Fenntartható fejlıdés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fenntartható fejlıdés"

Átírás

1 Fenntartható fejlıdés projektmódszerrel Tananyagfejlesztés Készítette: dr. Halbritter András Albert és Kocsisné Salló Mária Készült a TÁMOP-4.1.2/b projekt keretében a Gyır-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet közremőködésével

2 Fenntartható fejlıdés: tantárgyleírás A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: A tantárgy célja, hogy a félév során a hallgatók megismerjék a fenntartható fejlıdés elveit, felismerjék és megértsék a globális kihívásokat. Elısegítse a környezettudatos magatartás kialakulását ill. rögzülését. A gyakorlatban is ismertesse a pedagógiai projektmódszert. A tantárgy teljesítésének feltételei: A foglalkozásokon való aktív részvétel. A félév teljesítéséhez szükséges projektfeladatok elvégzése. Csoportonként az elkészített projekt bemutatása, ill. a csoportmunkához való egyéni hozzájárulásokból portfólió készítése. A tantárgy tananyagtartalma 1. modul: A projektmódszer 1-2. óra: A félév követelményeinek, feladatrendszerének megismerése. A projektmódszer, mint pedagógiai módszer ismertetése, a projektmódszer megjelenése a kurzus során. 2. modul: A környezeti, társadalmi és gazdasági válságok óra, modulegységek: 2.1. Tudósok a jelenlegi civilizációnk fenntarthatatlanságáról, a környezeti válságról (Konrad Lorenz, Rachel Carson, stb.) 2.2 Fenntarthatatlanság a népesség, élelmezés, közegészségügy területén 2.3. A gazdaság fenntarthatatlansága (GDP és a fenntartható jólét mutatói, játékelméleti példák a kooperációra: a fogolydilemma és a közlegelık tragédiája) 2.4. A közlekedés fenntarthatatlansága és gazdaságtorzító szerepe 2.5. A közösség(ek) szerepe a fenntarthatóságban 3. modul: A fenntartható fejlıdés fogalma óra: A környezetvédelmi politikai mozgalmak létrejötte, Közös jövınk jelentés, fenntartható fejlıdés fogalma 4. modul: Területhasználat és tájdiverzitás óra: A területhasználat és a földi kapacitás-kihasználás fenntarthatatlansága: az ökológiai lábnyom. 5. modul: A fenntarthatóság megvalósítási lehetıségei óra, modulegységek: 5.1. Életciklus-elemzés 5.2. Fogyasztói szokások 5.3. Környezettudatos Irányítási Rendszerek, környezeti politika 5.4. A környezeti teljesítményértékelés, a fenntarthatósági jelentés. Az információhoz való jog környezeti követelményei. 6. modul: Projektértékelés óra: A projektek bemutatása és csoportos értékelése. 2

3 Pedagógiai célok 1. A fenntarthatóságot szolgáló attitődök és magatartásminták építése 2. Elıbbi tudományos alapjainak megerısítése 3. A projektmódszer gyakorlati elsajátítása 4. Projektmenedzsmenthez és felelıs állampolgári fellépéshez való kompetenciák fejlesztése 5. Elemzı olvasás (pl. elsı- másod-, többed -kézbıl származó információ elkülönített kezelése), egyéni információszerzés, szakirodalmi áttekintés, sajtószemle tevékenységeinek gyakoroltatása. Módszertani alapvetések A jól körülhatárolt, konkrét és ugyanakkor nehéz célok magasabb teljesítményt eredményeznek, mint az optimális kihívó erıvel bíró, ám körülhatárolatlan célok. (Locke és Latham, 1999) A projekt(oktatás) teljes, céltudatos tevékenység társadalmi környezetben, mely elválaszthatatlan az aktivitástól, a tanulási törvények felhasználásától és a megatartás etikai minıségétıl. (Kilpatrick nyomán). A felelıs ember önálló, szabad, döntésképes, képes felismerni a szükségleteit, képes ugyanakkor mértéket tartani, embertársaival partneri kapcsolatban tud együtt munkálkodni, a környezetrıl alapvetı ismeretekkel rendelkezik, a fenntartható fejlıdést szem elıtt tartva képes az adott környezetben problémamegoldóan cselekedni. (Kovátsné Németh Mária). A projektoktatás metodikai lépései: A probléma felvetése A téma meghatározása A projektmunka megtervezése (ráhangolódás idıszaka, konkrét tervezés idıszaka) Kivitelezés a téma feldolgozása, projektnapló készítése (szervezés, adatgyőjtés, témafeldolgozás, produktum összeállítása...) A projekt folyamatos felülvizsgálata (értékelés, korrekció) A projekt nyilvánosság elé tárása, bemutatása A projektmunka eredményeinek értékelése: belsı, külsı értékelés (a szempontok elıre megadása) A projekt továbbfejlesztése Csoportonként a kurzus végéig elkészítendı, az utolsó foglalkozásokon összefoglalóan ismertetendı projekt mellett az egyéni munkából portfóliót kell szerkeszteni. A kurzus a Moodle rendszer informatikai támogatásával zajlik. 3

4 1. táblázat: a kurzus moduljai és tevékenységei 1. modul A felelıs ember önálló, szabad, döntésképes, képes felismerni a szükségleteit, képes ugyanakkor mértéket tartani, embertársaival partneri kapcsolatban tud együtt munkálkodni, a környezetrıl alapvetı ismeretekkel rendelkezik, a fenntartható fejlıdést szem elıtt tartva képes az adott környezetben problémamegoldóan cselekedni. (Kovátsné Németh Mária). Téma Probléma/Cél A probléma megoldását segítı tartalmak Módszerek Tevékenységek/feladatok Színtér Eszköz 1. modul 1-2. óra A félév követelményeinek, feladatrendszerének megismerése. A projektmódszer, mint pedagógiai módszer ismertetése, a projektmódszer megjelenése a kurzus során. A hagyományos oktatásból hiányoznak a tevékenységorientált módszerek, nincsenek minták. A hallgatók ismerjék meg a projektet, mint oktatási stratégiát, legyenek képesek az oktatási stratégia értelmezésére, folyamattervezésre! A projektmódszerrel történı tanulás szükségessége, az oktatás kihívásai a XXI. században A projektmódszer sajátosságai Kulcsszavak: projektpedagógia, eredménycél és tanulási cél, projekt, önismeret, társismeret, csoportmunka, oktatási stratégiák, oktatási módszerek, tanulási környezet, elızetes ismeretek, reflektivitás adatgyőjtés elemzés értékelés Csoportalkotás (állandó csoportok) Fogalmi térkép készítése egyénileg, csoportos megvitatás Strukturált fogalmi térkép készítése csoportosan Strukturált fogalmi térkép bemutatása Strukturált fogalmi térkép összehasonlítása szakirodalmi cikkekkel és lexikonok fogalommagyarázatával tanterem projektor számítógép tábla fénymásolt anyagok Segédfüzet készítése a projektmódszerhez, kérdések figyelembevételével

5 1. táblázat: a kurzus moduljai és tevékenységei Az 1. modul feldolgozása A projektoktatás és feldolgozásának módszerei Probléma: A hagyományos oktatásból hiányoznak a tevékenységorientált módszerek, nincsenek minták. Foglalkozás célja: A hallgatók ismerjék meg a projektet, mint oktatási stratégiát, legyenek képesek az oktatási stratégia értelmezésére, folyamattervezésre! Alkossanak csoportokat maximum 5 fıvel. A csoportalakítás történhet szimpátia választás alapján, véletlenszerően vagy tanári kijelöléssel.) 1. feladat Minden csoport válasszon az alábbi kulcsszavakból egyet, majd a csoport tagjai egyénileg készítsenek fogalmi térképet! (oktatási stratégiák, oktatási módszerek, tanulási környezet, elızetes ismeretek (reflektivitás)) 2. feladat Vessék össze és vitassák meg az egyénileg elkészített fogalmi térképeket! Készítsenek csoport szinten egy strukturált fogalmi térképet! 3. feladat A csoportok mutassák be az elkészített strukturált fogalmi térképet! 4. feladat Az elkészített strukturált fogalmi térkép eredményeit hasonlítsák össze az alábbi szakirodalmi cikkekkel és lexikonok fogalom-magyarázatával! Irodalom: Kovátsné Németh Mária: A hatékony tanulást elısegítı módszerek. In.: Az iskolai és óvodai oktatási programok kialakításáról (Szerk.: Albert Sándor) Selye János Egyetem, Komárno, o. Kovátsné Németh Mária: Fenntartható oktatás és projektpedagógia. Új Pedagógiai Szemle, október o. Kovátsné Németh Mária: Erdıpedagógiától a környezetpedagógiáig. Comenius Kiadó, Pécs, feladat A csoportok dolgozzák fel a projektoktatás folyamatát, készítsenek egy segédfüzetet Útmutató a projetkhez címmel, amelybe a foglalkozás során a projektmódszerrıl szerzett ismereteket rögzítik, s amelyet a saját projektjük készítésekor segédanyagként tudnak használni! Elsı lépésként a szakirodalmi források alapján válaszoljanak az alábbi kérdésekre: a. Elemezze a hagyományos tanítási/tanulási folyamatok és a projekt oktatás folyamatát. Készítsen egy összehasonlító táblázatot róluk. b. Milyen problémák megoldását segítik elı az alábbi módszerek: Személyes célok, megismerését elısegítı módszerek Önállóságot, kreativitást, kutatást, elısegítı módszerek

6 Együttmőködést feltételezı módszerek c. Írja le a projektmódszer lépéseit és indokolja egymásra épülésüknek fontosságát! d. Készítsenek strukturált fogalmi térképet a projekt módszer kritériumairól! e. Foglalja össze a projekt értékelésének elınyeit és hátrányait! Irodalom: Erdıpedagógia, tanulmánykötet (szerk.: Kovátsné dr. Németh Mária), Gyır, Atif Fenntartható közösségek és iskolafejlesztés, (szerk. Dr. Csobod Éva, Varga Attila) OKI, Budapest, Hortobágyi Katalin: Projekt módszer a környezeti nevelésben, In.: Iskolakultúra PTE TKI Pécs, 1994\ o. Kilpatrick, William H.: The project method. Teachers College Record, Vol No o. In: Kovátsné Németh Mária: Iskolafejlesztés a XX. században. Comenius Kft. Pécs, pp Kovátsné dr. Németh Mária: A reformpedagógiai szemlélet, mint projektmódszer jelentısége a tanárképzésben és tanár továbbképzésben, In.: Tanulmánykötet (szerk.: Kovátsné dr. Németh Mária) NYME-ATFK Gyır Kovátsné dr. Németh Mária: Fenntartható oktatás és projektpedagógia, In: Új Pedagógiai Szemle, o. Kovátsné dr. Németh Mária: Projektoktatás a tanárképzésben, NYME ATFK Gyır, Kovátsné Németh Mária: Erdıpedagógiától a környezetpedagógiáig. Comenius Kiadó, Pécs, Locke, E.A. és Latham, G.P. (1999): Célkitőzés-elmélet. In: O Neil, H.F. Jr és Drillings, M. (szerk.) Motiváció: elmélet és kutatás. Vince Kiadó, Budapest. Idézi: Józsa Krisztián: Az elsajátítási motiváció. Mőszaki Kiadó, Budapest, p. 32. M. Nádasi Mária: Projektoktatás, Gondolat Kiadói Kör ELTE BTK Neveléstudományi Intézet, Budapest,

7 1. táblázat: a kurzus moduljai és tevékenységei 2. modul Az Úristen vette az embert és Éden kertjébe helyezte, hogy mővelje és ırizze. (Ter 2,15, Szent István Társulat fordítása). És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté ıt az Éden kertjébe, hogy mívelje és ırizze azt. (Mózes 1 2,15, Károli Gáspár fordítása) 2. modul óra A KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGOK Általános problémák: A társadalom nincs tisztában a fenntarthatósági problémákkal, a fenntarthatatlan (környezeti, társadalmi, gazdasági) folyamatokkal. A hallgatók keveset olvasnak; keveset találkoznak eredeti, (klasszikus,) elsı kézbıl származó írásokkal (a környezeti válságról és más témákról). Téma Probléma/Cél A probléma megoldását segítı tartalmak 2.1. Tudósok, írók a jelenlegi civilizációnk fenntarthatatlanságá ról, a környezeti válságról (3-4. óra) A hallgatóknak csak felületes képe van a környezeti problémákról (pl. keverik az üvegházhatást és az ózonlyukat). A hallgatók veszélyérzete nem eléggé erıs a fenntarthatósági problémák kapcsán. Környezeti, társadalmi, gazdasági problémák, válságok. Kulcsszavak: civilizációs ártalmak, globalizáció, gazdaságkor, válság, fenntarthatóság, környezetvédelem, népesedés, élelmezés, egészségügy, gazdaság. A problémakört érintı szak- és szépirodalmi részlet csoportonkénti elemzése, bemutatása Esettanulmány készítése: a fıbb fenntarthatósági problémák Módszerek beszélgetés adatgyőjtés elemzés értékelés Tevékenységek/feladatok (csoportmunkában, ahol azt külön nem jelöltük) Fogalomháló készítése: környezetvédelem, természetvédelem, ökológia, klímaváltozás, ózonlyuk, levegı-, víz-, talajszennyezés, biológiai sokféleség csökkenése, egyéni munkával, majd megvitatás után csoportosan Környezetvédelmi kislexikon készítése: (interneten) győjtött képek, ábrák, animációk kiegészítı felhasználásával a következı fogalmakról: üvegházhatás, üvegházhatású gázok, Színtér Eszköz tanterem projektor számítógép tábla fénymásolt anyagok képrészletek, internet

8 közül választotthoz kapcsolódóan ismert esetek ismertetése, elemzése. Kulcsszavak: civilizációs ártalmak, gazdaságkor, válság, fenntarthatóság, projekt klímaváltozás, ózonlyuk, talajpusztulás, eutrofizáció, toxicitás, biológiai sokféleség, GMO Győjtemények készítése: sajtócikk-győjtemény a környezeti válságról a bulvártól a tudományos ismeretterjesztı sajtóig. Illusztrációk győjtése (internetrıl, ill. fényképezéssel) Problémalista a környezeti fenntarthatósági problémákról, megítélés szerinti fontossági sorrendben Oktatóposzterek készítése: egy-egy környezeti probléma (pl. klímaváltozás) bemutatása 2.2 Fenntarthatatlanság a népesség, élelmezés, közegészségügy területén (5-6. óra) Sok a népszerő és tudománytalan elképzelés e területen, ugyanakkor a közbeszédben nem jelennek meg e téma hosszú távú kilátásai. Demográfiai problémák, a természet eltartóképességével és a generációk közötti feladatmegosztással összefüggésben Urbanizáció és egyéb társadalmi jelenségek, civilizációs ártalmak Drogok, civilizációs betegségek, az egészségügyi rendszer és a megelızés (prevenció). beszélgetés adatgyőjtés elemzés értékelés Társadalompolitikai kislexikon készítése, (interneten) győjtött képek, ábrák, animációk kiegészítı felhasználásával a következı fogalmakról: népességrobbanás, demográfia, élelmezésbiztonság, migráció, multikulturalitás, integráció, elidegenedés, agresszió, szingli, meddıség, krónikus betegségek, civilizációs tanterem projektor számítógép tábla fénymásolt anyagok képrészletek internet 8

9 Vállalatok társadalmi felelısségvállalása (CSR) Kulcsszavak: civilizációs ártalmak, globalizáció, válság, fenntarthatóság, népesedés, élelmezés, egészségügy, prevenció, CSR betegségek, PM10, szermaradványok. Szövegelemzés: a problémakört érintı szak- és szépirodalmi részlet csoportonkénti elemzése, bemutatása Győjtemények készítése: sajtócikk-győjtemény a társadalmi válságról a bulvártól a tudományos ismeretterjesztı sajtóig. Illusztrációk győjtése (internetrıl, ill. fényképezéssel) Listaírás a társadalmi fenntarthatósági problémákról, megítélés szerinti fontossági sorrendben, csoportosan, a o/hu/ adatszámai segítségével. Egy fontosnak ítélt problémakört érintı klasszikus szakirodalmi részlet csoportonkénti elemzése, bemutatása. Oktatóposzterek készítése: egy-egy (fenntarthatatlan) társadalmi probléma (pl. integráció elmaradása) 9

10 bemutatása 2.3. A gazdaság fenntarthatatlansága (7-8 óra) A GDP jelentıségét a közbeszédben erısen túlértékelik, e mutató korlátozott használhatósága a társadalomban alig ismert. Értsék meg a játékelméleti megközelítések lényegét, de ugyanakkor e játékelméleti modellek (és általában a modellek) korlátait. Ismerjék meg az ökológiai lábnyom fogalmát. A GDP jelentése, használatának története, korlátai (mit nem mutat). Egyéb mutatók, köztük a fenntarthatóságot is jellemzı ISEW jelentése, a bennefoglalt jelenségek, becslésének korlátai. A közlegelık tragédiája és a fogolydilemma: a kooperativitás szükségessége, a rövid távú haszonszerzés társadalmi csapdáinak megvilágítása. Az ökológiai lábnyom értelmezése, értelmezési szintjei, becslésének módjai. Különbözı megközelítési módok. Kulcsszavak: GDP, ISEW, a közlegelık tragédiája, fogolydilemma, kooperativitás, haszonszerzés, játékelmélet, társadalmi csapdák, ökológiai lábnyom, válság, fenntarthatóság. Internetes adatgyőjtés Fordítás idegen nyelvrıl Sajtószemle elemzés értékelés Jellemzı filmrészlet keresése az interneten, a filmrészlet bemutatása és ismertetése. Sajtószemle: jellegzetes sajtópéldák győjtése a GDP jellemzı használatáról és túldimenzionálásáról, magyar ill. idegen nyelven. Szövegelemzés a gazdasági problémákról (Zsolnay László, Bogár László ill. Czakó Gábor írásának elemzése) Számítási példa készítése az eredeti játékelméleti példákkal (fénymásolt anyag, ill. Wikipedia szócikk), ill. globális környezetvédelmi adatokkal. Az ökolábszámítás módszereinek és az eredményeknek összehasonlító elemzése interneten fellelhetı algoritmusok alapján (házi feladat) tanterem projektor számítógép tábla fénymásolt anyagok internet 2.4. A közlekedés fenntarthatatlansága és társadalom- ill. gazdaságtorzító A közlekedés súlyosan környezetkárosító és egyre növekvı volumenő ágazat. Környezeti, társadalmi, A közlekedés számokban. Környezeti, társadalmi, gazdasági kárai. Internetes adatgyőjtés Számítás KSH adatok győjtése, elemzése a hazai energiafelhasználásról és közlekedésrıl (pl.: tanterem projektor számítógép tábla 10

11 szerepe (9-10 óra) gazdasági káros hatásai kevéssé mentek át a köztudatba. Az EU energia-direktívája (2009/28/EK, ), benne fenntarthatósági szabályzással. Kulcsszavak: üvegházhatás, GDP, ISEW, a közlegelık tragédiája, fogolydilemma, kooperativitás, haszonszerzés, játékelmélet, társadalmi csapdák, ökológiai lábnyom, válság, fenntarthatóság. Statisztikai Tükör, III./107., Fosszilis és nem fosszilis energiaforrások, közúti balesetek száma). Néhány adat bemutatása összefüggésrendszerükben, idıbeli alakulással, feltételezhetı okokkal. Az EU energiadirektívájának megtalálása (internetrıl), (2009/28/EK, ) a közlekedéssel kapcsolatos részek kigyőjtése. A bioüzemanyagok fenntarthatósági kritériumai és az elıírások elemzése, bemutatás kiselıadásban. etek.php?ismerteto=16 fénymásolt anyagok képrészletek internet 2.5. A közösség(ek) szerepe a fenntarthatóságban ( óra) Az emberi társadalomra jellemzı közösségek elveszítették szabályalkotó szerepüket a fogyasztói társadalom által elıidézett individualizáció során. Közösségek szerepe a fenntartható fejlıdés megvalósításában Kulcsszavak: érzelmek fagyhalála, neofilia, fenntartható társadalmi törekvése megvalósítása kisközösségekben elemzés, adatgyüjtés vita megbeszélés Határozzák meg az Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bőne, Az érzelmek fagyhalála c. részletben elıforduló kulcsfogalmakat Keressenek saját tapasztalataikból életszerő példát Az érzelmek fagyhalálában leírt problémára tanterem projektor számítógép tábla fénymásolt anyagok Ismerkedjenek meg a fenntarthatóság érdekében összefogó közösségek 11

12 kezdeményezéseivel Keressenek Magyarországon is megvalósítható ötleteket 12

13 1. táblázat: a kurzus moduljai és tevékenységei A 2. modul feldolgozása A környezeti, társadalmi és gazdasági válságok Problémák: A társadalom nincs tisztában a fenntarthatósági problémákkal, a fenntarthatatlan (környezeti, társadalmi, gazdasági) folyamatokkal. A hallgatók keveset olvasnak; keveset találkoznak eredeti, (klasszikus) írásokkal a környezeti válságról és más témákról. A foglalkozás célja: A hallgatók ismerjék meg a fenntarthatósági problémákat, döntıen eredeti, klasszikus szerzık mőveibıl Tudósok, írók a jelenlegi civilizációnk fenntarthatatlanságáról, a környezeti válságról (3-4. óra) A környezeti válság alapja az értékek válsága. (Seyyed Hossein Nasr) Problémák: A hallgatóknak csak felületes képe van a környezeti problémákról (pl. keverik az üvegházhatást és az ózonlyukat). A hallgatók veszélyérzete nem eléggé erıs a fenntarthatósági problémák kapcsán. A foglalkozás célja: A hallgatók járják körül a jelenkor fenntarthatósági problémáit, értsék meg a fenntarthatóság gondolatát és ismerjék meg a világmérető fenntarthatatlan (elsısorban környezeti) folyamatokat. 1. feladat Minden csoport válasszon az alábbi kulcsszavakból egyet, majd a csoport tagjai egyénileg készítsenek fogalmi térképet (környezetvédelem, természetvédelem, ökológia, üvegházhatás, klímaváltozás, ózonlyuk, levegı-, víz-, talajszennyezés, biológiai sokféleség csökkenése)! E kifejezések a közbeszéd részei, mégha ritkán is tőnnek fel. Használatuk azonban jellemzıen felszínes, pontatlan. Ennek, és a következı két feladatnak célja az elızetes (köz)ismeretek felmérése. 2. feladat Vessék össze és vitassák meg az egyénileg elkészített fogalmi térképeket! Készítsenek csoportszinten egy strukturált fogalmi térképet! 3. feladat A csoportok mutassák be és vitassák meg az elkészített strukturált fogalmi térképet! 4. feladat Környezetvédelmi kislexikon készítése (interneten) győjtött képek, ábrák, animációk kiegészítı felhasználásával a következı fogalmakról: üvegházhatás, üvegházhatású gázok, klímaváltozás, ózonlyuk, talajpusztulás, eutrofizáció, toxicitás, biológiai sokféleség, GMO. E kifejezések némelyike már ismeretlen lehet. A mögöttük rejlı jelenségek ismerete nélkül olyan fontos témáknál megakadhat a hallgató, mint az ökológiai lábnyom, a

14 környezetirányítási rendszer vagy az életciklus-elemzés (5. modul). Amíg tehát e fogalmak nem tisztázottak, ne lépjünk tovább. 5. feladat Győjtemények készítése: sajtócikk-győjtemény a környezeti válságról a bulvártól a tudományos ismeretterjesztı sajtóig. Illusztrációk győjtése (internetrıl, ill. fényképezéssel). Tanulságos lehet, hogy jövınket alapvetıen és súlyosan veszélyeztetı témákra vadászni kell, mivel általában nem érik el a sajtó ingerküszöbét. Gyakori a félreértés, a fogalmak összezavarása is (pl. üvegházhatás ózonlyuk). Az elızı feladat alapján e pontatlanságok szembetőnıbbek lesznek. 6. feladat Problémalista a környezeti fenntarthatósági problémákról, megítélés szerinti fontossági sorrendben. A legfontosabb és egy-egy szokatlanabb probléma szerepeltetésének indoklása. A csoportok vitassák meg, miért fontosabb egy probléma a másiknál, ill. pontozzák a problémákat és az egyesített pontozás alapján állítsák fel a sorrendet. Érdekes lesz a 6. modulra készülve a portfólióban újra átnézni e listát: mennyit változott, mennyivel lett árnyaltabb a rangsor. 7. feladat A legfontosabbnak jelöltek közül egy problémakört érintı szakirodalmi részlet csoportonkénti elemzése, bemutatása. A szövegelemzés szempontjai: probléma; az írás születésének ideje, társadalmi környezete; a szerzı és tudás-háttere, frappáns idézet kiválasztása. Ajánlható mővek: Balogh János (1985): A megsebzett bolygó. Móra, Budapest Boulding, Kenneth E. (1966): Az eljövendı Föld-őrhajó gazdaságtana. In: Pataki György Takács-Sánta András (2005): Természet és Gazdaság. Typotex, Budapest. Carson, Rachel (2007): Néma tavasz. Katalizátor Kiadó, Budapest Feladatok a XXI. századra Az ENSZ Környezet és Fejlıdés Világkonferencia dokumentumai, Föld Napja Alapítvány, Budapest, Lorenz, Konrad: A civilizált emberiség nyolc halálos bőne, Cartaphilus Kiadó, Budapest, (alábbi példaszemelvény) Lovelock, J.E. (1987): Gaia. Göncöl Kiadó, Budapest Szent-Györgyi Albert (1989): Az ırült majom. Magvetı Kiadó, Budapest. Szent-Györgyi Albert: Ember és természet, In.: Globalitástól a lokalitásig (Természet és környezetvédelmi olvasókönyv), (szerk: Horváthné Papp Ibolya, Pont Kiadó), Budapest, o. Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bőne Túlnépesedés A nagyvárosi zsúfoltság bőne, hogy az emberi arcok kavargó, színes forgataga arc nélküli tömeggé olvad össze. Felebarátaink iránti szeretetünket a közeli és még közelebbi felebarátok tömege annyira elaprózza, hogy már morzsái is alig találhatók meg.válogatnunk kell, vagyis sok olyan embert, akiket egyébként barátságunkra érdemesnek tartanánk, érzelmileg távol kell tartani magunktól.. Az emberi kapcsolatoktól való szándékos elzárkózás érzelmi 14

15 elsivárosodáshoz és részvétlenséghez vezet. Sok ember összezsúfolása kis helyen az emberi kapcsolatok kimerülésén majd feladásán keresztül elembertelenedéshez vezet, és agresszív magatartást vált ki. Az élettér pusztulása A természettıl való általános, egyre fokozódó elidegenedés nagymértékben okolható a civilizált emberiség esztétikai és etikai eldurvulásáért. A felnövekvı generáció hogyan tanulná meg bárminek a tiszteletét, ha maga körül csak emberi kéz alkotta környezetet talál, ami sokszor még visszataszító is? A haszonemberól lakója csak olyan módon tudja fenntartani önbecsülését, ha tudatából kirekeszti sok hozzá hasonló sorstársának létezését, és szorosan elzárkózik elılük. Sok szalagháznál láthatjuk, hogy az egymás melletti erkélyek közé válaszfalat emelnek, miáltal a szomszéd láthatatlanná lesz. Versenyfutás önmagunkkal A modern emberiség munkatempója a belsı szelekció legostobább produktuma. Az ember emberrel való versengése olyan hatásokkal jár, a természet körforgása, a gyógyító erık ellenében, amit korábban semmilyen biológiai tényezı nem váltott ki, és majd minden korábbi értéket elvakultan, kereskedelmi céloktól vezérelve sárba tiporjon. Hogy mi a jó és mi a hasznos az emberiség és az egyén számára, az az emberek közti versengésben teljesen feledésbe merült. A mai emberek túlnyomó többsége már csak azt tekinti értéknek, ami a kíméletlen konkurenciaharcban alkalmas arra, hogy embertársai fölé emelje. A félelem a legfontosabb tényezı, ami a jelenkor emberének egészségét aláássa, magas vérnyomást, korai szívinfarktust és hasonló kellemes dolgokat okozva Félelemtıl hajszolt menekülés a félelmetes hajsza elıl, mindez oda vezet, hogy az emberiség megfosztja magát leglényegesebb tulajdonságától, amelyek egyike az önmegfigyelés. A hajsza vagy talán a hajsza által kiváltott félelem egyik legborzasztóbb hatása, hogy a mai ember képtelen arra, hogy csak rövid idıre is egyedül maradjon. Az önmagába való fordulás minden lehetıségét olyan nagy igyekezettel kerüli el, mintha biztos lenne benne, hogy az önmegfigyelés kifejezetten taszító önarcképet fog mutatni. Az érzelmek fagyhalála Miután egyre inkább uralma alá vonta környezetét, a mai ember szükségszerően megváltoztatja öröm bosszúság háztartásának egyensúlyát, a bosszúságot kiváltó ingerekkel szemben egyre inkább túlérzékenységet mutat, míg az örömmel szemben fásultságot, ami nem kívánatos következményekkel jár A bosszúsággal szembeni növekvı türelmetlenség az örömök csökkenı vonzásával együtt oda vezet, hogy az emberek nem képesek munkát fektetni olyan tevékenységekbe, amely az örömöket majd csak késıbb hozza meg. Ebbıl ered bármely újonnan támadt kíváncsiság azonnali kielégítésének igénye Az, hogy a kellemetlenségeket egyre kevésbé vagyunk hajlandóak eltőrni, az emberi életnek a természet által elrendelt csúcsait és mélységeit mesterségesen elegyengetett síksággá változtatja, a nagyszabású hullámhegyekbıl és völgyekbıl alig észlelhetı fodrozódást, a fénybıl és árnyékból unalmas szürkeséget, egyszóval: HALÁLOS UNALMAT teremt. Genetikai összeomlás A gyerekesség az emberi élet egyik legfontosabb, legnélkülözhetetlenebb értelemben vett humánus jegye A kérdés csak az, hogy az emberre jellemzı genetikai elgyermekesedés folyamata nem ér-e el kóros mértéket. A tőrıképesség csökkenése, az érzelmi elsivárosodás infantilis magatartáshoz vezet. Alapos a gyanú, hogy ehhez a kulturális gyökerő folyamathoz 15

16 genetikai eredetőek is társulhatnak. A vágyak azonnali kielégítésének követelése, mindennemő felelısségérzet hiánya és a mások érzelmeinek teljes mértékő figyelmen kívül hagyása a kisgyermek tipikus, neki még megbocsátható jellemzıi. Az érett felnıtt embert az jellemzi, hogy kitartó munkát tud végezni távoli célok elérése érdekébe, felelısséget visel a saját cselekedeteiért és figyelemmel van tágabb környezetére is Az az ember, akinek társadalmi magatartásformái megrekedtek az infantilizmus állapotában, szükségszerően a társadalom parazitája lesz. Magától értetıdıen várja a felnıttek további gondoskodását, jóllehet az csak a gyermekeknek jár Ha a civilizált emberiség fokozódó infantilizmusa és a fiatalkori bőnözés növekedése mint ahogy attól tartok genetikai hanyatlás miatt következik be, akkor a lehetı legnagyobb veszélyben vagyunk Mindehhez hozzájárul még az aszociálisan viselkedık felmentése, melyet tetteik genetikai és pszichológiai okainak belátása kényszerít ránk Meg kell tanulnunk, hogyan lehet összekapcsolni az egyénnel szembeni belátó humanitást a társadalom érdekeinek figyelembevételével. Az, akit bizonyos társadalmi magatartásmódok és a vele járó érzelmekre való képesség kiesésével sújtott a sorsa, valójában sajnálatra méltó beteg, és rászolgál teljes együttérzésünkre. Ez a betegség azonban maga a gonoszság. A tradíciók lerombolása Az a felhalmozódó tradíció, amely minden kulturális fejlıdés alapját képezi, igen nagy jelentıségő A mai fiatalok nagy része lenézı megvetést tanúsít szülei iránt, semmi gyengédséget. A mai fiatalság forradalmát olyan győlölet táplálja, amely közeli rokona valamennyi válfaja közül az egyik legveszélyesebbnek és legnehezebben leküzdhetınek, nevezetesen az etnikai győlöletnek... A mai fiatalság által teljesen helyesnek tartott törekvés, hogy a fürdıvízzel együtt a szülıket is kiöntse más okokra vezethetı vissza. A hagyományos családszerkezet is áldozatául esik az emberiség egyre gyorsuló technikai fejlıdésének meggyengíti a szülı és gyermek kapcsolatát. Ez már csecsemıkorban elkezdıdik, mivel manapság az anya sosem szentelheti magát teljesen a gyermekének, és kisebb-nagyobb mértékben csaknem mindig fellép a René Spitz által hospitalizációnak nevezett jelenség, aminek legsúlyosabb tünete a kapcsolatteremtés képességének súlyos vagy irreverzibilis gyengülése. A dogmák ereje A dogmaképzıdés folyamatának döntı mozzanata az, hogy az elméletet meggyızıdéssé szilárdító tényezıkhöz hozzáadódik a követık meglehetısen nagy száma is. Manapság tömegtájékoztatási eszközök lehetıségeit kihasználva könnyen elıfordulhat az is, hogy akár egy beigazolatlan tudományos hipotézis nemcsak hogy általános tudományos felfogássá, hanem közfelfogássá válik. Az atomfegyverek Ha az atomfegyverek fenyegetésének hatását összehasonlítjuk az emberiség ellen elkövetett másik hét halálos bőn következményeivel, nem zárkózhatunk el annak felismerésétıl, hogy a nyolc közül ez az, ami a legkönnyebben közömbösíthetı. 8. feladat Oktatóposzterek készítése: egy-egy környezeti probléma (pl. klímaváltozás) bemutatása klasszikus szemelvények (Konrad Lorenz, Rachel Carson, stb.), könyvtári kutatás ill. internetes forrásanyag alapján. 16

17 2.2. Fenntarthatatlanság a népesség, élelmezés, közegészségügy területén (5-6. óra) Korunk a mind alacsonyabb igények egyre leleményesebb kielégítését tekinti fejlıdésnek (Buji Ferenc) A fogyasztás növekedése hozott némi elırelépést a boldogságban, még a gazdag országokban is. Ezt a boldogság-többletet azonban kioltotta az a nagyobb boldogtalanság, ami a kevésbé harmonikus társadalmi kapcsolatokból ered. (Richard Layard) Problémák: Sok a tudománytalan és népszerő elképzelés e területen, ugyanakkor a közbeszédben nem jelennek meg e téma hosszú távú következményei. A foglalkozás célja: A hallgatók járják körül a jelenkor társadalmi fenntarthatósági problémáit a népesedés, élelmezés, egészségügy területein. 1. feladat Társadalompolitikai kislexikon készítése, (interneten) győjtött képek, ábrák, animációk kiegészítı felhasználásával a következı fogalmakról: népességrobbanás, demográfia, élelmezés-biztonság, migráció, multikulturalitás, integráció, elidegenedés, agresszió, szingli, meddıség, krónikus betegségek, civilizációs betegségek, PM10, szermaradványok. 2. feladat Szövegelemzés: a problémakört érintı szak- és szépirodalmi részlet csoportonkénti elemzése. Boulding, Kenneth E. (1966): Az eljövendı Föld-őrhajó gazdaságtana. In: Pataki György Takács-Sánta András (2005): Természet és Gazdaság. Typotex, Budapest. Carson, Rachel (2007): Néma tavasz. Katalizátor Kiadó, Budapest Feladatok a XXI. századra Az ENSZ Környezet és Fejlıdés Világkonferencia dokumentumai, Föld Napja Alapítvány, Budapest, Fromm, Erich (1994): Birtokolni vagy létezni. akadémiai Kiadó, Budapest Korten, David ( 1996 ) : Tıkés társaságok világuralma. Kapu Kiadó, Budapest. Lorenz, Konrad: A civilizált emberiség nyolc halálos bőne, Cartaphilus Kiadó, Budapest, (alábbi példaszemelvény) Szent-Györgyi Albert (1989): Az ırült majom. Magvetı Kiadó, Budapest. Szent-Györgyi Albert: Ember és természet, In.: Globalitástól a lokalitásig (Természet és környezetvédelmi olvasókönyv), (szerk: Horváthné Papp Ibolya, Pont Kiadó), Budapest, o. 3. feladat Készítsenek sajtócikk-győjteményt a társadalmi válságról a bulvártól a tudományos ismeretterjesztı sajtóig. Illusztrációk győjtése (internetrıl, ill. fényképezéssel). E témák már gyakrabban megjelennek a sajtóban, mint a pusztán környezeti válság. Idı hiányában a feladat elhagyható. 4. feladat 17

Környezeti nevelés kooperatív technikákkal Jegyzet

Környezeti nevelés kooperatív technikákkal Jegyzet NYME Apáczai Csere János Fıiskolai Kar Gyır Környezeti nevelés kooperatív technikákkal Jegyzet 2010. Készítette: Kövecsesné dr. Gısi Viktória Adjunktus Készült a TÁMOP-4.1.2/b projekt keretében a Gyır-Moson-Sopron

Részletesebben

Forrás: http://www.doksi.hu. KONRAD LORENZ A civilizált emberiség nyolc halálos bűne

Forrás: http://www.doksi.hu. KONRAD LORENZ A civilizált emberiség nyolc halálos bűne KONRAD LORENZ A civilizált emberiség nyolc halálos bűne 1 Tartalom 4. oldal Optimista előszó 5.oldal 8.oldal 10.oldal 14.oldal 17.oldal 22.oldal 29.oldal 35.oldal 43.oldal 45.oldal 47.oldal I. Az élő rendszerek

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben

Az egészséges társadalomfejlıdés indikátorai

Az egészséges társadalomfejlıdés indikátorai Az egészséges társadalomfejlıdés indikátorai a GDP-n túl a Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosi Hivatala 2010. Bevezetı Jó indikátorrendszer nélkül a társadalom nem tudja, hogy merre tart. Ennél talán

Részletesebben

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi alapismeretek 1. modul készítette: Törneczi Arnold 1 Tartalomjegyzék 1. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK...3

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS

SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS NÉV: SZOPKÓ CSABA ISTVÁN KÉPZÉS MEGNEVEZÉSE: MSC LEVELEZİ SZAK: VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS SZAKIRÁNY: TERMELÉS- ÉS SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT ILLETÉKES

Részletesebben

100 szó a tranzitfoglalkoztatásról. Eszik Zoltán. Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület kiadványa

100 szó a tranzitfoglalkoztatásról. Eszik Zoltán. Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület kiadványa Eszik Zoltán 100 szó a tranzitfoglalkoztatásról Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület kiadványa 2006 100 szó a tranzitfoglalkoztatásról Írta és szerkesztette: Eszik Zoltán ISBN: Az Országos Tranzitfoglalkoztatási

Részletesebben

Stratégiai javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya számára a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának ösztönzésére

Stratégiai javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya számára a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának ösztönzésére Stratégiai javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya számára a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának ösztönzésére A stratégiai javaslat az ENSZ Fejlesztési Programja vezetésével, az Európai Unió és

Részletesebben

81/2009. (X. 2.) OGY határozat. az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról. Melléklet a 81/2009. (X. 2.) OGY határozathoz IDİSÜGYI NEMZETI STRATÉGIA ELİSZÓ

81/2009. (X. 2.) OGY határozat. az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról. Melléklet a 81/2009. (X. 2.) OGY határozathoz IDİSÜGYI NEMZETI STRATÉGIA ELİSZÓ 81/2009. (X. 2.) OGY határozat az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról 1. Az Országgyőlés a) elfogadja a határozat mellékletét képezı Idısügyi Nemzeti Stratégia címő stratégiai programot; b) felkéri a Kormányt,

Részletesebben

A fenntarthatóság szerepe a környezeti nevelésben. Kosáros Andrea

A fenntarthatóság szerepe a környezeti nevelésben. Kosáros Andrea Természettudományi és Technológiai Kar A fenntarthatóság szerepe a környezeti nevelésben Doktori (PhD) értekezés Kosáros Andrea Témavezetı: Dr. Lakatos Gyula Debreceni Egyetem Természettudományi Doktori

Részletesebben

A környezeti nevelés és a versenyképesség kapcsolata elméleti és gyakorlati segédanyag

A környezeti nevelés és a versenyképesség kapcsolata elméleti és gyakorlati segédanyag A környezeti nevelés és a versenyképesség kapcsolata elméleti és gyakorlati segédanyag Dr. Szigeti Cecília Ph.D egyetemi adjunktus SZE Gazdálkodástudományi Tanszék, Győr Tisztelt Olvasó, kedves Kolléga;

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Baracsi Mária Dóri Gergely

OTDK-dolgozat. Baracsi Mária Dóri Gergely OTDK-dolgozat Baracsi Mária Dóri Gergely 2009 Az emberi döntéshozatal sajátosságai és annak gazdasági következményei Nature of human decision-making process and their influence on economy L e z á r v a

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG AZ EU REGIONÁLIS POLITIKÁJÁBAN A HAZAI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TAPASZTALATAI

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG AZ EU REGIONÁLIS POLITIKÁJÁBAN A HAZAI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TAPASZTALATAI Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG AZ EU REGIONÁLIS POLITIKÁJÁBAN A HAZAI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TAPASZTALATAI Doktori (PhD) értekezés tézisei Kiss

Részletesebben

A vállalatok társadalmi felelısségvállalása és kapcsolódása a fenntarthatósághoz. Doktori értekezés

A vállalatok társadalmi felelısségvállalása és kapcsolódása a fenntarthatósághoz. Doktori értekezés Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar A vállalatok társadalmi felelısségvállalása és kapcsolódása a fenntarthatósághoz Doktori értekezés Csigéné Nagypál Noémi

Részletesebben

A kulcskompetenciák környezeti nevelés területén

A kulcskompetenciák környezeti nevelés területén A kulcskompetenciák környezeti nevelés területén történı fejlesztésének pedagógiai kérdései Nahalka István Bevezetés A környezeti nevelésnek a kulcskompetenciák fejlesztésében játszott szerepét taglaló

Részletesebben

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a Adományozás és Önkéntesség Bevezetı Az élethosszig tartó tanulás program második állomása a lengyelországi Krakkóban volt, 2011.december 1-3. között. Témája: Az adománygyőjtés és az önkéntesség. Elıadója:

Részletesebben

A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM

A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM Budapest, 2008. november Szerkesztette és a kutatást irányította: Dr. habil Báger Gusztáv egyetemi tanár, az ÁSZ

Részletesebben

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Reisinger Adrienn Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Részletesebben

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

Vállalati környezetmenedzsment

Vállalati környezetmenedzsment BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖRNYEZETGAZDASÁGTANI ÉS TECHNOLÓGIAI TANSZÉK Vállalati környezetmenedzsment Szerkesztette: Kerekes Sándor és Kindler József Készült a BKE Környezetgazdaságtani és

Részletesebben

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar CSETE MÁRIA A FENNTARTHATÓSÁG KISTÉRSÉGI VIZSGÁLATA

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar CSETE MÁRIA A FENNTARTHATÓSÁG KISTÉRSÉGI VIZSGÁLATA Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar CSETE MÁRIA A FENNTARTHATÓSÁG KISTÉRSÉGI VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Témavezetı: Prof. Szlávik János egyetemi

Részletesebben

Társadalmi hálózatok, hálózati társadalom

Társadalmi hálózatok, hálózati társadalom Társadalmi hálózatok, hálózati társadalom Szerzı: Kollányi Bence Molnár Szilárd Székely Levente Budapest, 2007. július A tananyag megírását és kiadását támogatta: Az Európai Bizottság támogatást nyújtott

Részletesebben

Multinacionális ruházati vállalatok társadalmi felelısségvállalása

Multinacionális ruházati vállalatok társadalmi felelısségvállalása BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Újabb diplomás képzés tagozat Nemzetközi Menedzsment szakirány Multinacionális ruházati vállalatok

Részletesebben

Környezetvédelmi elvek a gyakorlatban

Környezetvédelmi elvek a gyakorlatban Dr.Kerényi Attila Környezetvédelmi elvek a gyakorlatban Egyetemi jegyzet KLTE Debrecen, 1997 Lektorálta: KÓRÓS CSABA környezetvédelmi referens Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2012 Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék A doktori iskola vezetıje: DR. UDOVECZ

Részletesebben

H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat. a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról

H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat. a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról Elıadó: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter Budapest, 2009. június Az Országgyőlés

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

Képességet mindenkinek! *

Képességet mindenkinek! * Képességet mindenkinek! * Információs társadalom mentor Szerkesztette: Gáspár Mátyás Lektorálta: Balogh István (IVSZ) Dr. Mlinarics József (Matisz) 2007. augusztus Tartalom Elıszó és köszönet 3 1. Bevezetés

Részletesebben

A természettudományi kulcskompetencia fejlesztésének lehetıségei a környezeti nevelés területén. Schróth Ágnes

A természettudományi kulcskompetencia fejlesztésének lehetıségei a környezeti nevelés területén. Schróth Ágnes A természettudományi kulcskompetencia fejlesztésének lehetıségei a környezeti nevelés területén Schróth Ágnes Tartalom Háttér...3 Területek...7 Kidolgozott példa...14 Hivatkozott szakirodalom...22 Háttér

Részletesebben