Vezetői beszámoló a 2014/2015-ös tanévről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vezetői beszámoló a 2014/2015-ös tanévről"

Átírás

1 Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6300 Kalocsa, Tompa M. u Tel: 78/ , OM: Vezetői beszámoló a 2014/2015-ös tanévről 1. Egyéni arculat, sajátosság A Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6-23 éves korig oktatja-neveli a vele tanulói jogviszonyban álló tanulókat, valamint segíti a Kalocsai Járás területén működő, együttnevelést vállaló köznevelési intézményeket. Az ellátott feladatok a következőek: Enyhén és középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai nevelés-oktatása, melyben kb. 75 fő vett részt a tanév során. Előkészítő szakiskolai, speciális szakiskolai és készségfejlesztő speciális szakiskolai oktatásanevelése nappali tagozaton, melyben 30 fő vett részt a tanév során. Felnőttoktatásban azon tanulók vehetnek részt, akik a tankötelezettség korhatárát elérték, de nem szereztek általános iskolai végzettséget. Az esti rendszerű összevont tanulócsoportba 20 fő nyert felvételt. Igazolatlan hiányzás miatt 9 fő, szülői kérésre 2 fő tanulói jogviszonyát szüntettük meg, 1 fő másodszor sem teljesítette évfolyam követelményeit, eredményesen teljesített 5 fő (ebből 3 fő befejezte tanulmányait), további 3 fő az évfolyamot megismételheti. Fejlesztő nevelés-oktatást biztosítottunk egyéni keretek között 4 fő súlyos-halmozottan fogyatékos tanulók számára. A tanulók ellátása állapotuktól függően intézményünkben, a szociális alapellátó központban, vagy a gyermek otthonában történt. Utazó gyógypedagógiai hálózat működtetésével 19 intézmény 351 fő tanulója számára nyújtottunk egyéni vagy csoportos habilitációs-rehabilitációs célú foglalkozást, valamint szakmai segítséget az együttnevelő intézmények pedagógusai, vezetői, szülői számára. 2. Az intézmény környezete: Az intézmény a tankerület egyetlen gyógypedagógiai intézménye, tanulóink meghatározó része (48%) bejáró. A tanulók közül sokan hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű. A családok számára a munkaerőpiacon hátrányt jelent, hogy gyermekük fokozott felügyeletre, gondozásra, kísérésre szorul. Gyógypedagógiai intézményként nappali tagozatos tanulóink 12 tanulócsoportban tanultak, a tanulólétszám az általános iskolai évfolyamokon meghaladta, a szakiskolai évfolyamokon

2 közelítette a jogszabályok által előírt átlaglétszámot. A tanulócsoportjainkban az átlaglétszámra vonatkozó előírások miatt együtt tanulnak az enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek, mely a tanórai differenciálásban fokozott megterhelést jelent pedagógusaink számára. Intézményünkre is jellemző az országosan is tapasztalható tendencia, hogy egyre súlyosabb állapotú gyermekek érkeznek intézményünkbe. Általános iskolai tanulóink száma emelkedést mutat, egyre inkább jellemző, hogy tanulóink intézményünkben kezdik meg tanulmányaikat, míg korábban általában 3. és 5. évfolyamon érkezett a legtöbb tanuló. 3. Tárgyi feltételek: Intézményünk alapítvánnyal nem rendelkezik, illetve saját bevételei sincsenek, de folyamatosan törekszik tárgyi feltételeinek javítására. A 2014/2015-ös tanévben a szakképzés tárgyi feltételeinek biztosításához a decentralizált pályázat keretében 1,8 M Ft értékben nyert mezőgazdasági gépeket. Eredményesen pályáztunk és nyertünk Ft-ot közlekedésismereti program szervezéséhez, bekapcsolódhattunk a TEIS Projektbe, mely tanulói önkéntességen alapuló programok megvalósítására és eszköztár-bővítésre nyitott lehetőséget. A TIOP pályázat keretében informatikai eszközparkunk megújult, 32 db tanulói asztali számítógépet, 20 db. tabletet, 6 tantermi digitális tábla csomagot és 8 db pedagógusok által használható laptopot kaptunk. Eredményesen pályáztunk továbbá a tanévben a TÁMOP C Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem pályázatán, ahol 20 M Ft értékben tudunk tanulóink számára családjuk bevonásával programokat megvalósítani, melyhez képzések, eszközbeszerzések is társulnak. A tevékenységeinkhez rendelkezésre álló iskolaépületek energetikai szempontból rendkívül elavultak, a falak és nyílászárók szigetelésre szorulnak. A termek szűkösek, számuk és méretük nem elegendő. Legnagyobb problémát a szaktantermek és az akadálymentesítés hiánya jelenti, ugyanis tanulóink között vannak olyanok, akik számára a lépcsőzés nehezen megoldható, vagy megoldhatatlan kihívást jelent. A tanév során pozitív változást jelentett a működtető által biztosított épület-takarításban, hogy további személyek álltak rendelkezésre, akik gondosan, az épületet sajátjukként, lelkiismeretesen végezték munkájukat. Az épület takarítását és karbantartását nehezíti, hogy a szükséges gépek, eszközök (pl. porszívó, kéziszerszámok) nem állnak rendelkezésre, holott azokkal az intézmény korábban rendelkezett, de a feladatleválasztáskor ezeket elvitték tőlünk. Az oktatást segítő eszközök közül szemléltető-demonstrációs eszközök pótlása szükséges lenne és részben az említett pályázatból meg is valósítható. A fejlesztő eszközök tekintetében is szükség lenne az eszköztár korszerűsítésére-bővítésére, de a rendelkezésre álló eszközök a feladataink ellátásához minimális szinten elegendőek. Jelentős pozitív változás volt ebben a tanévben, hogy a tankönyvrendeléshez kapcsolódó normatíva összegét a fenntartó döntésének köszönhetően a fejlesztő nevelés-oktatásban fejlesztő játékokra fordíthattuk. Sporteszközök, tornaszerek a feladatellátáshoz többnyire rendelkezésre állnak, de ezek nem saját, hanem más intézmény eszközei. Kosárlabda és kézilabda nincs, ezek a tananyag elsajátításához szükségesek. A szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó eszközök szinte

3 egyáltalán nem állnak rendelkezésre. Az iskolaudvarra szükségesek lennének játékeszközök (hinta, mérleghinta, sportpálya), illetve a sportudvar baleset-veszélyének - felületi egyenetlenségeinek megszüntetése. 4. Szervezeti jellemzők: A vezetői munka fókuszában a szakmai és adminisztratív, ellenőrzésen alapuló fejlesztés állt. Az egyéni szakmai fejlődés elősegítése érdekében a tanévben bevezetésre került az egyéni szakmai célkitűzések meghatározása, melyre alapult a szakmai munkaközösségek önképzési terve. A szakmai fejlődés értékelése egyéni szinten a tanév végén reflexiókkal, munkaközösségi szinten munkaközösségi, értékelésen alapuló beszámolókkal történt. A tanév során a tantestületi és munkaközösségi értekezleteken több alkalommal fókuszba került a szaktanácsadói, minősítési, tanfelügyeleti és önértékelési rendszer és ezek összefüggései. Az intézményi munka tervszerű és tudatos fejlesztése érdekében fókuszcsoportos problémafeltárások és arra épülő akciócsoportok és cselekvési tervek készültek és kerültek alkalmazásra. A tanév felénél az intézményi önértékelésre készülve a tanfelügyeleti kézikönyv pedagógus-kérdőívét felhasználva elégedettség-mérés készült, valamint a Diákönkormányzatunk segítségével a tanulókat, az osztályfőnökök segítségével a szülőket is megkérdeztük elvárásaikról, tapasztalataikról. Az eredmények rendkívül kedvező képet mutattak. A pedagógusok kérdőívéből kitűnt eredmények közül kiemelendő, hogy az összes területhez kapcsolódó átlagmutató 89%. A tanulóktól kapott eredményekből kitűnik, hogy tanulóink szeretnek iskolába járni, érzik, hogy szeretik őket és sokat tesznek értük tanáraik. A szülők szintén elégedettek intézményünkkel. Mind a pedagógusok, mind a szülők megfogalmazták, hogy fokozott kapcsolatot igényelnek egymással, így az elnyert TÁMOP pályázatunk szakmai tervezése során erre helyeztük a hangsúlyt. A tanév során elkészült az intézmény-specifikus óralátogatási szempontsorunk, mely az önértékelési folyamatot hivatott elősegíteni, de hatékonyan alkalmazható lesz a gyakornokok fejlődésének segítésében is. Az adminisztrációhoz kapcsolódó ellenőrzésekben bevezettük az egységes szempontrendszer alapján működő, egymás támogató-segítő ellenőrzését, melynek eredményeként a hiányosságok és elmaradások jelentősen csökkentek, illetve javításra kerültek. A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos jelzések rendje (hiányzások kezelése és jelzése, veszélyeztetettség jelzése) és dokumentum-kezelése jelentős javuláson ment át. A formai naplóellenőrzések az intézményi informatikai rendszer segítségével hetente, a tartalmi ellenőrzés negyedévente szúrópróbaszerűen, évvégén minden minősítésre jelentkezett esetében megtörtént. Innovációink közül két tevékenység-csoportot (Az utazó gyógypedagógiai hálózatunkban kidolgozott eljárásrendet, valamint a társadalmi érzékenyítést szolgáló, egymásra épülő akcióprogramjainkat) formáltunk jó gyakorlattá, melyeket én benyújtottunk minősítésre. Oktató-nevelő munkánk gyógypedagógiai jellegű, hátránykompenzálást célzó, habilitációs és rehabilitációs tevékenységekre épül. Munkánkat az átlagosnál nagyobb mértékű differenciálás, individualizáció hatja át, ugyanakkor a társas kapcsolatok építésére és az elfogadásra is hangsúlyt kell helyeznünk. A tehetséggondozás kiemelt szerepet kap, tanulóink

