Finanszírozás, garanciák (biztosítások)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Finanszírozás, garanciák (biztosítások)"

Átírás

1 Finanszírozás, garanciák (biztosítások) Biztosítások, garanciák 1. Garanciák, biztosítékok 2. Biztosítás Dr. Farkas Szilveszter egyetemi docens SZE Gazdálkodástudományi Tanszék 1. Garanciák, biztosítékok Exporthitel-ügynökségek Nemzetközi pénzintézetek Világbank, EBRD Biztosítékok, garanciák szintjei pénzáramlás ellenırzése projektbe való belépési jog biztosítása jelzálog eszközökre, jogok átvételi lehetısége jelzálog részvényekre biztosítások, kockázatkezelés 2. A biztosítás fogalma 2.1. Biztosításelméleti megközelítések 2.2. Jogszabály 2.3. Pénzügyi megközelítés 2.1. Biztosításelméleti megközelítések A biztosítás = kockázatkezelési eszköz (kockázatáthelyezés). A biztosítás = kockázat (veszély)közösségek szervezése és kármegosztás a közösség tagjai (biztosítottak) között, kollektív pénzmegtakarítás (díjfizetés) révén. Üzemgazdasági megközelítés: inputok kombinálása és outputtá alakítása, a megfelelı emberi erıforrások (pl. biztosításmatematikus, termékfejlesztı, ügynök) és pénz megfelelı transzformációjával biztosítási szolgáltatás termelése (pl. biztosítási szerzıdések, kárrendezés, ügyfélszolgálat, pénzügyi teljesítés) történik a biztosítóknál Jogszabály A biztosítási tevékenység biztosítási szerzıdésen, jogszabályon vagy tagsági jogviszonyon alapuló kötelezettségvállalás, mely során a biztosító megszervezi az azonos vagy hasonló kockázatoknak kitett személyek közösségét (veszélyközösség), matematikai és statisztikai eszközökkel felméri a biztosítható kockázatokat, megállapítja a kockázatvállalás ellenértékét (díját), meghatározott tartalékokat képez, a létrejött jogviszony alapján a kockázatot átvállalja, és teljesíti a szolgáltatásokat. 1

2 2.3. Pénzügyi megközelítés Megtakarítás tartalékolás biztosítási kötvény (speciális értékpapír) Biztosító bank (követelés, befektetés) 2.4. A biztosíthatóság feltételei 1. Véletlenszerőség 2. Egyértelmőség 3. Becsülhetıség 4. Függetlenség 5. Kockázat nagysága 2.5. A biztosítás, mint pénzügyi szolgáltatás A biztosítási szolgáltatás elemei 1) Biztosítási fedezet 2) Alapszolgáltatás 3) Kiegészítı szolgáltatások 2.6. A szolgáltatás elsıdleges tulajdonságai Változékonyság (heterogenitás) Nem-fizikai termék/szolgáltatás Nem tárolható Elválaszthatatlanság (termelés és fogyasztás kapcsolódása) a szolgáltatás vásárlójának a kosara üres ( ) az ügyletben kifizetett pénzéért nem kap semmi megfoghatót ( ), ezért számára a szolgáltatások megvétele kevésbé kellemes élménynek tőnik Biztosítások csoportosítása (EU és magyarországi besorolás) Jellemzők Tartam 5-25 év 1 év Káringadozás kicsi nagy Életbiztosítás Neméletbiztosítás Felmondhatóság nincs évfordulón 2

