Ajánlatkérı címe: 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Ajánlatkérı telefonszáma: Ajánlatkérı faxszáma: Ajánlatkérı címe:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlatkérı címe: 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Ajánlatkérı telefonszáma: 06-28- Ajánlatkérı faxszáma: 06-28- Ajánlatkérı e-mail címe:"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ EGYSZERŐ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA GABION TÁMFAL ÉPÍTÉSE AZ ASZÓDI KOREN KÖZBEN Ajánlatkérı neve: Aszód Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Ajánlatkérı telefonszáma: Ajánlatkérı faxszáma: Ajánlatkérı címe: Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 1 / 24. oldala

2 TARTALOMJEGYZÉK Közbeszerzési eljárás ütemterve...3. oldal Ajánlattételi felhívás...4. oldal Ellenırzı lista az ajánlatok összeállításához oldal Dokumentumminták oldal Szerzıdéstervezet oldal Melléklet: számú mőszaki tervdokumentációja mőszaki leírással által kiadott építési engedély és annak jogerıre emelkedésérıl szóló igazolás Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2 / 24. oldala

3 A KÖZBESZERZÉS ELJÁRÁS ÜTEMTERVE Eljárást megindító felhívás megküldése: február 16. Ajánlattételi határidı: március 3., óra Ajánlatok bontása: március 3., óra Szerzıdéskötés tervezett ideje: március 16., óra Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 3 / 24. oldala

4 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS EGYSZERŐ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA 1. Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma, címe Aszód Város Önkormányzata 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Telefon: Fax: Képviselıje: Sztán István polgármester Kapcsolattartó: Kalásziné Pálinkás Csilla mőszaki irodavezetı 2. A közbeszerzés tárgya, mennyisége, mőszaki leírása, a minıségi és teljesítménykövetelmények A közbeszerzés tárgya gabion támfal építése az aszódi Koren közben a mellékelt mőszaki leírás és dokumentáció szerint. A jelen felhívásban, dokumentációban illetve a tervdokumentációban szereplı valamennyi feladat, kivitelezési munka és egyéb elıírt kötelezettség díja, költsége a kivitelezıt terheli, ezért az ajánlattevık ajánlatukat ennek figyelembe vételével alakítsák ki. Ajánlatkérı részajánlattételi lehetıséget, illetve többváltozatú, alternatív ajánlattételi lehetıséget nem biztosít, az ilyet tartalmazó ajánlat érvénytelen. 3. A szerzıdés meghatározása Átalányáras vállalkozási szerzıdés építési tevékenységre. 4. A szerzıdés teljesítésének határideje A munkaterület átadásától számított legfeljebb 60 naptári nap. Az ajánlattevı ennél kedvezıbb teljesítési határidıt is megajánlhat, melyet az ajánlatkérı a felhívás 10. pontjában részletezettek szerint értékel. A kivitelezés technikai, technológiai sajátosságait figyelembe véve a 30 naptári napnál rövidebb határidejő megajánlást az ajánlatkérı a Kbt. 87. (1) bekezdése szerinti túlzottan alacsony mértékő megajánlásnak tekinti és a 87. -ban foglaltak szerint jár el. 5. A teljesítés helye Aszód, Koren köz (130/2. hrsz.) 6. A szerzıdés teljesítése A szerzıdést a nyertes ajánlattevıként szerzıdı félnek kell teljesítenie. A teljesítés során a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben csak az ajánlattételi felhívás 13. c) pontja alapján a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerint megjelölt alvállalkozó mőködhet közre. Amennyiben a szerzıdéskötést követıen a szerzıdéskötéskor elıre nem látható ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a szerzıdés vagy annak egy része nem lenne teljesíthetı a megjelölt alvállalkozóval, úgy a nyertes ajánlattevı új alvállalkozót akkor vonhat be a teljesítésbe, amennyiben az ajánlatkérı ehhez hozzájárul, továbbá kizárólag olyan új Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 4 / 24. oldala

5 alvállalkozót vonhat be, aki megfelel az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és a nyertes ajánlat valamint a vonatkozó jogszabályokban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek. Ezt a megfelelést igazolni kell. 7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei Ajánlatkérı elıleget nem biztosít. Az építési beruházás terv szerinti, I. osztályú minıségben elvégzett, igazolt teljesítését (az eredményes mőszaki átadás-átvételi eljárás lezárását) követıen végszámla benyújtására van lehetıség. A számla összegét az ajánlatkérı a teljesítést követı 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Ajánlatkérı felhívja az ajánlattevık figyelmét és egyben nyilatkozik, hogy jelen beruházás az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény a értelmében amennyiben az ott foglalt valamennyi feltétel fenn áll a fordított adózás körébe tartozik, így a nyertes kivitelezı által kibocsátott számla áthárított ÁFÁ-t nem tartalmazhat (nettó összegő számla). Az általános forgalmi adó összegét az ajánlatkérı fizeti meg a törvényi elıírások szerint. 8. Szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek a) Az ajánlatkérı késedelmi kötbért köt ki arra az esetre, amennyiben a nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél az ajánlatában meghatározott teljesítési határidıig nem végzi el a kijelölt munkát. A késedelmi kötbér napi összege ,- forint naptári napokra számolva. A kötbér az ajánlat alapján meghatározott teljesítési határidıt követı naptári naptól érvényesíthetı. b) Az ajánlatkérı a Kbt. 53. (5) bekezdése alapján a kötelezı jótállási idıszakra jótállási biztosítékot köt ki. A kikötendı biztosíték összege a kivitelezés nettó vállalási árának 5 százaléka. A biztosíték az ajánlattevıként szerzıdı fél választása szerint a Kbt. 53. (5) bekezdés a) pontjában szereplı bármelyik formában nyújtható. A biztosítéknak a szerzıdéskötés idıpontjában rendelkezésre kell állnia. 9. A közös ajánlatot tevı nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság Ajánlatkérı a nyertes közös ajánlatot tevıktıl nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot benyújtók közötti megállapodást, mely részletesen rendelkezik a felelısség, a feladatmegosztás, a képviselet kérdéseirıl. 10. Az ajánlatok bírálati szempontja Összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint: a) a részszempontok és a hozzájuk rendelt súlyszámok: 1) Ajánlati ár (nettó forint) súlyszám: 5 2) Teljesítés idıtartama (naptári nap) súlyszám: 5 Az egyes részszempontok értékelése során a tartalmi elemenként adható pontszám alsó határa 1 pont, felsı határa 10 pont. b) az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemek elbírálásának módszere: A ponthatárok közötti pontszámok meghatározásának módja a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arányosítás. Az értékelés során az érvényes ajánlatok közül a legjobb tartalmi elem a maximális 10 pontot kapja, míg a többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyítva arányosítással kerül meghatározásra. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 5 / 24. oldala

6 Az arányosság mindkét részszempont esetében fordított, a pontszámok kiosztása az alábbi képlettel történik: P = A legjobb A vizsgált P max ahol P a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó értékelési pontszáma A legjobb a legelınyösebb ajánlat tartalmi értéke A vizsgált a vizsgált ajánlat tartalmi értéke P max 10 Amennyiben egy részszempont tekintetében kizárólag azonos értékő ajánlatok érkeznek, úgy valamennyi érték a maximális pontszámot kapja. A részszempontok értékelési pontszámai a kerekítés általános szabályai szerint kettı tizedes jegy pontossággal kerülnek meghatározásra. A részszempont értékelési pontszáma és az adott részszemponthoz rendelt súlyszám szorzata, és e szorzatok ajánlatonkénti összege adja az ajánlat összpontszámát. Az összességében legelınyösebb ajánlat a legmagasabb összpontszámú ajánlat. Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az ajánlatkérı a Kbt. 90. (2) (3) bekezdése szerint jár el. c) az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemek értékelése a fent megadott pontozási rendszer mellett a következı szabályok szerint történik: Ajánlati ár: a megajánlott nettó ajánlati árak kerülnek értékelésre, mértékegysége forint. Az ajánlati ár esetén a legkedvezıbb ajánlat a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás. Teljesítés idıtartama: az ajánlatokban vállalat teljesítési idıtartamok kerülnek értékelésre, mértékegysége naptári nap. Az ajánlattevı által maximálisan vállalható idıtartam 60 nap. A legkedvezıbb ajánlat a legrövidebb határidı, figyelemmel az ajánlattételi felhívás 4. pontjában rögzítettekre. 11. A kizáró okok meghatározása és igazolásuk módja a) a kizáró okok meghatározása Az eljárásban nem lehet ajánlattevı vagy alvállalkozó, illetve a Kbt. 66. (2) bekezdés és a 67. (4) bekezdés szerinti szervezet, aki esetében a Kbt. 60. (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásból az ajánlatkérı kizárja azt az ajánlattevıt, akivel, vagy akinek a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával szemben a Kbt. 62. (1) a) b) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. b) a kizáró okok igazolásának módja Az ajánlattevınek az 5. számú nyilatkozatminta szerinti formában, cégszerően aláírt, eredeti példányú nyilatkozatban nyilatkoznia kell, hogy sem ı, sem az általa alkalmazott alvállalkozó, sem pedig a Kbt. 66. (2) bekezdés és a 67. (4) bekezdés szerinti szervezet nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot a közös ajánlattevıknek külön-külön csatolni kell. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 6 / 24. oldala

7 12. Az alkalmassági követelmények és a 69. (2) bekezdésében foglaltak a) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: aa) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának és évi mérlegét és eredmény-kimutatását egyszerő másolatban (kiegészítı mellékletek nélkül). Az alkalmasság minimumkövetelményei: aa) Alkalmatlan az ajánlattevı, ha neki vagy a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának vagy év bármelyikében a mérleg szerinti eredménye negatív volt. (E követelménynek az ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak külön-külön kell megfelelnie.) b) a mőszaki és szakmai alkalmasság Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: ba) A Kbt. 68. (2) bekezdése szerinti formában és tartalommal benyújtott igazolás az ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója 2006., 2007., évi referenciamunkáiról. bb) Az alkalmasság minimumkövetelményei: ba) Alkalmatlan az ajánlattevı, ha ı maga vagy a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem rendelkezik 2006., 2007., években összesen legalább 1 darab gabion támfal építési referenciával. (E követelménynek az ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak külön-külön kell megfelelnie.) bb) 13. Az ajánlatba az egyéb igazolások és dokumentumok mellett csatolni kell a) a felolvasólapot a felhívásban szereplı minta szerint, b) a Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzés azon részének megjelölését cégszerően aláírt, eredeti nyilatkozatban, mellyel összefüggésben az ajánlattevı harmadik személlyel szerzıdést fog kötni (1. számú nyilatkozatminta szerint), Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 7 / 24. oldala

8 c) a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja alapján a teljesítéshez a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókról szóló cégszerően aláírt, eredeti nyilatkozatot, illetve amennyiben az ajánlattevı nem kíván igénybe venni ilyen mértékben alvállalkozót, úgy az errıl szóló nyilatkozatot (2. számú nyilatkozatminta szerint), d) az ajánlattevı nyilatkozatát, hogy a kivitelezés vállalt ütemezéséhez és megfelelı teljesítéséhez szükséges pénzügyi erıforrás a kivitelezés megkezdésekor rendelkezésére áll (6. számú nyilatkozatminta szerint), e) a Kbt. 70. (1) bekezdés szerinti cégszerően aláírt, eredeti nyilatkozatot (3. számú nyilatkozatminta szerint), f) a mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minısülésrıl szóló nyilatkozatot (4. számú nyilatkozatminta szerint), g) az ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának jelen eljárásban cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányát, amennyiben meghatalmazott jár el az eljárás során, úgy a meghatalmazást is csatolni kell az ajánlathoz, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is, h) a tervezett kivitelezés mőszaki, idıbeli ütemezését, i) a mőszaki tervdokumentáció részét képezı méretszámítás alapján készített tételes költségvetést, tételenként egységár, összeg részletezéssel, j) az ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlattétel idıpontjában fennálló állapotot tükrözı, az ajánlattételi határidı lejártának napját megelızı 60 napnál nem régebbi cégkivonatának egyszerő másolati példányát (amennyiben módosítási kérelem elbírálása van folyamatban, úgy annak érkeztetı bélyegzıvel ellátott másolatát is csatolni kell a cégkivonathoz), egyéni vállalkozó esetében az ajánlat benyújtását megelızı 60 napnál nem régebbi, a bejegyzett adatokról hatósági igazolás csatolása szükséges, k) a dokumentációban található szerzıdéstervezetet, minden oldalon a becsatolt aláírási címpéldányon megjelölt személy kézjegyével ellátva. 14. Az ajánlatok elkészítésének formai követelményei a) Az ajánlatot kötve, főzve vagy spirálozva kell elkészíteni úgy, hogy az roncsolás nélkül ne legyen bontható. (Ennek a követelménynek megfelel például az a módszer, ha az ajánlat valamennyi lapja zsinórral át van főzve, a zsinór vége leragasztva, a ragasztás pedig aláírva.) b) Az ajánlatokat 1 eredeti és 3 másolati példányban, minden tartalommal rendelkezı oldal folyamatos oldalszámozásával és a cégjegyzésre jogosult kézjegyével ellátva, oldalszámozott tartalomjegyzékkel kell benyújtani. Ajánlatkérı névbélyegzı használatát nem fogadja el. c) Egyértelmően meg kell jelölni a borítólapon az eredeti és a másolat példányokat. Amennyiben az egyes példányok között eltérés van, az eredetiként megjelölt példány az irányadó. d) Valamennyi példányt egy közös csomagba csomagolva, megfelelıen lezárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagoláson feltüntetendı az ajánlattevı neve, címe, valamint a következı szöveg: Gabion támfal építése az aszódi Koren közben ajánlat. Nem bontható fel március 3-án óráig 15. Az ajánlattétel nyelve Ajánlat kizárólag magyar nyelven tehetı, valamennyi dokumentumot, igazolást, nyilatkozatot magyar nyelven kell benyújtani. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 8 / 24. oldala

9 16. Az ajánlattételi határidı Az ajánlatok benyújtási határideje március 3-án óra. Az ajánlat idıben történı eljuttatása a benyújtás pontos helyszínére az ajánlattevı felelıssége. Határidın túl az ajánlatkérı ajánlatot nem fogad el. A postai úton, illetve egyéb okból késedelmesen beérkezı ajánlatot az ajánlatkérı a késedelem okának és felelısének vizsgálata nélkül felbontatlanul a Kbt-ben meghatározott ideig megırzi. Elkésett valamennyi olyan ajánlat, amely a beadási határidıig az ajánlattételi felhívás 17. pontjában megjelölt helyre nem érkezik meg. 17. Az ajánlat benyújtásának címe Aszód Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Helyi mőszaki iroda 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Az ajánlatok benyújthatóak postai úton vagy személyesen. Személyes benyújtásra munkanapokon 9.00 és óra között, az ajánlattétel határidejének napján 9.00 és óra között van lehetıség. 18. Ajánlat felbontásának ideje, helye március 3-án óra. Aszód Város Önkormányzata 2170 Aszód, Szabadság tér A hiánypótlás lehetısége Ajánlatkérı a hiányosságok pótlására a benyújtandó dokumentumok teljes körében, egyszeri alkalommal hiánypótlási lehetıséget biztosít, figyelemmel a Kbt ában foglaltakra. 20. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül kerülnek elbírálásra Az ajánlatkérı az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el. 21. A szerzıdéskötés tervezett idıpontja március 16-án óra. 22. Egyéb információk a) Az ajánlati kötöttség idıtartama 90 nap. b) Amennyiben ajánlattevı alkalmasságának igazolására a Kbt. 66. (2), illetve a 67. (4) bekezdésében foglalt szervezetet vesz igénybe, úgy ezen szervezet alkalmasságát az ajánlattevıre meghatározottak szerint kell igazolni és az adott alkalmassági kritériumra vonatkozóan az ajánlattevıvel megegyezı módon kell megfelelnie. Ebben az esetben az ajánlathoz csatolni kell továbbá a szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát is. Ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. c) Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevı visszalép, az ajánlatkérı amennyiben az összegezésben megjelölésre kerül a következı legkedvezıbb ajánlatot tevıvel köt szerzıdést. d) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevıket terheli. e) A nyertes ajánlattevı köteles a szerzıdéskötésig a Kbt (2) bekezdésében meghatározott felelısségbiztosítási szerzıdés másolati példányát benyújtani az ajánlatkérı részére. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 9 / 24. oldala

10 f) Az ajánlattételi felhívásban kért információk benyújtásáért és hitelességéért az ajánlattevı felelıs. g) A Kbt. 13. (4) bekezdése alapján ajánlatkérı tájékoztatja ajánlattevıket, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint a mőszaki és szakmai alkalmasság igazolására vonatkozóan a minısített ajánlattevık jegyzékéhez képest szigorúbb feltételeket határozott meg. h) Érvénytelen az ajánlat, ha az nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 23. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja február 16. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 10 / 24. oldala

11 Ellenırzı lista az ajánlatok összeállításához (Kérjük, hogy az elıírt dokumentumokat az alábbi sorrendbe csatolják be ajánlatukba!) Beadandó irat és annak formai, tartalmi elvárásai Rendben 1. Felolvasólap 2. Nyilatkozat a kizáró okokról a 11. b) pont alapján cégszerően aláírt, eredeti példányban (5. számú nyilatkozatminta szerint) 3. Az ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának évi és évi mérleg és eredménykimutatása egyszerő másolatban a felhívás 12. aa) pontja szerint 4. Referencia-igazolások a 2006., és évi referencia-munkákról a felhívás 12. ba) pontja szerint (A vonatkozó jogszabályi hely szerint az igazolást a szerzıdést kötı másik félnek kell kiadnia, nem megfelelı tehát az ajánlattevı nyilatkozata. Az igazolásnak a szerzıdı felek azonosíthatóságára szolgáló adatokon túl tartalmaznia kell legalább az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá az igazolást kiadónak nyilatkoznia kell arról, hogy a teljesítés az elıírásoknak és a szerzıdésnek megfelelıen történt-e.) 5. Nyilatkozat a pénzügyi erıforrások rendelkezésre állásáról (6. számú nyilatkozatminta szerint) 6. A Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozat cégszerően aláírt, eredeti példányban (1. számú nyilatkozatminta szerint) 7. A Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat cégszerően aláírt, eredeti példányban (2. számú nyilatkozatminta szerint) 8. A Kbt. 70. (1) bekezdés szerinti nyilatkozat cégszerően aláírt, eredeti példányban (3. számú nyilatkozatminta szerint) 9. KKV nyilatkozat (4. számú nyilatkozatminta szerint) 10. Ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó aláírási címpéldánya 11. A felhívás 13. g) pontja szerinti esetben meghatalmazás eredeti példánya 12. A beruházás mőszaki, idıbeli kivitelezési ütemezése 13. Beárazott tételes költségvetés Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 11 / 24. oldala

12 14. Ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának cégkivonata vagy hatósági igazolása a felhívás 13. j) pontja szerint 15. A szerzıdéstervezet felhívás 13. k) pontja szerinti formában 16. Közös ajánlatot tevık esetén az ajánlatot benyújtók közötti megállapodás a felhívás 9. pontja szerint. 17. A Kbt. 66. (2) bekezdés illetve 67. (4) bekezdés szerinti szervezet igénybe vétele esetén a szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata a felhívás 22. b) pontja szerint Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 12 / 24. oldala

13 DOKUMENTUMMINTÁK Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 13 / 24. oldala

14 FELOLVASÓLAP Gabion támfal építése az aszódi Koren közben egyszerő közbeszerzési eljárás Ajánlattevı neve:... Ajánlattevı székhelye:... Kapcsolattartó személy neve:... Telefonszáma:... Faxszáma:... Ajánlati ár (nettó forint):... Teljesítés idıtartama (naptári nap):... Kelt:., cégszerő aláírás Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 14 / 24. oldala

15 1. számú nyilatkozatminta Nyilatkozat harmadik személlyel történı szerzıdéskötésrıl a Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontja szerint Alulírott mint a... ajánlattevı cég cégjegyzésre jogosult képviselıje büntetıjogi felelısségem tudatában, Aszód Város Önkormányzata Gabion támfal építése az aszódi Koren közben tárgyú közbeszerzési eljárása során nyilatkozom, hogy a teljesítéshez harmadik személlyel (szervezettel) szerzıdést - nem kívánunk kötni - kívánunk kötni (Egyértelmően megjelölendı jellel). Amennyiben igen, úgy a közbeszerzés alábbi részeivel összefüggésben kívánunk harmadik személlyel (szervezettel) szerzıdést kötni: Kelt:. cégszerő aláírás Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 15 / 24. oldala

16 2. számú nyilatkozatminta Nyilatkozat alvállalkozókról Alulírott mint a... ajánlattevı cég cégjegyzésre jogosult képviselıje büntetıjogi felelısségem tudatában, Aszód Város Önkormányzata Gabion támfal építése az aszódi Koren közben tárgyú közbeszerzési eljárása során nyilatkozom, hogy az eljárás eredményeként megkötött szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(ka)t - nem vonunk be - bevonunk (Egyértelmően megjelölendı jellel). Amennyiben ilyen alvállalkozó bevonására sor kerül, akkor ennek megfelelıen az alábbi, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(ka)t vonjuk be a szerzıdés teljesítéséhez: Alvállalkozó megnevezése Alvállalkozó címe Alvállalkozó adószáma Kelt:. cégszerő aláírás Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 16 / 24. oldala

17 3. számú nyilatkozatminta Nyilatkozat a Kbt. 70. (1) bekezdésében foglaltak szerint Alulírott mint a... ajánlattevı cég cégjegyzésre jogosult képviselıje büntetıjogi felelısségem tudatában, Aszód Város Önkormányzata Gabion támfal építése az aszódi Koren közben tárgyú közbeszerzési eljárása során az alábbi nyilatkozatot teszem: 1. Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott munkák teljes körő elvégzéséért kért ellenszolgáltatás nettó forint Tudomásul vesszük, hogy a hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény alapján a számla a fordított adózás szabályai miatt áthárított ÁFÁ-t nem tartalmazhat. 2. A kivitelezés vállalt határideje a munkaterület átadásától számított naptári nap. 3. Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeket és elıírásokat megismertük, azokat és a szerzıdéstervezetben foglaltakat magunkra nézve kötelezı érvényőnek elfogadjuk. Ezek alapján készek vagyunk a szerzıdés teljesítésére a meghatározott feltételek szerint. 4. Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott fizetési feltételeket, kötbérfizetési kötelezettséget és jótállási biztosítéknyújtási kötelezettséget magunkra nézve kötelezı érvényőnek elismerjük, feltételeit elfogadjuk. 5. Tudomásul vesszük és magunkra nézve kötelezı érvényőnek elfogadjuk, hogy ajánlatunkhoz 90 napig kötve vagyunk. 6. Nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés teljesítése céljából, e szerzıdésen alapuló szerzıdéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt (1) (3) bekezdése és a 306/A. (1) és (2) bekezdése szerinti elıírások érvényesítését. Kelt:. cégszerő aláírás Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 17 / 24. oldala

18 4. számú nyilatkozatminta Nyilatkozat mikro-, kis- és középvállalkozásnak minısülésrıl Alulírott mint a... ajánlattevı cég cégjegyzésre jogosult képviselıje büntetıjogi felelısségem tudatában, Aszód Város Önkormányzata Gabion támfal építése az aszódi Koren közben tárgyú közbeszerzési eljárása során nyilatkozom, hogy vállalkozásunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak - nem minısül - minısül ezen belül középvállalkozásnak ezen belül kisvállalkozásnak ezen belül mikrovállalkozásnak (Egyértelmően megjelölendı jellel). Kelt:. cégszerő aláírás Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 18 / 24. oldala

19 5. számú nyilatkozatminta Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról Alulírott mint a... ajánlattevı cég cégjegyzésre jogosult képviselıje büntetıjogi felelısségem tudatában, Aszód Város Önkormányzata Gabion támfal építése az aszódi Koren közben tárgyú közbeszerzési eljárása során a kizáró okok tekintetében az alábbi nyilatkozatot teszem: 1. Cégünkkel (személyemmel) kapcsolatosan nem állnak fenn a Kbt. 60. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok. 2. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerzıdés teljesítése során nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót, illetve a Kbt. 66. (2) bekezdése és 67. (4) bekezdése szerinti más szervezetet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fenn állnak. Kelt:. cégszerő aláírás Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 19 / 24. oldala

20 6. számú nyilatkozatminta Nyilatkozat pénzügyi erıforrások rendelkezésre állásáról Alulírott mint a... ajánlattevı cég cégjegyzésre jogosult képviselıje büntetıjogi felelısségem tudatában, Aszód Város Önkormányzata Gabion támfal építése az aszódi Koren közben tárgyú közbeszerzési eljárása során nyilatkozom, hogy a kivitelezés vállalt mőszaki és idıbeli ütemezéséhez illetve a teljes beruházás terv szerinti és jelen ajánlatunkban foglalt megvalósításához, a munkálatok folyamatos végzéséhez, az anyagok és eszközök és egyéb erıforrások beszerzéséhez, biztosításához szükséges pénzügyi erıforrásokat a kivitelezés megkezdésének idıpontjában cégünk biztosítani tudja, azok a munkálatok ideje alatt a szükséges mértékben és arányban rendelkezésünkre állnak. Kelt:. cégszerő aláírás Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 20 / 24. oldala

21 Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı, valamint mint Vállalkozó között az alábbiak szerint: 1. Szerzıdés tárgya Építtetı megrendeli, Vállalkozó elvállalja az Aszód, Koren köz.. hrsz. alatti gabion támfal kivitelezési munkáit a számú mőszaki tervdokumentációja, az ajánlattételi felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció valamint a nyertes közbeszerzési ajánlat alapján I. osztályú minıségben kivitelezett, funkcionálisan mőködıképes teljesítéssel. 2. Vállalási összeg 2.1. Vállalási összeg: Ft azaz forint a befejezés idejére prognosztizált átalányáron. A vállalási összeg magában foglalja a nyertes ajánlat szerinti megvalósítás valamennyi költségét, különösen: - a terv szerinti kivitelezés anyag- és munkadíját, - a megvalósulási tervek és térképek elkészítését 4 példányban, - a különbözı hatóságok, szakhatóságok, közmőtulajdonosok és közmőkezelık, által elıírt, igényelt tervek, tervmódosítások elkészíttetését, engedélyeztetését, ennek pénzügyi terheit, - üzembe helyezés költségeit, - az elıírt minısítéseket és vizsgálatokat Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény a értelmében a beruházás a fordított adózás körébe tartozik, így a Vállalkozó által kibocsátott számla áthárított ÁFÁ-t nem tartalmazhat (nettó összegő számla). Az általános forgalmi adó összegét az Építtetı fizeti meg a törvényi elıírások szerint A Vállalkozó a vállalkozói díjon felül a terv szerinti megvalósításhoz többletköltséget nem érvényesíthet (infláció, többletmunka). Pótmunka elrendelésére kizárólag az Építtetı jogosult írásban. A pótmunka elszámolása külön megállapodás alapján történik. 3. Határidık: 3.1. Kivitelezés kezdésének idıpontja: a munkaterület átadásának napja Kivitelezés teljesítési határideje:.. naptári nap. 4. Építtetı jogai és kötelezettségei 4.1. Az Építtetı a Vállalkozó rendelkezésére bocsát 4 példány komplett tervdokumentációt. 4.2 Az Építtetı folyamatos mőszaki ellenırzést biztosít a kivitelezési munkák folyamatos ellenırzése céljából, aki ellenırizni köteles, hogy a munkavégzés a terveknek, a költségvetésnek és a tervezıi módosításoknak megfelelıen történt-e. Az ellenırzés tényét a mőszaki ellenır az építési naplóban rögzíti Építtetı csak az érvényes mőszaki és technológiai elıírásoknak megfelelı I. osztályú teljesítést fogad el. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 21 / 24. oldala

22 5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 5.1. Vállalkozó az építési helyszínt megismerte, és a kivitelezési munka lefolytatására az ahhoz szükséges ismeretek birtokában vállalkozik Vállalkozó a munkakezdést, valamint a mőszaki vezetıjének adatait köteles bejelenteni a területileg illetékes építési hatóságnak. A Vállalkozó köteles a munkaterületen a kivitelezési munkálatokat a munkaterület átadásakor megkezdeni, és egyidejőleg az építési naplót megnyitni, azt az építés helyszínén hozzáférhetı helyen tartani Az építkezéshez esetleges szükségesség esetén az ideiglenes víz és elektromos energia vezetékek kiépítése, a közmőtulajdonosokkal történı megállapodás megkötése, a kapcsolódó költségek valamint a fogyasztási díjak viselése Vállalkozó feladata A Vállalkozó 2 nappal korábban telefax útján, értesíti a mőszaki ellenırt az eltakarásra kerülı, késıbb kibontás nélkül nem vizsgálható munkarészek elfedésének idıpontjáról, hogy az elfedés elıtt a mőszaki ellenır az ellenırzést elvégezhesse. Az értesítést köteles az építési naplóba mellékletként csatolni Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, tőzrendészeti és környezetvédelmi elıírások betartásáról Vállalkozó az elvégzett munkára (és a beépített anyagokra) az érvényben lévı jogszabályok (Ptk (2) bek. és a 11/1985 (VI.22.) ÉVM-IPM, KM, MÉM, BKM és a 12/1988. XII. 27 sz. ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM rendelet) szerinti szavatosságot vállalja A Vállalkozó vállalja, hogy a munkákat az érvényes mőszaki és technológiai elıírásoknak megfelelı I. osztályú minıségben végzi el, vállalási összege I. osztályú teljesítésre vonatkozik A Vállalkozó felelıs minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerzıdés tárgyát képezı munka végzése során az Építtetınek, vagy harmadik félnek okozott függetlenül attól, hogy a kárt harmadik fél az Építtetıvel szemben kívánja érvényesíteni Ha a Vállalkozó anyagbeszerzési akadály miatt a költségvetésben kiírt anyagot nem tudja beszerezni, úgy az Építtetı elızetes hozzájárulása esetén jogosult attól eltérı, de azonos mőszaki paraméterekkel rendelkezı és mőszaki színvonalú más anyagot beépíteni, melyet a tervezıvel és a mőszaki ellenırrel is egyeztetni kell A Vállalkozó köteles a mőszaki ellenırt és az Építtetıt haladéktalanul értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerzıdésben foglalt bármely kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében Ha a tervdokumentációban Vállalkozó tervezési hibát észlel, köteles mőszaki ellenırt és az Építtetıt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredı kárért a Vállalkozó felelıs Vállalkozó feladata az építési engedély, a kiviteli terv, az ajánlatkérési dokumentáció és a nyertes ajánlat szerinti megvalósítás, függetlenül attól, hogy a tételes költségvetés tartalmaz-e minden munkarészt, mennyiséget A Vállalkozó a munkaterület átadásától a mőszaki átadás-átvétel befejezéséig az egész kivitelezési terület ırzésérıl és a vagyonvédelemrıl köteles gondoskodni. Kivitelezı felel a munka-, baleset-, tőz-, vagyon- és környezetvédelmi elıírások betartásáért. Az esetlegesen bekövetkezett balesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása a Vállalkozó feladata, illetve az erkölcsi és anyagi terhet a Vállalkozó viseli. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 22 / 24. oldala

23 5.14. A kivitelezési munkálatok során kitermelt föld és bontási anyagok depózási helye, kezelése külön megállapodásban kerül rögzítésre A Vállalkozó jogosult alvállalkozókat alkalmazni. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna A vállalkozó a teljesítés idıpontjáról 10 nappal korábban készre jelentı levél formában értesíti a mőszaki ellenırt, aki a készre jelentés alapján 5 napon belül a mőszaki átadás-átvételi eljárás összehívásáról gondoskodik Vállalkozó a szakhatóságok és hatóságok hozzájárulása esetén sikeres mőszaki átadás-átvétellel teljesít. 6. Kapcsolattartás A szerzıdı feleknek ki kell jelölniük képviselıiket a szerzıdés tárgyát képezı munka tekintetében. A képviselı jogosult eljárni megbízója nevében a szerzıdés tárgyát képezı munkát érintı összes ügyben. Építtetı képviselıje: Tel: Fax: Mőszaki ellenır:. Tel: Fax: Vállalkozó, képviselıi: Vállalkozó felelıs mőszaki vezetıje: Tel: Fax:.. Szerzıdı felek részérıl fenti személyek jogosultak az építési naplóba bejegyzést tenni. A Vállalkozó megbízásából a munkálatok helyszíni szervezéséért és irányításáért a Vállalkozó által kinevezett építésvezetı a felelıs. 7. Pénzügyi feltételek 7.1. Vállalkozó a számlát az Építtetı nevére és címére kiállítva, formailag is megfelelıen, legalább 2 példányban a mőszaki ellenırnek küldi meg teljesítésigazolás végett. A számla mellékletét kell képezze a teljesítést igazoló jegyzıkönyv, melyben az elkészült mőszaki tartalom kerül rögzítésre Az építési beruházás terv szerinti, I. osztályú minıségben elvégzett, igazolt teljesítését, a mőszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követıen végszámla benyújtására van lehetıség. A számla összegét az ajánlatkérı a teljesítést követı 30 napon belül átutalással egyenlíti ki Építtetı elıleget nem folyósít. A számla csak hiány- és hibamentes mőszaki átadásátvétel lezárását követıen nyújtható be A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén napi ,- Ft azaz Ötvenezer forint késedelmi kötbért tartozik fizetni az Építtetınek a teljesítési határidı követı naptári naptól számítva Ha a Vállalkozó önhibáján kívülálló okok miatt nem tudja teljesíteni a szerzıdésben foglaltakat, errıl haladéktalanul tájékoztatja telefonon és levél formájában az Építtetıt és a mőszaki ellenırt. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 23 / 24. oldala

24 7.6. A felek a szerzıdés teljesítését biztosító mellékkötelezettségként teljesítési biztosítékban állapodnak meg, melynek összege forint. A teljesítési biztosítékot a Vállalkozó -ig biztosítja. A teljesítési biztosítékot a Vállalkozó.. formájában biztosítja. 8. Mőszaki átadás-átvétel 8.1. A mőszaki átadás-átvétel megkezdésének feltétele a rendeltetésszerő használhatóság. A Vállalkozó köteles az Építtetınek átadni legkésıbb az átadásátvételi eljáráson az átadási dokumentumokat melynek tartalmaznia kell 4 példány megvalósulási dokumentációt és térképeket, a beépített anyagok minıségi tanúsítványát, a vizsgálati eredményeket 1 1 eredeti és 3 3 másolati példányban, kivitelezıi nyilatkozatokat a hitelesítések jegyzıkönyveit és egyéb szükséges bizonylatokat 1 1 példányban. (A minıségi tanúsítványokat a Vállalkozó az érintett anyagok beépítése elıtt bemutatja a mőszaki ellenır részére, azok meglétét építési naplóban kell rögzíteni.) 8.2. A Mőszaki ellenır köteles az elvégzett munkát a kitőzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni. A vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat hibajegyzékben rögzíteni. Amennyiben a kijavításához szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerő használatot, az Építtetı vagy a mőszaki ellenır az átadás-átvételt megtagadhatja. Ez esetben Vállalkozó javítási kötelezettsége teljesítéséhez köteles új átadás-átvételi idıpontot megjelölni, és azon belül köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve megszüntetni Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerő használatot Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni (garanciális bejárás). A Mőszaki ellenır készíti elı az utó-felülvizsgálati eljárást és hívja meg arra az érintetteket. 9. Irányadó jog, jogviták 9.1 Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók Jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi az ajánlattételi felhívás, az ajálatkérıi dokumentáció és a nyertes ajánlat, akkor is, ha azok nem kerülnek fizikailag csatolásra a szerzıdéshez. 9.3 A felek megállapodnak, hogy a szerzıdés teljesítése során közöttük felmerült vitás kérdéseket elıször megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Jogvita esetére az Aszódi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki szerzıdı felek. Jelen szerzıdést szerzıdı felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag aláírták. A szerzıdés 4 eredeti példányban jött létre, amelybıl 2 példány az Építtetıt, 2 példány a Vállalkozót. Kelt:.. Építtetı Kelt:.. Vállalkozó Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 24 / 24. oldala

25 Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı, valamint mint Vállalkozó között az alábbiak szerint: 1. Szerzıdés tárgya Építtetı megrendeli, Vállalkozó elvállalja az Aszód, Koren köz.. hrsz. alatti gabion támfal kivitelezési munkáit a számú mőszaki tervdokumentációja, az ajánlattételi felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció valamint a nyertes közbeszerzési ajánlat alapján I. osztályú minıségben kivitelezett, funkcionálisan mőködıképes teljesítéssel. 2. Vállalási összeg 2.1. Vállalási összeg: Ft azaz forint a befejezés idejére prognosztizált átalányáron. A vállalási összeg magában foglalja a nyertes ajánlat szerinti megvalósítás valamennyi költségét, különösen: - a terv szerinti kivitelezés anyag- és munkadíját, - a megvalósulási tervek és térképek elkészítését 4 példányban, - a különbözı hatóságok, szakhatóságok, közmőtulajdonosok és közmőkezelık, által elıírt, igényelt tervek, tervmódosítások elkészíttetését, engedélyeztetését, ennek pénzügyi terheit, - üzembe helyezés költségeit, - az elıírt minısítéseket és vizsgálatokat Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény a értelmében a beruházás a fordított adózás körébe tartozik, így a Vállalkozó által kibocsátott számla áthárított ÁFÁ-t nem tartalmazhat (nettó összegő számla). Az általános forgalmi adó összegét az Építtetı fizeti meg a törvényi elıírások szerint A Vállalkozó a vállalkozói díjon felül a terv szerinti megvalósításhoz többletköltséget nem érvényesíthet (infláció, többletmunka). Pótmunka elrendelésére kizárólag az Építtetı jogosult írásban. A pótmunka elszámolása külön megállapodás alapján történik. 3. Határidık: 3.1. Kivitelezés kezdésének idıpontja: a munkaterület átadásának napja Kivitelezés teljesítési határideje:.. naptári nap. 4. Építtetı jogai és kötelezettségei 4.1. Az Építtetı a Vállalkozó rendelkezésére bocsát 4 példány komplett tervdokumentációt. 4.2 Az Építtetı folyamatos mőszaki ellenırzést biztosít a kivitelezési munkák folyamatos ellenırzése céljából, aki ellenırizni köteles, hogy a munkavégzés a terveknek, a költségvetésnek és a tervezıi módosításoknak megfelelıen történt-e. Az ellenırzés tényét a mőszaki ellenır az építési naplóban rögzíti Építtetı csak az érvényes mőszaki és technológiai elıírásoknak megfelelı I. osztályú teljesítést fogad el. 1

26 5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 5.1. Vállalkozó az építési helyszínt megismerte, és a kivitelezési munka lefolytatására az ahhoz szükséges ismeretek birtokában vállalkozik Vállalkozó a munkakezdést, valamint a mőszaki vezetıjének adatait köteles bejelenteni a területileg illetékes építési hatóságnak. A Vállalkozó köteles a munkaterületen a kivitelezési munkálatokat a munkaterület átadásakor megkezdeni, és egyidejőleg az építési naplót megnyitni, azt az építés helyszínén hozzáférhetı helyen tartani Az építkezéshez esetleges szükségesség esetén az ideiglenes víz és elektromos energia vezetékek kiépítése, a közmőtulajdonosokkal történı megállapodás megkötése, a kapcsolódó költségek valamint a fogyasztási díjak viselése Vállalkozó feladata A Vállalkozó 2 nappal korábban telefax útján, értesíti a mőszaki ellenırt az eltakarásra kerülı, késıbb kibontás nélkül nem vizsgálható munkarészek elfedésének idıpontjáról, hogy az elfedés elıtt a mőszaki ellenır az ellenırzést elvégezhesse. Az értesítést köteles az építési naplóba mellékletként csatolni Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, tőzrendészeti és környezetvédelmi elıírások betartásáról Vállalkozó az elvégzett munkára (és a beépített anyagokra) az érvényben lévı jogszabályok (Ptk (2) bek. és a 11/1985 (VI.22.) ÉVM-IPM, KM, MÉM, BKM és a 12/1988. XII. 27 sz. ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM rendelet) szerinti szavatosságot vállalja A Vállalkozó vállalja, hogy a munkákat az érvényes mőszaki és technológiai elıírásoknak megfelelı I. osztályú minıségben végzi el, vállalási összege I. osztályú teljesítésre vonatkozik A Vállalkozó felelıs minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerzıdés tárgyát képezı munka végzése során az Építtetınek, vagy harmadik félnek okozott függetlenül attól, hogy a kárt harmadik fél az Építtetıvel szemben kívánja érvényesíteni Ha a Vállalkozó anyagbeszerzési akadály miatt a költségvetésben kiírt anyagot nem tudja beszerezni, úgy az Építtetı elızetes hozzájárulása esetén jogosult attól eltérı, de azonos mőszaki paraméterekkel rendelkezı és mőszaki színvonalú más anyagot beépíteni, melyet a tervezıvel és a mőszaki ellenırrel is egyeztetni kell A Vállalkozó köteles a mőszaki ellenırt és az Építtetıt haladéktalanul értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerzıdésben foglalt bármely kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében Ha a tervdokumentációban Vállalkozó tervezési hibát észlel, köteles mőszaki ellenırt és az Építtetıt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredı kárért a Vállalkozó felelıs Vállalkozó feladata az építési engedély, a kiviteli terv, az ajánlatkérési dokumentáció és a nyertes ajánlat szerinti megvalósítás, függetlenül attól, hogy a tételes költségvetés tartalmaz-e minden munkarészt, mennyiséget A Vállalkozó a munkaterület átadásától a mőszaki átadás-átvétel befejezéséig az egész kivitelezési terület ırzésérıl és a vagyonvédelemrıl köteles gondoskodni. Kivitelezı felel a munka-, baleset-, tőz-, vagyon- és környezetvédelmi elıírások betartásáért. Az esetlegesen bekövetkezett balesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása a Vállalkozó feladata, illetve az erkölcsi és anyagi terhet a Vállalkozó viseli A kivitelezési munkálatok során kitermelt föld és bontási anyagok depózási helye, kezelése külön megállapodásban kerül rögzítésre A Vállalkozó jogosult alvállalkozókat alkalmazni. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 2

27 5.16. A vállalkozó a teljesítés idıpontjáról 10 nappal korábban készre jelentı levél formában értesíti a mőszaki ellenırt, aki a készre jelentés alapján 5 napon belül a mőszaki átadás-átvételi eljárás összehívásáról gondoskodik Vállalkozó a szakhatóságok és hatóságok hozzájárulása esetén sikeres mőszaki átadás-átvétellel teljesít. 6. Kapcsolattartás A szerzıdı feleknek ki kell jelölniük képviselıiket a szerzıdés tárgyát képezı munka tekintetében. A képviselı jogosult eljárni megbízója nevében a szerzıdés tárgyát képezı munkát érintı összes ügyben. Építtetı képviselıje: Tel: Fax: Mőszaki ellenır:. Tel: Fax: Vállalkozó, képviselıi: Vállalkozó felelıs mőszaki vezetıje: Tel: Fax:.. Szerzıdı felek részérıl fenti személyek jogosultak az építési naplóba bejegyzést tenni. A Vállalkozó megbízásából a munkálatok helyszíni szervezéséért és irányításáért a Vállalkozó által kinevezett építésvezetı a felelıs. 7. Pénzügyi feltételek 7.1. Vállalkozó a számlát az Építtetı nevére és címére kiállítva, formailag is megfelelıen, legalább 2 példányban a mőszaki ellenırnek küldi meg teljesítésigazolás végett. A számla mellékletét kell képezze a teljesítést igazoló jegyzıkönyv, melyben az elkészült mőszaki tartalom kerül rögzítésre Az építési beruházás terv szerinti, I. osztályú minıségben elvégzett, igazolt teljesítését, a mőszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követıen végszámla benyújtására van lehetıség. A számla összegét az ajánlatkérı a teljesítést követı 30 napon belül átutalással egyenlíti ki Építtetı elıleget nem folyósít. A számla csak hiány- és hibamentes mőszaki átadásátvétel lezárását követıen nyújtható be A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén napi ,- Ft azaz Ötvenezer forint késedelmi kötbért tartozik fizetni az Építtetınek a teljesítési határidı követı naptári naptól számítva Ha a Vállalkozó önhibáján kívülálló okok miatt nem tudja teljesíteni a szerzıdésben foglaltakat, errıl haladéktalanul tájékoztatja telefonon és levél formájában az Építtetıt és a mőszaki ellenırt A felek a szerzıdés teljesítését biztosító mellékkötelezettségként teljesítési biztosítékban állapodnak meg, melynek összege forint. A teljesítési biztosítékot a Vállalkozó -ig biztosítja. A teljesítési biztosítékot a Vállalkozó.. formájában biztosítja. 3

28 8. Mőszaki átadás-átvétel 8.1. A mőszaki átadás-átvétel megkezdésének feltétele a rendeltetésszerő használhatóság. A Vállalkozó köteles az Építtetınek átadni legkésıbb az átadás-átvételi eljáráson az átadási dokumentumokat melynek tartalmaznia kell 4 példány megvalósulási dokumentációt és térképeket, a beépített anyagok minıségi tanúsítványát, a vizsgálati eredményeket 1 1 eredeti és 3 3 másolati példányban, kivitelezıi nyilatkozatokat a hitelesítések jegyzıkönyveit és egyéb szükséges bizonylatokat 1 1 példányban. (A minıségi tanúsítványokat a Vállalkozó az érintett anyagok beépítése elıtt bemutatja a mőszaki ellenır részére, azok meglétét építési naplóban kell rögzíteni.) 8.2. A Mőszaki ellenır köteles az elvégzett munkát a kitőzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni. A vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat hibajegyzékben rögzíteni. Amennyiben a kijavításához szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerő használatot, az Építtetı vagy a mőszaki ellenır az átadás-átvételt megtagadhatja. Ez esetben Vállalkozó javítási kötelezettsége teljesítéséhez köteles új átadásátvételi idıpontot megjelölni, és azon belül köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve megszüntetni Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerő használatot Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni (garanciális bejárás). A Mőszaki ellenır készíti elı az utó-felülvizsgálati eljárást és hívja meg arra az érintetteket. 9. Irányadó jog, jogviták 9.1 Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók Jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi az ajánlattételi felhívás, az ajálatkérıi dokumentáció és a nyertes ajánlat, akkor is, ha azok nem kerülnek fizikailag csatolásra a szerzıdéshez. 9.3 A felek megállapodnak, hogy a szerzıdés teljesítése során közöttük felmerült vitás kérdéseket elıször megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Jogvita esetére az Aszódi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki szerzıdı felek. Jelen szerzıdést szerzıdı felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag aláírták. A szerzıdés 4 eredeti példányban jött létre, amelybıl 2 példány az Építtetıt, 2 példány a Vállalkozót. Kelt:.. Építtetı Kelt:.. Vállalkozó 4

Átalányáras vállalkozási szerződés ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződés ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződés ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviselő: Fodor Zoltán polgármester) mint

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviseli Fodor Zoltán polgármester)

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (Székhelye: 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., telefon és telefax száma: 06-29-462-101,

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződés ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződés ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződés ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Parád Nagyközség Önkormányzata (adószáma: 15379298-2- 10 képviseli: Nagy Oszkár polgármester) mint Építtető, valamint

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. sz. mellékelt AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS modellezı rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen címő pályázathoz könyvvizsgálói jelentés elkészítésére 1 AZ AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészrıl Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11. önkormányzati törzsszám: 395423000, adószám: 15395429-2-13) mint Megrendelı, (képviseletében Dr.

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

J E L E N L É T I Í V

J E L E N L É T I Í V J E L E N L É T I Í V a Pilis Város Önkormányzata által kezdeményezett, PILISI GERJE-FORRÁSVIDÉK TÁJRENDEZÉS REKONSTRUKCIÓ MŐSZAKI ELLENİRZÉSE (KÉ-12153/2009) tárgyú, egyszerő közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre amely létrejött egyrészről Jánoshida Község Önkormányzata Székhelye: 5143, Jánoshida, Fő út. 28. Telefonszám: 57/558-060 Telefaxszám: 57/558-061

Részletesebben

... / 2010. É r t é k e l é s

... / 2010. É r t é k e l é s ... / 2010 É r t é k e l é s Sárospatak, Kistérségi Járóbeteg Központ kivitelezése elnevezéső meghívásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában a beérkezett ajánlatokról Az ajánlatkérı Sárospatak

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. Kapcsolattartó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Ajánlatkérı: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a /2009. (...) IRM rendelethez Hivatalos név: Balatonboglár Város Önkormányzata Postai cím: Erzsébet u. 11.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-43/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI

Részletesebben

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS Éves jelentés grafikai tervezése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-138/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május hó 11 nap AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22.

Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22. Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Állami Operaház Operamagazin, Operaház, Nemzeti Balett, Operaélet a Magyar Állami Operaház lapja különszámának szerkesztése,

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda E L İ T E R J E S Z T É S Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 2008.

Részletesebben

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-50/2013. AJÁNLATI

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat P Á L Y Á Z A T Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati,

Részletesebben

Mőgyanta palackok regenerálása AJÁNLATI FELHÍVÁS. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. Budapest, 2013. március 28.

Mőgyanta palackok regenerálása AJÁNLATI FELHÍVÁS. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. Budapest, 2013. március 28. Mőgyanta palackok regenerálása Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. március 28. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizséért Közalapítvány Postai cím: Városháztér

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály

Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály Szám:3/50121-27/2010. Ügyintézı: Hardy László Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-550; Fax.: 83/505-568 vuz@keszthely.hu OTTO HUNGARIA

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: I. részajánlattételi

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

Fogaskerekő Vasút telephelyi tolópadjának megelızı karbantartása, javítása

Fogaskerekő Vasút telephelyi tolópadjának megelızı karbantartása, javítása Fogaskerekő Vasút telephelyi tolópadjának megelızı karbantartása, javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-215/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS 2012. Ajánlati felhívás AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Informatikai eszközök

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Balatonboglár Város Önkormányzata, 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. 2. A

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Gépjármő-karbantartás 2009. Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... Hiba! A könyvjelzı nem létezik.

Gépjármő-karbantartás 2009. Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... Hiba! A könyvjelzı nem létezik. Gépjármő-karbantartás 2009. Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... Hiba! A könyvjelzı nem létezik. HU-Budapest: Gépjármő-javítási és karbantartási szolgáltatások I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ 2009/S

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Kivonat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága 2010.

Részletesebben

H minısítı jellel rendelkezı autóbusz alkatrészek, illetve részegységek felújítási technológiájának éves ellenırzése és felülvizsgálata

H minısítı jellel rendelkezı autóbusz alkatrészek, illetve részegységek felújítási technológiájának éves ellenırzése és felülvizsgálata H minısítı jellel rendelkezı autóbusz alkatrészek, illetve részegységek felújítási technológiájának éves ellenırzése és felülvizsgálata Elektronikusan lefolytatott versenyeztetési eljárás Eljárás száma:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI S Z E R Z İ D É S. Szepessy Tamás Polgármester-helyettes Megrendelı (a továbbiakban: Megrendelı), valamint

VÁLLALKOZÁSI S Z E R Z İ D É S. Szepessy Tamás Polgármester-helyettes Megrendelı (a továbbiakban: Megrendelı), valamint VÁLLALKOZÁSI S Z E R Z İ D É S amely létrejött egyrészrıl Óbuda Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Cím: 1033 Budapest, Fı tér 3. Képviselı: Szepessy Tamás Polgármester-helyettes mint Megrendelı

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27.

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27. 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól Dr. Kugler Tibor f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s i H a t ó s á g A Rendelet hatálya

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: Telefonszám: 62/532-222, Telefax

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Ajánlatkérı: Magyar Állami Operaház 1061 Budapest, Andrássy út 22. A beszerzés tárgya: A Budapesti Operabál eszközparkjának

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Lajosmizse Város Önkormányzata 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

Pneumatikus gáztávszabályzó rendszer alkatrészeinek beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-249/2012.

Pneumatikus gáztávszabályzó rendszer alkatrészeinek beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-249/2012. Pneumatikus gáztávszabályzó rendszer alkatrészeinek beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-249/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérı

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS. Preambulum

MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS. Preambulum MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Szécsény Város Önkormányzata Cím : 3170. Szécsény, Rákóczi út 84. Adószám : 15451244-2-12 Számlaszáma : Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-21424304-00000000

Részletesebben

Összecsukható mobil rámpák beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-87/12 AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Összecsukható mobil rámpák beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-87/12 AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Összecsukható mobil rámpák beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-87/12 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérı neve: Budapesti

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73 MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételéhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához 1. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit ZRT. Cím: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83. Képviselő:

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 9 Ajánlatkérı: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z İ D É S (Mőszaki ellenıri munkák ellátására)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z İ D É S (Mőszaki ellenıri munkák ellátására) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z İ D É S (Mőszaki ellenıri munkák ellátására) amely létrejött egyrészrıl Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.; Adószám: 15345008-2-04)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím : 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Adószám: 15450494-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001

Részletesebben

Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása Budapesten tárgyú projekt könyvvizsgálati feladatainak elvégzése

Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása Budapesten tárgyú projekt könyvvizsgálati feladatainak elvégzése Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása Budapesten tárgyú projekt könyvvizsgálati feladatainak elvégzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt.. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. AJÁNLATI

Részletesebben

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11.

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11. Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. április AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

Egyéb közlemény: Adószám: 15309989241 Az ajánlattételi felhívást ellenjegyzi: Strummer Zsuzsanna hivatalos közbeszerzési tanácsadó

Egyéb közlemény: Adószám: 15309989241 Az ajánlattételi felhívást ellenjegyzi: Strummer Zsuzsanna hivatalos közbeszerzési tanácsadó Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Ajánlattételi felhívás Egyszerhasználatos fecskendők, steril injekciós tűk szállítására 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

Vállalkozási szerzıdés

Vállalkozási szerzıdés Vállalkozási szerzıdés mely létrejött a Szegedi Tudományegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) mint Megrendelı, valamint a FERROÉP Fıvállalkozó és Szerelıipari Zrt. (6725 Szeged, Kálvária sgt. 87/B.,

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Sándorfalva Város Önkormányzata Sándorfalva néprajzi és helytörténeti bemutatótereinek fejlesztése a Pallavicini kastélyban és a Budai Sándor Emlékházban - pótmunkák

Részletesebben

Elıterjesztés a város Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és terve dokumentáció felülvizsgálatára

Elıterjesztés a város Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és terve dokumentáció felülvizsgálatára Aszód Város Önkormányzat Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel.: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzı.aszod@invitel.hu 689 - /2010 szám Elıterjesztés a város Közoktatási Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA FESTÉS- MÁZOLÁSI MUNKÁK VÉGZÉSÉRE

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA FESTÉS- MÁZOLÁSI MUNKÁK VÉGZÉSÉRE Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 6800 Hódmezővásárhely Dr. Imre József u. 2. Tel.: (62) 244-211 Fax: (62) 242-786 www.erzsebetkorhaz.hu e-mail: info@erzsebetkorhaz.hu

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, és honlap címe:

Eljárást megindító felhívás. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma,  és honlap címe: Eljárást megindító felhívás a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe: Hivatalos név és székhely: Oroszlány Város Önkormányzata, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.,

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-004/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos

Részletesebben

Aszód Város területén lévı úthibák javítási munkáira

Aszód Város területén lévı úthibák javítási munkáira 1 sz. melléklet AJÁNLATI FELHÍVÁS Aszód Város területén lévı úthibák javítási munkáira A beszerzés tárgya, mennyisége, a beszerzés mőszaki leírása, illetıleg a minıségi és teljesítménykövetelményei Aszód

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás Beszerzı szerv: Wunderland Óvoda a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája Székhely: 7100 Szekszárd, Wesselényi u 19. Beszerzés tárgya, kötelezı feltételei: Wunderland

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS 35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-429/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. november AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 2011/Balokány liget térvilágítása/ajánlattételi felhívás AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1./ Az ajánlatkérı neve címe: Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Edison u. 30,36 2./ Ajánlatkérı nevében eljáró

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110758-2011:text:hu:html HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 68-110758 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Közbeszerzés. Éves közbeszerzési terv: Összegzés az ajánlatok elbírálásáról, megkötött szerződésekről: Közbeszerzési információk

Közbeszerzés. Éves közbeszerzési terv: Összegzés az ajánlatok elbírálásáról, megkötött szerződésekről: Közbeszerzési információk Közbeszerzés Közbeszerzési információk Éves közbeszerzési terv: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ 2012. évi közbeszerzési terve Összegzés az ajánlatok elbírálásáról, megkötött szerződésekről: 1.)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA NYOMDAI KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA NYOMDAI KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA NYOMDAI KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE 1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK Hivatalos név: Barcika

Részletesebben