1. Általános biztosításgazdasági ismeretek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Általános biztosításgazdasági ismeretek"

Átírás

1 1. Általános biztosításgazdasági ismeretek 1. Milyen lehetséges definíciók léteznek a kockázat, illetve a veszély kifejezésének? A kockázat fogalmának több, különböz tartalommal bíró meghatározás használatos a szaknyelvben és a köznyelvben egyaránt. Íme néhány meghatározás: - Magyar értelmez szótár: A kockázat valamely cselekvéssel, vállalkozással járó veszély, az anyagi veszteség, kár lehet sége. - Angol értelmez szótár: A kockázat a veszteség vagy rossz következmény lehet sége. - Befektetési tankönyv: A kockázat annak lehet sége, hogy a befektet tényleges hozama eltér a befektetéskor elvárt (várható) hozamtól. - Kockázatelméleti tankönyv: A kockázat az adott szituáció kimenetelése vonatkozó objektív kétség. A kockázat az a tendencia, hogy egy vizsgált folyamat tényleges kimenetelei különböznek az el re várható kimenetelt l. 2. A biztosítás a szimmetrikus kockázattal, vagy az aszimmetrikus kockázattal dolgozik? Aszimmetrikus kockázattal. 3. Hogyan lehet a kockázatokat csoportosítani? A várható hatások szempontjából a kockázatokat két nagy csoportra oszthatjuk. Az egyik csoportot a kárral, vagy veszéllyel, veszteséggel fenyeget kockázatok alkotják. A lehetséges kimenetelek itt: - veszteség, kár következik be - változatlan állapot Ez az egyszer (tiszta) kockázat (pure risk) A másik a három lehetséges kimenettel rendelkez kockázatok csoportja, ahol a lehet ségek: - veszteség, kár következik be - változatlan állapot - nyereség, gyarapodás az eredmény. Ez az összetett kockázat (speculative risk). Másképpen üzleti (business) kockázatnak is nevezik. 4. Milyen kockázatporlasztási módszereket ismer? Kockázatporlasztás viszontbiztosítással A viszontbiztosítás esetében az a biztosító, amely eredetileg felvállalta a számára túl nagy kockázatot, a kockázatnak a saját kapacitását meghaladó részét a díj arányos részével együtt átadja egy másik biztosítónak, a viszontbiztosítónak. A viszontbiztosító is érezheti természetesen úgy, hogy az átadott kockázat számára túl nagy, s egy másik viszontbiztosítónál is viszontbiztosíthatja a neki átadott kockázat egy részét, és így tovább. Ezt nevezik retrocessziónak. Az eredmény az lesz, hogy egy esetleges kár nem egy, hanem több biztosító fogja állni meghatározott arányban. Így, még ha nagy is ez a kár, ebb l mindegyik biztosító csak annyit kénytelen saját maga fedezni, amennyit kockázatviselési kapacitása bír. Kockázatporlasztás együttbiztosítással Az együttbiztosítás esetében a biztosítók úgy porlasztják a számukra túl nagy kockázatot, hogy azt együttesen vállalják el. Olyan biztosítási szerz dést kötnek, ahol az ügyféllel szemben nem egy biztosító szerepel a szerz désen, hanem pl. 5, akik egymás között feloszják a vállalt kockázatot, és az ügyfélnek a díjat is ilyen arányban kell a különböz biztosítókhoz befizetnie, s ha bekövetkezik a kár, ilyen arányban kapja meg a teljes kárfizetést a biztosítóktól. Az együttbiztosítás kvázi intézményesített formáját poolnak nevezik. Poolnak rendszerint kiemelked és/vagy speciális kockázatokra hoznak létre. 1

2 Poolt kialakíthatnak állományegyesítés céljából is. Ebben az esetben a kockázat nem kiemelked, azonban az egyes biztosítók szerz désállományai külön-külön annyira kicsik, hogy nem érvényesülhetnek a nagy számok törvényei. E megoldással a biztosítók az állományegyesítésbe feladott portfóliójuk arányában osztoznak a díjon és a kárfizetésen. 5. Milyen kockázatkezelési módszereket ismer? Kockázat kikerülése A kockázat kezelésére a legegyszer bb stratégia az, ha szépen kitérünk az útjából, vagyis nem teremtünk olyan helyzeteket, nem végzünk olyan tevékenységeket, amelyek kockázatosak, vagyis ahol bizonyos negatív következmények, károk érhetnek bennünket. Az illet részben vagy egészben lemond tervezett cselekedetér l. Ebben az esetben a kockázat nullára csökken. Némely esetben azonban nem lehet leállítani, másrészt bizonyos kockázatokat semmiképpen nem lehet elkerülni. Kár megel zése(prevenció) A prevenció a kár megel zésére, a kockázat megszüntetésére irányuló offenzív magatartás. A kármegel zés a kockázatkezelésnek els dleges jelent ség tartománya. Kiemelked szerepét az indokolja, hogy hatékony kármegel zés esetén elenyész mértékre csökkenhet a kockázat. A kármegel zésben rejl hosszú távú érdek akkor érvényesíthet, ha a társadalom belátása (t r képessége) elviseli a kármegel zéssel járó fogyasztáscsökkentést, a távolabbi érdeket fölébe helyezi a napi érdeknek. A kármegel zést jogszabályok, szabványok, normák, kötelez el írások is hatályosítják, melyek magukba foglalnak lényeges biztonsági szempontokat. Önbiztosítás Egyik tevékenységünk pozitív eredményével ellensúlyozni próbáljuk a más tevékenységünkben vagy egy másik szituációban esetlegesen létrejöv negatív következményeket. Van egy általánosan alkalmazható és széles körben használt módszere, a tartalékolás, valamint egy bizonyos szituációkban alkalmazható módszere a kockázat bels kiegyenlítése. - Tartalékolás Ha az ember gyorsan akarja közömbösíteni egy már megtörtént kár hatását, illetve megakadályozni annak további negatív következményeit, akkor célszer, ha tartalékokkal rendelkezik el re nem látható eseményekre. A tartalékképzés történhet természetben, illetve pénzben is. - Kockázat megosztása, bels kiegyenlítése Alkalmazási lehet sége sz k, s csak bizonyos speciális helyzetekben kerülhet rá sor. Az a lényege, hogy a kockázatos vállalkozásokba a vállalkozó nem teljes vagyonát fekteti be, hanem azt megosztja különböz vállalkozások között 6. Miben különbözik a kockázatfelosztás a kárfelosztástól? A kockázatfelosztó rendszer legfontosabb sajátossága a kárfelosztó rendszerhez képest az el leges jelleg, szemben a felosztó-kiróvó rendszer utólagos jellegével. A kárfelosztásnál a kár fedezésére szolgáló pénzmennyiséget csak a kár bekövetkezése után gy jtik be a veszélyközösség tagjaitól. A kockázatfelosztó rendszerben a veszélyközösség szervez je el re felméri a várható kárnagyságot, s a veszélyközösség tagjaitól el re beszedi a kockázat ellenértékét, a biztosítási díjat. 7. Mi a jelent sége és pontos definíciója a nagyszámok törvényének? Amíg a véletlen egyedi esetben el re nem látható, addig tömegben, megfelel nagy számú esetben, a véletlen nagy valószín séggel kiszámítható, felmérhet. A valószín ség annál inkább megközelíti a bizonyosságot, minél nagyobb a tömeg, minél nagyobb számú jelenség alapján számítjuk ki ezt a valószín séget. 2

3 8. Mi a kárvalószín ség? Az átvállalt kockázat mértékét fejezi ki. A kockázat mértéke attól függ, hogy mekkora vagyoni érték van kitéve a kár esélyének. 9. Milyen kritériumai vannak a kockázat megbízhatóságának? 10. Milyen tulajdonságok jellemzik a veszélyközösséget? Egy csoport csak ugyanazon veszéllyel szemben alkot veszélyközösséget. A veszélyközösségnek homogénnek kell lennie. Nem elegend, hogy a potenciális kár min sége megegyezik a veszélyközösség tagjainál. A potenciális kár mennyiségének is nagyjából azonosnak vagy legalább bizonyos határokon belülinek kell lennie. A veszélyközösség tagjai számának elegend en nagynak kell lennie, hogy megvalósuljon a kockázatkiegyenlít dés. Ez azt jelenti, hogy kicsi a valószín sége annak, hogy a veszélyközösség tagjai közül egyszerre mindenkit vagy legalábbis sokszor és kár vagyis a veszélyközösség egyik szintjén egyszeri pontszer kár a veszélyközösség szintjén az id ben egyenletesen elterített lesz. 11. Mi a biztosítás definíciója? A kockázatfelosztás statisztikai módszerén alapuló pénzalapképzés a hozzájárulást fizet veszélyközösségi tagok jöv beni, esetleges és felmérhet szükségleteinek a kielégítése céljából. 12. Mikor és ki készítette az els halandósági táblázatot? A XVII. Század végén nagyobb tömeg statisztikai adatok alapján szerkesztette meg Halley Edward (1693). 13. Ki és mikor fedezte fel a nagyszámok törvényét? A XVIII. Században J. Bernouilli állapította meg. 14. Mikor alakult és milyen szerepet töltött be az EMABIT? Els Magyar Biztosító Társaság megalapítása A társaság alapt kéje 3 millió akkori forint volt, az eladható és átengedhet részvények névre szóltak. E társaság els és tíz évvel kés bbi mérlege jelent s fejl dést mutatott. Az EMABIT, az áprilisában megindított jégbiztosítási ágazatot csak Magyarország területére terjesztette ki. Adatait megvizsgálva megállapítható, hogy a t z- és jégbiztosítási ágazata általában veszteséges volt. A legnagyobb nyereséget az üzleti kimutatások szerint az életbiztosítási ágazat adta. Ez jellemz a társaság pénzügyi eredményére is. 15. Mikor jött létre és mikor sz nt meg Magyarországon a biztosítás monopóliuma? Az Állami Biztosító megalapítására az évi nemzeti vállalatokról szóló XXXVII. Tc. adott lehet séget, amely kimondta, hogy a pénzügyminiszter biztosítási tevékenységet folytató nemzeti vállalatot alapíthat. Az április 29-i 209 sz. minisztertanácsi határozat alapján került sor az Állami Biztosító megalapítására. Gyakorlati m ködését június 20- án kezdte meg ben a szovjet tulajdonban lev Kelet-Európai Biztosító Rt. És Európai Áru- és Poggyászbiztosító Rt. Állományait a szovjetunió átadta a magyar államnak, kezelésüket az Állami Biztosító vette át. Ezzel a lépéssel gyakorlatilag megvalósult a szocialista biztosítás állami monopóliuma Magyarországon. Az Állami Biztosítási monopólim 1986-ig tartott. 16. Mi a biztosítás nemzetgazdaságban betöltött szerepe? 3

4 Individuális szempontból nézve a biztosítás gazdasági stabilizáció funkciót tölt be. Jelent ségét az adja, hogy általa a gazdasági és társadalmi élet szerepl inek gazdasági kockázatai megszüntethet k, illetve mérsékelhet k, a biztosítás alanyai számára a kockázat tervezhet költséggé alakul. Az egyének számára egyes biztosításfajták befektetési, megtakarítási lehet séget is nyújt. Nemzetgazdaságban betöltött szerepe: - Az els dleges kár lokalizálásával a gazdasági élet egészét, illetve szerepl it nem vagy kisebb mértékben fenyegetik zavarok, a gazdaság m ködések kiegyensúlyozottabbá válik. - A gazdaság egészének t keellátottságát kedvez en befolyásolja, különösen az el re fizetett díjak és a biztosítástechnikai tartalékok képzésének és befektetési szabályainak sajátosságai következtében, emellett a biztosítás jelent s t kekoncentrációt indukál. - Javítja a technikai fejl dés feltételeit, a technikai fejl déssel járó csúcskockázatok fedezetbevételén keresztül kedvez feltételeket teremt az innovációs képesség és készség kibontakoztatására. - Ösztönzi az észszer kockázatvállalást, ezáltal a kockázatkezelés különböz módszereinek kombinációját. - A széles kör és hatékony biztosítási védelem mentesíti az államot a különböz közcélú forrásokat váratlan kiadásoktól. 17. Milyen mérési mutatókat ismer a biztosításgazdaság fejlettségének mérésére? - egy f re jutó díjbevétel - a bruttó bíjbevétel és a GDP hányadosa - a bruttó biztosítási díjbevétel a lakossági jövedelem %-ban - az 1 f aktív keres re jutó személybiztosítás (db) - különböz telítettségi (biztosítottsági) mutatók - az 1 f biztosításban foglalkoztatottra jutó bíjbevétel 18. Hogyan lehet rendszerezni a direktbiztosításokat? 1. Közjogi szabályozás (Bit.) alapján lehet: - Nem-élet biztosítás - Életbiztosítás 2. A biztosítási szolgáltatás fajtája szerint - Kárbiztosítás - Összegbiztosítás 3. Csoportosítás a biztosítás tárgya szerint - Személybiztosítás - Vagyonbiztosítás 4. Fedezeti igények jellege szerinti csoportosítás - Jövedelembiztosítás i. Általában a személybiztosítások ii. A hozam- és eredménybiztosítások (növény terméshozama, üzemszünet biztosítás) - Ráfordítás biztosítás i. Egyes betegségi és baleseti kockázatok térítési jogcímei ii. A vagyontárgyak (dolgok) biztosításának túlnyomó része iii. A felel sségbiztosítások 5. Egyéb rendezési szempontok - A szerz déskötés szabadságát tekintve i. Önkéntes biztosítás ii. Kötelez biztosítás iii. Biztosítás- (szerz dés-) kötési kötelezettség - Termék felépítés alapján 4

5 i. Veszélynem szerinti (egykockázatú) ii. Összevont (többkockázatú) iii. All risk (összkockázatú) 19. Hogyan lehet csoportosítani a direkt biztosítókat? A m velt biztosítási fajták szerinti csoportosítás A biztosító által m velt biztosítási ágak, illetve fajták szerint a biztosítókat alapvet en két f csoportba sorolhatjuk: 1. Szakosított biztosítók: csak egy biztosítási ággal, vagy csak egy biztosítási fajtával foglalkozik 2. Kompozit biztosító a szakosított biztosítóval szemben nem csak egy, hanem mindkét biztosítási ágban is tevékenykedik. El nye a több lábon állás, az ügyfelek komplex kiszolgálásának a képessége, hátránya viszont, hogy ereje szétforgácsolódhat a két biztosítási ág között, s végül egyiket sem tudja megfelel hatékonysággal m velni. Köteles külön kezelni az egyes biztosítási ágak díjbevételeit és tartalékait, azokra külön mérlegeket kell készítenie. A kiszolgálás kompexitását jelenti, nem azt, hogy az egyik ág veszteségeit a másik ág tartalékaiból fedezi. A biztosító tulajdonosa szerinti csoportosítás A biztosítók tulajdonlása szempontjából két tiszta esetet különböztetünk meg 1. Kölcsönösségi biztosító: esetében a biztosítotti és a tulajdonosi pozíció nem válik el egymástól, vagyis a kölcsönösségi biztosító által biztosított egyén egyben a biztosító tulajdonosa is. Ebb l fakad egyik legfontosabb jellemvonása: a nonprofit jelleg, vagyis, hogy m ködésének célja nem a profit megszerzése, hanem a tulajdonosok biztosítási igényeinek lehet legcélszer bb módon való kielégítése. Egyesületi formában alakulhat Magyarországon. 2. Üzleti biztosító: részvénytársaság formájában üzemel Magyarországon, s itt a biztosítotti és a tulajdonosi státusnak semmi köze egymáshoz. Célja a profit megszerzése. Üzemelhet szövetkezeti formában is, azonban tevékenysége korlátozott, hitel és kezelési biztosítást, valamint aktív viszontbiztosítást nem m velhet. A Felügyelet részleges viszontbiztosításba adási kötelezettséget írhat el (passzív viszontbiztosítás). 20. Mi a Captive biztosító? Angolszász találmány, bejegyzési székhelyeik els sorban a pénzügyi paradicsomokban (Bermuda, Bahama, Kajmán szk.) illetve Luxemburgban vannak. Általában egy nemzetközi vállalatcsoport nemzeti nagyvállalata által létrehozott bels biztosítótársaság két alapvet jellemz vel: - az adott vállalatcsoport biztosítja a Captive m ködésének jogi pénzügyi kereteit oly módon, hogy ez a biztosítóként m köd társaság, tehát a Captive teljes mértékben az adott vállalatcsoport tulajdonában van; - a szóban forgó Captive csak kizárólag az t létrehozó vállalatcsoport kockázatait biztosítja, vagy m ködik közre a szükséges viszontbiztosítási fedezetek megszerzésében. 21. Mi a szerepe a biztosítási összegnek az összegbiztosításokban? A biztosítási összeg az összegbiztosításban a biztosító térítésének szerz désben el re meghatározott mértéke. A biztosítási összeg kifizetését a szerz désben meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése alapozza meg. 22. Mi az alapja a kárbiztosításban a biztosítási összegnek? A biztosítási összeg a kárbiztosításban a biztosító teljesítésének a fels határa. 5

6 23. Mit takar az alul-, a felül, és a teljes biztosítás? Teljes biztosítás esetén a biztosítási összeg és a biztosítási érték azonos (I=1); a kártérítés egyenl a tényleges kárral. Túlbiztosítás akkor áll el, ha a biztosítási összeg a tényleges értéket meghaladja, azonban az intenzitás értéke és a kártérítés szabályai ez esetben is a teljes biztosításnál mondottakkal azonosak (I=1), vagyis a kártérítés egyenl a tényleges kárral. Ilyenkor az a szabály, hogy az értéket meghaladó összegre a biztosítás semmis, a biztosítási díjat a megfelel mértékre le kell szállítani. Alulbiztosítás esetén, vagyis ha a biztosítási összeg kisebb a tényleges értéknél (I<1), a kártérítés is ugyanilyen arányban kisebb a tényleges kárnál. 24. Milyen részekb l áll a biztosítási díj? Nettó kockázati díj = a károk várható értékének fedezésére +Biztonsági pótlék = a biztosítástechnikai kockázatok fedezésére Bruttó kockázati díj = a teljes kárszükséglet fedezésére +Költségpótlék +Nyereségpótlék +Biztosítási adó pótlék Bruttó biztosítási díj = m ködési költségek fedezésére = feltételes díjelem = forgalmi adó jelleg (feltételes) elem 25. Mi az egyenérték ség (ekvivalencia) követelménye? Az egyenérték ség fogalma több dimenzióban is használatos: - jelentheti a kockázati díj és a károk várható értéke közötti megfelelést, és - a bruttó biztosítási díj és a ráfordítások értékbeli megfelelését is. A kockázati díj és a károk várható értéke közötti megfelelés értelmezhet az egyes biztosított kockázatra, és a kollektíva egészére. A bruttó biztosítási díj szerz désben megjelölt és pénzben el reláthatóan fedezetet nyújt valamennyi, az adott módozat kockázati közösségének szintjén a biztosítási szerz désben vállalt összes kötelezettség, valamint a zavartalan üzletmenet összes költségére és ráfordítására. 26. Mi a díjdifferenciálás és milyen formái vannak? A díjdifferenciálás követelménye az egyenérték ség elvéb l vezethet le. Differenciált, egyéni, kockázatarányos díjazásról akkor beszélünk, ha a biztosított kockázat egyedi sajátosságai a szubjektív és objektív (alanyi és tárgyi) veszélykörülmények figyelembevételével a díjban kifejezésre jutnak. Ellentétét az általános, átlagos, egységes díjak jelentik, melyek az állományban található valamennyi kockázatra, az egyes kockázatokat jellemz veszélykörülményekt l függetlenül kerülnek alkalmazásra. a. Az els dleges és másodlagos díjdifferenciálás Az els dleges díjdifferenciálásra szerz dés megkötésekor kerül sor, esetleg ezt követ en akkor, amikor változás következik be a biztosítottnál a díjdifferenciálás alapját képez feltételekben. A díjszabások kockázati osztályai az ismert, dönt en tárgyi veszélykörülmények juttatják kifejezésre. A helyosztály a díjszabás regionális differenciáltságára utal, az eltér kockázati viszonyok függvényében. Itt a besorolások változása a megel z id szak káralakulása alapján történik. A másodlagos (tapasztalati, kártól függ ) díjdkifferenciálás valamennyi olyan díjazási eljárás megjelölésére, amely a fizetend díjat a tényleges, egyedi káralakulástól is függ vé teszi. Alkalmazására akkor kerül sor, ha a kockázati csoport a várható kárt tekintve heterogén. Célja 6

7 a múltbeli tapasztalatok alapján regisztrált, de részleteiben nem ismert kockázati tényez k kifejezésre juttatása az egyedi díjakban. Pl. Bonus-malus rendszer, lényege, hogy a fizetend egyedi díj a megel z id szak kárlefolyásától függ, mind a kedvezmény (bonus), mind a szankció (malus) mértéke el re rögzített. b. Pótdíjak és engedmények A díjszabások alapdíjainak kiegészítésére általában az engedmények és pótdíjak rendszerét alkalmazzák, mely lényegében ugyancsak a díjdifferenciálás részét képezi. A kockázati engedmények mellett ismerestesek a volumen, tartam, díjfizetési (annak módjával, gyakoriságával összefügg ), esetleg egyéb további engedmények, másrészt hasonló jelleg pótdíjak. Kármentességi engedmény a kockázati esemény hiánya vagy bizonyos el re meghatározott alacsony szintjéhez kapcsolódik. A volumenengedmény a meghatározott összeghatár feletti díjhoz (esetleg biztosítási összeghez) kapcsolódik. A tartamengedmény a biztosítási id szakot meghaladó, el re rögzített szerz déses tartamhoz kapcsolódik. Díjfizetés ütemét l függ engedmény. Általában éves, féléves fizetési gyakorisággal alkalmazzák. 27. Mi a biztosítási id szak? A határozatlan tartalmú biztosítást tagolja. A biztosítási id szak meghatározása a feltételekben szerepel. Tartalma általában de nem szükségszer en 1 év. A határozatlan tartamra kötött szerz dést a felek írásban bármikor felmondhatják, azzal, hogy az csak a biztosítási id szak végére (évfordulóra) szólhat, és a felmondási id legalább 30 nap. 2. Életbiztosítás 1. Mik az életbiztosítás kockázati sajátosságai? Biztosítástechnikai szempontból az életbiztosítási kockázatok jól kalkulálható kockázatot jelent. Ennek több oka is van. Ha az életbiztosítási kockázatot összehasonlítjuk bármely vagyonbiztosítás kockázatával, akkor azt tapasztaljuk, hogy a bizonytalanság jóval kevesebb dimenzió mentén terül el itt, mint ott. Az életbiztosítások esetében a bizonytalanságnak csak egy dimenziója merül el: a mikor, ugyanis a halál mindenképpen bekövetkezik, mindenképpen csak egyszer következik be, s a kár nagysága sem kérdéses, lévén az életbiztosítás összegbiztosítás. 2. Milyen kalkulációs veszélyek lehetnek? A kockázat kalkulálhatóságát els sorban a biztosítottak szándékos magatartása veszélyeztetheti. Jellege szerint három különböz ilyen a kalkulációs veszélyt jelent magatartást különböztetünk meg: - antiszelekció - autószelekció - morális kockázat. 3. A szolgáltatás jellege szerint milyen életbiztosításokat különböztetünk meg? A szolgáltatás jellege szerint megkülönböztethetünk elemi életbiztosításokat és az elemi életbiztosítások kombinációiból álló alap életbiztosításokat. Elemi életbiztosítások: - kockázati (és whole life) - elérési 7

8 - term fix (meghatározott lejáratra szóló) - járadékbiztosítás a. Nyugdíjbiztosítások b. Árvajáradék biztosítás c. Özvegyi járadékbiztosítás Alap életbiztosítás - vegyes életbiztosítás 4. Egyéb szempontok szerinti csoportosítás szerint milyen életbiztosításokat különböztetünk meg? - Egyéni és csoportos biztosítások - Egy és több életre szóló életbiztosítás - Díjfizetés tartama és gyakorisága szerinti csoportosítás - F biztosítás, kiegészít biztosítás, beépített nem-életbiztosítási elem 5. Mi a szimmetrikus és aszimmetrikus járadék közötti különbség az özvegyi járadékbiztosításnál? Özvegyi járadékszámításnak csak a kétszemélyes járadékok alkalmasak. Ezeket két nagy csoportba oszthatjuk: - szimmetrikus járadékok: a két biztosított bármelyikét tekinthetjük özvegynek, vagyis nem mondjuk meg el re, hogy ki lehet özvegy, hanem egyszer en a túlél t tekintjük annak. Itt tehát a kis valószín séggel egyszerre bekövetkez halálesetek kivételével mindenképpen lesz özvegy. - Aszimmetrikus járadékok: esetében ez nem biztos, mert itt el re megmondjuk, hogy özvegynek csak valamelyik, el re meghatározott biztosítottat tekintünk. 6. Milyen szerepl i lehetnek az életbiztosítási szerz désnek? Biztosító: a Bit.-ben meghatározott jogi személy. Szerz d : köti meg a biztosítási szerz dést a biztosítóval és köteles a biztosítási díj fizetésére is. Lehet természetes személy, gazdálkodó szervezet, jogi személy. Kedvezményezett: az a személy (vagy jogi személy), aki (vagy amely) a biztosítási összegre jogosultságot szerzett anélkül, hogy egyébként a szerz dés tartama alatt ezzel kapcsolatban bármilyen kötelezettsége lett volna. Kedvezményezett lehet: - a név szerint megnevezett kedvezményezett - a bemutatóra szóló kötvény birtokosa - biztosított örököse 7. Mi a mentesülés és a kizárás közötti különbség? Kizárás: a biztosítási esemény meghatározásának módszere. Egyes kockázatokat a szerz dés kizár a biztosítási fedezetb l, így bekövetkezésük esetén a biztosító nem fizet, mivel a kizárt esemény - nem biztosítási esemény. Pl. a casco biztosítás térít a gépkocsi töréskára esetén, de kizárja a térítést, ha a törés versenyen, vagy arra felkészülés során következett be. A verseny közben bekövetkezett törés nem biztosítási esemény! Mentesülés: az életbiztosítási szerz dés kapcsán a Ptk. speciális mentesülési szabályokat állapít meg. A biztosító a biztosítási összeg kifizetése alól csak azokban az esetekben mentesülhet, ha ezen szabályokhoz tartja magát. Nem lehet eltérni a szerz désben ett l sem a biztosított, sem a kedvezményezett terhére. 8. Milyen mentesülési lehet ségek vannak az életbiztosításban? A biztosító kés bb szerez tudomást olyan a szerz dés megkötésekor vagy esetleg a változás bejelentésekor fennállott lényeges körülményr l, amikor a kárfizetésre kerülne sor. Ahhoz azonban, hogy a mentesülés bekövetkezzen, meghatározott feltételeknek is fenn kell állnia, 8

9 így az adott lényeges körülményt a biztosítottak, vagy a szerz d nek ismernie kellett, vagy ismernie kellett volna ahhoz, hogy a biztosítóval azt közölhesse. A biztosított vagy szerz d csak akkor köteles bármilyen tényt, vagy körülményt bejelenteni, ha a biztosító kérdést tesz fel. Önmagában a kérdésre adandó válasz elmaradása sem jelent közlési kötelezettségsértést, csak ha a válasz ténylegesen valótlan. A biztosított halálát a kedvezményezett okozta. Nem csak okozati összefüggést szükséges a kedvezményezett magatartása és a bekövetkezett halála között, hanem azt is igazolnia kell a biztosítónak, hogy a kedvezményezett magatartása szándékos volt, nem kell azonban ennek a szándékos magatartásnak b ncselekménynek lennie. A biztosított szándékosan elkövetett súlyos b ncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben bekövetkezett biztosítási esemény is. A szerz déskötést l számított két éven belül a biztosított öngyilkosságot követ el. Két éven túl a biztosító még közös megegyezéssel sem zárhatja ki a fizetési kötelezettségét egy szerz désben öngyilkosságra való hivatkozással. 9. Mi a maradékjog és milyen lehetséges maradékjogok vannak az életbiztosításban? A díjtartalék alapja és a feltétele a maradékjogoknak. A díjtartalék ugyanis egy olyan pénzösszeg, amit a biztosító azért szedett be, hogy kés bb ezért valamilyen szolgáltatást nyújtson. Ha azonban a szerz dés valamilyen oknál fogva felbomlik, akkor ez a kés bbre ígért szolgáltatás elesik, s a biztosítónak el kell számolnia a díjtartalékkal. Ezt az elszámolási kötelezettséget az ügyfél szempontjából nézve maradékjognak nevezzük. Az életbiztosítások lehetséges maradékjogai a következ k: visszavásárlás, díjmentes leszállítás és kölcsön felvétele. 10. Milyen maradékjog korlátozásokat ismer? Haláleseti életbiztosítás: Két biztosítottban egyszerre érik meg a visszavásárlás gondolata. Ha azonban az egyik jó egészségi állapotnak örvend, s várhatóan a tartam végéig nem fog meghalni, akkor biztosan visszavásárolja a biztosítást. A másik pedig, amelyik a halálán van, inkább nem vásárolja vissza azt, mondván, hogy a családja sokkal több pénzt kap a biztosítási összegként, mint visszavásárlási értékként. Ezzel meg is valósult az antiszelekció, ami ellen a biztosító úgy védekezik a haláleseti biztosítás esetében, hogy semmilyen maradékjogot nem ad rá. Elérési életbiztosítás: Itt az hajlamos megszüntetni a biztosítást, aki érzi, hogy meg fog halni, halála után nem az örökösei kapják meg az addig felgy lt díjtartalékot. Ilyenkor inkább visszavásárolja a biztosítást, ha arra van lehet ség. Miközben természetesen az elérési biztosítás úgy van kalkulálva, hogy néhány embernek meg kell halnia, s díjtartalékát szét kell osztani az életben maradottak között. Emiatt a tiszta elérési biztosítások esetében meg szokták tiltani a visszavásárlást és a díjmentesítést is. Ez azt eredményezi, hogy az elérési biztosítás nagyon rugalmatlan konstrukció, ha az ügyfél nem akarja tovább fizetni a biztosítás díját, akkor minden addigi befizetését elveszíti. E miatt sem szívesen ajánlják a biztosítók. Mivel az azonnal induló járadékbiztosítás is elérési biztosítások sorozata, ezért ugyanez vonatkozik a járadékbiztosításokra is. 11. Mi a halálozási valószín ség és minek a segítségével számítjuk ki? A halálozási valószín ség azt mutatja meg, hogy egy x éves férfi esetében mekkora a valószín sége annak, hogy 1 éven belül meghal. Ez a halandósági táblázat segítségével számolható ki. A halandósági táblázatok összeállításához szükséges adatok forrása általában a népszámlálás, illetve a népesség-nyilvántartási rendszer adatai, de gyakran szokták a biztosítók maguk is az ügyfeleikr l vezetett statisztikák alapján ilyen táblázatokat összeállítani. 12. Mit mutat meg a kihalási vagy továbbélési rend? 9

10 Azt mutatja meg, hogy (hipotetikus népességb l vett) fiú (n i halandósági tábla esetén lány) újszülött közül hány éri el az 1,2,3 100 éves kort (feltéve, hogy a halandóság úgy alakul, ahogyan azt a kihalási rend készítésének pillanatában megfigyelték). 13. Mi a technikai kamatláb szerepe? Minden biztosító választ technikai kamatlábat, és ezzel számolja ki életbiztosításainak díjait. Az ekvivalencia elvben ezt a kamatlábat használjuk. A technikai kamatláb egyben garantált hozamot is jelent. A biztosító garantálja, hogy a díjtartalék befektetésével legalább ekkora hozamot ér el, s juttat vissza a szerz d höz. Ha a biztosító befektetésével legalább ekkora hozamot érne el ezt a hozamszintet, akkor is vissza kell juttatnia ezt az ügyfeleinek valamilyen más forrásból. A technikai kamatnak megfelel hozam nem jelenik meg biztosítási összegnövekedés formájában az ügyfél el tt, hiszen az már eleve bele van számolva a díjba. 14. Milyen költségelemei vannak a vállalkozói díjrésznek? A vállalkozói díjrészt (a biztosítás költségrészét) hagyományosan a nettó díj százalékában szokták kifejezni. A kalkuláció során különböz jelleg költségelemeket különböztetünk meg, amelyeket a biztosítás más és más paraméterével szoktak arányosnak tekinteni. - A biztosítási összeggel arányos egyszeri költségnek szokták tekinteni a biztosítás megkötésével kapcsolatos kiadásokat, mindenekel tt a jutalékot és a kockázatelbírálás költségeit. - A bruttó díjjal arányos költségek a díj beszedésével kapcsolatos költségek. - Az egyéb kötelezettségeket a biztosítási összeggel arányos évente felmerül költségeknek (a fizetések, az épület-fenntartási költségek, adatfeldolgozás költségei) tekintik. 15. Mib l adódhat a biztosító nyeresége? A vállalkozói díjrész egyik legfontosabb része a kalkulált nyereség. Ezen felül azonban a biztosítási szerz dés révén egyéb nyereségfajták is képz dhetnek. Alapvet en az alábbi nyereségforrásokat különböztetjük meg: - Kalkulált nyereség: belekalkulálják a vállalkozói díjrészbe. - Költségmegtakarítással elért nyereség: abból adódik, hogy a biztosító tevékenysége során nem használja fel az egész beszedett vállalkozói díjrészt kiadásai fedezésére. - Díjtartalék (és alapt ke) befektetéséb l ered nyereség: a díjtartalék hozamából a biztosítónak jutó rész. - Kalkulált és a tényleges halandóság különbségéb l adódó nyereség, az ún. mortalitási nyereség vagy veszteség: a halandósági táblázat alapján számított és tényleges mortalitás eléréséb l adódik. A számítottnál több haláleset a kockázati jelleg biztosítások esetében mortalitási veszteséget okoz, az elérési (és járadék) jelleg biztosítások esetében mortalitási nyereséget. - Rejtett nyereségforrások. 16. Mi az életbiztosítási díjtartalék és milyen el nyei és hátrányai vannak? Az ügyfél által befizetett díjakból a biztosító kés bbi kifizetéseire felhalmozott pénzösszeg. Haláleseti biztosítás díjtartaléka: a tartam elején befizetett díjtöbbletet a biztosító felhalmozza, befekteti, kamatoztatja, s a tartam vége felé fokozatosan felhasználja az ekkora kalkulált díjelégtelenség fedezésére. A haláleseti biztosításnál ez a bizonyos tartam elején felhalmozott díjtöbblet a díjtartalék. Ez kb. a tartam közepéig (ill. kicsit tovább) emelkedik, majd fokozatosan csökken, s a tartam végén nulla lesz. A haláleseti biztosítás díjtartaléka általában nem n számottev mérték re, s így általában nem lesz lapja sem a profit-visszatérítésnek, sem a maradékjogoknak. Haláleseti biztosítást nem szoktak díjmentesen leszállítani vagy visszavásárolni. 10

A biztosításról általában

A biztosításról általában ALAPJAI A biztosításról általában Dr. Banyár József Biztonság - kockázat Kockázat-definíciók szimmetrikus és aszimmetrikus: I. A kockázat valamely cselekvéssel, vállalkozással járó veszély, az anyagi veszteség,

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

Kockázatkezelés és biztosítás (2. konzultáció)

Kockázatkezelés és biztosítás (2. konzultáció) Kockázatkezelés és biztosítás (2. konzultáció) Dr. habil. Farkas Szilveszter PhD főiskolai tanár, tanszékvezető BGE, PSZK, Pénzügy Intézeti Tanszék farkas.szilveszter@uni-bge.hu, http://dr.farkasszilveszter.hu

Részletesebben

Kockázatkezelés és biztosítás

Kockázatkezelés és biztosítás Kockázatkezelés és biztosítás Dr. habil. Farkas Szilveszter PhD egyetemi docens, tanszékvezető Pénzügy Intézeti Tanszék Fő témakörök 1. Biztosítás fogalma 2. A biztosítási rendszer alapintézményei és a

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

2007. május 19. Altenburger

2007. május 19. Altenburger Dr. Banyár József Jelenleg a magánnyugdíjpénztári járadék (egyszer en: magánpénztári járadék) opcionális - szerencsére senki sem választja A szabályozás ugyanis hiányos és ellentmondásos A problémakör

Részletesebben

Webinárium Jövőkulcs Classic

Webinárium Jövőkulcs Classic Webinárium Jövőkulcs Classic 2017.01.09. Chart 1 Néhány ijesztő adat. 2 Jövőkulcs Classic Klasszikus nyugdíjbiztosítás 2017.01.01 Chart 3 Klasszikus nyugdíjbiztosítás Jövőkulcs Classic Előre rögzített

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013)

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefonos Ügyfélszolgálat: 06-40/204-204 Honlap:

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. MÁSODIK NEGYEDÉV 2014. augusztus 12. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok

AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok 1 V-1. sz. Záradék: Merevlemez- és flash memória

Részletesebben

Egyesült Siker Alapok Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyedi, egyszeri díjfizetésű, teljes életre szóló életbiztosításokhoz TKM tájékoztató

Egyesült Siker Alapok Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyedi, egyszeri díjfizetésű, teljes életre szóló életbiztosításokhoz TKM tájékoztató Egyesült Siker Alapok Befektetési okhoz kapcsolódó, egyedi, egyszeri díjfizetésű, teljes életre szóló életbiztosításokhoz tájékoztató Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt életbiztosítás

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. HARMADIK NEGYEDÉV 2014. november 13. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Általános rendelkezések (1) A Gránit Vegyes Életbiztosítási szerzôdés (továbbiakban: biztosítás) a jelen Különös Feltételek valamint az OTP

Részletesebben

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299 Ajánlat Díjfizetés ütemezése: Területi hatály: Fedezet típusa: Biztosítási időszak: Létszám: negyedéves, féléves, éves egész világ 24 órás 1 év, évente újuló egyéni / csoportos Kockázatvállalás: versenyeken,

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére)

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) Tájékoztatónk részletes információkkal szolgál az életbiztosításokhoz kapcsolódó

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA Frissített verzió, 2011. július A Nemzetgazdasági Minisztérium feltételes adómegállapítási határozatának összefoglalója

Részletesebben

UNION-Szinkron Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyszeri díjfizetésű életbiztosításokhoz TKM tájékoztató. Tisztelt Leendő Ügyfelünk!

UNION-Szinkron Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyszeri díjfizetésű életbiztosításokhoz TKM tájékoztató. Tisztelt Leendő Ügyfelünk! UNION-Szinkron Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyszeri díjfizetésű életbiztosításokhoz tájékoztató Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt életbiztosítás az olyan befektetési egységekhez

Részletesebben

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei Feltételek Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01305/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei

Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei 1. Általános rendelkezések 1.1 Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen Kiegészítő

Részletesebben

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t i s tlivaetal a SZÁMVEVŐSZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Z ).crfcc ( 4z9,(.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

Hirdetmény. 1. A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése

Hirdetmény. 1. A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése Hirdetmény A SIGNAL Biztosító Zrt. az alább meghatározott biztosítási szerződés típusok adott szerződési pontjai kapcsán az alábbi kiegészítéseket, pontosításokat teszi az ügyfelek mind teljeskörűbb tájékoztatása

Részletesebben

Finanszírozás, garanciák (biztosítások)

Finanszírozás, garanciák (biztosítások) Finanszírozás, garanciák (biztosítások) Biztosítások, garanciák 1. Garanciák, biztosítékok 2. Biztosítás Dr. Farkas Szilveszter egyetemi docens SZE Gazdálkodástudományi Tanszék farkassz@sze.hu http://dr.farkasszilveszter.hu/

Részletesebben

kockázatai A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

kockázatai A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások kockázatai Mennyiben jelenthet megoldást befektetési/megtakarítási céljai elérésére, nyugdíjas évei, illetve gyermekei anyagi biztonságára nézve a befektetési

Részletesebben

Szolvencia II. Biztosítástechnikai tartalékok 2005.04.27

Szolvencia II. Biztosítástechnikai tartalékok 2005.04.27 Szolvencia II. Biztosítástechnikai tartalékok 2005.04.27 Biztosítástechnikai tartalékok A. Nem-életbiztosítási tartalékok B. Életbiztosítási tartalékok C. Próbaszámolások 2005.04.27 2 A. Nem-életbiztosítási

Részletesebben

Szabályozási szint: Információs eszköz Érvényes (-ig)**: visszavonásig

Szabályozási szint: Információs eszköz Érvényes (-ig)**: visszavonásig Szám:* C-II-00-04-34 Első kiadás dátuma*: 2017. 01.31. Szabályozási szint: Információs eszköz Érvényes (-ig)**: visszavonásig Felelős oszt.: Életbiztosítás Verzió: 1.0 Szerző: Giber-Fekete Marianna Pozíció:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt nyugdíjbiztosítás az olyan befektetési egységekhez kötött (ún. unit-linked típusú) biztosítások körébe tartozik,

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

Rövid távú modell III. Pénzkereslet, LM görbe

Rövid távú modell III. Pénzkereslet, LM görbe Rövid távú modell III. Pénzkereslet, Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Rövid távú modell III. Pénzkereslet, Félév végi dolgozat 40 pontos vizsga május 23. hétf 10 óra május

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSRÓL A csoportos biztosítások azt a lehetséget kínálják a vállalatok számára, hogy alkalmazottaiknak az anyagi megbecsülésen túl a váratlan események (balesetek,

Részletesebben

Az életbiztosítás Az élet-, baleset- és betegségbiztosítások jelentősége

Az életbiztosítás Az élet-, baleset- és betegségbiztosítások jelentősége Az életbiztosítás Az élet-, baleset- és betegségbiztosítások jelentősége Egyén, család Munkahely Nemzetgazdaság - társadalom 1 Az életbiztosítások rész fő témái 1. Az életbiztosítások általános jellemzői

Részletesebben

1. Befektetési alapok 1

1. Befektetési alapok 1 1. Befektetési alapok 1 A befektetési alap egy jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők érdekében a meghirdetett befektetési elveknek megfelelően kezel.

Részletesebben

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata)

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) Biztosítási esemény Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a vagyonbiztosítási fedezet kiterjed az alábbiakban

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben

Biztosítás és társadalombiztosítás

Biztosítás és társadalombiztosítás Biztosítás és társadalombiztosítás Dr. FARKAS Szilveszter PhD, egyetemi docens BGF, PSZK, Pénzügy Intézeti Tanszék farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu, http://dr.farkasszilveszter.hu Biztosítás és társadalombiztosítás

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

Biztosítás és társadalombiztosítás

Biztosítás és társadalombiztosítás Biztosítás és társadalombiztosítás Dr. FARKAS Szilveszter PhD, egyetemi docens Pénzügy Intézeti Tanszék farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu, http://dr.farkasszilveszter.hu A vagyon- és felelősségbiztosítások.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt életbiztosítás az olyan befektetési egységekhez kötött (ún. unit-linked típusú) biztosítások körébe tartozik,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt élet és/vagy nyugdíjbiztosítás az olyan befektetési egységekhez kötött (ún. unit linked típusú) biztosítások

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. ELSŐ NEGYEDÉV 2016. május 24. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Kondíciós lista a Métisz, a Carme és a Ganymedes Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Hatályos a 2012. május 1-től aláírt biztosítási

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Kondíciós lista a Bellis, a Platanus, az Iris és a Crocus Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Hatályos 2011. március 21-től visszavonásig

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 20 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06.. F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 20 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. MÁSODIK NEGYEDÉV 2016. augusztus 23. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. HARMADIK NEGYEDÉV 2016. november 22. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01 Feltételek Mozaik (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01302/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

1. melléklet a (./.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

1. melléklet a (./.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő 42A1A A biztosító nem-élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidőszak végén (darab) RT, NAGYEGY É tárgyévet követő

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

Az ajánlás célja és hatálya

Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 3/2012. (IV.13.) számú ajánlása a biztosítók üzleti tervének minimális tartalmi és formai elemeiről I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT JÁRADÉKBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ

BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT JÁRADÉKBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ 2016/07/01 BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT JÁRADÉKBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ Partnerkód: Ellenőrizte: Kötvényesítés dátuma: Kötvény kiküldési dátuma Ajánlatszám: Kötvényszám: Beérkezés dátuma a GRAWE-hoz:

Részletesebben

A HÁZTARTÁSI TERMELÉS PÉNZÉRTÉKE

A HÁZTARTÁSI TERMELÉS PÉNZÉRTÉKE A HÁZTARTÁSI TERMELÉS PÉNZÉRTÉKE SZÉP KATALIN SIK ENDRE A háztartási termelés pénzértékének becslésekor két alapvető elméleti és mérési kérdést kell megoldani: a háztartási termelés volumenének mérését

Részletesebben

Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek

Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek Előadó: Tóth Róbert ügyvezető Bróker Royal Kft. JNSZMKIK regisztrált szakértője 2012. április 26. A biztosítás

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató Jelen tájékoztató célja, hogy az NN Biztosító Zrt. az élet-, baleset-, egészség-, nyugdíjbiztosításokhoz

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító)

Részletesebben

Feltételek. Hozomány. (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.

Feltételek. Hozomány. (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ. Feltételek Hozomány (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01303/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4

Részletesebben

a biztosított halála a szerződés hatálybalépését követően, de a járadékfolyósítás kezdetekéntm

a biztosított halála a szerződés hatálybalépését követően, de a járadékfolyósítás kezdetekéntm Borostyán járadékbiztosítás különös feltételei (GLJ15) A jelen biztosítási feltételekben (a továbbiakban: különös feltételek) nem szabályozott kérdésekre a Generali-Providencia Biztosító Zártkörűen Működő

Részletesebben

21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú

21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú 21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a vonatok

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 3050/2 Hatályos 2014. március

Részletesebben

Lépéselıny II. elérésre és halálesetre szóló, lépcsızetes szolgáltatású életbiztosítás feltételei

Lépéselıny II. elérésre és halálesetre szóló, lépcsızetes szolgáltatású életbiztosítás feltételei Lépéselıny II. elérésre és halálesetre szóló, lépcsızetes szolgáltatású életbiztosítás feltételei 5. számú függelék Az Allianz Hungária Biztosító Rt.(a továbbiakban: biztosító) és a szerzıdı fél között

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H élet-társ kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H élet-társ kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H élet-társ kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz. Contact Center: 06 40 405 405 Fax: 06 1 458 4260 www.signal.hu,

Részletesebben

BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS GYORSAN ELÉRHETŐ BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM OTTHONÁRA

BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS GYORSAN ELÉRHETŐ BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM OTTHONÁRA BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS GYORSAN ELÉRHETŐ BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM OTTHONÁRA Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek a Groupama Biztosító Zrt. GB527 jelű Groupama Bázis-E Egyszerűsített

Részletesebben

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGŐRZŐ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGŐRZŐ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGŐRZŐ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÉNYKFÉ/0002/2015.01.01.) Jelen Különös Szerződési Feltételek az Általános Szerződési Feltételekkel (továbbiakban

Részletesebben

c) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő

c) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő Az NN Biztosító Zrt. 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György

Részletesebben

Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei

Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen Feltételekben

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Különös Feltételei (alapbiztosítás) 1. sz. melléklet Kondíciós lista az ERGO Thébé és ERGO Io befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Általános

Részletesebben

GB160 Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítás Országos Független Tűzoltó Szakszervezet. Csentei Zoltán üzleti vezető Keszthely

GB160 Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítás Országos Független Tűzoltó Szakszervezet. Csentei Zoltán üzleti vezető Keszthely GB160 Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítás Országos Független Tűzoltó Szakszervezet Csentei Zoltán üzleti vezető Keszthely ELÉRHETŐSÉGEK Csentei Zoltán tel.: 0630/430-9790 e-mail: zoltanferenc.csentei@groupamagarancia.hu

Részletesebben

Energiaipar: a jég hátán is megél?

Energiaipar: a jég hátán is megél? OTDK-dolgozat 2015 Energiaipar: a jég hátán is megél? A szektor kereskedelmi engedélyes vállalkozásainak beszámolóelemzése az elmúlt évek tükrében Energy industry: can he always make do? The recent year

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

A 2017. évi költségvetés tervezetének elemzése

A 2017. évi költségvetés tervezetének elemzése A 2017. évi költségvetés tervezetének elemzése 2016. április 20. MAGYAR NEMZETI BANK A Magyar Nemzeti Bank a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben meghatározott alapvető feladatai,

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-178/ 2009. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciójának

Részletesebben

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím:

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím: SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Alkotás Point, 1123 Budapest Alkotás u. 50. (Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz.) www.signal.hu

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

41. szám II. kötet A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, március 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3404, Ft

41. szám II. kötet A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, március 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3404, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. március 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK 15/2005. (III. 31.) PM r. A biztosítók belsõ adatszolgáltatásának rendjérõl és tartalmáról szóló 14/2004. (III.

Részletesebben

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Publication

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16241 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál esetén

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban:

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-383/2016.

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-383/2016. Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-383/2016. számú ügyben Előadó: dr. Garaguly István Az eljárás megindulása A Levegő Munkacsoport

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet. A nyugdíjrendszerek típusainak elemzése

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet. A nyugdíjrendszerek típusainak elemzése Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet A nyugdíjrendszerek típusainak elemzése Tóth-Szili Katalin 2014 Tartalomjegyzék Bevezetés...4 I. A nyugdíjrendszerek típusainak

Részletesebben

Feltételek. Horizont. (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.

Feltételek. Horizont. (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ. Feltételek Horizont (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01307/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

Mikroökonómia II. B. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 8. hét AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész

Mikroökonómia II. B. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 8. hét AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész MIKROÖKONÓMIA II. B ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Mikroökonómia II. B AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész Készítette: Szakmai felel s: 2011. február A tananyagot készítette: Jack

Részletesebben

R6107. Aktív MAX befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás. 2014. január 14. Czene Árpád

R6107. Aktív MAX befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás. 2014. január 14. Czene Árpád R6107 Aktív MAX befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás 2014. január 14. Czene Árpád 1 Adójóváírás a nyugdíjbiztosításokra 2014. január 1-t l 2013. december 31-ét követ en kötött szerz désekre

Részletesebben

A magánbetegbiztosítás

A magánbetegbiztosítás A magánbetegbiztosítás A jogi keretfeltételek korlátozott felmondási lehetőségek a betegbiztosítási szerződések csak élethosszig köthetőek a biztosítottra, kivéve a rövid távú biztosításokat, amelyek futamideje

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

A MASTERCARD ARANY KINCSTÁRI KÁRTYÁKRA VONATKOZÓAN

A MASTERCARD ARANY KINCSTÁRI KÁRTYÁKRA VONATKOZÓAN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIEGÉSZÍTÉSE A MASTERCARD ARANY KINCSTÁRI KÁRTYÁKRA VONATKOZÓAN OTP BANK Nyrt. MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR 1 KINCSTÁRI VIP ARANYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ UTAZÁSI BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

A Markowitz modell: kvadratikus programozás

A Markowitz modell: kvadratikus programozás A Markowitz modell: kvadratikus programozás Harry Markowitz 1990-ben kapott Közgazdasági Nobel díjat a portfolió optimalizálási modelljéért. Ld. http://en.wikipedia.org/wiki/harry_markowitz Ennek a legegyszer

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

A 128 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Különös Feltételeinek 1. számú Melléklete

A 128 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Különös Feltételeinek 1. számú Melléklete A 128 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Különös Feltételeinek 1. számú Melléklete Jelen melléklet a 128 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉS A MASTERCARD ARANY HITELKÁRTYÁHOZ TARTOZÓ BIZTOSÍTÁSRÓL. Hatályos: 2015. április 1.

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉS A MASTERCARD ARANY HITELKÁRTYÁHOZ TARTOZÓ BIZTOSÍTÁSRÓL. Hatályos: 2015. április 1. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉS A MASTERCARD ARANY HITELKÁRTYÁHOZ TARTOZÓ BIZTOSÍTÁSRÓL Hatályos: 2015. április 1. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A biztosítás terjedelme A MasterCard Arany

Részletesebben

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÁREXPRESSZ KIEGÉSZÍTŐ ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk azt a biztosítást, amely az Ön érdeklődését

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok,

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Alapozza meg nyugdíjas éveit! Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a gondtalan évek alatt az anyagi kérdések se okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS 22 Milyen

Részletesebben

KHEOPS Tudományos Konferencia, 2011. AMBRUS ATTILÁNÉ Egyetemi főtanácsadó 1, NYME KTK, Sopron. Az egyéni vállalkozók adó és járulékterheinek alakulása

KHEOPS Tudományos Konferencia, 2011. AMBRUS ATTILÁNÉ Egyetemi főtanácsadó 1, NYME KTK, Sopron. Az egyéni vállalkozók adó és járulékterheinek alakulása KHEOPS Tudományos Konferencia, 2011. AMBRUS ATTILÁNÉ Egyetemi főtanácsadó 1, NYME KTK, Sopron Az egyéni vállalkozók adó és járulékterheinek alakulása A vállalkozások adóterheinek könnyítése évek óta napirenden

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

MKB Életbiztosító Zrt.

MKB Életbiztosító Zrt. BIZTOSÍTÓ MKB Életbiztosító Zrt. Különös Szerzôdési Feltételek MKB ÉRTÉKMEGÔRZÔ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS ÉNYKFÉ/0001/2014.07 Hatályos: 2014.07.01-tôl MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGÔRZÔ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS

Részletesebben