Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete április 28. napján tartandó. ü l é s é r e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2011. április 28. napján tartandó. ü l é s é r e"

Átírás

1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-4/2011. Sorszám: 14. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete április 28. napján tartandó ü l é s é r e Tárgy: Beszámoló a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ évi munkájáról Elıterjesztést készítette: Koós Marianna intézményvezetı Elıadó: Koós Marianna intézményvezetı Látta: Mészáros Miklós Feikusné Horváth Erzsébet polgármester jegyzı Elızetesen tárgyalja: Humánpolitikai Bizottság Melléklet:

2 2 BESZÁMOLÓ az intézmény 2010.évi munkájáról I. A Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ célja és feladatai Balatonboglár és Ordacsehi településeken a szociális és gyermekvédelmi személyes gondoskodási feladatokat az alapszolgáltatási központunk látja el. Intézményünk nyitott, bárki felkeresheti. Mindennapi életünk során tapasztalható, hogy egyre inkább növekszik, a szociális ellátások iránti igény. A segítségnyújtást kérıkrıl a szociális munka eszközeivel igyekszünk segíteni. Balatonboglár és Ordacsehi települések által közösen fenntartott intézményünk feladatát július 1.óta végzi közös fenntartás alatt az alábbi szakfeladatok szerint - étkeztetés, - házi segítségnyújtás, - családsegítés, - idısek nappali ellátása, - gyermekjóléti szolgáltatás 2007-tıl intézményünk feladatkörébe került a gyermekek napközbeni ellátása/ bölcsıde is. A települések lakosságszáma korcsoportonként Balatonboglár Korcsoport Férfi Nı Együtt 0-2 éves éves éves éves éves éves Összesen Ordacsehi Korcsoport Férfi Nı Együtt 0-2 éves éves éves éves éves éves Összesen II. Ellátások formái A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást, ezen belül alapszolgáltatásokat biztosítunk, melyek a következık: II/1. Étkeztetés

3 3 Szociális alapszolgáltatás keretében, napi egyszeri meleg ételt biztosít azok számára, akik koruk, egészségi állapotuk, hajléktalanságuk, pszichiátriai betegségük miatt önmaguk illetve eltartottjaik részére nem képesek ezt biztosítani. Az ellátás önkéntes, egyéni kérelem alapján történik. Az ellátottak nagy része, idıs koruk (65 életév felett), rossz egészségi állapotuk (háziorvosi igazolás alapján) igénylik ezt a szolgáltatást. Balatonbogláron a Városi Konyháról vásároljuk az ebédet, Ordacsehiben egy vállalkozóval, a helyi konyha üzemeltetıjével van szerzıdésünk. Ebéd bekerülési költségek (2010): Balatonboglár Városi Konyha Ft/adag Ordacsehi Konyha : Ft/adag Az étkeztetést elvitellel, kiszállítással és helyben fogyasztással lehet választani. Az étkeztetés kiszállítással és elvitellel a hét minden napján igénybe vehetı, igény esetén társadalmi gondozók alkalmazásával oldjuk meg a hétvégi ebédkiszállítást. Munkanapokon a szállítást Balatonbogláron a Közterület-fenntartó Szervezet gépjármője, Ordacsehiben a vállalkozó saját gépjármőjével történik a kiszállítás. Az étel helyben fogyasztására Balatonbogláron, az idısek klubjában van lehetıség, itt a fızést az intézmény a saját konyháján keresztül biztosítja. Személyi feltétel: Balatonbogláron- 1 fı szociális segítı Ordacsehiben: osztott munkakörben szociális gondozó -aki házi segítségnyújtást is végez Étkeztetés biztosítása: elvitellel, kiszállítással és helyben fogyasztással havi bontásban 2010.év Ellátottak száma, étkeztetésben részesülık száma HÓNAP Elvitellel Balatonbogláron Gondozói kiszállítás Balatonboglár Gondozói szállítás Ordacsehiben Idısek klubja étkezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen átlag Ebéd adag havi bontásban 2010.év Hónap Elvitellel Balatonbogláron Gondozói kiszállítás Balatonboglár Gondozói szállítás Ordacsehiben Idısek klubja étkeztetés Balatonboglár Összesen január

4 február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen II/2. Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtásban részesítjük lakásukon azokat az idıs, beteg embereket, akik önmaguk ellátására képtelenek, vagy részben képesek, róluk nem gondoskodnak, vagy nem tudnak a hozzátartozóik gondoskodni, és erre a szolgáltatásra egyéni kérelem alapján igényt tartanak. A gondozás terjedelmét mindenkor a gondozottak igényei, egészségi állapota illetve az ezek alapján kiállított gondozási szakvélemény határozza meg. Gondozási feladatok: - segítı kapcsolat kialakítása és fenntartása, - az orvos elıírása szerinti alapvetı gondozási, ápolási feladatok ellátása, - közremőködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, - közremőködés a háztartás vitelében, - segítségnyújtás a környezetével való kapcsolattartásában, - segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelızésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, - részvételi lehetıség egyéni és csoportos szabadidıs, foglalkoztató és rehabilitációs programokon, - a jogosult számára szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése, - szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történı beköltözés segítése. - gondozási-ápolási feladatok ellátása: tisztázás, fürdetés, hajmosás, kötözés, gyógyszerelés - meleg étel biztosítása, beszélgetés; hivatalos ügyek intézése; bevásárlás, mosás, takarítás; kapcsolatok fenntartásának segítése. A gondozónık az elvégzett gondozási feladatokról a gondozottak lakásán eltöltött idırıl naponta gondozási naplót vezetnek, amelyet aláíratnak. Ez az alapja a személyi térítési díj befizetésének. Folyamatos kapcsolatot tartunk a háziorvosi szolgálattal. A gondozónık figyelemmel kísérik a rájuk bízott emberek egészségi állapotát, annak változásáról tájékoztatják a kezelıorvosokat. Lehetıség szerint a családtagokkal, rokonokkal is tartják a kapcsolatot.

5 Személyi feltétel: 5 Balatonbogláron: 2 fı szociális gondozó Ordacsehiben: 1 fı szociális gondozó Ellátottak száma Ellátottak jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec száma Balatonboglár Ordacsehi II/3. Idısek nappali ellátása A nappali ellátások közül a fenntartók az idısek nappali ellátását biztosítják. A településeken élı 18. életévüket betöltött személyek egészségi állapotuk miatt (szociálisan és mentálisan támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes embereknek) vagy idıs korúaknak nyújt támaszt. Napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint alapvetı higiéniai szükségleteik kielégítésére szolgáló intézmény. Megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését, foglalkoztatását, egészségügyi, mentális ellátását. Az intézmény mőködési engedélye szerint 23 férıhelyes. Naponta átlagosan 18 fı tartózkodik az idısek klubjában. Klubtagjaink közül három személy hajléktalan. Az ellátás önkéntes, egyéni kérelem alapján történik. Szabadidıs programok szervezése, szükség szerint egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése a feladatunk. Továbbá foglalkozunk az életvitelt elısegítı tanácsadással, hivatalos ügyek intézésével az ellátottak megbízásából. Az intézmény belsı rendjét házirend szabályozza. Ellátottjaink részére évente egyszer kirándulást szervezünk. Jó kapcsolatunk van a balatonlellei és fonyódi Alapszolgáltatási Központok idısek klubjaival. A nyugdíjasok többször is igényt tartanának kirándulásra, közös programokra, azonban a költségvetésünkben erre nincs pénz, így egyre nehezebb bármelyiket is megszervezni. Az aktuális ünnepekrıl mindig megemlékezünk. Intézményünk életében már hagyomány a Mamák Napja megrendezése és a Szépkorúak Sportnapja, amelyre meghívott vendégeink a településeken élı idısebb korosztály, nyugdíjas klubok. Személyi feltétel: 1 fı szociális gondozó II/4. Gyermekek napközbeni ellátása Ellátási terület: Balatonboglár város és Ordacsehi község közigazgatási területe, illetve szabad kapacitás terhére a környezı települések közigazgatási területe, a fenntartóval kötött feladat-ellátási megállapodás alapján. Jelenleg érvényes megállapodás van Balatonlelle, Balatonszemes, és Karád települések önkormányzataival. Intézményünk mőködése során, alapvetı feladatának tekinti az ellátási területén élı családok 3év alatti gyermekeinek szakszerő és magas színvonalú napközbeni gondozását, nevelését, gyermekneveléshez értı, a gyermekeket tisztelı és szeretı felnıttek segítségével, együttmőködésben a családdal.

6 Férıhelyszám: 25 fı 6 A 2010-es évben férıhelyszám bıvítést kértünk, mert 15/ 1998.(IV. 30.) NM rendelet 40. (2)-(3) bekezdésének január1-tıl hatályos szövege szerint egy bölcsıdei csoportban legfeljebb 12 gyermek gondozható, nevelhetı. A bölcsıdei csoportban, ha valamennyi gyermek betöltötte a második életévét legfeljebb 14 gyermek gondozható.(balatonbogláron egy csoportban 16 gyermek gondozását láttuk el) A módszertani levélben korábban megengedett maximálisan megengedhetı 120%-os feltöltöttség érvényét veszti, a feltöltöttség 100%-os lehet. Ez a jogszabályi változás a bölcsıdei kihasználtság és a normatíva csökkenését vonja maga után tıl a bölcsıdei férıhelyszám: 38 fı A napközbeni ellátást 3 csoportban biztosítjuk. A három gyerekcsoport mőködik: Napocska, Maci, Napraforgó. A 2010-es évben a bölcsıdét igénybe vevı gyermekek száma az év folyamán 62 fı. A naponta ténylegesen bent lévı gyermekek átlaga 23 fı. A kihasználtság a gondozott gyermekekhez viszonyítva 83,25%, a beírt gyermekhez viszonyítva 117% A teljesített gondozási napok száma: Ez az alapja a normatíva kiszámításának- hiányzók nélkül, naponta bent lévık számát jelenti. Gyermekvédelmi kedvezményben részesülık száma: hónap Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. fı %-os kedvezményben részesül (tartós betegség, 3 v. több gyermek): 8 fı A szülık 47%-a nevel 1 gyermeket 41%-a nevel 2 gyermeket 12%-a nevel 3 v. több gyermeket Programjaink: Töklámpás készítése Télapó Rosta Géza zenés elıadása Karácsony Farsang Húsvét Városi Gyermeknap Vonatozással egybekötött kirándulás Óvodába menı gyermekek búcsúztatása Születésnapok megünneplése Szülıi értekezlet, szülıcsoportos beszélgetés Programjaink közül több nyitott, a szülık nagy része szívesen vesz részt benne. Személyi ellátottság:

7 - 1 fı szakmai vezetı - 6 fı kisgyermekgondozó - 1 fı élelmezésvezetı - 1 fı szakács - 1 fı kisegítı, konyhai dolgozó - 2 fı mosó -vasaló-takarító / 1 fı munkaviszonya egészségügyi okok miatt felmentésre került / feladatát közcélú foglalkoztatásával láttuk el. - 1 fı karbantartó / részmunkaidıs II/5. Gyermekjóléti feladatok Gyermek veszélyeztetettségének megszőntetése érdekében Jelzırendszer mőködtetése Az intézményi beszámolók és a gyermekjóléti szolgálat munkája alapján a gyermekek veszélyeztetettségének okai a következık: - gyermeknevelési - anyagi, megélhetési problémák - munkanélküliség (ebbıl adódó feszültség, depresszió, bántalmazások) - gyermeki agresszivitás - gyermekintézménybe való beilleszkedés - családi konfliktus - szenvedélybetegség - szülıi elhanyagolás (testi, lelki, mentális) - családon belüli bántalmazás - gyerekek egymással szembeni agressziója (fizikai bántalmazás, lelki terror) - szülıi elhanyagolás (testi, mentális, érzelmi) - gyermekek önértékelési zavarai - káros anyagok fogyasztása rejtett módon A 2009-es évhez hasonlóan minden jelzırendszeri tag és a gyermekjóléti szolgálat hatékonyan próbált segíteni saját eszközeivel (fejlesztésekkel, logopédiai szolgáltatásokkal, szakkörökkel, szabadidıs programokkal, adatlap, esetjelzések, együttmőködés, járırszolgálat teljesítés, iskolarendır) egy adott gyermek, család problémája esetén. Tapasztaljuk, hogy a városban/községben újonnan érkezı vagy újként alapellátásba kerülı családok (rászorult) esetében, igen rövid idın belül megoldás kerestetik a további gondok, problémák, veszélyeztetettség elkerülése érdekében. A gyermekjóléti szolgálat munkája során együttmőködik, és folyamatosan munkakapcsolatot alakít ki az ellátást végzı szakintézményekkel, állami, egyházi, civil, és gazdálkodó szervezetekkel, különösen: az oktatási-nevelési intézményekkel, vezetıivel, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelısökkel, az osztályfınökkel, a tanárokkal, egészségügyi alapellátást végzı személyekkel/szervezetekkel, háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal a TEGYESZ-el, a gyermekvédelmi szakellátás intézményhálózatával szociális alapszolgáltatókkal, a gyógypedagógiai szakszolgálatokkal, nevelési tanácsadókkal, a szakhatóságokkal, különösen az ÁNTSZ-szel, 7

8 8 a rendırséggel, bírósággal, ügyészséggel, a Büntetés - végrehajtási intézetekkel, a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatallal, a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalával, a régióban mőködı városi gyámhivatalokkal, helyi önkormányzatokkal, azok jegyzıivel, hivatali munkatársaival egyházakkal és szociális intézményeivel, nem állami fenntartókkal és szolgáltatókkal, kiemelten a Magyar Vöröskereszt szervezetével, a szakszervezetekkel, a különbözı, - elsısorban szociális célokra szervezett - civil szervezıdésekkel, alapítványokkal, a pártfogó felügyelıi szolgálatokkal, a megyei igazságügyi hivatallal, Helyi vállalkozókkal S.O.S. Szolgálat Alapítvánnyal Helyi LIONS Szervezettel Kiemelten fontos a rendırséggel való együttmőködésünk s megállapítható, hogy a 2010-es év folyamán aktívan (11 jelzés, rendırség napja, gyereknap, családgondozó segítése az agresszív családtagok esetében) részt vettek a gyermekjóléti szolgálat munkájában és hatékony volt a közremőködésük. Szükség esetén minden egyes alkalommal azonnal kijöttek a helyszínre vagy a kapcsolattartások során segítettek. Bízunk benne, hogy a 2011-es évet is a hatékonyság, a pozitív, gyors együttmőködés fogja jellemezni, valamint az írásos esetjelzések száma is folyamatos lesz év jelzırendszeri szakmaközi megbeszéléseinek témái: Czöndör István Evangélikus lelkész bemutatkozása, kapcsolata a gyermekjóléti rendszerrel A gyermekjóléti alapellátásban történı változások Aktuális problémák, kérések, igények Tájékoztató a szociális tv. változásairól (Dóráné Czár Ildikó) Alkalmi munkavállalás, Út a munkához program, RSZS, Grafológia- Íráselemzés ( Gáligné Pintér Zsuzsanna okleveles grafológus/pedagógus) INDIT Közalapítvány munkája (kábítószer) (Zsoldos Andrea vezetı) Az isk. támogatás folyósításának felfüggesztése és jogszabályi háttere (Szociális és Munkaügyi Intézet Gyermekvédelmi Fıosztálya: Hajnal Renáta és Sidlovics Ferenc) Védelembe vételre, ideiglenes elhelyezésre javaslattétel Súlyos veszélyeztetettség esetén a jelzırendszeri tagok véleményét is figyelembe véve a családgondozó a település jegyzıje felé javaslattal élhet a gyermek érdekében a védelembe vételre. A tárgyaláson a család, gyermek, érintett oktatási, nevelési intézmények illetékes személyei, és a családgondozó vesz részt. 5 esetben( 5 családnál) történt védelembe vételi tárgyalás, melynek során 8 gyermek került védelembe. Ebbıl 2010 márciusában a védelembe vételi felülvizsgálat során 3 gyermek (2 család) esetében a védelembe vétel megszőnt. Továbbá még 2009 novemberében védelembe vett kiskorú novemberében nagykorúvá vált, így a védelembe vétel megszőnt. Ideiglenes elhelyezésre az elmúlt évben nem került sor.

9 2010. évben érkezett esetjelzések száma: - Védınık: 13 - Általános Iskola: 15 - Közép- Szakiskola: 10 - Óvoda: 8 - Bölcsıde: 2 - Rendırség: 11 - Pártfogó felügyelet:5 - Gyámhivatal:10 - Bíróság: 0 - Más Alapszolgáltatási Központ:4 - Egyházi Szervezet:3 - Állampolgár: 6 Összesen: 87 esetjelzés 9 A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek testi, lelki egészségének, családban történı nevelésének elısegítése érdekében: 1. Szabadidıs programokat szervez A szolgálat a gyermek számára olyan szabadidıs programokat közvetít, illetve lehetıségeinkhez mérten szervez, amelyek a családban jelentkezı nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozzák, illetve megszervezése a rossz szociális helyzetben lévı szülınek aránytalan nehézséget okozna. Lehetıséget biztosítunk azon gyermekek részére, akiket szüleik anyagi vagy mentális, párkapcsolati problémák miatt nem tudnak életkoruknak megfelelı kulturális rendezvényekre elvinni. A szolgálat nyilvántartást vezet a településen rendelkezésre álló, szabadidıs programokat nyújtó szervezetekrıl (aktuális információk). Ennek érdekében az intézmény kapcsolatot tart a város mővelıdési intézményeivel, ifjúsági szervezeteivel, programjaikról tájékoztatást ad a gyermekeknek, a szülıknek, valamint az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelısöknek gondozási tevékenységbe ágyazottan év szabadidıs programjai Program megnevezése Szabadidı-Kultúra Helyszín Idıpont Résztvevık száma Szenna Katica tanya Program költsége ( támogatott, önkormányzati, szolgálat által) Alapellátásban lévı gyermekek, családjaik, valamint a lakosság tájékoztatása fı S.O.S. Alapítvány Személyesen, telefonon Gyermeknap Balatonbogl ár- Ordacsehi Helyi bölcsıdések, óvódások, alsó-felsı tagozatos diákok Gyermekjóléti szolgálat, Fonyódi Rendırkapitányság, S.O.S. Szolgálat Alapítvány Személyesen, szórólap, média Kirándulás Fıvárosi fı S.O.S. Alapítvány személyesen

10 Karácsony a szeretet ünnepe Gasztronómia- Töklámpás fesztivál Karácsonyi Nagycirkusz Nagycirkusz B.Boglár- Ordacsehi B.Boglár- Ordacsehi B.Boglár, Varga B. Kultúrális Központ fı Gyermekjóléti szolgálat fı Ordacsehi Önkormányzat S.O.S. Alapítvány Lions Boglári Apaszervezete Szilágyi Miklós vállalkozó család Gyermekjóléti Szolgálat, S.O.S Alapítvány LIONS Boglári Szervezete Vállalkozók Személyesen, Személyesen, telefonon Személyesen, telefon 10 Természetbeni juttatások, adományok osztása, szállítása a rászorult családok, gyermekek részére IDİPONT TARTALOM ADOMÁNYOZó ADOMÁNYOZOTTAK LÉTSZÁMA hó Étkezési vaj S.O.S. Alapítvány 38 család hó Iskolaszer, ruhanemő, játékok, húsvéti édességek, kávé, Játékok, baseball sapkák ( NIKE, ADIDAS, FISHBONE) Sertés, Szárnyas Májkrém, Kávé(MOCATE), Pudingpor, Forró csokoládé S.O.S. Szolgálat Alapítvány S.O.S. Szolgálat Alapítvány S.O. S. Szolgálat Alapítvány 35 család Gyermeknap alkalmából a város gyermekei Szociálisan hátrányos helyzető, veszélyeztetett családok Gyermekruhák, pelenka, S.O.S. Alapítvány 20 család Vecsési Savanyú káposzta Holland Premium Margarin Vecsés, S.O.S. Alapítvány család, Tartós élelmiszer Élelmiszerbank Egyesület Szociálisan hátrányos helyzető, veszélyeztetett családok Tartós élelmiszer csomag, Új játékok, Ruhanemő Karácsonyi csomagok (tartós élelmiszer) Gyermekjóléti Szolgálat S.O.S Alapítvány B.Boglár Lions Szervezete 45 család 10 család Boglár Ruhabörze Ordacsehi - Február Március Április 2. - Április Május Július Szeptember14. - Október Október December December 10. Bőnmegelızés Új munkafolyamatként jelentkezett év során a Rendırség és a gyermekjóléti szolgálat családgondozójának együttes szolgálata a csellengı gyermekek felkutatása érdekében. Ezen program

11 e között került megvalósításra. Minden második pénteken két járırszolgálatban lévı rendır és a családgondozó reggel 8h-12h között teljesített szolgálatot. Az együttmőködés során két alkalommal került sor a fiatalok igazoltatására, akik a Várdombon tartózkodtak. Településünkön szerencsére nem találkoztunk több alaklommal tiltott helyen tartózkodó fiatalokkal, akik az iskolakerülés miatt lettek igazoltatva. Így elmondható, hogy ezen feladat sikeresen fejezıdött be. A családi konfliktusok megoldásának segítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében A szolgálat célja, hogy segítse a szülı-gyermek kapcsolattartás optimálisabbá tételét, különösen azon családoknál, ahol a kapcsolattartás lebonyolítása sorozatos konfliktusok forrása, s ezek feloldásához a képzett szakember segítségét elfogadják az érintettek. Cél, hogy a szolgálat csökkentse, illetve megszüntesse a gyermekek problematikus kapcsolattartás miatti érzelmi veszélyeztetettségét. Mediáció - konfliktuskezelés területén, családi erıszak kezelésében, mint mediátori képesítéssel rendelkezı családgondozó fogadja a gyermekjóléti szolgálathoz fordulókat. Az alapellátás keretén belül gondozott családok körében 70%-ra tehetı a gyermekét egyedül nevelı, elvált, illetve válása után új kapcsolatot létesítı szülık száma. Így szinte napi rendszerességgel találkozunk a gyerekelhelyezés, kapcsolattartás legkülönfélébb problematikájával. A gyermekjóléti szolgálat, válási, gyermek elhelyezési, kapcsolattartási konfliktusok esetében folyamatosan széleskörő segítséget nyújt a családgondozói munkánkba beágyazottan a szociális munka eszközeivel; pszichológiai, mentálhigiénés tanácsadás, pszichológus bevonásával, válási krízisek esetén támogató, segítı beszélgetés biztosításával, jogi tanácsadás közvetítésével, mediációs módszert alkalmazó konfliktuskezelı szolgáltatással.. A mindennapi munkánk során tapasztaljuk, hogy egyre több család kerül válsághelyzetbe (jóval több mint 2009-ben) a munkahely elvesztése, és a pénztelenségbıl kifolyólag. A családok bevételei nem fedezik a családok havi kiadásait, megélhetését. Emiatt a párkapcsolatban, házastársi viszonyban élı gyermekes családok igen nagy bizonytalanságban élik mindennapi életüket. Ez a bizonytalanság a szülık, párok közti konfliktushelyzet kialakulásához, váláshoz, lelki terror, családon belüli bántalmazáshoz, káros szenvedélyek kialakulásához vezet. Mindezt tovább bıvíti a munkanélküliségbıl adódó anyagi nélkülözés, mely a legtöbb esetben depresszióval, alkoholizmussal is társul. Ezek együttes hatásának következtében a gyermekek háttérbe szorulnak, a szülıknek nincs elegendı türelme, figyelme gyermekére. A szülık sok esetben elhanyagolják gyermekeiket, így a fiatalok más úton próbálnak szeretethez, törıdéshez jutni. Így bandákba, rossz társaságba keverednek, mondván, ott érzik a szeretetet, hogy ık is számítnak és tartoznak valahová. Egyre nagyobb számban történt anyagi és szociális támogatás terén segítségnyújtás, információ,-jogi szolgáltatás. A Marcali Nevelési Tanácsadó által mőködtetett utazó pszichológussal jó a kapcsolatunk, hatékonyan tudunk együttmőködni. Bár a településen töltött heti 6 óra igen kevésnek bizonyul, mivel a növekvı problémák miatt egyre több személynek kellett javasolni és igénybe venni a szakember segítségét, a veszélyhelyzetek és szuicid hajlamok elkerülése érdekében. Személyi feltétel: 1 fı családgondozó II/6. Családsegítés A szolgáltatást igénybevevık hozott problémái közül a legkiemelkedıbb az ügyintézési nehézségben való segítségkérés, az információhiány volt, valamint a foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos problémák. Éppen ezért az esetkezelések jellegére jellemzı volt a tájékoztatás, információnyújtás, tanácsadás, ügyintézésben nyújtott segítség, valamint a segítı beszélgetés. Aktív korú rendszeres szociáis segélyezettekkel való foglalkozás Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerı-piaci helyzető aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Az 55. életévét betöltött, és a 14 éven aluli gyermeket nevelı szülınek a rendszeres szociális segély akkor állapítható meg, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy a települési önkormányzat által kijelölt szervvel az együttmőködési kötelezettségét nyilatkozatban vállalja.

12 12 A rendszeres szociális segélyre jogosult személy a segély folyósításának feltételeként a települési önkormányzat által kijelölt szervvel együttmőködik, amelynek keretében az együttmőködésre kijelölt szervnél kérelmezi a nyilvántartásba vételét, a beilleszkedését segítı programban való részvételrıl írásban megállapodik az együttmőködésre kijelölt szervvel, teljesíti a beilleszkedését segítı programban foglaltakat. Folyamatosan közvetítjük a kliensek felé az állásajánlatokat, de a lehetıségek sajnos korlátozottak. Páran közhasznú és közcélú munkát tudtak vállalni. Munkák során azt tapasztaljuk, hogy a konfliktusok túlnyomórészt a munkanélküliségbıl, az abból következı egyéni-társas válságból, az életviteli-életvezetési elhajlások miatt alakulnak ki. Sok esetben a tartósan munkanélküli állapot a személyiség önértékelési zavaraihoz vezet, ezért az egyén a társadalomban hátrányos pozícióját a családon belüli (gyakran erıszakos) dominanciával igyekszik kompenzálni. Ebbıl adódnak a családi konfliktusok, ezért tartjuk fontos feladatnak az egyén munkaerı piaci integrációjában való közremőködést. Együttmőködési megállapodás: ben 23 fı volt a rendszeres szociális segélyezettek száma, a csökkenést az indokolja, hogy csak az 55 év felettiek maradtak bent a rendszerben. Év közben 3-an mentek nyugdíjba, 3 fı szezonális munkát tudott vállalni család vette igénybe a családsegítı szolgáltatást. 141 fı számára történt valamiféle ügyintézés ebbıl 66 fı volt új kliens. Természetbeni juttatások Margarin adomány S.O.S. Szolgálat Alapítvány Vecsési savanyú káposzta S.O.S. Szolgálat Alapítvány Karácsonyi csomag Lions Club Balatonboglár ( 10 család ) Beilleszkedést segítı programok Minden együttmőködésre kötelezett, aktív korú, rendszeres szociális segélyezett személy részére, beilleszkedést segítı programot készítettünk, az ügyféllel megbeszéltek szerint. A beilleszkedési program egyénre szabottan, az ügyfél közremőködésével, fizikai,- szociális- és mentális állapotának figyelembevételével, írásban készült el és megvalósulása a találkozások alkalmával megbeszélésre, szükség esetén módosításra került. A rendszeres szociális segélyezettekkel végzett szociális munka során feladatunk a lelki és szociális krízisbe kerültek segítése annak érdekében, hogy krízishelyzetüket megoldják, és az ezek során szerzett tapasztalataikat életük további nehézségeinek megoldásában kamatoztassák. Összegezve: a rendszeres szociális segélyezettekkel folytatott munka eddigi tapasztalatai alapján megállapítható, hogy legnagyobb problémát a terület szegényes munkahely kínálata jelenti, mely lehetıvé teszi a munkáltatók részére a munkára jelentkezık komoly szelektálását. Így természetesen hátrányos helyzetbe kerültek az alacsony iskolai végzettségő, láthatóan rosszabb egészségi állapotú, idısebb korosztályhoz tartozók. Leggyakrabban igénybevett szolgáltatások: - Segítı elbeszélgetés. - Átmeneti, rendkívüli segély igényléséhez nyomtatvány kitöltése. - Egészségügyi probléma megoldásához segítségnyújtás, átirányítás. - Iratpótlás igénylése. - Tanácsadás. - Pszichológushoz való átirányítás, idıpont egyeztetése. ( Marcali, Kaposvár ) - Jogi segítségnyújtás ( Mobil jogsegélypont ) - Lakásfenntartási támogatás igénylése. Személyi feltétel: 1 fı családgondozó III. Továbbképzések, szakmai, módszertani konzultációk biztosítása

13 13 A családgondozók, szociális gondozók, kisgyermekgondozók szakmai képzéseken, konzultációkon, mőhelymunkákon vesznek részt, az elıírt kreditpontok megszerzése folyamatban van. Az intézmény továbbképzési tervvel rendelkezik. IV. Pénzügyi helyzetkép Intézményünk gazdálkodását tekintve, részben önállóan gazdálkodó intézmény. Költségvetésének bevételi oldalán az alábbi tételek állnak: állami normatíva, kistérségi normatíva, intézményi térítési díj bevételek. Kiadásaink: a bér és járulék költségek, fenntartási, mőködési költségek évi költségvetés Idısek nappali ellátása Intézményi bevétel (ezer forint) Bölcsıdei ellátás Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Összesen Kiadás(ezer forint) Állami normatív támogatás 2010-évre: ezer forint. Mutató É+HS=étkeztetés és házi segítségnyújtás 3473/251= É+INE=étkeztetés és idısek nappali ellátása 3542/251= É=étkeztetés 24951/251= HS= házi segítségnyújtás 1409/251= Bölcsıdei ellátás 5457/ Családsegítés Lakosságszám után Gyermekjóléti szolgálat Lakosságszám után Kistérségi normatíva Összesen V. Ellenırzések tapasztalatai Intézményünknél a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal tartott ellenırzést 2010 novemberében. Ellenırizte a szociális étkeztetés,- házi segítségnyújtás, -családsegítı szolgálat személyi és tárgyi feltételeit. Az ellenırzés során vizsgálatra került, hogy a szociális intézmény mőködése, tevékenysége megfelel-e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben valamint a végrehajtási rendeleteiben foglalt követelményeknek. Általános megállapítások: Étkeztetés: a kiszállítást a Közterület-fenntartó gépjármővével, és egy közcélú gondozónıvel oldják meg. Helyben étkezés az idısek klubjában biztosított. Ordacsehiben vállalkozó szállítja házhoz.

14 14 Idısek nappali ellátásai: a teljes körő akadálymentesség nem biztosított. Az étkezın felül 2 közösségi helyiség található, az egyikben a gondozók irodája nyert elhelyezést, a másikat 2 db heverı elhelyezésével pihenıszobának is használják. Mozgáskorlátozottak számára nem biztosított a vizes helyiség. Házi segítségnyújtás: a gondozáshoz és az utazáshoz szükséges eszközök (intézményi kerékpár) rendelkezésre állnak. Családsegítés: Mozgáskorlátozottak számára nem biztosított a vizes helyiség, a bejáratnál 7 fokú lépcsı található, de rámpa nem került kiépítésre. Interjúszoba és iroda rendelkezésre áll, valamint a megfelelı infrastruktúra biztosított. A Magyar Államkincstár az elmúlt évben a bölcsıdei normatíva igénylését ellenırizte, az ÁNTSZ a bölcsıdei helyiségek alkalmasságát vizsgálta a férıhelybıvítés miatt. Intézményünk feladata sokrétő, szakmájukhoz elhivatott kollégáimmal együtt igyekszünk maximális segítséget nyújtani az ellátottak igényeihez igazodva. Tisztelettel kérem a beszámoló elfogadását! Balatonboglár, 2011.március 30. Koós Marianna intézményvezetı Határozati javaslat A képviselı-testület elfogadja a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ évi munkájáról szóló beszámolót.

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 május 30 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Alapszolgáltatási Központ beszámolója a feladatok ellátásáról.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013 május 29 - i ülésére a 3.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolója

Részletesebben

2010. december 9. napján tartandó rendkívüli. Szociális szolgáltatás tervezési koncepció felülvizsgálata

2010. december 9. napján tartandó rendkívüli. Szociális szolgáltatás tervezési koncepció felülvizsgálata Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333 Ügyiratszám: 70-12-1 /2010. Sorszám: 5 ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014.szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 6. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Átfogó értékelés Ordacsehi

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 60.002-6/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 24. napján tartandó ülésére Tárgy: Platán

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 3. számú elıterjesztés ELİTERJESZTÉS KÉTHELY TELEPÜLÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2014. évi Mőködésérıl, tevékenységérıl Elıadó: Hosszúné Tóth Rita Intézményvezetı 1 Tisztelt Képviselı Testület! Az

Részletesebben

ENYINGI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGRİL

ENYINGI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGRİL Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 8130 Enying, Szabadság tér 2. Tel/Fax: 22/372-311; 22/572-065 e-mail: enying@egyszocint.axelero.net Száma: 56-2/3013 ENYINGI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

Részletesebben

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGRİL

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGRİL Egyesített Szociális Intézmény 8130 Enying, Szabadság tér 2. Tel/Fax: 22/372-311; 22/572-065 e-mail: enying@egyszocint.axelero.net Száma: 236/2012 EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGRİL

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 25-i ülésére 5. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 25-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Kiszombor, Szegedi u. 2. S Z A K M A I P R O G R A M I. Általános rész, az intézmény alapadatai II. Szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatások 1. Étkeztetés

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés!

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés! AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Átfogó értékelés. Hajdúnánás Városi Önkormányzat. 2013. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés. Hajdúnánás Városi Önkormányzat. 2013. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Melléklet a 2014. (IV. ) számú Képviselı-testületi Határozathoz Átfogó értékelés Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2 Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

(XI. 24.) SzCsM rendelet módosításáról szóló 10/2006. (XII. 27.) SzMM rendelet.

(XI. 24.) SzCsM rendelet módosításáról szóló 10/2006. (XII. 27.) SzMM rendelet. Beszámoló a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat szociális alapszolgáltatási feladatainak ellátásáról 2010. ben Budakeszi, Budajenı és Tök településeken Elızmények A szociális intézmény egységes létrehozásáról

Részletesebben

Átfogó értékelés. Hajdúnánás Városi Önkormányzat. 2014. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés. Hajdúnánás Városi Önkormányzat. 2014. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Melléklet a 2014. (IV. ) számú Képviselı-testületi Határozathoz Átfogó értékelés Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: hivataluny@invitel.hu ==================================================================

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Böhönye Község. Szociális Szolgálattervezési Koncepciója

Böhönye Község. Szociális Szolgálattervezési Koncepciója Böhönye Község Szociális Szolgálattervezési Koncepciója Készítette: Böhönye Község Önkormányzat Képviselı-testületének felkérésére Böhönye Község Szociális és Gyermekjóléti Szociális Központja Készült:

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2010. évben 2011. évben Állandó bejelentett lakosok száma:

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 E L İ T E R J E S Z T É S Pécel Város Önkormányzatának értékelése Pécel Város gyermekjólétigyermekvédelmi

Részletesebben

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 1. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.. (3) bekezdése a legalább

Részletesebben

Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának

Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2010. évi BESZÁMOLÓJA Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2010. évi tevékenységeirıl Kertváros Gyáli Kistérség

Részletesebben