4 a sport és művészetek mellett egyes tantárgyi megmérettetésekben, többségi tanulókkal versenyezve is helyt álltak a tanévben. Fontos eredménynek tartom továbbá, hogy két korábban egészségügyi okok miatt magántanulót vissza tudtunk terelni a nappali rendszerű oktatásba anélkül, hogy tanulmányi eredményeik romlottak volna. Továbbra is törekszünk arra, hogy csak a legszükségesebb esetben és a legszükségesebb ideig létesítsünk magántanulói jogviszonyt még orvosi javaslat esetében is. 5. Személyi feltételek: Feladataink ellátásához nem rendelkezünk sem kellő számú, sem kellő végzettséggel bíró elegendő munkatárssal. A KLIK SZMSZ-e 52 státuszt határoz meg az intézmény számára, azonban a feladatok ellátásához 62 pedagógus lenne szükséges. A tanítási év végén 42 fő státuszon lévő pedagógust és 5 óraadót alkalmaztunk, valamint 7 pedagógiai munkát segítőt. Státuszon lévő munkatársaink közül határozott idejű szerződés lejárta miatt 2 pedagógus és 1 asszisztens munkaviszonya szűnik meg. Tanév közben 3 gyógypedagógus távozott az intézményünkből. Két gyógypedagógus áthelyezését kérte a helyi szakszolgálati tagintézményhez, egy fő más fenntartású, de szintén köznevelési feladatot ellátó intézménybe távozott. A gyógypedagógiai végzettséggel rendelkező szakemberek száma országos szinten is rendkívül alacsony, ezért különösen öröm számunkra, hogy 5 fő munkatársunk is vállalta, hogy gyógypedagógiai tanulmányokat folytasson. Hosszú távon is csak meglévő, vagy újonnan alkalmazott munkatársak továbbképzésével várható a hiány feloldása, enyhítése. A következő tanévekben kihívásként fog jelentkezni, hogy több munkatársunk is nyugdíjba vonul várhatóan. A megfelelő gyógypedagógiai ellátás zavartalan biztosításához a továbbtanulási stratégia felülvizsgálata szükséges. Ugyanakkor elmondható, hogy munkatársaink összetartóak, egyre gyakoribbak az önszerveződő, kezdeményező munkacsoportok. Munkatársaink nyitottak a továbbképzésre és önképzésre, a tanév során 35 fő végzett tanfolyami keretek között módszertani, informatika jellegű továbbképzést. Minden határozatlan idejű szerződéssel bíró munkatársunk eleget tett a jogszabályok által előírt továbbképzési kötelezettségének. Tanulóink fogyatékosságából fakadóan szükségünk van gyógypedagógiai asszisztensekre, akik a tanórai differenciálás segítése mellett a tanulóink körüli gondozási, egészségügyi állapotukból fakadó ápolási feladatokat is ellátják. A jogszabály által előírt szám tanulóink számának, állapotának figyelembe vételével 10 fő lenne, a rendelkezésünkre álló 5 fő mellé fenntartónk támogatásával további 4 fő közfoglalkoztatott munkájára is számíthatunk. Ők ugyanolyan színvonalú, elhivatott munkát végeztek, ezért szeretnénk, ha őket is biztonságban és magasabb anyagi elismerés mellett tudhatnánk a jövőben munkatársunknak. Munkatársaink egészségügyi okok miatti távolléte a tanévben összesen 460 nap volt, ebből pedagógusok 283, pedagógiai munkát segítők 177 napot voltak betegség miatt távol. A pedagógiai munkát segítők arányaiban magas hiányzási számát egy munkatárs betegség miatti, és egy munkatárs gyermekvállalás miatti távolléte eredményezte.

5 6. Nevelő-oktató munka: A tanévet 113 fő tanulónk közül tanulmányait eredményesen befejezte és eredményes szakma vizsgát tett 3 fő, általános iskolai tanulmányait befejezte és más intézményben tanul tovább 3 fő. Mulasztása miatt tankötelezettségi korhatárt betöltve 5 tanuló jogviszonya szűnt meg. Magasabb évfolyamba 91 fő lép, az első osztályt előkészítő jelleggel végezte 1 fő, hiányzása miatt évfolyamot ismételni köteles 3 fő, ismételhet 6 fő, javító vizsgát tehet 1 fő. A tanévben 95 dicséret került kiosztásra, ebből 63 osztályfőnöki, 11 szaktanári és 21 igazgatói dicséret. Szakmai vizsgát 3 tanuló tett, közülük két fő jeles, egy jó minősítéssel. A minisztérium és agrárkamara által delegált tagokból álló vizsgabizottság elismeréssel szólt az intézményünkben folyó szakképzésről, illetve a tanulók felkészültségéről. Magatartási problémákból fakadóan a tanév során 155 fegyelmező beírás kiadására került sor a következő megoszlásban: 79 szaktanári figyelmeztetés; 11 szaktanári intés; 4 szaktanári megrovás, 27 osztályfőnöki figyelmeztetés; 8 osztályfőnöki intés; 4 osztályfőnöki megrovás; 17 igazgatói figyelmeztetés; és 4 igazgatói intés, 1 megrovás. A tanulók több esetben megsértették a házirend szabályait, tiszteletlenül beszéltek, viselkedtek a felnőttekkel szemben, többször verekedésbe keveredtek súlyosan bántalmazták társaikat, megzavarták a tanórák rendjét, saját és társaik testi épségét veszélyeztető tárgyakat hoztak az iskolába. A felmerülő magatartási problémák elsősorban szünetekben, a testnevelés órákat megelőzően, illetve követően az öltözéskor, valamint délután az udvaron töltött szabadidő alatt okoznak megoldandó feladatokat. Fegyelmi eljárás indítása 8 alkalommal történt, melyet 6 esetben egyeztető tárgyalás előzött meg az érintett tanulók és szüleik részvételével, két alkalommal pedig fegyelmi tárgyalást tartottunk. Ezekben az esetekben kértük a területileg illetékes családsegítő szolgálat munkatársai, az iskolarendőr, az iskolaorvos, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat segítségét. Tanulmányi- és sport teljesítmények eredményei én a Szépíró verseny, járási fordulóját iskolánk szervezte meg. Intézményünkből Herold Richárd és Réz Nóra harmadik helyezést ért el kategóriájában. Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek döntőjébe bejutott Szalamonidesz Heléna, aki 4. helyezést ért el. Szép eredményének. Kimagasló eredményének köszönhetően mentesült a szakmai vizsgán három vizsgarészből, illetve elismerésben részesült mind a Kalocsa Város Önkormányzata, mind a megyei Tankerület által rendezett ünnepségen, akárcsak felkészítő tanára Pintérné Vén Mónika, valamint Molnár László. Tartalmas és eredményes munkát végzett a Hon-és népismereti szakkör. Barnáné Nagy Angéla vezetésével több pályázatban sikeresen vettek részt. Munkájukat segítette Eperjesi Péter, Török Gyöngyvér, Pánczél Zita, Baranyiné Tamási Zita. 1. Kalocsaiak a nagy háborúban c. írt pályázatuk a Légvédelmi katonákkal az I. világháború nyomában helytörténeti pályázaton: emlékplakettet és oklevelet nyert Cseri Dávid. Horváth Erik, Jakab Andrea, Török Zsolt, Tupcsia Balázs, Kökény Zoltán

