Szentlőrinci Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentlőrinci Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja"

Átírás

1 Szentlőrinci Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja 1

2 NEVELÉSI PROGRAM Az alapfokú művészetoktatás célrendszere: A művészeti oktatás célja, hogy a múlt értékeit, a népi hagyományokat megszerettesse, továbbéltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében. A művészetoktatási program keretében folyó pedagógiai munka fejlessze a tanulók képességét, biztosítsa a különböző területeken való jártasság megszerzését és gyakorlatát, járuljon hozzá az érzelmileg gazdag, kreatív személyiség kialakításához. Neveljen az értékek befogadására, azok értésére és művelésére, az érzelmi és esztétikai nevelés eszközeivel alakítson ki a művészetek kultúrája iránt nyitott magatartást. Az életkori sajátosságok, és tapasztalatok figyelembe vételével gyarapítsa az ismereteket, fejlessze a képességeket, alakítsa a készségeket. Ismertesse meg a tanulóval a műfaji sajátosságokat, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait, miközben az a múlt értékeit megszeretteti és továbbélteti. Ösztönözze a tanulót a szakirányú, ismeretterjesztő művek olvasására, események iránti érdeklődésre. Neveljen rendszeres, céltudatos, koncentrált munkára, használja ki a közösségfejlesztő lehetőségeket a különböző művészeti ágazatok adta speciális lehetőségekkel. Biztosítsa a művészeti pálya iránt érdeklődő tanulók szakirányú továbbtanulásra való felkészítését. - Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja alkalmat ad a képességek differenciált fejlesztésére, mind a három ágazaton. - A program lehetőséget biztosít a zeneoktatásban a hangszeres tudás megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és tudatosítására. Megismerteti a tanulókkal a zenei műfajok sajátosságait, a megjelenítés módjait, miközben gazdagítja az önkifejezés eszköztárát. - A képző és iparművészetnél széles körben segíti a vizuális kultúra iránt fogékony tanulók fejlődését. Kialakítja a képességet a gondolatok, érzések, elképzelések vizuális eszközzel való megjelenítésének gyakorlatát. Megismerteti a tanulókkal a műfaji sajátosságokat, a művészeti kommunikáció megjelenítési módjait. - A táncművészeti program széles körű lehetőséget teremt a tánc iránt fogékony gyerekek számára az alapképességek megszerzésére. A közösségi alkotás öröme, a vizuális memória és a képzelőerő fejlesztésére nevel, néprajzi, kultúrtörténeti ismereteket közvetít. 2

3 Nevelő-oktató munka feladatai: A tanulói figyelmet az emberi és természeti környezet szépségére, esztétikumára irányítja. Megismerteti az európai műveltséget, az egyetemes emberi kultúrát, a nemzeti hagyományok értékeit, és azok megőrzési formáit. Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására és ezen eszközök alkalmazására. - alakítsa ki a többirányú művészeti alapkészségek - hatékony tehetséggondozás egyénre szabott motiválással - az esélyegyenlőség biztosítása, - a problémafelismerő, problémamegoldó képesség fejlesztése - a tanulásra és munkafegyelemre nevelés - folyamatos, személyre szabott fejlesztés - komplex személyiség fejlesztő program működtetése - a tanulók, szülők igényeinek figyelembe vétele - a szociális hátrányok kompenzálása - a tehetséges tanulók szakirányú továbbtanulásra való felkészítése - lehetőség kiállítások rendezésére, fellépésekre. - zeneművészetben a fúvószenekar működtetése, kamaracsoportok létrehozása és működtetése - országos és helyi képzőművészeti versenyekre, pályázatokra felkészítés, és azon való részvétel biztosítása A művészeti tanszakok megtanítják a tanulót: Zeneművészeti ágon: a zenei írás-olvasás technikájára a megfelelő előadási jelek használatára a hangszeres játék alapjaira a helyes hangszerkezelés technikájára a hallás, a ritmus, a tempóérzék fejlesztésére a stílusérzékek, zenei karakterek kialakítására lehetőséget nyújt a szakirányú továbbtanulásra Ösztönözzön a zenei életben való részvételre, az események iránti érdeklődésre, az aktív társas muzsikálásra. Képző és iparművészeti ágon: a látvány megfigyelésére, értelmezésére a kifejezési eszközök, eljárások használatára a vizuális önkifejezésre, alkotásra az eszközhasználatra, anyagalakításra a jelentés, esztétikum felismerésére a tartalom és a forma összefüggéseinek felfedezésére a mindennapok és a természet szépségének, a művészetek, műalkotások befogadására 3

4 műelemzési eljárások alkalmazására lehetőséget nyújt a szakirányú továbbtanulásra Fejlessze a teremtő képzeletet, és improvizációs készséget. Táncművészeti ágon: a zenéhez való alkalmazkodásra néprajzi és kultúrtörténeti ismeretekre a közösségi alkotás örömére a vizuális memória, képzelőerő fejlesztésére az irányok, az arányok és alakzatok ismeretére, a technikai gyakorlatok végrehajtására, összekötésére a táncirodalom különböző stílusaira. fejlessze az esztétikai érzéket, neveljen az igényes előadásmód kivitelezésére. Képzés struktúrája: (Ágazatonként részletesen a helyi tanterv mellékleteiben található) Az ágazatokon egységesen 2 év előképző évfolyam, 6 év alapfokú évfolyam, 4 év továbbképző évfolyam szerint folyik az oktatás. A tanulók az alapszakasz befejezése után művészeti alapvizsgát tehetnek, mely feljogosítja őket tanulmányuk továbbképző évfolyamokban történő folytatására, melynek végén művészeti záróvizsgát tehetnek. 27/1998.(VI.10.) MKM rendelet szerint, melynek értelmében a megkezdett képzések felmenő rendszerben folytathatók oly módon, hogy a tanulmányaikat megkezdett tanulók azt legkésőbb 2026/2027 tanévig be tudják fejezni. Zeneművészeti ágazat főtárgyai: o zongora, hegedű, furulya, fuvola, fagott, klarinét, oboa, trombita, tenorkürt, tuba, ütő, népi ének, népi hegedű, citera. Kötelező tárgy: szolfézs. Képző és iparművészeti ágazat: előképző vizuális alapismeretek, főtárgy: rajz festés mintázás, választható: festészet és kézműves műhelygyakorlat. Táncművészeti ágazat: néptánc tanszak A 3/2011.(I.26.) NEFMI rendelet szerint Az e rendelet szerint első alkalommal a 2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben kell alkalmazni. Zeneművészet klasszikus zene: Fafúvós tanszak tárgyai: furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott Rézfúvóstanszak tárgyai: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba Billentyűs tanszak tárgya: zongora Vonóstanszak tárgya: hegedű Zeneismeretei tanszak tárgyai: szolfézs, zenetörténet- zeneirodalom 4

5 NÉPZENE Vonós és tekerő tanszak tárgya: népi hegedű Pengetős tanszak tárgya: citera Vokális tanszak tárgya: népi ének Táncművészeti ág: néptánc tanszak Képző és iparművészeti ág: Grafika és festészet tanszak Környezet- és kézműveskultúra tanszak Alkalmazott módszerek, eljárások eszközök: - rendszeres értékelés, önértékelés, - rendszeres igényfelmérés, - személyre szabott feladatok, differenciálás, - egyénre szabott személyiség- és közösségfejlesztő módszer, - játékos, élményre alapuló alkotómunka, - valós élethelyzeteket modellező feladatrendszer Nevelési eszköz: - példakövetés, minta - egyéni utak bejárásának lehetővé tétele - ösztönzés - beszélgetés Ösztönző eszközök: - bíztatás - dicséret - jutalmazás - megerősítés Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: Intézményegységünkbe egyéni vagy szülői motiváció alapján jelentkeznek a gyerekek, ami azért lényeges, mert a művészetre nyitott, fogékony tanulóink rendszerint szívesen és örömmel fogadják be az anyagot, és az elsajátítás folyamata is könnyebb. A szuverén alkotói magatartásból, személyiségjegyekből adódó problémákat az alapfokú művészetoktatásban is kezelni kell. Tanulási kudarc a képzés technikája alapján nem jellemző. Fontos kiemelni, hogy az alapfokú művészetoktatásban résztvevők jellemzően jobb teljesítményre képesek az általános iskolai oktatásban is, mint az intézményegységbe való beiratkozásuk előtt. A jelenség hátterében a művészetek érzelmi és értelmi intelligenciára való hatása áll. Gyakran találnak alkalmat e tanulók arra is, hogy feszültségeiket kijátsszák, kivetítsék, kialkossák magukból. 5

6 Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A csoportos foglalkozások lehetőséget biztosítanak arra, hogy a gyermekek felismerjék a közösség erejét. Az együtt alkotás, akár a zene területén, akár a képzőművészetben segít kialakítani és fejlődni a kommunikációt, alkalmazkodó képességet. Kialakul a társak iránti felelősségérzet, a munka folyamán a segítőkészség elmélyülhet. A tanulók ráébredhetnek az együttgondolkodás élményére. A felmerülő hibák megbeszélése, bírálata, a jó megoldás megerősítése hozzájárul a reális kép kialakításához, az értékelés objektivitásához. Közösségfejlesztés lehetőségei: A művészeti csoportok eleve a közösségfejlesztés eszközei. Ezen kívül rendezvényeken, színház és hangverseny látogatások, tanulmányi kirándulások, nyári szakmai tábor. Tehetséggondozással, hátránykompenzálással kapcsolatos tevékenységek Az alapfokú művészetoktatás alapfeladata a tehetséggondozás. A kibontakoztatást segítő tevékenységre az órán, illetve speciális külön alkalmakon van lehetőség. A tehetség kibontásában rendkívül fontos az információ felvétele és kezelése, a problémaérzékenység és a megoldásra való törekvés. A tehetséggondozásnak ma többféle módja: elkülönítés (speciális csoport, tananyag, osztály kialakítás), gyorsítás (tanulási szakaszok lerövidítése), az egyes témák mélyebb feldolgozása. Az alapfokú művészetoktatásban mindhárom módra lehetőség van. A kreatív ember főbb jellemzői: merészség, hajlam a fegyelmezetlenségre, nyitottság az új iránt és annak rugalmas kezelése. Kialakulását segíthetjük játékos helyzetek teremtésével, a hibáktól való félelem csökkentésével. Fontos, hogy nem kizárólag a kiemelkedően tehetséges tanulók képességfejlesztését vállaltuk, hiszen a képességek kibontása a cél, mindenki esetében. A tantárgyi programok összeállításánál biztosítani kell a személyiségfejlődést, a tehetséggondozást és annak ápolását. Intézményegységünkben a tehetséggondozási munkában kiemelt szerepet kapnak az évente megrendezésre kerülő megyei találkozók, kézműves bemutatók, városi kiállítások, tanszaki, házi és növendék hangversenyek, a nyári alkotótáborok, a jutalmazási és elismerési rendszer. A szaktanárok részt vesznek a pályázatokra, versenyekre való felkészítésben, útmutatásban. Az intézményegységben működő szülői munkaközösség anyagilag is segíti az oktatás feltételeinek javítását, a különböző versenyek, találkozók, szabadidős tevékenységek táborok megvalósulását. A szociális hátrányok enyhítésében nagy szerepet tulajdonítunk annak, hogy minden gyerek számára egyenlően jó feltételeket, jó felszerelést biztosítunk, ugyanis ez is feltétele a Pedagógiai program eredményes megvalósulásának. 6

7 Gyakorlati megvalósítás: Zeneművészet: 2. osztálytól B tagozatos oktatás lehetőségének igénybe vétele szolfézsból és hangszerből. Bekerülés szaktanári javaslat és meghallgatás alapján történik. Ezt az oktatást nem csak a zenei pályára készülő növendékek vehetik igénybe. Ha a tanuló nem teljesíti a követelményeket, bármikor visszasorolható A tagozatra. A pályára készülő növendékek felkészítése 4 osztálytól, az aktuális felvételi követelmények ismeretében elkezdődik, hangszerből és szolfézsból is. Képző és iparművészet: Az órákon is és otthoni munkaként célirányos, külön feladatokkal készülnek a felvételire. Előzetesen tájékozódnak a felvételi anyag technikai és tematikai elvárásairól. A 3-4 osztálytól veheti igénybe a növendék. Táncművészeten: a foglalkozásokon történik a felkészülés a továbbtanulásra. Szociális hátrányokat segítő tevékenységek: A térítési díjak fizetésénél, a jegyző által kiadott - Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményről szóló határozattal rendelkező tanulóknak nem kell fizetniük. Ez a művészeti iskolában csak egy tanszakon vehető figyelembe. Tanuló felzárkóztatását segítő tevékenység: Növendékeink arra az ágazatra, tanszakra jelentkeznek, ami tetszik nekik, tehát választási lehetőségük van. Ezért szinte nincs is olyan tanuló, aki ne szeretné, amit választott. Ennek köszönhetően hamar lesz sikerélményük. A szerényebb képességekkel rendelkező tanulókat differenciált tananyaggal, a saját képességeinek megfelelő és legcélravezetőbb módszerek alkalmazásával kell motiválni, tanítani. A szülőkkel való kapcsolattartás rendje, formái A szülők folyamatos, többoldalú tájékoztatása elengedhetetlen az eredményesség elérésében. A tanulmányi előmenetelről havonta, illetve félévente tájékoztatást kapnak. Az egyéni oktatásnál a tájékoztató füzetben óráról órára nyomon követhető a haladás. Minden, a tanulót érintő eseményről időben tájékoztatjuk őket. Szívesen látjuk őket a nyílt héten, nyilvános rendezvényeinken, fogadóórákon, szülői értekezleten. A gyermek hiányzásairól a jogszabályban meghatározott formában azonnal értesítjük a szülőket. Szülői elvárások: - tudása gyarapodjon, képzőművészeti, zenei és néptáncos látóköre szélesedjen. - közös rendezvényeken vegyen részt: színház, hangverseny, kiállítás látogatása - szeretetteljes, bizalom teli légkör kialakítása tanár és diák között - motiváció és ösztönzés Iskola elvárásai a szülőtől: - gyermeke tanulmányának támogatását - érdeklődjön és kísérje figyelemmel gyermeke előmenetelét - vegyen részt a művészeti iskola rendezvényein - lehetőségeihez mérten támogassa az iskolát Szülők által ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások: - hangversenyeink, kiállításaink, rendezvényeink látogatása 7

8 - az iskola által biztosított anyagokból elkészített képzős produktumokat, a szaktanárral történt kiválasztás után, a tanuló hazaviheti. - a művészeti iskolában megtanult produkciókat a közismereti iskolájában előadhatja, bemutathatja, szaktanári engedéllyel. A Pedagógiai Program megvalósításához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszköz és felszerelés jegyzéke. (mellékletben) 8

AZ APOR VILMOS ISKOLAKÖZPONT ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ APOR VILMOS ISKOLAKÖZPONT ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ APOR VILMOS ISKOLAKÖZPONT ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A 2011/2012-es tanévtől felmenő rendszerbe bevezetett évfolyamokra vonatkozóan TARTALOM TÖRVÉNYI HÁTTÉR I. Hivatalos

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A 2011/2012-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetett évfolyamokra vonatkozóan Készítette: Kálmánné Szabó Erzsébet igazgató Szentes,

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. A 2011/2012-es tanévtől. felmenő rendszerben bevezetett évfolyamokra vonatkozóan

SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. A 2011/2012-es tanévtől. felmenő rendszerben bevezetett évfolyamokra vonatkozóan SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A 2011/2012-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetett évfolyamokra vonatkozóan Készítette: Kálmánné Szabó Erzsébet igazgató Felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

Kontrasztok Alapfokú Művészeti Iskola 7627 Pécs, Engel János út 11-15. :7602 Pécs 2. Pf: 178 : 72/ 324-807; 20/354-32-67 : kontrasztok1@gmail.

Kontrasztok Alapfokú Művészeti Iskola 7627 Pécs, Engel János út 11-15. :7602 Pécs 2. Pf: 178 : 72/ 324-807; 20/354-32-67 : kontrasztok1@gmail. 1 Kontrasztok Alapfokú Művészeti Iskola 7627 Pécs, Engel János út 11-15. :7602 Pécs 2. Pf: 178 : 72/ 324-807; 20/354-32-67 : kontrasztok1@gmail.com PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 www. kontrasztok.hu 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TENGERTÁNC Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. december 1 A Tengertánc Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készült a 2011. évi CXC. (a nemzeti köznevelésről) szóló törvény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MŰVÉSZETI ISKOLA 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM MŰVÉSZETI ISKOLA 2013 Az új iskola nem lehet más, mint egy nagy kert, édes testvériségben él itt az örömmel végett szellemi és művészeti tevékenység, a játék, az ünnep, a természet kultusza, melyben a nevelő töretlen hite,

Részletesebben

pedagógiai programja

pedagógiai programja A Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakközépiskola pedagógiai programja 2014. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5 Iskolánk rövid története... 5 Az iskola eredményei és szerepe a települések

Részletesebben

L A J T H A L Á S Z L Ó A L A P F O K Ú M Ű V É S Z E T I I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

L A J T H A L Á S Z L Ó A L A P F O K Ú M Ű V É S Z E T I I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A BUDAPEST XX. KERÜLETI L A J T H A L Á S Z L Ó A L A P F O K Ú M Ű V É S Z E T I I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Budapest 2014 1. BEVEZETÉS A Pedagógiai Programot a nevelőtestület fogadja

Részletesebben

FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007.

FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007. FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007. TARTALOMJEGYZÉK: AZ ISKOLA JOGI STÁTUSA... 4 AZ ISKOLA NEVELÉSI-OKTATÁSI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI...

Részletesebben

A FÓTI ÖNKORMÁNYZATI ZENEISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011-TŐL

A FÓTI ÖNKORMÁNYZATI ZENEISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011-TŐL Fölfelé megy borban a gyöngy, jól teszi Tőle senki e jogát el nem veszi. Törjön is mind ég felé az, ami gyöngy Hadd maradjon gyáva földön a göröngy! /Vörösmarty M: Fóti Dal/ A FÓTI ÖNKORMÁNYZATI ZENEISKOLA

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁLTALÁNOS BEVEZETÉSE... 4 1. 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 4 1.2. A Pedagógiai Programot meghatározó jogszabályok és

Részletesebben

Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2012.03.21. 1 TARTALOMJEGYZÉK Püspökladányi Általános Iskola

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Fábiánsebestyén Pedagógiai Programjának az. Alapfokú Művészetoktatási Intézményre vonatkozó része

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Fábiánsebestyén Pedagógiai Programjának az. Alapfokú Művészetoktatási Intézményre vonatkozó része ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Fábiánsebestyén Pedagógiai Programjának az Alapfokú Művészetoktatási Intézményre vonatkozó része Pedagógiai Program Átdolgozta: Hercz Szilvia 2011. Tartalom 1.

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2012. 11. 30. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI PEDAGÓGIAI PROGRAM ISKOLA Összeállította az iskola tantestülete Jóváhagyta: Geisztné Gogolák Éva igazgató 1 Tartalomjegyzék A pedagógiai program jogszabályi alapjai...3

Részletesebben

A SÁSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SÁSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SÁSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. Az intézmény adatai... 5 4. Küldetésnyilatkozat... 7 5. Nevelési program... 8 5.1. Pedagógiai

Részletesebben

2011 Pedagógiai Program

2011 Pedagógiai Program 1 2011 Pedagógiai Program A győri Liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programja és tantervi irányelvei a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény ( továbbiakban Kt.)

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM:029142

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM:029142 Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 029142 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 T A RT ALOM BEVEZETÉS 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 AZ ISKOLA JELLEMZŐI 5 1. NEVELÉSI PROGRAM

Részletesebben

Az Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola Pedagógiai Programja

Az Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola Pedagógiai Programja 2014 Az Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola Pedagógiai Programja 1 K6sztilt: 2AI4. augusztus 21-6n, pgigiugrc gram 6tdolgoz6s6val. Jor'6liag,vta: /li f,enntarto renntartobg;ffffij

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Program 2011

TARTALOMJEGYZÉK. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Program 2011 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS 1 A Pedagógiai program célja és feladata 1 Az intézmény rövid története 1 A Pedagógiai program jogszabályi alapja 2 A Pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Program 2013 TARTALOMJEGYZÉK

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Program 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM CÉLJA ÉS FELADATA 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID TÖRTÉNETE 1 AZ INTÉZMÉNY KÜLDETÉSNYILATKOZATA ÉS JÖVŐKÉPE 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI ALAPJA

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program

Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013 1 Tartalomjegyzék I. rész 1. A pedagógiai program megvalósításhoz szükséges feltételrendszerek 1.1. Helyzetelemzés

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette : Halmi Zoltán Igazgató Jóváhagyta: Nagy István Fenntartó Örökségünkért Népművészetéért Alapítvány 3973 Cigánd, Iskola utca 24. Érvényes:

Részletesebben

KENDERKE REFORMÁTUS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

KENDERKE REFORMÁTUS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. KENDERKE REFORMÁTUS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Tartalom I. rész... 6 HELYZETELEMZÉS... 6 ISKOLAI KÖRNYEZET... 6 HELYI ADOTTSÁGOK... 6 I.1. Az iskola fenntartója... 7 I.2. Alapító

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BONYHÁDI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NEVELÉSI-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BONYHÁDI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. augusztus

Részletesebben

A BONYHÁDI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NEVELÉSI-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. 2013. augusztus

A BONYHÁDI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NEVELÉSI-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. 2013. augusztus A BONYHÁDI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NEVELÉSI-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BONYHÁDI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NEVELÉSI-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA... 3 II. HELYZETELEMZÉS... 5 1. A Zeneiskola rövid története és alaptevékenysége... 5 2.

Részletesebben

A Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA és Alapfokú Művészeti Iskola 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola,

Részletesebben