NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA"

Átírás

1 NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Jóváhagyva: 197/2007. (IX.27.) sz. KT határozat 1

2 BEVEZETŐ Az egyenlő bánásmód elveinek betartása, a társadalmi egyenlőtlenség csökkentése társadalmunk és az Európai Unió elvárásai alapján elsősorban a települések feladata. Az Országgyűlés elismerte minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára, valamint kinyilvánította, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami feladat. Tekintettel az Alkotmány idevonatkozó rendelkezésére - 70/A. - ának (3) bekezdése szerint "a Magyar Köztársaság a jogegyenlôség megvalósulását az esély-egyenlôtlenség kiküszöbölését célzó intézkedésekkel segíti" - a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire, és az Európai Közösségi jog vívmányaira az Országgyűlés megalkotta az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvényt. E törvény bevezeti a köztársasági esélyegyenlőségi program fogalmát, amelynek célja, hogy megelőzze a hátrányos megkülönböztetést, elősegítse az egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, amely helyi szinten elsősorban az önkormányzati intézmények feladata. A törvény ában foglaltak szerint a települési önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programot fogadhat el, amelyben elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az esélyegyenlőséget elősegítő irányokat. Az önkormányzati közoktatási esélyegyenlőségi program tartalmazza a települési önkormányzat által ellátott közoktatási feladatokkal kapcsolatos célokat és végrehajtásuk tervezett ütemezését. E program célja, hogy a város minden tanköteles korú lakójának elérhetővé tegye a közoktatást, biztosítsa a hátrányos helyzetű, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó, valamint a sajátos nevelési igényű, fogyatékkal élő gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét az élet minden területén. ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS 1. NYERGESÚJFALU VÁROS TÁRSADALMI - GAZDASÁGI HELYZETE FÖLDRAJZI HELYZET, DEMOGRÁFIA Nyergesújfalu Komárom Esztergom megyében, az Esztergom - Nyergesújfalu kistérségben, a budapesti agglomerációs gyűrű északi övezetében fekvő Ister - Granum Eurorégió déli határán, a 10- es számú főközlekedési út mentén fekszik. Az 1989-ben városi rangra emelt település állandó népessége fő (2007. január 1.) Társadalmi jellemzőit tekintve: a népmozgalmi adatok országos viszonylatban megyénkben kedvezőek. A születések és a halálozások egyenlegéből adódó természetes fogyás üteme kissé mérséklődött. 2

3 Az élveszületések száma 2004-ben 83 fő, 2005-ben 64 fő, majd a 2006-os 59 fős eddigi mélypontot követően emelkedést mutat (2007. I. félév: 45 fő) és január 1-je között között 7 fővel gyarapodott a város népessége. A jövőre nézve kedvező, hogy a település méretéhez viszonyítva nagy volumenű lakásépítések indultak, szociális bérlakások épültek, és az ipari park is benépesült. A Duna menti urbanizálódó térség településén ugyan az ipar túlsúlya és a lakosság heterogén összetétele a jellemző, azonban a tradicionálisan Nyergesújfaluhoz kötődő családok körében jelen van az újjászerveződő nemzetiségi lét megőrzésére irányuló törekvés, a nyelv megőrzése, elsajátítása. A legutóbbi népszámlálás adatai szerint három kisebbség lelhető fel: cigány (0,4%), német (2,6%), szlovák (0,5%). 2 GAZDASÁG A foglalkoztatás szempontjából előnyös helyzetű Közép-Dunántúl megyéi között a legkedvezőbb Komárom-Esztergom megye munkanélküliségi rátája: 6.3%. Esztergom, Dorog és Nyergesújfalu térségében az utóbbi évek foglalkoztatottsági helyzetét az iparban relatív munkaerőhiánya jellemzi. A Munkaügyi Központ kirendeltségei számos eszközzel igyekeznek a foglalkoztatást támogatni (képzések, vállalkozóvá válás támogatása, bértámogatás, közhasznú foglalkoztatás támogatása, stb.) A keresők többsége ma is az iparban dolgozik, bár a helyben foglalkoztatottak aránya jelentősen visszaesett a 60-as években alapított nagyvállalatok létszámcsökkentései során. A szektor munkavállalóinak zöme Esztergom, Dorog és Komárom ipari parkjaiba ingázik, de a helyi ipari parkban is megindult a termelés. Helyben az egészségügyi, szociális, kulturális szolgáltatások munkaerőigénye mellett kimagasló a kereskedelemben foglalkoztatottak száma. ISKOLÁZOTTSÁG Iskolázottsági mutatóit tekintve: felsőfokú végzettségű lakosainak száma hatszáz felett van, a éveseket tekintve a legalább érettségizettek aránya meghaladja a 40%-ot. A felsőfokú végzettségűek arányának rohamos növekedése kevésbé érzékelhető, mivel általános jelenség a jól képzett fiatalok elvándorlása, amely Budapest közelségének köszönhető. Ugyanakkor kisebb arányban megfigyelhető a fővárosból ide irányuló letelepedési tendencia. Tágabb földrajzi környezetére és az oktatásügy felsőbb szintjeire is kitekintve megállapítható, hogy kistérségi szinten az intézményrendszer alsó és legfelső lépcsőjénél sűrűsödnek a problémák. Az alapszintű oktatás technikai hátterének biztosítása és szakemberekkel való ellátása a kisebb településekben, községekben és általában a városokon kívüli területek intézményeiben nehézségekbe ütközik, s ez visszahat az oktatás színvonalára is. Az alapfokú oktatás infrastrukturális és szakember problémái a térség vidéki területein hátráltatják az új kezdeményezések megjelenését, befogadását. Valószínűleg ezért volt jelentős az elmúlt időszakban szomszédos Bajót községből Nyergesújfalura járó általános iskolások száma (40 fő körül). 1 Népességnyilvántartás és a védőnők adatai 2 KSH,

4 Az oktatási infrastruktúra legnagyobb hiányossága a felnőttképzés és átképzés rendszerének kialakulatlansága, fejletlensége. A képzési struktúra és a munkaerőpiac közötti feszültségek kezelése nem megoldott. Az oktatási intézmények nem fordítanak megfelelő figyelmet a felnőttképzésre, az élethosszig tartó tanulás intézményei kialakulatlanok. A problémák enyhítésében kiemelendő a civil szervezetek tevékenysége. Nyergesújfalun a mozgáskorlátozottak, illetve a sérült gyermekek, valamint fiatalok egyesülete, otthona működik (1.sz. táblázat). Valamennyi közoktatási intézmény működtet alapítványt, amelyek az iskolai rendezvények szervezését, a hátrányos helyzetű gyermekek különböző programokon való részvételét hivatottak támogatni. 1. sz. táblázat: Nyergesújfalu közoktatáshoz és az esélyegyenlőség előmozdításához kapcsolódó tevékenységet is ellátó civil szervezetei TEVÉKENYSÉG/ SZERVEZETEK SZÁMA ÖSSZESEN KÖZOKTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGET IS ELLÁTÓ SZERVEZETEK Egészségügyi 3 Életút Egyesület (sérült fiatalok napközbeni ellátása), Segítő-társ Alapítvány (sajátos nevelési igényű gyermekek segítése). Cukorbeteg Klub Hagyományőrző 1 Alkotóház Egyesület (hagyományápolás) Korosztályt tömörítő 1 Szent István Cserkészcsapat, Római Katolikus Egyházközség hittanköre Kulturális 2 Pinocchio Bábcsoport, Kernstok Művészkör Oktatási 1 Számítástechnikai Önképzők Egyesülete Sport 2 Zoltek SE, Eternit SE Szabadidős 3 Total Dance, Atlantis, Holdfény Mazsorett tánccsoportok Szociális 2 Vöröskereszt Városi Szervezete, Szamaritánus Alapítvány Település hagyományait ápoló 1 Nyergesújfalu Baráti Köre OKTATÁS Nyergesújfalu Város Önkormányzatának fenntartásában 5 óvodakörzetben 3 óvoda (részben óvodafenntartó társulásban), egy általános iskola (négy telephelyen, szintén intézményi társulás formájában) látja el a város és Bajót község alapfokú nevelési-oktatási feladatait. Társulásban működik a Pedagógiai Szakszolgálat is, négy település és a megyei önkormányzat részvételével. Alapfokú művészeti oktatás a megyei fenntartású zeneiskolában, középiskolai nevelés-oktatás egyházi fenntartású gimnáziumban folyik (6 és 8 évfolyamon). 4

5 Az integrált nevelés-oktatás feladatait óvodában gyógypedagógiai asszisztensek a pedagógiai szakszolgálat szakemberei segítségével látják el; az iskolában az integráció mellett enyhe és középsúlyos értelmileg sérült tanulók szegregált nevelése-oktatása is folyik. KÖZMŰVELŐDÉS Városunkban egy önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény működik több telephelyen. A város település-szerkezetének jellemzője, hogy nincs vonzó központi része (hosszan, elnyúlva fekszik a Duna vonalában), s jól körülhatárolható, kifejezetten szabadidős elfoglaltságok céljára épült színterekkel nem rendelkező lakóövezetekből áll. A lakosság kulturális igényei rendkívül differenciáltak, és a feladatellátást nehezíti a település tagoltsága is. A városi események, rendezvények, ünnepek megünneplésében részt vesznek az intézmények, a civil szervezetek és a polgármesteri hivatal. Az intézmények főképp alapítványuk, valamint a szülők és vállalkozók segítségével valósítják meg rendezvényeiket; a civil szervezetek rendezvényeit esetenként teljes mértékben, nagyobb rendezvények esetében részben az önkormányzat támogatásával valósítják meg. A támogatást pályázatok benyújtásával igényelhetik. A koncepcióra épülő közművelődési rendelet meghatározza Nyergesújfalu Város Önkormányzatának közművelődési feladatait. Cél, hogy elősegítse a városban élők kulturális életének fejlesztését, művelődési kezdeményezéseit, a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra kialakítását mindezeket az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva. Kulturális életünket gazdagítják testvérvárosi kapcsolataink a németországi Karlsdorf-Neuthard és Neu Wulmstorf településekkel, valamint jól működő kontaktus van a felvidéki Muzslával. SPORT, EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD Városunkban nagy hagyománya van a sportnak. Sportegyesületek: Zoltek és Eternit SE, Villa Nova Egyesület, Négy Égtáj Szabadidős Egyesület. A sportlétesítmények köréhez tartozik a gimnáziumhoz kapcsolódó sportcsarnok és az általános iskolai (csarnokszerű) tornatermek, valamint a tanuszoda. A sportolási, szabadidős tevékenység több ága megtalálható városunkban, mindenki egyéni képességeinek, kedvének megfelelően választhat. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI RENDSZER Szociális segélyezés: az önkormányzat biztosítja a jogszabályban meghatározott rendszeres megélhetést nyújtó segélyeket (rendszeres szociális segély, ápolási díj), a meghatározott szükségletekhez igazodó támogatásokat (lakásfenntartási támogatás, temetési segély), valamint az eseti segélyeket (átmeneti segély), gyermekvédelmi ellátásokat. (Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselői-testületének többször módosított 19/2004. (X.29.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény által szabályozott pénzben és természetben nyújtandó szociális ellátások helyi szabályairól szóló számú rendelet módosításáról.) 5

6 A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, valamint a keretében most felálló támogató szolgálat Lábatlan és Nyergesújfalu társulásában működik. 2. HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CSOPORTOK A HELYI KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSBAN Az oktatási rendszer funkciói 3 közül a társadalmi integráció biztosítása a társadalmi integritást veszélyeztető problémák kezelésében nyilvánul meg. A társadalmi leszakadás, a gyermekszegénység ugyan a már említett, kedvező munkaerő-piaci feltételek miatt nem jellemző a városra, viszont nagyobb arányban fordul elő a közoktatási intézményfenntartó társulásban lévő Bajót község területén. Nyergesújfalun a kevés számú, halmozottan hátrányos körbe tartozó gyermekek köre a két lakótelepre, de leginkább az Eternit lakótelepre koncentrálódik. Itt a hátrányos, ill. a halmozottan hátrányos helyzet fogalmának, feltételeinek jogszabályi módosításáig 70%-ban jelölték a hátrányos helyzetű tanulók arányát, azóta ez az arány csökkent, jelenleg mintegy 40% tartozik ebbe a körbe, ezen belül a halmozott kategóriába az eterniti városrészben élő diákok közül 14, a Bajótról bejárók közül 3 fő. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK, TANULÓK Ez év júliusában a közoktatási törvény módosítása újraszabályozta a fogalmat, mert a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus, kóros aktivitászavar tanulók kikerülnek az SNI-sek közül tól ezek a gyerekek a közösségi életbe való beilleszkedést elősegítő rehabilitációs célú foglalkozásra jogosultak a nevelési tanácsadó, az óvodai és iskolai oktatás keretében melyhez a támogatást, a nevelési tanácsadót, illetve rehabilitációs bizottságot fenntartó önkormányzat igényelheti. Az e körbe tartozó gyermekek emberi szükségleteiket sajátos módon, eltérő eszközökkel, szakemberigénnyel, különleges eljárásokkal képesek kielégíteni. Nevelésük-oktatásuk során különösen fontos a kedvező tulajdonságok, személyiségjegyek, képességek erősítése, az adott fogyatékosság következményeinek leküzdése érdekében. A sikeres nevelő-oktatómunka kulcsai esetükben: ALKOTÓTEVÉKENYSÉG SPORT KOMMUNIKÁCIÓS KÉPESSÉGEK ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS OKTATÁSI SEGÉDESZKÖZÖK, KÜLÖNÖSEN AZ INFORMATIKAI ESZKÖZÖK 3 Halász Gábor (2001): Az oktatási rendszer. Műszaki Könyvkiadó, Budapest,

7 ELFOGADÁS AKADÁLY-MENTESÍTÉS /KÖZLEKEDÉS, INF. ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA TERÜLETÉN/ A közoktatási törvény 86. (1) (2) bekezdései szerint a községi, városi, a fővárosi és a megyei jogú városi önkormányzat köteles gondoskodni a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásról is, amennyiben azok a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetők, oktathatók. A Benedek Elek Óvodában jelenleg is folyik sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése. Az iskola a HEFOP-pályázat keretében megvalósult S-Modell programban vett részt, és felkészült pedagógusokkal folytatja az integrációt. ROMA GYERMEKEK, TANULÓK A roma népességre vonatkozóan kevés hivatalos adat áll rendelkezésünkre. Országos viszonylatban az iskolázottság területén jelentős hátrányokkal néznek szembe; alapfokú intézményekben lemorzsolódásuk, magántanulóvá minősítésük aránya magasabb, mint az átlag. Nagyságrendekkel kisebb arányban kerülnek a közép- és felsőfokú oktatásba. 4 A Nektv (2) bekezdése alapján "a cigány kisebbség iskolázottságbeli hátrányainak csökkentése érdekében sajátos oktatási feltételek teremhetôk". Ezen törvényhelyek lehetôvé teszik felzárkóztató program indítását kifejezetten a cigány kisebbséghez tartozók számára. A Nektv. 7. (1) szerint "valamely nemzeti, etnikai csoporthoz, kisebbséghez való tartozás vállalása és kinyilvánítása az egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga". Nyergesújfalun a 2001-es népszámlálási adatok szerint a lakosság 0.4 %-a vallotta magát roma származásúnak. Ezek az adatok megbízhatatlanok, mivel a legtöbb roma származású ember nem vallja magát romának. Ebből következően nehezen mérhető a lemorzsolódási, stb. arány esetükben. A lakosság mintegy 2-3 %-át alkotják a roma származásúak. A roma lakosság szociális helyzetére a fentieknek megfelelően nincsenek pontos mutatók, azonban megállapítható, hogy az elsősorban az eterniti városrészben élő roma népesség átlagos életszínvonala, lakhatási körülményei, egészségi állapota nem mutat jelentős eltérést az iparban dolgozó/dolgozott társadalmi rétegen belül. Az itt élő roma embereket a mindenhol tetten érhető előítéletek és a fizikai munkához való kényszerű elkötelezettség miatt nyilvánvalóan érzékenyebben érintette a gyárbezárás (Eternit), a létszámleépítések (Vasbeton, Cementgyár), általában a nehézipar visszaszorulása. A roma társadalmi beilleszkedése nagymértékben függ iskolázottsági szinttől, így pozitívumként mondható el, hogy javultak az arányok az általános iskola elvégzését tekintve, illetve a középfokú végzettségűek száma is nőtt. Az iskolázottság javítása mellett a cigány kultúra ápolására és az identitásuk megőrzésére is hangsúlyt kellene fektetni, ami a kulturálisan is asszimilálódott nyergesi cigányság esetében már nehéz feladat. 4 5 Roma integráció Évtizede Program, évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 7

8 A szociális szféra szakembereinek tapasztalata alapján Bajót község esetében már érzékelhetőbbek a cigányságot érintő hátrányok szociokulturális jellegzetességekből adódó társadalmi lemaradás, alacsony jövedelmi viszonyok, rossz lakáskörülmények kölcsönösen erősítik egymást Önkormányzatunk a közhasznú- és közcélú foglalkoztatás kihasználtságával erősíti munkavállalási esélyeiket. A cigány kisebbségi önkormányzatnak nagy szerepe van a felzárkóztatásban: az önkormányzattal együttesen programokat szervez a romák szociális helyzetének, foglalkoztathatóságának és iskolai esélyegyenlőségének javítására (továbbképzés, táboroztatás, ösztöndíj-program, identitást erősítő kulturális rendezvények). Kistérségi szinten sor került a romaságot érintő helyzetfelmérés és cselekvési terv kidolgozásának elindítására. Kiemelten fejlesztendő területek: ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ-KÉPESSÉG ÉLETMÓD EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAI A TÖBBSÉGI TÁRSADALOMBA VALÓ BEILLESZKEDÉS ÉRDEKÉBEN KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS AZ ETNIKAI IDENTITÁS ERŐSÍTÉSÉRE RUGALMASABB MUNKAVÉGZÉS A TANÓRÁN INFORMATIKAI, SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE ALAPVETŐ ANYAGI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA az oktatási szolgáltatás igénybevételéhez (Pl.: ruházat) NÉMET NEMZETISÉG A szociális hátrányok nem jellemzőek, viszont nehéz feladat a hagyományok ápolása és megőrzése, a nemzetiségi kultúra, valamint a nemzetiségi illetve a német nyelv ápolása. A nemzetiségi nevelésoktatás területén szükség lenne az óvodai kiscsoportos nyelvgyakorlásra, ami fős csoportlétszámokkal nehézséget okoz. A nemzetiségi oktatásban dolgozó pedagógusok közül alig néhányan rendelkeznek nemzetiségi szakos végzettséggel; ösztönzésük nem megoldott, a szemléltetőeszközök mennyisége kevés. A nemzetiségi találkozókon való részvétel az óvodák vonatkozásában rendszeres. A hagyományőrző civil szervezetek hiánya jellemző, egy népdalkör működik nyugdíjas szervezet keretében. A helyi nemzetiségi közösség újraélesztésében, megszervezésében a kisebbségi önkormányzatok a legtöbb településen meghatározó szerepet játszanak, de minden erőfeszítés és eredmény sikerét veszélyezteti az asszimiláció, a hagyományos közösségek felbomlása. 8

9 ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Azt hiszed, ha megérted az egyet, meg kell értened a kettőt is, mert egy meg egy az kettő. De meg kell értened a meg-et is. Ősi szufi tanítás Jelen dokumentum a közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzésének adatai és megállapításai alapján készült. A helyzetelemzés a lábjegyzetekben megjelölt forrásból származó adatokon, az egyes csoportokkal kapcsolatos észrevételek a Program összeállításában vélemény-nyilvánításra felkért szervezetektől származó információkon alapszik. Nyergesújfalu Város Önkormányzata az Alkotmány szellemének, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény előírásainak megfelelően, és a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény esélyegyenlőséget biztosító, azt előmozdító előírásainak figyelembe vételével és betartásával az alábbi Közoktatási Esélyegyenlőségi Programot fogadja el: I. ÁLTALÁNOS CÉLOK A Közoktatási Esélyegyenlőségi Program célja A fenti jellemzőket, valamint a évi CXXV. törvény előírásait figyelembe véve, Önkormányzati Közoktatási Esélyegyenlőségi Program célja a helyi viszonyokhoz igazodó, a bármilyen szempontból hátrányos helyzetben élő nyergesújfalui és bajóti gyermekeket, tanulókat segítő, támogató feladatok rendszerezése, ütemezése, az eddig jól bevált hagyományok megőrzésével, megtartásával. Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében különös figyelmet kell fordítani minden infrastrukturális és szakmai fejlesztés támogatása esetén a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatási helyzetére a beruházásban, fejlesztésben. Kiemelten fontos az érintett intézmények oktatásszervezési gyakorlatának áttekintésével, illetve az intézmények tanulói összetételének összehasonlításával annak vizsgálata, hogy érvényesül-e a településen a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlősége előmozdításának elengedhetetlen feltétele - az egyenlő hozzáférés biztosításán túl - olyan támogató lépések, szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik meglévő hátrányaikat, javítják iskolai sikerességüket. 9

10 Ezen belül: - Összetartó, szolidáris, a hátrányos megkülönböztetéstől mentes intézményi légkör, ezáltal a helyi társadalom erősítése. - Összehangolt együttműködés a közoktatási, közművelődési, szociális igazgatási, iskolaegészségügyi, gyermekjóléti tevékenység-rendszerben. - Egyenlő bánásmód biztosítása a hátrányos helyzetű tanulók, gyermekek számára. /Az esélyegyenlőség mellett használandó a méltányosság fogalma, tekintve, hogy ha a tanulóknak nyújtott körülményekben el is érhető az egyenlőség, a családi háttérből fakadó különbségek miatt a felkínált lehetőségek kiaknázásában az esélyek egyenlősége ténylegesen akkor sem valósulna meg. Tehát a hátrányos helyzetű tanulók számára az azonos feltételek nem jelentenek megoldást, bár a valóságban az azonos körülmények sem teljesülnek. Az egyenlőtlenségekről való közgondolkodás azonban még ma is inkább az ugyanazt mindenkinek elvét követi hazánkban. 6 / - Az alapfokú nevelés-oktatási szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. II. FELADATOK INTÉZMÉNYTÍPUSONKÉNTI ÜTEMEZÉSE RÖVID TÁVÚ, 2007/2008-BAN MEGJELÖLT HATÁRIDŐVEL, MAJD FOLYAMATOSAN MEGVALÓSÍTANDÓ CÉLOK ÉS VÁRT EREDMÉNYEK Minden intézményre vonatkozólag: A közoktatásban megvalósítandó egyes további esélyegyenlőségi feladatok meghatározása és végrehajtása az érintett intézmények feladata. A speciális feladatok és célok meghatározását, valamint a végrehajtásuk módját jelen program figyelembe vételével - az intézmények legkésőbb december 31-ig intézményi esélyegyenlőségi programban határozzák meg. Az intézményi programokban szerepeljen az átlagtól való eltérés másik iránya, a kiválóság, a rendkívüli adottság és teljesítmény, mivel ez is kihívás elé állítja a város intézményeit, pedagógusait. Felelős: intézményvezetők Határidő: 2007.december 31. A/ ÓVODA CÉL: A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐ CSALÁDOK GYERMEKEINEK EGÉSZ NAPOS ÓVODAI ELLÁTÁSA, KORTÁRS CSOPORTBAN TÖRTÉNŐ NEVELÉSE, A HÁTRÁNYOS SZOCIÁLIS HELYZETBEN ÉLŐ GYERMEKEK FEJLESZTÉSE OLYAN ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM ALKALMAZÁSÁVAL, AMI INGERGAZDAG KÖRNYEZETBEN ELŐSEGÍTI AZ EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉST, FELKÉSZÍT A SIKERES ISKOLAKEZDÉSRE, 6 Liskó Ilona (2002): A hátrányos helyzetű tanulók oktatásának minősége. Új Pedagógiai Szemle, 2. sz

11 FEJLESZTI AZOKAT A KÉSZSÉGEKET, AMELYEK HOZZÁJÁRULNAK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINÉL EREDMÉNYESEBB ELVÉGZÉSÉHEZ, A TOVÁBBTANULÁSI ESÉLYEK JAVÍTÁSÁNAK MEGALAPOZÁSÁHOZ. 1.A település jegyzője a gyermekjóléti, családsegítő valamint védőnői szolgálat szakembereivel együttműködve minden évben felméri a településen az adott évben harmadik életévüket betöltő gyermekek szociális hátterét, megteremti annak feltételét, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára egész napos óvodai ellátása biztosítva legyen. A hátrányos helyzetű gyermekeknél - amennyiben jogosultak egész napos ellátásra - ez az arány érje el a legalább 90 százalékot. Határidő: minden év április 15. Felelős: jegyző 2. Az előre bejelentett távolléten kívül az óvodából nem betegség miatt hiányzó gyermekek családját legkésőbb egy hét múlva fel kell keresni, tudakolni a hiányzás okát. Amennyiben ez olyan probléma, amit az óvodavezető vagy a gyermekjóléti szolgálat orvosolni tud, azonnal intézkedik, hogy a gyermek folyamatos óvodába járása biztosított legyen. Határidő: szükség szerint, folyamatos Felelős: óvodavezetők, gyermekjóléti szolgálat vezetője 3. Helyhiány esetén a közoktatási törvény rendelkezései szerint történik az óvodai felvétel. A fenntartói szempontrendszer az óvodai beiratkozás időpontjának kihirdetésével egyidejűleg kerül nyilvánosságra. Határidő: az óvodai beiratkozás időpontja Felelős: jegyző 4. Amennyiben a gyermeknél az óvodai nevelés során sajátos nevelési igény vagy tanulási, magatartási, pszichés fejlődés zavarainak gyanúja merül fel, az óvoda gondoskodik a gyermek nevelési tanácsadóban vagy szakértői bizottságnál történő megjelenésének lehetőségéről. Az óvoda nevelési programja alapján, a rendelkezésére álló szakemberek, eszközök segítségével gondoskodik a gyermek előírt fejlesztéséről. Amennyiben a fejlesztés utazó szakember segítségével oldható meg, úgy azt igénybe veszi. Kötelezően foglalkoztatott részmunkaidős gyógypedagógus foglalkozik a kisés középső csoportos, kiemelten a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel, hogy az iskolaérettség időpontjára számuk csökkenő tendenciát mutasson. Határidő: szükség szerint, ill. a jogszabályban meghatározott határidő Felelős: óvodavezetők 5. Az óvodák minden évben szerveznek egy közös, az óvodai életet színesítő programot, ahol a gyermekeknek lehetőségük van kortársaikkal való ismerkedésre, együtt játszásra, a pedagógusoknak, 11

12 alkalmazottaknak, az óvodákkal kapcsolatban levő civil szervezeteknek, óvodai alapítványoknak tapasztalatcserére. Határidő: 2008-tól, minden év október 31. Felelős: intézményvezetők, közoktatásért felelős köztisztviselő 6. A Bóbita és a Napsugár óvoda esetében a német nemzetiségi nevelés területén minden évben kimutatás készül a kisebbségi kultúra örökítését célzó, a nyelvet az életkori sajátosságoknak megfelelően közvetítő eszközökről, információhordozó anyagokról, amelyet az intézmény megküld a helyi kisebbségi önkormányzatnak. Az érintett intézmények esetében a nemzetiségi normatíva 5%-a álljon rendelkezésre a német nyelvoktatás könyv és más hang- és képhordozó eszköz, valamint a kultúra átörökítésével kapcsolatos egyéb eszközök (pl. fellépő-ruha) vásárlására. Határidő: minden év májusa Felelős: kijelölt pedagógus 7. A partneri kapcsolat megteremtése, a szülő kapcsolatra ösztönzése érdekében - halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esetében - az iskola megkezdése előtt tájékozódjon a jövendő osztályfőnök a következő kérdésekben, és írásban rögzítse az információkat: a szülő kapcsolata az óvodával, felmerült problémák, ezek megoldása, mi teremthet bizalmi és bizalmatlansági helyzetet a szülőben, milyen gyakoriságú és intenzitású kapcsolat várható el a szülőtől. Határidő: minden év májusa Felelős: kijelölt pedagógus 8. Egészségügyi ellátás területén a fogorvosi szűrés és az ortopédiai-, valamint a hallásvizsgálat rendszeres, szervezett módja feltételeinek megteremtése. Határidő: május 31. Felelős: jegyző, intézményvezetők B/ ÁLTALÁNOS ISKOLA CÉL: JAVÍTANI AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MEGVALÓSULÁSÁT, A VÁROS ÉS BAJÓT KÖZSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TELEPHELYEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT, INFORMÁCIÓÁRAMLÁSÁT, TAPASZTALATCSERÉJÉT. ÚJFAJTA PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK MEGISMERÉSÉVEL, ELSAJÁTÍTÁSÁVAL SEGÍTENI A GYENGÉBB EREDMÉNYEKET FELMUTATÓ TANULÓK ALAPFOKÚ ISMERETEIT, MŰVELTSÉGET ELSAJÁTÍTÓ IDŐSZAKÁNAK EREDMÉNYES, SZÍNVONALAS TOVÁBBTANULÁST SEGÍTŐ ISMERETEK MEGSZERZÉSÉT. OLYAN OKTATÁSI 12

13 HELYZET KIALAKÍTÁSA, AMI MEGAKADÁLYOZZA A SZEGREGÁCIÓ KIALAKULÁSÁT, MEGSZÜNTETI A LÉTEZŐ KÜLÖNBSÉGEKET, TOVÁBBTANULÁS IDŐSZAKÁRA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK SZÁMÁRA IS BIZTOSÍTJA AZ EGYÉNI VÁLASZTÁS ÉS IGÉNY SZERINT LEGMEGFELELŐBB ISKOLA KIVÁLASZTÁSÁT. 1.A körzethatárokat kijelölő képviselő-testületi határozat alapján történő beiratkozás felmenő rendszerben kerül bevezetésre, az új szabályozás a korábbi tanulói jogviszonyt nem érinti. Az esetleges érdeksérelmek enyhítése, elkerülése érdekében széles körben határozta meg az önkormányzat a sajátos helyzet fogalmát a felvételi/átvételi eljárásban. A körzethatár módosítása a közoktatási törvénynek megfelelően nem gátolja a nemzetiségi kisebbségi nevelést-oktatást választó szülők iskolaválasztási igényének kielégítését. A felvételi körzethatárok betartását minden évben a polgármesteri hivatalba eljuttatott névsor alapján a jegyző ellenőrzi. Határidő: február 28., ill. minden év szeptember 15. Felelős: polgármester, jegyző 2. Az önkormányzat évente rendszeresen szakmai napot szervez a település pedagógusainak, intézményfenntartó által delegáltaknak, lehetőséget teremtve az esélyegyenlőségi tervek megvalósítására vonatkozó tapasztalatcserére, ellenőrzésre. Határidő: minden év novembere Felelős: közoktatásért felelős köztisztviselő 3. Az általános iskolában tanuló diákok közül tanulási nehézséggel küzdő, sajátos nevelési igényű tanulók rendszeres felülvizsgálatát folyamatosan biztosítani kell a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Az intézmény továbbképzési programjában szerepeltetni kell azokat a szakirányokat, amelyre az esélyegyenlőségi tervben jelzett területen szükség van. Határidő: október 1-jétől folyamatosan Felelős: igazgató 4. Az iskolavezető és helyettesei a tantestülettel közösen minden évben értékelik az országos kompetenciamérés eredményeit, összevetik az országos eredményekkel, amennyiben szükséges, intézkedési tervet készítenek az oktatás eredményességének javítására. Határidő: a kompetenciamérés eredményének nyilvánosságra hozatala után három hónap, ill június 30. Felelős: igazgató, az intézmény kijelölt pedagógusa 5. A tervezett esélyegyenlőségi célok elérése érdekében kommunikációs terv készül. Az önkormányzat 2008-ban a városi rendezvényterv elfogadásakor megjelöli azt a rendezvényt, ahol a hivatal dolgozói és a részt vállaló intézmények, civilek működő információs sátorban, valamint 13

14 gyermekeknek szervezett vetélkedő keretében felhívja a figyelmet a változásokra, az esélyegyenlőség fontosságára. A Hírondó októberi számában a tanévkezdéssel együtt a körzethatárok felülvizsgálatáról, változtatásáról minden évben tájékoztatást kapnak a település lakosai. A város polgárai számára ismertető anyagok, tájékoztatók kiadása a helyi média bevonásával (helyi TV, Hírmondó, intézmények faliújságai, iskolai honlap). Az óvodák kötelesek tájékoztatni az 5 éves vagy annál idősebb gyermekek szüleit a körzethatárokról. Határidő: értelemszerűen, illetve március 31. Felelős: jegyző, óvodavezetők 6. A közoktatási intézkedési terv és az önkormányzati minőségirányítási program módosítása az esélyegyenlőségi programban és a 2007-ben megvalósult intézményi átalakításoknak megfelelően. Ez az előírt véleményezési körök teljesítésével szolgálja az érintettek tájékoztatást, a tervek széles körű megismertetését, az önkormányzati dokumentumok aktualizálását. Határidő: december 31. Felelős: közoktatási bizottság elnöke, közoktatásért felelős köztisztviselő 7. A német nemzetiségi nevelés-oktatás területén minden évben kimutatás készül a kisebbségi kultúra örökítését célzó, a nyelvet az életkori sajátosságoknak megfelelően közvetítő eszközökről, információhordozó anyagokról, amelyet az intézmény megküld a helyi kisebbségi önkormányzatnak. Az intézmény esetében a nemzetiségi normatíva 5%-a álljon rendelkezésre a német nyelvoktatás könyv és más hang- és képhordozó eszköz, valamint a kultúra átörökítésével kapcsolatos egyéb eszközök (pl. fellépő-ruha) vásárlására Határidő: minden év májusa Felelős: kijelölt pedagógus 8. Együttműködési megállapodás kötése a halmozottan hátrányos tanulók által preferált középfokú intézményekkel, visszajelzés kérése a lemorzsolódásban leginkább veszélyeztetett évfolyamon nyújtott teljesítményről; az adatok rögzítése. Határidő: október 15., majd folyamatos Felelős: igazgató C./IFJÚSÁG 14

15 1.A 2000-től folyamatos városi részvétel fenntartása a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerben. Határidő: minden év augusztus 30. Felelős: Közigazgatási Osztály vezetője D./ ÁTMENET A KÖZOKTATÁSI SZINTEK KÖZÖTT: ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT / KÖZÉPSÚLYOS ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK FEJLESZTÉSE Tárgyi és személyi feltételrendszer vizsgálata az enyhe- és középsúlyos gyermekek óvodából iskolába történő átmenetének biztosítására; speciális szükségletű gyermekek ellátása kistérségi szinten az eterniti óvodaépületben. A fenti csoportok ellátása folyamatosan biztosított 3 éves kortól a kistérségben, akár integrált formában, vagy kiscsoportos fejlesztésben. Határidő: november 15. Felelős: pedagógiai szakszolgálat vezetője, polgármesteri hivatal E./ ROMA GYERMEKEK, TANULÓK A kisebbségi önkormányzattal, a szociális, egészségügyi intézményekkel együttműködve törekszik az önkormányzat a romák életminőségének javítására, a jobb lakhatási körülmények biztosítására, a testi-lelki egészségük megőrzése, az élethosszig tartó tanulás ösztönzésére. Kapcsolattartás dokumentálása fontos. Határidő: folyamatos Felelős: polgármesteri hivatal, intézményvezetők F/ INFORMATIKAI ÉS FIZIKAI AKADÁLYMENTESÍTÉS A hátrányos helyzetű csoportok információhoz való korlátlan hozzájutásának elősegítése. 1) Támogat minden, a célcsoportoknak az információkhoz és a szolgáltatásokhoz való hozzájutást segítő eszközbeszerzési pályázatot. 2) Lehetőséget biztosít olyan információs pontok kialakítására, amelyek biztosítják az eszközökkel nem rendelkező polgárok (szülők, tanulók) hozzáférését az internet-hálózathoz. Határidő: júliusától folyamatosan Felelős: polgármester, jegyző Középtávú, 2010-ig megvalósítandó célok és várt eredmények KÜLSŐ SZAKEMBEREK BEVONÁSÁVAL (PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT, TANULÁSI KÉPESSÉGET VIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG, VÉDŐNŐ, GYERMEKORVOS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, GYERMEKPSZICHOLÓGUS, CIVIL SZERVEZETEK, SZÜLŐI KÖZÖSSÉG, LEHETŐSÉG SZERINT ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZAKEMBER, KÖZOKTATÁSI SZAKÉRTŐ) ÉS A CSALÁDOKKAL VALÓ SZOROSABB EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL 15

16 ELÉRHETŐ, HOGY MINDEN GYERMEK EGYENLŐ ESÉLYEKKEL KEZDJE MEG ISKOLAI TANULMÁNYAIT. RENDKÍVÜL FONTOS AZ IDŐBEN MEGKEZDETT FEJLESZTÉS, EZÉRT NAGY HANGSÚLYT KELL ERRE FEKTETNI. EBBEN A MEGFELELŐEN KÉPZETT ÓVODAPEDAGÓGUS, VÉDŐNŐ ÉS A GYERMEKORVOS TUD SEGÍTSÉGET NYÚJTANI, HISZEN A GYERMEKKEL HÁROM ÉVES KORA ELŐTT ŐK ÁLLNAK KAPCSOLATBAN. AZ ÓVODAPEDAGÓGUSOK KÉPZÉSE, KOMPETENCIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE A MÁSIK RENDKÍVÜL FONTOS FELADAT. A PEDAGÓGUSOK ELISMERÉSE IS FONTOS, LEHETŐSÉGET TEREMTVE ARRA, HOGY KÉPESEK LEGYENEK FOLYTON VÁLTOZÓ OKTATÁSI RENDSZERBEN HELYTÁLLNI. TRÉNINGEK SZERVEZÉSE, SZAKMAI SIKEREK ELISMERÉSI, JUTALMAZÁSI RENDSZER KIDOLGOZÁSA, LEHETŐSÉG A SZAKMAI ÖNMEGVALÓSÍTÁSRA. A/ ÓVODA AZ I. PONTBAN JELZETT CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSA A NAPI MUNKA RÉSZEKÉNT FOLYAMATOSAN TELJESÜL, A FELELŐSÖK ÉS ELJÁRÁSRENDEK BEÉPÜLNEK A NAPI RUTINBA. VALAMENNYI HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEK ÓVODAI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜL, KÜLÖNBÖZŐ KIEGÉSZÍTŐ KÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ PEDAGÓGUSOK SEGÍTIK A HÁTRÁNYOK LEKÜZDÉSÉT, AZ ÓVODAI ELLÁTÁS FOLYAMÁN FELISMERT PROBLÉMÁK KEZELÉSÉT. AZ IDŐBEN MEGKEZDETT FEJLESZTÉS BIZTOSÍTJA A GYERMEKEK EREDMÉNYES ISKOLAKEZDÉSÉT, A RÉSZKÉPESSÉGZAVARRAL KÜZDŐ GYERMEKEK SZÁMA A FEJLESZTÉSEK EREDMÉNYEKÉNT CSÖKKENŐ TENDENCIÁT MUTAT. A TÖRVÉNYBEN SZABÁLYOZOTT FELÜLVIZSGÁLATOKNAK AZ ÓVODA ÜTEMTERV ALAPJÁN ELEGET TESZ. A MUNKAPIACI BEILLESZKEDÉST CÉLZÓ PÁLYÁZATI FORRÁSOKKAL A CSALÁDOK HELYZETÉT SEGÍTI AZ ÖNKORMÁNYZAT. Határidő: folyamatos Felelős: intézményegységenként kijelölt munkatárs, gyermekvédelmi felelős. 1. Szükséges az igénybevétel miatt folyamatosan amortizálódó, az esélyegyenlőséget elősegítő eszközök, felszerelések korszerű, a kor követelményeinek megfelelő pótlása, ehhez pályázati források felhasználása. Határidő: folyamatos Felelős: önkormányzat 2. Jelen pillanatban minden óvodába és az iskolába is járnak halmozottan hátrányos és SNI gyerekek is. Több gyermek esetén fontos, hogy arányosan legyenek elhelyezve a csoportok összeállítása során. Iskolában az egyes csoportok között sem lehet nagyobb 25%-nál a halmozottan hátrányos tanulók aránya. Felelős: intézményvezetők 3. Műhelymunka kialakításával kell elérni, hogy a különböző nevelési környezetből érkező pedagógusok sokszínű tapasztalatainak, valamint meglévő tudásuk tudatos cseréjének kihasználásával az önképzés, szakmai megújulás biztosítva legyen. Ez a műhelymunka kis ráfordítással folyamatosan fenntartható. Szükség van a nevelőtestület folyamatos, igény/szükség 16

17 szerinti továbbképzésére, nyitottá tételére az alternatív pedagógiai módszerek megismerésére, alkalmazására. Az évente egy alkalommal szervezett közös óvodai program kibővül települési szintű szakmai tapasztalatcserével. Határidő: folyamatos Felelős: óvodavezetők és a részfeladatokra általuk kijelölt munkatársak 4. Játékos nyelvtanulás keretében csoportbontásban kell lehetőséget biztosítania német nyelv nemzetiségi oktatására, hagyományok megismerésére, őrzésére, környezettudatos nevelésre. A felmerülő igényekre ésszerűségi, gazdaságossági, esélyegyenlőségi szempontok mérlegelése alapján a költségvetés tervezésekor visszatérünk. A mozgásfejlesztésre és a környezettudatos nevelésre nagy hangsúlyt kell fektetni. Kihasználva a lehetőségeket, a mozgásfejlesztés a tornateremben speciális eszközökkel nem csupán a gyermekek mozgásigényének kielégítésére szolgál, hanem prevenciós jelleggel bír a tanulási zavarok megelőzésében. Határidő: augusztus Valamennyi óvodai korosztály vonatkozásában az összes gyermek- elhelyezési szülői igény teljesítéséhez meg kell teremteni a feltételeket (Kt (7)). Határidő: augusztus 31. (már megvalósult) Felelős: polgármester B/ ISKOLA 1. Az iskolai felvételi körzetek betartatása, felülvizsgálata folyamatos. A fenntartókkal, intézményvezetőkkel, önkormányzattal, szükség szerint civil szervezetekkel, szülői munkaközösségekkel és szakmai szervezetekkel történő egyeztetést követően történik meg a körzethatárok kialakítása. A településen működő általános iskola felelősséget vállal a település hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeinek intézményenként arányos fogadásáért. A megállapodások betartásának folyamatos figyelemmel kísérése az önkormányzat feladata, teljesítéséről az önkormányzat felé minden évben írásos beszámolót kell adniuk az intézményeknek. Felelős: fenntartó, intézményvezetők, jegyző 2. El kell érni, hogy az iskolában ne kelljen hiányzás miatt osztályozó vizsgát tenni vagy osztályt ismételni (kivéve a betegség miatt történő hiányzást). Az igazgató és helyettesei kísérjék kiemelt figyelemmel a hiányzások nyilvántartását, a szülők ill. a jegyző értesítését a jogszabályi előírásoknak megfelelően haladéktalanul tegyék meg. 17

18 Az adminisztrációs mulasztás minden esetben írásos figyelmeztetéssel járjon. Felelős: gyermekvédelmi felelősök 3. Intézményi önértékelésben minden évben szerepeljen az esélyegyenlőségi programban vállalt feladatok értékelése is. Felelős: intézményvezetők 4. Középtávon megvalósítandó, hosszú távon fenntartható cél segíteni az iskolákban tanuló halmozottan hátrányos gyermekeket iskolán kívüli támogató programok szervezésével, együttműködve a település erre a célra is létrehozott intézményeivel: művelődési ház és könyvtár, gyermekjóléti szolgálat Felelős: intézményvezetők 5. Növelni kell azon hátrányos helyzetű, roma származású, sajátos nevelési igényű tanulók létszámát, akik az iskolai sikeres előmenetelt szolgáló programokban részt vesznek. Felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök 6. A Kernstok Károly Általános Iskola székhelye legalább 10%-kal százalékkal növeli, a többi telephely legalább megtartja az érettségit adó iskolákban való továbbtanulási mutatókat. Pályaorientációs felelős bevonásával, pályaválasztási tanácsadóval történő együttműködés segítheti a cél megvalósítását. Felelős: kijelölt pedagógus 7. Az integrációt elősegítő módszertani elemek (differenciált tanulásszervezés, kooperatív tanulásszervezés, projektmódszer, drámapedagógia) rendszeres alkalmazása; továbbképzések, iskolaszervezési és technikai feltételek biztosítása. Határidő: folyamatos Felelős: igazgató 8. Multikulturális tartalmak közvetítése különös tekintettel a roma és a német nemzetiségi családok kulturális hátterének felhasználására. Határidő: folyamatos Felelős: igazgató 9. A szegregált és integrált nevelés-oktatás érdekében a személyi feltételek maradéktalan teljesítése, ami a jelenlegi továbbtanulókkal megoldható. Határidő: szeptember 1. Felelős: polgármester, igazgató 18

19 C/POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Esélyegyenlőséghez kapcsolódó továbbképzési programokon (pl. tréningek, romológia, jeltolmács, stb.) történő részvétel biztosítása a hátrányos helyzetű gyermekekkel és családjukkal érintkező köztisztviselők számára. 2.Az önkormányzat támogat továbbá, a jogsértésekkel szembeni fellépés lehetőségeire vonatkozó, mindennemű tájékoztatási lehetőséget és saját eszközeivel (helyi média, önkormányzati hirdetőtábla stb.) népszerűsíti azokat. A megvalósítás a tervezési ciklusban folyamatosan az éves költségvetés keretein belül a pénzügyi lehetőségeinek függvényében. Felelős: jegyző Hosszú távú, 2013-ig megvalósítandó célok és várt eredmények AZ ÓVODÁK HOSSZÚ TÁVON IS KÉPESEK A GYERMEKEK FOGADÁSÁRA 3 ÉVES KORTÓL, KORSZERŰ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, FOLYAMATOSAN MEGÚJULÓ PEDAGÓGUS SZAKMAI MÓDSZERTANNAL DOLGOZÓ ÓVÓNŐKTŐL KAPNAK NEVELÉST, KÖZÖTTÜK KIEMELT FIGYELMET FORDÍTANAK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEKRE. A HÁTRÁNYOS HELYZET LEKÜZDÉSÉT A SZOCIALIZÁCIÓS FOLYAMAT SORÁN NEM CSAK AZ INTÉZMÉNYES NEVELÉS, INGERGAZDAG KÖRNYEZET BIZTOSÍTJA, HANEM AZOK A SZEMÉLYRE SZABOTT FOGLALKOZÁSOK IS, AMELYEKET A KÉPZETT PEDAGÓGUSOKTÓL KAPNAK. AZ ÓVODA FOLYAMATOSAN FENNTARTJA ÉS MEGÚJÍTJA AZ ISKOLAKEZDÉS KUDARCAINAK ELKERÜLÉSÉT. AZ ÓVODÁSOK MINDEN TANÉV ÉVNYITÓJÁN AKTÍV RÉSZESEI AZ ÜNNEPNEK, MEGMUTATJÁK AZT A VERS ÉS ÉNEK TUDÁST, AMIT MAGUKKAL HOZTAK. AZ ÓVODÁKBAN LEHETŐSÉG NYÍLIK A JÁTÉKOS NYELVTANULÁSRA, AMI ELŐSZÖR AZ ISKOLAI JELENTKEZÉSNÉL, KÉSŐBB A NYELVTANULÁSNÁL AD HASZNÁLHATÓ ALAPOT, SEGÍTI A NEMZETISÉGI KULTÚRA MEGŐRZÉSÉT, ÁPOLÁSÁT. 1. A folyamatos pedagógiai módszertani megújulás eredményeként az országos kompetencia mérések alapján valamennyi iskolai telephelyen teljesítik az országos átlagnak megfelelő vagy a fölötti eredményt. A hozzáadott érték szempontját is figyelembe véve a jól teljesítő pedagógus-közösségek pedagógusait elismerésben részesíti. Az iskolából kikerülő tanulók közül egyre többen lesznek képesek érettségit adó iskolában folytatni tanulmányaikat. Az óvodai, majd iskolai nyelvtanulás lehetővé teszi a fiatalok számára a munkaerő piacra történő sikeres belépést, bent maradást, ami a fiatal, hátrányos (vagy halmozottan hátrányos) helyzetből kikerülő generáció számára a családjuknál kedvezőbb gazdasági helyzetet, életkezdést, egzisztenciát eredményez. 2. A közoktatási intézmények akadálymentesítése Az önkormányzati közintézmények akadálymentesítésének folytatása a jogszabályok és helyi lehetőségek figyelembe vételével az intézményvezetők bevonásával, saját, illetve pályázati források felhasználásával. 19

20 A város területén működő önkormányzati fenntartású közintézmények teljes akadály-mentesítése a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével, legkésőbb 2012-ig, az intézményvezetők irányításával, saját illetve pályázati források felhasználásával. Az önkormányzat vállalja, hogy kiemelten kezel és pénzügyi lehetőségei tükrében támogat minden a közintézmények akadálymentesítését szolgáló pályázatot. Határidő: június 30. Felelős: polgármester III. A Közoktatási Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatos egyéb intézkedések 1. A Program érvényessége, hatálya Érvényes visszavonásig. Személyi- és területi hatálya kiterjed a fenntartó önkormányzat képviselő-testületére, a Polgármesteri Hivatal osztályaira és az önkormányzat által működtetett intézményekre. 2. A Program értékelése, felülvizsgálata A megállapodások betartásának folyamatos figyelemmel kísérése az önkormányzat feladata, teljesítéséről az önkormányzat felé minden évben írásos beszámolót kell adniuk az intézményeknek. Az intézményi önértékelésnek minden évben része az esélyegyenlőségi programban vállalt feladatok értékelése. A programban megfogalmazott célok és feladatok teljesítését a képviselő-testület két évente felülvizsgálja. A program teljes minden fejezetére kiterjedő értékelését a képviselő-testület december 31-ig végzi el. 3. A Program módosítása Jogszabályi változások, illetve indokolt változtatás esetén a program módosítására javaslatot tehet: 1. a Képviselő-testület bármely tagja, 2. Nyergesújfalu város polgármestere és/vagy jegyzője, 3. a képviselő-testület bizottságai, 4. az intézményvezetők, 5. az intézmények alkalmazotti közösségei az intézményvezetők útján, 6. a kisebbségi önkormányzatok, 7. civil szervezetek a képviselőik útján. A Program módosítását a polgármesterhez beterjesztett módosítási javaslattal kérhetik. 20

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 2012 1 Tartalom I. A helyzetelemzésből következő lépések...3 II. A szükséges beavatkozások Intézkedési Terv

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG TÁJÉKOZTATÓ AZ INTÉZMÉNY TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 1..) TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE: 12.000.- FT/ÉV Egy összegben egy félévet a beiratkozáskor be kell fizetni. A beiratkozási lapot kizárólag

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben 1 A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30 KT 121 28. bekezdés Sajátos nevelési igény ű tanulók ellátásának feltételei Sajátos nevelési igény ű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008. Esélyegyenlőségi terv A gyermekek személyiség fejlesztésében, nevelésben jelentős szocializációs színtér a középiskola,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Az óvoda fenntartó lehetőségei a kisgyermekek hátránycsökkentésében

Az óvoda fenntartó lehetőségei a kisgyermekek hátránycsökkentésében Az óvoda fenntartó lehetőségei a kisgyermekek hátránycsökkentésében Dr. Krizsai Anita Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kisgyermekkori nevelés támogatása EFOP-3.1.1-14-2015-00001 A köznevelés

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Polgár város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1204/2007. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 Összeállította:

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE P ü s p ö k s z i l á g y K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t á n a k ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE 2008. TARTALOM 1. Bevezetés 2. Püspökszilágy község általános helyzetképe 2.1. Természeti, gazdasági

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete A sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési díjainak

Részletesebben

A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása

A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása Oktatási és Kulturális Minisztérium A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása Budapest, 2008. április 2 I. ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben