DOKUMENTÁCIÓ március

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKUMENTÁCIÓ. 2012. március"

Átírás

1 DOKUMENTÁCIÓ Budapest, IX. kerületben TÁMOP / jelű, Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért c. projekt keretében laboreszköz beszerzés a labor és konferenciaterem számára március

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. Kiegészítő tájékoztatás kérése 3. A dokumentáció bizalmas jellege 4. Az ajánlat elkészítésének és benyújtásának költségei 5. Az ajánlat elkészítésére vonatkozó előírások 6. Az ajánlat kötelező tartalmi elemei 7. Közös ajánlattétel 8. Az ajánlatra vonatkozó formai előírások 9. Az ajánlatok benyújtása 10. Az ajánlatok felbontása 11. Az ajánlatok elbírálása 12. Az írásbeli összegezés megküldése 13. A szerződés megkötése II. III. IV. SZERZŐDÉSTERVEZET NYILATKOZAT MINTÁK MŰSZAKI LEÍRÁS (ÁRAJÁNLATKÉRÉS) 2

3 I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A DOKUMENTÁCIÓBAN ELŐFORDULÓ KIFEJEZÉSEK Ajánlatkérő: Ajánlattevő: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 1092 Budapest Bakáts tér 14. Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. Eljárást megindító felhívás : Az Ajánlatkérő által indított a Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési Értesítőben megjelent eljárást megindító felhívás. Dokumentáció: Ajánlat: Alvállalkozó: Az eljárást megindító felhívás kiegészítésére és a megfelelő ajánlattétel elősegítésére szolgáló jelen részletes dokumentáció (továbbiakban: dokumentáció), valamennyi mellékletével együtt. Az eljárást megindító felhívásban és a jelen dokumentációban foglaltakra az Ajánlattevő által készített ajánlat az összes csatolt mellékleteivel együtt. Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót, c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót. Gazdasági szereplő: Bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. 2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE Az Ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében az eljárást megindító felhívásban, illetőleg a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől az eljárást megindító felhívásban jelölt kapcsolattartótól az ott megjelölt elérhetőségeken. Szóban kiegészítő tájékoztatást kérni nem lehet. Ajánlattevő a kérelmén tüntesse fel azon pontos elektronikus elérhetőséget, amelyre a kiegészítő tájékoztatás megküldését kéri. 3

4 A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben egyidejűleg kapják meg az ajánlattevők a kérdések szövegével, de a kérdést feltevő megnevezése nélkül. Ajánlattevőknek elektronikusan vissza kell az ajánlatkérő képviselője részére igazolniuk, hogy a kiegészítő tájékoztatást megkapták. Ugyanezen előírás vonatkozik az ajánlatkérő vagy képviselője által a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők részére küldött valamennyi dokumentum esetére is. A Kbt. 45. (4) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást az Ajánlatkérő nem tudja az ajánlattételi határidő lejárta előtti ésszerű időben megadni. Ebben az esetben az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról ajánlatkérő haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, aki az eljárás iránti érdeklődését az Ajánlatkérőnél jelezte. Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 3. A DOKUMENTÁCIÓ BIZALMAS JELLEGE A dokumentáció kizárólag az ajánlatok elkészítéséhez használható fel, annak tartalmával kapcsolatban semmiféle adat vagy információ nem közölhető olyan személyekkel, akik a közbeszerzési eljárással nincsenek hivatalos kapcsolatban. Sem a dokumentációt, sem annak részeit vagy másolatait nem lehet más célra felhasználni, mint az abban leírt beszerzés céljára. 4. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BENYÚJTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek kizárólag az Ajánlattevőket terhelik. Az Ajánlatkérő nem felel és nem fizet olyan kiadásokért, illetőleg veszteségekért, amelyek az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban az Ajánlattevőnél merültek fel. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem kötelezhető az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek részben vagy egészben történő megtérítésére. 5. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Az Ajánlattevőknek az eljárást megindító felhívásban és a jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatukat elkészíteniük és benyújtaniuk. Az Ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze a teljes dokumentáció átvételét a tartalomjegyzék felsorolása szerint. Nem fogadható el semmiféle kifogás azon az alapon, hogy az Ajánlattevő elmulasztotta a dokumentáció valamely részének átvételét. 4

5 Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 6. AZ AJÁNLAT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI Az ajánlatnak a következő okiratokat tartalmaznia kell.: 1. Fedlap (ajánlattevő neve, székhelye, az eljárás tárgya) 2. Az ajánlattételi dokumentációban meghatározott tartalommal készített felolvasólap (Minták) 3. Tartalomjegyzék (oldalszámokkal) 4. Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bekezdésének a)-b) pontjai alapján (Minták) 5. Ajánlattevő egyszerű nyilatkozata arról, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1)-(2) bekezdésében, meghatározott kizáró okok hatálya alá (Minták) 6. Ajánlattevő egyszerű nyilatkozata a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontjáról (Minták) 7. Közös ajánlattétel esetén együttműködésről szóló megállapodás (adott esetben) 8. Az ajánlattevő Kbt. 60. (3) és (5) bekezdése szerinti nyilatkozata (Minták) 9. Ajánlattevő nyilatkozata a számlavezető pénzintézeteiről (Minták) 10. Ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó igazolása 11. Referenciák bemutatása ajánlattevői nyilatkozat formájában (Minták) vagy a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolások csatolása 12. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdésének d) pontja alapján nyilatkozat formájában mutassa be a szállítandó eszközöket, gyártó és típus leírással és csatoljon a Dokumentációban X-el megjelölt termékeknél olyan termékleírást, fényképet, mely alapján a dokumentációban található műszaki specifikációban megjelölt műszaki paramétereknek való megfelelése kiolvasható 13. Az ajánlattevő az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásához igénybe vett gazdasági szereplő tekintetében a képviseleti jogosultsággal rendelkező személy aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája egyszerű másolatban 14. Ajánlattevő nyilatkozata az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló évi XCIX. törvény 6. -ában foglaltak tekintetében. 15. Beárazott tételes költségvetés, a specifikáció alapján A nyilatkozatokat pontosan ki kell tölteni, dátummal és cégszerű aláírással ellátva kell, eredetiben kell benyújtani. Az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlattevő a dokumentáció mintáit felhasználva, azok tartalmát figyelembe véve kell, hogy benyújtsa az ajánlatát. 5

6 7. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevőktől ajánlatkérő sem a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát nem köti, sem a nyertes ajánlattevőktől nem követeli meg gazdálkodó szervezet alapítását. A közös ajánlatnak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie: A közös ajánlatot úgy kell megtenni, hogy az a közös ajánlattevőket jogilag egyetemlegesen kösse. Ajánlattevők az ajánlatban kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni, mint a közös ajánlattevők vezetőjét (gesztorát) és képviselőjét. Ajánlatkérő ezen Ajánlattevő részére küldi meg a Kbt. 25. (4) bekezdése szerinti értesítéseit. Ezen ajánlattevő meghatalmazását a közös ajánlatot tevő minden ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia és az ajánlathoz eredetiben mellékelni kell. A meghatalmazás a következő bekezdés szerinti együttműködési megállapodás részévé is tehető. A vezetőnek (gesztornak) teljes felhatalmazással kell rendelkeznie arról, hogy a közös ajánlatot tevő valamennyi ajánlattevőt teljes jogkörrel képviselje. A közös ajánlatot adó ajánlattevők mindegyikének egyetemleges felelősséget kell vállalnia a szerződés teljesítésért. A közös ajánlatot tevők közötti erről szóló együttműködési megállapodást eredeti vagy hiteles másolatban az ajánlathoz csatolni kell, melynek tartalmaznia kell a felelősségvállalásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot. Ajánlatkérő a közös ajánlattételhez kapcsolódóan kifejezetten felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt ában foglaltakra. 8. AZ AJÁNLATRA VONATKOZÓ FORMAI ELŐÍRÁSOK Az ajánlatokat 4 (1 eredeti és 3 másolati) példányban kell benyújtani, a példányokat egy közös, zárt borítékba helyezve. Az ajánlaton fel kell tüntetni az Eredeti, illetve a Másolat megjelölést. A borítékon a következőt kell feltüntetni: Ajánlat Budapest, IX. kerületben TÁMOP / jelű, "Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért" c. projekt keretében laboreszköz-beszerzés a labor és konferenciaterem számára. Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel. Az ajánlatokat roncsolásmentesen nem bonthatóan, összefűzve, oldalszámozással ellátva kell benyújtani az eljárást megindító felhívás IV.3.8) pontjában meghatározott címen. Az ajánlatba kötelező oldalszámozással ellátott tartalomjegyzéket csatolni. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 9. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA Az ajánlattevőnek az ajánlata eredeti és másolati példányait egy közös borítékban/csomagban kell elhelyeznie, lezárni és az eljárást megindító felhívás IV.3.8) pontjában megjelölt helyre kell eljuttatni. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat átvételét átvételi elismervény igazolja. Amennyiben bármelyik ajánlat a benyújtási határidő lejártát követően érkezik a megjelölt címre, átvételre kerül, de nem kerül felbontásra. Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat nem küldi vissza, azokat a Kbt. előírásai szerinti határidőig felbontatlanul megőrzi. 6

7 Az ajánlatokat postai úton is be lehet nyújtani. Az ajánlat, illetőleg a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatos küldemények postai feladásából származó valamennyi kockázatot (pl. késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése stb.) az Ajánlattevő viseli. 10. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA Az ajánlatok felbontásának időpontjáról az Ajánlattevők külön értesítést nem kapnak. Az ajánlatok felbontásának időpontja: az ajánlati felhívás IV.3.8) pontjában foglaltak szerint. Az ajánlatok felbontásának helye azonos az ajánlat benyújtásának helyével. Az ajánlatokat az Ajánlatkérő megbízottja bontja fel. Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az Ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok felbontásáról az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, melyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes Ajánlattevőnek. Az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismertetésre kerül a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege. 11. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA Ajánlatkérő a Kbt a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Az ajánlatokat az Ajánlatkérő Közbeszerzési Bírálóbizottsága (a továbbiakban: Bírálóbizottság) értékeli az eljárást megindító felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján. Az ajánlatok értékelése: Jelen eljárásban meghatározott bírálati szempont az összességében legelőnyösebb ajánlat A Bírálóbizottság szakvéleményt készít a döntéshozó részére, amelyben javaslatot tesz az érvénytelen és érvényes ajánlatokra, az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságának vagy alkalmatlanságának megállapítására, valamint a nyertes ajánlattevőre. 12. AZ ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MEGKÜLDÉSE Az eljárást lezáró döntést az Ajánlatkérő Döntéshozója hozza meg. Ajánlatkérő jelen eljárásban külön eredményhirdetést nem tart. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevők részére az eljárás eredményére vonatkozóan meghozott döntést követő három munkanapon belül megküldi. 7

8 13. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel a szerződést az eljárást megindító felhívásban meghatározott időpontban, az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított 11. napon köti meg, a Kbt (1) és (4) bekezdése alapján, az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció szerint. 8

9 II. SZERZŐDÉSTERVEZETEK 9

10 amely létrejött Szállítási szerződés az I. Részterület tekintetében (tervezet) egyrészről: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata székhelye: Budapest, Bakáts tér 14. adószáma: számlaszáma: képviseli: Dr. Bácskai János Polgármester mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő ), másrészről: cégnév: *** székhelye: *** képviseli: *** adószám: *** számlaszám: *** cégjegyzékszám: *** mint szállító (a továbbiakban: Szállító ), (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek ) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 1. A szerződés tárgya: Szállítási szerződés TÁMOP / jelű Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért c. projekt keretében 2X20 fő befogadására alkalmas labor és 20 fő részére a laborral egybenyitható konferenciaterem kialakítása tárgyában különféle laboreszközök beszerzése az alábbiakban részletezetten -, mely tartalmazza a szükséges installálást is. Laboreszközök szállítása középiskolai használatra az alábbi témakörökben: - Általános laboreszközök a jelen szerződés mellékletét képező tételes árajánlat szerint 2. A szerződés alapja: A Szerződő Felek megállapítják, hogy Megrendelő KÉ- számon megindított közbeszerzési eljárást folytatott le az 1. pontban megjelölt eszközök leszállítására. Az eljárás nyertes ajánlattevője Szállító lett. 10

11 3. A teljesítés ideje Az 1. pontban meghatározott eszközök szállításának határideje: szerződéskötéstől számított. naptári nap (ajánlattevői vállalás alapján megadva, maximum 35 naptári nap ) Megrendelő az előteljesítésre lehetőséget biztosít. 4. Díj Szállítót szerződésszerű teljesítés esetén megillető díj, mely minden felmerülő költséget (eszközök szállítása+installálása) tartalmaz. nettó..,-ft áfa.,-ft mindösszesen bruttó.,-ft Jelen bruttó összegek a szerződés aláírásának időpontjában érvényes áfá-val számolt bruttó összegek. Amennyiben a szerződés teljesítésének időtartama alatt az áfa törvényben változás következik be, a számlázás a mindenkori érvényes áfá-val történik, a nettó ár változatlanul hagyása mellett. 5. Szállítás Szállító köteles a 3. pontban megjelölt határidőben a megajánlott termékeket - saját költségén - leszállítani és üzembe helyezni. Szállító jogosult a kiszállításhoz fuvarozót is igénybe venni. Fuvarozóval történő szállíttatás esetén a szállítási feltételek és a költségek nem változhatnak és a megfelelő időpontban és minőségben történő leszállításért a Szállító felel. 6. Számlázási és fizetési feltételek A beruházás részben EU-s forrásból és részben ERFA forrásból kerül finanszírozásra. A Megrendelő előleget nem biztosít. Csak első osztályú, kifogástalan minőségben leszállított termékek leszállítása esetén kerülhet sor az eszközök ellenértékének megfizetésére a szállító által benyújtott számla ellenében. Megrendelő az ellenszolgáltatást a Kbt (3) bekezdésére is figyelemmel a teljesítés illetve előteljesítés elismerését követően 30 napon belül kiállított számla alapján, a számla Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 napon belül egyenlíti ki banki átutalás útján, utófinanszírozással. A teljesítésigazolás elismerésére a jelen szerződés 11. pontjában megjelölt személy jogosult. A kifizetés az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ának hatálya alá esik Szerződő Felek kijelentik, hogy az 1. pontban megjelölt valamennyi termék leszállítását valamint installálását tekintik szerződésszerű teljesítésnek. Amennyiben Megrendelő a jelen pont szerinti fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, úgy Szállító jogosult a Ptk. szerint késedelmi kamatot felszámítani. 7. Teljesítés helye Szerződő Felek a teljesítés helyét az alábbi helyszínben határozzák meg: 1096 Budapest, Vendel u. 1. Leövey Klára Gimnázium 11

12 8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek Késedelmes teljesítés esetén Szállító a késedelem minden napjára késedelmi kötbért köteles fizetni. Késedelmi kötbér mértéke: a késedelembe esés napjától számítva Ft/naptári nap. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben Szállító a jelen szerződés 3. pontja szerinti határidőben nem teljesít, úgy Megrendelő a teljesítésre póthatáridőt állapíthat meg. Póthatáridő tűzése mellett is köteles Szállító a késedelmi kötbért megfizetni, ha annak kitűzésére Szállítónak felróható okból került sor. Amennyiben a teljesítési határidő illetve póthatáridő elteltét követő 10 napon belül nem történik meg a szállítás, Szállító meghiúsulási kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, amelynek mértéke a nettó szállítási díj 20 % -ának megfelelő összeg. 9. Minőségi garancia Amennyiben bármely termékkel szemben, az esetlegesen szükséges próbaüzem ideje alatt minőségi kifogás merülne fel, Szállító köteles a hibát saját költségén haladéktalanul kijavítani vagy mással kijavíttatni. Amennyiben Szállító a hibát nem tudja kijavítani vagy kijavíttatni, úgy köteles a terméket saját költségén, 15 munkanapon belül kicserélni. Amennyiben Szállító ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, súlyos szerződésszegést követ el. Szállító vállalja, hogy a próbaüzemet követő meghibásodás esetén valamennyi termék vonatkozásában a teljesítéstől illetve előteljesítéstől számított 1 évig, napi 24 órában rendelkezésre áll és a felmerült hibát haladéktalanul elhárítja, mely kötelezettség nem teljesítése súlyos szerződésszegésnek minősül. A jólteljesítésre Szállító biztosíték megfizetését vállalja a fenti időtartamra a nettó vállalási ár 3%-a erejéig, amely Kbt (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető. A jelen szerződés 4. pontja szerinti szállítási díj a jelen ponttal összefüggésben felmerült valamennyi költséget és díjat magába foglal. 10. A szerződés megszűnése Megrendelő jogosult a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben Szállító a jelen szerződés 9. pontja alapján súlyos szerződésszegést követ el, vagy a jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében. Megrendelő jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Szállító ellen csőd, - felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul. Szállítót írásbeli értesítési kötelezettség terheli, az ilyen esemény bekövetkezésétől számított 5 munkanapon belül. Megrendelő mindkét esetben jogosulttá válik a jelen szerződés szerinti meghiúsulási kötbér igényének érvényesítésére. 12

13 Megrendelő részéről: név: Bánhegyesi Zoltán telefon: fax: Szállító részéről: név:. telefon:. fax: Kapcsolattartás Felek csak a fenti személyek írásbeli (fax, tértivevényes levél) értesítésével tehetnek egymás irányába nyilatkozatokat. 12. Alvállalkozó igénybevétele Szállító az ajánlatában meg nem jelölt alvállalkozót a Kbt (3)-(5) bekezdésében foglaltak szerint vehet igénybe. Szállító köteles így igénybe vett alvállalkozóval megkötendő szerződésben kikötni, hogy tevékenységének ellenőrzésére a Megrendelő is jogosult. Szállító köteles a Megrendelőt értesíteni az alvállalkozói szerződés megkötéséről és annak tartalmáról. 13. Egyéb rendelkezések Megrendelő előírja a Kbt (4) bekezdésében foglaltak alkalmazását. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsősorban peren kívül kísérlik meg egymás között elrendezni. Jelen szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem befolyásolja a szerződés többi rendelkezésének érvényességét, kivéve, ha a felek az érvénytelen rendelkezés nélkül a jelen szerződést nem kötötték volna meg. Jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. A szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: - 1. sz. melléklet: tételes árajánlat - 2. sz. melléklet: eljárást megindító felhívás 13

14 - 3. sz. melléklet: dokumentáció - 4. sz. melléklet: nyertes ajánlattevő ajánlata Budapest,.. Megrendelő Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata képviseletében *** Szállító *** képviseletében *** 14

15 amely létrejött Szállítási szerződés a II. Részterület tekintetében (tervezet) egyrészről: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata székhelye: Budapest, Bakáts tér 14. adószáma: számlaszáma: képviseli: Dr. Bácskai János Polgármester mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő ), másrészről: cégnév: *** székhelye: *** képviseli: *** adószám: *** számlaszám: *** cégjegyzékszám: *** mint szállító (a továbbiakban: Szállító ), (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek ) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 1. A szerződés tárgya: Szállítási szerződés TÁMOP / jelű Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért c. projekt keretében 2X20 fő befogadására alkalmas labor és 20 fő részére a laborral egybenyitható konferenciaterem kialakítása tárgyában különféle laboreszközök beszerzése az alábbiakban részletezetten -, mely tartalmazza a szükséges installálást is. Laboreszközök szállítása középiskolai használatra az alábbi témakörökben: Biológiai labor műszerek, eszközök, kiegészítők a jelen szerződés mellékletét képező tételes árajánlat szerint 15

16 2. A szerződés alapja: A Szerződő Felek megállapítják, hogy Megrendelő KÉ- számon megindított közbeszerzési eljárást folytatott le az 1. pontban megjelölt eszközök leszállítására. Az eljárás nyertes ajánlattevője Szállító lett. 3. A teljesítés ideje Az 1. pontban meghatározott eszközök szállításának határideje: szerződéskötéstől számított. naptári nap (ajánlattevői vállalás alapján megadva, maximum 35 naptári nap ) Megrendelő az előteljesítésre lehetőséget biztosít. 4. Díj Szállítót szerződésszerű teljesítés esetén megillető díj, mely minden felmerülő költséget (eszközök szállítása+installálása) tartalmaz. nettó..,-ft áfa.,-ft mindösszesen bruttó.,-ft Jelen bruttó összegek a szerződés aláírásának időpontjában érvényes áfá-val számolt bruttó összegek. Amennyiben a szerződés teljesítésének időtartama alatt az áfa törvényben változás következik be, a számlázás a mindenkori érvényes áfá-val történik, a nettó ár változatlanul hagyása mellett. 5. Szállítás Szállító köteles a 3. pontban megjelölt határidőben a megajánlott termékeket - saját költségén - leszállítani és üzembe helyezni. Szállító jogosult a kiszállításhoz fuvarozót is igénybe venni. Fuvarozóval történő szállíttatás esetén a szállítási feltételek és a költségek nem változhatnak és a megfelelő időpontban és minőségben történő leszállításért a Szállító felel. 6. Számlázási és fizetési feltételek A beruházás részben EU-s forrásból és részben ERFA forrásból kerül finanszírozásra. A Megrendelő előleget nem biztosít. Csak első osztályú, kifogástalan minőségben leszállított termékek leszállítása esetén kerülhet sor az eszközök ellenértékének megfizetésére a szállító által benyújtott számla ellenében. Megrendelő az ellenszolgáltatást a Kbt (3) bekezdésére is figyelemmel a teljesítés illetve előteljesítés elismerését követően 30 napon belül kiállított számla alapján, a számla Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 napon belül egyenlíti ki banki átutalás útján, utófinanszírozással. A teljesítésigazolás elismerésére a jelen szerződés 11. pontjában megjelölt személy jogosult. A kifizetés az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ának hatálya alá esik. Szerződő Felek kijelentik, hogy az 1. pontban megjelölt valamennyi termék leszállítását valamint installálását tekintik szerződésszerű teljesítésnek. 16

17 Amennyiben Megrendelő a jelen pont szerinti fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, úgy Szállító jogosult a Ptk. szerint késedelmi kamatot felszámítani. 7. Teljesítés helye Szerződő Felek a teljesítés helyét az alábbi helyszínben határozzák meg: 1096 Budapest, Vendel u. 1. Leövey Klára Gimnázium 8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek Késedelmes teljesítés esetén Szállító a késedelem minden napjára késedelmi kötbért köteles fizetni. Késedelmi kötbér mértéke: a késedelembe esés napjától számítva Ft/naptári nap. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben Szállító a jelen szerződés 3. pontja szerinti határidőben nem teljesít, úgy Megrendelő a teljesítésre póthatáridőt állapíthat meg. Póthatáridő tűzése mellett is köteles Szállító a késedelmi kötbért megfizetni, ha annak kitűzésére Szállítónak felróható okból került sor. Amennyiben a teljesítési határidő illetve póthatáridő elteltét követő 10 napon belül nem történik meg a szállítás, Szállító meghiúsulási kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, amelynek mértéke a nettó szállítási díj 20 % -ának megfelelő összeg. 9. Minőségi garancia Amennyiben bármely termékkel szemben, az esetlegesen szükséges próbaüzem ideje alatt minőségi kifogás merülne fel, Szállító köteles a hibát saját költségén haladéktalanul kijavítani vagy mással kijavíttatni. Amennyiben Szállító a hibát nem tudja kijavítani vagy kijavíttatni, úgy köteles a terméket saját költségén, 15 munkanapon belül kicserélni. Amennyiben Szállító ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, súlyos szerződésszegést követ el. Szállító vállalja, hogy a próbaüzemet követő meghibásodás esetén valamennyi termék vonatkozásában a teljesítéstől illetve előteljesítéstől számított 1 évig, napi 24 órában rendelkezésre áll és a felmerült hibát haladéktalanul elhárítja, mely kötelezettség nem teljesítése súlyos szerződésszegésnek minősül. A jólteljesítésre Szállító biztosíték megfizetését vállalja a fenti időtartamra a nettó vállalási ár 3%-a erejéig, amely Kbt (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető. A jelen szerződés 4. pontja szerinti szállítási díj a jelen ponttal összefüggésben felmerült valamennyi költséget és díjat magába foglal. 10. A szerződés megszűnése Megrendelő jogosult a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben Szállító a jelen szerződés 9. pontja alapján súlyos szerződésszegést követ el, vagy a jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében. Megrendelő jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Szállító ellen csőd, - felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul. Szállítót írásbeli értesítési kötelezettség terheli, az ilyen esemény bekövetkezésétől számított 5 munkanapon belül. 17

18 Megrendelő mindkét esetben jogosulttá válik a jelen szerződés szerinti meghiúsulási kötbér igényének érvényesítésére. Megrendelő részéről: név: Bánhegyesi Zoltán telefon: fax: Szállító részéről: név:. telefon:. fax: Kapcsolattartás Felek csak a fenti személyek írásbeli (fax, tértivevényes levél) értesítésével tehetnek egymás irányába nyilatkozatokat. 12. Alvállalkozó igénybevétele Szállító az ajánlatában meg nem jelölt alvállalkozót a Kbt (3)-(5) bekezdésében foglaltak szerint vehet igénybe. Szállító köteles így igénybe vett alvállalkozóval megkötendő szerződésben kikötni, hogy tevékenységének ellenőrzésére a Megrendelő is jogosult. Szállító köteles a Megrendelőt értesíteni az alvállalkozói szerződés megkötéséről és annak tartalmáról. 13. Egyéb rendelkezések Megrendelő előírja a Kbt (4) bekezdésében foglaltak alkalmazását. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsősorban peren kívül kísérlik meg egymás között elrendezni. Jelen szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem befolyásolja a szerződés többi rendelkezésének érvényességét, kivéve, ha a felek az érvénytelen rendelkezés nélkül a jelen szerződést nem kötötték volna meg. Jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 18

19 A szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: - 1. sz. melléklet: tételes árajánlat - 2. sz. melléklet: eljárást megindító felhívás - 3. sz. melléklet: dokumentáció - 4. sz. melléklet: nyertes ajánlattevő ajánlata Budapest,.. Megrendelő Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata képviseletében *** Szállító *** képviseletében *** 19

20 amely létrejött Szállítási szerződés a III. Részterület tekintetében (tervezet) egyrészről: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata székhelye: Budapest, Bakáts tér 14. adószáma: számlaszáma: képviseli: Dr. Bácskai János Polgármester mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő ), másrészről: cégnév: *** székhelye: *** képviseli: *** adószám: *** számlaszám: *** cégjegyzékszám: *** mint szállító (a továbbiakban: Szállító ), (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek ) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 1. A szerződés tárgya: Szállítási szerződés TÁMOP / jelű Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért c. projekt keretében 2X20 fő befogadására alkalmas labor és 20 fő részére a laborral egybenyitható konferenciaterem kialakítása tárgyában különféle laboreszközök beszerzése az alábbiakban részletezetten -, mely tartalmazza a szükséges installálást is. Laboreszközök szállítása középiskolai használatra az alábbi témakörökben: - Cseppfolyós nitrogén tárolására alkalmas Dewar-edény a jelen szerződés mellékletét képező tételes árajánlat szerint 20

21 2. A szerződés alapja: A Szerződő Felek megállapítják, hogy Megrendelő KÉ- számon megindított közbeszerzési eljárást folytatott le az 1. pontban megjelölt eszközök leszállítására. Az eljárás nyertes ajánlattevője Szállító lett. 3. A teljesítés ideje Az 1. pontban meghatározott eszközök szállításának határideje: szerződéskötéstől számított. naptári nap (ajánlattevői vállalás alapján megadva, maximum 35 naptári nap ) Megrendelő az előteljesítésre lehetőséget biztosít. 4. Díj Szállítót szerződésszerű teljesítés esetén megillető díj, mely minden felmerülő költséget (eszközök szállítása+installálása) tartalmaz. nettó..,-ft áfa.,-ft mindösszesen bruttó.,-ft Jelen bruttó összegek a szerződés aláírásának időpontjában érvényes áfá-val számolt bruttó összegek. Amennyiben a szerződés teljesítésének időtartama alatt az áfa törvényben változás következik be, a számlázás a mindenkori érvényes áfá-val történik, a nettó ár változatlanul hagyása mellett. 5. Szállítás Szállító köteles a 3. pontban megjelölt határidőben a megajánlott termékeket - saját költségén - leszállítani és üzembe helyezni. Szállító jogosult a kiszállításhoz fuvarozót is igénybe venni. Fuvarozóval történő szállíttatás esetén a szállítási feltételek és a költségek nem változhatnak és a megfelelő időpontban és minőségben történő leszállításért a Szállító felel. 6. Számlázási és fizetési feltételek A beruházás részben EU-s forrásból és részben ERFA forrásból kerül finanszírozásra. A Megrendelő előleget nem biztosít. Csak első osztályú, kifogástalan minőségben leszállított termékek leszállítása esetén kerülhet sor az eszközök ellenértékének megfizetésére a szállító által benyújtott számla ellenében. Megrendelő az ellenszolgáltatást a Kbt (3) bekezdésére is figyelemmel a teljesítés illetve előteljesítés elismerését követően 30 napon belül kiállított számla alapján, a számla Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 napon belül egyenlíti ki banki átutalás útján, utófinanszírozással. A teljesítésigazolás elismerésére a jelen szerződés 11. pontjában megjelölt személy jogosult. A kifizetés az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ának hatálya alá esik Szerződő Felek kijelentik, hogy az 1. pontban megjelölt valamennyi termék leszállítását valamint installálását tekintik szerződésszerű teljesítésnek. 21

22 Amennyiben Megrendelő a jelen pont szerinti fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, úgy Szállító jogosult a Ptk. szerint késedelmi kamatot felszámítani. 7. Teljesítés helye Szerződő Felek a teljesítés helyét az alábbi helyszínben határozzák meg: 1096 Budapest, Vendel u. 1. Leövey Klára Gimnázium 8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek Késedelmes teljesítés esetén Szállító a késedelem minden napjára késedelmi kötbért köteles fizetni. Késedelmi kötbér mértéke: a késedelembe esés napjától számítva Ft/naptári nap. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben Szállító a jelen szerződés 3. pontja szerinti határidőben nem teljesít, úgy Megrendelő a teljesítésre póthatáridőt állapíthat meg. Póthatáridő tűzése mellett is köteles Szállító a késedelmi kötbért megfizetni, ha annak kitűzésére Szállítónak felróható okból került sor. Amennyiben a teljesítési határidő illetve póthatáridő elteltét követő 10 napon belül nem történik meg a szállítás, Szállító meghiúsulási kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, amelynek mértéke a nettó szállítási díj 20 % -ának megfelelő összeg. 9. Minőségi garancia Amennyiben bármely termékkel szemben, az esetlegesen szükséges próbaüzem ideje alatt minőségi kifogás merülne fel, Szállító köteles a hibát saját költségén haladéktalanul kijavítani vagy mással kijavíttatni. Amennyiben Szállító a hibát nem tudja kijavítani vagy kijavíttatni, úgy köteles a terméket saját költségén, 15 munkanapon belül kicserélni. Amennyiben Szállító ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, súlyos szerződésszegést követ el. Szállító vállalja, hogy a próbaüzemet követő meghibásodás esetén valamennyi termék vonatkozásában a teljesítéstől illetve előteljesítéstől számított 1 évig, napi 24 órában rendelkezésre áll és a felmerült hibát haladéktalanul elhárítja, mely kötelezettség nem teljesítése súlyos szerződésszegésnek minősül. A jólteljesítésre Szállító biztosíték megfizetését vállalja a fenti időtartamra a nettó vállalási ár 3%-a erejéig, amely Kbt (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető. A jelen szerződés 4. pontja szerinti szállítási díj a jelen ponttal összefüggésben felmerült valamennyi költséget és díjat magába foglal. 10. A szerződés megszűnése Megrendelő jogosult a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben Szállító a jelen szerződés 9. pontja alapján súlyos szerződésszegést követ el, vagy a jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében. Megrendelő jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Szállító ellen csőd, - felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul. Szállítót írásbeli értesítési kötelezettség terheli, az ilyen esemény bekövetkezésétől számított 5 munkanapon belül. 22

23 Megrendelő mindkét esetben jogosulttá válik a jelen szerződés szerinti meghiúsulási kötbér igényének érvényesítésére. Megrendelő részéről: név: Bánhegyesi Zoltán telefon: fax: Szállító részéről: név:. telefon:. fax: Kapcsolattartás Felek csak a fenti személyek írásbeli (fax, tértivevényes levél) értesítésével tehetnek egymás irányába nyilatkozatokat. 12. Alvállalkozó igénybevétele Szállító az ajánlatában meg nem jelölt alvállalkozót a Kbt (3)-(5) bekezdésében foglaltak szerint vehet igénybe. Szállító köteles így igénybe vett alvállalkozóval megkötendő szerződésben kikötni, hogy tevékenységének ellenőrzésére a Megrendelő is jogosult. Szállító köteles a Megrendelőt értesíteni az alvállalkozói szerződés megkötéséről és annak tartalmáról. 13. Egyéb rendelkezések Megrendelő előírja a Kbt (4) bekezdésében foglaltak alkalmazását. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsősorban peren kívül kísérlik meg egymás között elrendezni. Jelen szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem befolyásolja a szerződés többi rendelkezésének érvényességét, kivéve, ha a felek az érvénytelen rendelkezés nélkül a jelen szerződést nem kötötték volna meg. Jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 23

24 A szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: - 1. sz. melléklet: tételes árajánlat - 2. sz. melléklet: eljárást megindító felhívás - 3. sz. melléklet: dokumentáció - 4. sz. melléklet: nyertes ajánlattevő ajánlata Budapest,.. Megrendelő Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata képviseletében *** Szállító *** képviseletében *** 24

25 amely létrejött Szállítási szerződés a IV. Részterület tekintetében (tervezet) egyrészről: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata székhelye: Budapest, Bakáts tér 14. adószáma: számlaszáma: képviseli: Dr. Bácskai János Polgármester mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő ), másrészről: cégnév: *** székhelye: *** képviseli: *** adószám: *** számlaszám: *** cégjegyzékszám: *** mint szállító (a továbbiakban: Szállító ), (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek ) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 1. A szerződés tárgya: Szállítási szerződés TÁMOP / jelű Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért c. projekt keretében 2X20 fő befogadására alkalmas labor és 20 fő részére a laborral egybenyitható konferenciaterem kialakítása tárgyában különféle laboreszközök beszerzése az alábbiakban részletezetten -, mely tartalmazza a szükséges installálást is. Laboreszközök szállítása középiskolai használatra az alábbi témakörökben: - Laborberendezések a jelen szerződés mellékletét képező tételes árajánlat szerint 25

26 2. A szerződés alapja: A Szerződő Felek megállapítják, hogy Megrendelő KÉ- számon megindított közbeszerzési eljárást folytatott le az 1. pontban megjelölt eszközök leszállítására. Az eljárás nyertes ajánlattevője Szállító lett. 3. A teljesítés ideje Az 1. pontban meghatározott eszközök szállításának határideje: szerződéskötéstől számított. naptári nap (ajánlattevői vállalás alapján megadva, maximum 35 naptári nap ) Megrendelő az előteljesítésre lehetőséget biztosít. 4. Díj Szállítót szerződésszerű teljesítés esetén megillető díj, mely minden felmerülő költséget (eszközök szállítása+installálása) tartalmaz. nettó..,-ft áfa.,-ft mindösszesen bruttó.,-ft Jelen bruttó összegek a szerződés aláírásának időpontjában érvényes áfá-val számolt bruttó összegek. Amennyiben a szerződés teljesítésének időtartama alatt az áfa törvényben változás következik be, a számlázás a mindenkori érvényes áfá-val történik, a nettó ár változatlanul hagyása mellett. 5. Szállítás Szállító köteles a 3. pontban megjelölt határidőben a megajánlott termékeket - saját költségén - leszállítani és üzembe helyezni. Szállító jogosult a kiszállításhoz fuvarozót is igénybe venni. Fuvarozóval történő szállíttatás esetén a szállítási feltételek és a költségek nem változhatnak és a megfelelő időpontban és minőségben történő leszállításért a Szállító felel. 6. Számlázási és fizetési feltételek A beruházás részben EU-s forrásból és részben ERFA forrásból kerül finanszírozásra. A Megrendelő előleget nem biztosít. Csak első osztályú, kifogástalan minőségben leszállított termékek leszállítása esetén kerülhet sor az eszközök ellenértékének megfizetésére a szállító által benyújtott számla ellenében. Megrendelő az ellenszolgáltatást a Kbt (3) bekezdésére is figyelemmel a teljesítés illetve előteljesítés elismerését követően 30 napon belül kiállított számla alapján, a számla Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 napon belül egyenlíti ki banki átutalás útján, utófinanszírozással. A teljesítésigazolás elismerésére a jelen szerződés 11. pontjában megjelölt személy jogosult. A kifizetés az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ának hatálya alá esik Szerződő Felek kijelentik, hogy az 1. pontban megjelölt valamennyi termék leszállítását valamint installálását tekintik szerződésszerű teljesítésnek. 26

27 Amennyiben Megrendelő a jelen pont szerinti fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, úgy Szállító jogosult a Ptk. szerint késedelmi kamatot felszámítani. 7. Teljesítés helye Szerződő Felek a teljesítés helyét az alábbi helyszínben határozzák meg: 1096 Budapest, Vendel u. 1. Leövey Klára Gimnázium 8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek Késedelmes teljesítés esetén Szállító a késedelem minden napjára késedelmi kötbért köteles fizetni. Késedelmi kötbér mértéke: a késedelembe esés napjától számítva Ft/naptári nap. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben Szállító a jelen szerződés 3. pontja szerinti határidőben nem teljesít, úgy Megrendelő a teljesítésre póthatáridőt állapíthat meg. Póthatáridő tűzése mellett is köteles Szállító a késedelmi kötbért megfizetni, ha annak kitűzésére Szállítónak felróható okból került sor. Amennyiben a teljesítési határidő illetve póthatáridő elteltét követő 10 napon belül nem történik meg a szállítás, Szállító meghiúsulási kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, amelynek mértéke a nettó szállítási díj 20 % -ának megfelelő összeg. 9. Minőségi garancia Amennyiben bármely termékkel szemben, az esetlegesen szükséges próbaüzem ideje alatt minőségi kifogás merülne fel, Szállító köteles a hibát saját költségén haladéktalanul kijavítani vagy mással kijavíttatni. Amennyiben Szállító a hibát nem tudja kijavítani vagy kijavíttatni, úgy köteles a terméket saját költségén, 15 munkanapon belül kicserélni. Amennyiben Szállító ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, súlyos szerződésszegést követ el. Szállító vállalja, hogy a próbaüzemet követő meghibásodás esetén valamennyi termék vonatkozásában a teljesítéstől illetve előteljesítéstől számított 1 évig, napi 24 órában rendelkezésre áll és a felmerült hibát haladéktalanul elhárítja, mely kötelezettség nem teljesítése súlyos szerződésszegésnek minősül. A jólteljesítésre Szállító biztosíték megfizetését vállalja a fenti időtartamra a nettó vállalási ár 3%-a erejéig, amely Kbt (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető. A jelen szerződés 4. pontja szerinti szállítási díj a jelen ponttal összefüggésben felmerült valamennyi költséget és díjat magába foglal. 10. A szerződés megszűnése Megrendelő jogosult a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben Szállító a jelen szerződés 9. pontja alapján súlyos szerződésszegést követ el, vagy a jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében. Megrendelő jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Szállító ellen csőd, - felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul. Szállítót írásbeli értesítési kötelezettség terheli, az ilyen esemény bekövetkezésétől számított 5 munkanapon belül. 27

28 Megrendelő mindkét esetben jogosulttá válik a jelen szerződés szerinti meghiúsulási kötbér igényének érvényesítésére. Megrendelő részéről: név: Bánhegyesi Zoltán telefon: fax: Szállító részéről: név:. telefon:. fax: Kapcsolattartás Felek csak a fenti személyek írásbeli (fax, tértivevényes levél) értesítésével tehetnek egymás irányába nyilatkozatokat. 12. Alvállalkozó igénybevétele Szállító az ajánlatában meg nem jelölt alvállalkozót a Kbt (3)-(5) bekezdésében foglaltak szerint vehet igénybe. Szállító köteles így igénybe vett alvállalkozóval megkötendő szerződésben kikötni, hogy tevékenységének ellenőrzésére a Megrendelő is jogosult. Szállító köteles a Megrendelőt értesíteni az alvállalkozói szerződés megkötéséről és annak tartalmáról. 13. Egyéb rendelkezések Megrendelő előírja a Kbt (4) bekezdésében foglaltak alkalmazását. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsősorban peren kívül kísérlik meg egymás között elrendezni. Jelen szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem befolyásolja a szerződés többi rendelkezésének érvényességét, kivéve, ha a felek az érvénytelen rendelkezés nélkül a jelen szerződést nem kötötték volna meg. Jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 28

29 A szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: - 1. sz. melléklet: tételes árajánlat - 2. sz. melléklet: eljárást megindító felhívás - 3. sz. melléklet: dokumentáció - 4. sz. melléklet: nyertes ajánlattevő ajánlata Budapest,.. Megrendelő Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata képviseletében *** Szállító *** képviseletében *** 29

30 amely létrejött Szállítási szerződés az V. Részterület tekintetében (tervezet) egyrészről: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata székhelye: Budapest, Bakáts tér 14. adószáma: számlaszáma: képviseli: Dr. Bácskai János Polgármester mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő ), másrészről: cégnév: *** székhelye: *** képviseli: *** adószám: *** számlaszám: *** cégjegyzékszám: *** mint szállító (a továbbiakban: Szállító ), (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek ) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 1. A szerződés tárgya: Szállítási szerződés TÁMOP / jelű Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért c. projekt keretében 2X20 fő befogadására alkalmas labor és 20 fő részére a laborral egybenyitható konferenciaterem kialakítása tárgyában különféle laboreszközök beszerzése az alábbiakban részletezetten -, mely tartalmazza a szükséges installálást is. Laboreszközök szállítása középiskolai használatra az alábbi témakörökben: - Vegyifülke a jelen szerződés mellékletét képező tételes árajánlat szerint 30

31 2. A szerződés alapja: A Szerződő Felek megállapítják, hogy Megrendelő KÉ- számon megindított közbeszerzési eljárást folytatott le az 1. pontban megjelölt eszközök leszállítására. Az eljárás nyertes ajánlattevője Szállító lett. 3. A teljesítés ideje Az 1. pontban meghatározott eszközök szállításának határideje: szerződéskötéstől számított. naptári nap (ajánlattevői vállalás alapján megadva, maximum 35 naptári nap ) Megrendelő az előteljesítésre lehetőséget biztosít. 4. Díj Szállítót szerződésszerű teljesítés esetén megillető díj, mely minden felmerülő költséget (eszközök szállítása+installálása) tartalmaz. nettó..,-ft áfa.,-ft mindösszesen bruttó.,-ft Jelen bruttó összegek a szerződés aláírásának időpontjában érvényes áfá-val számolt bruttó összegek. Amennyiben a szerződés teljesítésének időtartama alatt az áfa törvényben változás következik be, a számlázás a mindenkori érvényes áfá-val történik, a nettó ár változatlanul hagyása mellett. 5. Szállítás Szállító köteles a 3. pontban megjelölt határidőben a megajánlott termékeket - saját költségén - leszállítani és üzembe helyezni. Szállító jogosult a kiszállításhoz fuvarozót is igénybe venni. Fuvarozóval történő szállíttatás esetén a szállítási feltételek és a költségek nem változhatnak és a megfelelő időpontban és minőségben történő leszállításért a Szállító felel. 6. Számlázási és fizetési feltételek A beruházás részben EU-s forrásból és részben ERFA forrásból kerül finanszírozásra. A Megrendelő előleget nem biztosít. Csak első osztályú, kifogástalan minőségben leszállított termékek leszállítása esetén kerülhet sor az eszközök ellenértékének megfizetésére a szállító által benyújtott számla ellenében. Megrendelő az ellenszolgáltatást a Kbt (3) bekezdésére is figyelemmel a teljesítés illetve előteljesítés elismerését követően 30 napon belül kiállított számla alapján, a számla Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 napon belül egyenlíti ki banki átutalás útján, utófinanszírozással. A teljesítésigazolás elismerésére a jelen szerződés 11. pontjában megjelölt személy jogosult. A kifizetés az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ának hatálya alá esik Szerződő Felek kijelentik, hogy az 1. pontban megjelölt valamennyi termék leszállítását valamint installálását tekintik szerződésszerű teljesítésnek. 31

DOKUMENTÁCIÓ. 2012. március

DOKUMENTÁCIÓ. 2012. március DOKUMENTÁCIÓ Budapest, IX. kerületben TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0002 jelű, Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért c. projekt keretében taneszközbeszerzés a labor és konferenciaterem számára

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Budapest, IX. kerületben TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0002 jelű, Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért c. projekt keretében eszközbeszerzés a labor és konferenciaterem számára

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 1 / 9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432366-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 Magyar

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Fon-Trade Music kft. székhelye: 1081 Budapest, Kiss József u. 14. cégjegyzékszáma: 01-09-069891 képviseli: Csider Bálint adószám: 10409534-2-42 pénzforgalmi

Részletesebben

Központosított közbeszerzés Keretmegállapodásos eljárás 2. része konzultációra szóló felhívás

Központosított közbeszerzés Keretmegállapodásos eljárás 2. része konzultációra szóló felhívás Központosított közbeszerzés Keretmegállapodásos eljárás 2. része konzultációra szóló felhívás SAP vagy azzal egyenértékű szoftverek, fejlesztőeszközeik szállítása, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: Telefonszám: 62/532-222, Telefax

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI FELHÍVÁS

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI FELHÍVÁS MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás megindítására. Miskolci Egyetem

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás megindítására. Miskolci Egyetem I. AZ AJÁNLATKÉRŐ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás megindítására Ajánlatkérő neve: Ajánlatkérő címe: Ajánlatkérő honlapja: Ajánlatkérői hatósági azonosító:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: december A teljesítés helye, természetbeni helye:

4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: december A teljesítés helye, természetbeni helye: 4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: 2011. december 20. 5. A teljesítés helye, természetbeni helye: Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Brassai épület Tiszaújváros, Rózsa

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében a Győri Evangélikus Egyházközség Öregtemplomában lévő Angster orgona eredeti állapotának helyreállítása

Vállalkozási szerződés keretében a Győri Evangélikus Egyházközség Öregtemplomában lévő Angster orgona eredeti állapotának helyreállítása Vállalkozási szerződés keretében a Győri Evangélikus Egyházközség Öregtemplomában lévő Angster orgona eredeti állapotának helyreállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/81 Vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Szent István Egyetem 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. Telefon:28 522 967, Fax:

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Budai

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 4. A közbeszerzés tárgya, és mennyisége: Az ELTE Biológiai Múzeum hűtés-fűtés korszerűsítése. Mennyiség: 22 db FC készülék

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 4. A közbeszerzés tárgya, és mennyisége: Az ELTE Biológiai Múzeum hűtés-fűtés korszerűsítése. Mennyiség: 22 db FC készülék AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax +36-1

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Jogi adatbázis használati jogának beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Jogi adatbázis használati jogának beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Jogi adatbázis használati jogának beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást Ajánlatkérő Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás

Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12. Libegő menetjegy, Nosztalgia jegy, Sikló kartonkártya tekercs és Termotranszver beléptető rendszer megszemélyesítő nyomtatójához festékszalag beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt..

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, és honlap címe:

Eljárást megindító felhívás. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma,  és honlap címe: Eljárást megindító felhívás a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe: Hivatalos név és székhely: Oroszlány Város Önkormányzata, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

HU-Miskolc: Függőleges tengelyű megmunkáló központ 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Függőleges tengelyű megmunkáló központ 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261949-2010:text:hu:html HU-Miskolc: Függőleges tengelyű megmunkáló központ 2010/S 171-261949 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához 1. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit ZRT. Cím: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83. Képviselő:

Részletesebben

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-004/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos

Részletesebben

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet.

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet. 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ADATAI 1.1 Ajánlatkérés célja Tisztelt Ajánlattevők! A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos ajánlatot1 éves keretszerződésre vonatkozóan

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Ajánlattételi felhívás Egyszerhasználatos fecskendők, steril injekciós tűk szállítására 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések

06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 087-156943 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Nyilatkozatok, nyomtatványok

Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok Ajánlattevők a nyilatkozatmintákat nem kötelesek alkalmazni ajánlatuk elkészítésekor. 1. 1 példány (papír alapú) + elektronikus adathordozó (nem bontható kötésben)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel: 62/511-800 Fax: 62/511-801 e-mail: info@mako.hu 2. Az ajánlattétel tárgya: Szúnyoggyérítési

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

On-line értesítés:

On-line értesítés: Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Száva villamos járműtelepi kocsiszín épület tetőablakainak javítási munkái. e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-452 /16.

Száva villamos járműtelepi kocsiszín épület tetőablakainak javítási munkái. e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-452 /16. Száva villamos járműtelepi kocsiszín épület tetőablakainak javítási munkái e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-452 /16. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122/A. (1) bekezdése alapján megindított hirdetmény közzététele (és tárgyalás) nélküli közbeszerzési eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122/A. (1) bekezdése alapján megindított hirdetmény közzététele (és tárgyalás) nélküli közbeszerzési eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122/A. (1) bekezdése alapján megindított hirdetmény közzététele (és tárgyalás) nélküli közbeszerzési eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MÓDOSÍTOTT AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján]

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] Az ajánlatkérő neve: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. Címe: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. Telefonszám: 48/799-301 E-mail cím: drkovacs.laszlo@zoldvolgy.hu

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL DOKUMNETÁCIÓ A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL Utalványok beszerzése a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény személyi

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-469/16. Budapest, 2016.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-469/16. Budapest, 2016. Metróvonalak áramátalakítóiban telepített szünetmentes berendezések karbantartása és hibajavítása 24 órán belüli kiszállással történő rendelkezésre állással e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI

Részletesebben