a reproduktív rendszerre és a magzati fejlődésre javaslat valószínűségi elven becsült határértékekre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a reproduktív rendszerre és a magzati fejlődésre javaslat valószínűségi elven becsült határértékekre"

Átírás

1 A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME Etilén-oxid-expozíció hatása a reproduktív rendszerre és a magzati fejlődésre javaslat valószínűségi elven becsült határértékekre Tárgyszavak: etilén-oxid; reprodukciós és fejlődési kockázat; nem rák kockázat; kockázatmeghatározás. Az etilén-oxid a világ vegyiparának egyik nagy tételű terméke, amelyből többek közt etilén- és propilénglikolt, nemionos felületaktív hatóanyagokat, etanol-aminokat és glikolétereket gyártanak. Magát az etilén-oxidot orvosi és fogorvosi sterilizáló felszerelés, valamint élelmiszerek (fűszerek, magvak) fertőtlenítésére használják. Az etilén-oxid állatkísérletekkel kimutatott rákkeltő, genetikai, valamint a reproduktív rendszerre és a fejlődésre gyakorolt, továbbá akut hatásainak megjelenése epidemiológiai vizsgálatokban nem meggyőző. A vegyület hatásmechanizmusáról is csak annyi valószínűsíthető, hogy abban része van a közvetlen alkilezésnek. A mérgezés minden szövettípust érinthet, mivel az etilén-oxid szabadon vándorol az egész szervezetben, a tüdőből a vér elszállítja minden szervbe. Az USA Környezetvédelmi Hivatalánál (USEPA) kidolgozás alatt áll etilén-oxidra a potenciális rákkeltési és nem rákkeltő hatásoknak referenciakoncentrációja (RfC). Ez utóbbihoz gazdag adatbázist nyújt két reprodukciós biológiai kísérlet, hat fejlődés-toxicitási tanulmány, továbbá számos genotoxicitási és a hatásmechanizmust kutató vizsgálat. Ettől függetlenül elemezték amerikai egyetemi kutatók az etilén-oxid viszonyítási koncentrációjának alapjául szolgáló reprodukció- és fejlődéstoxicitási adatokat. Ehhez a nem rákkeltési kockázatra vonatkozó USEPAszabályzatból indultak ki, kiegészítve az alábbi új elemekkel:

2 haladó statisztikai módszerek, amelyekkel meghatározhatók az egy kísérleti almon belül párosodások fejlődésbeli következményeinek öszszefüggései, bevonva más változókat, pl. az alomméretet, valószínűségi eljárás az állatkísérleti eredmények emberre való extrapolálási bizonytalanságainak ellenőrzésére, végül emberi populációkban etilén-oxid-expozícióra bekövetkező különböző reakciók mennyiségi jellemzése. Történeti visszatekintés Az anyagok nem rákkeltő hatásának szabályozására kezdetben (1990 körül) a kísérleti állatokra hatástalan legkisebb adag századrészét fogadták el emberre biztonságosnak. Később megelégedtek ennek tizedrészével, de ez a konzervatív megközelítés mindenképpen a megengedhető dózisok alulbecslésével járt együtt. Lényegében erre az elvre épültek az újabb, finomított rendszerek is, amelyek a nem rákkeltés biztonságára (noncancer safety) az elfogadható napi felvétel (acceptable daily intake), a viszonyítási adag (reference dose) és a minimális kockázati szint (minimal risk level) stb. fogalmakat definiálták. Ezt követően ( ) extrapolálásokhoz korrekciós tényezőket, expozíciós emberegyenértékeket, esetekre szabott bizonytalansági tényezőket javasoltak. Az USEPA nem rákkeltési biztonságra érvényben levő eljárása szerint a viszonyítási koncentráció (reference concentration, RfC) becsléséhez a kísérletileg meghatározott megfigyelhető rendellenes hatást nem okozó szintet (no observed adverse effects level, NOAEL), vagy a benchmark (szint-összehasonlító)-dózist (BMD) el kell osztani egy sor bizonytalansági tényezővel (uncertainty factors, UF): RfC = NOAEL vagy BMD UF A UF H UF L UF S D MF ahol: UF A az állatkísérleti eredmények emberre való átvitelét, UF H az emberi érzékenység egyedi különbségeit, UF L a NOAEL és a ténylegesen észlelt LOAEL közti különbséget (LOAEL: lowest observed adverse effects level: a rendellenes hatást okozó legkisebb dózis), UF S krónikusok helyettesítését akut és szubkrónikus vizsgálatokkal,

3 D a vizsgálati minták hiányosságát és az adatbázis bizonytalanságait, MF a kísérleti adatok valamennyi minőségi és relevancia-problémáit korrigálja vagy egyenlíti ki. A bizonytalansági tényezőknek legtöbbször a 104 értéket adják. A fenti képletet is sokan bírálják, kifogásolva, hogy nem jellemzi a RfC becsléssel szükségképpen együtt járó bizonytalanságot, még mindig túlságosan konzervatív, megengedhetetlenül kombinálja a kockázat becslését és kezelését, az RfC által nyújtott biztonság nem ismert, és vegyszerről vegyszerre változik. Mind több szakember javaslata, sőt követelése szerint biztonság helyett a vizsgálatok céljául az emberi reakció határértékének pontos meghatározását és e határérték bizonytalanságának jellemzését kellett kitűzni. Az amerikai kutatók e követelést indokoltnak tartva és némileg módosítva, ill. pontosítva kidolgoztak egy eljárást az etilén-oxid reprodukcióra és magzati fejlődésre gyakorolt mérgező hatásának elemzésére, s ennek segítségével azon adagok becslésére, amelyek az emberi populációban speciális kockázati szinteket hoznak létre és az így becsült adagok bizonytalanságának mennyiségi jellemzésére. Az elmélet kifejlesztéséhez a kísérleti tanulmányok széles kínálatából azt a négyet két reprodukciós és két fejlődési vizsgálatsorozatot választották ki, amelyek a legérzékenyebb adatokat közölték, vagyis a más vizsgálatokban alkalmazottaknál kisebb expozíciós koncentrációkra bekövetkezett toxicitási reakciókat: a két reproduktív-toxikológiai tanulmányban hím és nőstény patkányokat párzás előtt 12 hétig, majd vemheseket további három héten át tettek ki etilén-oxid hatásának három különböző koncentrációban, a fejlődés-toxikológiai vizsgálatokat 10 napig exponált vemhes patkányokon végezték, minden esetben az utódokról közölt vizsgálati eredmények képezték a statisztikai elemzés és a kockázatbecslés adatbázisát. A kockázatbecslést a reproduktív toxicitás két mennyiségi mutató: a felszívódásra és a magzati halál bekövetkezésére, valamint a fejlődési toxicitásra jellemző magzati tömeg folyamatos mérésére alapozták. A vetélések (implantálódás utáni veszteségek) száma az első kísérletsorozatban nőtt, a másodikban alig változott, az etilén-oxid-koncentrációval, a magzati tömegre határozott csökkentő hatással volt az etilén-oxid.

4 Meghatározandó ED yh az a (hatásos) dózis (effective dose, ED), amely egy exponált emberi populáció bizonyos y hányadában várhatóan reprodukciós (utódlási) vagy rendellenes fejlődési hatást vált ki. (A h index a humán szót jelzi.) Az ED yh, az RfC-hez hasonlóan szabályozó nem szigorúan vett biológiai küszöb, más szóval határérték. Megállapítása ugyancsak három alapelemet foglal magába: az állatkísérletekből nyert toxikológiai adatokból azon expozíciós szint becslése, amely NOAEL-t, eredményez, ill. eléri a rendellenes hatások megnövekedett veszélyét okozó x szintet, a hozzá tartozó ED xa -val (az index állatkísérletre utal animal), a farmakológiai dózisok extrapolálása emberre, az eredmények módosítása az embercsoportoknak az állatpopulációkénál nagyobb egyedi differenciáltsága alapján. A bizonytalansági tényezők közül, tekintettel a kielégítő adatbőségre és minőségre, nem kellett számításba venni UF S -t, UF L -et és D-t. Az állatkísérleti adatok elemzése, ED xa meghatározása A nem rákkeltő kockázatbecslések korábban a NOAEL-értéket célozták meg, de ennek gyengeségét felismerve, az újabb elemzések a BMD-re irányulnak, amelynek definíciója a háttérszintet meghatározott mértékben (rendszerint 5 vagy 10%-kal) meghaladó, egészségre gyakorolt hatásnak megfelelő dózis kisebb megbízhatósági határa. Az itt közölt elemzés a BMD-alapú kibővítésének tekinthető, az alábbi mutatók alkalmazásával: ED x -szel (pl. ED 05 vagy ED 10 ) általában az x %-os kockázatnövekedést okozó dózist jelölik, helyette az ED xa használata az adott kísérleti állatok kockázatára utal, x% a reakciók (vagyis a tünetek mint válaszok ) d[p(d)] növekedését jelöli a háttér vagy a nem exponált egyedek spontán értéke [P(0)] fölé, a növekedés az ún. többlet- vagy túlnövekedett kockázat (extra risk, excess risk, R e (d)) megfelel a háttérkockázat nélküli populációban várható x%-os kockázatnövekedésnek: R e (d) = R a (d)/[1 P(0)]. A reproduktív toxicitás felszívódási és magzatpusztulási adatainak elemzéséhez három logit- probit- és polinom-típusú modellt alkalmaztak, amelyekben különböző együtthatóval és kifejezésekben szerepel a dózis nulladik, első és második hatványa. A fejlődési elemzésben mérgezéses reakciót leképező magzattömegadatok átlagát a dózisnak vagy a dózis logaritmusának függvényeként modellezték, s ha ez nem bizonyult elég rugalmasnak, akkor kibővítették a kifejezést a dózis négyzetét tartalmazó taggal.

5 Dózismérés Az etilén-oxid vízben mérsékelten oldódik és ugyanúgy metabolizálódik, ennek mértéke rágcsálókban és emberben hasonló. Megoszlása vér/gáz és szövet/vér viszonylatban szintén nem különbözik fajonként lényegesen. A belégzéses expozíció alkalmával kialakuló etilén-oxid-koncentráció mint a vérvagy szövetkoncentráció időgörbéje alatti terület, közel arányos az expozíció koncentráció idő szorzatok (pl. ppm h) összegével. A kutatók az USEPA ebből kiinduló RfC-módszerét követik, amely szerint az emberi ekvivalens koncentráció egyenlőnek tekinthető azzal a folyamatos levegőkoncentrációval, amely ugyanolyan napi ppm h expozíciót eredményez, mint az állatoké a kezelés alatt. A reprodukción alapuló toxicitásvizsgálatoknál, ezen belül az expozíciós időtartamoknál fontos a fogékonysági szakaszok, az ún. érzékenységi ablakok figyelembevétele, hogy ne legyenek üresjáratok, amelyek nem járulnak hozzá a mérgező hatáshoz, s ezáltal torzíthatják az átlagot. Ez a kérdés az állatkísérleti eredmények emberre vetítésekor is felvetődik, ami azt jelenti, hogy a fajok közt arányosítani kell az időmértéket. Az elemzésben felételezték, hogy emberekre érzékenységi ablakuk idején egy adott koncentrációnak kitéve a kockázatnak ugyanolyan mértéke érvényes, mint pl. patkányokra azonos koncentráció mellett, saját érzékenységi ablakuk periódusában. Pl. az emberi terhesség 266 napja e tekintetben egyenértékű a patkány 22 napjával, azonos 100 ppm etilén-oxid-expozíció esetén. Feltételezték továbbá, hogy a különböző hosszúságú, de ekvivalens érzékenységi periódusok nem vonnak maguk után kumulálódás miatt eltérő követelményeket. Az állatkísérleti eredmények extrapolálása emberre Az ED xa meghatározása után következik az emberen ugyanolyan kockázattal járó ED xh becslése. Ez is két különálló, de egymással összefüggő feladat: Az állatok dózisát úgy kell beállítani, hogy megfeleljen a toxikológiailag ekvivalens emberi dózisnak. Ez a lépés a középpontosításnak ( centrírozásnak ) nevezhető, mivel ki kell fejeznie a szisztematikus különbséget a tipikus ember és a tipikus patkány között egy tipikus mérgező anyagra vonatkoztatva. Ez a legjobb módja a dózisok arányításának a fajok összehasonlíthatósága érdekében. A második lépésnek jellemeznie kell azt a bizonytalanságot farmakokinetikailag és farmakodinamikailag, amelyet az általános arányosítási módszer alkalmazása jelent az etilén-oxidra és a speciális ember/ patkány esetre.

6 A dózisarányosítás célja felállítani az általános dózis/reakció összefüggést, amelynek alapján egy hatóanyag arányos adagjára emberen hasonló reakció várható, mint annak megfelelőjére a kísérleti állaton. Mivel etilénoxidra nem állnak rendelkezésre fiziológiailag megalapozott farmakokinetikai modellek, az arányosítást az ésszerű alapértelmezésből kiindulva végezték el, hogy ti. a napi ppm h expozíció emberre és patkányra nézve egyenlő mértékű kockázattal jár. Az előzetes elemzés valóban igazolta, hogy az átlagos etilén-oxid-szövetkoncentrációk és a koncentráció/idő görbe alatti területek arányosak a belégzett külső koncentrációkkal, ill. a ppm h-ban mért expozíciókkal. A következő lépésben az emberre és állatra megszerkesztett általában nem párhuzamos dózis/reakció görbéken ki kell jelölni a toxikológiai ekvivalencia pontját, amelyet ED 50 -ben adtak meg. Ez a némileg önkényesnek tűnő választás megfelel a fajok közötti léptékkülönbségnek, amennyiben igazodik a dózis/reakció görbe közepes irányzatához. A dózisarányosítás fölöslegessé teszi az állatról emberre való extrapolálódás hagyományos UF A = 10 bizonytalansági tényezőjének alkalmazását. A dózisarányosítás bizonytalanságának jellemzését tapasztalati információkra alapozták, amelyekből meg lehet állapítani különböző vegyületek látszólagos hatásváltozásának mértékét az adatokat egységesítő arányosítási szabályok alkalmazása után. Ehhez három, nagy számú (10 700) vegyülettel és több állatfajon végzett toxikológiai vizsgálat ( ) eredményeit dolgozták fel. Az emberi tűréskülönbségek figyelembevétele A hagyományos eljárásban az UF H tényező 10-es értéke az emberek mérgekkel szembeni különböző érzékenységét kívánja lefedni. Az új becslés erre nem rögzített értéket, hanem eloszlási faktort, AF hh alkalmaz és abból indul ki, hogy az egyedi válaszok és tűréshatárok különböznek, de növekedő expozíció a kevéssé érzékenyek küszöbét is túllépi, s ez kijelöli a populációban a toleranciák kumulált eloszlását. Az említett dózis/reakció összefüggés a munkahipotézisként feltételezett lognormalitásnak megfelelően, ún. féllogaritmusos hálón az emberi és az állati tűréseloszlásnak megfelelő egyenesekkel képezhető le (1. ábra). A humán diagram kisebb dőlése az emberi populáció érzékenységének nagyobb szórására utal. A két egyenes metszéspontja, ED 50 azt a kiindulást tükrözi, hogy az ideális dózisarányosítás az, amelynél a toxikológiai ekvivalencia a közepes reakcióknál áll fenn. A fentiek alkalmazása az emberi tűréshatár-eloszlás jellemzését és az emberi populáció kockázati szintjének meghatározását jelenti, amely a szabályozás határértékének is tekinthető. A reprodukciós és fejlődési reakciók egyedi szórása ideálisan széles kísérleti adatbázisból ismerhető meg.

