Fenntartható fejlıdés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fenntartható fejlıdés"

Átírás

1 Fenntartható fejlıdés projektmódszerrel Tananyagfejlesztés Készítette: dr. Halbritter András Albert és Kocsisné Salló Mária Készült a TÁMOP-4.1.2/b projekt keretében a Gyır-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet közremőködésével

2 Fenntartható fejlıdés: tantárgyleírás A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: A tantárgy célja, hogy a félév során a hallgatók megismerjék a fenntartható fejlıdés elveit, felismerjék és megértsék a globális kihívásokat. Elısegítse a környezettudatos magatartás kialakulását ill. rögzülését. A gyakorlatban is ismertesse a pedagógiai projektmódszert. A tantárgy teljesítésének feltételei: A foglalkozásokon való aktív részvétel. A félév teljesítéséhez szükséges projektfeladatok elvégzése. Csoportonként az elkészített projekt bemutatása, ill. a csoportmunkához való egyéni hozzájárulásokból portfólió készítése. A tantárgy tananyagtartalma 1. modul: A projektmódszer 1-2. óra: A félév követelményeinek, feladatrendszerének megismerése. A projektmódszer, mint pedagógiai módszer ismertetése, a projektmódszer megjelenése a kurzus során. 2. modul: A környezeti, társadalmi és gazdasági válságok óra, modulegységek: 2.1. Tudósok a jelenlegi civilizációnk fenntarthatatlanságáról, a környezeti válságról (Konrad Lorenz, Rachel Carson, stb.) 2.2 Fenntarthatatlanság a népesség, élelmezés, közegészségügy területén 2.3. A gazdaság fenntarthatatlansága (GDP és a fenntartható jólét mutatói, játékelméleti példák a kooperációra: a fogolydilemma és a közlegelık tragédiája) 2.4. A közlekedés fenntarthatatlansága és gazdaságtorzító szerepe 2.5. A közösség(ek) szerepe a fenntarthatóságban 3. modul: A fenntartható fejlıdés fogalma óra: A környezetvédelmi politikai mozgalmak létrejötte, Közös jövınk jelentés, fenntartható fejlıdés fogalma 4. modul: Területhasználat és tájdiverzitás óra: A területhasználat és a földi kapacitás-kihasználás fenntarthatatlansága: az ökológiai lábnyom. 5. modul: A fenntarthatóság megvalósítási lehetıségei óra, modulegységek: 5.1. Életciklus-elemzés 5.2. Fogyasztói szokások 5.3. Környezettudatos Irányítási Rendszerek, környezeti politika 5.4. A környezeti teljesítményértékelés, a fenntarthatósági jelentés. Az információhoz való jog környezeti követelményei. 6. modul: Projektértékelés óra: A projektek bemutatása és csoportos értékelése. 2

3 Pedagógiai célok 1. A fenntarthatóságot szolgáló attitődök és magatartásminták építése 2. Elıbbi tudományos alapjainak megerısítése 3. A projektmódszer gyakorlati elsajátítása 4. Projektmenedzsmenthez és felelıs állampolgári fellépéshez való kompetenciák fejlesztése 5. Elemzı olvasás (pl. elsı- másod-, többed -kézbıl származó információ elkülönített kezelése), egyéni információszerzés, szakirodalmi áttekintés, sajtószemle tevékenységeinek gyakoroltatása. Módszertani alapvetések A jól körülhatárolt, konkrét és ugyanakkor nehéz célok magasabb teljesítményt eredményeznek, mint az optimális kihívó erıvel bíró, ám körülhatárolatlan célok. (Locke és Latham, 1999) A projekt(oktatás) teljes, céltudatos tevékenység társadalmi környezetben, mely elválaszthatatlan az aktivitástól, a tanulási törvények felhasználásától és a megatartás etikai minıségétıl. (Kilpatrick nyomán). A felelıs ember önálló, szabad, döntésképes, képes felismerni a szükségleteit, képes ugyanakkor mértéket tartani, embertársaival partneri kapcsolatban tud együtt munkálkodni, a környezetrıl alapvetı ismeretekkel rendelkezik, a fenntartható fejlıdést szem elıtt tartva képes az adott környezetben problémamegoldóan cselekedni. (Kovátsné Németh Mária). A projektoktatás metodikai lépései: A probléma felvetése A téma meghatározása A projektmunka megtervezése (ráhangolódás idıszaka, konkrét tervezés idıszaka) Kivitelezés a téma feldolgozása, projektnapló készítése (szervezés, adatgyőjtés, témafeldolgozás, produktum összeállítása...) A projekt folyamatos felülvizsgálata (értékelés, korrekció) A projekt nyilvánosság elé tárása, bemutatása A projektmunka eredményeinek értékelése: belsı, külsı értékelés (a szempontok elıre megadása) A projekt továbbfejlesztése Csoportonként a kurzus végéig elkészítendı, az utolsó foglalkozásokon összefoglalóan ismertetendı projekt mellett az egyéni munkából portfóliót kell szerkeszteni. A kurzus a Moodle rendszer informatikai támogatásával zajlik. 3

4 1. táblázat: a kurzus moduljai és tevékenységei 1. modul A felelıs ember önálló, szabad, döntésképes, képes felismerni a szükségleteit, képes ugyanakkor mértéket tartani, embertársaival partneri kapcsolatban tud együtt munkálkodni, a környezetrıl alapvetı ismeretekkel rendelkezik, a fenntartható fejlıdést szem elıtt tartva képes az adott környezetben problémamegoldóan cselekedni. (Kovátsné Németh Mária). Téma Probléma/Cél A probléma megoldását segítı tartalmak Módszerek Tevékenységek/feladatok Színtér Eszköz 1. modul 1-2. óra A félév követelményeinek, feladatrendszerének megismerése. A projektmódszer, mint pedagógiai módszer ismertetése, a projektmódszer megjelenése a kurzus során. A hagyományos oktatásból hiányoznak a tevékenységorientált módszerek, nincsenek minták. A hallgatók ismerjék meg a projektet, mint oktatási stratégiát, legyenek képesek az oktatási stratégia értelmezésére, folyamattervezésre! A projektmódszerrel történı tanulás szükségessége, az oktatás kihívásai a XXI. században A projektmódszer sajátosságai Kulcsszavak: projektpedagógia, eredménycél és tanulási cél, projekt, önismeret, társismeret, csoportmunka, oktatási stratégiák, oktatási módszerek, tanulási környezet, elızetes ismeretek, reflektivitás adatgyőjtés elemzés értékelés Csoportalkotás (állandó csoportok) Fogalmi térkép készítése egyénileg, csoportos megvitatás Strukturált fogalmi térkép készítése csoportosan Strukturált fogalmi térkép bemutatása Strukturált fogalmi térkép összehasonlítása szakirodalmi cikkekkel és lexikonok fogalommagyarázatával tanterem projektor számítógép tábla fénymásolt anyagok Segédfüzet készítése a projektmódszerhez, kérdések figyelembevételével

5 1. táblázat: a kurzus moduljai és tevékenységei Az 1. modul feldolgozása A projektoktatás és feldolgozásának módszerei Probléma: A hagyományos oktatásból hiányoznak a tevékenységorientált módszerek, nincsenek minták. Foglalkozás célja: A hallgatók ismerjék meg a projektet, mint oktatási stratégiát, legyenek képesek az oktatási stratégia értelmezésére, folyamattervezésre! Alkossanak csoportokat maximum 5 fıvel. A csoportalakítás történhet szimpátia választás alapján, véletlenszerően vagy tanári kijelöléssel.) 1. feladat Minden csoport válasszon az alábbi kulcsszavakból egyet, majd a csoport tagjai egyénileg készítsenek fogalmi térképet! (oktatási stratégiák, oktatási módszerek, tanulási környezet, elızetes ismeretek (reflektivitás)) 2. feladat Vessék össze és vitassák meg az egyénileg elkészített fogalmi térképeket! Készítsenek csoport szinten egy strukturált fogalmi térképet! 3. feladat A csoportok mutassák be az elkészített strukturált fogalmi térképet! 4. feladat Az elkészített strukturált fogalmi térkép eredményeit hasonlítsák össze az alábbi szakirodalmi cikkekkel és lexikonok fogalom-magyarázatával! Irodalom: Kovátsné Németh Mária: A hatékony tanulást elısegítı módszerek. In.: Az iskolai és óvodai oktatási programok kialakításáról (Szerk.: Albert Sándor) Selye János Egyetem, Komárno, o. Kovátsné Németh Mária: Fenntartható oktatás és projektpedagógia. Új Pedagógiai Szemle, október o. Kovátsné Németh Mária: Erdıpedagógiától a környezetpedagógiáig. Comenius Kiadó, Pécs, feladat A csoportok dolgozzák fel a projektoktatás folyamatát, készítsenek egy segédfüzetet Útmutató a projetkhez címmel, amelybe a foglalkozás során a projektmódszerrıl szerzett ismereteket rögzítik, s amelyet a saját projektjük készítésekor segédanyagként tudnak használni! Elsı lépésként a szakirodalmi források alapján válaszoljanak az alábbi kérdésekre: a. Elemezze a hagyományos tanítási/tanulási folyamatok és a projekt oktatás folyamatát. Készítsen egy összehasonlító táblázatot róluk. b. Milyen problémák megoldását segítik elı az alábbi módszerek: Személyes célok, megismerését elısegítı módszerek Önállóságot, kreativitást, kutatást, elısegítı módszerek

6 Együttmőködést feltételezı módszerek c. Írja le a projektmódszer lépéseit és indokolja egymásra épülésüknek fontosságát! d. Készítsenek strukturált fogalmi térképet a projekt módszer kritériumairól! e. Foglalja össze a projekt értékelésének elınyeit és hátrányait! Irodalom: Erdıpedagógia, tanulmánykötet (szerk.: Kovátsné dr. Németh Mária), Gyır, Atif Fenntartható közösségek és iskolafejlesztés, (szerk. Dr. Csobod Éva, Varga Attila) OKI, Budapest, Hortobágyi Katalin: Projekt módszer a környezeti nevelésben, In.: Iskolakultúra PTE TKI Pécs, 1994\ o. Kilpatrick, William H.: The project method. Teachers College Record, Vol No o. In: Kovátsné Németh Mária: Iskolafejlesztés a XX. században. Comenius Kft. Pécs, pp Kovátsné dr. Németh Mária: A reformpedagógiai szemlélet, mint projektmódszer jelentısége a tanárképzésben és tanár továbbképzésben, In.: Tanulmánykötet (szerk.: Kovátsné dr. Németh Mária) NYME-ATFK Gyır Kovátsné dr. Németh Mária: Fenntartható oktatás és projektpedagógia, In: Új Pedagógiai Szemle, o. Kovátsné dr. Németh Mária: Projektoktatás a tanárképzésben, NYME ATFK Gyır, Kovátsné Németh Mária: Erdıpedagógiától a környezetpedagógiáig. Comenius Kiadó, Pécs, Locke, E.A. és Latham, G.P. (1999): Célkitőzés-elmélet. In: O Neil, H.F. Jr és Drillings, M. (szerk.) Motiváció: elmélet és kutatás. Vince Kiadó, Budapest. Idézi: Józsa Krisztián: Az elsajátítási motiváció. Mőszaki Kiadó, Budapest, p. 32. M. Nádasi Mária: Projektoktatás, Gondolat Kiadói Kör ELTE BTK Neveléstudományi Intézet, Budapest,

7 1. táblázat: a kurzus moduljai és tevékenységei 2. modul Az Úristen vette az embert és Éden kertjébe helyezte, hogy mővelje és ırizze. (Ter 2,15, Szent István Társulat fordítása). És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté ıt az Éden kertjébe, hogy mívelje és ırizze azt. (Mózes 1 2,15, Károli Gáspár fordítása) 2. modul óra A KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGOK Általános problémák: A társadalom nincs tisztában a fenntarthatósági problémákkal, a fenntarthatatlan (környezeti, társadalmi, gazdasági) folyamatokkal. A hallgatók keveset olvasnak; keveset találkoznak eredeti, (klasszikus,) elsı kézbıl származó írásokkal (a környezeti válságról és más témákról). Téma Probléma/Cél A probléma megoldását segítı tartalmak 2.1. Tudósok, írók a jelenlegi civilizációnk fenntarthatatlanságá ról, a környezeti válságról (3-4. óra) A hallgatóknak csak felületes képe van a környezeti problémákról (pl. keverik az üvegházhatást és az ózonlyukat). A hallgatók veszélyérzete nem eléggé erıs a fenntarthatósági problémák kapcsán. Környezeti, társadalmi, gazdasági problémák, válságok. Kulcsszavak: civilizációs ártalmak, globalizáció, gazdaságkor, válság, fenntarthatóság, környezetvédelem, népesedés, élelmezés, egészségügy, gazdaság. A problémakört érintı szak- és szépirodalmi részlet csoportonkénti elemzése, bemutatása Esettanulmány készítése: a fıbb fenntarthatósági problémák Módszerek beszélgetés adatgyőjtés elemzés értékelés Tevékenységek/feladatok (csoportmunkában, ahol azt külön nem jelöltük) Fogalomháló készítése: környezetvédelem, természetvédelem, ökológia, klímaváltozás, ózonlyuk, levegı-, víz-, talajszennyezés, biológiai sokféleség csökkenése, egyéni munkával, majd megvitatás után csoportosan Környezetvédelmi kislexikon készítése: (interneten) győjtött képek, ábrák, animációk kiegészítı felhasználásával a következı fogalmakról: üvegházhatás, üvegházhatású gázok, Színtér Eszköz tanterem projektor számítógép tábla fénymásolt anyagok képrészletek, internet

8 közül választotthoz kapcsolódóan ismert esetek ismertetése, elemzése. Kulcsszavak: civilizációs ártalmak, gazdaságkor, válság, fenntarthatóság, projekt klímaváltozás, ózonlyuk, talajpusztulás, eutrofizáció, toxicitás, biológiai sokféleség, GMO Győjtemények készítése: sajtócikk-győjtemény a környezeti válságról a bulvártól a tudományos ismeretterjesztı sajtóig. Illusztrációk győjtése (internetrıl, ill. fényképezéssel) Problémalista a környezeti fenntarthatósági problémákról, megítélés szerinti fontossági sorrendben Oktatóposzterek készítése: egy-egy környezeti probléma (pl. klímaváltozás) bemutatása 2.2 Fenntarthatatlanság a népesség, élelmezés, közegészségügy területén (5-6. óra) Sok a népszerő és tudománytalan elképzelés e területen, ugyanakkor a közbeszédben nem jelennek meg e téma hosszú távú kilátásai. Demográfiai problémák, a természet eltartóképességével és a generációk közötti feladatmegosztással összefüggésben Urbanizáció és egyéb társadalmi jelenségek, civilizációs ártalmak Drogok, civilizációs betegségek, az egészségügyi rendszer és a megelızés (prevenció). beszélgetés adatgyőjtés elemzés értékelés Társadalompolitikai kislexikon készítése, (interneten) győjtött képek, ábrák, animációk kiegészítı felhasználásával a következı fogalmakról: népességrobbanás, demográfia, élelmezésbiztonság, migráció, multikulturalitás, integráció, elidegenedés, agresszió, szingli, meddıség, krónikus betegségek, civilizációs tanterem projektor számítógép tábla fénymásolt anyagok képrészletek internet 8

9 Vállalatok társadalmi felelısségvállalása (CSR) Kulcsszavak: civilizációs ártalmak, globalizáció, válság, fenntarthatóság, népesedés, élelmezés, egészségügy, prevenció, CSR betegségek, PM10, szermaradványok. Szövegelemzés: a problémakört érintı szak- és szépirodalmi részlet csoportonkénti elemzése, bemutatása Győjtemények készítése: sajtócikk-győjtemény a társadalmi válságról a bulvártól a tudományos ismeretterjesztı sajtóig. Illusztrációk győjtése (internetrıl, ill. fényképezéssel) Listaírás a társadalmi fenntarthatósági problémákról, megítélés szerinti fontossági sorrendben, csoportosan, a o/hu/ adatszámai segítségével. Egy fontosnak ítélt problémakört érintı klasszikus szakirodalmi részlet csoportonkénti elemzése, bemutatása. Oktatóposzterek készítése: egy-egy (fenntarthatatlan) társadalmi probléma (pl. integráció elmaradása) 9

10 bemutatása 2.3. A gazdaság fenntarthatatlansága (7-8 óra) A GDP jelentıségét a közbeszédben erısen túlértékelik, e mutató korlátozott használhatósága a társadalomban alig ismert. Értsék meg a játékelméleti megközelítések lényegét, de ugyanakkor e játékelméleti modellek (és általában a modellek) korlátait. Ismerjék meg az ökológiai lábnyom fogalmát. A GDP jelentése, használatának története, korlátai (mit nem mutat). Egyéb mutatók, köztük a fenntarthatóságot is jellemzı ISEW jelentése, a bennefoglalt jelenségek, becslésének korlátai. A közlegelık tragédiája és a fogolydilemma: a kooperativitás szükségessége, a rövid távú haszonszerzés társadalmi csapdáinak megvilágítása. Az ökológiai lábnyom értelmezése, értelmezési szintjei, becslésének módjai. Különbözı megközelítési módok. Kulcsszavak: GDP, ISEW, a közlegelık tragédiája, fogolydilemma, kooperativitás, haszonszerzés, játékelmélet, társadalmi csapdák, ökológiai lábnyom, válság, fenntarthatóság. Internetes adatgyőjtés Fordítás idegen nyelvrıl Sajtószemle elemzés értékelés Jellemzı filmrészlet keresése az interneten, a filmrészlet bemutatása és ismertetése. Sajtószemle: jellegzetes sajtópéldák győjtése a GDP jellemzı használatáról és túldimenzionálásáról, magyar ill. idegen nyelven. Szövegelemzés a gazdasági problémákról (Zsolnay László, Bogár László ill. Czakó Gábor írásának elemzése) Számítási példa készítése az eredeti játékelméleti példákkal (fénymásolt anyag, ill. Wikipedia szócikk), ill. globális környezetvédelmi adatokkal. Az ökolábszámítás módszereinek és az eredményeknek összehasonlító elemzése interneten fellelhetı algoritmusok alapján (házi feladat) tanterem projektor számítógép tábla fénymásolt anyagok internet 2.4. A közlekedés fenntarthatatlansága és társadalom- ill. gazdaságtorzító A közlekedés súlyosan környezetkárosító és egyre növekvı volumenő ágazat. Környezeti, társadalmi, A közlekedés számokban. Környezeti, társadalmi, gazdasági kárai. Internetes adatgyőjtés Számítás KSH adatok győjtése, elemzése a hazai energiafelhasználásról és közlekedésrıl (pl.: tanterem projektor számítógép tábla 10

11 szerepe (9-10 óra) gazdasági káros hatásai kevéssé mentek át a köztudatba. Az EU energia-direktívája (2009/28/EK, ), benne fenntarthatósági szabályzással. Kulcsszavak: üvegházhatás, GDP, ISEW, a közlegelık tragédiája, fogolydilemma, kooperativitás, haszonszerzés, játékelmélet, társadalmi csapdák, ökológiai lábnyom, válság, fenntarthatóság. Statisztikai Tükör, III./107., Fosszilis és nem fosszilis energiaforrások, közúti balesetek száma). Néhány adat bemutatása összefüggésrendszerükben, idıbeli alakulással, feltételezhetı okokkal. Az EU energiadirektívájának megtalálása (internetrıl), (2009/28/EK, ) a közlekedéssel kapcsolatos részek kigyőjtése. A bioüzemanyagok fenntarthatósági kritériumai és az elıírások elemzése, bemutatás kiselıadásban. etek.php?ismerteto=16 fénymásolt anyagok képrészletek internet 2.5. A közösség(ek) szerepe a fenntarthatóságban ( óra) Az emberi társadalomra jellemzı közösségek elveszítették szabályalkotó szerepüket a fogyasztói társadalom által elıidézett individualizáció során. Közösségek szerepe a fenntartható fejlıdés megvalósításában Kulcsszavak: érzelmek fagyhalála, neofilia, fenntartható társadalmi törekvése megvalósítása kisközösségekben elemzés, adatgyüjtés vita megbeszélés Határozzák meg az Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bőne, Az érzelmek fagyhalála c. részletben elıforduló kulcsfogalmakat Keressenek saját tapasztalataikból életszerő példát Az érzelmek fagyhalálában leírt problémára tanterem projektor számítógép tábla fénymásolt anyagok Ismerkedjenek meg a fenntarthatóság érdekében összefogó közösségek 11

12 kezdeményezéseivel Keressenek Magyarországon is megvalósítható ötleteket 12

13 1. táblázat: a kurzus moduljai és tevékenységei A 2. modul feldolgozása A környezeti, társadalmi és gazdasági válságok Problémák: A társadalom nincs tisztában a fenntarthatósági problémákkal, a fenntarthatatlan (környezeti, társadalmi, gazdasági) folyamatokkal. A hallgatók keveset olvasnak; keveset találkoznak eredeti, (klasszikus) írásokkal a környezeti válságról és más témákról. A foglalkozás célja: A hallgatók ismerjék meg a fenntarthatósági problémákat, döntıen eredeti, klasszikus szerzık mőveibıl Tudósok, írók a jelenlegi civilizációnk fenntarthatatlanságáról, a környezeti válságról (3-4. óra) A környezeti válság alapja az értékek válsága. (Seyyed Hossein Nasr) Problémák: A hallgatóknak csak felületes képe van a környezeti problémákról (pl. keverik az üvegházhatást és az ózonlyukat). A hallgatók veszélyérzete nem eléggé erıs a fenntarthatósági problémák kapcsán. A foglalkozás célja: A hallgatók járják körül a jelenkor fenntarthatósági problémáit, értsék meg a fenntarthatóság gondolatát és ismerjék meg a világmérető fenntarthatatlan (elsısorban környezeti) folyamatokat. 1. feladat Minden csoport válasszon az alábbi kulcsszavakból egyet, majd a csoport tagjai egyénileg készítsenek fogalmi térképet (környezetvédelem, természetvédelem, ökológia, üvegházhatás, klímaváltozás, ózonlyuk, levegı-, víz-, talajszennyezés, biológiai sokféleség csökkenése)! E kifejezések a közbeszéd részei, mégha ritkán is tőnnek fel. Használatuk azonban jellemzıen felszínes, pontatlan. Ennek, és a következı két feladatnak célja az elızetes (köz)ismeretek felmérése. 2. feladat Vessék össze és vitassák meg az egyénileg elkészített fogalmi térképeket! Készítsenek csoportszinten egy strukturált fogalmi térképet! 3. feladat A csoportok mutassák be és vitassák meg az elkészített strukturált fogalmi térképet! 4. feladat Környezetvédelmi kislexikon készítése (interneten) győjtött képek, ábrák, animációk kiegészítı felhasználásával a következı fogalmakról: üvegházhatás, üvegházhatású gázok, klímaváltozás, ózonlyuk, talajpusztulás, eutrofizáció, toxicitás, biológiai sokféleség, GMO. E kifejezések némelyike már ismeretlen lehet. A mögöttük rejlı jelenségek ismerete nélkül olyan fontos témáknál megakadhat a hallgató, mint az ökológiai lábnyom, a

14 környezetirányítási rendszer vagy az életciklus-elemzés (5. modul). Amíg tehát e fogalmak nem tisztázottak, ne lépjünk tovább. 5. feladat Győjtemények készítése: sajtócikk-győjtemény a környezeti válságról a bulvártól a tudományos ismeretterjesztı sajtóig. Illusztrációk győjtése (internetrıl, ill. fényképezéssel). Tanulságos lehet, hogy jövınket alapvetıen és súlyosan veszélyeztetı témákra vadászni kell, mivel általában nem érik el a sajtó ingerküszöbét. Gyakori a félreértés, a fogalmak összezavarása is (pl. üvegházhatás ózonlyuk). Az elızı feladat alapján e pontatlanságok szembetőnıbbek lesznek. 6. feladat Problémalista a környezeti fenntarthatósági problémákról, megítélés szerinti fontossági sorrendben. A legfontosabb és egy-egy szokatlanabb probléma szerepeltetésének indoklása. A csoportok vitassák meg, miért fontosabb egy probléma a másiknál, ill. pontozzák a problémákat és az egyesített pontozás alapján állítsák fel a sorrendet. Érdekes lesz a 6. modulra készülve a portfólióban újra átnézni e listát: mennyit változott, mennyivel lett árnyaltabb a rangsor. 7. feladat A legfontosabbnak jelöltek közül egy problémakört érintı szakirodalmi részlet csoportonkénti elemzése, bemutatása. A szövegelemzés szempontjai: probléma; az írás születésének ideje, társadalmi környezete; a szerzı és tudás-háttere, frappáns idézet kiválasztása. Ajánlható mővek: Balogh János (1985): A megsebzett bolygó. Móra, Budapest Boulding, Kenneth E. (1966): Az eljövendı Föld-őrhajó gazdaságtana. In: Pataki György Takács-Sánta András (2005): Természet és Gazdaság. Typotex, Budapest. Carson, Rachel (2007): Néma tavasz. Katalizátor Kiadó, Budapest Feladatok a XXI. századra Az ENSZ Környezet és Fejlıdés Világkonferencia dokumentumai, Föld Napja Alapítvány, Budapest, Lorenz, Konrad: A civilizált emberiség nyolc halálos bőne, Cartaphilus Kiadó, Budapest, (alábbi példaszemelvény) Lovelock, J.E. (1987): Gaia. Göncöl Kiadó, Budapest Szent-Györgyi Albert (1989): Az ırült majom. Magvetı Kiadó, Budapest. Szent-Györgyi Albert: Ember és természet, In.: Globalitástól a lokalitásig (Természet és környezetvédelmi olvasókönyv), (szerk: Horváthné Papp Ibolya, Pont Kiadó), Budapest, o. Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bőne Túlnépesedés A nagyvárosi zsúfoltság bőne, hogy az emberi arcok kavargó, színes forgataga arc nélküli tömeggé olvad össze. Felebarátaink iránti szeretetünket a közeli és még közelebbi felebarátok tömege annyira elaprózza, hogy már morzsái is alig találhatók meg.válogatnunk kell, vagyis sok olyan embert, akiket egyébként barátságunkra érdemesnek tartanánk, érzelmileg távol kell tartani magunktól.. Az emberi kapcsolatoktól való szándékos elzárkózás érzelmi 14

15 elsivárosodáshoz és részvétlenséghez vezet. Sok ember összezsúfolása kis helyen az emberi kapcsolatok kimerülésén majd feladásán keresztül elembertelenedéshez vezet, és agresszív magatartást vált ki. Az élettér pusztulása A természettıl való általános, egyre fokozódó elidegenedés nagymértékben okolható a civilizált emberiség esztétikai és etikai eldurvulásáért. A felnövekvı generáció hogyan tanulná meg bárminek a tiszteletét, ha maga körül csak emberi kéz alkotta környezetet talál, ami sokszor még visszataszító is? A haszonemberól lakója csak olyan módon tudja fenntartani önbecsülését, ha tudatából kirekeszti sok hozzá hasonló sorstársának létezését, és szorosan elzárkózik elılük. Sok szalagháznál láthatjuk, hogy az egymás melletti erkélyek közé válaszfalat emelnek, miáltal a szomszéd láthatatlanná lesz. Versenyfutás önmagunkkal A modern emberiség munkatempója a belsı szelekció legostobább produktuma. Az ember emberrel való versengése olyan hatásokkal jár, a természet körforgása, a gyógyító erık ellenében, amit korábban semmilyen biológiai tényezı nem váltott ki, és majd minden korábbi értéket elvakultan, kereskedelmi céloktól vezérelve sárba tiporjon. Hogy mi a jó és mi a hasznos az emberiség és az egyén számára, az az emberek közti versengésben teljesen feledésbe merült. A mai emberek túlnyomó többsége már csak azt tekinti értéknek, ami a kíméletlen konkurenciaharcban alkalmas arra, hogy embertársai fölé emelje. A félelem a legfontosabb tényezı, ami a jelenkor emberének egészségét aláássa, magas vérnyomást, korai szívinfarktust és hasonló kellemes dolgokat okozva Félelemtıl hajszolt menekülés a félelmetes hajsza elıl, mindez oda vezet, hogy az emberiség megfosztja magát leglényegesebb tulajdonságától, amelyek egyike az önmegfigyelés. A hajsza vagy talán a hajsza által kiváltott félelem egyik legborzasztóbb hatása, hogy a mai ember képtelen arra, hogy csak rövid idıre is egyedül maradjon. Az önmagába való fordulás minden lehetıségét olyan nagy igyekezettel kerüli el, mintha biztos lenne benne, hogy az önmegfigyelés kifejezetten taszító önarcképet fog mutatni. Az érzelmek fagyhalála Miután egyre inkább uralma alá vonta környezetét, a mai ember szükségszerően megváltoztatja öröm bosszúság háztartásának egyensúlyát, a bosszúságot kiváltó ingerekkel szemben egyre inkább túlérzékenységet mutat, míg az örömmel szemben fásultságot, ami nem kívánatos következményekkel jár A bosszúsággal szembeni növekvı türelmetlenség az örömök csökkenı vonzásával együtt oda vezet, hogy az emberek nem képesek munkát fektetni olyan tevékenységekbe, amely az örömöket majd csak késıbb hozza meg. Ebbıl ered bármely újonnan támadt kíváncsiság azonnali kielégítésének igénye Az, hogy a kellemetlenségeket egyre kevésbé vagyunk hajlandóak eltőrni, az emberi életnek a természet által elrendelt csúcsait és mélységeit mesterségesen elegyengetett síksággá változtatja, a nagyszabású hullámhegyekbıl és völgyekbıl alig észlelhetı fodrozódást, a fénybıl és árnyékból unalmas szürkeséget, egyszóval: HALÁLOS UNALMAT teremt. Genetikai összeomlás A gyerekesség az emberi élet egyik legfontosabb, legnélkülözhetetlenebb értelemben vett humánus jegye A kérdés csak az, hogy az emberre jellemzı genetikai elgyermekesedés folyamata nem ér-e el kóros mértéket. A tőrıképesség csökkenése, az érzelmi elsivárosodás infantilis magatartáshoz vezet. Alapos a gyanú, hogy ehhez a kulturális gyökerő folyamathoz 15

16 genetikai eredetőek is társulhatnak. A vágyak azonnali kielégítésének követelése, mindennemő felelısségérzet hiánya és a mások érzelmeinek teljes mértékő figyelmen kívül hagyása a kisgyermek tipikus, neki még megbocsátható jellemzıi. Az érett felnıtt embert az jellemzi, hogy kitartó munkát tud végezni távoli célok elérése érdekébe, felelısséget visel a saját cselekedeteiért és figyelemmel van tágabb környezetére is Az az ember, akinek társadalmi magatartásformái megrekedtek az infantilizmus állapotában, szükségszerően a társadalom parazitája lesz. Magától értetıdıen várja a felnıttek további gondoskodását, jóllehet az csak a gyermekeknek jár Ha a civilizált emberiség fokozódó infantilizmusa és a fiatalkori bőnözés növekedése mint ahogy attól tartok genetikai hanyatlás miatt következik be, akkor a lehetı legnagyobb veszélyben vagyunk Mindehhez hozzájárul még az aszociálisan viselkedık felmentése, melyet tetteik genetikai és pszichológiai okainak belátása kényszerít ránk Meg kell tanulnunk, hogyan lehet összekapcsolni az egyénnel szembeni belátó humanitást a társadalom érdekeinek figyelembevételével. Az, akit bizonyos társadalmi magatartásmódok és a vele járó érzelmekre való képesség kiesésével sújtott a sorsa, valójában sajnálatra méltó beteg, és rászolgál teljes együttérzésünkre. Ez a betegség azonban maga a gonoszság. A tradíciók lerombolása Az a felhalmozódó tradíció, amely minden kulturális fejlıdés alapját képezi, igen nagy jelentıségő A mai fiatalok nagy része lenézı megvetést tanúsít szülei iránt, semmi gyengédséget. A mai fiatalság forradalmát olyan győlölet táplálja, amely közeli rokona valamennyi válfaja közül az egyik legveszélyesebbnek és legnehezebben leküzdhetınek, nevezetesen az etnikai győlöletnek... A mai fiatalság által teljesen helyesnek tartott törekvés, hogy a fürdıvízzel együtt a szülıket is kiöntse más okokra vezethetı vissza. A hagyományos családszerkezet is áldozatául esik az emberiség egyre gyorsuló technikai fejlıdésének meggyengíti a szülı és gyermek kapcsolatát. Ez már csecsemıkorban elkezdıdik, mivel manapság az anya sosem szentelheti magát teljesen a gyermekének, és kisebb-nagyobb mértékben csaknem mindig fellép a René Spitz által hospitalizációnak nevezett jelenség, aminek legsúlyosabb tünete a kapcsolatteremtés képességének súlyos vagy irreverzibilis gyengülése. A dogmák ereje A dogmaképzıdés folyamatának döntı mozzanata az, hogy az elméletet meggyızıdéssé szilárdító tényezıkhöz hozzáadódik a követık meglehetısen nagy száma is. Manapság tömegtájékoztatási eszközök lehetıségeit kihasználva könnyen elıfordulhat az is, hogy akár egy beigazolatlan tudományos hipotézis nemcsak hogy általános tudományos felfogássá, hanem közfelfogássá válik. Az atomfegyverek Ha az atomfegyverek fenyegetésének hatását összehasonlítjuk az emberiség ellen elkövetett másik hét halálos bőn következményeivel, nem zárkózhatunk el annak felismerésétıl, hogy a nyolc közül ez az, ami a legkönnyebben közömbösíthetı. 8. feladat Oktatóposzterek készítése: egy-egy környezeti probléma (pl. klímaváltozás) bemutatása klasszikus szemelvények (Konrad Lorenz, Rachel Carson, stb.), könyvtári kutatás ill. internetes forrásanyag alapján. 16

17 2.2. Fenntarthatatlanság a népesség, élelmezés, közegészségügy területén (5-6. óra) Korunk a mind alacsonyabb igények egyre leleményesebb kielégítését tekinti fejlıdésnek (Buji Ferenc) A fogyasztás növekedése hozott némi elırelépést a boldogságban, még a gazdag országokban is. Ezt a boldogság-többletet azonban kioltotta az a nagyobb boldogtalanság, ami a kevésbé harmonikus társadalmi kapcsolatokból ered. (Richard Layard) Problémák: Sok a tudománytalan és népszerő elképzelés e területen, ugyanakkor a közbeszédben nem jelennek meg e téma hosszú távú következményei. A foglalkozás célja: A hallgatók járják körül a jelenkor társadalmi fenntarthatósági problémáit a népesedés, élelmezés, egészségügy területein. 1. feladat Társadalompolitikai kislexikon készítése, (interneten) győjtött képek, ábrák, animációk kiegészítı felhasználásával a következı fogalmakról: népességrobbanás, demográfia, élelmezés-biztonság, migráció, multikulturalitás, integráció, elidegenedés, agresszió, szingli, meddıség, krónikus betegségek, civilizációs betegségek, PM10, szermaradványok. 2. feladat Szövegelemzés: a problémakört érintı szak- és szépirodalmi részlet csoportonkénti elemzése. Boulding, Kenneth E. (1966): Az eljövendı Föld-őrhajó gazdaságtana. In: Pataki György Takács-Sánta András (2005): Természet és Gazdaság. Typotex, Budapest. Carson, Rachel (2007): Néma tavasz. Katalizátor Kiadó, Budapest Feladatok a XXI. századra Az ENSZ Környezet és Fejlıdés Világkonferencia dokumentumai, Föld Napja Alapítvány, Budapest, Fromm, Erich (1994): Birtokolni vagy létezni. akadémiai Kiadó, Budapest Korten, David ( 1996 ) : Tıkés társaságok világuralma. Kapu Kiadó, Budapest. Lorenz, Konrad: A civilizált emberiség nyolc halálos bőne, Cartaphilus Kiadó, Budapest, (alábbi példaszemelvény) Szent-Györgyi Albert (1989): Az ırült majom. Magvetı Kiadó, Budapest. Szent-Györgyi Albert: Ember és természet, In.: Globalitástól a lokalitásig (Természet és környezetvédelmi olvasókönyv), (szerk: Horváthné Papp Ibolya, Pont Kiadó), Budapest, o. 3. feladat Készítsenek sajtócikk-győjteményt a társadalmi válságról a bulvártól a tudományos ismeretterjesztı sajtóig. Illusztrációk győjtése (internetrıl, ill. fényképezéssel). E témák már gyakrabban megjelennek a sajtóban, mint a pusztán környezeti válság. Idı hiányában a feladat elhagyható. 4. feladat 17

18 Készítsenek listát a társadalmi fenntarthatósági problémákról, állítsák fontossági sorrendbe sorrendben, csoportosan, a adatszámai segítségével. 5. feladat A 2-4. feladatok eredményének csoportonkénti bemutatása. 6. feladat Készítsenek oktatóposztereket: egy-egy (fenntarthatatlan) társadalmi probléma (pl. integráció elmaradása) bemutatására. Szemelvény: David C. Korten: Tıkés társaságok világuralma 1950-ben - nagyjából az idı tájt, amikor elhatároztatott, hogy a fejlıdési folyamatot világméretővé kell tenni - a népességnek a leggazdagabb országokban élı húsz százaléka akkora jövedelemmel rendelkezett, amely körülbelül harmincszorosa volt a legszegényebb országokban élı húsz százalék jövedelmének re ez az arány megduplázódott, azaz a különbség hatvanszoros lett. Ezek a számok országos átlagadatok, melyek jelzik ugyan az országok közötti különbségeket, jelentısen elfedik viszont az országokon belüli egyenlıtlenségeket. Példának okáért ez a beosztás az összes amerikait a létezı legmagasabb jövedelmi kategóriába sorolja - egy kalap alá véve a gazdagokkal az összes hajléktalant, a vidéki szegényeket és a városok nyomornegyedeiben tengıdıket. Amikor az UNDP a világ jövedelem-eloszlását nem az országos átlagok, hanem az egyéni jövedelmek alapján becsülte meg, akkor derült ki, hogy a népességnek a piramis csúcsán elhelyezkedı 20 százaléka átlagosan 150-szer akkora jövedelemmel rendelkezik, mint a legalul elhelyezkedı 20 százalék. Ám még ez az adat is elkendızi azt a kiáltó egyenlıtlenséget, ami rögtön nyilvánvalóvá válik, ha a piramis tetején elhelyezkedı 20 százalékot nem különítjük el a többiektıl. Bár nem rendelkezünk az egész világra kiterjedı adatokkal, az Egyesült Államokról készült számítások jól mutatják, mirıl is van szó ben a piramis felsı húsz százalékát adó amerikai háztartások átlagos évi jövedelme dollár volt. A nyolcvanadik és kilencvenedik percentilis között lévı háztartások viszont viszonylag szerény, dollár összegő átlagjövedelemmel rendelkeztek. A leggazdagabb 1 százalék átlagjövedelme elérte az dollárt - vagyis e csoport jövedelme nagyobb volt, mint az amerikai "piramis" aljának 40 százalékát kitevı népességé együttvéve. De még ez is csak aprópénz ahhoz képest, amit a Wall Street befektetési brókerei keresnek. Közéjük tartozik az elhíresült Michael Milken is, aki a Wall Streeten lebonyolított bóvlikötvény-eladásai után egy év alatt lazán bezsebelt félmilliárd dollárt. De ugyanez elmondható a fıbb amerikai vállalatok vezérigazgatóiról vagy a legjobban keresı egyéb elıkelıségekrıl is. l992-ben Thomas F. Frist Jr., a Hospital Corporation of America vezérigazgatója 127 millió dollárral vezette a túlfizetett amerikai vállalatvezetık listáját. Ez megközelítıleg szer akkora összeg, mint a világ népességének legszegényebb húsz százalékába tartozó emberek 163 dolláros egy fıre jutó jövedelme! [...] A Nike nevezető, híres cipıgyártó nagyvállalat önmagát "hálózatokból álló vállalat"-nak nevezi. Ez azt jelenti, hogy 8000 embert foglalkoztat a vezetés-szervezés, tervezés, eladás és reklám területein, a termelést pedig a független alvállalkozók által foglalkoztatott, mintegy fıbıl álló bérmunkástömegre bízza. A kihelyezett termelés legnagyobb része Indonéziában folyik, ahol egy pár Nike cipıt - aminek az ára Amerikában vagy Európában 73 és 135 dollár között mozog - körülbelül 5,6 dollárért állítanak elı olyan lányok és fiatal nık, akik mindössze 15 centes órabérélt dolgoznak. A munkások a vállalat barakkjaiban laknak, 18

19 szakszervezetük nincs, a túlóra gyakran kötelezı, és ha munkabeszüntetéssel próbálkoznak, a munkáltató igénybe veheti a hadsereg segítségét a sztrájk leverésére. Az a húszmillió dollár, amit a kosárlabdacsillag Michael Jordan 1992-ben a Nike-cipık reklámozásáért állítólag fölvett, meghaladta azon indonéziai gyárak dolgozóinak összesített évi fizetését, ahol e cipıket elıállították." Amikor John Woodmant, a Nike indonéziai ügyekért felelıs vezérigazgatóját a Nike-cipıket elıállító üzemekben uralkodó viszonyokról kérdezték, a klasszikus Stratos-lakó válaszát adta. Jóllehet tudott arról, hogy a hat indonéziai Nike-gyárban korábban munkaügyi problémák voltak, arról halvány sejtelme sem volt, vajon miféle problémákról is volt szó. Ráadásul még ezt is hozzáfőzte: "Nincs tudomásom róla, hogy tudnom kéne errıl. Ennek kivizsgálása nem a mi hatáskörünkbe tartozik. A Nike esete a gazdasági rendszer torzulásainak kirívó példája. E rendszerre az a jellemzı, hogy elszívja a javakat azoktól, akik a valódi értékeket megteremtik, és másokhoz áramoltatja át. Ez utóbbiaknak az az elsıdleges funkciója, hogy mindenféle marketinges ködösítései meg illúziógyártással rávegyék a fogyasztókat, vásároljanak olyan termékeket, amelyekre nincs is szükségük, és mindezt persze kellıen fölpumpált árakon tegyék. Nem igazán meglépı tehát, hogy sok vállalatvezetı - köztük a Nike említett menedzsere, aki került mindennemő kapcsolatot az indonéziai munkásokkal - igyekszik minimálisra szorítani azon emberek számát, akikkel - annak ellenére, hogy kívül esnek a kiválasztottak szők körén - kénytelen mégis kapcsolatba kerülni. Stílszerőnek mondható az is, hogy a vállalati vezetık számára évente megrendezett, fizetési csomag-nyeremény játék évi gyıztese Michael Eisner, az illúziók nagymestere, a Walt Disney Company igazgatótanácsának elnöke lett - azé a Walt Disney-é, mely kitalált világok teremtésének szentelte magát. Eisner 203,1 milliós fizetési csomagja a vállalat abban az évben elért 299,8 millió dolláros össznyereségének a 68 százalékát tette ki - ebbıl bıven telik némi saját illúzió keltésére." Ez tehát az a fellegvilág, ahol a gazdasági világrend építészei élnek. Számukra, valamint tıkés társaságaik számára a helyi piac már túlságosan szőkké válik. A vagyonból és a hatalomból sosem lehet elég. A határokat folyvást ki kell tágítani, nem lehet megállni az új birodalmak építésében, az újabb és újabb piacok gyarmatosításában. (David C. Korten) 2.3. A gazdaság fenntarthatatlansága (7-8. óra) Aki azt hiszi, hogy véges rendszerben az exponenciális növekedés örökké tarthat, az vagy ırült, vagy közgazdász. (Kenneth Boulding) Ahelyett, hogy a gazdaság lenne beágyazva a társadalmi viszonyokba, a társadalmi viszonyok vannak beágyazva a gazdasági rendszerbe. (Charles Polányi) Problémák: A GDP jelentıségét a közbeszédben erısen túlértékelik, e mutató korlátozott használhatósága a társadalomban alig ismert. Hasonlóan nem ismertek a társadalmi csapdák jelenségei. 19

20 A foglalkozás célja: A GDP túlértékelt jelentıségét árnyalni, korlátait ismertetni. Értsék meg a játékelméleti megközelítések lényegét, de ugyanakkor e játékelméleti modellek (és általában a modellek) korlátait. Ismerjék meg az ökológiai lábnyom fogalmát. 1. feladat Jellemzı filmrészlet keresése az interneten, a filmrészlet bemutatása és ismertetése. Hogy maradjunk még a tudományosan komolytalan, de a közhangulatot jól jellemzı tendenciáknál: az utóbbi idıben jelentısen megszaporodtak a vállalati felelıtlenséggel foglalkozó filmalkotások, amelyek jó része ráadásul a rendszerellenességgel nehezen vádolható hollywoodi álomgyárból kerül ki 14. Csak néhány a filmcímek közül: Supersize Me (milyen egészségügyi hatásai vannak, ha valaki 30 napig kizárólag gyorséttermi ételen él), Promenád a gyönyörbe (a korai egészségipar szatírája), A hazugsággyáros (média, igazság, manipuláció), Az elszánt diplomata (gátlástalan gyógyszergyártó nagyvállalatok éhezıkön kísérleteznek Afrikában), Tızsdecápák (hogyan szerezzük meg tisztességtelenül elsı milliónkat, persze dollárban), A bennfentes (nikotinfüggıség dohányipari akarat szabad sajtó dilemma). Ha valaki végigtekint a fenti sorozaton és egyéb leleplezı filmeken, látható, hogy a régóta közellenségnek számító fegyvergyártás, szerencsejáték, alkohol-, és dohány-ipar mellé felzárkózott a politika, a tızsde, de még az olyan morálisan megingathatatlannak számító iparágak is, mint az élelmiszer-, vagy gyógyszergyártás15. A CSR filmipar három koronázatlan királya manapság talán a The Corporation (neves szakértıket és bennfenteseket felvonultató dokumentumfilm a multilogika elembertelenedésérıl), Michael Moore tényfeltáró filmjei, és a Kellemetlen igazság (Al Gore látványos, majdnem-katasztrófafilmje a globális felmelegedésrıl). (Tóth Gergely, 2007) 2. feladat Sajtószemle: jellegzetes sajtópéldák győjtése a GDP jellemzı használatáról és túldimenzionálásáról, magyar ill. idegen nyelven. 3. feladat Szövegelemzés a gazdasági problémákról (Zsolnay László, Bogár László ill. Czakó Gábor, Garret Hardin írásának elemzése), illetve a fenntarthatóságot is jellemzı ISEW jelentésérıl, a bennefoglalt jelenségekrıl, becslésének korlátairól. Példa: Gyulai Iván: A fenntartható fejlıdés Természetesen a politikusok is nagyon jól ismerik a GNP hiányosságait, csak nem akarják tudomásul venni. Nem akarják és nem is kell, hogy tudomásul vegyék, hiszen állampolgáraik is elhiszik, hogy ık egy növekvı gazdaságú országban, biztonságban és jólétben élnek. Azok, akik szeretnék bebizonyítani ennek ellenkezıjét, másféle mutatókat igyekeznek kitalálni. Pl. itt van a NEW, a nettó gazdasági jólét mutatója (Net Economic Welfare), amely a GNP szabadidıvel, háziasszonyok által nyújtott szolgáltatásokkal, csináld magad tevékenységekkel növelt értéke. Ugyanakkor ezek értékét csökkentik a környezetszennyezéssel, az urbanizáció hátrányaival kapcsolatos kiadások. Vagy itt van a HDI, az emberi fejlıdés indexe (Human Development Index). Ez már olyan szempontokkal is kalkulál a fejlettség megállapításánál, mint a születéskor várható élettartam, az iskolázottság szintje (analfabetizmus, iskolában töltött évek száma) vagy az anyagi javak bısége. Hiányossága viszont, hogy nem veszi figyelembe a források eloszlásának egyenlıtlenségét, és nem mond semmit a természeti környezet állapotáról. A fejlettséget szélesebb körben értelmezı mutató, amely a környezet 20

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében Fenntartható fejlıdés: a XXI. Század globális kihívásai vitasorozat 2007. október 18. Dr. Laczka Éva 1 Elızmények 1996 az ENSZ egy 134 mutatóból

Részletesebben

A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok

A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok Dr. Zsóka Ágnes GDP: bruttó hazai termék Definíciója: Valamely országban egy év alatt elıállított javak és szolgáltatások összessége, függetlenül attól,

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Fenntartható fejlıdés: a XXI. század globális kihívása konferencia Láng István A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Budapest, 2007. február 15. Római

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik.

Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik. Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács www.nfft.hu Mit látunk a jelenségek

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák.

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens ENSZ világértekezlet: Stockholmi Környezetvédelmi Világkonferencia Stockholm, 1972. június 5-16.

Részletesebben

A foglalkoztatás növekedés ökológiai hatásai

A foglalkoztatás növekedés ökológiai hatásai A foglalkoztatás növekedés ökológiai hatásai Környezeti terhelések Természeti erıforrások felhasználása Tér (természetes élıhelyek) felhasználása Környezetbe történı kibocsátások A környezet állapotát

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

A globalizáció fogalma

A globalizáció fogalma Globális problémák A globalizáció fogalma átfogó problémák tudománya, amely az EGÉSZ emberiséget új j módon, tendenciájukban egyenesen egzisztenciálisan is érintik. Területei: például az ökológiai problematika,,

Részletesebben

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten KvVM Stratégiai Fıosztály Történeti áttekintés - globális szinten Fejlesztési együttmőködés 1944 Bretton Woods

Részletesebben

Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István: Idıfelhasználás és életmód

Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István: Idıfelhasználás és életmód Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István: Idıfelhasználás és életmód (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István (1990):

Részletesebben

Vállalatok társadalmi felelıssége

Vállalatok társadalmi felelıssége Vállalatok felelıssége Matolay Réka Budapesti Corvinus Egyetem E tantárgy 1. Közelítésmódok és eszközök (2008. szeptember 20.) Matolay Réka 2. Értelmezés a fenntarthatóság bázisán (2008. október 4.) Tóth

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés?

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Globális gondok Válaszok és tévutak a XXI. század elején Gyulai Iván Ökológiai Intézet Melyek a problémák? Nincs elegendő erőforrás a gazdasági növekedés fenntartásához

Részletesebben

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20.

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20. FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) 2010. október 20. A kutatási terv fogalmának, a különbözı kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtetı kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

segítı tartalmak Projektoktatás elméleti kereteinek megismerése A probléma megfogalmazásának képessége.

segítı tartalmak Projektoktatás elméleti kereteinek megismerése A probléma megfogalmazásának képessége. 1. Projekt modul Az együttmunkálkodás, a pedagógiai pszichológiai problémák megsokasodása, a tevékenységorientált oktatás hiánya. Téma/ Modulegység 1. 1. A projektoktatás Probléma/cél Napjaink oktatásában

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN NKTH Innotárs program KKVENT_8 HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN Dr. Antalóczy Katalin Halász György Imre Tatabánya, 2010. november 24. IKU Innovációs Kutató Központ (Pénzügykutató

Részletesebben

Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával 2. rész

Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával 2. rész Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával 2. rész 2010. augusztus 02. Környezeti nevelés Már a családban elkezdıdik Óvodában Iskolában: Környezeti nevelés szakos tanár Bármely szaktanárnak

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Projektoktatás Mi így is tanulunk

Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás? Projektpedagógia? Projekt jellegű oktatás? Alapfogalmak tisztázása O Pedagógia: a nevelés gyakorlata és elmélete O Projekt: valamely komplex, összetett

Részletesebben

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban!

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban! Ismertesse a Föld helyét a Naprendszerben! 1. A Mutassa be bolygónk fı mozgásait, ismertesse ezek földrajzi következményeit! 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit

Részletesebben

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22.

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. Bank rendszer és fenntarthatóság Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. A bankok jelentısége Fejlesztéseink, fogyasztásunk erıforrás használat, környezetterhelés, területhasználat;

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig. Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával

A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig. Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával A kötet témái Attitődök a korrupcióról a jövı gazdasági szakembereinek szegmensében

Részletesebben

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért A makroökonómia tárgya és módszertana Mit tanultunk mikroökonómiából? Miben más és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért van külön makroökonómia? A makroökonómia módszertana. Miért fontos a makroökonómia

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23.

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? dr. Győri Zsuzsanna KÖVET Egyesület 2013. szeptember 19. Bevezető kérdés Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 1 Felelősség a közjóért

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0033/11. Módosítás. Romana Jordan a PPE képviselıcsoportja nevében

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0033/11. Módosítás. Romana Jordan a PPE képviselıcsoportja nevében 7.3.2012 A7-0033/11 11 Romana Jordan 38 bekezdés 38. hangsúlyozza, hogy az energiahatékonysági tervet frissíteni kell, olyan kötelezı célkitőzésekkel kiegészítve, amelyek tényleges, számszerősített intézkedések

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás

Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás Néhány tény A különbözı rendszerek egymás negentórpiájával, szabad energiájával táplálkoznak A szabad-energia a rendezettség mértékének fenntartásához kell Az ember

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben Szőcs Anikó Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola vezetı 2010. június 7. A környezeti nevelés célja Elısegítse a tanulók környezettudatos

Részletesebben

3. Ökoszisztéma szolgáltatások

3. Ökoszisztéma szolgáltatások 3. Ökoszisztéma szolgáltatások Általános ökológia EA 2013 Kalapos Tibor Ökoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services) - az ökológiai rendszerek az emberiség számára számtalan nélkülözhetetlen szolgáltatásokat

Részletesebben

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft.

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft. E-Business Symposium - 2008.04.08 Az értékek mértéke A magyarországi e-kereskedelem számokban Kis Gergely 2008 GKIeNET Kft. Az internet hozzáférés alakulása 2001-2007 (%) A 14 évesnél idısebb lakosság

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére.

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére. Ügyiratszám: 08-8/102-5/2010 Dátum: 2011. április 8. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: A PÉTÁV Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Melléklet: CD-n kiküldve E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A magyar EU Elnökség klíma-energiaügyi és vízügyi mőhelymunka 2010. november 16. Gruber Tamás Horizontális szempontok a Duna természeti adottságainak megırzése,

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Gazdálkodástudományi

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 11. Fenntartható erőforrásgazdálkodás és fejlődés 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Fenntartható fejlődés a fenntartható fejlődés

Részletesebben

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Fıosztály Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet

Részletesebben

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú támogatási szerzıdés 6.5.2-es "Tanulói hálózatok, hálózati modellek mint az iskolafejlesztés eszközei" címő elemi projekt Tapasztalatok és lehetıségek a kulcskompetenciáknak

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

Az alföldi-vidéki térségek környezettudatos szemlélető fejlesztésével kapcsolatos társadalmi elvárások 1. rész április 08.

Az alföldi-vidéki térségek környezettudatos szemlélető fejlesztésével kapcsolatos társadalmi elvárások 1. rész április 08. Az alföldi-vidéki térségek környezettudatos szemlélető fejlesztésével kapcsolatos társadalmi elvárások 1. rész 2010. április 08. Vázlat Kiindulópontok, fogalmak Globális és lokális megközelítések Az Alföld-problematika

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1 Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1. elıadás - Az egészségügyi rendszer problematikája Tantárgyi tematika - emlékeztetı 2 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

A termıföldkérdés vidékfejlesztési összefüggései

A termıföldkérdés vidékfejlesztési összefüggései A termıföldkérdés vidékfejlesztési összefüggései Varga Péter Stratégia Kft. 2011. február 3. Kelebia Egy kis bevezetés - A közlegelık tragédiája (Hardin, 1968) Adva van egy közlegelı, amelyen a faluban

Részletesebben

JÖVİKERESİ. www.nfft.hu. - In Search For The Future. Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács. jelentése a magyar társadalomnak.

JÖVİKERESİ. www.nfft.hu. - In Search For The Future. Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács. jelentése a magyar társadalomnak. JÖVİKERESİ - In Search For The Future A Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak (Report of the National Council for the Sustainable Development to the Hungarian Society)

Részletesebben

Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról

Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY Készítették: Göncz Borbála Király Gábor Klenner Zoltán Lengyel György Melegh Attila Tóth Lilla Várnagy Réka Vépy-Schlemmer

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2010. október A Figyelı MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP 2010. október A Figyelı MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2010.... hó... nap... óra... perc A kérdezı aláírása:... igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2010. október

Részletesebben

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15.

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. PR riport Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. Tartalom Megjelenések a társszervezetek kiadványaiban MMOSZ

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógia tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a pedagógia tantárgy oktatásához Helyi tanterv a pedagógia tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: SZAKKÖZÉPISKOLA 11-12. évfolyam Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály 111 óra 12. osztály 96 óra Általános

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497.

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 13/2007. (V. 31.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004.

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani?

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Esszé az Innováció és kommunikáció tantárgyhoz Készítette: Polgár Péter Balázs, 2007. január 16. A 21. század elejére még

Részletesebben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Dr. Tétényi Tamás a közgazdaságtudomány kandidátusa. A stratégiai és i Fıosztály vezetıje, Nemzeti

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. A minket körülvevı energiaforrások (energiahordozók) - Azokat az anyagokat, amelyek energiát közvetítenek energiahordozóknak

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON

A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON Juhász Anikó Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály www.aki.gov.hu Konferencia a közvetlen értékesítésrıl

Részletesebben

A gazdasági növekedés mérése

A gazdasági növekedés mérése A gazdasági növekedés mérése Érték-, volumen- és árindexek 25.) Az alábbi táblázat két egymást követő év termelési mennyiségeit és egységárait mutatja egy olyan gazdaságban, ahol csupán három terméket

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

Kreativitás fejlesztése. Készítette: Koltói Lilla, 2010

Kreativitás fejlesztése. Készítette: Koltói Lilla, 2010 Kreativitás fejlesztése Készítette: Koltói Lilla, 2010 Kreativitás és környezet Kreativitásnak kedvezı fizikai környezet Kreativitásnak kedvezı szociális környezet Gyerekeknél: bátorító felnıtt Kreativitás

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével.

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével. A régiók kialakításának finanszírozási kérdései Vigvári András vigvaria@inext.hu Koncepció A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések

Részletesebben

Tvr-hét. A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján

Tvr-hét. A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján Tvr-hét A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos 2007. októberében végzett kutatása alapján A kutatás háttere A Szonda Ipsos piackutató cég 2007. októberében fókuszcsoportos

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1. elıadás - Az egészségügyi rendszer problematikája Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV)

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Forrás támogatásával Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlıdésért Alapítvány

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben