KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY"

Átírás

1 KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Százhalombatta, szeptember 1.

2 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 2 A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2 1. Bevezetı 4 2. Iskolánkról 4 3. Pedagógiai alapelveink 7 4. Pedagógiai hitvallásunk 8 5. Az iskola legfontosabb céljai 8 6. Várható eredmények 13 I. rész Mővészeti iskolai intézményegység Nevelési program 15 II. rész Mővészeti iskolai intézményegység Helyi tanterv 50 Módosítások 50 III. rész Mővészeti alap,- és záróvizsga 106 Mellékletek 135 A Pedagógiai Programmal kapcsolatos egyéb intézkedések 141 2

3 ELİSZÓ A Pedagógiai program augusztusi korrekciójának eredıje Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselı-testületének 195/2005. (V. 31.) számú határozata, mely a Kırösi Csoma Sándor Általános Iskola és a Városi Mővészeti Iskola augusztus 1-jei integrációját rendelte el. Az integrációt követıen a közös intézmény a többször módosított évi LXXIX. törvény 33. értelmében egy szerkesztett programmal mőködik. A módosított tartalmú és szerkezető program: garantálja az eltérı profilú tagintézmények szakmai autonómiáját; érvényre kívánja juttatni az általános iskolai és a mővészeti nevelés koordináló elemeit és elısegíteni a lehetséges gyakorlatot. A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI ALAPJAI a többször módosított évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 31. (1)-(3), és a 48. (8) a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló többször módosított 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a 32/1999. OM rendelettel módosított 27/1998 (VI.10.) MKM rendelet Az alapfokú mővészetoktatásról, a mővészetoktatás követelményei és tantervi programja a 11/1994 MKM rendelet 7.sz. melléklete: Jegyzék a nevelési-oktatási intézmények kötelezı (minimális) eszközeirıl és felszerelésérıl az intézmény érvényes Szervezeti és Mőködési Szabályzat 3

4 1. BEVEZETİ A Kırösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2005-tıl a mővészeti oktatás révén új elemmel gazdagodik. A 2005/2006-os tanévtıl a zenemővészet és a képzı- és iparmővészet területén is lehetıséget kínál a százhalombattai gyerekek és fiatalok tehetséggondozására az általános és alapfokú mővészeti oktatás intézményében. Az iskola a Gazdasági Ellátó Intézmény gazdálkodási egységéhez tartozó közös igazgatású / többcélú közoktatási intézmény. (Intézményegységei: általános iskola, alapfokú mővészeti oktatási intézmény) Az iskola nevelı-oktató munkájának alapelvei megfelelnek a közoktatásról szóló törvény és a Gyermekek Jogairól szóló Egyezmény elıírásainak. Az iskolai nevelıoktató munkának fontos alapelve az egyéni bánásmód, az egyéni fejlesztés elve. Ennek alkalmazása a mindennapok gyakorlatában biztosítja, hogy minden gyerek a neki megfelelı, számára leghatékonyabb nevelésben, oktatásban részesüljön. Kiemelt feladatának tekinti az intézmény, hogy valamennyi tanítványának esélyegyenlıségét a lehetséges mértékig javítsa. Ennek érdekében mind az általános, mind a mővészeti oktatás során folyamatosan diagnosztizálja a tanulók fejlıdését. Eltérı fejlıdés, problémák esetén a korai szőrést és egyéni fejlesztést tekinti megoldásnak. 2. ISKOLÁNKRÓL A Kırösi Csoma Sándor Általános Iskolát 1991-ben alapította Százhalombatta Város Önkormányzata. A város negyedik általános iskolájaként alapították, azzal a szándékkal, hogy fogadja a másik három iskola már kialakult osztályközösségeit. Ezzel Százhalombatta iskoláiban megszőnt a zsúfoltság, az általános iskolai nevelés-oktatás feltételei ideálisabbak lettek. Lehetıvé vált az oktatás színvonalának emelése, a minıségi munkavégzés. 4

5 Az új iskolában az elsı évek nagy kihívást jelentettek: a többszörösen szelektált osztályok tanulóiból egy új iskolában osztályközösséget kellett fejleszteni; az igen alacsony teljesítményeket, jól megválasztott pedagógiai módszerek alkalmazásával elfogadható szintre kellett emelni; a több intézménybıl érkezı pedagógusokat nevelıtestületté kellett kovácsolni; el kellett kezdeni az iskolai hagyományok kiépítését. Ebben a munkában alakult és formálódott a nevelıtestület, a közösség pedagógiai hitvallása, fejlıdött ki a profilja. Pedagógiai programunkban a hátránnyal indulók segítését, a felzárkóztatást, az esélyegyenlıség biztosítását tőztük ki célul és feladatul. A tehetséges tanulók egyéni fejlesztését kívántuk biztosítani tanórákon a tehetséggondozó sávok lehetıségével. Kiemelt területünk lett az idegen nyelv, az informatika, melynek területén elért eredményeink kimagaslóak. E tárgyak tanulásának lehetıségét már az elsı osztály második félévétıl biztosítjuk tanulóink számára. A sportban az úszás, és a labdarúgás élvez elsıbbséget, de betekintést kapnak tanulóink a többi sportág területeire is. A mővészeti nevelést erısíti a rajzszakkör, bábszakkör, énekkar, a néptánc. A kézmőves szakkör biztosít lehetıséget a képességek kibontakoztatására, a kreativitás fejlesztésére. Versenyek, hagyományaink, rendezvényeink színesítik iskolánk tanulóinak életét. Százhalombattán 1970-ben kezdıdött a hangszeres zeneoktatás. A város egyik általános iskolájában kapott helyet a zeneiskola, mint az Érdi Körzeti Állami Zeneiskola kihelyezett tagozata ban kapta meg az iskola a Városi Tanács régi épületének egyik szárnyát, így 1987-ben lehetıség nyílt arra, hogy az intézmény önállóvá váljon. Körzeti Állami Zeneiskolaként mőködött 1990-ig budakeszi, budaörsi és zsámbéki kihelyezett tagozatokkal. Ekkor a helyi önkormányzatok szorgalmazták az önálló zeneiskolák létrehozását, így folyamatosan önállósultak a tagozatok. Többek között ez is lehetıvé tette, hogy 1992-ben új mővészeti ágakkal 5

6 képzımővészettel és néptánccal bıvülve Mővészeti Iskolává alakuljon az intézmény. A központi épület ad otthont a hangszeres oktatásnak, a többi mővészeti ágnak a BMK biztosít helyet. Hangversenyeinket általában a Városháza B épületében tartjuk. Tanszakok folyamatosan bıvültek, fejlıdtek. Kezdetben elıkészítı, szolfézs, zongora, hegedő és furulya tanszakok mőködtek tıl oboa és fuvola, 1989-tıl gordonka és gitár, 1991-tıl rézfúvó, 1992-tıl klarinét tanszakokkal bıvült az iskola szolgáltatása. Az ütıhangszerek oktatása 1995-ben kezdıdött el. Jelenleg öt együttesben muzsikálhatnak a növendékek; a vonós-, a két gitár-, a fuvola- és a fúvószenekarban szeptemberéig folyt mindhárom mővészeti ágban az oktatás, ekkor a néptánctagozat kiválásával létrejött Százhalombattán a Pesovár Ferenc Alapfokú Mővészeti Iskola, így azóta csak két tagozat mőködik augusztus 1-jétıl a fenntartó döntése értelmében a Kırösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény mővészeti intézményegységében folyik tovább a mővészeti alapoktatás. A Kırösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény általános iskolai intézményegységébe elsısorban a körzetben lakó tanulókat fogadja, mivel azonban programunk a körzethatáron kívül élı családok és a szomszéd települések érdeklıdését is felkeltette, iskolánk nyitva áll elıttük is. A mővészeti alapoktatás lehetıséget kínál zenei és képzımővészeti téren a város valamennyi tehetségígérető 6-22 éves növendékének oktatására, fejlesztésére, folyamatos nevelésére, alkotói készségük megalapozására. Iskolánk 14 éves múltra tekint vissza. Ez idı alatt megalapoztuk az intézmény arculatát, hagyományait. Sikereink, eredményeink vannak, melyekre büszkék vagyunk. A Városi Mővészeti Iskola hagyományai, szakmai sikerei, a pedagógusok 6

7 nevelı-oktató munkájának eredményei megerısítik, kiegészítik a kırösis értékeket, és a komplex szolgáltatás irányába hatnak. Célunk megegyezik a társadalom és a szülık érdekeivel: tanulóinkból mővelt, jól képzett, kiegyensúlyozott embereket kell nevelni. Olyan polgárokat, akik harmóniában élnek a természettel, társaikkal, akik ırzik, és magukénak tudják nemzetünk értékeit, hagyományait. Valljuk, hogy ezt a célt csak nevelı-oktató munkánk segítıivel elsısorban a szülıkkel együtt érhetjük el. 3. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK A Kırösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézményben tanító pedagógusok mindennapi nevelı és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket kívánják érvényre juttatni. Valljuk, hogy: - Iskolánk világnézetileg semleges, elfogadó és a világnézeti tolerancia elvét követi. - Szocializációs munkánk a pedagógusok, szülık, tanulók együttmőködésére épül. - A nevelıtestület gyermekközpontú pedagógiát képvisel, munkánkat a gyermekek mindenek feletti érdeke határozza meg. - Tiszteletben tartjuk a gyermeki jogokat és következetesen elvárjuk a kötelességek teljesítését. - Középiskolában továbbfejleszthetı elemi mőveltségbeli alapokat teremtünk. 7

8 - A tanulási stratégiák megválasztásában, a taneszközök használatának kiválasztásában az életkori jellemzıket tartjuk szem elıtt. - Alapvetıen a differenciálás, a felzárkóztatás és a képességfejlesztés dominanciája határozza meg a nevelı-oktató munkánkat. 4. PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK Intézményünk komplex szolgáltatásai keretében a tanulók teljes személyiségének fejlesztésére, valamint a tanulók korszerő ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítására és bıvítésére törekszik. Nevelıink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges, a mővészeti értékek befogadására és alkotó alkalmazására alkalmas nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekbıl, növendékekbıl. Minden tanítvány számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére úgy a tanulmányi munkája, mint az egyéb problémáinak megoldásában. 5. AZ ISKOLA LEGFONTOSABB CÉLJAI Alapkészségek differenciált fejlesztésével, életkori sajátosságaiknak megfelelıen fejlıdjenek a gyerekek képességei, alakuljon ki helyes ön- és világképük. a) Gyermeki kíváncsiságukra alapozva fejlıdjön kreativitásuk, mozgáskultúrájuk, manuális, koordinációs képességeik, vizuális befogadó készségük, kifejezı- és beszédkészségük, logikus gondolkodásuk, helyesírás és olvasáskészségük. 8

9 b) Az önálló ismeretszerzés, önálló tanulás igényének megalapozása, az önálló tanulás technikáinak elsajátíttatása kiemelt feladat. Az életkori sajátosságok figyelembevételével kell kialakítani a tanulási stratégiákat. c) Kiemelt figyelmet kell fordítanunk a gyermekek érzelmi nevelésére, a biztonságos, nyugodt munkalégkör kialakítására, a munkafegyelem javítására. d) A részképesség-zavarokkal rendelkezı tanulók esetében szakszerő terápiával, egyéni bánásmóddal, differenciált foglalkoztatással igyekszünk elérni, hogy tanulóink az adott évfolyam minimumkövetelményeinek megfeleljenek. Sikerhez kívánjuk juttatni ıket azokon a területeken, amelyeken tehetségesek. e) Alakuljon ki tanulóinkban az önmegvalósítás, önkifejezés iránti igény, valamint a pozitív szemléletre való törekvés. Váljanak tanulóink az erkölcsi normákat elfogadó, azokat betartó kulturált magatartású egyénekké a) az alapvetı magatartási szabályok elsajátításával és betartásával; b) a felnıttek és kortársaik személyiségi jogai, ill. a személyes és közösségi tulajdon tiszteletével; c) az emberi méltóság, modellek, példaképek állításával; d) az egészséges én-tudatuk kialakításával, fejlesztésével, a társadalomért, családjukért, közösségükért érzett felelısségtudat kialakításával; e) egészséges nemzeti identitásuk, hazaszeretetük kialakításával. Tehetséggondozás: - a tanulók képességeinek kiemelt fejlesztésével. Mővelt, olvasott, a tudásukat folyamatosan gyarapítani kívánó emberré neveléssel. Differenciált, az adott csoportra, személyre szabott feladatokkal irányítva a tehetséges tanulók fejlıdését. 9

10 a) rendelkezzenek korszerő ismeretekkel, a mindennapok során alkalmazható, konvertálható tudással; b) tanulják meg és alkalmazzák az önálló tanulási technikákkal hasznosítva a könyvtár-, informatika és médiaismereteiket is; c) sajátítsák el az iskola által közvetített alapmőveltségi elemeket, ezek között az iskola profiljának megfelelıen mélyebb tudásszinttel az anyanyelvi kommunikációt, az adott idegen nyelvek országainak ismeretét, az informatikai mőveltséget, a modern információhordozók alkalmazását, a hagyományokat, a legfontosabb mővészeti ágakkal, irányzatokkal kapcsolatos ismereteket. d) készüljenek fel a továbbtanulásra, a középiskolai követelmények teljesítésére, a zökkenımentes átlépésre. A mővészetoktatásba bekapcsolódó 6-22 éves növendékek számára iskolánk biztosítja az egyetemes és nemzeti kultúra mővészeti értékeinek megismerését, segíti az önálló mővészeti ismeretszerzés, önkifejezés technikáinak, módszereinek elsajátítását. a) Elérendı részcél, hogy a növendékek elérjék adottságaik, képességeik differenciált fejlesztése során a mővészeti, intellektuális és erkölcsi értékek, normák azon szintjét, amely elısegíti egyéni boldogulásukat. b) Fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek. Sikeresnek mondható e részcél teljesülése abban az esetben, ha a mővészeti oktatásban résztvevı tanulók, növendékek viszonya tágabb környezetükkel, szőkebb életterükkel kiegyensúlyozottá, konstruktívvá válik. c) Tudatosítsa a gyermekekben a mővészeti értékeket, erısítse meg az alkotó magatartást, fejlessze a tanulók alkotókészségét és kreativitását. Tegye alkalmassá a növendékek döntı többségét arra, hogy képes legyen egy, vagy több mő elıadására, önálló alkotásra. 10

11 Az iskola a mővészeti nevelésben közvetíti az egyetemes és magyar mőveltséganyagot. Célunk a tanulóinkat megismertetni a különbözı mővészeti ágakkal, vizuális kultúrával, zenével, tánccal, mozgókép kultúrával, dramatikus játékokkal (színjátszás). - a régió népmővészeti értékeinek megismerése; - településünk mővészeti értékeinek ápolása; - a népi hagyományok, jeles napok ápolása. A rendszeres testedzés feltételeinek megvalósításával az egészséges életmód megalapozását, a gyerekek edzettségének, állóképességének javítását tőztük ki célul az iskoláztatás teljes intervallumára. a) A mentálhigiénés szokások megszilárdításával alakuljon ki a játék, sport-, testnevelés foglalkozásokat követı tisztálkodás igénye. b) Szabadidıben játékkal, természetes mozgásokkal (futás, ugrás, gyaloglás, stb.) téli sportokkal, túrákkal, kirándulásokkal, népi gyermekjátékokkal, a néptánc és társastánc elemeinek elsajátításával érjük el a szervezett testnevelésen kívül is a rendszeres testmozgást a gyengébb adottságú gyerekek körében is. c) Legyen továbbra is megoldott a gyógytestnevelésre, gyógyúszásra kötelezett és a részlegesen felmentett tanulók rekreációja. d) Tanulóink tudatosan készüljenek a káros szenvedélyektıl mentes egészséges életre. e) A gyerekek idıjárási és terepviszonyokhoz történı alkalmazkodása kapjon szerepet a testi nevelés, a szabadidıs tevékenységek körében: kirándulások, túrák hegyi túrák alkalmával minden évszakban. f) Kapjon megkülönböztetett figyelmet a gyenge adottságú, rossz mozgáskoordinációval rendelkezı gyermek. Az akceleráció következtében ügyetlenné vált, sikertelen teljesítményt nyújtó gyerekeket segítsük át a kudarcokon. 11

12 Váljanak tanulóinkból a társadalomba beilleszkedı, a demokrácia szabályait, közösségi szerepek gyakorlása közben elsajátító emberek. Ismerjék meg a család, Százhalombatta város, az ország mőködését, készüljenek fel a rájuk váró állampolgári szerepekre. a) Az iskolába lépı, közösséget váltó gyermek életében meghatározó a zavarmentes beilleszkedés, az új környezet, a változó szabályok és a szociokontaktusok kialakítása. Az óvoda-iskola, alsó-felsı tagozat, ill. az iskolafokozatok közötti átmenetek pedagógiai kezelését, az érintett felnıttek (nevelık-szülık) megkülönböztetett figyelemmel kezelik. b) A társadalom, a gazdaság mőködését, változásait nyitottan, a tanulók életkorának megfelelı oktatással, orientálással, a nemzedékek közötti társadalmi szereposztás értelmezésével tudatosítjuk. c) Törekszünk arra, hogy tanítványainkban kialakuljon közösségük, társaik, a vállalt feladatok, megbízások iránti felelısség. d) Segítünk a családi élet szabályainak elfogadásában és abban, hogy a gyermek vállaljon részt a család munkájában, becsülje, tisztelje szüleit és azok munkáját. e) A szocializáció elısegítése érdekében tanulóinkat megismertetjük a helyi település önkormányzatának munkájával, tevékenységével. f) Célunk olyan személyiségjegyek erısítése, alakítása, melyek lehetıvé teszik a kritikus alkalmazkodást, az együttélést, együttmőködést a nemzedéki és kortársakkal: a toleranciát, a kooperációs készséget és képességet, a kommunikáció képességét. Iskolánk tanulói váljanak az épített és természeti környezet megbecsülıivé, a természet értékeinek gondozóivá, az ökológiai egyensúly védelmezıivé. Életük, munkájuk, mindennapi tevékenységük során alkalmazzanak természetbarát technológiákat, eszközöket, anyagokat és eljárásokat. Alakuljon ki bennük a környezettudatos magatartás. 12

13 a) Tartsák tisztán, ápolják, védjék környezetüket, gondozzák az ıket körülvevı parkot, udvart, települési környezetet. b) Ha lehet, válasszanak a természetben fellelhetı alapanyagokat tárgyaik elkészítéséhez. A keletkezett hulladékokat a háztartásban, iskolában, játékaik, alkotásaik során győjtsék szelektív módon. c) Legyenek érzékenyek a földünket érintı globális problémák egyensúlya iránt, figyeljék e tendenciákat. Tanulóink ismerjék meg a magyar nyelvterület földrajzi, néprajzi tájainak legjellegzetesebb, néphagyományait, szokásait. a) Feladat a város földrajzi adottságainak, természeti környezetének, történelmének, a népi hagyományoknak megismerése, ápolása. b) A megye és a régió földrajzi tájainak, történelmének megismerése. c) Országjáró túrákon Magyarország tájainak, történelmi emlékeinek megismerése. 6. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK a) Az alapkészségek fejlesztésével a tanulók évfolyamvesztés nélkül haladnak tovább, munkájukat fegyelmezetten, kitartóan végzik. Kialakul helyes ön és világképük. b) Az alapvetı magatartási szabályok elsajátításával, az erkölcsi normákat elfogadó, azokat betartó, kulturált magatartású egyénekké válnak. c) A tehetséges tanulók képességének kiemelt fejlesztésével nı az érettségit adó intézményekben továbbtanulók, sikeres nyelvvizsgát tevık, valamint felsıoktatási intézményekben tanulmányaikat folytatók száma. d) A higiénés szokások megszilárdításával kialakul tanulóink többségében a tisztálkodás fokozott igénye, tudatosan készülnek az egészséges életmódra. A 13

14 gyermekkorban kialakított mozgásigény, sportszeretet edzett, egészségesebb felnıtté teszi az egyéneket. e) A mővészetoktatásban részt vevı tanulók döntı többsége eljut az alapvizsgáig és a legtehetségesebb növendékek tanulási életútja lehetıvé teszi a mővészeti tehetségük gondozását, fejlesztését. f) A tanulókból a társadalomba beilleszkedı, a demokrácia szabályait közösségi szerepek gyakorlása közben elsajátító, családjukat szeretı emberek válnak. g) Igényükké válik lakásuk tisztántartása, ápolják, védik környezetüket, gondozzák az ıket körülvevı környezetet. A szemeteléstıl, szennyezéstıl óvják a város köztereit, utcáit. Tanulóink ismerik a magyar nyelvterület földrajzi, néprajzi tájainak legjellegzetesebb néphagyományait, ápolják, gondozzák, magukénak érzik szőkebb és tágabb környezetük tradícióit. h) A tanulóink ismerik a különbözı mővészeti ágakat a vizuális kultúra, zene, tánc, színjátszás területén. 14

15 Mővészeti iskolai Intézményegység Nevelési programja 15

16 TARTALOMJEGYZÉK 1. A MŐVÉSZETI OKTATÁS STRATÉGIAI CÉLJAI SZEREPÜNK A VÁROS ÉLETÉBEN HELYZETELEMZÉS Személyi feltételek A tanulók összetétele, létszáma Tárgyi feltételek Szülık szerepe AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELİ OKTATÓ MUNKA FİBB JELLEMZİI 4.1. Pedagógiai alapelvünk Pedagógiai célok Pedagógiai feladatok Pedagógiai eljárások Pedagógiai eszközök AZ EGYES MŐVÉSZETI TEVÉKENYSÉGEK OKTATÁSÁNAK CÉL ÉS FELADATRENDSZERE 5.1.Zenemővészet Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói A zeneoktatás általános fejlesztési követelményei és feladatai Képzımővészet Az alapfokú képzımővészeti oktatás célrendszere és funkciói A képzımővészeti oktatás általános fejlesztési követelményei és feladatai30 6. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK TANTÁRGYI STRUKTÚRA, ÓRASZÁMOK Zenemővészet 34 16

17 8.2. Képzımővészet A TELJESÍTMÉNYEK ELLENİRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE, A BESZÁMOLTATÁS FORMÁI MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELEI, FORMÁI AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZÁSÁT SEGÍTİ TEVÉKENYSÉG A MŐVÉSZETI INTÉZMÉNYEGYSÉG HAGYOMÁNYOS RENDEZVÉNYEI AZ INTÉZMÉNYEGYSÉG KAPCSOLATAI A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES, A NEVELİ- OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTİ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓNK A MŐVÉSZETOKTATÁSBAN (5 ÉVES IDİTARTAMRA) ISKOLÁNK MŐVÉSZETOKTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSAI48 17

18 1. A MŐVÉSZETI OKTATÁS STRATÉGIAI CÉLJAI Intézményegységünk a mővészeti oktatás eszközeivel nevel a kulturális értékek befogadására, egy-egy mővészeti tevékenység mővelésére. Alapvetı célunk a személyiség sokoldalú fejlesztése, melyek során elsıdleges a tudás iránti vágy felkeltése, a humán értékrend kialakítása. Feladatunk a mővészetek szeretetére, értésére, amatır mővelésére való nevelés. Legtehetségesebb növendékeinket a mővészeti, illetve más kulturális pályára irányítjuk. Foglalkoztatásunk során az oktatás szeretetteljes, gyermekközpontú. Rendezvényeinken igyekszünk minél több tanulónkat a sikeres szereplés örömével megajándékozni, melynek elengedhetetlen feltétele a munkás hétköznapok nyugodt alkotói légköre. 2. SZEREPÜNK A VÁROS ÉLETÉBEN A mővészeti iskola a város ünnepségeinek és kulturális programjainak állandó résztvevıje volt és szeretne az is maradni. Szerepe azonban ezen messze túlmutató. Az ezredéves európai kultúra megırzése és továbbadása a fiatal nemzedéknek most fontosabb feladat, mint valaha is volt. Megtanítjuk növendékeinket az igazi kulturális értékek felismerésére és arra, hogyan leljék örömüket bennük. Tanuljanak meg különbséget tenni a hamis és az igazi mővészet között. Ismerjék meg, szeressék és adják tovább gyermekeiknek azt a kulturális örökséget, amit mi is megıriztünk és átadtuk növendékeinknek. Az intézmény hatása kiterjed az iskola köré tömörült egyesületekre is (Pl. Szike, Zeneiskolát Támogatók Köre), ahol a városban élı mővészetet kedvelı felnıttek mővésztanáraink irányításával tevékenykednek. 18

19 3. HELYZETELEMZÉS 3.1. Személyi feltételek Pedagógusok A pedagógiai munka elvégzésére szeptember 1-tıl 12 pedagógus álláshely áll rendelkezésünkre: A pedagógusok 90%-a felsıfokú végzettséggel rendelkezik. Az intézményegység személyi ellátottsága a jelenlegi növendéklétszámhoz megfelelı. Technikai dolgozók Az intézményegységben alkalmazott technikai dolgozók száma a 2005/2006-ös tanévtıl 2 fı az alábbiak szerint: 1 fı ügyviteli dolgozó 1 fı takarító (6 órában) 3.2. A tanulók összetétele, létszáma A tanulók létszáma 2003/2004. tanévben 187 fı volt, ebbıl 147 zenei tanulmányokat folytatott és 40 fı járt a képzımővészeti tagozatra. Tanszakonkénti megoszlás a 2003/2004-es tanévben: Elıképzı: Zongora: Vonós: Gitár : Fafúvó: 6 fı 37 fı 29 fı 15 fı 37 fı 19

20 Rézfúvó: Ütı: 12 fı 11 fı Növendékeink 90%-a százhalombattai lakos, a fennmaradó 10%-ot érdi, ercsi, tárnoki, sóskúti és ráckeresztúri gyerekek teszik ki Tárgyi feltételek Épület 1986-ban kapta meg az iskola a Gesztenyés utcai épületrészt. Az évek során kisebb átalakításokkal elértük, hogy most két iroda, egy tanári, egy dohányzó tanári, egy raktárhelyiség és tizenegy tanterem áll rendelkezésünkre. Kisebb felújítási és karbantartási munkára az elmúlt években lehetıség volt, így az épület állaga elfogadható. Szakmai szempontból a legnagyobb probléma egyes termekben a hangszigetelés hiánya. Hangszerállomány A Pedagógiai programban meghatározott feladatok ellátásához megfelelı számú hangszerrel rendelkezünk. Saját hangszer vásárlása több tanulónál nagy terhet ró a szülıkre, ezért legtöbb növendékünk a zeneiskolai hangszereket használja. Sajnos, ezek állapota nem minden esetben kielégítı, folyamatos karbantartásra szorulnak. Zenetanításhoz szükséges egyéb használati tárgyak: Kottaállványok: jó minıségőek, nagyrészük ben lett beszerezve Zongoraszékek: 3 db zongorapad és minden teremben jó minıségő, forgó zongoraszék áll rendelkezésre. Metronómok: minden teremben van Kották: iskolánk ezen a téren közepes ellátottságú 20

21 Bár lehetıségünk nyílt az elmúlt tanévben egy pályázat útján nyert nagyobb összeget erre a célra fordítani, nagyon sok alapmő kottája még mindig nem található meg intézményünkben. Szolfézs terem berendezése: megfelelı Képzımővész tagozat eszköz ellátottsága: megfelelı, bár az anyagok minısége sok esetben erısen kifogásolható. (pl. papír, festékek stb.) Számítástechnikai eszközök A gazdasági és ügyviteli munkák zavartalan lebonyolításához megfelelı a számítógép-állományunk. Rendelkezünk iskolai nyilvántartó rendszerrel, zenei szerkesztı és stúdió szoftverrel, valamint a képzımővész-tagozat számára grafikai programcsomag áll rendelkezésre. Hangtechnikai berendezéseink Megfelelıek. Bútorzat: A központi épület bútorai esztétikusak, modernek, megfelelıek egy mővészeti tárgyakat oktató iskola számára. Az integrációt és az átköltözést követıen, a tárgyi-technikai feltételek a 6.számú mellékletben foglaltak szerint alakultak A szülık szerepe A szülık szerepe szervezeti formában a szülıi munkaközösségben, illetve az Iskolaszékben mutatkozik meg. Mindkét szülıi szervezet aktívan közremőködik az iskola életében. Rendezvényeinken, a gyermekek szereplésein, kirándulásokon vesznek részt, segítve ezzel a pedagógusok munkáját. Az iskolaszék véleményt nyilváníthat és javaslatot tehet minden olyan kérdésben, amelyben a Közoktatási Tv. szerint erre jogosult. 21

22 Az oktatás jellegébıl adódik mivel nálunk az oktatás a délutáni órákban folyik, hogy sok szülıvel napi kapcsolatban vagyunk, hiszen a szülık gyakran elkísérik gyermekeiket a hangszeres és egyéb órákra, és meg is várják ıket. A tanárok és az intézményegység vezetı fogadóóráinak rendjét a Szervezeti és Mőködési szabályzat tartalmazza. 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELÉS - OKTATÁS FİBB JELLEMZİI 4.1. Pedagógiai alapelvünk mővészetoktatási intézményünk nevelı-oktató munkáját az egyetemes és nemzeti kultúra mővészeti értékeinek megismerése, az európai humanista értékrend hatja át a komplexitás elve: azaz annak álladó figyelembevétele, hogy a nevelés során biológiai, fiziológiai, pszichológiai és társadalmi törvényszerőségek hatásával kell számolnunk hogy a nevelésnek két alapvetı tényezıje a növendék és a pedagógus egyenrangú félként vesz részt a folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van a vezetésirányító, kezdeményezı szerepe érvényesül a pedagógiai légkör kialakításában, a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységük megszervezésében, személyiségük fejlesztésében a közösségek biztosítanak terepet a növendékek önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakoztatásában. az iskola valamennyi dolgozója és tanulója kölcsönösen tiszteletben tartja egymás emberi méltóságát minden mővészetoktatási tevékenységünket - az oktatás és nevelés terén - a gyermekek okos szeretet hatja át 22

23 iskolánk segíti a tanulókat felkészülni az önálló mővészeti ismeretszerzésre és önmővelésre, ennek feltétele az adott mővészeti terület tanulási képességeinek és szilárd alapkészségeinek kialakítása alkotó pedagógiai klímát teremtünk az eredményes munka érdekében minden tanulónak biztosítjuk egyéni adottságai, képessége és tehetsége szerint az önmegvalósítás lehetıségét megfelelı feltételeket nyújtunk a tanulási esélyegyenlıség megteremtéséhez hatékony felzárkóztató munkával támogatást adunk a szocio-kultúrális hátrányok leküzdéséhez az egyéni adottságokat figyelembe véve kialakítjuk tanítványainkban a választott mővészeti területen a teljesítményorientált beállítódást reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelı mővészeti területen a továbbtanulási irány, illetve pálya kiválasztását alapvetı értéknek tekintjük a szőkebb és tágabb hazához való kötıdés érzésének kifejlesztését, valamint mővészeti környezetük megismerésének és megóvásának igényét 4.2. Pedagógiai célok Iskolánk tevékenységének célja mindazoknak a mővészeti, intellektuális, és emberi - erkölcsi értékeknek kialakítása tanítványainkban, amelyek birtokában úgy tudják egyéni boldogságukat, boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szőkebb és tágabb környezet javát is szolgálja. Ennek érdekében az alapfokú mővészetoktatás kezdı szakaszában célunk, hogy a mővészeti iskola a beiratkozott kisgyermekben alakítsa ki, óvja és fejlessze a tevékenység, a megismerés, a tanulás iránti érdeklıdést és nyitottságot tegye fogékonnyá a tanulót a választott mővészi terület értékei iránt az iskola nyújtson motivációt és adjon teret a gyermek mővészeti tevékenységéhez az iskola segítse a gyermek speciális képességeinek fejlıdését 23

24 a mővészetoktatási intézmény gazdag tevékenységrepertoárja fejlessze a növendékek speciális mővészi képességeit Az alapfokú mővészetoktatási intézményben folyó nevelés-oktatás második szakaszára célunk, hogy folytassa a kezdı szakasz mővészeti nevelı- oktató munkáját, a képességek, készségek fejlesztését vegye figyelembe, hogy éves kortól (serdülıkor kezdete) a tanulók ismeretszerzési folyamatában elıtérbe kerül az elvont fogalmi és az elemzı gondolkodás a különbözı érdeklıdéső, eltérı értelmi, érzelmi, testi fejlettségő, képességő, motivációjú, mővészeti teljesítményő gyerekeket érdeklıdésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelıen készítse fel a továbbtanulásra magas színvonalú és sokrétő mővészeti tevékenységgel fejlessze a tanulók alkotókészségét és kreativitását tudatosítsa a gyermekben a mővészi értékeket, erısítse meg az alkotó magatartási mintákat, pozitív szokásokat és a gyermek jellemét formálva szolgálja az akarati tulajdonságokat a személyiségfejlesztés céljait szolgálja a kitartó mővészi tevékenységre nevelés, a képességek fejlesztése (értelmi, érzelmi, akarati, a nyelvi-kommunikációs, az esztétikai nevelés területei) és a szükségletek alakítása fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek a tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlessze a tanulók önismeretét, együttmőködési készségét, akaratát, segítıkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját jellemezze munkánkat egyfelıl a következetes követelés és igényesség, másrészt a tanulók jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság 24

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013 OM szám: 202792 KLIK azonosító: 123024 A Pedagógiai Programot a nevelőtestület 2013. október 11-én fogadta el. A Pedagógiai Program hatálya

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 2 A pedagógiai prgram jgszabályi alapjai 2 1. Bevezetı 3 2. Isklánkról 3 3. Pedagógiai alapelveink 5 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 5. Az iskla legfntsabb céljai 6 6. Várható eredmények

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Elıszó 2 A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2

TARTALOMJEGYZÉK. Elıszó 2 A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 2 A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2 1. Bevezetı 4 2. Iskolánkról 4 3. Pedagógiai alapelveink 7 4. Pedagógiai hitvallásunk 8 5. Az iskola legfontosabb céljai 8 6. Várható

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM:

PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM 2004-2016 TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: 040046 2013 Pomáz, Templom tér 3. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS I.1. Alapvetés I.2. Célkitőzés, tanári

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Szentlőrinci Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja

Szentlőrinci Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Szentlőrinci Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja 1 NEVELÉSI PROGRAM Az alapfokú művészetoktatás célrendszere: A művészeti oktatás célja, hogy a múlt értékeit, a népi hagyományokat megszerettesse,

Részletesebben

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Az intézmény hivatalos neve: Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN

HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN IKT.SZ.: K235/A/2013 HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN 1.1 Az alapfokú művészetoktatás követelményei

Részletesebben

Pedagógiai Program kiegészítése

Pedagógiai Program kiegészítése Az Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot Ellátó Intézmény Pedagógiai Program kiegészítése 2011 2011. 08. (módosításokkal egységes szerkezet) Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 1.1 Az intézmény rövidített

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Tisztelt Szülık! A pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti Szám: VI. 337-9/2009. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

A MŰVÉSZETI TAGOZAT MUNKATERVE

A MŰVÉSZETI TAGOZAT MUNKATERVE A MŰVÉSZETI TAGOZAT MUNKATERVE 2012-2013. Személyi feltételek: A művészeti tagozaton 5 pedagógus dolgozik. Végzettségük megfelelő, szakszerű pedagógiai munkát végeznek. -Burai Balázs ~Zongora korrepetíció

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

5. Kistérségi Iskola Óraterve

5. Kistérségi Iskola Óraterve 5. Kistérségi Iskola Óraterve Alsó tagozat 1.osztály 2. osztály3. osztály 4. osztály E K H-T E K H-T E K H-TE K H-T Magyar nyelv és irodalom8 8 8 8 8 8 7.58 8 7 7 7 Idegen nyelv 3 2 3 Matematika 5 5 4

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 30-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 30-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-i ülésére Tárgy: Egyetértés a Bakfark Bálint Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító

Részletesebben

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Pilis 2008. 1. Iskolánkról Bevezetı Pilis település Budapest Cegléd között a fıvárostól délkeleti irányban 46 kilométer távolságra fekszik. Lakóinak száma:

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Szervezeti felépítésünk:

Szervezeti felépítésünk: Szervezeti felépítésünk: A 2007. évi integrálást követıen: Székhelyóvoda: Központi Mővészeti Óvoda 3 tagóvoda: Felsıvárosi Tagóvoda Horvátzsidányi Tagóvoda Peresznyei Tagóvoda Intézményegységünk: Bölcsıde

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek 6-. sz. melléklet Bevezetve a 2008/2009-es tanévtıl szakiskolai évfolyamokon A szakképzésbıl lehozott elméleti és gyakorlati ismeretszerzés elfogadásának

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem:

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem: Szöveges értékelés Pedagógiai Programunk értelmében a 2004-2005-ös tanévtıl felmenı rendszerben a gyerekek az elsı-harmadik évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor szöveges

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Szám 3817/2009. Tisztelt Képviselı-testület!

Aszód Város Önkormányzat 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Szám 3817/2009. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Szám 3817/2009. E l ı t e r j e s z t é s a Podmaniczky Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratai felülvizsgálatára telephely, tanszak bıvítés

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Az átszervezés rövid leírása

Az átszervezés rövid leírása intézmény Szekszárdi Babits Mihály Általános Medinai sége 7057 Medina Rákóczi utca 5. Az rövid leírása Az intézmény nemzetiségi köznevelési intézmény, ezért nevében meg kell jelentetni a nemzetiségi elnevezést:

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Helyi Tanterve. Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ág

A Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Helyi Tanterve. Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ág Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel. (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu A Bolyai

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ - Egy mindenkiért, mindenki egyért

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ - Egy mindenkiért, mindenki egyért Feladatellátási hely: alapfokú mővészetoktatási intézmény Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság u. 1-3. Pf. 23. / : (27) 532-115 TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2700 Cegléd, Kút u. 2. 1 Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: az intézmény Minıségirányítási Csoportja P. Szabó Zoltánné intézményvezetı irányításával

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM OM azonosító: 037 632 Címe: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30. Igazgató: Horváth Attila Beiskolázási felelıs: Horváth Attila Telefon/fax: 92/313-490 Honlap: www.zmgzeg.sulinet.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 A Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola fontos szerepet tölt be városunk sokszínû mûvészeti életében. Az itt folyó munka nem

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola

Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola Az iskola története 1995. Nagykovácsi Zenei Alapítvány létrehozó és fenntartó nonprofit közhasznú alapítvány 1995-2001 Zeneiskola 2001. Képzőművészeti Tanszak 2003.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015 A Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola fontos szerepet tölt be városunk sokszínû mûvészeti életében. Az itt folyó munka nem

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet XIV. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján)

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján) Barcsa János Általános Iskola 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71.sz. Telefon: 52/ 570-748; 52/ 381-260 E-mail: barcsajanos@freemail.hu OM: 031023 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú mővészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1863/2012. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. május 31. napján

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Mővészetoktatási Pedagógiai Program

Mővészetoktatási Pedagógiai Program KANIZSAI DOROTTYA ÁLTALÁNOS ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény tagintézménye BÁTASZÉK Mővészetoktatási Pedagógiai Program Kivonat a Kanizsai Dorottya Általános Iskola alapító okiratából 7.) Az

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja 1. BEVEZETİ 3 1.1 Iskolánk rövid története 4 1.2 Az eredményesség összetevıi 5 2. AZ ISKOLA LEGFONTOSABB ADATAI AZ ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPJÁN 6 3. A ZRÍNYI ILONA GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERVE 7 3.1 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009.

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Célja megállapítani az iskola fenntarthatóságának és környezetpedagógiai tevékenységének

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés 2007. június 28-ai testületi ülésére Tárgy: A Német Nemzetiségi Zene-és Mővészeti Iskola (Csolnok) fenntartására létrehozott társulási megállapodás

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017-es tanév A Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola fontos szerepet tölt be városunk sokszínû mûvészeti életében. Az itt folyó munka

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

A Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja

A Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja A Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja Budapest, 2013. március 1 Előszó A Galambos János Zeneiskolát a Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat 575/1995.számú

Részletesebben