PEDAGÓGIAI PROGRAM Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium Budapest, 2010.november

2 A Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium pedagógiai programja Készült a Közoktatási törvény a alapján. Bevezetése: először szeptember 1. módosítva: szeptember 1., március, szeptember 1.(teljes átdolgozás a Fenyves Utcai Általános Iskolával történt összevonás miatt), szeptember 1., szeptember A pedagógiai program elfogadásához a tantestület kétharmados többsége szükséges. Módosítását a tantestület legalább 20%-a kezdeményezheti. Az intézmény neve: Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium székhelye: Budapest, II. Pasaréti út telephelye: Budapest, II. Fenyves utca 1-3. (2007. augusztus 1-től) Az alapító szerv neve: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Budapest, II. ker. Mechwart liget 1. A felügyeleti szerv: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Budapest, II. ker. Mechwart liget 1. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy Az intézmény működési területe: az intézmény általános iskolai körzeti feladatokat lát el a körzetében lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek tekintetében. Az intézmény típusa: többcélú intézmény (egységes iskola) általános iskola és gimnázium (5 évfolyam) Az intézmény évfolyamainak száma: 13 évfolyam tagozat megnevezése: általános iskola: általános tantervű tagozat (1-8. évfolyam) két tannyelvű tagozat (1-8. évfolyam) gimnázium: két tannyelvű tagozat (9-13. évfolyam) nyelvi előkészítő (NYEK) osztály (9-13. évfolyam, felmenő rendszerben szeptember 1-től)) maximálisan felvehető tanulólétszám: 950 fő Az iskola alapító okiratának, működési engedélyének száma, kelte: 219/2009. (V. 21.) számú Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületi határozat Az iskola postacíme: 1026 Budapest, Pasaréti út Telefon/fax: és

3 Tartalomjegyzék A Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium pedagógiai programja Bevezetés. Iskolánkról röviden Két tanítási nyelvű (magyar angol) oktatás Integrált oktatás-nevelés (2009. évi módosítás) Az intézményünkben megvalósuló integrált nevelés, oktatás Az intézményünkben folyó integrált nevelés, oktatás segítése utazó gyógypedagógus munkájával Személyi feltételek Az iskolai tanulólétszámok alakulása között Felvételi mutatók a két tanítási nyelvű osztályokban Kimutatás a 12. osztály FPI által a fővárosi középiskolákban (gimnázium és szakközépiskola) szervezett bemeneti (2002.) és utómérések (2004.) eredményéről Kiemelés a Középiskolák felvételi és érettségi átlageredményei c. Országos Közoktatási Intézet (OKI) kiadványból Kimutatás az érettségizettek továbbtanulásáról a felsőfokú oktatási intézményekben (2003. évtől van adat) Az érettségizettek felvétele a felsőoktatási intézményekbe Tárgyi-dologi feltételek: Az iskola nevelési programja Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Nevelésfilozófiánkról célmeghatározás A két tanítási nyelvű osztályok nevelés - oktatási célja Az iskolától elvárt társadalmi követelmények A sajátos cél, a speciális feladat meghatározása Az iskola pedagógiai alapelvei A személyiség fejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztése (2009. évi módosítás) Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelési, oktatási szempontú jellemzői Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai (alapfokú nevelés) Az integrált keretek között nevelt enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlesztése A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók iskolai fejlesztésének elvei (2009. évi módosítás)

4 2.4.1 A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanuló A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók iskolai fejlesztése A fejlesztés alapelvei, különös tekintettel a magatartási zavarokra A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Az iskola egészségnevelési, egészségfejlesztési programja A közoktatási esélyegyenlőség megvalósulásával kapcsolatos feladatok A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenyég A tanulási zavarral bíró tanulók felzárkóztatása A szociális hátrány enyhítését segítő tevékenység A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Környezeti nevelési program A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke A szülő, a tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, tovább-fejlesztésének lehetőségei. Az iskolai közösségek szervezésének lehetőségei Az iskolai élet, a tehetség, a képesség kibontakoztatását, a szociális hátrányok, beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését segítő tevékenységek megvalósításának színterei A közösségfejlesztés feladatai megvalósításának területei Az iskola helyi tanterve Iskolánk képzési struktúrája A helyi tanterv forrásai A nem szakrendszerű oktatás felmenő rendszerű kiléptetése: Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Az iskolába,- és a magasabb évfolyamaira lépés feltételei Az angol nyelvi vizsgák rendszere 9-12 évfolyamokon és a százalékos eredmények osztályzattá alakítása Az ismeretek számonkérésének követelményei és formái, az iskolai beszámoltatás Az iskola értékelési elvei és rendszere, jutalmazás Modulok értékelése, minősítése, beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe Az érettségi vizsga Az érettségi vizsga emeltszinten Az érettségi vizsga középszinten A Föld szerkezete és fizikai jellemzői / The structure and composition of the Earth

5 3.11 A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek Z á r a d é k Mellékletek A tanórai oktató és nevelőmunkát segítő taneszközök jegyzéke Jeles napok Értékelő lap első osztályosoknak A nem szakrendszerű oktatás Szöveges értékelő lap a nem szakrendszerű oktatásban (5. és 6.o.) résztvevők számára Cambridge First Certificáte of English (10. évfolyam) átváltási táblázata Cambridge Advenced of English (11. és 12. évfolyam) átváltási táblázata Óratervek: általános iskola (1.a 4.b) általános iskola (5.a 8.b) gimnázium (9.a 13.a és 9.b 13.b) (2008. évi módosítás) 4

6 1. Bevezetés. Iskolánkról röviden A Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 13 évfolyamos (8+5 szerkezetű) önkormányzati fenntartású közoktatási intézmény augusztus elsejétől jogutód intézménye a Fenyves Utcai Általános Iskolának Mint általános iskola nagy hagyományokkal rendelkezik. Haladó pedagógiai hagyományaira épülve, korszerű ismeretekkel felruházott, őszinte, a környezetével harmóniában élő, a humanista értékeket felvállaló és valló, cselekvő hazafiságra kész ifjúság felnevelését tartja elsődleges céljának. Gondoskodik, hogy tanulói elsajátítsák az alapvető erkölcsi normákat, kompetenciákat. Tiszteletben tartja a szülőknek azt a jogát, hogy gyermekeik világnézeti neveléséről döntsenek. Biztosítja a vallási, illetve világnézeti ismeretek, tudás tárgyilagos és többoldalú átadását, anélkül, hogy állást foglalna vagy a tanulókat állásfoglalásra kényszerítené ezek igazságtartalmát illetően. Integrálva vállalja a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek oktatását, nevelését is a 8. osztály végéig. Annak érvényesítéséhez miszerint a tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy számára megfelelő oktatásban részesüljön az iskola a fenntartóval, a családdal, szakmai és civil szervezetekkel együttműködve, a tanulási esélyegyenlőség segítésének elveit betartva szervezi a nevelő-oktató munkát. Az intézmény korszerűen kialakított iskola: az általános iskolában angol - magyar két tanítási nyelvű vagy általános tantervű osztályok indulnak angol vagy német nyelvtanulási lehetőséggel, a gimnáziumban angol - magyar két tanítási nyelvű vagy nyelvi előkészítő (NYEK) program szerint (angol és spanyol vagy francia vagy német vagy olasz) szervezett osztályok indulnak, ahol második idegen nyelvként választhatóan francia, olasz, német vagy spanyol nyelvet oktatunk bontott csoportokban. Számunkra fontos az odafigyelő, családias légkörben megvalósuló pedagógiai munka. 1.1 Két tanítási nyelvű (magyar angol) oktatás A két tanítási nyelvű ( a ) osztályokban a tanítás az alábbi táblázatban leírtak alapján az általános iskolában két nyelven (magyarul és angolul), a gimnáziumban angol nyelven történik. 1.a 2.a 3.a 4.a 5.a 6.a 7.a 8.a angol nyelv ének, rajz, technika 9.a angol nyelv környezetismeret, rajz, technika/ének angol nyelv természetismeret, művészettörténet, testnevelés/informatika angol nyelv művészettörténet, földrajz/ célnyelvi civilizáció/ angol irodalom /testnevelés/ informatika angol nyelv művészettörténet, földrajz/ célnyelvi civilizáció/ angol irodalom /testnevelés/ informatika 10.a 11.a 12.a 13.a angol nyelv general science, szaknyelvi előkészítő angol nyelv történelem, földrajz, matematika angol nyelv történelem, földrajz, biológia, matematika angol nyelv történelem, célnyelvi civilizáció, matematika, biológia angol nyelv történelem, célnyelvi civilizáció, matematika, biológia A követelményeket a tanulóknak általános iskolában magyarul és/vagy angolul, a gimnáziumban angolul kell teljesíteniük. 5

7 A 13. évfolyam végén szervezett érettségi vizsgán a tanulók két általuk választott tárgyból angol nyelven vizsgáznak, így kétnyelvű érettségi oklevelet kapnak. Az érettségi felkészüléshez illetve az eredményes magyar nyelven tehető felvételi vizsga segítése céljából évfolyamokon az angolul tanított közismereti tárgyakból - igény szerint - az angol nyelvű tudás mellé" kiegészítésként " a magyarul tudást, főképp a magyarul vizsgázást " elősegítő foglalkozásokat szervezünk. A nyelvoktatás mellett nagy hangsúlyt helyezünk az informatika oktatásra, az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek elsajátítására és a környezetvédelmi nevelésre. Oktató-nevelő munkánkat családias légkörű, kiegyensúlyozottságot biztosító tanár-diák kapcsolat keretében valósítjuk meg. A kapcsolatteremtés (tartás) és a kommunikációs készségek elmélyítése érdekében partneriskolai kapcsolatokkal rendelkezünk Németországban, Olaszországban, USA-ban és Kárpátalján, továbbá diákutazásokat szervezünk Angliába, Franciaországba és Spanyolországba. 1.2 Integrált oktatás-nevelés (2009. évi módosítás) Az általános tantervű általános iskolai ( b ) osztályok feladata a Budapest II. Kerületi Önkormányzat fenntartása alá tartozó iskolák munkamegosztása alapján a még integrálható enyhe értelmi fogyatékos mint sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók nevelése, oktatása is a szakértői bizottság(ok) szakvéleménye alapján. Az integrált iskolai neveléshez és oktatáshoz szükséges utazó gyógypedagógus foglalkoztatását, az iskola óratervében adott évfolyamot (osztályt) érintően évente megtervezett egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások heti időkeretét (a heti tanítási órák 15%-a) a fenntartó önkormányzat biztosítja. Az integrált oktatást A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei c. alapdokumentumban leírtak szerint valósítjuk meg. Az SNI gyerekek létszámát osztályonként az iskolánkat évek óta jellemző magas osztálylétszámok (alsó tagozatban fő, felső tagozatban fő) miatt nem haladhatja meg a két főt (a Kt. optimális osztály létszám esetén 2-3 főt ír le). Az enyhe értelmi fogyatékos tanulót az iskolai osztály létszámának megállapításakor 2 tanulóként kell számításba venni. Az integráltan nevelt SNI tanulóról Egyéni fejlődési lap -ot vezetünk Az intézményünkben megvalósuló integrált nevelés, oktatás A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő - integrált - oktatásuk. Intézményünk ezáltal többet vállal, magasabb értéket kínál, mint részvétet és védettséget. Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedését, a többi tanulóval való együtt haladását tekintjük, melynek eredményes megvalósítását az alábbi tényezők biztosítják: - A pedagógusok és a szülők közösségének felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására. - Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülés specifikus módszertani eljárások alkalmazása. - A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé teszi az egyes gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai - esetenként egészségügyi - eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanítástanulást segítő speciális eszközök alkalmazását. 6

8 - A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógus, aki a) a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak - egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző - módosulásait; b) szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít, a differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; c) a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói teljesítmények elemzése alapján - szükség esetén - megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz; d) egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres; e) alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez; f) együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba Az intézményünkben folyó integrált nevelés, oktatás segítése utazó gyógypedagógus munkájával A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő - a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező - gyógypedagógiai tanár/terapeuta (utazó gyógypedagógus) az együttműködés során a) segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; b) javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.); c) segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök kiválasztásában, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről; d) javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazására; e) figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; f) együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; g) terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon - egyéni fejlesztési terv alapján a rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben -, ennek során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra. Intézményünk igénybe veszi az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények, szak- és pedagógiai szakmai szolgáltatását, az utazó gyógypedagógiai hálózat működtetésére kijelölt intézmények segítségét a fővárosi közoktatás-fejlesztési tervekben meghatározott feladatellátás szerint. 1.3 Személyi feltételek Az iskolánkban dolgozó pedagógusokat az alapos tárgyi tudás, pedagógiai felkészültség, szakmai tevékenységünket a kiegyensúlyozott munka, a megújulási törekvés, az egyéni arculat kialakításának szándéka jellemzi. Ezen jellemzők mellett fontos tényező a hiteles emberi tartás, a felelősségérzet. Az angol nyelvű tanítás személyi feltételei biztosítottak. A még szükséges beiskolázások a középtávú beiskolázási terv szerint folynak. 7

9 A szakmai megújulásban jelentős szerepe van a nevelőtestület működését meghatározó munkaközösségeknek: alsó tagozatos napközis osztályfőnöki humán idegen nyelvi természettudományos könyvtár, szabadidő, sport munkaközösség Az engedélyezett (összes) közalkalmazott létszám alakulása között pedagógus összesen oktató-nevelő munkát végző alkalmazottak ügyviteli-technikai dolgozók összes közalkalmazott 1996/ / / / / ,5 1,5 18,5 75,5 2001/ ,5 18, / ,5 18, / ,5 18, / , ,5 2008/ ,5 14, / ,5 4,5 14,5 89,5 8

10 A tantestület szakos összetétele szeptember 1-jén Tanító 9 fő 9 álláshelyen 11,4 % Napközis nevelő 12 fő 12 15,2 % álláshelyen Szakos tanár 55 fő 47 69,4 % álláshelyen Könyvtáros tanár 3 fő 2 álláshelyen 4,0 % Pedagógusok összesen 79 fő 70,5 álláshelyen 100 % Az összes pedagógusból Angol nyelvtanár 12 fő 9 álláshelyen 12,6 % Angol anyanyelvű tanár 1 fő 1 álláshelyen 1,4 % Fullbright tanárcsere (USA) Angol közismereti szakos (tanító, 14 fő 5 álláshelyen 7 % ének, történelem, földrajz, biológia, matematika, informatika, testnevelés) Felsőfokú nyelv vizsgával tanító 2 fő 1,5 álláshelyen 2,1 % Középfokú nyelvvizsgával tanító 2 fő 2 álláshelyen 2,8 % Középfokú nyelvvizsgával 1 fő 0,5 álláshelyen 0,7 % szakkönyvtáros Angol és angol közismereti szakos 34 fő 19 álláshelyen 26,6 % összesen Az összes pedagógusból egyéb nyelvszakos: Német nyelvtanár 2 fő 1 álláshelyen 1,4 % Francia nyelvtanár 3 fő 1 álláshelyen 1,4 % Olasz nyelvtanár 1 fő 0,6 álláshelyen 0,8 % Spanyol nyelvtanár (1 anyanyelvi) 2 fő 0,9 álláshelyen 1,2 % Egyéb nyelvtanárok összesen 8 fő 3,5 álláshelyen 4,8 % 2% 3% 1% 2% 2% 1% 2% 7% 10% 12% 1% 0% 10% 2% 45% Tanító Napközis nevelő Szakos tanár Könyvtáros tanár Angol nyelvtanár Angol anyanyelvű tanár Fullbright tanárcsere (USA) Angol közismereti szakos Felsőfokú nyelv vizsgával tanító Középfokú nyelvvizsgával tanító Középfokú nyelvvizsgával szakkönyvtáros Német nyelvtanár Francia nyelvtanár Olasz nyelvtanár Spanyol nyelvtanár 9

11 1.4 Az iskolai tanulólétszámok alakulása között általános iskola (fő) gimnázium (fő) összesen Az iskolai tanulócsoportok alakulása szeptember 1-től év általános iskola két tannyelvű osztályok általános tantervű osztályok* két tannyelvű osztályok gimnázium nyelvi előkészítő osztályok napközi összesen 2009/ a 8.a 8 tan. cs. 1.b 8.c 12 tan. cs. 9.a 13.a 5 tan. cs. 9.b-10.b 2 tan. cs

12 1.5 Felvételi mutatók a két tanítási nyelvű osztályokban Általános iskola Általános iskola 1. évfolyam Tanév jelentkezett (fő) felvett (fő) arány (túljelentkezés) 1999/ ,5-szeres 2000/ ,9-szeres 2001/ ,2-szeres 2002/ ,5-szeres 2003/ ,7-szeres 2004/ ,1-szeres 2005/ ,2-szeres 2006/ ,7-szeres 2007/ ,5-szeres 2008/ ,6-szeres 2009/ ,5-szeres 2010/ ,9-szeres 11

13 Gimnázium Tanév Gimnázium 9. évfolyam jelentkezett (fő) felvett (fő) arány (túljelentkezés) 1999/ ,5-szeres 2000/ szörös 2001/ ,4-szeres 2002/ szoros 2003/ ,5-szeres 2004/ ,1-szeres 2005/ ,4-szeres 2006/ ,7-szeres 2007/ ,1-szeres 2008/ ,2-szeres 2009/ ,2-szeres 2010/ szeres Megjegyzés: a 2002/2003. tanévtől a XII. kerületi Táncsics Mihály Gimnázium is két tanítási nyelvű gimnáziumi osztályokat (2 osztály/évfolyam) indított. 12

14 1.6 Kimutatás a 12. osztály FPI által a fővárosi középiskolákban (gimnázium és szakközépiskola) szervezett bemeneti (2002.) és utómérések (2004.) eredményéről Tantárgy Bemenet Utómérés Változás a rangsorban Elért hely ( ) Elért hely az iskolák rangsorában Szabó Lőrinc / fővárosi átlag % az iskolák rangsorában Szabó Lőrinc / fővárosi átlag % + előbbre lépés Anyanyelv / 52% A teszt 3. B teszt / 43% 59 / 45% +5 hely +4 hely Matematika / 38% A teszt 3. B teszt / 43% 76 / 42% + 3 hely + 6 hely Fizika / 37% A teszt 2. B teszt / 27% 33 / 22% + 10 hely + 8 hely Kémia / 30% A teszt 5. B teszt / 52% 58 / 50% + 5 hely + 6 hely Informatika / 43% Elmélet 4. Gyakorlat / 43% 95 / 62% + 1 hely + 5 hely Átlag helyezés / 40% / 43% + 5 hely 13

15 1.7 Kiemelés a Középiskolák felvételi és érettségi átlageredményei c. Országos Közoktatási Intézet (OKI) kiadványból Az Országos Közoktatási Intézet évi kiadványának 2.sz melléklete tartalmazza a Középiskolák felvételi írásbeli és érettségi átlageredményei -t, külön az első ízben megszervezett kétszintű érettségi részletes adatait. Az ország 302 gimnáziuma közül 5 gimnáziumnak magasabb az átlageredménye 90 %-nál: Szabó Lőrinc Gimnázium Budapest II. ker. 95,3 % Budapesti Osztrák Gimnázium 94,7 % Magyar - Angol T.NY. Gimnázium Balatonalmádi 94,5 % Waldorf Iskola Budapest II. ker. 91,2 % Fazekas Mihály Gimnázium Budapest VIII. ker. 90,5 % A további 297 gimnázium első kétszintű érettségi eredménye 51,5 89 % között szóródik. Az adatok nevezett OKI kiadvány oldalain találhatók. 100,0% 90,0% 80,0% 89,00% 90,50% 91,20% 94,50% 94,70% 95,30% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 51,50% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 297 gimnázium: 51,5-89 % között Fazekas Mihály Gimnázium Budapest VIII. ker. Waldorf Iskola Budapest II. ker. Magyar - Angol T.NY. Gimnázium Balatonalmádi Budapesti Osztrák Gimnázium Szabó Lőrinc Gimnázium Budapest II. ker. 14

16 1.8 Kimutatás az érettségizettek továbbtanulásáról a felsőfokú oktatási intézményekben (2003. évtől van adat) Év (utolsó ált. tantervű osztály, 4 éves) (első két tannyelvű osztály, 5 éves) (két tanítási nyelvű osztály) (két tanítási nyelvű osztály) (két tanítási nyelvű osztály) (két tanítási nyelvű osztály) (két tanítási nyelvű osztály) (két tanítási nyelvű osztály) Érettségizők száma Egyetemre nyert felvételt Főiskolára nyert felvételt Felsőfokú (OKJ) szakképzésre nyert felvételt Nincs adat / nem nyert felvételt 31 fő 9 fő (29%) 11 fő (36%) 6 fő (19%) 5 fő (16%) 23 fő 12 fő (52%) 6 fő (26%) 3 fő (13%) 2 fő (3%) 36 fő 26 fő (72%) 9 fő (25%) 1 fő (3%) 0 fő 34 fő 21 fő (62%) 8 fő (23%) 3 fő (9%) 2 fő (6%) 26 fő 13 fő (50%) 9 fő (35 %) 1 fő (4%) 3 fő (11%) 33 fő 30 fő (91 %) fő (9 %) 0 fő 39 fő 38 fő (97,5 %) - 0 fő 1 fő (2,5 %) 40 fő 38 fő (95 %) - 1 fő (2,5 %) 1 fő (2,5 %) 1 A második kétszintű érettségi éve: felkészítésünk az érettségi vizsgákra kiemelkedően eredményes volt, országos első helyet jelentettek az eredmények mind az emeltszintű, mind a középszintű érettségi vizsgaeredmények átlagát illetően. 2 A Bolognai képzés belépése a felsőoktatásban 15

17 Év Érettségizők száma Egyetemre nyert felvételt Főiskolára nyert felvételt Felsőfokú (OKJ) szakképzésre nyert felvételt Nincs adat / nem nyert felvételt Összesen fő 183 fő (69%) 47 fő (19%) 18 fő (7%) 14 fő (5%) 16

18 1.9 Az érettségizettek felvétele a felsőoktatási intézményekbe egyetemi felvételt nyert 26 fő (72%) ebből: ELTE BTK (állami) 7 fő Károli, szegedi BTK (állami) 2 fő BME (állami) 5 fő jogi karok (állami) 3 fő TTK (állami) 4 fő orvosi, gyógyszerész, állatorvosi, zoológus (állami) 4 fő közgazdasági (állami) 1 fő főiskolai felvételt nyert 9 fő (25%) (gazd. tud., külkereskedelmi, vendéglátóipari turisztika, angol kommunikáció, IBS, ÁVF felsőfokú szakképzés (ÁJ FSZ)-be nyert felvételt 1 fő (3%) nem nyert felvételt 0 fő 3% 19% 25% 6% 3% 11% 14% 11% 8% ELTE BTK (állami) BME (állami) TTK (állami) orvosi, gyógyszerész, állatorvosi, közgazdasági (állami) felsőfokú szakképzés (ÁJ FSZ)-be nyert felvételt Károli, szegedi BTK (állami) jogi karok (állami) zoológus (állami) főiskolai felvételt nyert 17

19 2006. egyetemi felvételt nyert 21 fő (62%) ebből: ELTE, Pázmány jogi karok (állami) 4 fő ELTE BTK (állami) 3 fő ELTE TTK (állami) 3 fő SOTE orvosi, TF (1+2 fő) (állami) 3 fő BME (állami) 4 fő Közgazdasági 5 fő (3 fő állami, 2 fő költségtérítéses) főiskolai felvételt nyert 8 fő (23%) ebből: BGF (állami) 5 fő ÁVF (állami) 1 fő Idegenforg. Főisk. (állami) 1 fő felsőfokú szakképzés (ÁJ FSZ)-be nyert felvételt 3 fő (9%) nem nyert felvételt (BME ép. mérnöki, iparművészeti) 2 fő (6%) 3 fő 2 fő 4 fő 1 fő 1 fő 3 fő 3 fő 5 fő 3 fő 2 fő 3 fő 4 fő ELTE, Pázmány jogi karok (állami) ELTE TTK (állami) BME (állami) közgazdasági (költségtérítéses) ÁVF (állami) felsőfokú szakképzés (ÁJ FSZ)-be nyert felvételt ELTE BTK (állami) SOTE orvosi, TF (1+2 fő) (állami) közgazdasági (állami) BGF (állami) Idegenforg. Főisk. (állami) nem nyert felvételt (BME ép. mérnöki, iparművészeti) 18

20 2007. egyetemi felvételt nyert 13 fő (50%) ebből: ELTE(állami) 4 fő POTE orvosi (állami) 1 fő BME (állami) 1 fő Corvinus Egyetem) 6 fő Vancouver Kanada (pszichológus) 1 fő főiskolai felvételt nyert 9 fő (35%) BGF (állami) 5 fő Idegenforg. Főisk, (állami) 1 fő Kodolányi Főiskola (kommunikáció) 1 fő Mozgássérültek Pető András Int. (konduktor) 1 fő Károly Róbert Főiskola (gazd. és vid. fejl.) 1 fő felsőfokú szakképzés (ÁJ FSZ)-be nyert felvételt 1 fő (4%) nem nyert felvételt 3 fő (11 %) 4% 4% 4% 12% 15% 4% 4% 4% 22% 19% ELTE (állami) Corvinus Egyetem BME (állami) BGF (állami) Idegenforg. Főisk. (állami) Károly Róbert Főiskola nem nyert felvételt 0% 4% 4% POTE (állami) Vancouver-Kanada (pszichológus) Kodolányi Főiskola (kommunikáció) Mozgássérültek Pethő Intézet (konduktor) felsőfokú szakképzés (ÁJ FSZ)-be nyert felvételt 19

21 2008. egyetemi felvételt nyert 30 fő (91%) ebből: ELTE 10 fő SZOTE orvosi 1 fő Corvinus Egyetem 6 fő BME 3 fő JATE 3 fő Pázmány Péter Tud. Egy. 1 fő BGF 6 fő (A 30 főből csak 3 fő jár költségtérítéses szakokra) főiskolai felvételt nyert 0 fő felsőfokú szakképzés (ÁJ FSZ)-be nyert felvételt 3 fő (9%) (konduktor-,színész -, kozmetikus-sminkmester képzések) nem nyert felvételt 0 fő 8% 17% 28% 3% 8% 8% 3% 8% 17% ELTE Szote BME Corvinus Egyetem BME JATE Pázmány Péter Tud. Egy. BGF felsőfokú szakképzés (ÁJ FSZ) 20

22 2009. egyetemi felvételt nyert 38 fő (97,5%) ebből: BGF 10 fő ELTE 6 fő BME 6 fő Corvinus Egyetem 4 fő Külföldi egyetem 3 fő ebből: Táncművészeti E.(Spanyolország) 1 fő Közgazdasági E. (Ausztria) 1 fő Nyelvi szak (Olaszország) 1 fő Pázmány Péter Tudományegyetem 2 fő Kommunikációs Főiskola 2 fő Károli Gáspár Református Egyetem 1 fő Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1 fő Szent István Egyetem 1 fő nem jelentkezett 1 fő (2,5%) 5% 3% 3% 3% 3% 27% 5% 8% 11% 16% 16% BGF ELTE BME Corvinus Egyetem Külföldi egyetem Pázmány Péter Tudományegyetem Kommunikációs Főiskola Károli Gáspár Református Egyetem Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Szent István Egyetem nem jelentkezett 21

23 2010. egyetemi felvételt nyert 38 fő (95%) ebből: Corvinus Egyetem 13 fő ELTE 5 fő BGF 5 fő Pázmány Péter Tudományegyetem 3 fő József Attila Tudományegyetem 3 fő BME 2 fő Külföldi egyetem 3 fő ebből: USA 1 fő Hollandia (Hága) 1 fő Írország (Dublin) 1 fő Szent István Egyetem 1 fő Színművészeti Egyetem 1 fő IBS (angol nyelvű képzés) 2 fő felsőfokú szakképzés (ÁJ FSZ)-be nyert felvételt 1 fő (2,5%) (informatikus, rendszergazda) nem jelentkezett 1 fő (2,5%) 22

24 23

25 1.10 Tárgyi-dologi feltételek: A Pasaréti úti épület Budapest II. kerületének zöldövezetében található, az Apáthyszikla alatt, az Ördögárok partján ben épült, amelyet 1993-ban felújítottak és 7 tantermes szárnnyal bővítettek. Udvara nem túl tágas, zöld előkerttel, sportudvarral (20x40 m), aszfalt burkolatú (kézilabda) pályával rendelkezik, amelyet meredek domboldal zár le. A Fenyves utca 1-3. sz. telephely is a Pasarét zöldövezetében, tömegközlekedéssel jól megközelíthető helyen található. Az épület 1934-ban épült, bővítése, felújítása folyamatosan biztosított. Pasaréti úti épület Fenyves utcai telephely A tantermek száma: 16 db 12 db Szaktantermek: - biológia - földrajz 1 db - fizika kémia/ fizika-technika 1 db 1 db - angol nyelvi (kisméretű) 4 db 1 db - francia olasz nyelvi (kisméretű) 1 db - német nyelvi (kisméretű) 1 db - számítástechnika 1 db 1 db - számítástechnika (kisméretű) 1 db Egyéb (oktatási célú) helyiségek: - tankonyha 1 db - szertár 2 db2 db - könyvtár (120 m 2 /30 m 2 ) 1 db 1 db - tornaterem (160 m 2 /288 m 2 ) 1 db 1 db - tornaszoba (100 m 2 ) 1 db - szabadtéri futópálya 1 db - korongozó műhely 1 db A tornaterem 160 m 2 -es alapterületével nem felel meg az előírásoknak. Mielőbb szükséges egy tornacsarnok építése. Hiányzik egy a nagyrendezvényekre, stb. alkalmas aula. Egyéb (kiszolgáló) helyiségek: - tanári szoba 2 db 1 db - igazgatói 1 db - igazgatóhelyettesi 2 db 1 db - iskolatitkár g. munkatársi 1 db 1 db - orvosi szoba 1 db 1 db - stúdió 1 db - étterem (80 fős/ 90 fős)) 1 db 1 db - melegítő konyha, mosogatók 1 db 1 db - büfé 1 db 24

26 2. Az iskola nevelési programja 2.1 Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai "Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni amit csinál és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog." Nevelésfilozófiánkról célmeghatározás Szent-Györgyi Albert Célunk általában a harmóniára való törekvésre nevelés. Harmonikus, kiegyensúlyozott fiatalokat szeretnénk nevelni úgy, hogy az ismeretszerzés öröme, a kultúrálódás élménye, a megismerés és tudás felelőssége egészséges, természetes és baráti keretek között maradó versengés közben gazdagítsa diákjainkat. Azt gondoljuk, hogy az emberi lét fontos célja a boldogság keresése, a harmóniára, a szellemi, testi és lelki egyensúlyra törekvés. Mindez nem valósítható meg az élet állandóságának és változásainak pozitív szemlélettel való kezelése, értelmezése nélkül. Ennek a törekvésnek átadása nevelési filozófiánk alapja is. A pozitív magatartás sikerorientáltságot feltételez, a tudást, az ismeretet örömforrásként tekinti. Célunk gyakorlatilag az ismeretszerzési vágy felébresztésétől az önképzés, önálló ismeretszerzés képességéig eljuttatni diákjainkat. Ennek érdekében alapvető célunk, a felnőtt élet sikeressége szempontjából kiemelt fontosságú kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés, a személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési eljárások, módszerek alkalmazása. Mindezek a hatékonyság feltételei, miként a pedagógiai kultúra általánossá válásának elősegítése is. Alapvető cél tehát a kulcskompetenciák fejlesztése, azon kompetenciáké, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Ezek a következők: anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia, természettudományos kompetencia, digitális kompetencia, a hatékony, önálló tanulás, szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség, vállalkozói kompetencia és esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőképesség. 25

PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Budapest II. Kerületi. Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Budapest, 2015. március

PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Budapest II. Kerületi. Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Budapest, 2015. március PEDAGÓGIAI PROGRAM A Budapest II. Kerületi Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium Budapest, 2015. március A Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium pedagógiai

Részletesebben

TÁNCSICS ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA, 1188 BUDAPEST, TÁNCSICS U. 53. Tel: 295-3236, Fax: 295-1890; OM: 035131 e-mail: tmihaly@hu.inter.

TÁNCSICS ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA, 1188 BUDAPEST, TÁNCSICS U. 53. Tel: 295-3236, Fax: 295-1890; OM: 035131 e-mail: tmihaly@hu.inter. TÁNCSICS ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA, 1188 BUDAPEST, TÁNCSICS U. 53. Tel: 295-3236, Fax: 295-1890; OM: 035131 e-mail: tmihaly@hu.inter.net PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosította: Svélecz Edit igazgató

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOM 1. Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai elvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY 2 TARTALOMJEGYZÉK A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ISKOLAI OKTATÁSÁNAK IRÁNYELVE...

Részletesebben

A BRASSÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK

A BRASSÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK A BRASSÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...3 I. HELYZETELEMZÉS...5 II. NEVELÉSI PROGRAM...6 2.1. AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI...

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola. Helyi pedagógiai program

Móra Ferenc Általános Iskola. Helyi pedagógiai program Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2011 1 T a r t a l o m I. Nevelési program 1. A helyi pedagógiai program törvényi alapja 6 2. Az iskola arculata 6 3. Az iskolában folyó nevelő- oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A Darus Utcai Általános és Magyar - Német Két Tannyelvű Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt HELYI TANTERVE. 2012.

A Darus Utcai Általános és Magyar - Német Két Tannyelvű Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt HELYI TANTERVE. 2012. A Darus Utcai Általános és Magyar - Német Két Tannyelvű Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt HELYI TANTERVE 2012. június BEVEZETŐ Napjainkban egyre sokoldalúbb és magabiztosabb tájékozódási

Részletesebben

Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ

Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ 2012 1 A hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai: Házi feladat A

Részletesebben

Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program - Helyi tanterv 2013.

Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program - Helyi tanterv 2013. Tartalomjegyzék 1. Elvek, célok, funkciók... 3 1.1 Pedagógiai alapelvek:... 3 1.2. Az iskola alapvető céljai... 3 1.3. Az iskola legfontosabb feladatai... 3 2. A nevelő és oktatómunka pedagógiai szakaszai...

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Tartalomjegyzék I. Bevezető 1 II. Az intézmény önmeghatározása, koncepciója 3 III. A tanulóifjúság összetétele, szociológiai helyzetképe 5 IV. Személyi és tárgyi feltételek 6 V.

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 Tartalom 1. Iskolánk jövőképe- Az iskola küldetése...

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2013. április 01.

PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2013. április 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Ercsi, 2013. április 01. 1 I. FEJEZET... 5 1. Bevezetés... 5 2. Küldetésnyilatkozat... 6 3. Iskolánk története... 7 4. Helyzetelemzés... 8 5. Alapító okirat...

Részletesebben

Pedagógiai program 2014. Gyermekház Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző és Speciális Szakiskola 1062 Budapest 1 Bajza u. 26.

Pedagógiai program 2014. Gyermekház Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző és Speciális Szakiskola 1062 Budapest 1 Bajza u. 26. Pedagógiai program 2014. Gyermekház Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző és Speciális Szakiskola 1062 Budapest 1 Bajza u. 26. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 Iskolánk hitvallása, a

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Pedagógiai Programja

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Pedagógiai Programja A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Bevezetés 5 1. Az iskola küldetése 5 2. Az alapító okirat fontos információi 5 3. Az iskola rövid története 6 II. A nevelési

Részletesebben

1. oldal, összesen: 70 oldal PEDAGÓGIAI PROGRAM

1. oldal, összesen: 70 oldal PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. oldal, összesen: 70 oldal PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelõtestületi elfogadás dátuma:

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM. Árpád Fejedelem Általános Iskola. Dunavarsány

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM. Árpád Fejedelem Általános Iskola. Dunavarsány Árpádfejedelem Általános Iskola OM-032 538 2336 Dunavarsány Árpád utca 12. Tel: 06 24 511 150; Fax: 06 24 511 151 E-mail: igazgato@arpadsuli.hu www.arpadsuli.hu HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Árpád Fejedelem

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben