PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Budapest II. Kerületi. Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Budapest, március

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Budapest II. Kerületi. Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Budapest, 2015. március"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM A Budapest II. Kerületi Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium Budapest, március

2 A Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium pedagógiai programja Az intézmény nyilvántartási száma: K11404 Az intézmény nyilvántartásba vételének dátuma: Az intézmény módosító szakmai alapdokumentumának kelte: Az intézmény megnevezései: Hivatalos neve: Idegen nyelvű neve: Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szabó Lőrinc Bilingual Primary and Secondary School of the 2nd District of Budapest A köznevelési intézmény feladat ellátási helyei: Székhelye: Budapest, II. Pasaréti út Telephelye: Budapest, II. Fenyves utca 1-3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye: Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Illetékes tankerület: KLIK Budapest II. Tankerülete A fenntartó képviseletére jogosult személy: KLIK elnöke Az intézmény köznevelési és egyéb alapfeladata: 1026 Budapest, Pasaréti út általános iskolai nevelés-oktatás gimnáziumi nevelés-oktatás egyéb köznevelési foglalkozás 1026 Budapest, Fenyves u általános iskolai nevelés-oktatás egyéb köznevelési foglalkozás Az intézmény működési területe: az intézmény általános iskolai körzeti feladatokat lát el a körzetében lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek tekintetében. Az intézmény típusa: többcélú intézmény (összetett iskola) általános iskola és gimnázium (5 évfolyam) Az intézmény évfolyamainak száma: 13 évfolyam tagozat megnevezése: általános iskola: általános tantervű tagozat (1-8. évfolyam) két tannyelvű tagozat (1-8. évfolyam) gimnázium: két tannyelvű tagozat + NYEK osztály (9.KNY-12. évfolyam) általános tantervű tagozat + NYEK osztály (9.NY-12. évfolyam) Maximálisan felvehető tanulólétszám: 1000 fő 1026 Budapest, Pasaréti út fő 1026 Budapest, Fenyves u fő 1

3 Tartalomjegyzék Előszó Bevezetés. Iskolánkról röviden Két tanítási nyelvű (magyar angol) oktatás Integrált oktatás-nevelés Az intézményünkben megvalósuló integrált nevelés, oktatás Az intézményünkben folyó integrált nevelés, oktatás segítése utazó gyógypedagógus munkájával Személyi feltételek Az engedélyezett (összes) közalkalmazott létszám alakulása között A tantestület szakos összetétele szeptember 1-jén Az iskolai tanulólétszámok alakulása között Az iskolai tanulócsoportok alakulása 2009., és várhatóan szeptember 1-én Felvételi mutatók a két tanítási nyelvű osztályokban Kiemelés a Középiskolák felvételi és érettségi átlageredményei c. Országos Közoktatási Intézet (OKI) kiadványból Kimutatás az érettségizettek továbbtanulásáról a felsőfokú oktatási intézményekben (2003. évtől van adat) Az érettségizettek felvétele a felsőoktatási intézmények típusai szerint Tárgyi-dologi feltételek Az iskola nevelési programja Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Nevelésfilozófiánkról célmeghatározás A két tanítási nyelvű osztályok nevelés - oktatási célja Az iskolától elvárt társadalmi követelmények A sajátos cél, a speciális feladat meghatározása Az iskola pedagógiai alapelvei A személyiség fejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók iskolai fejlesztésének elvei (2009. évi módosítás) A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanuló A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók iskolai fejlesztése A fejlesztés alapelvei, különös tekintettel a magatartási zavarokra

4 2.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A pedagógusok intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka Az iskola egészségnevelési, egészségfejlesztési programja Az esélyegyenlőség megvalósulásával kapcsolatos feladatok A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenyég A tanulási zavarral bíró tanulók felzárkóztatása A szociális hátrány enyhítését segítő tevékenység A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Környezeti nevelési program A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke A szülő, a tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, tovább-fejlesztésének lehetőségei. Az iskolai közösségek szervezésének lehetőségei Az iskolai élet, a tehetség, a képesség kibontakoztatását, a szociális hátrányok, beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését segítő tevékenységek megvalósításának színterei A közösségfejlesztés feladatai megvalósításának területei A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Az iskola helyi tanterve Iskolánk képzési struktúrája A helyi tanterv forrásai Kötelező tantárgyak és óraszámok Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei A tankönyvek térítésmentes biztosítása rendje az ingyenes tankönyvellátásra jogosultakra vonatkozóan Az iskolába,- és a magasabb évfolyamaira lépés feltételei Az angol nyelvi vizsgák rendszere 9-12 évfolyamokon és a százalékos eredmények osztályzattá alakítása Az ismeretek számonkérésének követelményei és formái, az iskolai beszámoltatás Az iskola értékelési elvei és rendszere, jutalmazás Az érettségi vizsga Az érettségi vizsga emeltszinten Az érettségi vizsga középszinten A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek

5 Z á r a d é k Mellékletek A tanórai oktató és nevelőmunkát segítő taneszközök jegyzéke Jeles napok Értékelő lap első osztályosoknak Cambridge First Certificáte of English (10. évfolyam) átváltási táblázata Cambridge Advenced of English (11. és 12. évfolyam) átváltási táblázata Óratervek: általános iskola (1.a 4.b) általános iskola (5.a 8.b) gimnázium (9.a 13.a és 9.b 13.b) (2008. évi módosítás) 4

6 Előszó Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért Fák, csillagok, állatok és kövek, szeressétek a gyermekeimet. Ha messze voltak tőlem, azalatt eddig is rátok bíztam sorsukat. Énhozzám mindig csak jók voltatok, szeressétek őket, ha meghalok. Tél tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. Te, homokos, köves, aszfaltos út, vezesd okosan a lányt, a fiút. Csókold helyettem, szél, az arcukat, fű, kő, légy párna a fejük alatt. Kínáld őket gyümölccsel, almafa, Tanítsd őket, csillagos éjszaka. Tanítsd, melengesd te is, drága nap, csempészd zsebükbe titkos aranyad. S ti mind, élő és halott anyagok, tanítsátok őket, felhők, sasok, vad villámok, jó hangyák, kis csigák, vigyázz reájuk, hatalmas világ. Az ember gonosz, benne nem bízom. De tűz, víz, ég s föld igaz rokonom. Igaz rokon, hozzátok fordulok, tűz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok; tűz, víz, ég és föld s minden istenek: szeressétek, akiket szeretek! 5

7 1. Bevezetés. Iskolánkról röviden A Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 12 évfolyamos (8+4 osztályos, + nyelvi előkészítő évfolyammal) állami fenntartású közoktatási intézmény. Mint általános iskola nagy hagyományokkal rendelkezik. Korszerű ismeretekkel rendelkező, őszinte, a környezetével harmóniában élő, a humanista értékeket felvállaló és valló, cselekvő hazafiságra kész ifjúság felnevelését tartja elsődleges céljának. Gondoskodik, hogy tanulói elsajátítsák az alapvető erkölcsi normákat, kompetenciákat. Tiszteletben tartja a szülőknek azt a jogát, hogy gyermekeik világnézeti neveléséről döntsenek. Biztosítja a vallási, illetve világnézeti ismeretek, tudás tárgyilagos és többoldalú átadását, anélkül, hogy állást foglalna vagy a tanulókat állásfoglalásra kényszerítené ezek igazságtartalmát illetően. Integrálva vállalja a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek oktatását, nevelését is. Annak érvényesítéséhez miszerint a tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy számára megfelelő oktatásban részesüljön az iskola a fenntartóval, a családdal, szakmai és civil szervezetekkel együttműködve, a tanulási esélyegyenlőség segítésének elveit betartva szervezi a nevelő-oktató munkát. Az általános iskolában angol - magyar két tanítási nyelvű és általános tantervű osztályok működnek angol vagy német nyelvtanulási lehetőséggel. A gimnáziumban angol - magyar két tanítási nyelvű nyelvi előkészítő osztályos vagy általános tantervű angol-német nyelvi előkészítő osztályos program szerint szervezett osztályok indulnak. Az angol-magyar két tanítási nyelvű osztályban második idegen nyelvként választhatóan német, francia, olasz vagy spanyol nyelvet oktatunk. Számunkra fontos az odafigyelő, családias légkörben megvalósuló pedagógiai munka. 1.1 Két tanítási nyelvű (magyar angol) oktatás A két tanítási nyelvű ( a ) osztályokban a tanítás az alábbi táblázatban leírtak alapján az általános iskolában két nyelven (magyarul és angolul), a gimnáziumban angol nyelven történik. 1. a 2. a 3. a 4. a 5. a 6. a 7. a 8. a ének, rajz, technika angol célnyelvi civilizáció környezetismeret, rajz, technika/ének angol célnyelvi civilizáció természetismeret, testnevelés/informatika angol célnyelvi civilizáció földrajz/ célnyelvi civilizáció/ informatika földrajz/ angol célnyelvi civilizáció/ informatika 9. kny 9. a 10. a 11. a 12. a general science, angol célnyelvi civilizáció, szaktantárgyi szaknyelvi ismeretek angol célnyelvi civilizáció történelem, földrajz, matematika angol célnyelvi civilizáció történelem, földrajz, matematika angol célnyelvi civilizáció történelem, matematika angol célnyelvi civilizáció történelem, matematika A követelményeket a tanulóknak általános iskolában magyarul és/vagy angolul, a gimnáziumban angolul kell teljesíteniük. A 12. évfolyam végén szervezett érettségi vizsgán a tanulók két általuk választott tárgyból angol nyelven, angol nyelvből emelt szinten vizsgáznak, kétnyelvű érettségi bizonyítványt kapnak. 6

8 Az érettségi felkészüléshez illetve az eredményes magyar nyelven tehető felvételi vizsga segítése céljából évfolyamokon az angolul tanított közismereti tárgyakból - igény szerint - az angol nyelvű tudás mellé" kiegészítésként" a magyarul tudást, főképp a magyarul vizsgázást" elősegítő foglalkozásokat szervezünk. A nyelvoktatás mellett nagy hangsúlyt helyezünk az informatika oktatására, az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek elsajátítására és a környezetvédelmi nevelésre. Oktató-nevelő munkánkat családias légkörű, kiegyensúlyozottságot biztosító tanár-diák kapcsolat keretében valósítjuk meg. A kapcsolatteremtés (tartás) és a kommunikációs készségek elmélyítése érdekében partneriskolai kapcsolatokkal rendelkezünk Hollandiában, Németországban, Olaszországban, USA-ban továbbá Erdélyben és Kárpátalján. Diákutazásokat szervezünk Angliába és Franciaországba. 1.2 Integrált oktatás-nevelés Az általános tantervű általános iskolai ( b ) osztályok feladata a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók iskolai fejlesztése mint sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók nevelése, oktatása is. Az integrált oktatást A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei c. alapdokumentumban leírtak szerint valósítjuk meg. Az SNI gyerekek létszáma osztályonként nem haladhatja meg a két főt. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulót az iskolai osztály létszámának megállapításakor 2 tanulóként kell számításba venni Az intézményünkben megvalósuló integrált nevelés, oktatás A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő - integrált - oktatásuk. Intézményünk ez által többet vállal, magasabb értéket kínál, mint részvétet és védettséget. Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedését, a többi tanulóval való együtt haladását tekintjük, melynek eredményes megvalósítását az alábbi tényezők biztosítják: - A pedagógusok és a szülők közösségének felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására. - Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, rehabilitációs szemlélet érvényesülése. - A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé teszi az egyes gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai - esetenként egészségügyi - eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanítástanulást segítő speciális eszközök alkalmazását. - A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógus, aki a) a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak - egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző - módosulásait; b) szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít, a differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; c) a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói teljesítmények elemzése alapján - szükség esetén - megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz; 7

9 d) egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres; e) alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez; f) együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba Az intézményünkben folyó integrált nevelés, oktatás segítése utazó gyógypedagógus munkájával A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő - a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező - gyógypedagógiai tanár/terapeuta (utazó gyógypedagógus) az együttműködés során a) segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; b) javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.); c) segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök kiválasztásában, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről; d) javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazására; e) figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; f) együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; g) terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon - egyéni fejlesztési terv alapján a rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben -, ennek során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra. h) Intézményünk igénybe veszi az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények, szak- és pedagógiai szakmai szolgáltatását, az utazó gyógypedagógiai hálózat munkatársai segítségét. 1.3 Személyi feltételek Az iskolánkban dolgozó pedagógusokat az alapos tárgyi tudás, pedagógiai felkészültség, szakmai tevékenységünket a kiegyensúlyozott munka, a megújulási törekvés, az egyéni arculat kialakításának szándéka jellemzi. Ezen jellemzők mellett fontos tényező a hiteles emberi tartás, a felelősségérzet. Az angol nyelvű tanítás személyi feltételei biztosítottak. A szakmai megújulásban jelentős szerepe van a nevelőtestület működését meghatározó munkaközösségeknek, gimnáziumi nyelvi tagozatnak: - alsó tagozatos - napközis (egész napos iskolai) - angol nyelvi alsó tagozatos - angol nyelvi felső tagozatos - gimnáziumi angol (tagozat) és második idegen nyelv(ek) - humán - természettudományos - osztályfőnöki - gyermekvédelmi - testnevelés - kultúra,- könyvtár,- szabadidő, - DÖK 8

10 1996/ / / / / / / / / / / / / / / / Az engedélyezett (összes) közalkalmazott létszám alakulása között pedagógus összesen oktató-nevelő munkát közvetlenül segítők ügyviteli-technikai dolgozók összes közalkalmazott 1996/ / / / / ,5 1,5 18,5 75,5 2001/ ,5 18, / ,5 18, / ,5 18, / , ,5 2008/ ,5 14, / ,5 4,5 14,5 89,5 2010/ ,5 4,5 14,5 89,5 2011/ ,5 4,5 14,5 89,5 2012/ ,5 13, / / Közalkalmazottak létszámának alakulása pedagógus összesen oktató-nevelő munkát közvetlenül segítők ügyviteli-technikai dolgozók 1 Megjegyzés: a tanévtől a fenntartó a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) 9

11 1.3.2 A tantestület szakos összetétele szeptember 1-jén Tanító 13 fő 17 % Napközis nevelő 14 fő 18 % Szakos tanár 45 fő 58,5 % Pszichológus 1 fő 1,5 % Fejlesztőpedagógus 2 fő 2,5 % Könyvtáros tanár 2 fő 2,5 % Pedagógusok összesen 77 fő 100 % 1% 3% 3% 17% 58% 18% Tanító Napközis nevelő Szakos tanár Pszichológus Fejlesztőpedagógus Könyvtáros tanár Az összes pedagógusból angol nyelvtanár 14 fő 18 % angol anyanyelvű tanár 1 fő 1,5 % Fullbright tanárcsere (USA) jelenleg nincs angol közismereti szakos (tanító, 11 fő 14 % ének, történelem, földrajz, biológia, matematika, informatika, testnevelés) Angol és angol közismereti szakos 25 fő 32 % összesen Az összes pedagógusból egyéb nyelvszakos: német nyelvtanár 3 fő 4 % francia nyelvtanár 2 fő 2,5 % olasz nyelvtanár 1 fő 1,5 % spanyol nyelvtanár (anyanyelvi) 1 fő 1,5 % Egyéb nyelvtanárok összesen 7 fő 9,5 % 10

12 1.3.3 Az iskolai tanulólétszámok alakulása között általános iskola (fő) gimnázium (fő) összesen Az általános iskolai és gimnáziumi tanulók aránya alakulása 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% általános iskola gimnázium 11

13 1.3.4 Az iskolai tanulócsoportok alakulása 2009., és várhatóan szeptember 1-én év általános iskola két tannyelvű osztályok általános tantervű osztályok két tannyelvű osztályok gimnázium nyelvi előkészítő osztályok napközi összesen 2009/ a 8.a 8 tan. cs 1.b 8.c 12 tan. cs. 9.a 13.a 5 tan. cs. 9.b-10.b 2 tan. cs / a 8.a és 3. c 9 tan. cs. 1.b 8.b 10 tan. cs. 9.kny 13.a 5 tan. cs. 9.ny-13.b 5 tan. cs várhatóan 2019/ a 8.a, c 9 tan. cs. 1.b, c 8.b 15 tan. cs. 9. kny-12.a 5 tan. cs. 9. ny-12.b 5 tan. cs Általános iskola Gimnázium / / /2020. két tannyelvű osztályok általános tantervű osztályok napközi / / /2020. két tannyelvű osztályok nyelvi előkészítő osztályok 12

14 1.3.5 Felvételi mutatók a két tanítási nyelvű osztályokban Általános iskola Általános iskola 1. évfolyam Tanév jelentkezett (fő) felvett (fő) arány (túljelentkezés) 2003/ ,7-szeres 2004/ ,1-szeres 2005/ ,2-szeres 2006/ ,7-szeres 2007/ ,5-szeres 2008/ ,6-szeres 2009/ ,5-szeres 2010/ ,9-szeres 2011/ ,6-szoros 2012/ ,2-szeres * 2013/ szeres 2014/ ,3-szoros Átalános iskola 1. évfolyam jelentkezett felvett * Megjegyzés: a 2012/2013. tanévtől 1. évfolyamtól felmenő rendszerben c osztályok is működnek. Ebben az évben 2 első osztály tanul két tannyelvű program szerint felmenő rendszerben. 13

15 Gimnázium Tanév Gimnázium 9. évfolyam jelentkezett (fő) felvett (fő) arány (túljelentkezés) 2003/ ,5-szeres 2004/ ,1-szeres 2005/ ,4-szeres 2006/ ,7-szeres 2007/ ,1-szeres 2008/ ,2-szeres 2009/ ,2-szeres 2010/ szeres 2011/ ,3-szoros 2012/ ,8-szoros 2013/ ,4-szeres 2014/ ,7-szeres Gimnázium 9. évfolyam jelentkezett felvett 14

16 1.3.6 Kiemelés a Középiskolák felvételi és érettségi átlageredményei c. Országos Közoktatási Intézet (OKI) kiadványból Az Országos Közoktatási Intézet évi kiadványának 2.sz melléklete tartalmazza a Középiskolák felvételi írásbeli és érettségi átlageredményei -t, külön az első ízben megszervezett kétszintű érettségi részletes adatait. Az ország 302 gimnáziuma közül 5 gimnáziumnak magasabb az átlageredménye 90 %-nál: Szabó Lőrinc Gimnázium Budapest II. ker. 95,3 % Budapesti Osztrák Gimnázium 94,7 % Magyar - Angol T.NY. Gimnázium Balatonalmádi 94,5 % Waldorf Iskola Budapest II. ker. 91,2 % Fazekas Mihály Gimnázium Budapest VIII. ker. 90,5 % A további 297 gimnázium első kétszintű érettségi eredménye 51,5 89 % között szóródik. Az adatok nevezett OKI kiadvány oldalain találhatók. 100,0% 90,0% 80,0% 89,00% 90,50% 91,20% 94,50% 94,70% 95,30% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 51,50% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 297 gimnázium: 51,5-89 % között Fazekas Mihály Gimnázium Budapest VIII. ker. Waldorf Iskola Budapest II. ker. Magyar - Angol T.NY. Gimnázium Balatonalmádi Budapesti Osztrák Gimnázium Szabó Lőrinc Gimnázium Budapest II. ker. 15

17 1.3.7 Kimutatás az érettségizettek továbbtanulásáról a felsőfokú oktatási intézményekben (2003. évtől van adat) Év (utolsó ált. tantervű osztály, 4 éves) (első két tannyelvű osztály, 5 éves) (két tanítási nyelvű osztály) (két tanítási nyelvű osztály) (két tanítási nyelvű osztály) * (két tanítási nyelvű osztály) (két tanítási nyelvű osztály) (két tanítási nyelvű osztály) (két tanítási nyelvű osztály) (két tanítási nyelvű osztály) (két tanítási nyelvű és általános tantervű nyelvi előkészítős osztályok) (két tanítási nyelvű és általános tantervű nyelvi előkészítős osztályok) Érettségizők száma Egyetemre nyert felvételt Főiskolára nyert felvételt Felsőfokú (OKJ) szakképzésre nyert felvételt Nem jelentkezett / nem nyert felvételt 31 fő 9 fő (29%) 11 fő (36%) 6 fő (19%) 5 fő (16%) 23 fő 12 fő (52%) 6 fő (26%) 3 fő (13%) 2 fő (3%) 36 fő 26 fő (72%) 9 fő (25%) 1 fő (3%) 0 fő 34 fő 21 fő (62%) 8 fő (23%) 3 fő (9%) 2 fő (6%) 26 fő 13 fő (50%) 9 fő (35 %) 1 fő (4%) 3 fő (11%) 33 fő 30 fő (91 %) - 3 fő (9 %) 0 fő 39 fő 38 fő (97,5 %) - 0 fő 1 fő (2,5 %) 40 fő 38 fő (95 %) - 1 fő (2,5 %) 1 fő (2,5 %) 43 fő 41 fő (95%) - 1 fő (2,5%) 1 fő (2,5%) 33 fő 27 fő (82%) - 5 fő (15%) 1 fő (3%) 26 fő 21 fő 34 fő 12 fő 23 fő (88%) 16 fő (76%) 32 fő (94%) 11 fő (92%) fő (8%) 3 fő (14%) 1 fő (4%) 2 fő (10%) 1 fő (3%) 1 fő (3%) 1 fő (8%) Összesen fő 337 fő (78%) 43 fő* (10%) 30 fő (7%) 21 fő (5%) Mindösszesen fő 410 fő (95%) 21 fő (5%) * Megjegyzés: főiskolai beiskolázás 2007-ig volt, 2008-tól kétszintű bolognai képzés van. 16

18 1.3.8 Az érettségizettek felvétele a felsőoktatási intézmények típusai szerint (2005. évtől van adat) Felsőoktatási intézmények Össz. ELTE Corvinus Egyetem Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Külföldi egyetem * Pázmány Péter Katolikus Egyetem SOTE IBS József Attila Tudományegyetem Károly Gáspár Református Egyetem Kommunikációs Főiskola Szent István Egyetem Általános Vállalkozási Főiskola Idegenforgalmi Főiskola Pannon Egyetem-Nemz. gazdálkodás Szegedi Orvostudományi Egyetem Zsigmond király Főiskola Képzőművészeti Egyetem 2 2 Zrínyi Miklós Nemzetvéd. Egyetem Óbudai Egyetem Miskolci Egyetem 1 1 Széchenyi István Egyetem 1 1 Eszterházy Károly Főiskola 1 1 Janus Pannonius Tudományegyetem 1 1 Színház- és Filmművészeti Egyetem 1 1 Károly Róbert Főiskola 1 1 Kodolányi János Főiskola 1 1 Pető András Nevelőképző Intézet 1 1 Felsőoktatásba felvételt nyert összesen fő 91% Felsőfokú szakképzésbe (ÁJFSZ) 21 fő felvételt nyert 5,5% Nem jelentkezett vagy 14 fő nem nyert felvételt 3,5% * Megjegyzés: a külföldi egyetemekre felvettek országok szerinti bontásban: Olaszország, Spanyolország, Kanada, Törökország Németország, Ausztria, Írország, USA, Dánia, Hollandia Nagy-Britannia 1-1 fő 2-2 fő 4-4 fő 12 fő 17

19 1.4 Tárgyi-dologi feltételek A Pasaréti úti épület Budapest II. kerületének zöldövezetében található, az Apáthyszikla alatt, az Ördögárok partján ben épült, amelyet 1993-ban felújítottak és 7 tantermes szárnnyal bővítettek. Udvara nem túl tágas, zöld előkerttel, sportudvarral (20x40 m), aszfalt burkolatú (kézilabda) pályával rendelkezik, amelyet meredek domboldal zár le. A Fenyves utca 1-3. sz. telephely is a Pasarét zöldövezetében, tömegközlekedéssel jól megközelíthető helyen található. Az épület 1934-ban épült, bővítése, felújítása folyamatosan biztosított. Pasaréti úti épület Fenyves utcai telephely A tantermek száma: 16 db 12 db Szaktantermek: biológia - földrajz 1 db fizika kémia 1 db angol nyelvi (kisméretű) 3 db 3 db francia olasz nyelvi (kisméretű) 1 db német nyelvi (kisméretű) 1 db számítástechnika 1 db 1 db számítástechnika (kisméretű) 1 db Egyéb (oktatási célú) helyiségek: tankonyha 1 db szertár 3 db 1 db könyvtár (120 m 2 /30 m 2 ) 1 db 1 db tornaterem (160 m 2 /288 m 2 ) 1 db 1 db tornaszoba (100 m 2 ) 1 db szabadtéri futópálya 1 db korongozó műhely 1 db A tornaterem 160 m 2 -es alapterületével nem felel meg az előírásoknak. Mielőbb szükséges egy tornacsarnok építése. Hiányzik egy a nagyrendezvényekre, stb. alkalmas aula. Egyéb (kiszolgáló) helyiségek: tanári szoba 2 db 1 db igazgatói 1 db igazgatóhelyettesi 2 db 1 db iskolatitkár g. munkatársi 3 db iskolapszichológusi 1 db fejlesztőpedagógusi 1 db 1 db orvosi szoba 1 db 1 db étterem (80 fős/ 90 fős)) 1 db 1 db melegítő konyha, mosogatók 1 db 1 db büfé 1 db 18

20 2. Az iskola nevelési programja 2.1 Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai "Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni amit csinál és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog." Nevelésfilozófiánkról célmeghatározás Szent-Györgyi Albert Célunk általában a harmóniára való törekvésre nevelés. Harmonikus, kiegyensúlyozott fiatalokat szeretnénk nevelni úgy, hogy az ismeretszerzés öröme, a kulturálódás élménye, a megismerés és tudás felelőssége egészséges, természetes és baráti keretek között maradó versengés közben gazdagítsa diákjainkat. Azt gondoljuk, hogy az emberi lét fontos célja a boldogság keresése, a harmóniára, a szellemi, testi és lelki egyensúlyra törekvés. Mindez nem valósítható meg az élet állandóságának és változásainak pozitív szemlélettel való kezelése, értelmezése nélkül. Ennek a törekvésnek átadása nevelési filozófiánk alapja is. A pozitív magatartás sikerorientáltságot feltételez, a tudást, az ismeretet örömforrásként tekinti. Célunk gyakorlatilag az ismeretszerzési vágy felébresztésétől az önképzés, önálló ismeretszerzés képességéig eljuttatni diákjainkat. Ennek érdekében alapvető célunk, a felnőtt élet sikeressége szempontjából kiemelt fontosságú kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés, a személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési eljárások, módszerek alkalmazása. Mindezek a hatékonyság feltételei, miként a pedagógiai kultúra általánossá válásának elősegítése is. Alapvető cél tehát a kulcskompetenciák fejlesztése, azon kompetenciáké, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Ezek a következők: - anyanyelvi kommunikáció, - idegen nyelvi kommunikáció, - matematikai kompetencia, - természettudományos kompetencia, - digitális kompetencia, - a hatékony, önálló tanulás, - szociális és állampolgári kompetencia, - kezdeményezőképesség, vállalkozói kompetencia és - esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőképesség. 19

21 Nevelési-oktatási céljaink, önmeghatározásunk, stratégiai feladataink meghatározása elősegítése érdekében partnereinkhez fordultunk kérdőíves felmérés formájában. A megszólítottak köre: - tanulók, - szülők, - nevelőtestület. Célunk a felmérésekkel - az önmeghatározáson túl - minél szélesebb helyi támogatottságot szerezni céljainkhoz, minél érzékenyebben, árnyaltabban kifejezni mindazok céljait, elvárásait, akik igénybe veszik az iskola szolgáltatásait. Az iskolai szervezet fő céljai: - nyújtson a tanulóknak szilárd, biztos ismereteket, - alakítsa ki és fejlessze a tanulók képességeit, készségeit, - biztosítsa az anyanyelv megfelelő elsajátítását, - készítsen fel a továbbtanulásra, - tanítsa az idegen nyelveket magasabb óraszámban is, és tanítson idegen nyelven közismereti tárgyakat, - tanítsa meg az önálló ismeretszerzés, a tanulás módszereit, - alakítsa ki a tanulókban a másság elfogadását - alakítsa ki a tanulókban az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáit és helyes formáit, - alakítsa ki a tanulókban az egészséges életmód iránti igényt, - ismertesse meg a tanulókat a számítógép mindennapos használatának lehetőségeivel, tanítsa meg használatát, alkalmazását, internetes hozzáférhetőséggel - közvetítse a tanulóknak a nemzeti kultúrát, a társadalmilag elfogadott értékeket, - a tanulók egész személyiségét fejlessze; segítse elő társadalmi beilleszkedésüket, - fejlessze tovább a tehetséges, zárkóztassa fel a gyengébb képességű, tanulási nehézségekkel küzdő, sajátos nevelési igényű tanulókat, - neveljen tisztességre, ismertesse meg az erkölcsi szabályokat, - neveljen rendre, fegyelemre, környezetünk tisztaságára, - neveljen a haza szeretetére, - neveljen a természet szeretetére és a környezetvédelemre. A fenti célok megvalósítási folyamatában legyen biztosított: - a szeretetteljes bánásmód, - az érzelmi biztonság, belső harmónia, az önbecsülés kialakítására való törekvés, - a helyzetfelmérésre és döntésre való képességek kialakítása, fejlesztése, - a jó tanár-diák, tanár-szülő kapcsolat (partneri kapcsolat), - az esztétikus, kulturált, tiszta környezet, - az összhang a nevelőtestület tagjai között és az iskolavezetéssel, - a tanulók önálló, kulturált vélemény-nyilvánítása, megfelelő formában, - a táborok, erdei iskola, külföldi cserekapcsolatok szervezése 20

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium Budapest, 2010.november A Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium pedagógiai programja Készült a Közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Műhelymunka általános iskola/középiskola

Műhelymunka általános iskola/középiskola Műhelymunka általános iskola/középiskola TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 2016. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakgimnáziuma 1011 Budapest, Ponty

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: KLIK Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028452 Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola szakmai

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben