Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete április 28. napján tartandó. ü l é s é r e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2011. április 28. napján tartandó. ü l é s é r e"

Átírás

1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-4/2011. Sorszám: 14. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete április 28. napján tartandó ü l é s é r e Tárgy: Beszámoló a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ évi munkájáról Elıterjesztést készítette: Koós Marianna intézményvezetı Elıadó: Koós Marianna intézményvezetı Látta: Mészáros Miklós Feikusné Horváth Erzsébet polgármester jegyzı Elızetesen tárgyalja: Humánpolitikai Bizottság Melléklet:

2 2 BESZÁMOLÓ az intézmény 2010.évi munkájáról I. A Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ célja és feladatai Balatonboglár és Ordacsehi településeken a szociális és gyermekvédelmi személyes gondoskodási feladatokat az alapszolgáltatási központunk látja el. Intézményünk nyitott, bárki felkeresheti. Mindennapi életünk során tapasztalható, hogy egyre inkább növekszik, a szociális ellátások iránti igény. A segítségnyújtást kérıkrıl a szociális munka eszközeivel igyekszünk segíteni. Balatonboglár és Ordacsehi települések által közösen fenntartott intézményünk feladatát július 1.óta végzi közös fenntartás alatt az alábbi szakfeladatok szerint - étkeztetés, - házi segítségnyújtás, - családsegítés, - idısek nappali ellátása, - gyermekjóléti szolgáltatás 2007-tıl intézményünk feladatkörébe került a gyermekek napközbeni ellátása/ bölcsıde is. A települések lakosságszáma korcsoportonként Balatonboglár Korcsoport Férfi Nı Együtt 0-2 éves éves éves éves éves éves Összesen Ordacsehi Korcsoport Férfi Nı Együtt 0-2 éves éves éves éves éves éves Összesen II. Ellátások formái A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást, ezen belül alapszolgáltatásokat biztosítunk, melyek a következık: II/1. Étkeztetés

3 3 Szociális alapszolgáltatás keretében, napi egyszeri meleg ételt biztosít azok számára, akik koruk, egészségi állapotuk, hajléktalanságuk, pszichiátriai betegségük miatt önmaguk illetve eltartottjaik részére nem képesek ezt biztosítani. Az ellátás önkéntes, egyéni kérelem alapján történik. Az ellátottak nagy része, idıs koruk (65 életév felett), rossz egészségi állapotuk (háziorvosi igazolás alapján) igénylik ezt a szolgáltatást. Balatonbogláron a Városi Konyháról vásároljuk az ebédet, Ordacsehiben egy vállalkozóval, a helyi konyha üzemeltetıjével van szerzıdésünk. Ebéd bekerülési költségek (2010): Balatonboglár Városi Konyha Ft/adag Ordacsehi Konyha : Ft/adag Az étkeztetést elvitellel, kiszállítással és helyben fogyasztással lehet választani. Az étkeztetés kiszállítással és elvitellel a hét minden napján igénybe vehetı, igény esetén társadalmi gondozók alkalmazásával oldjuk meg a hétvégi ebédkiszállítást. Munkanapokon a szállítást Balatonbogláron a Közterület-fenntartó Szervezet gépjármője, Ordacsehiben a vállalkozó saját gépjármőjével történik a kiszállítás. Az étel helyben fogyasztására Balatonbogláron, az idısek klubjában van lehetıség, itt a fızést az intézmény a saját konyháján keresztül biztosítja. Személyi feltétel: Balatonbogláron- 1 fı szociális segítı Ordacsehiben: osztott munkakörben szociális gondozó -aki házi segítségnyújtást is végez Étkeztetés biztosítása: elvitellel, kiszállítással és helyben fogyasztással havi bontásban 2010.év Ellátottak száma, étkeztetésben részesülık száma HÓNAP Elvitellel Balatonbogláron Gondozói kiszállítás Balatonboglár Gondozói szállítás Ordacsehiben Idısek klubja étkezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen átlag Ebéd adag havi bontásban 2010.év Hónap Elvitellel Balatonbogláron Gondozói kiszállítás Balatonboglár Gondozói szállítás Ordacsehiben Idısek klubja étkeztetés Balatonboglár Összesen január

4 február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen II/2. Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtásban részesítjük lakásukon azokat az idıs, beteg embereket, akik önmaguk ellátására képtelenek, vagy részben képesek, róluk nem gondoskodnak, vagy nem tudnak a hozzátartozóik gondoskodni, és erre a szolgáltatásra egyéni kérelem alapján igényt tartanak. A gondozás terjedelmét mindenkor a gondozottak igényei, egészségi állapota illetve az ezek alapján kiállított gondozási szakvélemény határozza meg. Gondozási feladatok: - segítı kapcsolat kialakítása és fenntartása, - az orvos elıírása szerinti alapvetı gondozási, ápolási feladatok ellátása, - közremőködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, - közremőködés a háztartás vitelében, - segítségnyújtás a környezetével való kapcsolattartásában, - segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelızésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, - részvételi lehetıség egyéni és csoportos szabadidıs, foglalkoztató és rehabilitációs programokon, - a jogosult számára szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése, - szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történı beköltözés segítése. - gondozási-ápolási feladatok ellátása: tisztázás, fürdetés, hajmosás, kötözés, gyógyszerelés - meleg étel biztosítása, beszélgetés; hivatalos ügyek intézése; bevásárlás, mosás, takarítás; kapcsolatok fenntartásának segítése. A gondozónık az elvégzett gondozási feladatokról a gondozottak lakásán eltöltött idırıl naponta gondozási naplót vezetnek, amelyet aláíratnak. Ez az alapja a személyi térítési díj befizetésének. Folyamatos kapcsolatot tartunk a háziorvosi szolgálattal. A gondozónık figyelemmel kísérik a rájuk bízott emberek egészségi állapotát, annak változásáról tájékoztatják a kezelıorvosokat. Lehetıség szerint a családtagokkal, rokonokkal is tartják a kapcsolatot.

5 Személyi feltétel: 5 Balatonbogláron: 2 fı szociális gondozó Ordacsehiben: 1 fı szociális gondozó Ellátottak száma Ellátottak jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec száma Balatonboglár Ordacsehi II/3. Idısek nappali ellátása A nappali ellátások közül a fenntartók az idısek nappali ellátását biztosítják. A településeken élı 18. életévüket betöltött személyek egészségi állapotuk miatt (szociálisan és mentálisan támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes embereknek) vagy idıs korúaknak nyújt támaszt. Napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint alapvetı higiéniai szükségleteik kielégítésére szolgáló intézmény. Megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését, foglalkoztatását, egészségügyi, mentális ellátását. Az intézmény mőködési engedélye szerint 23 férıhelyes. Naponta átlagosan 18 fı tartózkodik az idısek klubjában. Klubtagjaink közül három személy hajléktalan. Az ellátás önkéntes, egyéni kérelem alapján történik. Szabadidıs programok szervezése, szükség szerint egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése a feladatunk. Továbbá foglalkozunk az életvitelt elısegítı tanácsadással, hivatalos ügyek intézésével az ellátottak megbízásából. Az intézmény belsı rendjét házirend szabályozza. Ellátottjaink részére évente egyszer kirándulást szervezünk. Jó kapcsolatunk van a balatonlellei és fonyódi Alapszolgáltatási Központok idısek klubjaival. A nyugdíjasok többször is igényt tartanának kirándulásra, közös programokra, azonban a költségvetésünkben erre nincs pénz, így egyre nehezebb bármelyiket is megszervezni. Az aktuális ünnepekrıl mindig megemlékezünk. Intézményünk életében már hagyomány a Mamák Napja megrendezése és a Szépkorúak Sportnapja, amelyre meghívott vendégeink a településeken élı idısebb korosztály, nyugdíjas klubok. Személyi feltétel: 1 fı szociális gondozó II/4. Gyermekek napközbeni ellátása Ellátási terület: Balatonboglár város és Ordacsehi község közigazgatási területe, illetve szabad kapacitás terhére a környezı települések közigazgatási területe, a fenntartóval kötött feladat-ellátási megállapodás alapján. Jelenleg érvényes megállapodás van Balatonlelle, Balatonszemes, és Karád települések önkormányzataival. Intézményünk mőködése során, alapvetı feladatának tekinti az ellátási területén élı családok 3év alatti gyermekeinek szakszerő és magas színvonalú napközbeni gondozását, nevelését, gyermekneveléshez értı, a gyermekeket tisztelı és szeretı felnıttek segítségével, együttmőködésben a családdal.

6 Férıhelyszám: 25 fı 6 A 2010-es évben férıhelyszám bıvítést kértünk, mert 15/ 1998.(IV. 30.) NM rendelet 40. (2)-(3) bekezdésének január1-tıl hatályos szövege szerint egy bölcsıdei csoportban legfeljebb 12 gyermek gondozható, nevelhetı. A bölcsıdei csoportban, ha valamennyi gyermek betöltötte a második életévét legfeljebb 14 gyermek gondozható.(balatonbogláron egy csoportban 16 gyermek gondozását láttuk el) A módszertani levélben korábban megengedett maximálisan megengedhetı 120%-os feltöltöttség érvényét veszti, a feltöltöttség 100%-os lehet. Ez a jogszabályi változás a bölcsıdei kihasználtság és a normatíva csökkenését vonja maga után tıl a bölcsıdei férıhelyszám: 38 fı A napközbeni ellátást 3 csoportban biztosítjuk. A három gyerekcsoport mőködik: Napocska, Maci, Napraforgó. A 2010-es évben a bölcsıdét igénybe vevı gyermekek száma az év folyamán 62 fı. A naponta ténylegesen bent lévı gyermekek átlaga 23 fı. A kihasználtság a gondozott gyermekekhez viszonyítva 83,25%, a beírt gyermekhez viszonyítva 117% A teljesített gondozási napok száma: Ez az alapja a normatíva kiszámításának- hiányzók nélkül, naponta bent lévık számát jelenti. Gyermekvédelmi kedvezményben részesülık száma: hónap Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. fı %-os kedvezményben részesül (tartós betegség, 3 v. több gyermek): 8 fı A szülık 47%-a nevel 1 gyermeket 41%-a nevel 2 gyermeket 12%-a nevel 3 v. több gyermeket Programjaink: Töklámpás készítése Télapó Rosta Géza zenés elıadása Karácsony Farsang Húsvét Városi Gyermeknap Vonatozással egybekötött kirándulás Óvodába menı gyermekek búcsúztatása Születésnapok megünneplése Szülıi értekezlet, szülıcsoportos beszélgetés Programjaink közül több nyitott, a szülık nagy része szívesen vesz részt benne. Személyi ellátottság:

7 - 1 fı szakmai vezetı - 6 fı kisgyermekgondozó - 1 fı élelmezésvezetı - 1 fı szakács - 1 fı kisegítı, konyhai dolgozó - 2 fı mosó -vasaló-takarító / 1 fı munkaviszonya egészségügyi okok miatt felmentésre került / feladatát közcélú foglalkoztatásával láttuk el. - 1 fı karbantartó / részmunkaidıs II/5. Gyermekjóléti feladatok Gyermek veszélyeztetettségének megszőntetése érdekében Jelzırendszer mőködtetése Az intézményi beszámolók és a gyermekjóléti szolgálat munkája alapján a gyermekek veszélyeztetettségének okai a következık: - gyermeknevelési - anyagi, megélhetési problémák - munkanélküliség (ebbıl adódó feszültség, depresszió, bántalmazások) - gyermeki agresszivitás - gyermekintézménybe való beilleszkedés - családi konfliktus - szenvedélybetegség - szülıi elhanyagolás (testi, lelki, mentális) - családon belüli bántalmazás - gyerekek egymással szembeni agressziója (fizikai bántalmazás, lelki terror) - szülıi elhanyagolás (testi, mentális, érzelmi) - gyermekek önértékelési zavarai - káros anyagok fogyasztása rejtett módon A 2009-es évhez hasonlóan minden jelzırendszeri tag és a gyermekjóléti szolgálat hatékonyan próbált segíteni saját eszközeivel (fejlesztésekkel, logopédiai szolgáltatásokkal, szakkörökkel, szabadidıs programokkal, adatlap, esetjelzések, együttmőködés, járırszolgálat teljesítés, iskolarendır) egy adott gyermek, család problémája esetén. Tapasztaljuk, hogy a városban/községben újonnan érkezı vagy újként alapellátásba kerülı családok (rászorult) esetében, igen rövid idın belül megoldás kerestetik a további gondok, problémák, veszélyeztetettség elkerülése érdekében. A gyermekjóléti szolgálat munkája során együttmőködik, és folyamatosan munkakapcsolatot alakít ki az ellátást végzı szakintézményekkel, állami, egyházi, civil, és gazdálkodó szervezetekkel, különösen: az oktatási-nevelési intézményekkel, vezetıivel, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelısökkel, az osztályfınökkel, a tanárokkal, egészségügyi alapellátást végzı személyekkel/szervezetekkel, háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal a TEGYESZ-el, a gyermekvédelmi szakellátás intézményhálózatával szociális alapszolgáltatókkal, a gyógypedagógiai szakszolgálatokkal, nevelési tanácsadókkal, a szakhatóságokkal, különösen az ÁNTSZ-szel, 7

8 8 a rendırséggel, bírósággal, ügyészséggel, a Büntetés - végrehajtási intézetekkel, a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatallal, a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalával, a régióban mőködı városi gyámhivatalokkal, helyi önkormányzatokkal, azok jegyzıivel, hivatali munkatársaival egyházakkal és szociális intézményeivel, nem állami fenntartókkal és szolgáltatókkal, kiemelten a Magyar Vöröskereszt szervezetével, a szakszervezetekkel, a különbözı, - elsısorban szociális célokra szervezett - civil szervezıdésekkel, alapítványokkal, a pártfogó felügyelıi szolgálatokkal, a megyei igazságügyi hivatallal, Helyi vállalkozókkal S.O.S. Szolgálat Alapítvánnyal Helyi LIONS Szervezettel Kiemelten fontos a rendırséggel való együttmőködésünk s megállapítható, hogy a 2010-es év folyamán aktívan (11 jelzés, rendırség napja, gyereknap, családgondozó segítése az agresszív családtagok esetében) részt vettek a gyermekjóléti szolgálat munkájában és hatékony volt a közremőködésük. Szükség esetén minden egyes alkalommal azonnal kijöttek a helyszínre vagy a kapcsolattartások során segítettek. Bízunk benne, hogy a 2011-es évet is a hatékonyság, a pozitív, gyors együttmőködés fogja jellemezni, valamint az írásos esetjelzések száma is folyamatos lesz év jelzırendszeri szakmaközi megbeszéléseinek témái: Czöndör István Evangélikus lelkész bemutatkozása, kapcsolata a gyermekjóléti rendszerrel A gyermekjóléti alapellátásban történı változások Aktuális problémák, kérések, igények Tájékoztató a szociális tv. változásairól (Dóráné Czár Ildikó) Alkalmi munkavállalás, Út a munkához program, RSZS, Grafológia- Íráselemzés ( Gáligné Pintér Zsuzsanna okleveles grafológus/pedagógus) INDIT Közalapítvány munkája (kábítószer) (Zsoldos Andrea vezetı) Az isk. támogatás folyósításának felfüggesztése és jogszabályi háttere (Szociális és Munkaügyi Intézet Gyermekvédelmi Fıosztálya: Hajnal Renáta és Sidlovics Ferenc) Védelembe vételre, ideiglenes elhelyezésre javaslattétel Súlyos veszélyeztetettség esetén a jelzırendszeri tagok véleményét is figyelembe véve a családgondozó a település jegyzıje felé javaslattal élhet a gyermek érdekében a védelembe vételre. A tárgyaláson a család, gyermek, érintett oktatási, nevelési intézmények illetékes személyei, és a családgondozó vesz részt. 5 esetben( 5 családnál) történt védelembe vételi tárgyalás, melynek során 8 gyermek került védelembe. Ebbıl 2010 márciusában a védelembe vételi felülvizsgálat során 3 gyermek (2 család) esetében a védelembe vétel megszőnt. Továbbá még 2009 novemberében védelembe vett kiskorú novemberében nagykorúvá vált, így a védelembe vétel megszőnt. Ideiglenes elhelyezésre az elmúlt évben nem került sor.

9 2010. évben érkezett esetjelzések száma: - Védınık: 13 - Általános Iskola: 15 - Közép- Szakiskola: 10 - Óvoda: 8 - Bölcsıde: 2 - Rendırség: 11 - Pártfogó felügyelet:5 - Gyámhivatal:10 - Bíróság: 0 - Más Alapszolgáltatási Központ:4 - Egyházi Szervezet:3 - Állampolgár: 6 Összesen: 87 esetjelzés 9 A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek testi, lelki egészségének, családban történı nevelésének elısegítése érdekében: 1. Szabadidıs programokat szervez A szolgálat a gyermek számára olyan szabadidıs programokat közvetít, illetve lehetıségeinkhez mérten szervez, amelyek a családban jelentkezı nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozzák, illetve megszervezése a rossz szociális helyzetben lévı szülınek aránytalan nehézséget okozna. Lehetıséget biztosítunk azon gyermekek részére, akiket szüleik anyagi vagy mentális, párkapcsolati problémák miatt nem tudnak életkoruknak megfelelı kulturális rendezvényekre elvinni. A szolgálat nyilvántartást vezet a településen rendelkezésre álló, szabadidıs programokat nyújtó szervezetekrıl (aktuális információk). Ennek érdekében az intézmény kapcsolatot tart a város mővelıdési intézményeivel, ifjúsági szervezeteivel, programjaikról tájékoztatást ad a gyermekeknek, a szülıknek, valamint az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelısöknek gondozási tevékenységbe ágyazottan év szabadidıs programjai Program megnevezése Szabadidı-Kultúra Helyszín Idıpont Résztvevık száma Szenna Katica tanya Program költsége ( támogatott, önkormányzati, szolgálat által) Alapellátásban lévı gyermekek, családjaik, valamint a lakosság tájékoztatása fı S.O.S. Alapítvány Személyesen, telefonon Gyermeknap Balatonbogl ár- Ordacsehi Helyi bölcsıdések, óvódások, alsó-felsı tagozatos diákok Gyermekjóléti szolgálat, Fonyódi Rendırkapitányság, S.O.S. Szolgálat Alapítvány Személyesen, szórólap, média Kirándulás Fıvárosi fı S.O.S. Alapítvány személyesen

10 Karácsony a szeretet ünnepe Gasztronómia- Töklámpás fesztivál Karácsonyi Nagycirkusz Nagycirkusz B.Boglár- Ordacsehi B.Boglár- Ordacsehi B.Boglár, Varga B. Kultúrális Központ fı Gyermekjóléti szolgálat fı Ordacsehi Önkormányzat S.O.S. Alapítvány Lions Boglári Apaszervezete Szilágyi Miklós vállalkozó család Gyermekjóléti Szolgálat, S.O.S Alapítvány LIONS Boglári Szervezete Vállalkozók Személyesen, Személyesen, telefonon Személyesen, telefon 10 Természetbeni juttatások, adományok osztása, szállítása a rászorult családok, gyermekek részére IDİPONT TARTALOM ADOMÁNYOZó ADOMÁNYOZOTTAK LÉTSZÁMA hó Étkezési vaj S.O.S. Alapítvány 38 család hó Iskolaszer, ruhanemő, játékok, húsvéti édességek, kávé, Játékok, baseball sapkák ( NIKE, ADIDAS, FISHBONE) Sertés, Szárnyas Májkrém, Kávé(MOCATE), Pudingpor, Forró csokoládé S.O.S. Szolgálat Alapítvány S.O.S. Szolgálat Alapítvány S.O. S. Szolgálat Alapítvány 35 család Gyermeknap alkalmából a város gyermekei Szociálisan hátrányos helyzető, veszélyeztetett családok Gyermekruhák, pelenka, S.O.S. Alapítvány 20 család Vecsési Savanyú káposzta Holland Premium Margarin Vecsés, S.O.S. Alapítvány család, Tartós élelmiszer Élelmiszerbank Egyesület Szociálisan hátrányos helyzető, veszélyeztetett családok Tartós élelmiszer csomag, Új játékok, Ruhanemő Karácsonyi csomagok (tartós élelmiszer) Gyermekjóléti Szolgálat S.O.S Alapítvány B.Boglár Lions Szervezete 45 család 10 család Boglár Ruhabörze Ordacsehi - Február Március Április 2. - Április Május Július Szeptember14. - Október Október December December 10. Bőnmegelızés Új munkafolyamatként jelentkezett év során a Rendırség és a gyermekjóléti szolgálat családgondozójának együttes szolgálata a csellengı gyermekek felkutatása érdekében. Ezen program

11 e között került megvalósításra. Minden második pénteken két járırszolgálatban lévı rendır és a családgondozó reggel 8h-12h között teljesített szolgálatot. Az együttmőködés során két alkalommal került sor a fiatalok igazoltatására, akik a Várdombon tartózkodtak. Településünkön szerencsére nem találkoztunk több alaklommal tiltott helyen tartózkodó fiatalokkal, akik az iskolakerülés miatt lettek igazoltatva. Így elmondható, hogy ezen feladat sikeresen fejezıdött be. A családi konfliktusok megoldásának segítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében A szolgálat célja, hogy segítse a szülı-gyermek kapcsolattartás optimálisabbá tételét, különösen azon családoknál, ahol a kapcsolattartás lebonyolítása sorozatos konfliktusok forrása, s ezek feloldásához a képzett szakember segítségét elfogadják az érintettek. Cél, hogy a szolgálat csökkentse, illetve megszüntesse a gyermekek problematikus kapcsolattartás miatti érzelmi veszélyeztetettségét. Mediáció - konfliktuskezelés területén, családi erıszak kezelésében, mint mediátori képesítéssel rendelkezı családgondozó fogadja a gyermekjóléti szolgálathoz fordulókat. Az alapellátás keretén belül gondozott családok körében 70%-ra tehetı a gyermekét egyedül nevelı, elvált, illetve válása után új kapcsolatot létesítı szülık száma. Így szinte napi rendszerességgel találkozunk a gyerekelhelyezés, kapcsolattartás legkülönfélébb problematikájával. A gyermekjóléti szolgálat, válási, gyermek elhelyezési, kapcsolattartási konfliktusok esetében folyamatosan széleskörő segítséget nyújt a családgondozói munkánkba beágyazottan a szociális munka eszközeivel; pszichológiai, mentálhigiénés tanácsadás, pszichológus bevonásával, válási krízisek esetén támogató, segítı beszélgetés biztosításával, jogi tanácsadás közvetítésével, mediációs módszert alkalmazó konfliktuskezelı szolgáltatással.. A mindennapi munkánk során tapasztaljuk, hogy egyre több család kerül válsághelyzetbe (jóval több mint 2009-ben) a munkahely elvesztése, és a pénztelenségbıl kifolyólag. A családok bevételei nem fedezik a családok havi kiadásait, megélhetését. Emiatt a párkapcsolatban, házastársi viszonyban élı gyermekes családok igen nagy bizonytalanságban élik mindennapi életüket. Ez a bizonytalanság a szülık, párok közti konfliktushelyzet kialakulásához, váláshoz, lelki terror, családon belüli bántalmazáshoz, káros szenvedélyek kialakulásához vezet. Mindezt tovább bıvíti a munkanélküliségbıl adódó anyagi nélkülözés, mely a legtöbb esetben depresszióval, alkoholizmussal is társul. Ezek együttes hatásának következtében a gyermekek háttérbe szorulnak, a szülıknek nincs elegendı türelme, figyelme gyermekére. A szülık sok esetben elhanyagolják gyermekeiket, így a fiatalok más úton próbálnak szeretethez, törıdéshez jutni. Így bandákba, rossz társaságba keverednek, mondván, ott érzik a szeretetet, hogy ık is számítnak és tartoznak valahová. Egyre nagyobb számban történt anyagi és szociális támogatás terén segítségnyújtás, információ,-jogi szolgáltatás. A Marcali Nevelési Tanácsadó által mőködtetett utazó pszichológussal jó a kapcsolatunk, hatékonyan tudunk együttmőködni. Bár a településen töltött heti 6 óra igen kevésnek bizonyul, mivel a növekvı problémák miatt egyre több személynek kellett javasolni és igénybe venni a szakember segítségét, a veszélyhelyzetek és szuicid hajlamok elkerülése érdekében. Személyi feltétel: 1 fı családgondozó II/6. Családsegítés A szolgáltatást igénybevevık hozott problémái közül a legkiemelkedıbb az ügyintézési nehézségben való segítségkérés, az információhiány volt, valamint a foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos problémák. Éppen ezért az esetkezelések jellegére jellemzı volt a tájékoztatás, információnyújtás, tanácsadás, ügyintézésben nyújtott segítség, valamint a segítı beszélgetés. Aktív korú rendszeres szociáis segélyezettekkel való foglalkozás Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerı-piaci helyzető aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Az 55. életévét betöltött, és a 14 éven aluli gyermeket nevelı szülınek a rendszeres szociális segély akkor állapítható meg, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy a települési önkormányzat által kijelölt szervvel az együttmőködési kötelezettségét nyilatkozatban vállalja.

12 12 A rendszeres szociális segélyre jogosult személy a segély folyósításának feltételeként a települési önkormányzat által kijelölt szervvel együttmőködik, amelynek keretében az együttmőködésre kijelölt szervnél kérelmezi a nyilvántartásba vételét, a beilleszkedését segítı programban való részvételrıl írásban megállapodik az együttmőködésre kijelölt szervvel, teljesíti a beilleszkedését segítı programban foglaltakat. Folyamatosan közvetítjük a kliensek felé az állásajánlatokat, de a lehetıségek sajnos korlátozottak. Páran közhasznú és közcélú munkát tudtak vállalni. Munkák során azt tapasztaljuk, hogy a konfliktusok túlnyomórészt a munkanélküliségbıl, az abból következı egyéni-társas válságból, az életviteli-életvezetési elhajlások miatt alakulnak ki. Sok esetben a tartósan munkanélküli állapot a személyiség önértékelési zavaraihoz vezet, ezért az egyén a társadalomban hátrányos pozícióját a családon belüli (gyakran erıszakos) dominanciával igyekszik kompenzálni. Ebbıl adódnak a családi konfliktusok, ezért tartjuk fontos feladatnak az egyén munkaerı piaci integrációjában való közremőködést. Együttmőködési megállapodás: ben 23 fı volt a rendszeres szociális segélyezettek száma, a csökkenést az indokolja, hogy csak az 55 év felettiek maradtak bent a rendszerben. Év közben 3-an mentek nyugdíjba, 3 fı szezonális munkát tudott vállalni család vette igénybe a családsegítı szolgáltatást. 141 fı számára történt valamiféle ügyintézés ebbıl 66 fı volt új kliens. Természetbeni juttatások Margarin adomány S.O.S. Szolgálat Alapítvány Vecsési savanyú káposzta S.O.S. Szolgálat Alapítvány Karácsonyi csomag Lions Club Balatonboglár ( 10 család ) Beilleszkedést segítı programok Minden együttmőködésre kötelezett, aktív korú, rendszeres szociális segélyezett személy részére, beilleszkedést segítı programot készítettünk, az ügyféllel megbeszéltek szerint. A beilleszkedési program egyénre szabottan, az ügyfél közremőködésével, fizikai,- szociális- és mentális állapotának figyelembevételével, írásban készült el és megvalósulása a találkozások alkalmával megbeszélésre, szükség esetén módosításra került. A rendszeres szociális segélyezettekkel végzett szociális munka során feladatunk a lelki és szociális krízisbe kerültek segítése annak érdekében, hogy krízishelyzetüket megoldják, és az ezek során szerzett tapasztalataikat életük további nehézségeinek megoldásában kamatoztassák. Összegezve: a rendszeres szociális segélyezettekkel folytatott munka eddigi tapasztalatai alapján megállapítható, hogy legnagyobb problémát a terület szegényes munkahely kínálata jelenti, mely lehetıvé teszi a munkáltatók részére a munkára jelentkezık komoly szelektálását. Így természetesen hátrányos helyzetbe kerültek az alacsony iskolai végzettségő, láthatóan rosszabb egészségi állapotú, idısebb korosztályhoz tartozók. Leggyakrabban igénybevett szolgáltatások: - Segítı elbeszélgetés. - Átmeneti, rendkívüli segély igényléséhez nyomtatvány kitöltése. - Egészségügyi probléma megoldásához segítségnyújtás, átirányítás. - Iratpótlás igénylése. - Tanácsadás. - Pszichológushoz való átirányítás, idıpont egyeztetése. ( Marcali, Kaposvár ) - Jogi segítségnyújtás ( Mobil jogsegélypont ) - Lakásfenntartási támogatás igénylése. Személyi feltétel: 1 fı családgondozó III. Továbbképzések, szakmai, módszertani konzultációk biztosítása

13 13 A családgondozók, szociális gondozók, kisgyermekgondozók szakmai képzéseken, konzultációkon, mőhelymunkákon vesznek részt, az elıírt kreditpontok megszerzése folyamatban van. Az intézmény továbbképzési tervvel rendelkezik. IV. Pénzügyi helyzetkép Intézményünk gazdálkodását tekintve, részben önállóan gazdálkodó intézmény. Költségvetésének bevételi oldalán az alábbi tételek állnak: állami normatíva, kistérségi normatíva, intézményi térítési díj bevételek. Kiadásaink: a bér és járulék költségek, fenntartási, mőködési költségek évi költségvetés Idısek nappali ellátása Intézményi bevétel (ezer forint) Bölcsıdei ellátás Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Összesen Kiadás(ezer forint) Állami normatív támogatás 2010-évre: ezer forint. Mutató É+HS=étkeztetés és házi segítségnyújtás 3473/251= É+INE=étkeztetés és idısek nappali ellátása 3542/251= É=étkeztetés 24951/251= HS= házi segítségnyújtás 1409/251= Bölcsıdei ellátás 5457/ Családsegítés Lakosságszám után Gyermekjóléti szolgálat Lakosságszám után Kistérségi normatíva Összesen V. Ellenırzések tapasztalatai Intézményünknél a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal tartott ellenırzést 2010 novemberében. Ellenırizte a szociális étkeztetés,- házi segítségnyújtás, -családsegítı szolgálat személyi és tárgyi feltételeit. Az ellenırzés során vizsgálatra került, hogy a szociális intézmény mőködése, tevékenysége megfelel-e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben valamint a végrehajtási rendeleteiben foglalt követelményeknek. Általános megállapítások: Étkeztetés: a kiszállítást a Közterület-fenntartó gépjármővével, és egy közcélú gondozónıvel oldják meg. Helyben étkezés az idısek klubjában biztosított. Ordacsehiben vállalkozó szállítja házhoz.

14 14 Idısek nappali ellátásai: a teljes körő akadálymentesség nem biztosított. Az étkezın felül 2 közösségi helyiség található, az egyikben a gondozók irodája nyert elhelyezést, a másikat 2 db heverı elhelyezésével pihenıszobának is használják. Mozgáskorlátozottak számára nem biztosított a vizes helyiség. Házi segítségnyújtás: a gondozáshoz és az utazáshoz szükséges eszközök (intézményi kerékpár) rendelkezésre állnak. Családsegítés: Mozgáskorlátozottak számára nem biztosított a vizes helyiség, a bejáratnál 7 fokú lépcsı található, de rámpa nem került kiépítésre. Interjúszoba és iroda rendelkezésre áll, valamint a megfelelı infrastruktúra biztosított. A Magyar Államkincstár az elmúlt évben a bölcsıdei normatíva igénylését ellenırizte, az ÁNTSZ a bölcsıdei helyiségek alkalmasságát vizsgálta a férıhelybıvítés miatt. Intézményünk feladata sokrétő, szakmájukhoz elhivatott kollégáimmal együtt igyekszünk maximális segítséget nyújtani az ellátottak igényeihez igazodva. Tisztelettel kérem a beszámoló elfogadását! Balatonboglár, 2011.március 30. Koós Marianna intézményvezetı Határozati javaslat A képviselı-testület elfogadja a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ évi munkájáról szóló beszámolót.

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014.szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 6. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Átfogó értékelés Ordacsehi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. május 28 - i nyilvános testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Platán Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 60.002-8/205. Sorszám: 4. ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 205. május 29. napján tartandó ülésére Tárgy: Átfogó

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-4/2012. Sorszám: 20. E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26.

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákóczi út 75. Szociális étkeztetés Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc Készítette: Jandala Tiborné szociális ügyintézı 2 Étkeztetés Magyargéc Község Önkormányzata

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 május 30 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Alapszolgáltatási Központ beszámolója a feladatok ellátásáról.

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 9. Tárgy: Hajléktalan személyek nappali ellátása Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS Beszámoló a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról K VÁGÓÖRS Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képvisel -testület! Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás Szociális Szolgálata

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA 700 Szekszárd, Vörösmarty Mihály utca. Tel.: 74/-474, -47 Fax: 74/-474. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 00..-án

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a16/2011. (IV.29.) NEFMI rendelet alapján a szociális

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008./IV.24./ számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 Tószeg község önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 20/2004. (IX. 24.) számú rendelete A tanyagondnoki szolgálatról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 6/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 25/1999. (IX.18.) KT. rendelet

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A LENGYELTÓTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A LENGYELTÓTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A LENGYELTÓTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL 2011. 12. 08. Idősek Klubja A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel.

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. 1 Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. ) Hásságy Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı Elıterjesztés 9. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére Tárgy: BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft. kérelme Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı Intézményirányító

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról.

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. A képviselı-testület A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben