Alapító Okirat! Az Alapító neve és címe: Csőkör Nikolett, 7693 Pécs, Harangláb utca 5. Az Alapítvány neve: Gyermekek Az Állatokért Alapítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapító Okirat! Az Alapító neve és címe: Csőkör Nikolett, 7693 Pécs, Harangláb utca 5. Az Alapítvány neve: Gyermekek Az Állatokért Alapítvány"

Átírás

1 Alapító Okirat! Az Alapító neve és címe: Csőkör Nikolett, 7693 Pécs, Harangláb utca 5. Az Alapítvány neve: Gyermekek Az Állatokért Alapítvány Az Alapítvány célja: Baranyában a gyermek és ifjúsági korosztály körében kiterjeszteni, fejleszteni az állatvilág egyedeinek védelmét, ezek fontosságának megértését. Fokozott felelősség tudatukat formálni, az állatvilág fenn maradásának érdekében. Az emberséges állattartás, és az állatok ellen elkövetett agresszív sérelmek megelőzése, és megfékezése érdekében Baranyában kialakítani egy olyan fiatalokból álló állatbarát társadalmat, mely példaértékűvé válhat az ország számára. Az Alapítvány tevékenysége: Kapcsolattartás önszerveződő gyermek és ifjúsági közösségekkel, illetve közösségek létrejöttének segítése, melynek módja szakértők segítségével történő felkészítés és ismeretterjesztés, közösségfejlesztés, majd közös akciók tervezése és megvalósítása. Az illetékes hatóságokkal, szervezetekkel, intézményekkel és szakemberekkel együttműködve folyamatos módszertani műhely kialakítása és működtetése, képzések szervezése. Az állatvédelmi kérdésekben illetékes hatóságok munkájának segítése. A célok elérése érdekében a kapcsolat- és hálózatépítés során közös tevékenységek kidolgozásának inspirálása, különös hangsúlyt fektetve a megelőzésre. Az Állatbarát cím kritériumrendszere segítségével a felkutatás és odaítélés folyamatába a gyermek és ifjúsági közösségek bevonása. Az állatokkal szembeni agresszió csökkentése, a nem megfelelően tartott és megkínzott állatok felkutatása, hatékony segítségnyújtás biztosítása számukra. Az állatok védelme érdekében szervezett családi és más rendezvények, akciók keretében együtt működés kézműves és más művészeti csoportokkal, más közösségekkel. Az alapítvány a tevékenysége során széles tömegek elérése érdekében szervezett nyilvános akciókon túl további információs szolgáltatásokat, jogi tanácsadást nyújt más kommunikációs csatornákon keresztül, honlapot működtet, és írásos kiadványokat készít. Az Alapítvány célcsoportjai: Elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály, állattartók. Másodsorban a hatóságok, oktatási és nevelési intézmények, állategészségügy és természetvédelem intézményei és szakemberei. Az Alapítvány székhelye: 7691 Pécs, Muromi út 22.

2 Közhasznú rendelkezések Az alapítvány közhasznú szervezet. Az alapítvány nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. Közhasznú tevékenységeit az évi CLVI. Törvény (Khtv.) 26. c) alapján az alábbiak szerint valósítja meg: Természetvédelem, állatvédelem. Gyermek és ifjúsági közösségekkel nyilvános akciók tervezése és megvalósítása annak érdekében, hogy minél szélesebb körben ismertté váljon a kulturált állattartás. Az alapítvány módszertani műhelye kidolgozza, és folyamatosan terjeszti az Állatbarát cím kritériumrendszerét és odaítéli azt. A felkutatás és odaítélés folyamatába településenként bevonja a gyermek és ifjúsági közösségeket is. Felkutatja a nem megfelelően tartott és megkínzott állatokat, segítséget nyújt az állatok gondozásában, az állatorvosi ellátás megszervezésében. Szervezett kereteken belül főleg a gyermek és ifjúsági korosztály bevonásával az állatok életteréről való gondoskodás érdekében elsősorban környezetvédelmi akciókkal, továbbá etetők készítésével és kihelyezésével növeli az állatok minőségi életkörülményeit. A sérült vagy elhagyott állatoknak mielőbbi segítséget nyújt. A Magyarországi Állatvédőrséghez csatlakozva hivatalos és jogi eszközök segítségével felkutatja az állatbántalmazókat, a rosszul tartott állatok gazdáit, és a rendvédelmi szervekkel való együttműködésben fellép az állatok sérelmére elkövetett cselekmények ellen. A nyilvánosság eszközeivel az állatok védelme szempontjából megelőző módszereket terjeszt, valamint megszervez ivartalanítási akciókat, felhívva ezzel is a figyelmet a megelőzés fontosságára. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés A gyermek és ifjúsági korosztály jövőbeni kulturális fejlődésének érdekében óvónők, tanárok, pedagógusok segítségével, az óvodákkal és iskolákkal együttműködve, tanórán kívül és lehetőség szerint tanórákon, más közösségi keretekben, ismeretterjesztő formában neveli a gyerekeket az állattartás kultúrájára, az állatvédelemre, az állatokkal szembeni felelősségvállalásra. A gyermek és ifjúsági korosztályok számára közösségformáló alkalmakat teremt, rendezvényeket és rendszeres találkozási formákat szervez, melyek keretében a megfelelő szakemberek vezetésével közös módszertani, tervezési és megvalósítási folyamatokban vehetnek részt. A közösségi programok keretében nem csak részesei a szemléletformálásnak, de maguk is elsajátítják annak alakítási módjait és lehetőségeit, annak érdekében, hogy maguk is képessé váljanak a szemléletformálásra és az önkéntes feladatvégzésre. A szélesebb tömegek elérése érdekében a közösségekkel megvalósított nyilvános akciókat a honlapon és írásos kiadványokon teszi közzé.