3 2.8. A biztosító szolgáltatása Összegbiztosítások Kárbiztosítások Értékrögzítés 2.9. A biztosítás díja és meghatározásának általános modellje A biztosítási díj a biztosító által a biztosítottnak nyújtott biztosítási védelem pénzben kifejezett ellenértéke Az életbiztosítások általános jellemzıi Biztosítási esemény a halállal kapcsolatos Miért és kinek (lehet) fontos az életbiztosítás? Elemi életbiztosítások Kockázati (haláleseti) Elérési (megélési) Életbiztosítás = összegbiztosítás Az életbiztosítási szerzıdésben szereplı személyek Az életbiztosítások csoportosítása (1.) 1. Hagyományos életbiztosítások Kockázati [ whole life ], elérési, vegyes, term fix, (élet)járadékbiztosítások, nyugdíj(kiegészítı)biztosítás 2. Modern életbiztosítások UL, VL, LTC Kockázat-elbírálás Egyéni és kalkulált egyéni kockázat közötti különbség Autószelekció és antiszelekció Az életbiztosítások díja Kockázati díjrész + vállalkozói díjrész (nettó és bruttó díj) Díjszámítás Ekvivalencia elv: kiadások = bevételek Várható befizetések jelenértéke = Várható kifizetések jelenértéke Halandósági tábla és technikai kamatláb 3

4 Kor l x d x q x (%) nő férfi nő férfi nő férfi ,85 1, ,07 0, ,04 0, ,03 0, ,07 0, ,24 0, ,38 1, ,53 1, ,80 2, ,08 2, ,30 3, ,72 5, ,79 10, ,56 27, ,00 100, Díjtartalék és a maradékjogok Díjtartalék maradékjogok kapcsolata Maradékjogok: 1. Kölcsönfelvétel (kötvénykölcsön) 2. Díjmentes leszállítás (díjmentesítés) 3. Kötvény visszavásárlás Az infláció kezelése Az infláció okozta veszteségek ügyfélnek és biztosítónak egyaránt Az infláció kezelés módszerei: 1. Díjemelés 2. Többletnyereség-visszatérítés 3. Revalorizáció Életbiztosítás = befektetés? Életbiztosítás kockázat(ok) kezelés(e)??? Befektetés hozam(-kockázat-likviditás) Balesetbiztosítás Baleset(biztosítás) négy feltétele: külsı erıbehatásra hirtelen a biztosított akaratától függetlenül testi sérülés következik be Baleset következményei és a szolgáltatások baleseti halál biztosítási összeg baleseti rokkantság biztosítási összeg vagy járadék múlékony baleseti sérülés választott vagy a biztosító által meghatározott összeg 4

5 2.19. Balesetbiztosítások Egyéni csoportos Kiegészítı biztosítás élet- és nem-életbiztosításokhoz A biztosítási védelem terjedelme jelenthet: a) idıbeliséget (pl. egész nap vagy csak a munkaidı) b) térbeliséget (pl. a Föld egész területe vagy csak Európa) c) biztosítotti kört (általános vagy csak bizonyos foglalkozásra) Szerzıdık köre Egészségbiztosítás Az egészség fogalma Az empirikus szemlélet szerint egészségesnek azt a szervezetet lehet tekinteni, amely jól alkalmazkodik. A normativista elmélet szerint a testi vagy lelki betegség a normától, a társadalomban normálisnak tartott mintától való eltérés. Az ún. naturista szemlélet abból indul ki, hogy az egészségnek vannak állapotjellemzıi, amiket meg lehet határozni, meg lehet mérni azokat, és az átlagostól való eltérés tekinthetı betegségnek. A funkcionalista elmélet szerint beteg az a szerv, amely nem látja el feladatát, nem funkciójának megfelelıen mőködik Egészségbiztosítás Az egészség fogalma (folyt.) betegségbiztosítási esemény a biztosítottnak a betegsége miatt bekövetkezı, orvosilag indokolt, az orvos által szükségesnek tartott idıpontban, az orvos által meghatározott és a biztosító által is elismert módon, a szokásos költségszinten történı gyógykezelése Az egészségbiztosítás specialitásai összetett finanszírozás önrészesedés várakozási idı Egészségbiztosítások csoportosítása A biztosítottak köre szerint lehet egyéni, családi, csoportos A szolgáltatási kör szerint: teljes körő, amely a betegségek teljes körére, a költségekre és a jövedelem kiegészítésére is kiterjed részleges (lista szerinti), egy-egy ellátási formára vonatkozik alapszolgáltatásokat, alapvetı betegségeket tartalmazó kiemelt betegségekre, ritka és nagyon drága eljárásokra kiterjedı A vagyonbiztosítások célja 1. Dolgok, vagyontárgyak teljes vagy részleges megsemmisülése miatti anyagi veszteség fedezete 2. Kötelezettségek elvesztésébıl adódó károk kiegyenlítése 3. Elıre nem látható kiadások fedezete 4. Várt nyereség elvesztésének pótlása 5. Kiesı termék/termelés miatt veszteség fedezete 5

6 2.26. A vagyonbiztosítások jellemzıi (1.) Csoportosítás elemi kockázatok szerint összetett kockázat alapján Pl.: lakásbiztosítás, ipari biztosítás A vagyonbiztosítások jellemzıi (2.) Biztosítási összeg: egyértelmő meghatározása a szerzıdéskötés feltétele teljesítési kötelezettség felsı határa Meghatározási módszerek: 1. Új érték 2. Pótlási érték 3. Aktuális (napi) érték 4. Piaci érték Teljesérték-biztosítás elve Elvárás: biztosított érték (KÉ) = biztosítási összeg (BÖ) ~ biztosítási díj - BÖ/KÉ= 1 Túlbiztosítás: BÖ/KÉ > 1 Alulbiztosítás: BÖ/KÉ < Vagyonbiztosítások fıbb csoportjai 1. Elemi károk biztosítása 2. Elemi károk kiegészítı/mellék kockázatai 3. Szállítmány-biztosítások 4. Gépjármő-biztosítások 5. Technikai-biztosítások 6. Felelısség-biztosítások 7. Hitelbiztosítások 8. Jogvédelem-biztosítások 9. Segítségnyújtási biztosítások Elemi károk biztosítása 1. Tőzbiztosítás 2. Vihar (tornádó) károk 3. Jégkárbiztosítás 4. Fagykárbiztosítás 5. Vízkárbiztosítás 6. Földrengés-biztosítás 7. Földcsuszamlás, föld(kı)omlás Elemi károk kiegészítı/mellék kockázatai A) Betöréses lopás- rablás ellen B) Üvegtörés-biztosítás C) Tőz(üzem)szünet-biztosítás D) Vezetékes károk elleni biztosítás 6

7 Szállítmány biztosítások (1.) I. Szőkebb értelemben vett szállítmánybiztosítások: 1. ún. tengeri 2. szárazföldi (belvízi) INCOTERMS Szállítmány biztosítások (2.) 1. Tengeri szállítmánybiztosítás a) a szállítóeszköz (casco - hull) b) az áruszállítmány (cargo) c) a szállító felelısségbiztosítása alap teljes helytállási d) az elmaradt jövedelem Szállítmány biztosítások (3.) A mőködés alapelvei a) biztosított belsı nyilatkozatai tengerképesség meghatározott útvonaltól nem tér el legális cél b) kiterjesztés - egyezményes pótzáradékok háborús polgárháborús Szállítmány biztosítások (4.) A mőködés alapelvei (folyt.) c) gazdasági kockázatok egyik fél viseli a károkat közösen viselik a károkat Szállítmány biztosítások (5.) Szállítmány biztosítások (6.) 2. Szárazföldi szállítmánybiztosítások a) ua. mint tengeri b) bizományosi biztosítás (szállítás/raktározás) c) különleges szállítmányok d) szállítással/hírközléssel kapcsolatos infrastruktúra II. Szélesebb értelmezés (ami szállítással - mozgatással - mozgással kapcsolatos) 1) utas - utazás - poggyász 2) vásárok 3) kiállítások - múzeumok 4) értékbiztosítás 5) szakmai eszközök szállítása 7

8 2.29. Gépjármő-biztosítások Technikai biztosítások 1. Kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás másoknak okozott kár 2. Casco saját gépjármőben keletkezett károkra alap: lopás, törés, elemi károk kiegészítı: szélvédı(?), extra tartozékok gépek, berendezések (pl. kivitelezés alatt is) építés-szerelés számítógép (hardware, adat, visszaélés) kiegészítı: üzemszünet Felelısségbiztosítások A felelısségbiztosítás a biztosított által harmadik személynek okozott károkkal kapcsolatos, jogszabály által elıírt kártérítési kötelezettségre és a megalapozatlan, jogtalan igények elhárítására nyújt fedezetet Felelısségbiztosítások típusai 1. Magán-felelısségbiztosítás 2. Szakmai felelısségbiztosítás 3. Termék felelısségbiztosítás Sajátosság: biztosítás tartama alatt keletkezı, de a lejárat után bejelentett igények fedezete Hitelbiztosítások kötheti a hitel nyújtója (pl. áruhitel) kötheti a hitel felvevıje (pl. kezesi) nemzetközi kereskedelem politikai kockázat (export támogatás - MEHIB) Jogvédelem-biztosítás a biztosított jogi érdekeinek védelmét illetve érvényesítését szolgálja mind az ellene, mind az általa indított eljárásokban érdekütközés 8

9 2.34. Segítségnyújtási (assistance) biztosítás külföldön tartózkodó biztosított gépjármő óvadék egyéb szolgáltatás teljesítése Ajánlott irodalom Farkas Sz.: A vállalati pénzügyek alapjai. Universitas-Gyır Kht., Gyır, 2006 Farkas Sz.: Biztosítás. Universitas-Gyır Kht., Gyır, 2007 Yescombe, E. R.: A projektfinanszírozás alapjai. Panem, Budapest, 2008 Kérdések? 9

Biztosítás (fogalma, csoportosítások)

Biztosítás (fogalma, csoportosítások) Kockázatkezelés és biztosítás elıadások 2. rész (Biztosítás) 2008/2009. tanév 2. félév Dr. Farkas Szilveszter egyetemi docens SZE Gazdálkodástudományi Tanszék Biztosítás (fogalma, csoportosítások) Kockázatkezelés

Részletesebben

Biztosítás és társadalombiztosítás

Biztosítás és társadalombiztosítás Biztosítás és társadalombiztosítás Dr. FARKAS Szilveszter PhD, egyetemi docens BGF, PSZK, Pénzügy Intézeti Tanszék farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu, http://dr.farkasszilveszter.hu Biztosítás és társadalombiztosítás

Részletesebben

BIZTOSÍTÁ SI ISMERETEK

BIZTOSÍTÁ SI ISMERETEK SZÉ CHENYI ISTVÁ N EGYETEM Á LTALÁ NOS KÖZGAZDASÁ GI TANSZÉ K BIZTOSÍTÁ SI ISMERETEK GAZDASÁ GI MENEDZSEREK SZÁ MÁ RA (OKTATÁ SI SEGÉDLET) GYŐR 2002 1 Í RTA: DR. FARKAS SZILVESZTER FŐ ISKOLAI DOCENS 2

Részletesebben

Biztosítók. A biztosítók tevékenysége és ennek törvényei keretei

Biztosítók. A biztosítók tevékenysége és ennek törvényei keretei Biztosítók A biztosításügyben valamely bekövetkezett eredmény várthoz képest kedvezőtlen (negatív) irányú eltérésének esélyét nevezik kockázatnak (a kockázat általános fogalmát lásd a 10. fejezetben).

Részletesebben

Biztosítók. A biztosítók tevékenysége és ennek törvényei keretei

Biztosítók. A biztosítók tevékenysége és ennek törvényei keretei Biztosítók A biztosításügyben valamely bekövetkezett eredmény várthoz képest kedvezőtlen (negatív) irányú eltérésének esélyét nevezik kockázatnak (a kockázat általános fogalmát lásd a 14. fejezetben).

Részletesebben

Biztosítástan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd)

Biztosítástan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Biztosítástan (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Tartalomjegyzék Tematika... 5 I. Fejezet:... 6 Biztosításelméleti alapok... 6 1.1. A biztosítás története... 6 1.1.1.

Részletesebben

Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés

Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés A biztosítás kialakulása, társadalmi jelentőssége, fogalma, jellemzői, gazdasági szerepe. Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés dr. Bozsik Sándor egyetemi docens pzbozsi@uni-miskolc.hu Tananyag

Részletesebben

Bankbiztosítási fogalomtár

Bankbiztosítási fogalomtár A abszolút önrészesedés: levonás jellegű önrészesedés, amelynek mértékét százalékban, vagy összegben (vagy mindkettőben) határozzák meg. Ha a kár összege az önrész mértékét nem éri el, a biztosító nem

Részletesebben

I. A biztosítások főbb típusai II. Életbiztosítás III. Utazási biztosítás IV. Lakásbiztosítás V. Gépjármű-biztosítás VI. Jogvédelmi biztosítás VII.

I. A biztosítások főbb típusai II. Életbiztosítás III. Utazási biztosítás IV. Lakásbiztosítás V. Gépjármű-biztosítás VI. Jogvédelmi biztosítás VII. I. A biztosítások főbb típusai II. Életbiztosítás III. Utazási biztosítás IV. Lakásbiztosítás V. Gépjármű-biztosítás VI. Jogvédelmi biztosítás VII. Kérdések A biztosítások főbb típusai I. Haláleseti (kockázati)

Részletesebben

Biztosítási ismeretek 2011/2012 I. félév

Biztosítási ismeretek 2011/2012 I. félév Biztosítási ismeretek 2011/2012 I. félév I. A biztosítási piac szabályozó és ellenőrző szervei Az ágazat fő szabályozó testülete a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF), amely a Pénzügyminisztérium

Részletesebben

A biztosításról általában

A biztosításról általában ALAPJAI A biztosításról általában Dr. Banyár József Biztonság - kockázat Kockázat-definíciók szimmetrikus és aszimmetrikus: I. A kockázat valamely cselekvéssel, vállalkozással járó veszély, az anyagi veszteség,

Részletesebben

Oktatási segédlet. Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés tárgyhoz

Oktatási segédlet. Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés tárgyhoz Oktatási segédlet Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés tárgyhoz Készítette: Gál Erzsébet Miskolc, 2008. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1 A biztosítás kialakulása... 5 1.1 A biztosítás

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI ISMERETEK - VÁLLALKOZÁSOK BIZTOSÍTÁSA

BIZTOSÍTÁSI ISMERETEK - VÁLLALKOZÁSOK BIZTOSÍTÁSA TÓTH GÁBOR BIZTOSÍTÁSI ISMERETEK - VÁLLALKOZÁSOK BIZTOSÍTÁSA 2007. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 3. 2. A biztosítási tevékenység kialakulása 6. 3. Gazdálkodás, kockázat, kockázatkezelés 13. 4. A biztosítás,

Részletesebben

A fogyasztói magatartás tényezıi egyes hosszú távú, befektetés típusú szolgáltatásvásárlási döntésekben

A fogyasztói magatartás tényezıi egyes hosszú távú, befektetés típusú szolgáltatásvásárlási döntésekben Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Németh Ildikó Okleveles közgazdász A fogyasztói magatartás tényezıi egyes hosszú távú, befektetés típusú szolgáltatásvásárlási döntésekben

Részletesebben

2003. évi LX. törvény. a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről ELS Ő RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

2003. évi LX. törvény. a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről ELS Ő RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről Az Országgyű lés a biztosítottak érdekeinek védelme, az öngondoskodás ösztönzése, a biztosítás és a biztosítók iránti bizalom növelése,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A QBE ATLASZ Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) a következı feltételek mellett nyújt biztosítási fedezetet a vállalkozók, gazdasági társaságok (közkereseti társaságok, betéti társaságok, egyesülések,

Részletesebben

Allianz Vállalkozás Védelem/ Allianz Gazdálkodás Védelem

Allianz Vállalkozás Védelem/ Allianz Gazdálkodás Védelem Vállalati biztosítások 2011. október www.allianz.hu Allianz Vállalkozás Védelem/ Allianz Gazdálkodás Védelem Általános szerződési feltételek 1 / 85 Tartalomjegyzék Általános biztosítási feltételek...........................

Részletesebben

2003. évi LX. törvény. a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

2003. évi LX. törvény. a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről Az Országgyűlés a biztosítottak érdekeinek védelme, az öngondoskodás ösztönzése, a biztosítás és a biztosítók iránti bizalom növelése,

Részletesebben

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató AHE-21501/ÜT1 1/14

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató AHE-21501/ÜT1 1/14 Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1/14 Ügyfél-tájékoztató az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításról Tisztelt leendõ Partnerünk! Engedje meg, hogy megismertessük

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1 / 151 2014.05.07. 14:52 A jogszabály mai napon (2014.V.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( határozatlan ) 1995. évi

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek (mindkét biztosító szolgáltatására egyaránt vonatkoznak)

Általános Biztosítási Feltételek (mindkét biztosító szolgáltatására egyaránt vonatkoznak) A CARDIF Életbiztosító Zrt. és a CARDIF Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános feltételei a Budapest Autófinanszírozási Zrt. gépjármőhitel,- és lízingszerzıdéseihez Általános Biztosítási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 10) A szerződés újra érvénybe helyezése (reaktiválás)...17

TARTALOMJEGYZÉK. 10) A szerződés újra érvénybe helyezése (reaktiválás)...17 TARTALOMJEGYZÉK A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések...3 2) Biztosítási esemény...3 3) Fogalmak...3 4) A szerződés létrejötte...4 5) Közlési

Részletesebben

Ptk XXII. Cím. LXII. Fejezet. A biztosítási szerződés általános szabályai. 1. Biztosítási szerződés általános szabályai:

Ptk XXII. Cím. LXII. Fejezet. A biztosítási szerződés általános szabályai. 1. Biztosítási szerződés általános szabályai: Ptk XXII. Cím LXII. Fejezet A biztosítási szerződés általános szabályai 1. Biztosítási szerződés általános szabályai: - fedezetet nyújtani 6:439 + kár (más szolgáltatás) összeg 6:439 (1) Biztosítási szerződés

Részletesebben

egészségügyi gazdasági szemle

egészségügyi gazdasági szemle egészségügyi gazdasági szemle A Nemzeti Erôforrás Minisztérium és az Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete közgazdasági folyóirata 49. évfolyam 5. szám, 2011. október Biztosítás az egészségügyben II.

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

SZAKMAI FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSOK PIACÁNAK SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON

SZAKMAI FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSOK PIACÁNAK SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON SZAKMAI FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSOK PIACÁNAK SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTJÁNAK GVH VKK/2011. SZ. PÁLYÁZATÁNAK KERETÉBEN Feladat: A pályázat keretében a GVH VKK

Részletesebben

Kockázatok értékelése és biztosítási megoldások Biztosítási tanácsadó szemszögéből

Kockázatok értékelése és biztosítási megoldások Biztosítási tanácsadó szemszögéből Kockázatok értékelése és biztosítási megoldások Biztosítási tanácsadó szemszögéből Budapest, 2015.05.21. Készítette: Garaba Attila Aon Risk Solutions Aon Global Risk Consulting Kockázatkezelési gyakorlat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Érvényes: 2014. november 10-től

TARTALOMJEGYZÉK. Érvényes: 2014. november 10-től TARTALOMJEGYZÉK A QUANTIS Consulting Zrt. ügyféltájékoztatója... 2 Tájékoztatás a Teljes Költség Mutatóról... 3 Tájékoztatás az Effektív Költség Mutatóról... 5 Adózási tájékoztató... 6 A CIG Pannónia Életbiztosító

Részletesebben

MetSelection egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás feltételei

MetSelection egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás feltételei egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás feltételei Budapest, 2014. május 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a MetSelection biztosítási termékről. 4.... A MetLife Biztosító Zrt. MetSelection

Részletesebben

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállakozások részére nyújtott felelısségbiztosítás

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállakozások részére nyújtott felelısségbiztosítás A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállakozások részére nyújtott felelısségbiztosítás Általános szerzıdési feltételek HE-10284/2 1/16 Allianz

Részletesebben