Vezetői beszámoló a 2014/2015-ös tanévről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vezetői beszámoló a 2014/2015-ös tanévről"

Átírás

1 Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6300 Kalocsa, Tompa M. u Tel: 78/ , OM: Vezetői beszámoló a 2014/2015-ös tanévről 1. Egyéni arculat, sajátosság A Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6-23 éves korig oktatja-neveli a vele tanulói jogviszonyban álló tanulókat, valamint segíti a Kalocsai Járás területén működő, együttnevelést vállaló köznevelési intézményeket. Az ellátott feladatok a következőek: Enyhén és középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai nevelés-oktatása, melyben kb. 75 fő vett részt a tanév során. Előkészítő szakiskolai, speciális szakiskolai és készségfejlesztő speciális szakiskolai oktatásanevelése nappali tagozaton, melyben 30 fő vett részt a tanév során. Felnőttoktatásban azon tanulók vehetnek részt, akik a tankötelezettség korhatárát elérték, de nem szereztek általános iskolai végzettséget. Az esti rendszerű összevont tanulócsoportba 20 fő nyert felvételt. Igazolatlan hiányzás miatt 9 fő, szülői kérésre 2 fő tanulói jogviszonyát szüntettük meg, 1 fő másodszor sem teljesítette évfolyam követelményeit, eredményesen teljesített 5 fő (ebből 3 fő befejezte tanulmányait), további 3 fő az évfolyamot megismételheti. Fejlesztő nevelés-oktatást biztosítottunk egyéni keretek között 4 fő súlyos-halmozottan fogyatékos tanulók számára. A tanulók ellátása állapotuktól függően intézményünkben, a szociális alapellátó központban, vagy a gyermek otthonában történt. Utazó gyógypedagógiai hálózat működtetésével 19 intézmény 351 fő tanulója számára nyújtottunk egyéni vagy csoportos habilitációs-rehabilitációs célú foglalkozást, valamint szakmai segítséget az együttnevelő intézmények pedagógusai, vezetői, szülői számára. 2. Az intézmény környezete: Az intézmény a tankerület egyetlen gyógypedagógiai intézménye, tanulóink meghatározó része (48%) bejáró. A tanulók közül sokan hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű. A családok számára a munkaerőpiacon hátrányt jelent, hogy gyermekük fokozott felügyeletre, gondozásra, kísérésre szorul. Gyógypedagógiai intézményként nappali tagozatos tanulóink 12 tanulócsoportban tanultak, a tanulólétszám az általános iskolai évfolyamokon meghaladta, a szakiskolai évfolyamokon

2 közelítette a jogszabályok által előírt átlaglétszámot. A tanulócsoportjainkban az átlaglétszámra vonatkozó előírások miatt együtt tanulnak az enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek, mely a tanórai differenciálásban fokozott megterhelést jelent pedagógusaink számára. Intézményünkre is jellemző az országosan is tapasztalható tendencia, hogy egyre súlyosabb állapotú gyermekek érkeznek intézményünkbe. Általános iskolai tanulóink száma emelkedést mutat, egyre inkább jellemző, hogy tanulóink intézményünkben kezdik meg tanulmányaikat, míg korábban általában 3. és 5. évfolyamon érkezett a legtöbb tanuló. 3. Tárgyi feltételek: Intézményünk alapítvánnyal nem rendelkezik, illetve saját bevételei sincsenek, de folyamatosan törekszik tárgyi feltételeinek javítására. A 2014/2015-ös tanévben a szakképzés tárgyi feltételeinek biztosításához a decentralizált pályázat keretében 1,8 M Ft értékben nyert mezőgazdasági gépeket. Eredményesen pályáztunk és nyertünk Ft-ot közlekedésismereti program szervezéséhez, bekapcsolódhattunk a TEIS Projektbe, mely tanulói önkéntességen alapuló programok megvalósítására és eszköztár-bővítésre nyitott lehetőséget. A TIOP pályázat keretében informatikai eszközparkunk megújult, 32 db tanulói asztali számítógépet, 20 db. tabletet, 6 tantermi digitális tábla csomagot és 8 db pedagógusok által használható laptopot kaptunk. Eredményesen pályáztunk továbbá a tanévben a TÁMOP C Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem pályázatán, ahol 20 M Ft értékben tudunk tanulóink számára családjuk bevonásával programokat megvalósítani, melyhez képzések, eszközbeszerzések is társulnak. A tevékenységeinkhez rendelkezésre álló iskolaépületek energetikai szempontból rendkívül elavultak, a falak és nyílászárók szigetelésre szorulnak. A termek szűkösek, számuk és méretük nem elegendő. Legnagyobb problémát a szaktantermek és az akadálymentesítés hiánya jelenti, ugyanis tanulóink között vannak olyanok, akik számára a lépcsőzés nehezen megoldható, vagy megoldhatatlan kihívást jelent. A tanév során pozitív változást jelentett a működtető által biztosított épület-takarításban, hogy további személyek álltak rendelkezésre, akik gondosan, az épületet sajátjukként, lelkiismeretesen végezték munkájukat. Az épület takarítását és karbantartását nehezíti, hogy a szükséges gépek, eszközök (pl. porszívó, kéziszerszámok) nem állnak rendelkezésre, holott azokkal az intézmény korábban rendelkezett, de a feladatleválasztáskor ezeket elvitték tőlünk. Az oktatást segítő eszközök közül szemléltető-demonstrációs eszközök pótlása szükséges lenne és részben az említett pályázatból meg is valósítható. A fejlesztő eszközök tekintetében is szükség lenne az eszköztár korszerűsítésére-bővítésére, de a rendelkezésre álló eszközök a feladataink ellátásához minimális szinten elegendőek. Jelentős pozitív változás volt ebben a tanévben, hogy a tankönyvrendeléshez kapcsolódó normatíva összegét a fenntartó döntésének köszönhetően a fejlesztő nevelés-oktatásban fejlesztő játékokra fordíthattuk. Sporteszközök, tornaszerek a feladatellátáshoz többnyire rendelkezésre állnak, de ezek nem saját, hanem más intézmény eszközei. Kosárlabda és kézilabda nincs, ezek a tananyag elsajátításához szükségesek. A szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó eszközök szinte

3 egyáltalán nem állnak rendelkezésre. Az iskolaudvarra szükségesek lennének játékeszközök (hinta, mérleghinta, sportpálya), illetve a sportudvar baleset-veszélyének - felületi egyenetlenségeinek megszüntetése. 4. Szervezeti jellemzők: A vezetői munka fókuszában a szakmai és adminisztratív, ellenőrzésen alapuló fejlesztés állt. Az egyéni szakmai fejlődés elősegítése érdekében a tanévben bevezetésre került az egyéni szakmai célkitűzések meghatározása, melyre alapult a szakmai munkaközösségek önképzési terve. A szakmai fejlődés értékelése egyéni szinten a tanév végén reflexiókkal, munkaközösségi szinten munkaközösségi, értékelésen alapuló beszámolókkal történt. A tanév során a tantestületi és munkaközösségi értekezleteken több alkalommal fókuszba került a szaktanácsadói, minősítési, tanfelügyeleti és önértékelési rendszer és ezek összefüggései. Az intézményi munka tervszerű és tudatos fejlesztése érdekében fókuszcsoportos problémafeltárások és arra épülő akciócsoportok és cselekvési tervek készültek és kerültek alkalmazásra. A tanév felénél az intézményi önértékelésre készülve a tanfelügyeleti kézikönyv pedagógus-kérdőívét felhasználva elégedettség-mérés készült, valamint a Diákönkormányzatunk segítségével a tanulókat, az osztályfőnökök segítségével a szülőket is megkérdeztük elvárásaikról, tapasztalataikról. Az eredmények rendkívül kedvező képet mutattak. A pedagógusok kérdőívéből kitűnt eredmények közül kiemelendő, hogy az összes területhez kapcsolódó átlagmutató 89%. A tanulóktól kapott eredményekből kitűnik, hogy tanulóink szeretnek iskolába járni, érzik, hogy szeretik őket és sokat tesznek értük tanáraik. A szülők szintén elégedettek intézményünkkel. Mind a pedagógusok, mind a szülők megfogalmazták, hogy fokozott kapcsolatot igényelnek egymással, így az elnyert TÁMOP pályázatunk szakmai tervezése során erre helyeztük a hangsúlyt. A tanév során elkészült az intézmény-specifikus óralátogatási szempontsorunk, mely az önértékelési folyamatot hivatott elősegíteni, de hatékonyan alkalmazható lesz a gyakornokok fejlődésének segítésében is. Az adminisztrációhoz kapcsolódó ellenőrzésekben bevezettük az egységes szempontrendszer alapján működő, egymás támogató-segítő ellenőrzését, melynek eredményeként a hiányosságok és elmaradások jelentősen csökkentek, illetve javításra kerültek. A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos jelzések rendje (hiányzások kezelése és jelzése, veszélyeztetettség jelzése) és dokumentum-kezelése jelentős javuláson ment át. A formai naplóellenőrzések az intézményi informatikai rendszer segítségével hetente, a tartalmi ellenőrzés negyedévente szúrópróbaszerűen, évvégén minden minősítésre jelentkezett esetében megtörtént. Innovációink közül két tevékenység-csoportot (Az utazó gyógypedagógiai hálózatunkban kidolgozott eljárásrendet, valamint a társadalmi érzékenyítést szolgáló, egymásra épülő akcióprogramjainkat) formáltunk jó gyakorlattá, melyeket én benyújtottunk minősítésre. Oktató-nevelő munkánk gyógypedagógiai jellegű, hátránykompenzálást célzó, habilitációs és rehabilitációs tevékenységekre épül. Munkánkat az átlagosnál nagyobb mértékű differenciálás, individualizáció hatja át, ugyanakkor a társas kapcsolatok építésére és az elfogadásra is hangsúlyt kell helyeznünk. A tehetséggondozás kiemelt szerepet kap, tanulóink

4 a sport és művészetek mellett egyes tantárgyi megmérettetésekben, többségi tanulókkal versenyezve is helyt álltak a tanévben. Fontos eredménynek tartom továbbá, hogy két korábban egészségügyi okok miatt magántanulót vissza tudtunk terelni a nappali rendszerű oktatásba anélkül, hogy tanulmányi eredményeik romlottak volna. Továbbra is törekszünk arra, hogy csak a legszükségesebb esetben és a legszükségesebb ideig létesítsünk magántanulói jogviszonyt még orvosi javaslat esetében is. 5. Személyi feltételek: Feladataink ellátásához nem rendelkezünk sem kellő számú, sem kellő végzettséggel bíró elegendő munkatárssal. A KLIK SZMSZ-e 52 státuszt határoz meg az intézmény számára, azonban a feladatok ellátásához 62 pedagógus lenne szükséges. A tanítási év végén 42 fő státuszon lévő pedagógust és 5 óraadót alkalmaztunk, valamint 7 pedagógiai munkát segítőt. Státuszon lévő munkatársaink közül határozott idejű szerződés lejárta miatt 2 pedagógus és 1 asszisztens munkaviszonya szűnik meg. Tanév közben 3 gyógypedagógus távozott az intézményünkből. Két gyógypedagógus áthelyezését kérte a helyi szakszolgálati tagintézményhez, egy fő más fenntartású, de szintén köznevelési feladatot ellátó intézménybe távozott. A gyógypedagógiai végzettséggel rendelkező szakemberek száma országos szinten is rendkívül alacsony, ezért különösen öröm számunkra, hogy 5 fő munkatársunk is vállalta, hogy gyógypedagógiai tanulmányokat folytasson. Hosszú távon is csak meglévő, vagy újonnan alkalmazott munkatársak továbbképzésével várható a hiány feloldása, enyhítése. A következő tanévekben kihívásként fog jelentkezni, hogy több munkatársunk is nyugdíjba vonul várhatóan. A megfelelő gyógypedagógiai ellátás zavartalan biztosításához a továbbtanulási stratégia felülvizsgálata szükséges. Ugyanakkor elmondható, hogy munkatársaink összetartóak, egyre gyakoribbak az önszerveződő, kezdeményező munkacsoportok. Munkatársaink nyitottak a továbbképzésre és önképzésre, a tanév során 35 fő végzett tanfolyami keretek között módszertani, informatika jellegű továbbképzést. Minden határozatlan idejű szerződéssel bíró munkatársunk eleget tett a jogszabályok által előírt továbbképzési kötelezettségének. Tanulóink fogyatékosságából fakadóan szükségünk van gyógypedagógiai asszisztensekre, akik a tanórai differenciálás segítése mellett a tanulóink körüli gondozási, egészségügyi állapotukból fakadó ápolási feladatokat is ellátják. A jogszabály által előírt szám tanulóink számának, állapotának figyelembe vételével 10 fő lenne, a rendelkezésünkre álló 5 fő mellé fenntartónk támogatásával további 4 fő közfoglalkoztatott munkájára is számíthatunk. Ők ugyanolyan színvonalú, elhivatott munkát végeztek, ezért szeretnénk, ha őket is biztonságban és magasabb anyagi elismerés mellett tudhatnánk a jövőben munkatársunknak. Munkatársaink egészségügyi okok miatti távolléte a tanévben összesen 460 nap volt, ebből pedagógusok 283, pedagógiai munkát segítők 177 napot voltak betegség miatt távol. A pedagógiai munkát segítők arányaiban magas hiányzási számát egy munkatárs betegség miatti, és egy munkatárs gyermekvállalás miatti távolléte eredményezte.

5 6. Nevelő-oktató munka: A tanévet 113 fő tanulónk közül tanulmányait eredményesen befejezte és eredményes szakma vizsgát tett 3 fő, általános iskolai tanulmányait befejezte és más intézményben tanul tovább 3 fő. Mulasztása miatt tankötelezettségi korhatárt betöltve 5 tanuló jogviszonya szűnt meg. Magasabb évfolyamba 91 fő lép, az első osztályt előkészítő jelleggel végezte 1 fő, hiányzása miatt évfolyamot ismételni köteles 3 fő, ismételhet 6 fő, javító vizsgát tehet 1 fő. A tanévben 95 dicséret került kiosztásra, ebből 63 osztályfőnöki, 11 szaktanári és 21 igazgatói dicséret. Szakmai vizsgát 3 tanuló tett, közülük két fő jeles, egy jó minősítéssel. A minisztérium és agrárkamara által delegált tagokból álló vizsgabizottság elismeréssel szólt az intézményünkben folyó szakképzésről, illetve a tanulók felkészültségéről. Magatartási problémákból fakadóan a tanév során 155 fegyelmező beírás kiadására került sor a következő megoszlásban: 79 szaktanári figyelmeztetés; 11 szaktanári intés; 4 szaktanári megrovás, 27 osztályfőnöki figyelmeztetés; 8 osztályfőnöki intés; 4 osztályfőnöki megrovás; 17 igazgatói figyelmeztetés; és 4 igazgatói intés, 1 megrovás. A tanulók több esetben megsértették a házirend szabályait, tiszteletlenül beszéltek, viselkedtek a felnőttekkel szemben, többször verekedésbe keveredtek súlyosan bántalmazták társaikat, megzavarták a tanórák rendjét, saját és társaik testi épségét veszélyeztető tárgyakat hoztak az iskolába. A felmerülő magatartási problémák elsősorban szünetekben, a testnevelés órákat megelőzően, illetve követően az öltözéskor, valamint délután az udvaron töltött szabadidő alatt okoznak megoldandó feladatokat. Fegyelmi eljárás indítása 8 alkalommal történt, melyet 6 esetben egyeztető tárgyalás előzött meg az érintett tanulók és szüleik részvételével, két alkalommal pedig fegyelmi tárgyalást tartottunk. Ezekben az esetekben kértük a területileg illetékes családsegítő szolgálat munkatársai, az iskolarendőr, az iskolaorvos, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat segítségét. Tanulmányi- és sport teljesítmények eredményei én a Szépíró verseny, járási fordulóját iskolánk szervezte meg. Intézményünkből Herold Richárd és Réz Nóra harmadik helyezést ért el kategóriájában. Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek döntőjébe bejutott Szalamonidesz Heléna, aki 4. helyezést ért el. Szép eredményének. Kimagasló eredményének köszönhetően mentesült a szakmai vizsgán három vizsgarészből, illetve elismerésben részesült mind a Kalocsa Város Önkormányzata, mind a megyei Tankerület által rendezett ünnepségen, akárcsak felkészítő tanára Pintérné Vén Mónika, valamint Molnár László. Tartalmas és eredményes munkát végzett a Hon-és népismereti szakkör. Barnáné Nagy Angéla vezetésével több pályázatban sikeresen vettek részt. Munkájukat segítette Eperjesi Péter, Török Gyöngyvér, Pánczél Zita, Baranyiné Tamási Zita. 1. Kalocsaiak a nagy háborúban c. írt pályázatuk a Légvédelmi katonákkal az I. világháború nyomában helytörténeti pályázaton: emlékplakettet és oklevelet nyert Cseri Dávid. Horváth Erik, Jakab Andrea, Török Zsolt, Tupcsia Balázs, Kökény Zoltán

6 2. A kalocsai zsidó elemi iskola története c. pályázatunk a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközségtől ingyenes budapesti kirándulást nyert, amelyen a szakkör tagjai valamennyien részt vettek: Fehér Viktor, Burai Kitti, Jakab Dávid, Mezei Richárd, Macsi Edit, Rónai Tünde, Cseri Dávid, Horváth Erik, Jakab Andrea, Török Zsolt, Tupcsia Balázs, Kökény Zoltán 3. Kalocsa elemi iskoláinak története a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Pedagógiai Intézet által kiírt Őseink nyomában c. pályázatán csoportos különdíjat nyert: Fehér Viktor, Burai Kitti, Jakab Dávid, Mezei Richárd, Macsi Edit, Rónai Tünde 4. Kalocsa elemi iskoláinak története c. videó film készítéséért a Centropa alapítvány különdíját nyerte: Cseri Dávid, Horváth Erik, Török Zsolt, Tupcsia Balázs és Kökény Zoltán A film a Centropa alapítvány honlapjára is felkerült oktatási anyagként. 5. Az Abacusan Stúdió internetes versenyén a szakkör csapata a Budapesten rendezett döntőbe jutott és ott különdíjat nyert. A csapat tagjai: Macsi Edit, Cseri Dávid, Horváth Erik, Jakab Andrea, Török Zsolt A Nebuló napok keretében intézményünk újra megrendezhette a KI MIT TUD a Dél- Alföldi régiós kulturális versenyét, ahol tanulóink nagyon szép eredményeket értek el én, Kiskőrösön rendezték meg az országos döntőt, ahol Dankó Damján versmondás kategóriájában 1. helyezést ért el, a 2. osztályosok Vigyázz a madárra című színpadi játékukkal harmadikak lettek. Különdíjban részesült Kele András, az ének- zene szakkör, valamint Balogh Ervin. A tanulókat felkészítette: Zörgő Zsófia, Kocsis Erzsébet, Matosné Kollár Ildikó, Bartal József, Ács Tiborné. A városi könyvtár által szervezett rajzpályázaton kategóriájában 1. helyezést ért el: Rózsa István Márk, 2. helyezett lett Szénási Krisztián. A Gyöngyhalászat Alapítvány Tehetséggondozó országos versenyén Horváth Erik, Török Zsolt, Cseri Dávid Levente emléklapban részesült. Az idei tanévben is lehetőségük volt tanulóinknak több sporteseményen megmérettetni magukat, melyekről szép eredményekkel tértek haza én a Megyei Labdarúgó Döntőben, Kiskőrösön, az Őszi fordulóban csapatunk 4. helyen végzett. Csapattagok voltak: Kolompár Ferenc, Rostás Csaba, Rózsa Máté, Rózsa István, Borbély Roland, Horváth Sándor, Jakab Dávid, Sárközi Krisztián. Intézményünk szakiskolás tanulói március 14.-én Kiskunhalason vettek részt, a Sport az Esélyért Egyesület 11. Focizni jó rendezvényén. Csapatunk ebben a nagyon erős mezőnyben a 6. helyet szerezte meg. Csapattagok voltak: Borbély Roland, Sárközi Krisztián, Sztojka Tamás, Kökény Zoltán, Kelemen Zsolt, Horváth Erik, Bátor András. Intézményünk tanulói között egy játékos, sporttal, mozgással teli három napot töltöttek Salgóbányán a XV. Medves Kupa Nemzetközi Ifjúsági és Diáksport Találkozón. Csapattagjai voltak: Rónai Tünde, Jóni Natália, Horváth Erik, Borbély Roland, Sárközi Krisztián, Kökény Zoltán.

7 én Baján megrendezett Megyei Atlétika Döntőben 1.helyezést ért el: Rónai Tünde, 2 versenyszámban Sárközi Krisztián, Diós Benjamin 2.helyezést ért el: Horváth Erik 2 versenyszámban, Kökény Zoltán, Diós Benjamin 3.helyezést ért el: Rózsa Máté, Borbély Roland, Kertész Bettina 2 versenyszámban, Sárközi Krisztián A versenyen részt vett még: Kele András, Szabó Roxána, Jakab Dávid, Török Zsolt. Az Atlétikai megyei döntőn IV. korcsoportban első helyezést ért el Rónai Tünde és Jóni Natália, ők így jogot szereztek az országos döntőn való szereplésre, ahol nagyszerűen helytálltak: Tünde 1500 méteres síkfutásban 6., míg Natália a megye színeiben svéd váltóban lett 5. Terematlétikában I II. korcsoportos tanulóink Rózsa István és Balogh Ervin is megyei első helyezést szereztek így négy versenyszám összetett eredményei alapján, Gyöngyösön az országos döntőben vehettek részt. Rózsa István kislabda dobásban 3., összetettben a 4. helyet szerezte meg. A sporteseményekre Práger László készítette fel tanulóinkat. Munkáját segítették a kísérő tanárok: Beszedicsné Tamás Mária, Török Gyöngyvér, Eperjesi Péter. A mindennapos testmozgás biztosítása órarendi keretek között biztosított, valamint kiegészül foci és atlétika szakkörökkel a tehetséggondozás érdekében. A tanévben a TE IS projekt keretében a tanulói önkéntességen alapuló kezdeményezések indultak, melyek kezdetben hetente, az idő előre haladtával azonban egyre gyakrabban, már-már naponta nyertek teret az iskolánk közösségi életében. Az általános iskolás tanulókra vonatkozó 16 óráig tartó bent tartózkodást értékes tartalommal tudtuk megtölteni, így 13 féle szakkör indult, melyeket lelkesen látogattak tanulóink. A tanévben a tanulószobai foglalkozások tartalma is megújult azáltal, hogy szakoktatók tartották azokat, pályaorientációs célokat is szolgálva. Az első osztályos tanulók számára előírt DIFER felmérés minden évben visszaigazolja a szakértői bizottságok azon javaslatát, mely szerint az adott tanulóknak gyógypedagógiai intézményben kell tanulmányaikat kezdeniük. A DIFER alkalmazása tehát intézményünkben nem szűrési és preventív céllal történik, hanem eszköz az egyéni fejlesztési tervben megjelölt fejlesztendő területek meghatározásához. Intézményünk tanulói mentesülnek az országos kompetenciamérésben való részvétel alól. A területileg illetékes szakértői bizottság kontrollvizsgálatai azonban visszaigazolják munkánk eredményességét, megállapításaik szerint is állapotukhoz mérten kielégítően fejlődnek tanulóink. Az intézményünk életét meghatározó hagyományok közül az első kör az ünnepekhez és a tanév jeles eseményeihez kapcsolódnak, célcsoportja az intézményben álló tanulók köre. Az ünnepekre való készülés, azok megélése, tudatosítása fontos nevelési feladat az intézményünkben. A tanév munkarendjébe beépült az immár hagyománnyá vált az Erdők hete, az Adventi gyertyagyújtások is.

8 Programjaink másik körét a társadalmi érzékenyítést célzó rendezvényeink teszik ki. A Fogyatékkal élők nemzetközi napjának tankerületi szintű megünneplése, a Szépíró verseny járási fordulója, a Nebuló Napok rendezvénysorozata, valamint a város 2., 6. és 9. évfolyamos tanulói számára szervezett témanapok tudatosan épülnek egymásra. Célunk ezekkel a programokkal, hogy nőjön fel városunkban egy olyan nemzedék, akik sztereotípiák helyett valós tapasztalatokkal rendelkezzenek, ezáltal pedig elfogadóbbá váljanak tanulóink és más fogyatékos személyekkel szemben. 7. Gyermekvédelmi munka az intézményben Az osztályfőnök, a gyermekvédelmi felelős és a gyermekvédelmi és egészségügyi szervek szoros együttműködésének köszönhetően a tanévben derült ki egy tanulónk súlyos cukorbetegsége. A külső szervekkel rendkívül szoros, napi szintű kapcsolatot ápolunk. Diákjaink kétharmad része bejáró, többségük sokgyermekes, veszélyeztetett, vagy hátrányos helyzetű családból származik. 31 hátrányos helyzetű tanulónkból, 21 gyermek halmozottan hátrányos helyzetű is. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 73 gyermek részesült. Iskolánk 4 tanulója szeptembertől kollégiumi elhelyezést kapott. A második félév során családi, magatartási problémák, valamint az igazolatlan hiányzások miatt - az illetékes gyermekjóléti szolgálat javaslatára - egy kollégiumi tanulónk nevelőotthoni elhelyezése vált szükségessé. Több tanulónk veszélyeztetettségéről, a tanév során 11 esetben írásbeli jelzésre volt szükség a gyermekvédelmi szervek felé. A higiénés hiányosságok, a szülői együttműködés elmaradása, a szociális problémák gyakran súlyos családi elhanyagoltságot mutattak. A többször előforduló agresszív viselkedés a társakat és a nevelőket is veszélyeztette. Az igazolatlan hiányzások ügyében 82 alkalommal történt jelzés a szülőnek; 43 esetben a területileg illetékes gyermekjóléti szolgálatoknak. 10, illetve 50 óra igazolatlan hiányzást követően összesen 52 jelzést küldtünk a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Gyámhivatalának. Az iskoláztatási kötelezettség elmulasztása tárgyában a szülő/gondviselő felé 9 esetben kezdeményeztünk szabálysértési eljárás indítását a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Hatósági Főosztályánál. Az igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos hivatalos intézkedéseket 13 alkalommal jeleztük a KLIK Kalocsai Tankerületének is. Gyakori probléma volt a tanév során, hogy a szülő olyan esetben is orvosi igazolást próbált benyújtani, amikor a távolmaradás oka nem egészségügyi jellegű. Ezek megakadályozása rendkívül fontos. A családokat érintő súlyos és mély szociális hátrányok sok tanulónk estében napi szinten tetten érhetők. A családok passzivitása, egyoldalú látásmódja a gyerekek viselkedésére és tanulmányi eredményeire egyaránt negatív hatással van. A kölcsönös párbeszéd, az esetmegbeszélések, a jelzőrendszeri értekezletek ezen próbálnak változtatni. 8. DÖK munkájának bemutatása a tanévben Októberben meghívást kaptunk az a Bács-Kiskun megyei diákparlament ülésére, amely án Kiskunhalason került megrendezésre, intézményünket Török Zsoltot képviselte. A rendezvényen Tanulási tapasztalatok és lehetőségek, Diákönkormányzatok működési

9 tapasztalatai, jogainak érvényesítése és Intézményi szinten megjelenő, de azt meghaladó jelentőségű kérdésekben állást foglalhattak a diákok. Február, március hónapban a Diákönkormányzat egy kérdőívet állított össze a tanulóifjúságnak osztályig (58 fő). A kérdőív célja, hogy képet kapjunk arról, hogy a diákok hogy érzik magukat az iskolában, illetve adatot szolgáltassunk az intézményi önértékeléshez. Összegezve a diákok döntő többsége szereti intézményünket, szívesen jönnek az iskolába és jól érzik itt magukat. A TEIS program keretében a diákönkormányzat tagjai aktívan részt vettek, mozgásos, sportos feladatokat szerveztek szabadidejükben a gyerekek, az alsós és felsős tagozatos gyerekeknek. 9. A könyvtári munka értékelése A tanév során tanulóink számára a könyvtár minden délután nyitva állt. A tanuló a könyvtár szolgáltatásait könyvkölcsönzés, papír és online-digitális információkeresés céljából is gyakran és szívesen vették igénybe. Az online használatot segítette az intézményben megvalósult eszközpark-fejlesztés, melynek segítségével tartalomszűrővel ellátott számítógépeket kapott intézményünk. A könyvtár a Kello tankönyvellátási programja keretében szépirodalmi és gyermekirodalmi kötetekkel, valamint a TÁMOP projekt és felajánlások keretében Ft értékben korszerű szakirodalommal is gazdagodott. Szükség lenne további szakirodalmi és módszertani fejlesztésekre. 10. Dolgozói/tanulói balesetek statisztikája/rendkívüli események az intézményben A tanévben munkavégzéssel összefüggő baleset, valamint tanulói baleset nem történt. Tanulói apróbb sérülések miatt (melyek nyilvántartást nem igényelt), valamint egészségügyi állapotból fakadóan 5 alkalommal kellett tanulót a kórház szakrendelésére átkísérni. Kalocsa, Csupor Zsolt Jánosné intézményvezető

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001 KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14.

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14. KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

2014/2015. tanév. féléves beszámoló

2014/2015. tanév. féléves beszámoló TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA 2014/2015. tanév. féléves beszámoló Készítette: Buzás József mb. igazgató Szirák, 2015. január 26. Tartalom 1 Intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői)

Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői) Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői) A demográfiai adatok tükrében az lakosság elöregedését figyelhetjük meg. A két nem eltérő halandóságából adódóan az országos adatokhoz

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Kistérségi Iskola elmúlt évi munkájáról és működéséről Előkészítette: Kis Eszter igazgató Békési Kistérségi Iskola Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bizottság:

Részletesebben

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására 2014. Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0037 PÁLYÁZAT ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

PÁLYÁZAT ROZMAN EDIT AZONOSÍTÓ SZÁM: 2015.06.19. KÉSZÍTETTE: ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁR KÖZOKTATÁSI VEZETŐ TATA, 2015.03.30.

PÁLYÁZAT ROZMAN EDIT AZONOSÍTÓ SZÁM: 2015.06.19. KÉSZÍTETTE: ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁR KÖZOKTATÁSI VEZETŐ TATA, 2015.03.30. PÁLYÁZAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE ÁLTAL A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A. ALAPJÁN KIÍRT TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

Részletesebben

Beszámoló a Pollack Mihály Általános Iskola működéséről

Beszámoló a Pollack Mihály Általános Iskola működéséről Beszámoló a Pollack Mihály Általános Iskola működéséről Készítette: Fürjes- Gáborné Csépányi Ágnes igazgató Készült: 2011.10.28. Tartalom I. Bevezető 6 II. A személyi feltételek alakulása 8 III. Az osztályok,

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA Bélapátfalva, 2012. június 13. Készítette: Dorkóné Barta Edit Pályázati Nyilatkozat Alulírott, Dorkóné Barta Edit pályázatot nyújtok be a KSZK honlapján 2012.

Részletesebben

1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet.

1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet. Kéésszzíítteettttee:: Forrrraiinéé Kósszzó Györrgyii iigazzgattó 2010.. augusszzttuss 23.. I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ 2. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK 2. 1. Személyi feltételek 2. 2. Tárgyi feltételek

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Békési Kistérségi Iskola elmúlt évi munkájáról és működéséről, valamint a 2013/14. tanév beindulásáról, terveiről Előkészítette: Kis Eszter tankerületi igazgató, Deákné Domonkos Julianna

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető

Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető 0 TARTALOMJEGYZÉK: I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda BESZÁMOLÓ. 2008/2009-es nevelési- és oktatási év munkájáról

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda BESZÁMOLÓ. 2008/2009-es nevelési- és oktatási év munkájáról Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda BESZÁMOLÓ 2008/2009-es nevelési- és oktatási év munkájáról Gyomaendrőd 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gazdálkodás 1.1. Pályázatok - benyújtott pályázatok - elnyert pénzeszközök,

Részletesebben

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 Címlap Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 A pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola beszámolója a 2011/2012-es tanévről

Részletesebben

A 2011/2012. NEVELÉSI ÉV, TANÉV

A 2011/2012. NEVELÉSI ÉV, TANÉV ... helytálljunk,mégis szabadon szaladjunk... A 2011/2012. NEVELÉSI ÉV, TANÉV ÉRTÉKELÉSE I. Béla Gimnázium Elnyert címeink: Tehetséggondozó középiskola, Tehetségpont, Referencia-intézmény, ÖKO-iskola,

Részletesebben

Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján:

Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján: József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola BESZÁMOLÓ a 2014/2015-ös tanévben végzett munkáról Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján:... Krén Józsefné

Részletesebben

Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon

Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2014.

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2014. Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. TARTALOMJEGYZÉK A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM BEVEZETÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE...

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről 1. Beszámoló az oktatási intézmények a 2010/11-es tanévéről, kiemelve a két tanítási képzés tapasztalatait.

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola Év végi beszámoló 2011/2012

Márki Sándor Általános Iskola Év végi beszámoló 2011/2012 Márki Sándor Általános Iskola Év végi beszámoló 211/212 Készítette: Mokán Jánosné igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Kétegyháza, 212. június 22. 1. A szakmai munka áttekintése 1.1 A statisztikai adatlap

Részletesebben

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december)

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december) A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve (2013. január-december) 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés, az intézmény bemutatása, feladata, tevékenysége... 4 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program Pedagógiai Program 2013 1. BEVEZETŐ 3 1.1. Az iskola bemutatása, eredményei 3 1.2. Az oktatás szerkezete, a fejlődés iránya 4 1.3. Az oktatás tárgyi feltételei 5 1.4. Az iskola fenntartója, működtetője

Részletesebben