7 reakció, a populáció hatást mutató aránya, % arányosított állati dózis arányosított emberi dózis ED 10 humán ED 10 állati ED 50 a dózis logaritmusa 1. ábra Alkalmazás az emberi hatásos dózis (ED = effective dose) egyéni változásaihoz Ennek hiányában az állatkísérleti dózis/reakció függvény meredekségére lehet támaszkodni, amely a patkányok etilén-oxiddal szembeni tűréshatárainak tapasztalati változásait tükrözi. Mivel azonban a laboratóriumi állatok származása és életkörülménye nagy fokban szabályozott, nem valószínű, hogy az emberi reakciók heterogén voltáról bármilyen következtetésre alkalmat adnának. Egy másik lehetőség a tájékozódás más vegyületekkel végzett kísérletekből. Mindkét választásnál jobb a két alternatívával bevitt relatív hibák megítélése. Ehhez a koncepcióhoz a New York-i Tudományos Akadémia évi kiadványában 1999-ben megjelent nagy kísérleti mintát feldolgozó tanulmányát vették alapul, amely több mérgező anyaggal embereken elemzi mindazon tényezőket, amelyek egy expozícióval szembeni általános érzékenységen belül változásnak vannak alávetve. A változó emberi érzékenységet itt is a GSD (geometric standard deviation mértani standard eltérés) lognormális eloszlása írja le, amelynek értéke 2,1-től 4,6-ig terjed, a hatóanyagtól, a hatás módjától és a felhasznált speciális adatoktól függően (1. táblázat). A határérték-szabályozáshoz az állatkísérletektől az ember felé való elmozdulás helyett célszerűbb az ED 50 -től lefelé haladni az emberi tűréssel a vizsgálandó kockázati szintig. Ez az eljárás

8 figyelembe veszi, hogy a fajok közti arányosítási faktor változik a kockázat mértékével és ideálisként azt az arányosítást definiálja, amellyel ED 50 -nél valósul meg a fajok toxikológiai ekvivalenciája. Belégzéses expozíció hatáskülönbségeinek jellemzése a 1. táblázat Vizsgálati tényező Belégzéses érintkezési ráta Belégzéssel abszorbeált rész A belégzéssel vagy más úton fellépő abszorbció Testtömeg-korrekció A térfogat/testtömeg szerinti felhígulás eloszlása A kiválasztás felezési ideje/testtömeg Hozzáférés aktív helyekhez/általános hozzáférés Fiziológiás paraméter változás/aktívhely-hozzáférés Funkcionális tartalékkapacitás c Összes tényező GSD b 1, ,2 1,3 1,4 1,4 1,4 3,4 3,0 a b c 196 adatkészlet alapján, amelyek a felvett hatóanyag-mennyiségeket, valamint farmakokinetikai és farmakodinamikai mérési eredményeket tartalmaztak mértani standard eltérés amelyet a mérgezéses tünetek megjelenéséhez le kell győzni Néhány esetben az állatkísérleti adatok tartománya nem foglalja magába az ED 50 -et, s ez az extrapolált ED 50 -becsléssel járó bizonytalanságot von maga után, de ez más hibaforrásokhoz képest elhanyagolható. Az ésszerű kockázati szint kiválasztása nyilvánvalóan a kockázat kezelőjére tartozik. Az 1:1000 szint és az ED 001h -val definiált expozíció lehetséges alapot képezhet a megengedhető határérték kijelöléséhez. Fontos azonban tudni, hogy ez az etilén-oxid reproduktív és magzatfejlődési hatások ED 001h dózisára vonatkozó számítás nem az egész népességre, csupán a terhes nők, valamint a gyermeket óhajtó nők és férfiak csoportjára érvényes. A folytonos végpontok módszere A kockázatbecslés nehezebb, ha a végpontok nem jelölhetők ki határozottan igen-nem válasszal, csak egy folytonosan változó értékkel. Az itt tárgyalt elemzésre vonatkoztatva a mérgezés veszélyének mértéke a magzatpusztulások vagy vetélések száma helyett a magzatok, ill. utódok tömegének alakulása. Kritikus a rendellenes reakció definiálása, egészségre jelentéktelen befolyás és az ártalom kétségtelen jele között.

9 A feladat a folyamatos etilén-oxid-expozíció vemhes patkányokon a magzat tömegcsökkenéseként észlelt hatásának emberre vetítése volt, mégpedig az elhatárolt végpontokra kidolgozott eljárással egyeztethető módon. Ehhez először kidolgozták patkányokra a magzatok és az utódok tömegének folytonos modelljét, amelyben figyelembe vették az alomszámmal való összefüggést. Az alomszámot kovariánsnak ( együttváltozónak ) tekintették, mivel a kisebb alomban nagyobbak az egyedi tömegek. A végeredmény egy becsült összefüggés volt a dózis és az átlagos magzattömeg csökkenése között, valamennyi vemhesség alatt exponált magzatra. Ezt az összefüggést ezután a kontrollcsoportban mért átlagtömegre vonatkoztatták, a dózis hatását ennek a tömegnek a %-os csökkenéseként kifejezve. Ezt a tömegcsökkenési arányt fogadták el emberre is érvényesnek, biológiailag egyenértékű expozíciót feltételezve. Ugyancsak definíciószerűen a rendellenesség határértékének az emberi magzatok expozíció nélküli értékéhez képest mért 5%-os tömegcsökkenését állapították meg, megegyezésben az USEPA évi útmutatójával. Az emberi magzatok 5%-os átlagtömeg-csökkenését előidéző dózis bizonytalansága két szükségszerű forrásból: az állati dózis/reakció görbe felvételének hibáiból és a patkány ember dózisarányosítás bizonytalanságából ered. Ezek jellemzésére a kvantált (nem folytonos) mérőmódszer eredményeinél alkalmazott aszimptotikus (megközelítéssel), ill. az AF ah -értéket meghatározó logaritmikus-normál eloszlással éltek, az utóbbi vonatkozásban úgy, hogy szimulálták az emberi etilén-oxid-expozíció azon értékeinek eloszlását, amelyekről feltételezték, hogy 5%-os magzati átlagtömeg-csökkenést okoznak. A mérgezéses reakciók egyéni változatosságából kifolyólag egyes magzatok 5%-os tömegvesztesége születéskor az átlagosnál nagyobb, másoké kisebb értéknél következi be, az erősebben reagálókat kedvezőtlenül befolyásoltaknak a gyengébb hatást mutatókat érintetleneknek minősítették, felefele arányú megoszlással (szimmetrikus eloszlási görbét feltételezve), amelytől a valóságos görbe is alig tér el. Ebben az értelmezésben az 5%-os csökkenést okozó dózis (legalábbis megközelítőleg) egyenlő az 5%-kal kisebb születési tömeggel járó kvantált hatás ED 50 -ével. Az 50-es index azt a tényt tükrözi, hogy az adott dózisra a népesség 50%-ában jelentkezik az 5%-os tömegcsökkenésként definiált hatás. Végül a már említett módon itt is az AF hh -eloszlást alkalmazták, mint azoknak a dóziseltéréseknek az empirikusan becsült mértékét, amellyel emberek ugyanakkor hatással reagálnak. Az 1:1000 kockázati szintnek megfelelő dózis levezetéséhez (ami azt jelenti, hogy 1000-ből 1 a kockázata az etilénoxid-expozíció okozta 5%-os születési tömegcsökkenésnek) ED 50 -et el kell osztani 29,8-cal, vagyis az 50 percentil osztályból és a GSD = 3,0-as lognormál eloszlás 0,1-ed percentil osztályából képzett hányadossal.

10 Eredmények Az elemzés az alábbi adatokat szolgáltatta: ED 50 - és ED 10 -becslések állatokra, az állat-ember extrapolálás AF ah -tényezőjének valószínűségi jellemzése, az emberi reakciók ingadozásainak mennyiségi megközelítése, valamint ED 001 -becslés emberi populációkban. Az ED 10 -becslés a határérték-szabályozásban használható az etilén-oxid RfC-értékének megállapítására. Ezek elosztva a hagyományos UF H és UF A bizonytalansági tényezőkkel, egy standard BMD referencia-töménységet adnak. AF ah valószínűségi jellemzése az etilén-oxid és más vegyi anyagok határértékeinek megállapításában helyettesítheti a fajtaközi átmenetet szolgáló UF A -t. Végül az ED 001 -értékek éles vagy valószínűségi becslései emberi populációkban közvetlenül) használhatók bázisként az etilén-oxid-határértékek kidolgozására (2. táblázat). 2. táblázat Alapfeltevések és fő paraméterértékek Paraméter Értelmezés, jellemzés Meghatározás, érték ED xa Dózis/reakció modell Probit, logit (lineáris vagy négyzetes) ED xa Hatás az alom nagyságára Az alommérettel mint kovariánssal és anélkül készült modellek AF ah Fajok közötti dózisarányosítás Négy alternatív méretskálán AF als Az arányosítás bizonytalansága Logaritmikus-normális GSD = 3-mal AF hh Az emberi érzékenység egyedi különbségei Logaritmikus-normális, GSD = 3-mal A két feldolgozott tanulmányból vett öt reproduktív és fejlődési adatkészletre meghatározták az ED 10a -értékeket logit, probit és polinomiális (többfokozatú) dózis/reakció modellek, valamint más dózismérések segítségével Valamennyi felszívódási és magzathalálozási érték 5 és 10 ppm közé esett. A dózismérés módja annyiban számított, hogy amikor a párosodás előtti időszak alatti expozíció átlagát vették számításba (averaged concentration over the entire premating period, ACPM), akkor 30%-kal kevesebbet mértek, mint amikor csak a kísérleti expozíció idejét (average concentration over the exposure period, ACEP) tekintették relevánsnak. Azon dózisok becslése, amelyek 5%-os magzati tömegcsökkenés fejlődési rendellenességét váltják ki, ACEP-módszerrel 7 és 30 ppm közt változott. Az expozíciós ablak kiválasztása ezúttal is befolyásolta a dózisbecslést: az érzékenységi ablak különböző értelmezése a becsléseket négyszeresre növelhette vagy a felére csökkenthette.

11 A mérgező anyagok használati és kockázatmegelőző szabályozásáért felelős hatóságok az RfC kiszámításához mindig a legalacsonyabbra becsült NOAEL- és BMD-értékeket használják. Az 1:1000 emberi kockázat dózisainak becslése A minden 1000-edik exponált személynél rendellenes hatást kiváltó ED 001h dózisok kiszámításához az állatokra érvényes ED 50 -értékek valószínűségi jellemzését használták Ezeket az AF ah -tényezővel korrigálták, majd AF hh - val módosították az embernél nagyobb reakciókülönbségeknek megfelelően (3. táblázat). 3. táblázat A reprodukciós és fejlődési rendellenességek vizsgálati eredményeiből becsült ED 001h -értékek, ppb Vizsgálati eredmény ( végpont ) 5%-os tömegcsökkenés Tanulmány A dózis mértéke ED 50a LED 50a ED 50h LED 50h ED 001h LED 001h I. ACGP II. ACEP Felszívódás III/a. ACEP III/b. ACPM Magzathalál IV/a. ACEP IV/b. ACPM ACGP = átlagos koncentráció a vemhesség egész ideje alatt (average concentration during the entire gestation period) ACEP = átlagos koncentráció a kitételi időszak során (average concentration over the exposure period) ACPM = átlagos koncentráció a teljes korai időszak során (average concentration over the entire premating period) Az itt ismertetett tanulmány bírálva az RfC-értékeknek a hagyományos nem rákos kockázatbecslésben használatos számítását, amely helytelenül kombinálja a kockázat becslését annak kezelésével a megengedhető határértékek megállapításának új módszerét ismerteti. Ennek lényege explicit kifejezés kidolgozása a számítás minden lépéséhez tartozó bizonytalansági és a megcélzott kockázati szintre (a tanulmányban 1:1000). Eszerint e szintnek megfelelő hatásos koncentrációk: 95%-os megbízhatósági határral számolva, az az ED 001h = ppb, centrális becsléssel: ED 001h = ppb. Az itt mennyiségileg jellemzett mutatók a nem rákkeltő kockázat bizonytalanságainak nem kizárólagos (talán nem is a legfontosabb) forrásai. Ellenke-

12 zőleg, hasonló jelentőséget kell tulajdonítani olyan látszólag minőségi tényezőknek, amilyen rendellenesség önkényes meghatározása a folyamatos végpontelemzéshez, vagy az ún. érzékenységi ablak értelmezése. (Dr. Boros Tiborné) Evans, J. S.; Rhomberg, L. R. stb.: Reproductive and developmental risks from ethylene oxide: A probabilistic characterization of possible regulatory thresholds. = Risk Analysis, 21. k. 4. sz aug. p Brand, K. P.; Rhomberg, L.; Evans, J. s.: Estimating noncancer uncertainty factors: Are ratios of NOAELs informative? = Risk Analysis, 19. k p Fennell, T. R.; Brown, C. D.: A physiologically based pharmacokinetic model for ethylene oxide in mouse, rat and human. = Toxicology and Applied Pharmacology, 173. k p

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

AZ ÉLŐVILÁG SUGÁRTERHELÉSE

AZ ÉLŐVILÁG SUGÁRTERHELÉSE AZ ÉLŐVILÁG SUGÁRTERHELÉSE A TELEPHELY KÖRNYEZETÉBEN File név: PAKSII_KHT_21_Biosugar 1/72 File név: PAKSII_KHT_21_Biosugar 2/72 TARTALOMJEGYZÉK 21 AZ ÉLŐVILÁG SUGÁRTERHELÉSE A TELEPHELY KÖRNYEZETÉBEN...

Részletesebben

Veszély-, kockázat- és expozícióbecslésben használt fogalmak/terminus technikusok egységes (harmonizált) gyűjteménye

Veszély-, kockázat- és expozícióbecslésben használt fogalmak/terminus technikusok egységes (harmonizált) gyűjteménye Egészségügyi Világszervezet (WHO) Veszély-, kockázat- és expozícióbecslésben használt fogalmak/terminus technikusok egységes (harmonizált) gyűjteménye Fordította: Dr. Hudák Aranka Lektorálta: Dr. Ungváry

Részletesebben

REICZIGEL JENŐ: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A BIOSTATISZTIKÁBÓL

REICZIGEL JENŐ: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A BIOSTATISZTIKÁBÓL REICZIGEL JENŐ: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A IOSTATISZTIKÁÓL Szent István Egyetem Állatorvostudományi Kar udapest, 2005. Reiczigel Jenő: Válogatott fejezetek a biostatisztikából 2 Tartalomjegyzék 1. evezetés

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

DOBÉK DIÁNA LÉGSZENNYEZÉS MINT EGÉSZSÉGI KOCKÁZAT

DOBÉK DIÁNA LÉGSZENNYEZÉS MINT EGÉSZSÉGI KOCKÁZAT Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Pécsi Képzési Központ Egészségbiztosítási Intézet Szociális Munka Tanszék Egészségügyi szociális munka mesterképzési szak Szociális munka szakirány Levelező

Részletesebben

Jelentés Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékelési módszertanáról és annak eredményeiről

Jelentés Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékelési módszertanáról és annak eredményeiről 2. melléklet a BM/../2014. számú kormány-előterjesztéshez Jelentés Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékelési módszertanáról és annak eredményeiről 2014 2 Tartalomjegyzék A jelentés és kidolgozásának

Részletesebben

A népesség iskolázottságának előrejelzése 2020-ig Iskolázási mikroszimulációs modell (ISMIK)

A népesség iskolázottságának előrejelzése 2020-ig Iskolázási mikroszimulációs modell (ISMIK) BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP 2012/4 A népesség iskolázottságának előrejelzése 2020-ig Iskolázási mikroszimulációs modell (ISMIK) HERMANN ZOLTÁN VARGA JÚLIA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZGAZDASÁG-

Részletesebben

A JÖVEDELEM MINT AZ ANYAGI JÓLÉT ÉS A SZEGÉNYSÉG MÉRŐSZÁMA

A JÖVEDELEM MINT AZ ANYAGI JÓLÉT ÉS A SZEGÉNYSÉG MÉRŐSZÁMA Központi Statisztikai Hivatal A JÖVEDELEM MINT AZ ANYAGI JÓLÉT ÉS A SZEGÉNYSÉG MÉRŐSZÁMA TÁRSADALOMSTATISZTIKAI FÜZETEK 43. Budapest, 2005 Központi Statisztikai Hivatal, 2005 ISSN 1218-5620 ISBN 963 215

Részletesebben

Kutatási beszámoló OFA K-2008/F-8341. Torzítanak-e a diplomások bérelőnyére vonatkozó adatok?

Kutatási beszámoló OFA K-2008/F-8341. Torzítanak-e a diplomások bérelőnyére vonatkozó adatok? Kutatási beszámoló OFA K-2008/F-8341 Torzítanak-e a diplomások bérelőnyére vonatkozó adatok? A szürke- és feketegazdaság bérstatisztikára gyakorolt torzító hatásainak elemzése Budapest 2010. március 31.

Részletesebben

Ökotoxikológia és környezetvédelem. Dr. Milinki Éva

Ökotoxikológia és környezetvédelem. Dr. Milinki Éva Ökotoxikológia és környezetvédelem Dr. Milinki Éva Bevezetés Az elmúlt évtizedekben az ipar és mezőgazdaság intenzív fejlődése, valamint a fejlett gazdasággal rendelkező országok fogyasztói szemléletének

Részletesebben

Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana. MEANS füzetek 1999.

Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana. MEANS füzetek 1999. Európai Bizottság * XVI. Főigazgatóság Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana MEANS füzetek 1999. III. kötet Főbb értékelési technikák és eszközök A magyar

Részletesebben

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS /tervezet/ Rikk János A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában Témavezető: Dr habil Kóródi Gyula PhD NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI

Részletesebben

Munkapiaci pálya és nyugdíj, 1970 2020

Munkapiaci pálya és nyugdíj, 1970 2020 Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. június (529 559. o.) AUGUSZTINOVICS MÁRIA KÖLLÕ JÁNOS Munkapiaci pálya és nyugdíj, 1970 2020 A cikk a keresõképes életpályaszakasz szerepét vizsgálja a nyugdíjas szakasz

Részletesebben

BENEDEK DÓRA, RIGÓ MARIANN, SCHARLE ÁGOTA ÉS SZABÓ PÉTER MINIMÁLBÉR-EMELÉSEK MAGYARORSZÁGON 2001-2006 PM KUTATÁSI FÜZETEK 16.

BENEDEK DÓRA, RIGÓ MARIANN, SCHARLE ÁGOTA ÉS SZABÓ PÉTER MINIMÁLBÉR-EMELÉSEK MAGYARORSZÁGON 2001-2006 PM KUTATÁSI FÜZETEK 16. Pénzügyminisztérium 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Szerzők: Benedek Dóra Rigó Mariann Scharle Ágota Szabó Péter Pénzügyminisztérium BENEDEK DÓRA, RIGÓ MARIANN, SCHARLE ÁGOTA ÉS SZABÓ PÉTER Sorozatszerkesztők:

Részletesebben

A HITELKOCKÁZATOK TÕKEKÖVETELMÉNYÉNEK BELSÕ MINÕSÍTÉSRE TÁMASZKODÓ MEGHATÁROZÁSA

A HITELKOCKÁZATOK TÕKEKÖVETELMÉNYÉNEK BELSÕ MINÕSÍTÉSRE TÁMASZKODÓ MEGHATÁROZÁSA 2002. ELSÕ ÉVFOLYAM 2. SZÁM 31 MÉRÕ KATALIN A HITELKOCKÁZATOK TÕKEKÖVETELMÉNYÉNEK BELSÕ MINÕSÍTÉSRE TÁMASZKODÓ MEGHATÁROZÁSA A hitelkockázatok tõkekövetelményének a bankok saját, belsõ minõsítési rendszerére

Részletesebben

A klímaváltozás hatásai és a közegészségügyi szektorban használt alkalmazkodási módszerek Veszprémben, illetve Budapest XIII. kerületében Beszámoló

A klímaváltozás hatásai és a közegészségügyi szektorban használt alkalmazkodási módszerek Veszprémben, illetve Budapest XIII. kerületében Beszámoló A klímaváltozás hatásai és a közegészségügyi szektorban használt alkalmazkodási módszerek Veszprémben, illetve Budapest XIII. kerületében Beszámoló Dr. Páldy Anna, PhD 1 Bevezetés A klímaváltozás a 21.

Részletesebben

SZAKVÉLEMÉNY A KLINIKAI DOKUMENTÁCIÓRÓL

SZAKVÉLEMÉNY A KLINIKAI DOKUMENTÁCIÓRÓL SZAKVÉLEMÉNY A KLINIKAI DOKUMENTÁCIÓRÓL A CV247 készítményt jelenleg vizsgálják, megbízhatósága és hatékonysága még nem bizonyított Készítette: Dr Sebestény Andor BVSc, Dip. Bact, MRCVS, Hon. Prof. (Budapest)

Részletesebben

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ GYAKORLATI ÚTMUTATÁS A MUNKÁJUK SORÁN VEGYI ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓK EGÉSZSÉGÉNEK ÉS BIZTONSÁGÁNAK VÉDELMÉHEZ (a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6.

Részletesebben

STATISZTIKAI SZEMLE A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

STATISZTIKAI SZEMLE A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: STATISZTIKAI SZEMLE A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: DR. BELYÓ PÁL, ÉLTETŐ ÖDÖN, DR. HARCSA ISTVÁN, DR. HUNYADI LÁSZLÓ (főszerkesztő), DR. HÜTTL ANTÓNIA, DR. KŐRÖSI GÁBOR,

Részletesebben

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OLIS: 1999. március 16. Terjesztés : 1999. március 17. Eredeti angol OKTATÁSKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT IRÁNYÍTÓ

Részletesebben

Útmutató az engedélyezési kérelem keretében elvégzendő társadalmigazdasági elemzés elkészítéséhez

Útmutató az engedélyezési kérelem keretében elvégzendő társadalmigazdasági elemzés elkészítéséhez GUIDANCE ON THE PREPARATION OF AN APPLICATION FOR AUTHORISATIONS Útmutató az engedélyezési kérelem keretében elvégzendő társadalmigazdasági elemzés elkészítéséhez 1. verzió 2011. január ECHA_2010_01820000_HU_TRA.doc

Részletesebben

A BIZTONSÁGVIZSGÁLATOKBAN ALKALMAZOTT KOCKÁZATÉRTÉKELÉSI ÉS VESZÉLYELEMZÉSI MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE. Dr. Damjanovich Imre KKEKFI tudományos igazgató

A BIZTONSÁGVIZSGÁLATOKBAN ALKALMAZOTT KOCKÁZATÉRTÉKELÉSI ÉS VESZÉLYELEMZÉSI MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE. Dr. Damjanovich Imre KKEKFI tudományos igazgató A BIZTONSÁGVIZSGÁLATOKBAN ALKALMAZOTT KOCKÁZATÉRTÉKELÉSI ÉS VESZÉLYELEMZÉSI MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE Dr. Damjanovich Imre KKEKFI tudományos igazgató Fejlett ipari országokban a veszélyes ipari tevékenységek

Részletesebben

Magyarország környezetegészségügyi helyzete, 2004

Magyarország környezetegészségügyi helyzete, 2004 Magyarország környezetegészségügyi helyzete, 2004 Szerkesztette: Dr. Jakab Ferencné Írták: Dr. Dura Gyula Dr. Kádár Mihály Prof. Dr. Köteles György Dr. Páldy Anna Dr. Rudnai Péter Dr. Sohár Pálné Dr. Szabó

Részletesebben

Befektetések kockázatának mérése*

Befektetések kockázatának mérése* Befektetések kockázatának mérése* Bugár Gyöngyi PhD, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense E-mail: bugar@ktk.pte.hu Uzsoki Máté, a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója E-mail: uzsoki.mate@gmail.com

Részletesebben

TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2012

TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2012 Egyenlıtlenség és polarizálódás a magyar társadalomban TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2012 SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Budapest, 2013. április A kutatást a TÁRKI Zrt. az Emberi Erıforrások

Részletesebben

REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 14. Major Klára (szerk.) Markov-modellek. Elmélet, becslés és társadalomtudományi alkalmazások

REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 14. Major Klára (szerk.) Markov-modellek. Elmélet, becslés és társadalomtudományi alkalmazások REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 14. Major Klára (szerk.) Markov-modellek Elmélet, becslés és társadalomtudományi alkalmazások A kötet a 60771. sz. Jövedelmi differenciálódás szimulációs vizsgálata magyarországi

Részletesebben

Az arzén tartalmú ivóvíz fogyasztásának egészségkockázata

Az arzén tartalmú ivóvíz fogyasztásának egészségkockázata Az arzén tartalmú ivóvíz fogyasztásának egészségkockázata Dr. Dura Gyula, Dr. Kádár Mihály, Dr. Rudnai Péter Országos Környezetegészségügyi Intézet Budapest, 1097 Gyáli ut 2-6. Bevezetés Az arzén a földkéregben

Részletesebben

TÓTH ISTVÁN GYÖRGY JÖVEDELEM ELOSZLÁS A KILENCVENES ÉVEK MAGYARORSZÁGÁN. Elméletek, módszertan és hipotézisek

TÓTH ISTVÁN GYÖRGY JÖVEDELEM ELOSZLÁS A KILENCVENES ÉVEK MAGYARORSZÁGÁN. Elméletek, módszertan és hipotézisek TÓTH ISTVÁN GYÖRGY JÖVEDELEM ELOSZLÁS A KILENCVENES ÉVEK MAGYARORSZÁGÁN Elméletek, módszertan és hipotézisek 1 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék

Részletesebben

Mennyit ér a zajterhelés csökkenése?

Mennyit ér a zajterhelés csökkenése? MŰHELY Közgazdasági Szemle, LXI. évf., 2014. január (68 91. o.) Harangozó Gábor Marjainé Szerényi Zsuzsanna Mennyit ér a zajterhelés csökkenése? Zajvédelmi intézkedések értékelése a haszonértékelések átvitelével

Részletesebben