatkozó szabályok szerint akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette A Felek kötelesek egymást minden olyan körülményrõl haladéktalanul értesíteni, amely a jelen szerzõdés eredményességét, vagy kellõ idõre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredõ kárért a mulasztó fél felelõs A teljesítés során esetlegesen keletkezõ, a szerzõi jogi védelem alá esõ alkotáson a Megrendelõ területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. VI. Garanciavállalás, jótállás 6.1. A Felek rögzítik, hogy a Szállító a szerzõdés aláírásával a jelen szerzõdés tárgyát képezõ berendezések, gépek rendeltetésszerû használatára vonatkozóan az ajánlata szerint az interaktív táblákra 5 év + 36 hónap, minden egyéb eszközre 3 év + 36 hónap teljes körû jótállást vállal A Megrendelõ a jótállás körébe tartozó hibák észlelése esetében haladéktalanul, de legkésõbb három napon belül köteles a Szállítót írásban (postai úton, faxon, vagy ben) értesíteni a hiba felmerülésérõl, jellegérõl, valamint az általa érvényesíteni kívánt jótállási igényekrõl (hibajelentés). Szállító a hiba kijavítását haladéktalanul köteles megkezdeni. Amennyiben a javítás 10 munkanapnál hosszabb idõt vesz igénybe, Szállító köteles cserekészüléket biztosítani. 6/8. oldal

7 6.3. A Felek rögzítik továbbá, hogy a hibaelhárítás körében kicserélt termékre nézve a jótállás idõtartama a kicserélés idõpontjával újra elkezdõdik A Felek rögzítik, hogy a Szállító a jótállás körében végzett hibaelhárításért ellenszolgáltatást és költségtérítést nem követelhet Szállító a nettó szerzõdéses (ajánlati) ár 5%-nak megfelelõ összegû és 96 hónapig fennálló, teljes körû jólteljesítési biztosítékot bocsát Megrendelõ rendelkezésére. A jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról szóló dokumentumot (bankszámlára történõ befizetés esetén a befizetésrõl szóló banki igazolás eredeti vagy egyszerû másolati példányát, bankgarancia biztosítása esetén a bank által kiadott bankgarancia levél eredeti vagy egyszerû másolati példányát, biztosítási szerzõdés alapján kiállított - készfizetõ kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény esetén a kötelezvény eredeti vagy egyszerû másolati példányát a mûszaki átadás - átvételi eljárás sikeres lezárása napjára keltezetten a végszámla mellékleteként köteles a Szállító a Megrendelõnek átadni. Megrendelõt a jólteljesítési (garanciális) biztosíték összegébõl véglegesen megilleti mindazon költség, amely a mûszaki átadás-átvétel után, de már a használat során felmerült esetleges hibák kijavítására szolgálnak, amennyiben a Szállító a felmerült hibák kijavítását nem vállalja és a javításokat a Megrendelõ harmadik féllel elvégezteti. Amennyiben ilyen hibák nem merülnek fel, úgy a Megrendelõ köteles a jólteljesítési (garanciális) biztosítékot a jótállási (garanciális) idõ lejártakor lefolytatott utó-felülvizsálati eljárás lezárásának idõpontjától számított 15 napon belül Szállító részére felszabadítani. A jólteljesítési (garanciális) biztosíték rendelkezésre bocsátása nem mentesíti a Szállítót az úgynevezett "rejtett hibákkal" kapcsolatos felelõsség alól. VII. Kapcsolattartás 7.1. Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint levélben, ben vagy telefax útján küldenek meg egymásnak. A nyilatkozat, értesítés akkor tekinthetõ közöltnek, amikor azt a másik fél igazoltan megkapta, vagy átvette A felek részérõl kapcsolattartásra jogosultak a szerzõdés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatos kérdésekben: Megrendelõ részérõl: Neve: Dóczi Miklós mûszaki ügyintézõ Címe: 7030 Paks, Dózsa György út Telefon: +3675/ Szállító részérõl: Neve: Maros Ferenc Címe: 7623 Pécs, Szabadság út 11. Telefon: +3620/ VIII. Egyéb rendelkezések 8.1. Ezen szerzõdés mindkét fél által történõ aláírás napján lép hatályba. 7/8. oldal

8 8.2. Jelen Szerzõdést a felek a Kbt ban foglaltakra tekintettel csak az ajánlattételi felhívás, a dokumentációban foglalt feltételek, illetve a Szállítói ajánlat tartalma alapján és kizárólag abban az esetben módosíthatják, ha a szerzõdéskötést követõen elõre nem látható ok következtében - beállott körülmény folytán a szerzõdés teljesítése valamelyik fél lényeges és jogos érdekeit sérti A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerzõdésen alapuló esetleges vitás kérdéseiket elsõsorban peren kívüli tárgyalás útján kívánják rendezni. Ennek eredménytelensége esetén vitáik eldöntésére a Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény szabályai alapján a perértéktõl függõen a Paksi Városi Bíróság vagy a Tolna Megyei Bíróság illetékességét kötik ki A jelen szerzõdésben nem rendezett kérdésekben a felek jogviszonya tekintetében a Polgári Törvénykönyvrõl szóló évi IV. törvény, valamint a közbeszerzésekrõl szóló évi CXXIX. tv. szabályai az irányadók Jelen szerzõdést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezõt jóváhagyólag írták alá 6 példányban, melybõl 4 példány illeti meg a Megrendelõt, 2 példány pedig a Szállítót. Kelt: Paks, május 12. Paks Város Önkormányzata Megrendelõ Digistar Kft. Szállító 8/8. oldal

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. másrészről

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. másrészről SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Dr. Gajdos Róbert elnök), mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím : 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Adószám: 15450494-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről név: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona székhely: 1173 Budapest, Pesti út 117. adószám: 15492519-2-42 bankszámlaszám: 11784009-15492519 cégjegyzékszám/pir

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban

Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban : VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban amely létrejött egyrészről Szeghalom Város Önkormányzata 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. adószáma: 15344571-2-04

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészről: Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet székhely: 1134 Budapest, Tüzér u.33-35. képviselő: Korinek Lívia szakmai vezető adószám: 15329884-2-41 számlavezető

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Megrendelő ny. száma: MO/16/ 2011. ikt. száma: I/ 4676/2011. Szállító ny. száma: ikt. száma: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS T a r t a l o m 1./ A szerződés tárgya 2./ Teljesítés helye 3./ Teljesítési határidő 4./

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Adószám: 15450494-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet)

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) Amely létrejött egyrészről Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala továbbiakban, mint Vevő Székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Statisztikai számjel:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. A SZERZŐDŐ FELEK amely létrejött egyrészről: név: Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás székhely: Kiskőrös, Petőfi tér 2. képviseli: Domonyi László elnök adószám: 15542308-1-03

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273228-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

SZALLITASI SZERZŐDÉS

SZALLITASI SZERZŐDÉS SZALLITASI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelő, másrészről az 1-COM Kft. (1044 Budapest, Ezred

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

ny. száma: I. 6235-3/2010. ny. száma: ikt. száma: II/5191/2010. ikt. száma: SZÁLLÍTÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: I. 6235-3/2010. ny. száma: ikt. száma: II/5191/2010. ikt. száma: SZÁLLÍTÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ Szállító ny. száma: I. 6235-3/2010. ny. száma: ikt. száma: II/5191/2010. ikt. száma: SZÁLLÍTÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítés helye 3./ Teljesítési határidõ

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R E L É S I

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R E L É S I S Z Á L L Í T Á S I S Z E R E L É S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), képviseli: Becsó Zsolt a közgyűlés elnöke mint megrendelő,

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

SZERZŐDÉS. másrészről a

SZERZŐDÉS. másrészről a SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet Képviseli: Buka Ágnes Székhely: 1121 Budapest, Konkoly Thege M. út 29-33. Adóigazgatási szám: 15327071-2-43 Pénzforgalmi

Részletesebben

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu 1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu JÓTÁLLÁSI JEGY Termék megnevezése:... Termék típusa/cikkszáma: Termék gyártási száma : Vásárlás id pontja: 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet:

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet: Iktatószám: Tárgy: BA/001/00854-0013/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Gigamatrac Kft.-t

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Újhartyán Község Önkormányzata Székhelye: 2367, Újhartyán, Fő utca 21. adószáma: 15391236-2-13 Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézete, mint ajánlatkérő (a továbbiakban, mint megrendelő), Eger, Széchenyi út 27-29., másrészről

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25.-i ülésére Tárgy: A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL DOKUMNETÁCIÓ A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL Utalványok beszerzése a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény személyi

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám:

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása:

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása: A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP Rádiós fürdőszobai óra Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS egyrészről : Országgyűlés Hivatala székhelye : 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., adószáma : 15300014-2-41 mint Vevő (a továbbiakban : Vevő"), másrészről : Porsche Hungaria Kereskedelmi

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ikt.szám: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Újfehértó Város Önkormányzata Székhelye: 4244 Újfehértó, Szent István út 10. KSH jelzőszáma: 15732475-8411-321-15 Adószám: 15732475-2-15 Pénzforgalmi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) Neve: Tolna Megyei Önkormányzat Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Adószáma: 15414007-2-17 Képviseletében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága, valamint Költségvetési Bizottsága 2010. szeptember 30-i együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága, valamint Költségvetési Bizottsága 2010. szeptember 30-i együttes ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke 776-12/2010 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

Elállási/Felmondási jog

Elállási/Felmondási jog Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön

Részletesebben

Szállítási szerződés. 1. A szerződés tárgya. 2. A szerződés összege

Szállítási szerződés. 1. A szerződés tárgya. 2. A szerződés összege Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Hivatalos né: Tiszacsege Város Önkormánizata Postai Cím: 4066 Tiszacsege. Kossuth utca 5. Adószám: 15728616-2-09 Számlavezető: OTP BANK \\rt. Bankszámlaszám:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248.

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. (1) Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra

Részletesebben

Központosított közbeszerzés Keretmegállapodásos eljárás 2. része konzultációra szóló felhívás

Központosított közbeszerzés Keretmegállapodásos eljárás 2. része konzultációra szóló felhívás Központosított közbeszerzés Keretmegállapodásos eljárás 2. része konzultációra szóló felhívás SAP vagy azzal egyenértékű szoftverek, fejlesztőeszközeik szállítása, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. 2012. március

DOKUMENTÁCIÓ. 2012. március DOKUMENTÁCIÓ Budapest, IX. kerületben TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0002 jelű, Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért c. projekt keretében laboreszköz beszerzés a labor és konferenciaterem számára

Részletesebben

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1. számú melléklet AJÁNLATI ADATLAP a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Ajánlattevő neve: székhelye:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS Ha a szolgáltatott dolog minőségileg hibás, az szerződésszegést jelent és a hibás teljesítés következményeit, szavatossági, jótállási igényeket von maga után. A szavatosság és a

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Név: Zala Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye Képviseli: Maróti Istvánné igazgató Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Külsőkórház u. 10. Telefon:

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Iktatószám a Megrendelőnél(3:f.G:!-iff.D, Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről a másrészről a Országos Idegtudományi Intézet 1145 Budapest, Amerikai út 57. (továbbiakban: Megrendelő), UNDE GÁZ

Részletesebben

1. A szerződés tárgya A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2. számú mellékletében meghatározott tisztítószereket, tisztítóeszközök

1. A szerződés tárgya A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2. számú mellékletében meghatározott tisztítószereket, tisztítóeszközök SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelő, másrészről a Rákóczi Üzletház Kft. (1084 Budapest,

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött az alulírott napon és helyen, az alábbi felek között, az alábbi feltételekkel: Szállító neve: FORT Kereskedelmi Kft Címe: 1071. Budapest, Dózsa Gy.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ "Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszint csökkentő tározó területén" tárgyú projekt vízi létesítmények rekonstrukciója, építése FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA 25 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát

Részletesebben

Szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel:

Szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel: Szállítási szerzodés mely létrejött egyrészrol a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25 Adószám: 15775883-2-41 MÁKpénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím : 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Adószám: 15450494-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. (székhelye: 1024 Budapest Margit krt. 85.., cégjegyzékszáma: 01-09-908199, képviseli: Illés Miklós ügyvezető

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A szerződés száma:. amely létrejött egyrészről a. mint Megrendelő (Székhelye... Cégjegyzékszáma:, adószáma: - a továbbiakban mint Megrendelő; másrészről az ASSUR KFT mint Szállító

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZÕDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZÕDÉS Megrendelõ ny. száma: MO/ 18 /2009. ikt. száma: II/1285/2009. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZÕDÉS amelyet egyrészrõl Paks Város Önkormányzata (7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61.),

Részletesebben

1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a

1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a Név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. képv.: dr. Ipkovich György polgármester adószám: azonosító: bankszámlaszám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről: Név: Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Törzsszám: 430201 Adóigazgatási szám: 15430207-2-19

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása amely létrejött egyrészről az Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.; adószám:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt.,

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., Szállítási szerződ a a Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., NET 54 Üzleti Kommunikáció Kft. között A KEF által megkötött KM0101NETH11 számú keretmegállapodás alapján

Részletesebben