6 2. A kalocsai zsidó elemi iskola története c. pályázatunk a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközségtől ingyenes budapesti kirándulást nyert, amelyen a szakkör tagjai valamennyien részt vettek: Fehér Viktor, Burai Kitti, Jakab Dávid, Mezei Richárd, Macsi Edit, Rónai Tünde, Cseri Dávid, Horváth Erik, Jakab Andrea, Török Zsolt, Tupcsia Balázs, Kökény Zoltán 3. Kalocsa elemi iskoláinak története a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Pedagógiai Intézet által kiírt Őseink nyomában c. pályázatán csoportos különdíjat nyert: Fehér Viktor, Burai Kitti, Jakab Dávid, Mezei Richárd, Macsi Edit, Rónai Tünde 4. Kalocsa elemi iskoláinak története c. videó film készítéséért a Centropa alapítvány különdíját nyerte: Cseri Dávid, Horváth Erik, Török Zsolt, Tupcsia Balázs és Kökény Zoltán A film a Centropa alapítvány honlapjára is felkerült oktatási anyagként. 5. Az Abacusan Stúdió internetes versenyén a szakkör csapata a Budapesten rendezett döntőbe jutott és ott különdíjat nyert. A csapat tagjai: Macsi Edit, Cseri Dávid, Horváth Erik, Jakab Andrea, Török Zsolt A Nebuló napok keretében intézményünk újra megrendezhette a KI MIT TUD a Dél- Alföldi régiós kulturális versenyét, ahol tanulóink nagyon szép eredményeket értek el én, Kiskőrösön rendezték meg az országos döntőt, ahol Dankó Damján versmondás kategóriájában 1. helyezést ért el, a 2. osztályosok Vigyázz a madárra című színpadi játékukkal harmadikak lettek. Különdíjban részesült Kele András, az ének- zene szakkör, valamint Balogh Ervin. A tanulókat felkészítette: Zörgő Zsófia, Kocsis Erzsébet, Matosné Kollár Ildikó, Bartal József, Ács Tiborné. A városi könyvtár által szervezett rajzpályázaton kategóriájában 1. helyezést ért el: Rózsa István Márk, 2. helyezett lett Szénási Krisztián. A Gyöngyhalászat Alapítvány Tehetséggondozó országos versenyén Horváth Erik, Török Zsolt, Cseri Dávid Levente emléklapban részesült. Az idei tanévben is lehetőségük volt tanulóinknak több sporteseményen megmérettetni magukat, melyekről szép eredményekkel tértek haza én a Megyei Labdarúgó Döntőben, Kiskőrösön, az Őszi fordulóban csapatunk 4. helyen végzett. Csapattagok voltak: Kolompár Ferenc, Rostás Csaba, Rózsa Máté, Rózsa István, Borbély Roland, Horváth Sándor, Jakab Dávid, Sárközi Krisztián. Intézményünk szakiskolás tanulói március 14.-én Kiskunhalason vettek részt, a Sport az Esélyért Egyesület 11. Focizni jó rendezvényén. Csapatunk ebben a nagyon erős mezőnyben a 6. helyet szerezte meg. Csapattagok voltak: Borbély Roland, Sárközi Krisztián, Sztojka Tamás, Kökény Zoltán, Kelemen Zsolt, Horváth Erik, Bátor András. Intézményünk tanulói között egy játékos, sporttal, mozgással teli három napot töltöttek Salgóbányán a XV. Medves Kupa Nemzetközi Ifjúsági és Diáksport Találkozón. Csapattagjai voltak: Rónai Tünde, Jóni Natália, Horváth Erik, Borbély Roland, Sárközi Krisztián, Kökény Zoltán.

7 én Baján megrendezett Megyei Atlétika Döntőben 1.helyezést ért el: Rónai Tünde, 2 versenyszámban Sárközi Krisztián, Diós Benjamin 2.helyezést ért el: Horváth Erik 2 versenyszámban, Kökény Zoltán, Diós Benjamin 3.helyezést ért el: Rózsa Máté, Borbély Roland, Kertész Bettina 2 versenyszámban, Sárközi Krisztián A versenyen részt vett még: Kele András, Szabó Roxána, Jakab Dávid, Török Zsolt. Az Atlétikai megyei döntőn IV. korcsoportban első helyezést ért el Rónai Tünde és Jóni Natália, ők így jogot szereztek az országos döntőn való szereplésre, ahol nagyszerűen helytálltak: Tünde 1500 méteres síkfutásban 6., míg Natália a megye színeiben svéd váltóban lett 5. Terematlétikában I II. korcsoportos tanulóink Rózsa István és Balogh Ervin is megyei első helyezést szereztek így négy versenyszám összetett eredményei alapján, Gyöngyösön az országos döntőben vehettek részt. Rózsa István kislabda dobásban 3., összetettben a 4. helyet szerezte meg. A sporteseményekre Práger László készítette fel tanulóinkat. Munkáját segítették a kísérő tanárok: Beszedicsné Tamás Mária, Török Gyöngyvér, Eperjesi Péter. A mindennapos testmozgás biztosítása órarendi keretek között biztosított, valamint kiegészül foci és atlétika szakkörökkel a tehetséggondozás érdekében. A tanévben a TE IS projekt keretében a tanulói önkéntességen alapuló kezdeményezések indultak, melyek kezdetben hetente, az idő előre haladtával azonban egyre gyakrabban, már-már naponta nyertek teret az iskolánk közösségi életében. Az általános iskolás tanulókra vonatkozó 16 óráig tartó bent tartózkodást értékes tartalommal tudtuk megtölteni, így 13 féle szakkör indult, melyeket lelkesen látogattak tanulóink. A tanévben a tanulószobai foglalkozások tartalma is megújult azáltal, hogy szakoktatók tartották azokat, pályaorientációs célokat is szolgálva. Az első osztályos tanulók számára előírt DIFER felmérés minden évben visszaigazolja a szakértői bizottságok azon javaslatát, mely szerint az adott tanulóknak gyógypedagógiai intézményben kell tanulmányaikat kezdeniük. A DIFER alkalmazása tehát intézményünkben nem szűrési és preventív céllal történik, hanem eszköz az egyéni fejlesztési tervben megjelölt fejlesztendő területek meghatározásához. Intézményünk tanulói mentesülnek az országos kompetenciamérésben való részvétel alól. A területileg illetékes szakértői bizottság kontrollvizsgálatai azonban visszaigazolják munkánk eredményességét, megállapításaik szerint is állapotukhoz mérten kielégítően fejlődnek tanulóink. Az intézményünk életét meghatározó hagyományok közül az első kör az ünnepekhez és a tanév jeles eseményeihez kapcsolódnak, célcsoportja az intézményben álló tanulók köre. Az ünnepekre való készülés, azok megélése, tudatosítása fontos nevelési feladat az intézményünkben. A tanév munkarendjébe beépült az immár hagyománnyá vált az Erdők hete, az Adventi gyertyagyújtások is.

8 Programjaink másik körét a társadalmi érzékenyítést célzó rendezvényeink teszik ki. A Fogyatékkal élők nemzetközi napjának tankerületi szintű megünneplése, a Szépíró verseny járási fordulója, a Nebuló Napok rendezvénysorozata, valamint a város 2., 6. és 9. évfolyamos tanulói számára szervezett témanapok tudatosan épülnek egymásra. Célunk ezekkel a programokkal, hogy nőjön fel városunkban egy olyan nemzedék, akik sztereotípiák helyett valós tapasztalatokkal rendelkezzenek, ezáltal pedig elfogadóbbá váljanak tanulóink és más fogyatékos személyekkel szemben. 7. Gyermekvédelmi munka az intézményben Az osztályfőnök, a gyermekvédelmi felelős és a gyermekvédelmi és egészségügyi szervek szoros együttműködésének köszönhetően a tanévben derült ki egy tanulónk súlyos cukorbetegsége. A külső szervekkel rendkívül szoros, napi szintű kapcsolatot ápolunk. Diákjaink kétharmad része bejáró, többségük sokgyermekes, veszélyeztetett, vagy hátrányos helyzetű családból származik. 31 hátrányos helyzetű tanulónkból, 21 gyermek halmozottan hátrányos helyzetű is. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 73 gyermek részesült. Iskolánk 4 tanulója szeptembertől kollégiumi elhelyezést kapott. A második félév során családi, magatartási problémák, valamint az igazolatlan hiányzások miatt - az illetékes gyermekjóléti szolgálat javaslatára - egy kollégiumi tanulónk nevelőotthoni elhelyezése vált szükségessé. Több tanulónk veszélyeztetettségéről, a tanév során 11 esetben írásbeli jelzésre volt szükség a gyermekvédelmi szervek felé. A higiénés hiányosságok, a szülői együttműködés elmaradása, a szociális problémák gyakran súlyos családi elhanyagoltságot mutattak. A többször előforduló agresszív viselkedés a társakat és a nevelőket is veszélyeztette. Az igazolatlan hiányzások ügyében 82 alkalommal történt jelzés a szülőnek; 43 esetben a területileg illetékes gyermekjóléti szolgálatoknak. 10, illetve 50 óra igazolatlan hiányzást követően összesen 52 jelzést küldtünk a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Gyámhivatalának. Az iskoláztatási kötelezettség elmulasztása tárgyában a szülő/gondviselő felé 9 esetben kezdeményeztünk szabálysértési eljárás indítását a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Hatósági Főosztályánál. Az igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos hivatalos intézkedéseket 13 alkalommal jeleztük a KLIK Kalocsai Tankerületének is. Gyakori probléma volt a tanév során, hogy a szülő olyan esetben is orvosi igazolást próbált benyújtani, amikor a távolmaradás oka nem egészségügyi jellegű. Ezek megakadályozása rendkívül fontos. A családokat érintő súlyos és mély szociális hátrányok sok tanulónk estében napi szinten tetten érhetők. A családok passzivitása, egyoldalú látásmódja a gyerekek viselkedésére és tanulmányi eredményeire egyaránt negatív hatással van. A kölcsönös párbeszéd, az esetmegbeszélések, a jelzőrendszeri értekezletek ezen próbálnak változtatni. 8. DÖK munkájának bemutatása a tanévben Októberben meghívást kaptunk az a Bács-Kiskun megyei diákparlament ülésére, amely án Kiskunhalason került megrendezésre, intézményünket Török Zsoltot képviselte. A rendezvényen Tanulási tapasztalatok és lehetőségek, Diákönkormányzatok működési

9 tapasztalatai, jogainak érvényesítése és Intézményi szinten megjelenő, de azt meghaladó jelentőségű kérdésekben állást foglalhattak a diákok. Február, március hónapban a Diákönkormányzat egy kérdőívet állított össze a tanulóifjúságnak osztályig (58 fő). A kérdőív célja, hogy képet kapjunk arról, hogy a diákok hogy érzik magukat az iskolában, illetve adatot szolgáltassunk az intézményi önértékeléshez. Összegezve a diákok döntő többsége szereti intézményünket, szívesen jönnek az iskolába és jól érzik itt magukat. A TEIS program keretében a diákönkormányzat tagjai aktívan részt vettek, mozgásos, sportos feladatokat szerveztek szabadidejükben a gyerekek, az alsós és felsős tagozatos gyerekeknek. 9. A könyvtári munka értékelése A tanév során tanulóink számára a könyvtár minden délután nyitva állt. A tanuló a könyvtár szolgáltatásait könyvkölcsönzés, papír és online-digitális információkeresés céljából is gyakran és szívesen vették igénybe. Az online használatot segítette az intézményben megvalósult eszközpark-fejlesztés, melynek segítségével tartalomszűrővel ellátott számítógépeket kapott intézményünk. A könyvtár a Kello tankönyvellátási programja keretében szépirodalmi és gyermekirodalmi kötetekkel, valamint a TÁMOP projekt és felajánlások keretében Ft értékben korszerű szakirodalommal is gazdagodott. Szükség lenne további szakirodalmi és módszertani fejlesztésekre. 10. Dolgozói/tanulói balesetek statisztikája/rendkívüli események az intézményben A tanévben munkavégzéssel összefüggő baleset, valamint tanulói baleset nem történt. Tanulói apróbb sérülések miatt (melyek nyilvántartást nem igényelt), valamint egészségügyi állapotból fakadóan 5 alkalommal kellett tanulót a kórház szakrendelésére átkísérni. Kalocsa, Csupor Zsolt Jánosné intézményvezető

tanítási nap hónap nap iskolai rendezvény/felelős

tanítási nap hónap nap iskolai rendezvény/felelős október szeptember tanítási nap hónap nap iskolai rendezvény/felelős 1 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség: Felelősök: Felsős munkaközösség 2 2. 3 3. Szülői értekezlet 4 4. 5 5. Te is lehetnél! 6.

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1. Egyéni arculat, sajátosság Intézményvezetői beszámoló a 2015/2016-os tanévről A Kalocsai Nebuló

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület!

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület! Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8181 B e r h i d a, Kossuth u. 11. OM azonosító: 037124 / (88) 586-680 /fax: (88) 455-184 /fax: (88) 455-608 E-mail: adyiskola@ altisk-berhida.sulinet.hu

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Az ellátott feladatokhoz kapcsolódó mutatók

Az ellátott feladatokhoz kapcsolódó mutatók BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, NEVELÉSI TANÁCSADÓJA, KOLLÉGIUMA ÉS GYERMEKOTTHONA 7300 Komló, Tompa M. u. 14. Tel.:72 481 217 (iskola), 72 483 245 (kollégium), Fax: 72 481 277

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az iskola neve: Baltazár Dezső Református Általános Iskola Az iskola címe: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 10. Az iskola OM azonosítószáma: 031064 Tanév megnevezése: 2014/2015.

Részletesebben

Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje

Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje 2013. szeptember 1. 1. 1. Tanulói jogviszony szüneteltetése, tanulói jogviszony külföldön A köznevelési törvény hatályos előírásai az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010.

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Készítette: Scsureczné Pór Magdolna minőségirányítási vezető 1 1. A mérés előzményei Októberben a Partneri igény és elégedettségmérés végrehajtásáért

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola MUNKATERV. 2014/2015. tanév

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola MUNKATERV. 2014/2015. tanév KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola MUNKATERV 2014/2015. tanév A 2014/2015. tanév munkarendje Tanévnyitó: Első tanítási nap: 2014. szeptember 01., 8 00 óra (felelős: Jakab Sándor - 7 30

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az adományozható iskolai díjak kritériumrendszere Tartalom 1. A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Für unsere Schule, für das Ungarndeutschtum ( Iskolánkért a magyarországi

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Fenntartói értékelés a 2010/2011-es tanévről Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: Az iskola tanulói létszáma 2010.szeptember 15 én: 102

Részletesebben

Zeneművészeti ág - egyéni képzés

Zeneművészeti ág - egyéni képzés Budapest XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskolában fizetendő Térítési díjak és tandíjak mértéke a 2015/16. tanévre 1 Zeneművészeti ág - egyéni képzés egy művészeti ágban, heti

Részletesebben

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást.

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Köznevelési törvény 27. (1) Az iskolában a nevelés-oktatást ha e törvény másképp nem rendelkezik a nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2012. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk a 2012/13-as tanévben is, hogy minél

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel. Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.) 2010/2011. % 2011/2012. % 2012/2013. % Tanulói létszám

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról PROGRAMNAPTÁR A tanév 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig tart. 180 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 2. Első tanítási nap, a hiányzó tankönyvek kiosztása

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Felső tagozatos munkaközösségének munkaterve 2016-2017. tanévre Budapest, 2016. augusztus 26. Készítette:, mkv. 1. Munkaközösség

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉSRE ÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSRE ÉPÜLŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS Salgótarján, 2014, szeptember 29. 1 Köznevelés - fejlesztési projektek

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben