Alapító Okirat. Az Alapítvány jogi személy, amelyet az alapító határozatlan időtartamra hoz létre.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapító Okirat. Az Alapítvány jogi személy, amelyet az alapító határozatlan időtartamra hoz létre."

Átírás

1 Alapító Okirat 1. A KÖZ-TÉR Alapítványt, Csuba Zsolt (Szül.: Marcali, an.: Kovács Erzsébet) 7761 Kozármisleny, Jácint u. 25. szám alatti lakos mint alapító hozza létre az alábbi rendelkezések szerint. 2. Az Alapítvány neve: KÖZ-TÉR Alapítvány 3. Az Alapítvány székhelye: 7621 Pécs, Perczel Miklós utca Az Alapítvány jogállása: Az Alapítvány jogi személy, amelyet az alapító határozatlan időtartamra hoz létre. Az Alapítvány tevékenységét az évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről vonatkozó rendelkezései és a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény alapján végzi. Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben ezen jogszabályok irányadó rendelkezései szerint kell eljárni. Az Alapítvány közhasznú jogállásának fokozata: közhasznú szervezet. 5. Az Alapítvány célja és közhasznú tevékenységei: 5.1. Az Alapítvány célja Az Alapítvány elsődleges célja Kultúraközvetítés, közösségfejlesztés a multikulturalitás jegyében. Országhatárainkon belüli és határainkon átnyúló természeti- és kulturális értékek megismerése, megismertetése, közvetítése, ápolása, megóvása. Kultúrák közötti kapcsolattartás. A közjavat, a közösségfejlesztést szolgáló projektek kezdeményezése, szervezése, támogatása a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés szellemében, a művészet, a sport, a turisztika közösségformáló erejével, eszközeivel. Ennek érdekében tervezett főbb tevékenységi területek Művészet és kultúra Kulturális együttműködés erősítése a környező országok és Magyarország között. Találkozók, kiállítások, táborok, képzések szervezése, ezt elősegítő különféle nyomtatott, digitális kiadványok kiadása és szerkesztése, rendezvények lebonyolítása. Amatőr művészek felkarolása, a művészeti, képzőművészeti és a kulturális életben adódó lehetőségek felkutatása, támogatása, közvetítése. Művészetpártolók, támogatók, materiális és immateriális támogatások felkutatása, közvetítése.

2 2 Környezetvédelem, sport, turisztika A környezeti nevelés támogatása. Természetvédő, környezetkímélő, környezettudatos szemléletformálás. Környezetünk megóvása, természeti értékeink bemutatása sport és turisztikai eszközök segítségével. Öko-turizmus, valamint természethez kötődő szabadidős tevékenységek, sportok népszerűsítése. Kerékpár- és vizitúrák, campingtalálkozók, táborok, szervezése, lebonyolítása, vízisportok népszerűsítése. A fenntartható fejlődés szellemiségének terjesztése, az ökológiai kultúra fejlesztése, a globális szemléletre való nevelés, s mindezeken keresztül a fenntartható fejlődés gyakorlati alapjainak kidolgozása, valamint megvalósulásának elősegítése. Képzések, táborok kiállítások, játékok, versenyek szervezése. A környezetkímélő építési technológiák és lehetőségek megismerése, megismertetése, népszerűsítése. A megújuló energiahordozók, valamint az újrahasznosítás jelentőségének hangsúlyozása elméletben és gyakorlati példákon keresztül egyaránt. Határokon átnyúló környezeti problémák, közös tanulmányozása, a megelőzésre vonatkozó javaslatok, cselekvési tervek kimunkálása. A természet- és társadalomtudományok, valamint az alapkutatás és a döntéshozók közötti párbeszéd támogatása. A társadalmi részvétel fejlesztése a környezetet illető döntéshozatal, a környezet- és természetvédelmi cselekvés terén. Egyéb a közjavat szolgáló kezdeményezések Karitatív tevékenységek megszervezése, lebonyolítása. Ruha, könyv, élelmiszer és más dologi adományok gyűjtése, raktározása és eljuttatása a hátrányos helyzetű rétegekhez. A Társadalmi felelősségvállalás, az Önkéntesség jelentőségének hangsúlyozása, népszerűsítése, elősegítése. Magyarország és azon belül a régiók népszerűsítése más országokban. Az Alapítvány célja, hogy a Magyar Köztársaság mindenkori hatályos nemzeti fejlesztési tervében meghatározott céloknak és prioritásoknak megfeleljen, azzal összhangban működjön és az Európai Uniós értékeket szem előtt tartva, kínáljon alternatívát az aktuális kihívásokra. További cél szerinti tevékenységek: pályázatfigyelés, pályázatírás és projektmenedzsment; képzésszervezés, ill. felnőttképzés, szakképzés és átképzés, oktatás valamint pályaorientáció; hazai és külföldi partnerségi kapcsolatépítés és kapcsolattartás; rendezvényszervezés, ill. szakmai konferenciák, találkozók, tanácskozások, összejövetelek, sportesemények szervezése és lebonyolítása; utazásszervezés, személyszállítás, táboroztatás; kiadványszerkesztés, kiadványok, szórólapok, plakátok készítése és terjesztése; információnyújtás, tanácsadás, szakértés; terepgyakorlati/szakmai gyakorlati helyek kialakítása, biztosítása; informatikai szolgáltatások nyújtása; ingatlanhasznosítás; 5.2. Az Alapítvány közhasznú tevékenységei Az Alapítvány az évi CLVI. törvény 26.. c) pontjának az alábbiakban felsorolt egyes alpontjait kívánja közhasznú tevékenységként folytatni az Alapító Okirat 5.1. pontjában meghatározott célokkal szoros összefüggésben, és azokhoz igazodóan:

3 3 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 5. kulturális tevékenység, 6. kulturális örökség megóvása 8. természetvédelem, állatvédelem, 9. környezetvédelem, 13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, Az Alapítvány közhasznú szolgáltatásait széles társadalmi körben, lehetőségei szerint bármely személy részére igyekszik biztosítani, így azok igénybe vehetők bármely Európai Uniós polgár, Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgár, menekült és hontalan személy, valamint civil szervezetek, gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók által. A fenti személyek a szolgáltatás jellegétől függően alanyi jogon vagy meghatározott igénybejelentés, sikeres pályázást követően vehetik a szolgáltatásokat igénybe. Az Alapítvány az előzőekben felsorolt valamennyi közhasznú tevékenységet saját maga gyakorolja, illetőleg látja el. Az elsődleges célok, a közhasznú célok megvalósításának módja: az alapító okiratban felsorolt valamennyi célt az alapítvány saját maga valósítja meg, a tevékenységeket pedig a kurátorok, a munkaviszonnyal rendelkező munkavállalók, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkező természetes személyek, önkéntesek személyes közreműködése révén látja el. Az Alapítvány pályázatok és támogatások felhasználásával kellő infrastruktúrát kíván biztosítani, hogy a célok igénybevételére jogosultak a lehető legmagasabb színvonalon juthassanak segítséghez. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete politikai pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem végez, vállalkozási tevékenységet pedig csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Alapítvány vállalkozásainak fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységét veszélyeztető hitelt nem vehet fel, váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki,az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 6. Az Alapítvány céljára rendelt vagyon: Az Alapítvány céljára rendelt vagyon - az induló vagyonból, - a felajánlott adományokból, - pályázatok útján igénybe vehető állami és egyéb támogatásokból áll. Az Alapítvány induló vagyonát az Alapító által rendelkezésre bocsátott összesen ,- Ft, azaz Kettőszázezer forint készpénz képezi, mely induló vagyon a tevékenységek megkezdésének fedezetéül szolgál. Az induló vagyon pénzintézeti befizetését az Alapító jelen okirat aláírásával elismeri és nyugtatja. Az Alapítvány nyílt, vagyona a csatlakozók felajánlásaival növelhető. Az Alapítvány nyitott minden magyarországi és külföldi természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, mint csatlakozó adományozó felé. A pénzbeli és nem pénzbeli felajánlások elfogadásának feltétele az alapító okirat rendelkezéseinek az adományozók részéről külön nyilatkozattal történő elfogadása. E nyilatkozatával az adományozó nem válik alapítóvá, adományának elfogadásáról a kuratórium dönt. Az Alapítvány céljára rendelt vagyon felhasználása során az alapítványi célok megvalósítása érdekében az alapítvány tőkéje teljes mértékben a működés megkezdéséhez szükséges vagyonrészt leszámítva - közvetlenül felhasználható. 7. Az Alapítvány vagyonának kezelése, felhasználása és az azzal való gazdálkodás szabályai Az Alapítvány vagyonának felhasználásáról az Alapító Okirat rendelkezéseinek figyelembe vételével a kezelő szerv (Kuratórium) határoz. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

4 4 A Kuratórium az Alapítvány vagyonáról az Alapító Okirat 5.1. pontjában meghatározott célok megvalósítása érdekében köteles rendelkezni. Ennek keretében biztosítani kell a személyi és tárgyi feltételeket az Alapítvány működésével kapcsolatos kiadások pénzügyi fedezetét. Az alapítványi vagyonnövekmény felhasználását a Kuratórium az Alapítvány közhasznú céljainak fejlesztésesére köteles fordítani. A pályázati úton, vagy bármely más módon megszerzett vagyon felhasználásáról a vagyon felajánlását, megszerzését követő 15 napon belül a Kuratórium elnöke által írásban, a napirend közlésével, az ülést megelőzően 8 napon belülre összehívott kuratóriumi ülésen nyílt szavazás útján születik döntés. A pályázati úton vagy egyéni - kérelem formájában beérkezett igényekről a megérkezést követő 15 napon belül a Kuratórium elnöke által írásban, a napirend közlésével, az ülést megelőzően 8 napon belülre összehívott kuratóriumi ülésen nyílt szavazás útján születik döntés. A pályázati úton vagy egyéni - kérelem formájában beérkezett és a kuratórium által elfogadott igények nem lehetnek olyan mértékűek, hogy azok az Alapítvány működését, közhasznú céljainak elérését veszélyeztessék. 8. Az Alapítvány szervezete és működése: 8.1. Az Alapítvány kezelő szerve (a Kuratórium), és annak eljárása A Kuratórium összetétele és feladatai: Az Alapítvány legfőbb döntést hozó, ügyintéző és képviseleti szerve a Kuratórium. A Kuratórium két tagból és az elnökből áll. A tagokat és az elnököt az Alapító kéri fel, megbízatásuk határozatlan időre szól. A Kuratórium tagjai munkájukat díjazás nélkül végzik, de költségeik megtérítését igényelhetik. A Kuratórium tagjai: Elnök: Szabó Tamás Tibor Szül.: Pécs, A. n.: Sági Irén Lakcím: 7621 Pécs, Perczel Miklós utca 35. Tagok: Patak Réka Szül.: Pécs, A. n.: Hajdu Éva Klára Lakcím: 7627 Pécs, Béla utca 12/1. Emődy Barnabás Szül.: Pécs, A. n.: Bedekovits Ágnes Lakcím: 7635 Pécs, Kisszkókó dűlő 24. A Kuratórium kizárólagos döntési jogkörébe tartozik: a./ Az alapítvány vagyonának kezelése. b./ Az Alapítvány belső szabályzatainak, illetve saját ügyrendjének a megállapítása. c./ Vállalkozási tevékenység meghatározása. d./ Az Alapítvány éves pénzügyi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása. e./ Döntés az Alapítvány működését érintő minden olyan kérdésben, amely nem tartozik más szerv vagy személy hatáskörébe. f./ A munkaviszonyra, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyra irányuló szerződések megkötése. A Kuratórium elnökének feladat- és hatásköre: a./ A Kuratórium üléseinek előkészítése, összehívása és levezetése. b./ Az Alapítvány belső szabályzataiban megszabott egyéb feladatok. c./ Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elkészítése és a Kuratórium elé terjesztése.

5 5 Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (szervezet), amelyben az Alapítók - közvetlenül vagy közvetve - az Alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhatnak A Kuratórium eljárása és ügyvitele: A Kuratórium évente egy alkalommal köteles ülést tartani. Az ülést az elnök hívja össze a napirend közlésével. A meghívást ajánlott levélben, vagy az átvétel igazolására alkalmas egyéb módon, a napirend közlésével kell kézbesíteni úgy, hogy az legalább az ülést megelőző nyolc nappal legyen a címzett részére kézbesített. A Kuratórium ülését az elnök szükség esetén bármikor összehívhatja, a másik kuratóriumi tag indítványára összehívni köteles. A Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen az elnök és tagok jelen vannak, ennek hiányában az elnök köteles az ülést tizenöt napon belül ismét összehívni, a kézbesítésre vonatkozó ötnapos időköz figyelembevételével. A Kuratórium a határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, azonban egyhangú döntés szükséges az éves beszámoló, a közhasznúsági jelentés, valamint az Alapító Okirat felhatalmazása alapján létrehozott alárendelt egyéb belső szabályzatok jóváhagyásához, vagyonnal való rendelkezéshez és a munkaviszonyra vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyra irányuló szerződések megkötéséhez. A Kuratórium ülései nyilvánosak. Az elnök az ülésekről köteles jegyzőkönyvet vezetni, amelyben meg kell jelölni az ülés időpontját, a határozatok számát és tartalmát, a döntés hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők számarányát. Az Elnök a felvett jegyzőkönyvekről és az azokban foglalt határozatokról iktatókönyves nyilvántartást vezet. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója ( Ptk b.) pont) vagy élettársa a határozat alapján a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány célszerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. A Kuratórium tagjai az Alapítvány felé a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint tartoznak felelősséggel Az Alapítvány képviselete: Az Alapítványt a Kuratórium Elnöke és a kuratóriumi tagok külön-külön önállóan képviselik. A bankszámla feletti rendelkezési jogosultságot pedig bármely kuratóriumi tag az elnökkel együttesen gyakorolhatja Az Alapítvány felügyelő szerve (a Felügyelő Bizottság): A Felügyelő Bizottság összetétele és feladatai: Az Alapító az Alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére határozatlan időtartamra három tagú Felügyelő Bizottságot jelöl ki. A Felügyelő Bizottság tagjai: Elnök: Gerencsér Gábor Szül.: Pécs, an.: Kothencz Ibolya Lakcím: 7632 Pécs, Keszüi út 62.

6 Tagok: Harcos Eszter Szül.: Schunk Eszter, an.: Holler Magdolna Lakcím: 7627 Pécs, Vadász u. 56/1. Sallai Bernadett Szül.: Pécs, Lakcím: 7623 Pécs, Marosvásárhely u Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy tagja illetve jogszabály által megkívánt esetekben könyvvizsgálója az a személy aki: a./ a kuratórium elnöke vagy tagja b./ az Alapítvánnyal megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik c./ az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve d./ a-c./ pontban meghatározott személyek hozzátartozója. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság tagja az Alapítvány Kuratóriumának ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik. A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és a Kuratórium ülésének összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. A Kuratórium ülését a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészséget. A Felügyelő Bizottság évente két alkalommal ülésezik. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Ellenőrzéseinek tapasztalatairól évente köteles beszámolni a kuratóriumnak. Az Alapítvány éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentést a Felügyelő Bizottság köteles előzetesen megvizsgálni, és véleményéről a Kuratóriumot tájékoztatni A Felügyelő Bizottság eljárása: A Felügyelő Bizottság üléseit, annak elnöke írásban, a napirend közlésével hívja össze. A meghívást ajánlott levélben, vagy az átvétel igazolására alkalmas egyéb módon kell kézbesíteni úgy, hogy az legalább az ülést megelőző nyolc nappal legyen a címzett részére kézbesített. Az összehívott ülésen nyílt szavazás útján születik döntés. A szavazás az egyszerű többség elve alapján folyik. Az összehívást két tag- az ok és a cél megjelölésével- bármikor kérhetik: ha a Felügyelő Bizottság elnöke az ülést 8 napon belül nem hívja össze, annak összehívására a két tag is jogosult. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. A Felügyelő Bizottság eljárása során a Kuratórium tagjaitól jelentést, az alapítvány munkavállalóitól tájékoztatást és felvilágosítást kérhet. A Felügyelő Bizottság eljárása során az Alapítvány könyveibe és valamennyi iratába, nyilvántartásába betekinthet, azokat megvizsgálhatja, a Kuratórium ülésein részt vehet.

7 8.4. Az Alapítvány működésének nyilvánossága: 7 A Kuratórium határozatait tartalmazó jegyzőkönyveket a Kuratórium elnöke tartja nyilván, az azokba, valamint az Alapítvány működésével kapcsolatos egyéb dokumentumokba történő betekintést, előzetes bejelentkezés alapján 3 napon belül a Kuratórium elnöke bárki számára lehetővé teszi az Alapítvány székhelyén. A határozatokat a Határozatok tára tartalmazza, amelyet a Kuratórium Elnöke vezet. Ebben rögzíteni kell a határozat meghozatalának idejét és helyét az elfogadásának szavazati arányát, valamint a határozatok szó szerinti szövegét. A határozatok az Alapítvány székhelyén hirdetőtáblán harminc napra kifüggesztésre kerülnek. A Kszt. 7. (3) b.) pontja alapján a Kuratórium határozatait az érintettek 15 napon belül írásos formában ajánlott levélben kapják kézhez. Az Alapítvány elnöke gondoskodik a határozat meghozatalától számított 15 napon belül a határozat nyilvánosságra hozataláról. Az Alapítvány a honlapján nyilvánosságra hozza: - tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, - a határozatait, egyéb döntéseit, - szolgáltatásai igénybevételének módját, - éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését. A nyilvánosságot ezen kívül az Alapítvány oly módon biztosítja, hogy szolgáltatásai igénybevételének módját, a beszámolóit, valamint a működésével kapcsolatosan keletkezett iratokat az Alapítvány székhelyén lévő hirdetőtáblára kifüggeszti Az Alapítvány éves közhasznúsági jelentése: Az Alapítvány éves közhasznúsági jelentésének tartalmaznia kell a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatások felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatásokat, a cél szerinti juttatások kimutatását, központi költségvetési szervektől, elkülönített állami pénzalapoktól, helyi vagy kisebbségi önkormányzatoktól, illetve ezek társulásaitól, társadalombiztosítási szervektől kapott támogatások mértékét, a vezető tisztségviselőknek nyújtott költségtérítési támogatások összegét és a közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámolót. A közhasznúsági jelentést a Kuratórium Elnöke készíti el. A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. 9. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó közös összeférhetetlenségi szabályok: Az Alapítvány vezető tisztségviselői: - A Kuratórium Elnöke és tagjai - A Felügyelő Bizottság Elnöke és tagjai. Nem lehet az Alapítvány vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, ezen közhasznú szervezet megszűntét követő két évig. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 10. Az Alapítvány megszűnése: Az Alapítvány a jogszabály által szabályozott esetekben szűnik meg. Vagyonát a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint kell felhasználni. 11. Egyéb rendelkezések: Az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, nyeri el jogi személyiségét és közhasznú jogállását.

8 8 Z á r a d é k A jelen egységes szerkezetű alapító okirat elkészítésére a Pécsett, november 30. napján kelt alapító okirat pontjának módosítása, valamint a Pécsi Törvényszék 12.Pk /2011/7. számú végzése adott okot. Az alapító okirat módosított szövege kiemelt, dőlt betűvel van szedve. Alulírott, mint a KÖZ-TÉR Alapítvány alapítója aláírásommal igazolom, hogy a jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat szövege megfelel az alapító okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Alulírott, mint a KÖZ-TÉR Alapítvány Alapítvány alapítója jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az elvégzett módosításokkal, mint akaratommal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírom. Kelt: Pécs, június 06. Előttünk, mint tanúk előtt: alapító Név: Lakcím: Aláírás: Név: Lakcím: Aláírás:

Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány. Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.)

Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány. Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.) Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.) Az alapítók a Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány 2003. december 07. napján kelt Alapító

Részletesebben

BONYHÁDI MATEMATIKAI TEHETSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum

BONYHÁDI MATEMATIKAI TEHETSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum BONYHÁDI MATEMATIKAI TEHETSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Alulírott Varga Zoltán a jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az alapítók az alapító okiratot a 2009. november 5 én megtartott ülésen, az alapítók a 2009./1./1. 2009./1./8.

Részletesebben

SMAFC TÁJFUTÓSPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

SMAFC TÁJFUTÓSPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY SMAFC TÁJFUTÓSPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA - EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 2012. JÚLIUS 9. NAPJÁN ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁSOKKAL - 1 ALAPÍTÓ OKIRAT Az 1991. április 08-án kelt alapító okirat alapján

Részletesebben

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító ezen Alapító Okirattal, a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Amely alapján az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/G. paragrafusa alapján jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoz

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1.

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1. Alapító Okirat I. sz. Módosítása A jelen Alapító Okiratban megjelölt Alapító - a Fővárosi Bíróság által 4444 sorszám alatt nyilvántartásba vett Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány alapító okiratát az

Részletesebben

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az Életcél Fiataloknak Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 2 Alapító okirat Az Alapítvány alapítói az Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint fogadták el: I. Általános rendelkezések 1./ Az Alapítvány

Részletesebben

AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2.

AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2. AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2. 2 PREAMBULUM Alulírott, Alapító attól a felismeréstől vezérelve, hogy az informatikához

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

ALAPÍTÓ OKIRAT I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület Alapszabálya Alapítva: 2008. október 3. Alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata FARKAS JÁNOS A SZERTELEN KÉK Alapítvány Alapító Okirata 1 FARKAS JÁNOS (2315. Szigethalom, Táncsis M. u. 16) közérdekű és közhasznú célra az alábbi ALAPÍTVÁNY tételét határozza el: Az alapítvány neve és

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

POTGÁRMFSTFRF POLGÁRMESTERE Budapest,,

POTGÁRMFSTFRF POLGÁRMESTERE Budapest,, h ros X. kerület Kőbányai ;.ik jrn It ír,j.".t t Képviselő-testület ülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT /A%/Jt9l2DjÜL r 7 POTGÁRMFSTFRF POLGÁRMESTERE / Budapest,, Tárgy: Javaslat a

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

A VOX VALLIS FEJLESZTÉSI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A VOX VALLIS FEJLESZTÉSI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A VOX VALLIS FEJLESZTÉSI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület (továbbiakban: Egyesület) közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

A POLYÁN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A POLYÁN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A POLYÁN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.) A Szervezet elnevezése: Polyán Egyesület 2.) A Szervezet rövidítése: Polyán Egyesület 3.) A szervezet alapítási éve: 2008. október 14. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4.)

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések I. fejezet Általános rendelkezések 1.) Az Egyesület elnevezése: Családok Kulturális és Szabadidősport Közhasznú Egyesülete Kozármisleny 2.) Az Egyesület székhelye: 7761 Kozármisleny, Tompa M. u. 12. 3.)

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Lajosmizse Város Önkormányzata, attól a céltól vezérelve, hogy Lajosmizse és szűkebb térségének lakói kedvezőbb életkörülmények között, egészségesen köszönthessék

Részletesebben

Comitas Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület. Alapszabály

Comitas Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület. Alapszabály Comitas Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület Alapszabály A Comitas Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Bese Természetvédelmi Egyesület Alapszabálya

Bese Természetvédelmi Egyesület Alapszabálya Bese Természetvédelmi Egyesület Alapszabálya 1.. Általános rendelkezések 1.) A szervezet neve: Bese Természetvédelmi Egyesület 2.) A szervezet rövid neve: Bese Egyesület 3.) A szervezet nemzetközi neve:

Részletesebben