SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása"

Átírás

1 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása amely létrejött egyrészről az Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.; adószám: ; bankszámlaszám: ; képv.: Dr. Kiss Zoltán Tamás Vezérigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről Care All Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: Budapest, Visegrádi u. 29.; adószám: ; bankszámlaszám: CIB Bank Zrt ; képv.: Tóth Béla ügyvezető), mint szállító (a továbbiakban: Szállító) között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: Előzmények 1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást folytatott le (TED szám: 2011/S ). A hivatkozott közbeszerzési eljárás tárgya az alábbiak szerint került meghatározásra: Szállítási szerződés Ajánlatkérő és tagvállalatai (Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft., Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Nonprofit Kft., Sántha Kálmán Szakkórház Nonprofit Kft., valamint Mátészalkai Területi Kórház Nonprofit Kft.) részére pénzügyi-, jogi, IT, finanszírozási kötelezettségvállalási folyamatmenedzsment keretrendszer és kapcsolódó szolgáltatások biztosítására. 2. Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette. Megrendelő a közbeszerzési eljárás alapján hozott döntése szerint nyertes ajánlattevőként a jelen szerződést aláíró Szállítót nevezte meg. Szállító nyilatkozata és igazolásai alapján a tárgyi feladatok ellátásához szükséges referenciákkal, személyi-, tárgyi feltételekkel rendelkezik. 3. Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítése során mindenkor figyelemmel lesznek egymás érdekeire, és lehetőségeire. Kifejezik arra vonatkozó álláspontjukat, hogy a magas színvonalú feladatellátás mindkét fél alapelve, és közös érdeke. A fentiek előrebocsátása mellett: Szerződés tárgya 4. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgya: Megrendelő és tagvállalatai (Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft., Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Nonprofit Kft., Sántha Kálmán Szakkórház Nonprofit Kft., valamint Mátészalkai Területi Kórház Nonprofit Kft.) részére pénzügyi-, jogi, IT, finanszírozási kötelezettségvállalási folyamatmenedzsment keretrendszer és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása (a továbbiakban: Feladat). Jelen szerződés aláírásával Megrendelő megrendeli, a Szállító kötelezettséget vállal a Feladat teljesítésére. 5. A 4. pont szerinti Feladatok vonatkozásában a teljesítési határidő (Szállítónak a hivatkozott közbeszerzési eljárás során tett ajánlatában foglaltakkal összhangban) 120 1

2 nap (Vállalt bevezetési időtartam). A hardver és szoftver szállításával egyidejűleg Szállító köteles az azokra vonatkozó, a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt (pl.: licencigazolást; kezelési útmutatót; jótállási jegyet, egyéb okmányokat) Megrendelő részére átadni. Teljesítéssel kapcsolatos feltételek 6. Jelen szerződés keretében a szállítás tárgyát képező hardverek és szoftverek vonatkozásában Megrendelő részteljesítést nem fogad el, a szállítás tárgya nem osztható. 7. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Szállító teljes körű felhasználási jogot szerez a termékek felett az alábbiak szerint: a. a felhasználási jog határozatlan időtartamra vonatkozik; b. a leszállított termékek vonatkozásában felhasználási korlát nem áll fenn; c. Megrendelő nem jogosult a szoftvereket módosítani és tovább értékesíteni (kivitelt képez saját közvetlen, vagy közvetetett tulajdonában [holding csoport] álló harmadik személy javára történő átruházás). 8. Megrendelő a jelen szerződést rendkívüli felmondással azonnali hatállyal felmondhatja Szállító súlyos szerződésszegése esetén [rendkívüli felmondás]. A rendkívüli felmondás a szerződést a jövőre nézve szünteti meg, az életbe lépését követően a felek közötti elszámolásnak van helye. Felek rögzítik, hogy a rendkívüli felmondáshoz fűződő joghatások a jognyilatkozat közlésével beállnak. 9. Szállító részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: ha a teljesítési határidő vonatkozásában 30 napos késedelembe esik (késedelem); minden olyan esetben, ha a szerződésben, illetve annak mellékleteiben vagy a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában vállalt kötelezettségeket jelentős mértékben vagy súlyos gondatlansággal megszegi (elmulasztja). 10. A súlyos szerződésszegés tényét jegyzőkönyvben kell a Feleknek rögzíteni. Fizetési feltételek 11. Szerződő felek rögzítik, hogy a termékek ellenértékének teljesítése az alábbiak szerint történik: A szállításra kerülő áruk ellenértéke az alábbi: Ft + ÁFA A support díja az alábbi: Ft + ÁFA /hó Az ellenérték magában foglalja a termékek kiszállításának, helyszíni telepítésének, beüzemelésének és Megrendelő személyzete betanításának díját is. TELJESÍTÉS HELYE: Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) Jósa András Oktató Kórház Oktató Kórház Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.) Sántha Kálmán Szakkórház Nonprofit Kft. (4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.) Szatmár Beregi Kórház Nonprofit Kft. (4900 Fehérgyarmat Damjanich út 1.) Mátészalkai Területi Kórház Nonprofit Kft. (4700 Mátészalka Kórház út 2-4.) Megrendelő előleget nem fizet. Megrendelő az ellenértéket az általa igazolt mennyiségi és minőségi átvétel, üzembe helyezési jegyzőkönyv, valamint tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, Megrendelő által leigazolt számla ellenében a Kbt rendelkezéseinek megfelelően átutalással teljesíti 2

3 Szállítónak, figyelemmel az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art. 36/A. vonatkozó rendelkezéseire. A support díjat Megrendelő a Kbt rendelkezéseinek megfelelően havonta utólag, átutalással teljesíti Szállítónak figyelemmel az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A. vonatkozó rendelkezéseire. Szállító által a hivatkozott közbeszerzési eljárás során megajánlott fizetési határidő: 60 nap. Megrendelő előteljesítést elfogad. 12. A 11. pont szerinti ellenérték magában foglalja Szállító jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költségét, így a hardver és szoftver vételárán kívül különösen: a. a helyszínre szállítás költségeit, b. a származási országban alkalmazott és a nettó ajánlati árba számítandó minden adót és járulékot, c. jelen szerződésben rögzített valamennyi kiegészítő szolgáltatás ellenértékét is. Szállító a jelen szerződésben rögzített ellenértéken felül semmilyen jogcímen további ellenértéket nem érvényesíthet, amely a tárgyi szerződés teljesítéséhez kapcsolódik. 13. Szállítót a Megrendelő késedelmes teljesítése esetén a Ptk. rendelkezéseiben rögzített mértékű késedelmi kamat illeti meg. 14. Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött valamennyi szerződés vonatkozásában a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A. hatálya alá esik. Szállító jogai és kötelezettségei 15. A Szállító a vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás és annak mellékletei, továbbá a vonatkozó jogszabályi előírások szerint köteles eljárni. Köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely tevékenységének eredményességét, vagy határidőre, vagy az előírt minőségben való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. 16. Szállító köteles a megrendelt termékeket a jelen szerződés 5. pontja szerinti határidőn belül leszállítani. 17. Szállító köteles a Megrendelő minőségi elvárásainak folyamatosan megfelelni és ennek érdekében Megrendelővel mindenkor együttműködni. 18. Teljesítés során kizárólag új, bontatlan csomagolású termék szállítható. 19. A Szállító szavatol a szoftverek hibátlan működése és felhasználásának jogszerűsége vonatkozásában. 20. A Megrendelő jogosult érvényesíteni a szerződésszegésből fakadó igényeit akkor is, ha a teljesítést elfogadta, illetve a teljesítésigazolást kiadta annak ellenére, hogy a szerződésszegésről tudott vagy arról tudnia kellett volna, de igényét nem jelentette be haladéktalanul. 21. A Szállító az üzembe helyezéstől (bevezetéstől) számított legalább 60 hónapon keresztül köteles a szoftver folyamatos verziókövetését és szakmai segítségnyújtás biztosítani (Support). 22. A Szállító az üzembe helyezéstől számított 3 év korlátozásmentes jótállást vállal a leszállított hardverek vonatkozásában. A szerződésszegés 23. Szerződő felek a késedelmes és a nem teljesítés esetére a Ptk szakasza rendelkezéseinek figyelembevételével az alábbi kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak meg: 24. A Szállító kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, ha neki felróhatóan: 3

4 késedelmesen teljesít; a teljesítés felróható magatartása (mulasztása) miatt meghiúsul. 25. A kötbér mértéke: késedelmes teljesítés esetén: a megrendelt és késedelemmel érintett termékek bruttó ellenértékének 0,5%-a/nap; nem teljesítés (a szerződés egészének meghiúsulása) esetén a kötbér alapja a teljes bruttó ajánlati ár; mértéke: 10%. 26. Szállító mentesül a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy kötelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesíteni. A Megrendelőt az akadály beálltáról és megszüntetéséről haladéktalanul, utólag is igazolható módon értesíteni kell. 27. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér megfizetése a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól nem mentesít; míg a szerződés egészének meghiúsulása esetén megfizetett kötbér a további teljesítés követelését kizárja. 28. A kötbér érvényesítése nem zárja ki a szerződést megszegő fél kártérítési felelősségét, melyért helytállni tartozik. 29. Amennyiben a Szállító kötbér fizetésére köteles, a kötbér összegéről a Megrendelő számlát állít ki. A kötbérre vonatkozó számla fizetési határideje (amennyiben a Megrendelő beszámítással nem él, melyhez saját döntése alapján joga van): a számla kézhezvételétől számított 8 naptári nap. Egyéb rendelkezések 30. Jelen szerződés mellékletét képezi a tárgyi termékekre vonatkozó licenc feltételek, mely jelen szerződéshez, és a vonatkozó közbeszerzési eljárás irataihoz képest korlátozást nem tartalmazhat. Ha és amennyiben a melléklet és jelen szerződés között ellentmondás lenne, úgy jelen szerződésben rögzített feltételek az irányadóak. 31. A Felek a szerződés tartama alatt minden tekintetben a másik fél érdekeit is szem előtt tartva, a jóhiszeműség és az együttműködés kölcsönös kötelezettségének figyelembevételével járnak el. 32. Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben a Kbt (4) bekezdése alapján, az igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a Kbt (3) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően a Szállító a Kbt. 99. (1) bekezdésében meghatározott a Megrendelő által adott jelen hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be a jelen szerződésben rögzített ellenérték mértékéig a Megrendelő alábbi fizetési számlája terhére: számlaszám: Megrendelő részéről jognyilatkozatra kijelölt személy: név (telefon): Dr. Kiss Zoltán Tamás Vezérigazgató (+3630/ ) Megrendelő részéről teljesítésigazolás kiadására kijelölt személy: név (telefon): Szilágyi Péter Informatikai és Dokumentációs Főosztályvezető (+3620/ ) 34. Szállító részéről jognyilatkozatra kijelölt személy: név (telefon): Tóth Béla ügyvezető (+3620/ ) 35. Ha és amennyiben a fent megjelölt személyek vonatkozásában változás állna be, úgy helyettük automatikusan a feladatuk ellátására kijelölt új munkatárs értendő. 36. Szerződő felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazással és képviseleti joggal rendelkeznek és a szerződést a szükséges információk birtokában és a felhatalmazások alapján kötik meg. 37. A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és a Szjt. rendelkezései, a Kbt. előírásai, valamint a vonatkozó Ajánlati felhívás és 4

5 dokumentáció feltételei és előírásai, továbbá a vonatkozó licenc szerződések az irányadóak. Felek jelen szerződést átolvasást és egyeztetést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen jóváhagyólag írják alá. Nyíregyháza, december 9. napján Megrendelő Ph. Szállító Ph. 5

6 1. sz. melléklet FELHATAMAZÓ LEVÉL Erste Bank Hungary Nyrt. Részére Tisztelt Erste Bank Hungary Nyrt.! Megbízom / megbízzuk Önöket az alábbi megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: Fizető fél számlatulajdonos megnevezése Felhatalmazással érintett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma Kedvezményezett neve Kedvezményezett fizetési / bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt Care All Kereskedelmi és Szolgáltató Kft A felhatalmazás időtartama év december hó 9. naptól év március hó 31. napig, illetve visszavonásig. A felhatalmazás alapjául szolgáló jogügylet: az Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. és a Care All Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között december 9. napján Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása tárgyában létrejött szállítási szerződés, melynek jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi. A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza, amennyiben a számlatulajdonos a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 305. (3) bekezdés szerinti határidőben az ellenszolgáltatást teljesítette. Kelt : Nyíregyháza, december 9. Záradék:.. számlatulajdonos A bank / takarékszövetkezet, mint a Számlatulajdonos számlavezető pénzintézete tudomásul vesszük, hogy a Jogosult Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos számlája terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti. Banki azonosító szám:. Kelt :.... pénzintézet 6

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS amely létrejött egyrészről a Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) nevében eljáró Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (4032 Debrecen, Nagyerdei

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR szám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma:

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A LE-KO ÖNKORMÁNYZATI KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉS ÉPÍTŐIPARI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FOGYASZTÁSI HELYEINEK TELJES

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

t1~ Ikt. szám: 2- /2013

t1~ Ikt. szám: 2- /2013 Cr / JJ7j20U BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZ Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza KALOCSAI TELEPHELYE 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36. t8j Pf.: 62. 'if 78/564-00 l Fax:78/564-137

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET Szerződés hivatkozási szám: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET mely létrejött egyrészről: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) Postacím: 1444 Budapest,

Részletesebben

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, .. Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth L. u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (1024 Budapest, Margit krt. 85., képviseli: Berényi Lajos, a Közbeszerzések Tanácsa elnöke), mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben