Pedagógiai elméletek és irányzatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai elméletek és irányzatok"

Átírás

1 BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM TÁVOKTATÁSI KÖZPONT PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely Pedagógiai elméletek és irányzatok tanulmányi útmutató 2. félév dr. Péter Lilla egyetemi adjunktus

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. MODUL: NEVELÉS A FOLYAMMENTI KULTÚRÁKBAN 1. téma: Nevelés az ókori Mezopotámiában 2. téma: Az ókori Egyiptom nevelési szokásai 3. téma: Az ókori India nevelési rendszere 2. MODUL: AZ EURÓPAI KULTÚRA ALAPJAI 1. téma: Az ókori spártai nevelés 2. téma: Az ókori athéni nevelés 3. MODUL: Az ókori görög filozófusok nevelésrıl vallott nézetei 4. MODUL: AZ ÓKORI RÓMAI NEVELÉS 5. MODUL: A KÖZÉPKORI NEVELÉS KETTİS JELLEGE 6. MODUL: JOHN LOCKE ÉS A GENTLEMAN-NEVELÉS 7. MODUL: J. A.. COMENIUS PEDAGÓGIÁJA 8. MODUL: J. J. ROUSSEAU TERMÉSZETELVŐ PEDAGÓGIÁJA 1. téma: Rousseau gyermekképe 2. téma: Rousseau nevelési módszerei 3. téma: Az életkori szakaszok és a nevelés 9. MODUL: J. F. HERBART PEDAGÓGIÁJA 10. MODUL: PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI TÖREKVÉSEK A XX. SZÁZADBAN. A REFORMPEDAGÓGIA KIALAKULÁSA ÉS FEJLİDÉSE 1. téma: A pragmatizmus nevelésfelfogása. J. Dewey nevelési rendszere 2. téma: A gyermektanulmány irányzata 3. téma: M. Montessori pedagógiája 4. téma: A Waldorf pedagógia 5. téma:.helen Parkhurst és a Dalton Plan 2

3 1. MODUL: NEVELÉS AZ ÓKORI FOLYAMMENTI KULTÚRÁKBAN Az ısközösség felbomlását követıen a rabszolgatartó termelési mód megjelenése új lehetıséget teremtett az emberi kultúra fejlıdésének, nagy rabszolgatartó birodalmak jöttek létre a Nílus, a Tigris, az Eufrátesz, az Indus, a Gangesz, a Sárga folyók mentén. A mezıgazdaság, a kézmővesség a kereskedelem fejlıdése ösztönözte a különféle tudományok fejlıdését. Ebben az idıszakban a természetre, a társadalomra és az emberre vonatkozó ismeretek kizárólagos birtokosai a papok voltak, így a matematika, a geometria, az asztronómia, az orvoslás mővelıi a vallástannal együtt a papok lettek. Az írásbeliség kialakulása lehetıvé tette az ismeretek egyre bıvülı körének a megörökítését, ez megkönnyítette a tudás, a kultúra áthagyományozását. Egyiptomban a legrégebbi írás a hieroglifírás (képírás) volt. Kezdetben a szótagokat, fogalmakat egy-egy képpel ábrázolták. Mezopotámiában az ékírás volt használatos. A ma is használatos betőírás ısét a fıníciaiak alakították ki (Kr. e. XIV-XII. sz.). A fıníciaiak írásából alakult ki késıbb a görög és latin betőírás. 1. ábra: Summér iskolai gyakorlótábla: szótagjelek, szavak, istennevek 1. téma: Nevelés az ókori Mezopotámiában Kulcsfogalmak: sumérok, írnok, írnokképzés, írnokképzı templomiskolák, kis írnok (dup satur), írnok (dupsarru), fıírnok, fıjegyzı, tábla háza (Édubba), bölcsesség háza (Bét mummi), "felsıs testvérek", értelmiségi réteg. 3

4 Mezopotámiában az elsı civilizáció a suméroké volt, elsı településeik Kr. e. VII. évezredben létesültek. Ezek önálló városállamok voltak. İk teremtették meg a IV. évezred végén az írnokképzı "templomiskolákat". Ezekben az "iskolákban" (nem a szó mai értelmében vett iskolák voltak ezek) a tanítást vállaló írnokok a legelemibb módszerekkel (utánzás, gyakoroltatás) adták át tudásukat. A gyermekek csoportosítása nem életkorok szerint történt, a tanítás tervét pedig az élet diktálta. Az írnok társadalmi elismertsége ebben a kultúrában is rendkívül magas volt. Az írnokpálya több lépcsıbıl állt: a "kis írnok" kifejezés (dup sar-tur) a tanulót jelölte. Az írnokiskola elvégzése után inasévek következtek, majd "írnokká" nevezték ki ıket. A legkiválóbbak "fıírnokká", sıt királyi" fıjegyzıvé" is elıléphettek (Bognár, 1991). Mezopotámiában a Kr.e. II. évezred elejétıl kétféle írnokképzıt ismertek: az alapképzést és az erre ráépülı magasabb szintő képzést (Pukánszky Mészáros, 1997). Az alapképzés, tehát az írást, olvasást, számolást és elemi tudományos ismereteket a "tábla háza" (Édubba) nyújtotta. A magasabb képzés színhelye a "bölcsesség háza" (Bét mummi) volt, ahol nagyon erıs volt a kulturális tradíciók tisztelete és a képzés hagyományırzı szerepe. 2. ábra:,,tábla háza'' - Édubba A "tábla házá"-ban igen nagy gondot fordítottak a sumér nyelv tanítására, akkor is, amikor az már holt nyelvvé vált. A tanítás általában az iskola udvarán folyt, csak rossz idı esetén használták az iskola épületét. A tanulók a tanító lábainál ültek. A gyerekek szinte egész napjukat itt töltötték: irodalmi szemelvényeket másoltak, gyakorolták az írásjeleket, a fordítást sumérrıl akkád nyelvre. Ezen kívül hosszú szövegeket véstek emlékezetükbe szó szerint (mechanikus tanulás), a tanító kérdéseire kellett felelniük. A tanítás anyagában szerepeltek matematikai és geometriai feladatok is. Igen gyakran alkalmazták a testi fenyítés módszerét. A tanító mellett mőködı felügyelık csak ezt a fegyelmezı eljárást ismerték. Ennek a bánásmódnak azonban az 4

5 oka is ismert, gyakran értelmetlen mai szemszögünkbıl nézve. Például ha a gyermek atyja adós maradt a tandíjjal, a gyermekkel szembeni bánásmód csak akkor változott meg, amikor a szülı természetben (ruhanemővel, élelmiszerrel) fizetett. Az iskolai felügyelı szerepét idısebb tanulók "felsıs testvérek" töltötték be. A tanulmányok "kisgyermekkortól férfikorig" tartottak. A növendékek életkor és tananyag szerint alkottak különbözı csoportokat. Az alapfokú képzésen túl ismerkedtek meg a sumer-akkád költészet legfontosabb alkotásaival, a mítoszok, himnuszok szövegeivel. Matematikai feladatokat is oldottak meg. Az idısebbek oktatásának anyaga annak függvényében differenciálódott, hogy milyen életpályára készültek: énekes, zenész, ráolvasó, pap, királyi írnok, orvos. A nık elıtt is nyitva állt az írnoki pálya. A legmagasabb szintő képzést a bemutatott "bölcsesség háza" nyújtotta. Mezopotámiában a Kr.e. II-I. évezredben kialakult egy független értelmiségi réteg (Pukánszky Németh, 1997), mivel a tábla házának tanárai már csak oktatással és tudománnyal foglalkozó, szellemi tevékenységbıl élı, szabad emberek voltak. Az itt tanulók széleskörő ismeretrendszert sajátítottak el. Az írnokok legfontosabb tudománya a naptárkészítés volt. A matematikai, geometriai ismeretek mellett magas fokú csillagászati anyaggal is rendelkeztek. A naptárokat a Hold megfigyelése alapján készítették el, amelynek egységei: 24 órás nap, holdhónap és a 354 napból álló év. A legelıkelıbbek udvari, ún. "apród"- nevelésben részesíthették gyermekeiket. 2. téma: Az ókori Egyiptom nevelési szokásai Kulcsfogalmak: sajátos világkép (világ változatlan és változhatatlan jellege), gyermekkori sajátosságok, fáraók gyermekeinek nevelése, írnokok képzése, írnokképzı, az íráskészség mint a mőveltség elsajátításának kulcsa, erkölcsi szabályok, papi szemináriumok, orvosképzés. Az egyiptomiakat különleges gyermeknevelési szokások jellemezték, a többi ókori néptıl eltérıen különleges érdeklıdést tanúsítottak a gyermekkori sajátosságok iránt. Ezek a szokások összefüggésben voltak sajátos világképükkel. Az egyiptomiak a világot teremtése óta változatlannak és változtathatatlannak hitték. Aki megsérti az együttélés szabályait büntetést érdemel. A gyermekeknek minél hamarabb felnıtté kellett válniuk és a felnıttek életszabályai szerint kellett élniük. Képzımővészetükre is az állandóság dicsérete volt jellemzı. 5

6 z egyiptomiak érdeklıdtek a gyermekkor sajátosságai iránt, ugyanis foglalkoztatta ıket gyermekeik esendısége, sebezhetısége. Mivel virágzó, gazdag birodalom volt, így megengedhette magának a népszaporulatot. Tiltották a csecsemıgyilkosságot, szemben az ókori népek többségével. Az újszülötteket általában nem pólyázták be, így nagyfokú mozgási lehetıséget biztosítva a számukra, szemben azoknak a népeknek a szokásaival, akik a csecsemıket "gúzsba kötötték", s így mozdulatlanságra kárhoztatták. A gyermekeket három éves korukig szoptatták, az édesanyák foglalkoztak velük, de az elıkelı családok dajkát fogadtak. A kisgyermekeket ruhátlanul járatták a szegény és gazdag szülık egyaránt. Feladat: Mi a véleménye az egyiptomi gyermekképrıl és gyermeknevelési szokásokról? A társadalmi berendezkedésnek megfelelıen két sajátos nevelési gyakorlat különült el: az úri ifjak, a fáraók gyermekeinek a nevelése és az írnokok képzése. A fáraók gyermekeit a magánnevelık gyakran az elıkelık gyermekeivel együtt oktatták. Így szoros kapcsolat alakulhatott ki a trón várományosa és a leendı legbefolyásosabb alattvalók között. Bizonyos esetekben a hercegnık és az elıkelı családok leánygyermekei is részesülhettek ilyen udvari nevelésben. A fiúk nevelése többnyire a testi nevelésben kimerült (lovaglás, kocsihajtás, nyilazás). A nevelés másik területét az államapparátus mőködtetésében fontos szerepet betöltı írnokok képzése töltötte be. Itt is kiemelkedı szerep jutott a különféle rangú írnokoknak. A királysírok építésekor ık ellenırizték a munkáslétszámot, ık vették át naponta a szerszámokat, és a munkások járandóságát is ık fizették ki. Ezen kívül magánjellegő feladatokat is vállaltak: leveleket írtak, irodalmi mőveket másoltak. Kezdetben nem voltak hivatásos nevelık, de majd késıbb létrejöttek különbözı tanulócsoportok az írástudók és a közhivatalnokok körül. Így alakult ki itt is az írnokképzı, vagyis az 6

7 írnokok " iskolája". A legelemibb módszerek (utánzás, gyakoroltatás) révén adták át tudásukat. A gyermekek csoportosítása nem életkorok szerint történt, a tanítás tervét szintén az élet diktálta, de tanóráknak, osztályoknak, tantervnek itt sem találjuk még nyomát. Az írás készségének birtoklása volt a mővelıdés elsajátításának kulcsa. 3. ábra: A híres Irnok szobor a párizsi Louvre-ban Az írnokképzıbe elıkelıek és közrendőek gyermekei egyaránt jártak. Ez az alsóbb néprétegek számára a felemelkedés lehetıségét kínálta. Az alapkészségeken túl a számolás, mérés, a csillagászat, a földrajz és a vallás elemeit sajátították el a gyerekek. A gyerekek többnyire öt éves korukban fogtak az írás elsajátításához, és esztendıkig tartott, amíg megtanulták. Az erkölcsi nevelésre is hangsúlyt fektettek. Ha a szavak, erkölcsi szózatok, intelmek útján nem tudtak hatni a gyermekek lelkére, akkor alkalmazták a verést. A kezdık olvasástanításakor nem a betőztetés módszerét alkalmazták, hanem a gyermekek nagyobb egységeket, teljes mondatokat kellett a tanító után mondaniuk. Gyakorlat volt a szövegek bemagoltatása anélkül, hogy értelmét megkeresték volna. Így jártak el az erkölcsi szabályokkal is: azt gondolták, hogy ha a gyermekek ezeket kívülrıl megtanulják, ezeknek megfelelıen fognak cselekedni is. Ezeknek a szabályoknak a jelentıs része a hétköznapi viselkedésre vonatkozott, de voltak kimondottan a tanulóknak az iskolai viselkedésére vonatkozók is. Tekintsünk át néhányat: Ne lépj felszólítás nélkül másnak a házába! Hallgasd el azt, amit felebarátod házában láttál, és ne beszéld el künn másnak! Evés közben viseld magad illedelmesen, és ne tömd mohón magad! 7

8 Légy beszédedben óvatos, mert az ember nyelvén hordja romlását! Óh tanuló, ne légy tunya különben megbüntetlek! Ha nem tudsz valamit, ne röstelkedj kérdéseiddel másokhoz fordulni! Az írnokképzı intézet után a fiatalok egy-egy nagy tudású mester famulusaként (segédeként) nyertek alapos szakképzést. Nagyobb városok (Memphis, Theba, Heliopolisz) templomai mellett mőködtek a magasabb mőveltséget nyújtó papi szemináriumok. A leendı papok itt a teológiával, szent könyvekkel foglalkoztak, de sor került a természettudományokra is. Matematikát, geometriát, asztrológiát és zeneelméletet is tanítottak. Késıbb megjelentek az orvosok képzésével foglalkozó intézetek is. A tanulás lehetısége elvileg a nıket is megillette, azonban a mőveltség elıjoga kizárólag a szabadoknak járt, a rabszolgák mindezekbıl nem részesültek. 3. téma: Az ókori India nevelési rendszere Kulcsfogalmak: dravidák, zárt kasztrendszer, brahmanok (papok), kszatriák (katonai elıkelık), vaiszják (betelepült közrendőek), páriák (legszegényebbek), Védák, brahman-iskola, kszatriaiskola, vaiszja-iskola, parisad (felsıfokú iskola), Buddha, buddhizmus, a buddhista mőveltség. Elızmények, társadalmi háttér India már az ókorban is a Föld legsőrőbben lakott területe volt. Az Indus folyó völgyében kibontakozó kultúra virágkora a Kr. e. III. évezred végére, a II. évezred elejére tehetı, amelynek megteremtıi a dravidák voltak, akik ismerték az írást, és nagy városokban éltek. Az ıslakóktól világosabb színő bırük alapján különböztették meg magukat. A származásbeli eltérés az évszázadok alatt mereven zárt kasztok kialakulásához vezetett. Az uralkodó osztályt a brahmanok (papok) és a kszatriák (katonai elıkelık) alkották. A betelepült közrendőek tömegei képezték a vaiszják kasztját. A leigázott ıslakók és elszegényedett hódítók milliói a páriák kasztját képezték. Feladat: Az indiai kasztrendszer milyen módon határozta/határozhatta meg a nevelési rendszert? Ez abban a korban mit szolgálhatott? Elıször próbáljon úgy válaszolni, hogy ne olvassa el a jegyzet következı részét! Késıbb válaszát egészítse ki! 8

9 Az indiaiak úgy gondolták, hogy a különbözı kasztok gyermekei más és más ütemben fejlıdnek, ezért az ıket megilletı nevelésnek is, eltérınek kellett lennie. A hindu mővelıdés középpontjában a Védák (óind nyelven írt szakkönyvek) álltak, amelyeknek legfontosabb tartalmát a kasztok kialakulásának a története alkotta. Nyelvükbıl alakult a szanszkrit, amely az irodalom és a tudományok nyelve lett. A brahmanok ezekbıl a szent könyvekbıl tanulhatták meg az isteneiket dicsıítı himnuszokat. A második és harmadik kaszthoz tartozók csak a Védák egyes fejezeteivel ismerkedhettek meg, míg a páriák számára tiltott volt a szent tudomány. A magasabb ismeretekbıl a lányok is ki voltak zárva. Nevelési színterek, iskolatípusok A nevelési gyakorlatban három iskolatípus alakult ki, amelyek egy-egy társadalmi réteget céloztak meg: a brahman-, a kszatrija- és a vajszja- iskola. a.) A brahman-iskolában a legfelsı kasztbeli gyerekeket oktatták. A tanulást 9 éves korban kezdték el, és 12 éven át tanultak. Évente 4-5 hónapot töltöttek tanítójuk házában, ahol szigorú szabályok szerint éltek. Eközben megismerkedtek az írás-olvasás tudományával, késıbb filozófiát, csillagászatot és mővészeteket tanultak. Az oktatás alapvetı módszere a szigorú emlékezetbe vésés volt. Kerülték a testi fenyítést, ehelyett éheztetéssel, hideg vízben fürdetéssel vagy tanítástól való eltiltással büntették a gyerekeket. b.) A kszatria-iskolában a tanítás 12 éves korban kezdıdött. Lakhelyük a tanító pap háza volt, és alapoktatásuk megegyezett a brahmanokéval. Tanító célzatú mesékkel is megismerkedtek a Pancatantra győjteményébıl. Késıbb hadászattal, a kormányzás tudományával, és a törvényekkel foglalkoztak. Megismerkedtek a mezıgazdaság, az állattenyésztés, valamint a kereskedelem alapjaival is. 9

10 c.) A vaiszja-iskolában az ide tartozó gyerekek számára 13 éves korban kezdték az oktatást. Megismerkedtek az írás-olvasás alapjaival, a számtannal, a levelek fogalmazásának gyakorlatával. A brahmanizmus világfelfogása szerint, aki saját lelkét megismeri, az egyúttal ismereteket szerez az egész világról. Az önnevelés legfontosabb feladata a lélek belsı harmóniájának megteremtése. A buddhizmus és a nevelés Teljesen más alapokra helyezte a nevelést a buddhizmus megjelenése. A buddhizmus indiai eredető vallás. A hinduizmusban és a Védákban gyökerezik, de elutasítja annak néhány kulcsfontosságú elemét, helyettük népszerőbb, könnyen érthetı tanításokat és istentiszteletet állít a hivık elé (O Donnell, 2oo6). Létrehozója Buddha (jelentése: A megvilágosodott), vagyis Sziddhartha Gautama királyfi (Kr. e ). Luxuskörülmények között élt a királyi palotában, de ifjúként is a belsı igazságot kereste. Egy ideig a közeli erdıben tanyázó aszkéta szent emberekhez csatlakozott, majd meditálva megtapasztalta a megvilágosodás, ébredés élményét. Ettıl kezdve még 49 éven át nincstelen zarándokként élt. Buddha kétségbe vonta az emberi lélek (atman) létét. Tanítása szerint a lélek nélküliség állapotában vagyunk, jelen és múltbeli életeink alakulása céljaink, indítékaink, reményeink, félelmeink és karmikus erık függvénye. A megvilágosodottak megtapasztalják a tudatnak a személyiségtıl mentes, tiszta állapotát. A megvilágosodás a belsı nyugalmi állapota a nirvána. A szó a hővös nyugalom fogalmából származik. Buddha a megvilágosodást ahhoz hasonlította, mint amikor az ember a tőzı napról a kellemes árnyékba lép (O Donnell, 2oo6). Buddha szerint: Akinek elméje elérte a tökéletes megvilágosodás állapotát, aki lemondott a szerzésvágyról, aki örömet lel abban, hogy a tárgyakhoz nem kötıdik az a bölcsességtıl sugárzik, az már ebben az életben elérte a nirvána állapotát. A buddhizmus a kasztrendszert elutasította, minden embert egyenlınek és jónak tartott, ekkor kezdtek el a néptömegek mővelésével is foglalkozni. A buddhista papok tanítóként jelentıs érdemeket szereztek az írásbeliség terjesztésében. A buddhista iskolák a kolostorokban mőködtek, a gyermekek 8 éves korukban kerültek ide, 20 éves korukban avatták fel ıket. A buddhista mőveltség nyolc legfontosabb tantárgyát (logika, metafizika, szertartástan, matematika, csillagászat, orvostudomány, a páli és szanszkrit nyelv) a világiak is tanulhatták. 10

11 Önálló tanulást segítı kérdések és feladatok: 1. Nevezze meg és jellemezze az ókori mezopotámiai nevelésben szerepet betöltı két iskolatípust! 2. Hasonlítsa össze a folyammenti kultúrák nevelésében megjelenı testi fenyítés használatának szokásait! 3. Az írnokképzés jelentıségének ismeretében értelmezze az alábbi fennmaradt sírfeliratot! Szeresd a tudományt, mint egy anyát, mivel nincs más, mi a tudomány fölébe érhetne. A tudós állása fejedelmi állás, írószere és könyvtekercse gazdagságot és kellemetességet hoz (...) A tudós jóllakik az ı tudományával, a király birtokából mindazt szállítják, amire szüksége van. (idézi Bognár, 1992, 34). 4. Az alábbi idézet értelmezése kapcsán próbálja megfejteni, hogy miért képezhette az írnokká válás a társadalmi mobilitás alapvetı csatornáját? Légy írnok, hiszen karod gyenge, s kezed is könnyen fárad. A testi munkától hamar kiégnél, mint a lámpás. (...) Szép hivatás az írnoké, az való neked. Szavadra ezrek 11

12 válaszolnak, s engedelmeskednek. Szabadon járhatsz utadon, nem löknek félre, mint valami állatot (Idézi Brunner, 1957, 42). 5. Milyen alapvetı erkölcsi szabályok voltak érvényben az ókori egyiptomi írnokképzésben? Mit tartottak az egyiptomiak az erkölcsi szabályok bemagolásáról? 6. Az alábbi idézetet is felhasználva hozzák összefüggésbe az indiai nevelésre vonatkozó, a különbözı kasztokhoz tartozó gyermekek fejlıdésérıl vallott felfogást iskolarendszerükkel! Egy brahmannak nyolc-, egy kszatrijának tizenegy, egy vaiszjának tizenkét éves korában közölje atyja ünnepélyesen osztályának megkülönböztetı jelét. (Bognár, 1992). A második születésnek tartott beavatás -on csak a felsı három kaszt tagjai vehettek részt. Iskolába csak ezt követıen járhattak a gyerekek (Pukánszky Németh, 1997, 29). 12

13 Bibliográfia Pukánszky Béla Németh András (1997): Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. O Donnell, Kevin (2oo6): Eszmék története. Magyar Könyvklub, Budapest. 2. MODUL: AZ EURÓPAI KULTÚRA ALAPJAI 1. téma: Az ókori spártai nevelés (Kr.e. VIII-IV sz.) Kulcsfogalmak: polisz, Lükurgosz törvényei, katonai rendırállam, katonai arisztokrácia, harci létre való felkészítés, az egyéniség elfojtása, lakonikus beszéd, paidanomosz, tabui, eirén, krüpteia, lányok nevelése. Elızmények, társadalmi feltételek Spárta, Kr. e. VIII. században a görögség kulturális centruma volt, több polisszal élénk kapcsolatot tartott fent. Azonban a második messzéniai háborút követıen az uralom a katonai arisztokrácia kezébe került, és megszakítottak minden kapcsolatot a külvilággal. Lükurgosz törvényei biztosították az együttélés szabályait, melyek a kiváltságokkal rendelkezı uralkodó osztály egységét megerısítették: - a kiváltságos osztály tagjai azonos nagyságú földdel rendelkezzenek - az étkezésük közösen történjék - gyermekeik egységes állami nevelésbe részesüljenek Spárta ettıl kezdve a hagyományosan ismert,,,katonai rendırállam arculatát mutatta, ahol a nevelés legfıbb célja az állandó harci készenlétre való felkészítés volt. Ezt indokolta az is, hogy a perzsa háborúk idejére (Kr.e ) az uralkodó osztály tagjainak száma 8000 körül mozog, szemben az állandóan lázongó helóták 200 ezres tömegével. A békés idıszakok sem különböztek a háborústól. Az állandó harckészségre való nevelés együtt járt az egyéniség teljes elfojtásával, a gyermekekben rejlı egyéni sajátosságok megszüntetésével. 13

14 Feladat: Milyen összefüggés lehetett a társadalmi rétegzıdés (uralkodók, elnyomottak) és a spártai nevelési eszmény, ill. nevelési célok között? Plutarkosz írja a Párhuzamos életrajzokban:,,senki sem tehette, amihez egyénileg kedve volt, hanem mintha a város egyetlen katonai tábor lenne,elıre megszabott kötelességeket kellett mindenkinek elvégeznie a köz érdekében. A spártaiak általában úgy gondolták, hogy senki sem él önmagának, hanem a polisznak Nagy gondot fordítottak a harcban elınyös tulajdonságok kialakítására. A spártai harcost a testi erın túl a fanatizmus jellemezte. Szükség esetén képesek voltak gondolkodás nélkül, mindenféle erkölcsi megfontolást félretéve, gátlástalanul cselekedni. Hogyan tudtak gyermekeikbıl ilyen kíméletlen harcost faragni? A polisz vezetıinek joga volt beleszólni a polgárok legkényesebb magánügyeibe is. Igy például a házasságkötést feltételeit is szabályozták, hogy egészséges gyermekek születhessenek. Az újszülöttel nem saját szülei rendelkeztek, hanem az állam. 4. ábra: A Spártától néhány kilométerre létezı Thaigetosz hegye a szakadékkal A csecsemıt édesapja karjába vette és elvitte a Leszkhé nevő helyre, ahol a vének összegyőltek és megvizsgálták a gyermeket. Ha egészséges alkatú és erıteljes csecsemı volt, utasították az apát, hogy nevelje fel, és egyben pedig kijelöltek neki egyet a kilencezer spártai 14

15 parcellából. Ha viszont nem felelt meg spártaiak által elvárt fizikai ideálnak (idételn, nyomorék), akkor mélybedobták Taigetosz hegységnél, az Apothetai nevő szakadékba (Pukánszky Németh, 1997). Az Apotheti (jelentése lerakó), ezért a visszautasítás helyének is nevezték. A csecsemıgyilkosság nem volt ismeretlen az ókori világban, általában nem elhamarkodottan, hanem hosszas lelki vívódás után hajtották végre ezt a cselekedetet. Mindezt azzal a meggyızıdéssel tették, hogy: nem elınyös sem a gyermeknek, sem az államnak, ha egy születésétıl kezdve gyenge és életképtelen ember életben marad. Ezért fürdették meg az asszonyok az újszülöttet borban és nem vízben, hogy kipróbálják szervezete életképességét. (Plutarkhosz, Párhuzamos életrajzok) Nevelési színterek, nevelési intézmények A családi élet, így a családi nevelés is az állam érdekeinek rendelıdött alá. Akárcsak az egyiptomiak, a csecsemıket nem pólyázták be. Lehetıséget teremtve ezzel, hogy testük szabadon fejlıdhessék. A 7 éves korig tartó családi nevelésben fontos szerepet kapott a test fokozatos edzése az egyre nehezedı erıpróbák által. Teret kapott a lélek keményítése is, hiszen már kisgyermekkorban nem szabadott sírni, vagy félni a sötétben. Intézményes nevelés 7 éves kortól veszi kezdetét, amikor a gyermekeknek el kellett hagyniuk a családjukat, és bekerültek az agoginak nevezett rendszerbe. Az agogi nevelést jelent, de ne gondoljunk a klasszikus értelembe vett görög nevelésre. Itt a gyermekeket kicsivel tartották jobban, mint az állatokat. A városon kívül, táborokban éltek, a paidanomosz (gyermekfelügyelı) felügyelete alatt, és úgynevezett tabuikba (jelentése). A csoportok vezetıi a legbátrabb, legértelmesebb fiúk voltak (eirén), akik a csoport fegyelméért, a büntetéséért voltak felelısek, s akiknek a többiek zokszó nélkül engedelmeskedtek. Egész évre minden gyermek egyetlen ruhát kapott, hajukat lenyírták, mezítláb jártak. Fekhelyük szalmazsák volt, melyet maguk töltöttek. Az ennivaló szándékosan kevés volt, az ennivaló kiegészítéséhez lopásra bíztatták a gyerekeket. Korbácsolás járt annak, akit elfogtak annak, de nem a lopásért, hanem az ügyetlensége miatt. 15

16 5. ábra: Edzı spártai ifjak A spártai fiúk írni-olvasni számolni alig tanultak meg, fontos volt viszont gondolataik egyszerő, tömör megfogalmazása, ami a gondolkodásmódjukat is jellemezte. Ezt a beszédstílust lakonikus beszédnek nevezzük, amely Spárta államának eredeti nevébıl, a Lakóniából származik. Az egyik legismertebb spártai mondás szerint egy spártai anya a következı szavakkal küldte a harcba a fiát, miközben annak a pajzsára mutatott:,,vagy ezzel, vagy ezen., azaz vagy ezzel térj haza, vagy ezen hozzák haza holttestedet. Költészet, zene alig kapott helyet a fiatalok képzésében, azaz csak olyan mőveket hallgattak, tanultak melyek alkalmasak voltak a bátorság fokozására, az elszántságot erısítették, gyávákat szidalmazták stb. 12 éves korukban elvitték a fiúkat egy helyre nem messze Spártától, ahol Artemisz-Orthüa szentélye állt. Itt egy brutális beavatási szertartáson estek át, és bár életre szóló sebeket okozhattak a korbácsütések (akár bele is haltak), a fájdalmat mutatni nem volt szabad. Ezen a nyilvános eseményen átesve kerülhettek képzésük következı lépcsıfokára. Az erkölcsi nevelés a hazaszeretet, a fegyelem, az idısek tisztelete és az engedelmesség állt mint követendı érték. A feljebbvalónak való feltétel nélküli engedelmességet követelte meg azok a gyakorlatok is, melyeket krüpteianak (rejtızködés) neveztek. Ez elıször a közösségbıl ideiglenesen kivett ifjak túlélési gyakorlata volt, késıbb egy harcias szertartássá, mészárlássá vált. Gyakorlatilag azt jelentette, hogy az idısebb fiúk, a helóták (szolgasorba taszított, leigázott népek tagjai) táborát óvatosan megközelítették, tagjait válogatás nélkül lemészárolták. A krüpteia kettıs célt szolgált: egyrészt a kegyetlen magatartás kialakítása, erkölcsi aggályok nélküli gyilkolás kialakítása, másrészt a rabszolgák (helóták) megfélemlítése, állandó rettegésben tartása. A spártai férfiakra 20 éves korukban várt az utolsó jelentıs próbatétel, nem sokkal a kiképzésük befejezése elıtt. Be kellett kerülniük egy asztaltársaságba (szüsszitia), amelyben 16

17 aztán a spártai férfiak minden szabadidejüket töltötték. A társaság tagjainak szavazata alapján lehetett bejutni, de ha valaki feketelistára került nem lehetett spártai polgár. Nyilvánosan alázták meg és kizárták abból a társadalomból, amibe beleszületett. Ha viszont bekerült, 30 éves korában kapott egy nagy parcella földet az államtól, és kellı mennyiségő helótát hozzá. 6. ábra: Spártai harcos mellszobra Így lett a férfi a spártai hierarchia csúcsán álló harcos elit, az egyenlık része. 20 éves koruktól megnısülhettek, de csak 30 éves koruk után költözhettek családjukhoz, és akkor is katonakötelesek maradtak 60 éves korukig. A spártai férfiú legfontosabb értéke a hısi helytállás volt. Gyönyörő dolog meghalni hısiesen, elesni az elsı sorban, amikor az ember hazájáért harcol. Micsoda nyomorúság elhagyni városunkat és földjeinket és elmenni koldulni idegenbe... Tehát, ha a hazátlan embert senki sem becsüli, senki sem tiszteli, senki sem könyörül rajta, akkor harcoljunk hısiesen földünkért és gyermekeinkért, ne kíméljük életünket és haljunk meg bátran. (Türtaioszt, idézi Croiset, ) Beszélik, hogy egy spártai atléta az olümpiai játékokon nagy összeget utasított vissza, amikor meg akarták vesztegetni. Majd miután nehéz küzdelemben legyızte ellenfelét, s valaki megkérdezte tıle:»mi hasznod lesz most a gyızelembıl, derék spártai«ı mosolyogva felelte:»az, hogy a csatasorban a király elıtt harcolok az ellenség ellen«. (Plutarkhosz). A spártai nevelés érdeme volt, hogy a lányok nevelését is szívügyüknek tartották, szinte a 17

18 fiúkkal egyenértékő képzésben részesítették ıket. İk is megtanultak sebesen futni, ugrani, birkózni, dárdát és diszkoszt hajítani. Mindezt elsısorban azért, hogy jövendı gyermekeik erıs, edzett, egészséges szervezetben foganjanak, másrészt az otthon védelmét biztosították amikor hadjáratok idején a férfiak nem voltak otthon. A spártai nevelés egy befele forduló, zárt életmódot választó, állandó harci készenlétben alakuló pedagógiai rendszer. Harckészségük fenntartását az a tény is indokolta, hogy a spártaiak nem tudtak,és államilag szabályzott szinten nem akartak a leigázott helótákkal összeolvadni. Croiset (1994) francia történész szavaival:,, A spártai uralkodó osztály ennélfogva sohasem tehette le a fegyvert, egyszer s mindenkorra nem volt egyéb, mint megszálló hadsereg ellenséges területen. Ez az ellenséges terület saját államuk volt egyben! Önálló tanulást segítı kérdések és feladatok: 1. Határozza meg a spártai nevelés nevelési eszményét, és a nevelési eszmény alapján kirajzolódó nevelési célokat! 2. Röviden jellemezze a spártai nevelést! 18

19 3. Milyen tulajdonságok képezték a spártai ifjú erkölcsi arcélét? Mi jelentett erkölcsösséget az ókori Spártában? 4. Miért mondhatjuk, hogy a spártai nevelés teljes mértékben állami érdekeknek rendelıdött alá? 5. Milyen volt a lányok nevelése az ókori Spártában? Ez milyen nevelés volt a korabeli más civilizációkéhoz viszonyítva? Bibliográfia: Pukánszky Béla Németh András (1997): Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp Croiset, Maurice (1994): A görög kultúra. Holnap Kiadó, Budapest. Plutarkhosz (1978): Párhuzamos életrajzok. Ford.. Máté Elek, I. Kötet, Budapest. 19

20 2. téma: Az ókori athéni nevelés (Kr. e. VI-V. század) Kulcsfogalmak: velünk született bátorság, szép és jó egysége, kalokagathia, általános mőveltség, szakmai mőveltség, magántanítók, múzsai képzés, gümnasztikai képzés, grammatikaiirodalmi képzés, kithara-képzés, paidagogosz, grammatisztész, kitharisztész, palaisztra, paidotribész, gümnaszion, szümpozion, népgyőlés színhelye (agora), ephebeia, ephébosz, melephébosz, Arisztotelész katarzisz-elmélete. Spárta mellett, a másik híres városállam Athén, amelynek nevelési rendszere szintén sokáig meghatározó jellegő a nevelés történetében. A spártai és athéni nevelési rendszer, nevelési beállítódás közti különbséget Periklész, a híres államférfi a kiválóan emeli ki.,,az ı nevelésüket az jellemzi, hogy már kora ifjúságuktól fogva szüntelenül fáradságos gyakorlatokkal edzik magukat a férfias helytállásra, mi viszont szabadabb módon élünk, de nem csekélyebb elszántsággal tudunk ugyanolyan veszélyekkel szembenézni ( ) S mi inkább könnyedebb életmóddal, mint fáradságos gyakorlatokkal, és nem a törvények által belénk oltott, hanem elsısorban velünk született bátorsággal készülünk a veszedelmek leküzdésére (Periklész, idézi Thuküdidész, 1985, 188). Valójában nevelésükben rejlik a titok. Hogyan tudták gyermekeiket úgy nevelni, hogy azok akár a harcokban is felvették a versenyt a harcos spártaiakkal, sıt értelmük nyitottságával, erkölcsi érzékük fejlettségével, szépség iránti fogékonyságukkal felülmúlták ıket. Elızmények, társadalmi feltételek A kedvezı földrajzi helyzet lehetıséget teremtett a termelı erık további fejlıdéséhez. Athénban a rabszolgák és a jogokkal nem rendelkezı betelepültek (metoikoszok) nem voltak olyan nagy számbeli fölényben, mint Spártában, s bár létszámuk emelkedett volt, a szabadoknak mégsem kellett állandó harci készültségben élniük (25o ezer embernek, kb. a fele volt szabad). Ennek ellenéra a gazdagok és szegények ellentéte itt is feszültségekhez vezetett. A gazdagok és szegények közti feszültségek enyhítésére Szolónt ruházták fel törvényhozói hatalommal (Kr. e 594). Szolón elengedte a földbirtokokat terhelı adósságokat, így elszegényedett kisparasztok 20

Az ókori spártai és athéni nevelés

Az ókori spártai és athéni nevelés Az ókori spártai és athéni nevelés Az archaikus Spárta. A spártai nevelés (Kr.e. VIII-IV. IV. sz.) Kezdetben a görögség egyik kulturális centruma volt, a többi polisszal élénk kapcsolatot tartott fenn;

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor soport: 5/b átum: 2016.12.8 Típus: Témazáró dolgozat Intézmény: Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola Oktató: Nagy György gészitsd ki a mondatokat! 1. 3:33 Normál görögök városállamokban éltek amiket

Részletesebben

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 13. Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 1. Tedd időrendi sorrendbe egy ókori görög fiú életének eseményeit! Írj sorszámot a négyzetekbe! írni-olvasni tanulás olajfakoszorú kifüggesztése

Részletesebben

Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal II.

Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal II. 1. 10.03. Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal 2. 10.10. II. Az oktatáselmélet kialakulása - történelmi előzmények (1) Őskor: primitív

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Doktori tézisek Fügedi Balázs Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Sporttudományi Doktori Iskola

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

Anyanyelvi nevelés a tudományos játékban. Készítette: R. Toma Kornélia főiskolai docens Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar Sárospatak, 2015

Anyanyelvi nevelés a tudományos játékban. Készítette: R. Toma Kornélia főiskolai docens Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar Sárospatak, 2015 Anyanyelvi nevelés a tudományos játékban Készítette: R. Toma Kornélia főiskolai docens Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar Sárospatak, 2015 Comenius anyanyelvi nevelés terén megfogalmazott állításai,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória SZAKDOLGOZAT Czibere Viktória Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtárinformatikai Tanszék A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának sajátosságai különbözı életkori csoportokban Témavezetı:

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Pedagógiai elméletek és irányzatok

Pedagógiai elméletek és irányzatok BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM TÁVOKTATÁSI KÖZPONT PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely Pedagógiai elméletek és irányzatok jegyzet 2. félév dr. Péter Lilla

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Lipták Katalin Ph.D. hallgató Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Világgazdaságtani Tanszék Eddigi kutatásaim eredményeképpen a közgazdasági

Részletesebben

Istoria pedagogiei Îndrumător de studiu pentru anul I.

Istoria pedagogiei Îndrumător de studiu pentru anul I. Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Departamentul de Pedagogie și Didactică Aplicată Extensia Satu Mare Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Részletesebben

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA. Javítási-értékelési útmutató

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA. Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA Javítási-értékelési útmutató 1. Sorolja korszakokhoz a következő filozófusokat! Írja a nevüket a megfelelő

Részletesebben

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája Kora modern kori csillagászat Johannes Kepler (1571-1630) A Világ Harmóniája Rövid életrajz: Született: Weil der Stadt (Német -Római Császárság) Protestáns környezet, vallásos nevelés (Művein érezni a

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Pedagógiai alapfogalmak. Dr. Nyéki Lajos 2015

Pedagógiai alapfogalmak. Dr. Nyéki Lajos 2015 Pedagógiai alapfogalmak Dr. Nyéki Lajos 2015 Pedagógia Az ókori görög nevelés fogalom a) agógé - fegyelmezés b) trophé ápolás a hetedik életévig c) paideia a szabad görög fiúgyermek testi és szellemi nevelése

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató Itt található a neten (a link csak egy sorba írva lesz mûködõképes!): http://www.energiakozpont.hu/palyazat/palyazath/palyazath_body/kiop2004/kiop2004_body/kiop2004_eselyegy.htm

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú támogatási szerzıdés 6.5.2-es "Tanulói hálózatok, hálózati modellek mint az iskolafejlesztés eszközei" címő elemi projekt Tapasztalatok és lehetıségek a kulcskompetenciáknak

Részletesebben

Kurzuskód ANDB-101L. Szak és szint BA Képzési forma levelező

Kurzuskód ANDB-101L. Szak és szint BA Képzési forma levelező Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Tel.: 461-4552, fax.: 461-4532 E-mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 I Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 A család és ezen belül elsısorban a gyermek sokoldalú védelme olyan alapvetı követelmény, amelyet a társadalom

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7.

PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7. PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7. A PROJEKT TÁRGYA: Erkel Ferenc életének és korának megismertetése, feldolgozása, bemutatása születésének 200. évfordulója alkalmából.

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2005. május 11-én került

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032 Hatályos: 2010. szeptember 01. napjától, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott 214/2010. (VIII.26.) számú önkormányzati határozatával visszavonásig. JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010.

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról

Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY Készítették: Göncz Borbála Király Gábor Klenner Zoltán Lengyel György Melegh Attila Tóth Lilla Várnagy Réka Vépy-Schlemmer

Részletesebben

Iskolai szexuális nevelés

Iskolai szexuális nevelés Iskolai szexuális nevelés Dr. Forrai Judit Dr. Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Emberi kapcsolatok, szerelem, szex Szerelmi-szexuális vágyak motivációi Szerelmesnek lenni Tartozni valakihez Szexuális

Részletesebben

MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY. I. forduló 2012/2013

MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY. I. forduló 2012/2013 MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY I. forduló 2012/2013 A versenyzı neve: A versenyzı iskolája: Felkészítı tanára: Elérhetı pontszám: 100 pont Elért pontszám: Kedves Versenyzı! Szeretettel köszöntjük mint a megyei

Részletesebben

Jelentés. a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetérıl

Jelentés. a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetérıl NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA H-1051 Budapest, Nádor u. 22. www.kisebbsegiombudsman.hu Iktatószám: NEK-411/2011. Jelentés a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M PÁLYÁZAT AZ ÁDÁM JENİ ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETİI MUNKAKÖRÉRE KÉSZÍTETTE: REGİSNÉ NYIRİ ILDIKÓ SZIGETSZENTMIKLÓS 2013. MÁJUS 24. 1 VEZETİI PROGRAM SZAKMAI HELYZETELEMZÉS Tíz

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

Elıszó 1 ELİSZÓ A könyv, amit a Tisztelt Olvasó a kezében tart, az új Országgyőlés alakuló ülésére készült. Elsısorban az Országgyőlés tagjainak, különösen a most elıször megválasztott képviselıknek a

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

II. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési és Stratégiai Terv (2007-2013) által támogatott fejlesztési irányok... 194 A horizontális politikák:...

II. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési és Stratégiai Terv (2007-2013) által támogatott fejlesztési irányok... 194 A horizontális politikák:... Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 BEVEZETÉS... 7 A TERÜLETI ALAPON SZERVEZETT GAZDASÁG STRUKTÚRÁJA... 15 1. Bevezetés... 15 2. A területi rendszerő gazdaság irányításának alapjai... 16 3. A területi

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében

Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében Az állampolgári jogok országgyőlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény (Obtv.) az országgyőlési biztost a hatóságok,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ I A szabad bevándorlást támogató klasszikus érv így hangzik: Ha minden más változatlan, a vállalkozások oda mennek, ahol olcsó a munkaerı, a munkavállalók

Részletesebben

A 3. országos kompetenciamérés (2004) eredményeinek értékelése, alkalmazása iskolánkban

A 3. országos kompetenciamérés (2004) eredményeinek értékelése, alkalmazása iskolánkban FAZEKAS MIHÁLY FİVÁROSI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A 3. országos kompetenciamérés (2004) eredményeinek értékelése, alkalmazása iskolánkban 1. Elızetes megjegyzések A száz oldalas Vári Péter

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A L A P S Z A B Á L Y (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) amely a hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény alapján készült az alábbiak szerint I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A hegyközségi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2. Kf.27.185/2007/6. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a Forever Living Products Egészségügyi Élelmezési és Kozmetikai Termékeket Forgalmazó Kft. (Budapest) felperesnek

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév Filozófia - Első forduló Megoldások

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév Filozófia - Első forduló Megoldások Oktatási Hivatal Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév Filozófia - Első forduló Megoldások 1. A következő állítások három filozófusra vonatkoznak. Az állítások számát írja a megfelelő

Részletesebben

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén P7_TA(2011)0082 Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása Adók és a fejlesztés Együttmőködés a fejlıdı országokkal

Részletesebben

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Pilis 2008. 1. Iskolánkról Bevezetı Pilis település Budapest Cegléd között a fıvárostól délkeleti irányban 46 kilométer távolságra fekszik. Lakóinak száma:

Részletesebben

A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE

A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE Az ifjúsági információs és tanácsadó iroda humánszolgáltató intézmény, amely alapellátás jellegő információs és

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

2008. 1. Mi a különbség a zsákmányoló és a termelı életmód között?

2008. 1. Mi a különbség a zsákmányoló és a termelı életmód között? 1. Mi a különbség a zsákmányoló és a termelı életmód között? A zsákmányoló ember a természettıl vette el a javakat. Fı foglalkozása a győjtögetés, halászat és vadászat volt. A termelı ember maga állította

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

Fogalmak. 9. Történelem

Fogalmak. 9. Történelem Fogalmak 9. Történelem Polisz: görög városállam. A városból és közvetlen környezetéből állt. Kialakulásakor a földdel rendelkező tulajdonosok politikai közössége, majd a tulajdon sokfélesége mellett a

Részletesebben

Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István: Idıfelhasználás és életmód

Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István: Idıfelhasználás és életmód Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István: Idıfelhasználás és életmód (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István (1990):

Részletesebben

Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1.

Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1. Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1.3 Az iskola feltételrendszere...8 1.3.1 Személyi feltételek...8 1.3.2

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve

Részletesebben

Kenessey Albert Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Gerjen HEFOP 2.1.5. Készült a Humánerıforrás-fejlesztı Operatív Program támogatásával

Kenessey Albert Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Gerjen HEFOP 2.1.5. Készült a Humánerıforrás-fejlesztı Operatív Program támogatásával enessey Albert Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Gerjen HEFOP 2.1.5 észült a Humánerıforrás-fejlesztı Operatív Program támogatásával Tanulási képességek fejlesztése Adaptáció A bátai általános

Részletesebben

A nevelés lehetősége és szükségessége. Dr. Nyéki Lajos 2016

A nevelés lehetősége és szükségessége. Dr. Nyéki Lajos 2016 A nevelés lehetősége és szükségessége Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés A nevelésnek nyilvánvaló feltétele az, hogy az ember nevelhető, alakítható legyen. Minden nevelési szándékú tevékenység eleve feltételezi

Részletesebben

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı -1- Az Intézmény jellemzıi adatai

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-162/2008/043. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a JYSK Kereskedelmi Kft. Budapest és a JYSK Holding A/S Dánia ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása,

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Bevezetés az asztrológiába. Mi az asztrológia? Meddig terjed az érvényessége?

Bevezetés az asztrológiába. Mi az asztrológia? Meddig terjed az érvényessége? Bevezetés az asztrológiába Ez a munka nem jöhetett volna létre Hajnal Albert máig kiadatlan munkájának, az Astrosophia Hermetica címő tanulmány kéziratának, ennek a nagyszerő, egységes, jól szerkesztett,

Részletesebben

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július ÚNYI ÚJSÁG XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július T A R T A L O M Fejezetek Úny község történelmébıl Óvodai hírek Iskolai hírek Testületi Tallózó Anyakönyvi hírek Berhidai

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után

A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után Dr. Kovács Zoltán 1 A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után A címben jelzett városi táj alatt a városok belsı terének természeti, épített (mőszaki), gazdasági és társadalmi elemekbıl

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Magyarország Szabadság Alkotmányának irányelvei a globalista szocialista-kommunizmus és a liberáliskapitalizmus föderációját a természetes értékrend szerinti konföderációval felváltó

Részletesebben

A Program készítéséért felelıs:

A Program készítéséért felelıs: Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Környezetvédelmi Programja 2011-2016 évekre Budapest, 2011. 1 A Program készítéséért felelıs: Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata A Program elkészítésében

Részletesebben

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában ECOSTAT és a 135 éves Népszava jubileumi Konferenciája: Lehetséges felzárkózási pályák Magyarországon Stratégiai forgatókönyvek 2008-2020 Budapest, 2008. november 27. Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk

Részletesebben

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május Gulyás Emese Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1 2010. május A közvélemény-kutatás a Tudatos Vásárlók Egyesülete, az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

Szociológiai Szemle 2002/4. 131 142. Simonyi Ágnes CSALÁDOK PEREMHELYZETBEN VÁROSON ÉS FALUN. A kutatásról

Szociológiai Szemle 2002/4. 131 142. Simonyi Ágnes CSALÁDOK PEREMHELYZETBEN VÁROSON ÉS FALUN. A kutatásról Szociológiai Szemle 2002/4. 131 142. Simonyi Ágnes CSALÁDOK PEREMHELYZETBEN VÁROSON ÉS FALUN A kutatásról Ez a tanulmány 120, 1999-2001-ben készült családi esettanulmány tapasztalatait foglalja össze.

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben