PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Budapest II. Kerületi. Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Budapest, március

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Budapest II. Kerületi. Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Budapest, 2015. március"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM A Budapest II. Kerületi Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium Budapest, március

2 A Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium pedagógiai programja Az intézmény nyilvántartási száma: K11404 Az intézmény nyilvántartásba vételének dátuma: Az intézmény módosító szakmai alapdokumentumának kelte: Az intézmény megnevezései: Hivatalos neve: Idegen nyelvű neve: Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szabó Lőrinc Bilingual Primary and Secondary School of the 2nd District of Budapest A köznevelési intézmény feladat ellátási helyei: Székhelye: Budapest, II. Pasaréti út Telephelye: Budapest, II. Fenyves utca 1-3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye: Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Illetékes tankerület: KLIK Budapest II. Tankerülete A fenntartó képviseletére jogosult személy: KLIK elnöke Az intézmény köznevelési és egyéb alapfeladata: 1026 Budapest, Pasaréti út általános iskolai nevelés-oktatás gimnáziumi nevelés-oktatás egyéb köznevelési foglalkozás 1026 Budapest, Fenyves u általános iskolai nevelés-oktatás egyéb köznevelési foglalkozás Az intézmény működési területe: az intézmény általános iskolai körzeti feladatokat lát el a körzetében lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek tekintetében. Az intézmény típusa: többcélú intézmény (összetett iskola) általános iskola és gimnázium (5 évfolyam) Az intézmény évfolyamainak száma: 13 évfolyam tagozat megnevezése: általános iskola: általános tantervű tagozat (1-8. évfolyam) két tannyelvű tagozat (1-8. évfolyam) gimnázium: két tannyelvű tagozat + NYEK osztály (9.KNY-12. évfolyam) általános tantervű tagozat + NYEK osztály (9.NY-12. évfolyam) Maximálisan felvehető tanulólétszám: 1000 fő 1026 Budapest, Pasaréti út fő 1026 Budapest, Fenyves u fő 1

3 Tartalomjegyzék Előszó Bevezetés. Iskolánkról röviden Két tanítási nyelvű (magyar angol) oktatás Integrált oktatás-nevelés Az intézményünkben megvalósuló integrált nevelés, oktatás Az intézményünkben folyó integrált nevelés, oktatás segítése utazó gyógypedagógus munkájával Személyi feltételek Az engedélyezett (összes) közalkalmazott létszám alakulása között A tantestület szakos összetétele szeptember 1-jén Az iskolai tanulólétszámok alakulása között Az iskolai tanulócsoportok alakulása 2009., és várhatóan szeptember 1-én Felvételi mutatók a két tanítási nyelvű osztályokban Kiemelés a Középiskolák felvételi és érettségi átlageredményei c. Országos Közoktatási Intézet (OKI) kiadványból Kimutatás az érettségizettek továbbtanulásáról a felsőfokú oktatási intézményekben (2003. évtől van adat) Az érettségizettek felvétele a felsőoktatási intézmények típusai szerint Tárgyi-dologi feltételek Az iskola nevelési programja Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Nevelésfilozófiánkról célmeghatározás A két tanítási nyelvű osztályok nevelés - oktatási célja Az iskolától elvárt társadalmi követelmények A sajátos cél, a speciális feladat meghatározása Az iskola pedagógiai alapelvei A személyiség fejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók iskolai fejlesztésének elvei (2009. évi módosítás) A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanuló A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók iskolai fejlesztése A fejlesztés alapelvei, különös tekintettel a magatartási zavarokra

4 2.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A pedagógusok intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka Az iskola egészségnevelési, egészségfejlesztési programja Az esélyegyenlőség megvalósulásával kapcsolatos feladatok A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenyég A tanulási zavarral bíró tanulók felzárkóztatása A szociális hátrány enyhítését segítő tevékenység A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Környezeti nevelési program A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke A szülő, a tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, tovább-fejlesztésének lehetőségei. Az iskolai közösségek szervezésének lehetőségei Az iskolai élet, a tehetség, a képesség kibontakoztatását, a szociális hátrányok, beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését segítő tevékenységek megvalósításának színterei A közösségfejlesztés feladatai megvalósításának területei A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Az iskola helyi tanterve Iskolánk képzési struktúrája A helyi tanterv forrásai Kötelező tantárgyak és óraszámok Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei A tankönyvek térítésmentes biztosítása rendje az ingyenes tankönyvellátásra jogosultakra vonatkozóan Az iskolába,- és a magasabb évfolyamaira lépés feltételei Az angol nyelvi vizsgák rendszere 9-12 évfolyamokon és a százalékos eredmények osztályzattá alakítása Az ismeretek számonkérésének követelményei és formái, az iskolai beszámoltatás Az iskola értékelési elvei és rendszere, jutalmazás Az érettségi vizsga Az érettségi vizsga emeltszinten Az érettségi vizsga középszinten A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek

5 Z á r a d é k Mellékletek A tanórai oktató és nevelőmunkát segítő taneszközök jegyzéke Jeles napok Értékelő lap első osztályosoknak Cambridge First Certificáte of English (10. évfolyam) átváltási táblázata Cambridge Advenced of English (11. és 12. évfolyam) átváltási táblázata Óratervek: általános iskola (1.a 4.b) általános iskola (5.a 8.b) gimnázium (9.a 13.a és 9.b 13.b) (2008. évi módosítás) 4

6 Előszó Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért Fák, csillagok, állatok és kövek, szeressétek a gyermekeimet. Ha messze voltak tőlem, azalatt eddig is rátok bíztam sorsukat. Énhozzám mindig csak jók voltatok, szeressétek őket, ha meghalok. Tél tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. Te, homokos, köves, aszfaltos út, vezesd okosan a lányt, a fiút. Csókold helyettem, szél, az arcukat, fű, kő, légy párna a fejük alatt. Kínáld őket gyümölccsel, almafa, Tanítsd őket, csillagos éjszaka. Tanítsd, melengesd te is, drága nap, csempészd zsebükbe titkos aranyad. S ti mind, élő és halott anyagok, tanítsátok őket, felhők, sasok, vad villámok, jó hangyák, kis csigák, vigyázz reájuk, hatalmas világ. Az ember gonosz, benne nem bízom. De tűz, víz, ég s föld igaz rokonom. Igaz rokon, hozzátok fordulok, tűz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok; tűz, víz, ég és föld s minden istenek: szeressétek, akiket szeretek! 5

7 1. Bevezetés. Iskolánkról röviden A Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 12 évfolyamos (8+4 osztályos, + nyelvi előkészítő évfolyammal) állami fenntartású közoktatási intézmény. Mint általános iskola nagy hagyományokkal rendelkezik. Korszerű ismeretekkel rendelkező, őszinte, a környezetével harmóniában élő, a humanista értékeket felvállaló és valló, cselekvő hazafiságra kész ifjúság felnevelését tartja elsődleges céljának. Gondoskodik, hogy tanulói elsajátítsák az alapvető erkölcsi normákat, kompetenciákat. Tiszteletben tartja a szülőknek azt a jogát, hogy gyermekeik világnézeti neveléséről döntsenek. Biztosítja a vallási, illetve világnézeti ismeretek, tudás tárgyilagos és többoldalú átadását, anélkül, hogy állást foglalna vagy a tanulókat állásfoglalásra kényszerítené ezek igazságtartalmát illetően. Integrálva vállalja a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek oktatását, nevelését is. Annak érvényesítéséhez miszerint a tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy számára megfelelő oktatásban részesüljön az iskola a fenntartóval, a családdal, szakmai és civil szervezetekkel együttműködve, a tanulási esélyegyenlőség segítésének elveit betartva szervezi a nevelő-oktató munkát. Az általános iskolában angol - magyar két tanítási nyelvű és általános tantervű osztályok működnek angol vagy német nyelvtanulási lehetőséggel. A gimnáziumban angol - magyar két tanítási nyelvű nyelvi előkészítő osztályos vagy általános tantervű angol-német nyelvi előkészítő osztályos program szerint szervezett osztályok indulnak. Az angol-magyar két tanítási nyelvű osztályban második idegen nyelvként választhatóan német, francia, olasz vagy spanyol nyelvet oktatunk. Számunkra fontos az odafigyelő, családias légkörben megvalósuló pedagógiai munka. 1.1 Két tanítási nyelvű (magyar angol) oktatás A két tanítási nyelvű ( a ) osztályokban a tanítás az alábbi táblázatban leírtak alapján az általános iskolában két nyelven (magyarul és angolul), a gimnáziumban angol nyelven történik. 1. a 2. a 3. a 4. a 5. a 6. a 7. a 8. a ének, rajz, technika angol célnyelvi civilizáció környezetismeret, rajz, technika/ének angol célnyelvi civilizáció természetismeret, testnevelés/informatika angol célnyelvi civilizáció földrajz/ célnyelvi civilizáció/ informatika földrajz/ angol célnyelvi civilizáció/ informatika 9. kny 9. a 10. a 11. a 12. a general science, angol célnyelvi civilizáció, szaktantárgyi szaknyelvi ismeretek angol célnyelvi civilizáció történelem, földrajz, matematika angol célnyelvi civilizáció történelem, földrajz, matematika angol célnyelvi civilizáció történelem, matematika angol célnyelvi civilizáció történelem, matematika A követelményeket a tanulóknak általános iskolában magyarul és/vagy angolul, a gimnáziumban angolul kell teljesíteniük. A 12. évfolyam végén szervezett érettségi vizsgán a tanulók két általuk választott tárgyból angol nyelven, angol nyelvből emelt szinten vizsgáznak, kétnyelvű érettségi bizonyítványt kapnak. 6

8 Az érettségi felkészüléshez illetve az eredményes magyar nyelven tehető felvételi vizsga segítése céljából évfolyamokon az angolul tanított közismereti tárgyakból - igény szerint - az angol nyelvű tudás mellé" kiegészítésként" a magyarul tudást, főképp a magyarul vizsgázást" elősegítő foglalkozásokat szervezünk. A nyelvoktatás mellett nagy hangsúlyt helyezünk az informatika oktatására, az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek elsajátítására és a környezetvédelmi nevelésre. Oktató-nevelő munkánkat családias légkörű, kiegyensúlyozottságot biztosító tanár-diák kapcsolat keretében valósítjuk meg. A kapcsolatteremtés (tartás) és a kommunikációs készségek elmélyítése érdekében partneriskolai kapcsolatokkal rendelkezünk Hollandiában, Németországban, Olaszországban, USA-ban továbbá Erdélyben és Kárpátalján. Diákutazásokat szervezünk Angliába és Franciaországba. 1.2 Integrált oktatás-nevelés Az általános tantervű általános iskolai ( b ) osztályok feladata a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók iskolai fejlesztése mint sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók nevelése, oktatása is. Az integrált oktatást A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei c. alapdokumentumban leírtak szerint valósítjuk meg. Az SNI gyerekek létszáma osztályonként nem haladhatja meg a két főt. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulót az iskolai osztály létszámának megállapításakor 2 tanulóként kell számításba venni Az intézményünkben megvalósuló integrált nevelés, oktatás A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő - integrált - oktatásuk. Intézményünk ez által többet vállal, magasabb értéket kínál, mint részvétet és védettséget. Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedését, a többi tanulóval való együtt haladását tekintjük, melynek eredményes megvalósítását az alábbi tényezők biztosítják: - A pedagógusok és a szülők közösségének felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására. - Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, rehabilitációs szemlélet érvényesülése. - A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé teszi az egyes gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai - esetenként egészségügyi - eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanítástanulást segítő speciális eszközök alkalmazását. - A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógus, aki a) a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak - egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző - módosulásait; b) szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít, a differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; c) a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói teljesítmények elemzése alapján - szükség esetén - megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz; 7

9 d) egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres; e) alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez; f) együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba Az intézményünkben folyó integrált nevelés, oktatás segítése utazó gyógypedagógus munkájával A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő - a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező - gyógypedagógiai tanár/terapeuta (utazó gyógypedagógus) az együttműködés során a) segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; b) javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.); c) segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök kiválasztásában, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről; d) javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazására; e) figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; f) együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; g) terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon - egyéni fejlesztési terv alapján a rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben -, ennek során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra. h) Intézményünk igénybe veszi az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények, szak- és pedagógiai szakmai szolgáltatását, az utazó gyógypedagógiai hálózat munkatársai segítségét. 1.3 Személyi feltételek Az iskolánkban dolgozó pedagógusokat az alapos tárgyi tudás, pedagógiai felkészültség, szakmai tevékenységünket a kiegyensúlyozott munka, a megújulási törekvés, az egyéni arculat kialakításának szándéka jellemzi. Ezen jellemzők mellett fontos tényező a hiteles emberi tartás, a felelősségérzet. Az angol nyelvű tanítás személyi feltételei biztosítottak. A szakmai megújulásban jelentős szerepe van a nevelőtestület működését meghatározó munkaközösségeknek, gimnáziumi nyelvi tagozatnak: - alsó tagozatos - napközis (egész napos iskolai) - angol nyelvi alsó tagozatos - angol nyelvi felső tagozatos - gimnáziumi angol (tagozat) és második idegen nyelv(ek) - humán - természettudományos - osztályfőnöki - gyermekvédelmi - testnevelés - kultúra,- könyvtár,- szabadidő, - DÖK 8

10 1996/ / / / / / / / / / / / / / / / Az engedélyezett (összes) közalkalmazott létszám alakulása között pedagógus összesen oktató-nevelő munkát közvetlenül segítők ügyviteli-technikai dolgozók összes közalkalmazott 1996/ / / / / ,5 1,5 18,5 75,5 2001/ ,5 18, / ,5 18, / ,5 18, / , ,5 2008/ ,5 14, / ,5 4,5 14,5 89,5 2010/ ,5 4,5 14,5 89,5 2011/ ,5 4,5 14,5 89,5 2012/ ,5 13, / / Közalkalmazottak létszámának alakulása pedagógus összesen oktató-nevelő munkát közvetlenül segítők ügyviteli-technikai dolgozók 1 Megjegyzés: a tanévtől a fenntartó a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) 9

11 1.3.2 A tantestület szakos összetétele szeptember 1-jén Tanító 13 fő 17 % Napközis nevelő 14 fő 18 % Szakos tanár 45 fő 58,5 % Pszichológus 1 fő 1,5 % Fejlesztőpedagógus 2 fő 2,5 % Könyvtáros tanár 2 fő 2,5 % Pedagógusok összesen 77 fő 100 % 1% 3% 3% 17% 58% 18% Tanító Napközis nevelő Szakos tanár Pszichológus Fejlesztőpedagógus Könyvtáros tanár Az összes pedagógusból angol nyelvtanár 14 fő 18 % angol anyanyelvű tanár 1 fő 1,5 % Fullbright tanárcsere (USA) jelenleg nincs angol közismereti szakos (tanító, 11 fő 14 % ének, történelem, földrajz, biológia, matematika, informatika, testnevelés) Angol és angol közismereti szakos 25 fő 32 % összesen Az összes pedagógusból egyéb nyelvszakos: német nyelvtanár 3 fő 4 % francia nyelvtanár 2 fő 2,5 % olasz nyelvtanár 1 fő 1,5 % spanyol nyelvtanár (anyanyelvi) 1 fő 1,5 % Egyéb nyelvtanárok összesen 7 fő 9,5 % 10

12 1.3.3 Az iskolai tanulólétszámok alakulása között általános iskola (fő) gimnázium (fő) összesen Az általános iskolai és gimnáziumi tanulók aránya alakulása 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% általános iskola gimnázium 11

13 1.3.4 Az iskolai tanulócsoportok alakulása 2009., és várhatóan szeptember 1-én év általános iskola két tannyelvű osztályok általános tantervű osztályok két tannyelvű osztályok gimnázium nyelvi előkészítő osztályok napközi összesen 2009/ a 8.a 8 tan. cs 1.b 8.c 12 tan. cs. 9.a 13.a 5 tan. cs. 9.b-10.b 2 tan. cs / a 8.a és 3. c 9 tan. cs. 1.b 8.b 10 tan. cs. 9.kny 13.a 5 tan. cs. 9.ny-13.b 5 tan. cs várhatóan 2019/ a 8.a, c 9 tan. cs. 1.b, c 8.b 15 tan. cs. 9. kny-12.a 5 tan. cs. 9. ny-12.b 5 tan. cs Általános iskola Gimnázium / / /2020. két tannyelvű osztályok általános tantervű osztályok napközi / / /2020. két tannyelvű osztályok nyelvi előkészítő osztályok 12

14 1.3.5 Felvételi mutatók a két tanítási nyelvű osztályokban Általános iskola Általános iskola 1. évfolyam Tanév jelentkezett (fő) felvett (fő) arány (túljelentkezés) 2003/ ,7-szeres 2004/ ,1-szeres 2005/ ,2-szeres 2006/ ,7-szeres 2007/ ,5-szeres 2008/ ,6-szeres 2009/ ,5-szeres 2010/ ,9-szeres 2011/ ,6-szoros 2012/ ,2-szeres * 2013/ szeres 2014/ ,3-szoros Átalános iskola 1. évfolyam jelentkezett felvett * Megjegyzés: a 2012/2013. tanévtől 1. évfolyamtól felmenő rendszerben c osztályok is működnek. Ebben az évben 2 első osztály tanul két tannyelvű program szerint felmenő rendszerben. 13

15 Gimnázium Tanév Gimnázium 9. évfolyam jelentkezett (fő) felvett (fő) arány (túljelentkezés) 2003/ ,5-szeres 2004/ ,1-szeres 2005/ ,4-szeres 2006/ ,7-szeres 2007/ ,1-szeres 2008/ ,2-szeres 2009/ ,2-szeres 2010/ szeres 2011/ ,3-szoros 2012/ ,8-szoros 2013/ ,4-szeres 2014/ ,7-szeres Gimnázium 9. évfolyam jelentkezett felvett 14

16 1.3.6 Kiemelés a Középiskolák felvételi és érettségi átlageredményei c. Országos Közoktatási Intézet (OKI) kiadványból Az Országos Közoktatási Intézet évi kiadványának 2.sz melléklete tartalmazza a Középiskolák felvételi írásbeli és érettségi átlageredményei -t, külön az első ízben megszervezett kétszintű érettségi részletes adatait. Az ország 302 gimnáziuma közül 5 gimnáziumnak magasabb az átlageredménye 90 %-nál: Szabó Lőrinc Gimnázium Budapest II. ker. 95,3 % Budapesti Osztrák Gimnázium 94,7 % Magyar - Angol T.NY. Gimnázium Balatonalmádi 94,5 % Waldorf Iskola Budapest II. ker. 91,2 % Fazekas Mihály Gimnázium Budapest VIII. ker. 90,5 % A további 297 gimnázium első kétszintű érettségi eredménye 51,5 89 % között szóródik. Az adatok nevezett OKI kiadvány oldalain találhatók. 100,0% 90,0% 80,0% 89,00% 90,50% 91,20% 94,50% 94,70% 95,30% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 51,50% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 297 gimnázium: 51,5-89 % között Fazekas Mihály Gimnázium Budapest VIII. ker. Waldorf Iskola Budapest II. ker. Magyar - Angol T.NY. Gimnázium Balatonalmádi Budapesti Osztrák Gimnázium Szabó Lőrinc Gimnázium Budapest II. ker. 15

17 1.3.7 Kimutatás az érettségizettek továbbtanulásáról a felsőfokú oktatási intézményekben (2003. évtől van adat) Év (utolsó ált. tantervű osztály, 4 éves) (első két tannyelvű osztály, 5 éves) (két tanítási nyelvű osztály) (két tanítási nyelvű osztály) (két tanítási nyelvű osztály) * (két tanítási nyelvű osztály) (két tanítási nyelvű osztály) (két tanítási nyelvű osztály) (két tanítási nyelvű osztály) (két tanítási nyelvű osztály) (két tanítási nyelvű és általános tantervű nyelvi előkészítős osztályok) (két tanítási nyelvű és általános tantervű nyelvi előkészítős osztályok) Érettségizők száma Egyetemre nyert felvételt Főiskolára nyert felvételt Felsőfokú (OKJ) szakképzésre nyert felvételt Nem jelentkezett / nem nyert felvételt 31 fő 9 fő (29%) 11 fő (36%) 6 fő (19%) 5 fő (16%) 23 fő 12 fő (52%) 6 fő (26%) 3 fő (13%) 2 fő (3%) 36 fő 26 fő (72%) 9 fő (25%) 1 fő (3%) 0 fő 34 fő 21 fő (62%) 8 fő (23%) 3 fő (9%) 2 fő (6%) 26 fő 13 fő (50%) 9 fő (35 %) 1 fő (4%) 3 fő (11%) 33 fő 30 fő (91 %) - 3 fő (9 %) 0 fő 39 fő 38 fő (97,5 %) - 0 fő 1 fő (2,5 %) 40 fő 38 fő (95 %) - 1 fő (2,5 %) 1 fő (2,5 %) 43 fő 41 fő (95%) - 1 fő (2,5%) 1 fő (2,5%) 33 fő 27 fő (82%) - 5 fő (15%) 1 fő (3%) 26 fő 21 fő 34 fő 12 fő 23 fő (88%) 16 fő (76%) 32 fő (94%) 11 fő (92%) fő (8%) 3 fő (14%) 1 fő (4%) 2 fő (10%) 1 fő (3%) 1 fő (3%) 1 fő (8%) Összesen fő 337 fő (78%) 43 fő* (10%) 30 fő (7%) 21 fő (5%) Mindösszesen fő 410 fő (95%) 21 fő (5%) * Megjegyzés: főiskolai beiskolázás 2007-ig volt, 2008-tól kétszintű bolognai képzés van. 16

18 1.3.8 Az érettségizettek felvétele a felsőoktatási intézmények típusai szerint (2005. évtől van adat) Felsőoktatási intézmények Össz. ELTE Corvinus Egyetem Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Külföldi egyetem * Pázmány Péter Katolikus Egyetem SOTE IBS József Attila Tudományegyetem Károly Gáspár Református Egyetem Kommunikációs Főiskola Szent István Egyetem Általános Vállalkozási Főiskola Idegenforgalmi Főiskola Pannon Egyetem-Nemz. gazdálkodás Szegedi Orvostudományi Egyetem Zsigmond király Főiskola Képzőművészeti Egyetem 2 2 Zrínyi Miklós Nemzetvéd. Egyetem Óbudai Egyetem Miskolci Egyetem 1 1 Széchenyi István Egyetem 1 1 Eszterházy Károly Főiskola 1 1 Janus Pannonius Tudományegyetem 1 1 Színház- és Filmművészeti Egyetem 1 1 Károly Róbert Főiskola 1 1 Kodolányi János Főiskola 1 1 Pető András Nevelőképző Intézet 1 1 Felsőoktatásba felvételt nyert összesen fő 91% Felsőfokú szakképzésbe (ÁJFSZ) 21 fő felvételt nyert 5,5% Nem jelentkezett vagy 14 fő nem nyert felvételt 3,5% * Megjegyzés: a külföldi egyetemekre felvettek országok szerinti bontásban: Olaszország, Spanyolország, Kanada, Törökország Németország, Ausztria, Írország, USA, Dánia, Hollandia Nagy-Britannia 1-1 fő 2-2 fő 4-4 fő 12 fő 17

19 1.4 Tárgyi-dologi feltételek A Pasaréti úti épület Budapest II. kerületének zöldövezetében található, az Apáthyszikla alatt, az Ördögárok partján ben épült, amelyet 1993-ban felújítottak és 7 tantermes szárnnyal bővítettek. Udvara nem túl tágas, zöld előkerttel, sportudvarral (20x40 m), aszfalt burkolatú (kézilabda) pályával rendelkezik, amelyet meredek domboldal zár le. A Fenyves utca 1-3. sz. telephely is a Pasarét zöldövezetében, tömegközlekedéssel jól megközelíthető helyen található. Az épület 1934-ban épült, bővítése, felújítása folyamatosan biztosított. Pasaréti úti épület Fenyves utcai telephely A tantermek száma: 16 db 12 db Szaktantermek: biológia - földrajz 1 db fizika kémia 1 db angol nyelvi (kisméretű) 3 db 3 db francia olasz nyelvi (kisméretű) 1 db német nyelvi (kisméretű) 1 db számítástechnika 1 db 1 db számítástechnika (kisméretű) 1 db Egyéb (oktatási célú) helyiségek: tankonyha 1 db szertár 3 db 1 db könyvtár (120 m 2 /30 m 2 ) 1 db 1 db tornaterem (160 m 2 /288 m 2 ) 1 db 1 db tornaszoba (100 m 2 ) 1 db szabadtéri futópálya 1 db korongozó műhely 1 db A tornaterem 160 m 2 -es alapterületével nem felel meg az előírásoknak. Mielőbb szükséges egy tornacsarnok építése. Hiányzik egy a nagyrendezvényekre, stb. alkalmas aula. Egyéb (kiszolgáló) helyiségek: tanári szoba 2 db 1 db igazgatói 1 db igazgatóhelyettesi 2 db 1 db iskolatitkár g. munkatársi 3 db iskolapszichológusi 1 db fejlesztőpedagógusi 1 db 1 db orvosi szoba 1 db 1 db étterem (80 fős/ 90 fős)) 1 db 1 db melegítő konyha, mosogatók 1 db 1 db büfé 1 db 18

20 2. Az iskola nevelési programja 2.1 Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai "Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni amit csinál és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog." Nevelésfilozófiánkról célmeghatározás Szent-Györgyi Albert Célunk általában a harmóniára való törekvésre nevelés. Harmonikus, kiegyensúlyozott fiatalokat szeretnénk nevelni úgy, hogy az ismeretszerzés öröme, a kulturálódás élménye, a megismerés és tudás felelőssége egészséges, természetes és baráti keretek között maradó versengés közben gazdagítsa diákjainkat. Azt gondoljuk, hogy az emberi lét fontos célja a boldogság keresése, a harmóniára, a szellemi, testi és lelki egyensúlyra törekvés. Mindez nem valósítható meg az élet állandóságának és változásainak pozitív szemlélettel való kezelése, értelmezése nélkül. Ennek a törekvésnek átadása nevelési filozófiánk alapja is. A pozitív magatartás sikerorientáltságot feltételez, a tudást, az ismeretet örömforrásként tekinti. Célunk gyakorlatilag az ismeretszerzési vágy felébresztésétől az önképzés, önálló ismeretszerzés képességéig eljuttatni diákjainkat. Ennek érdekében alapvető célunk, a felnőtt élet sikeressége szempontjából kiemelt fontosságú kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés, a személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési eljárások, módszerek alkalmazása. Mindezek a hatékonyság feltételei, miként a pedagógiai kultúra általánossá válásának elősegítése is. Alapvető cél tehát a kulcskompetenciák fejlesztése, azon kompetenciáké, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Ezek a következők: - anyanyelvi kommunikáció, - idegen nyelvi kommunikáció, - matematikai kompetencia, - természettudományos kompetencia, - digitális kompetencia, - a hatékony, önálló tanulás, - szociális és állampolgári kompetencia, - kezdeményezőképesség, vállalkozói kompetencia és - esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőképesség. 19

21 Nevelési-oktatási céljaink, önmeghatározásunk, stratégiai feladataink meghatározása elősegítése érdekében partnereinkhez fordultunk kérdőíves felmérés formájában. A megszólítottak köre: - tanulók, - szülők, - nevelőtestület. Célunk a felmérésekkel - az önmeghatározáson túl - minél szélesebb helyi támogatottságot szerezni céljainkhoz, minél érzékenyebben, árnyaltabban kifejezni mindazok céljait, elvárásait, akik igénybe veszik az iskola szolgáltatásait. Az iskolai szervezet fő céljai: - nyújtson a tanulóknak szilárd, biztos ismereteket, - alakítsa ki és fejlessze a tanulók képességeit, készségeit, - biztosítsa az anyanyelv megfelelő elsajátítását, - készítsen fel a továbbtanulásra, - tanítsa az idegen nyelveket magasabb óraszámban is, és tanítson idegen nyelven közismereti tárgyakat, - tanítsa meg az önálló ismeretszerzés, a tanulás módszereit, - alakítsa ki a tanulókban a másság elfogadását - alakítsa ki a tanulókban az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáit és helyes formáit, - alakítsa ki a tanulókban az egészséges életmód iránti igényt, - ismertesse meg a tanulókat a számítógép mindennapos használatának lehetőségeivel, tanítsa meg használatát, alkalmazását, internetes hozzáférhetőséggel - közvetítse a tanulóknak a nemzeti kultúrát, a társadalmilag elfogadott értékeket, - a tanulók egész személyiségét fejlessze; segítse elő társadalmi beilleszkedésüket, - fejlessze tovább a tehetséges, zárkóztassa fel a gyengébb képességű, tanulási nehézségekkel küzdő, sajátos nevelési igényű tanulókat, - neveljen tisztességre, ismertesse meg az erkölcsi szabályokat, - neveljen rendre, fegyelemre, környezetünk tisztaságára, - neveljen a haza szeretetére, - neveljen a természet szeretetére és a környezetvédelemre. A fenti célok megvalósítási folyamatában legyen biztosított: - a szeretetteljes bánásmód, - az érzelmi biztonság, belső harmónia, az önbecsülés kialakítására való törekvés, - a helyzetfelmérésre és döntésre való képességek kialakítása, fejlesztése, - a jó tanár-diák, tanár-szülő kapcsolat (partneri kapcsolat), - az esztétikus, kulturált, tiszta környezet, - az összhang a nevelőtestület tagjai között és az iskolavezetéssel, - a tanulók önálló, kulturált vélemény-nyilvánítása, megfelelő formában, - a táborok, erdei iskola, külföldi cserekapcsolatok szervezése 20