3 Kulturális tevékenység Az állatok védelme érdekében szervezett rendezvényeken és akciók keretében az alapítvány együttműködik kézműves és más művészeti csoportokkal, hogy a művészeti és alkotó folyamatok animáló hatását felhasználhassa az állatvédelem javára. Ezek felölelik a kifejezetten természet és állatvédelmi koncepcióban tervezett irodalmi, zenei, alkotóművészeti eseményeket is, amelyekhez további kulturális és szakmai bemutatók és interaktív programok szervezhetőek. Mindez kifejezetten tágítja a résztvevők kulturálódási lehetőségeit, és teszik lehetővé a kulturált és igényes, ugyanakkor a tanulás lehetőségét nyújtó szabadidő eltöltését. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében, megbízás alapján folytatott tevékenység kivételével. Mivel a kulturált állattartás olyan fizikai megterheléssel jár, mely egyszerre érinti az állatot és gazdáját, ezért fokozottan figyelni kell azokra a lehetőségekre, amelyek lehetővé teszik a közös sportolást. Az alapítvány a tevékenysége során népszerűsíti és szervezi az állatsportokat. Ilyenek az agility, a flyball és természetesen a lovassportok. Bemutatókat szervez, szakembereket von be és közreműködik a sportolási lehetőségek megteremtésében. Ennek érdekében részt vesz népszerűsítő kampányokban, közreműködik az információk terjesztésében saját kommunikációs eszközeivel is. Az alapítvány vagyona: Az Alapítvány induló vagyona: 100, 000- Ft, azaz százezer forint. Az alapítvány nyitott, ahhoz pénzzel, dologgal, tevékenységgel csatlakozhat minden magyar vagy külföldi természetes, vagy jogi személy. Az alapítvány bankszámlája felett a kuratórium elnöke és a titkár közösen rendelkezik. Külföldi fizetőeszközben történő felajánlás esetén az alapítvány külön devizaszámlát nyit és a befolyt összeget deviza, vagy forint formában használja fel a kezelő szerv döntése alapján. Az alapítvány vagyonát növeli a vagyon kamat hozadéka az esetleges vállalkozás nyeresége, valamint az adományozók, csatlakozók adományi és önkéntes tagsági díjai, felajánlásai. A vagyont kezelő szerv az induló vagyont a hozadékkal együtt felhasználja az alapítvány céljaira. A vagyon felhasználásáról való döntés az adott célok elérésének függvényében a kuratórium hatásköre. Adott esetben elbírálhat egyéni kérelmeket, vagy egy céltevékenységre pályázatot írhat ki, illetve biztosíthatja a tevékenységek és a működés anyagi feltételeit. A Kuratórium Az Alapítvány kezelő szerve a hat tagból álló kuratórium. A kuratórium az alapítvány ügydöntő, ügyvezető szerve. A Kuratórium tagjai:

4 - Hantosi Lászlóné, elnök, képviselő, 7691 Pécs, Muromi út Nagy Gabriella titkár 7623 Pécs Kálvin János u Gunglné Bahor Szilvia, tag, 7627 Pécs, Május 1 u Katona Noémi, tag, 7691 Pécs, Bethlen Gábor u Bogdán János, tag, 7632 Pécs Eszék u Sebők Adrienn, tag, 7635 Pécs Magyarürögi út.110/a A Kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. Az Alapítvány képviseletére a Kuratórium elnöke önállóan jogosult, távollétében a titkár jogosult szintén önállóan. A Kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik /munkájuk során felmerülő indokolt költségeket az Alapítvány megtéríti/. A Kuratórium gondoskodik az Alapítvány vagyonának az Alapító Okiratban rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról. A kuratórium működése A Kuratórium üléseit az elnök hívja össze írásbeli meghívó kézbesítésével oly módon, hogy a meghívók elküldése és a kuratóriumi ülés napja között 8 napi időköznek kell eltelnie. Az elnök a meghívóban köteles feltüntetni az ülés napirendi pontjait. A kuratórium akkor határozatképes, ha azon tagjainak kétharmada jelen van. A kuratórium ülései nyilvánosak. Kuratórium döntéseit nyíltan, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Azokat a határozatokat, amelyeket az alapítvány közhasznú tevékenységével összefüggésben hoztak, az Alapítvány honlapján közzé kell tenni a meghozatalt követő 8 napon belül, melynek az elnök a felelőse. A kuratórium határozatait az alapítók és a kuratórium tagjai szabadon megtekinthetik, más személyeknek a betekintést az elnök engedélyezheti, amelyről 8 napon belül kell az elnöknek döntenie. Abban az esetben, ha a kuratórium döntése az alapítvány közhasznú működésével kapcsolatos, az erről készült iratba bárki külön engedély nélkül betekinthet. Az alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

5 Az Alapítvány éves bevétele nem haladja meg az forintot, így felügyelő szerv létrehozásáról nem rendelkezik. Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem kíván folytatni. Az alapítvány vállalkozói tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményeket nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az alapítvány éves beszámolóját és az annak jóváhagyásával egyidejűleg elkészített közhasznúsági jelentést a kuratórium fogadja el, mely a Kszt. 19. (1) 3. bekezdésében felsoroltakat tartalmazza. Az alapítvány a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június. 30-áig saját honlapján. A vezetőszerv döntéseit az érintettekkel az elnök közli, a döntés meghozatalától számított 8 napon belül, postai úton. A vezetőszerv döntéseit a honlapján hozza nyilvánosságra 8 napon belül, melynek felelőse az elnök. Az Alapítvány a működésével kapcsolatosan keletkezett iratokat-( kivéve, azokat a személyes jellegű adatokat, iratokat, amelyekbe nem mindenki, csak a tagok és az arra feljogosított szervezetek tekinthetnek bele)-, és szolgáltatási igénybevételének módját, beszámolói közlését az alapítvány honlapján teszi teljes körűen nyilvánossá. A közhasznú szervezetek megszűnését követő két évig nem lehet az Alapítvány kuratóriumi tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntetését követő két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozást nem egyenlített ki. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) a kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatása keretében a bárki általi megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásai, illetve a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. Az Alapítvány kuratóriumi döntéseivel kapcsolatban nyilvántartást kell vezetni. A kuratórium működése során hozott határozatokat, döntéseket írásba kell foglalni, és folyamatos

6 sorszámmal kell ellátni. A döntések, határozatok melléklete, a kuratóriumi ülésről készült emlékeztető. Az emlékeztető tartalmazza a testületi ülés helyét, időpontját, a jelenlévők felsorolását, aláírását, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (lehetőleg személyét is), a döntés hatályát. A döntéseket, határozatokat kézbesíteni kell személyesen, vagy postai úton azoknak, akiket az érint. Ezen túl a határozatról hirdetményt kell elhelyezni az Alapítvány honlapján. Az Alapítvány közhasznú működéséről, szolgáltatásairól évente egy éves beszámoló és közhasznúsági jelentés készül. Egyebekben az Alapítvány közhasznú működéséről, szolgáltatásairól a hirdetményt az Alapítvány honlapján kell közzétenni. Az Alapítvány tevékenységéről szóló éves beszámoló, jelentés szabadon megtekinthető az Alapítvány székhelyén, ahol ezzel kapcsolatosan hirdetményt kell elhelyezni. Ezen túl a kuratórium tagjai gondoskodnak, hogy az érdeklődők tudomást szerezzenek a beszámolóról, jelentésről. A közhasznúsági jelentés tartalmára a Khtv. 19. (3) bekezdésében foglaltak az irányadók. Az Alapítvány megszűnése Az Alapítvány megszűnésére a Ptk. alapítványokra vonatkozó szabályai az irányadóak. Az Alapítvány megszűnésekor a meglevő vagyont, hasonló célokat szolgáló más nonprofit szervezet kapja meg az Alapító döntésének megfelelően. Pécs Csőkör Nikolett alapító 1. Tanú: Név: Lakcím: 2. Tanú: Név: Lakcím:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapító neve, címe: Dr. Dobrik István 3533. Miskolc, Topiczer János u. 23. 2. Az Alapítvány neve: Múzsák Kertje Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapító neve, címe: Dr. Dobrik István 3533. Miskolc, Topiczer János u. 23. 2. Az Alapítvány neve: Múzsák Kertje Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT Dr. Dobrik István 3533 Miskolc, Topiczer János u. 23. szám alatti lakos, mint alapító a Múzsák Kertje Alapítvány alapításáról szóló Miskolcon 2010. április 14. napján kelt egységes szerkezetű

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

Az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány Alapító Okirata (egysége szerkezetbe)

Az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány Alapító Okirata (egysége szerkezetbe) Az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány Alapító Okirata (egysége szerkezetbe) amely létrejött a Csongrád megyei Bíróság által PK.60.161/1995/1. számú bírósági végzéssel nyilvántartásba

Részletesebben

A JOBB ÉLETÉRT, A JOBB EMBERÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A JOBB ÉLETÉRT, A JOBB EMBERÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A JOBB ÉLETÉRT, A JOBB EMBERÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, kinyilvánítja azon elhatározását, hogy az alábbiakban részletezett közhasznú célra, jogi személyiséggel rendelkező a l a p

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai alapján jogi személyként működő alapítványt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amelyet a jelen okirat 4./ pontjában megnevezett alapító a Ptk. rendelkezései alapján jogi személyiséggel működő A L A P Í T VÁ N Y

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amelyet a jelen okirat 4./ pontjában megnevezett alapító a Ptk. rendelkezései alapján jogi személyiséggel működő A L A P Í T VÁ N Y ALAPÍTÓ OKIRAT Amelyet a jelen okirat 4./ pontjában megnevezett alapító a Ptk. rendelkezései alapján jogi személyiséggel működő A L A P Í T VÁ N Y létrehozása és működése érdekében hoz létre. 1./ Az alapítvány

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT PREAMBULUM ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT PREAMBULUM ALAPÍTÓ OKIRAT A DUNABOGDÁNY ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Az alapító 2010. november 22-én írta alá a Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány alapító okiratát,

Részletesebben

NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1991. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. Az alapítvány székhelye: 6337 Gombolyag 50. (hrsz.: 0117/ Szakmár) Az alapítvány fióktelepe: 1141 Budapest, Szugló u. 83.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. Az alapítvány székhelye: 6337 Gombolyag 50. (hrsz.: 0117/ Szakmár) Az alapítvány fióktelepe: 1141 Budapest, Szugló u. 83. ALAPÍTÓ OKIRAT Jelen okiratban Dr. Peller György kifejezi azon szándékát, hogy az alábbiakban megjelölt, részletezett célok megvalósítása érdekében jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoz létre

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az alapítók az alapító okiratot a 2009. november 5 én megtartott ülésen, az alapítók a 2009./1./1. 2009./1./8.

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Gállné Rabatin Edit Anyja neve: Gazdag Ilona Lakcím: 1183 Budapest, Őrs utca 5. fsz: 11. mint alapító (továbbiakban: Alapító), jelen Alapító okiratban

Részletesebben

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. március 27. A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata I. Alulírott Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

Alapítás. a l a p í t v á n y t. 1. Az alapítvány jogállása: önálló jogi személyiségű közhasznú szervezet

Alapítás. a l a p í t v á n y t. 1. Az alapítvány jogállása: önálló jogi személyiségű közhasznú szervezet 96. SÓLYOM CSERKÉSZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK 13.Pk.60.990/2011/4. SZÁMÚ HIÁNYPÓTLÓ VÉGZÉSÉBEN FOGLALTAK SZERINTI KIJAVÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1. Alapítás A Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

SMAFC TÁJFUTÓSPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

SMAFC TÁJFUTÓSPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY SMAFC TÁJFUTÓSPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA - EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 2012. JÚLIUS 9. NAPJÁN ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁSOKKAL - 1 ALAPÍTÓ OKIRAT Az 1991. április 08-án kelt alapító okirat alapján

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Jelen okiratot az 1./ pontban megjelölt abból a célból készítette, hogy az 1959. évi IV. törvény 74/A-74/G.

Részletesebben

SZÍVVEL ÉS LÉLEKKEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum

SZÍVVEL ÉS LÉLEKKEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum SZÍVVEL ÉS LÉLEKKEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Alulírott alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi alapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ALAPÍTÓ OKIRAT Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. Az Alapítvány neve...3 2. Az Alapítvány székhelye...3

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY AZ ALLERGIA MENTES ÉLETÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY AZ ALLERGIA MENTES ÉLETÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY AZ ALLERGIA MENTES ÉLETÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító attól a felismeréstől vezérelve, hogy segítse az allergia kialakulásának

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

Alapító Okirat. alapítványt

Alapító Okirat. alapítványt Alapító Okirat Alapító, a Polgári Törvénykönyv 74/A -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján, közhasznú szervezetként működő, nyílt alapítványt hoz létre határozatlan

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben