HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 Kemény Zsigmond Utcai Óvoda 4028 Debrecen, Kemény Zsigmond u. 7. Tel: 52/ ; tel/fax: 52/ Ikt.sz: 660/1/2013 OM azonosító: Kemény Zsigmond Utcai Óvoda HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységen alapuló komplex képességfejlesztő program szeptember 1-től

2 2 Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 659 /2013. ( 5 ) határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók: nevelőtestület nevében szakalkalmazottak nevében.. Óvodai szülői szervet nevében SZMK elnök 660/2013. ( 6..) határozatszámon jóváhagyta:. intézményvezető Ph. Egyetértését kinyilvánító: Fenntartó, működtető nevében Hatályos: a kihirdetés napjától től visszavonásig A dokumentum jellege: Nyilvános Megtalálható: www. kemenyzsigmondovi.hu Verziószám: 1/1 eredeti példány

3 3 TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk 8 3. Óvodai nevelésünk célja A nevelési cél érdekében az óvoda egészére 9 vonatkozó feladatok 3.2. Alapelveink Specifikumaink Kompetencia alapú nevelésünk Óvodánk csoportszerkezete Az óvodai élet szervezése Teljeskörű egészségfejlesztési program Teljeskörű egészségfejlesztési program rendszere Teljeskörű egészségfejlesztési program tartama Nevelés tervezése Dokumentumok vezetése Gyerekek fejlettségi állapotának nyomon követése, 30 mérése, értékelése 8. Befogadás A nevelés keretei Játék A tevékenységekben megvalósuló tanulás Értelmi képességek, képességfejlesztés és 48 differenciálás 9.4. Tehetséggondozás Munka jellegű tevékenységek Szabadidős tevékenységek Komplex tevékenységek rendszere Anyanyelvi nevelésünk A külső világ tevékeny megismerése: matematika Környezettudatos szemléletre nevelés Művészeti tevékenységek Vers, mese Ének-zene, énekes játék, gyermektánc Rajzolás, mintázás, kézimunka Mozgás Jó gyakorlatainkról Ünnepeink, rendezvényeink, jeles napok Óvodánk kapcsolatrendszere Partnereink Óvoda-család kapcsolat 101

4 4 Sorszám MEGNEVEZÉS Oldalszám Óvoda-iskola kapcsolat Kapcsolattartás más intézményekkel Gyermekvédelem az óvodában 104 III. Óvodai program a sajátos nevelési igényű gyerekek számára Autizmus spektrumzavar vagy egyéb pszichés 110 fejlődési zavar 1.1. Bevezetés Amit az autizmusról tudni kell A sajátos nevelési igényű gyerekek nevelésének 112 gyakorlata óvodánkban, célok, feladatok 1.4. Metodikai felépítés Napirend önkiszolgálási készségek Tervezés Tevékenységek szervezése Játék Külső világ tevékeny megismerése: tanulás Strukturált munka Egyéb vizuális segédeszközök Zenei interakció Vizuális nevelés mozgás Az enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok 122 óvodai nevelése IV. Mellékletek sz, Egységes értelmezést segítő fogalomtár 2. sz. Gyermeki interjú kérdések a teljeskörű egészségfejlesztő program méréséhez 3. sz. Tulajdonságlista a tehetségígéretek azonosításához 4. sz. Nevelési terv minta 5. sz. Egyéni fejlesztési terv minta 6. sz. A program végrehajtásához szükséges, a nevelőmunkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke

5 5 BEVEZETÉS Helyi nevelési programunk felülvizsgálatát és módosítását a 255/2009 (XI.20.) Korm. rendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996.(VIII.28.) Korm. rendelet módosításáról tette szükségessé. Ezen túl a program módosításakor a következőket vettük figyelembe: évi LXXIX törvény a közoktatásról A Kormány 363/2012.(XII.17.) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 32/2012.(X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról Az évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Gyermekvédelmi törvény CXXV. Törvény az egyéni bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról évi LXIV. Törvény a gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, november 20.-án kelt Egyezmény kihirdetéséről 277/1997.(XII.22.) Korm. Rendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól, kedvezményeiről Fábián Katalin: Tevékenységközpontú óvodai nevelési program Helyi nevelési programunk készítésekor a Tevékenységközpontú óvodai nevelési program koncepciójára építettünk, beépítve és hangsúlyozva a helyi értékeinket, sajátosságainkat. A sajátos nevelési igényű (autista, középsúlyos értelmi fogyatékos) gyermekeink esetében, a gyógypedagógiai csoportban is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszünk.

6 6 I.. HELYZETKÉP 1. Az óvodánk bemutatása Óvodánk a város szélén, dinamikusan fejlődő lakótelepi és kertségi környezetben található. Tömegközlekedési eszközökkel, autóval jól megközelíthető. Az épület korszerű, minden csoportnak tágas foglalkoztató és öltöző-mosdó helyisége van. Ezen túl több közös tér biztosítja a szabadidős programok színvonalas szervezését. A parkosított, jól felszerelt udvar és a 70m 2 -es tornaterem tapasztalatszerzésre, mozgásfejlesztésre és rendezvények lebonyolítására ad kitűnő lehetőséget. Közel a Sportuszoda, sportcsarnok, a Nagyerdő, melyek kitűnő lehetőséget biztosítanak a mozgásra. Az épületben nagyméretű személylift van, ami sérültek akadálymentes közlekedését segíti az óvoda három szintjén. Óvodásaink a város különböző pontjairól érkeznek szeptembere óta gyógypedagógiai csoportban foglalkozunk autista, autisztikus jegyeket mutató, középsúlyos értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekekkel. A csoport működéséhez minden személyi és tárgyi feltétel, speciális fejlesztő program biztosított. Alapító okiratunk szerint - szabad férőhely esetén-, integrált körülmények között befogadunk más sajátos nevelési igényű gyermekeket is. A dolgozók befogadó attitüddel, jó hangulatú, családias légkörben együtt dolgozó közösséget alkotnak. A nevelőtestület életkor és érdeklődés szerint különböző, színes egyéniségekből áll. A közösségünkre jellemző, hogy innovatív, az új iránt fogékony és nyitott a partnerek felé. Széleskörű szakmai kapcsolatokkal rendelkezünk. Partneri igény szerint, három jó gyakorlatunkkal referencia-intézményi szerepet is betöltünk régiónkban. Sokszínű tevékenységek biztosításával, egyénre szabott fejlesztő programmal gondozzuk a tehetséget és felzárkóztatjuk a lemaradókat. Óvodánkban kiemelten, hagyományokra építetten kezeljük az egészségmegóvást, melyben hangsúlyos szerep jut a szabadidős tevékenységek szervezésének. Ebben mintát, példát adunk a családoknak is. Az óvodánkban a mai kornak megfelelő az infrastruktúra, melyet folyamatos fejlesztéssel, felújítással, pályázatokkal, alapítvány útján, illetve a kötelező eszköz-és felszerelési norma beszerzéseivel biztosítottunk.

7 7 2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI és TÁRGYI FELTÉTELEI Munkakörök Jelenlegi Összesen: létszám PEDAGÓGUS: óvodavezető 1 fő Óvodavezető-helyettes 1 fő Gyógypedagógus 1 fő 18 fő Óvodapedagógus 15 fő Pedagógiai munkát közvetlen segítő: 8 fő dajka 8 fő Gyógypedagógiai 1 fő 1 fő asszisztens EGYÉB: Konyhai kisegítő-tálalós 2 fő 2 fő - fűtő-udvaros 2 fő 2 fő - óvodatitkár 1 fő 1 fő 32 fő A helyi pedagógiai programunk megvalósításához a személyi feltételek biztosítottak. Arra törekszünk, hogy az óvodapedagógusok olyan képzéseken vegyenek részt, melyek céljaink megvalósítását segítik. Továbbképzési stratégiánk területei: o egyéni képesség-és kompetencia fejlesztés o jó gyakorlataink :szabadidő szervezés, informatika, SNI sek integrálása o gyógypedagógiai (logopédus, fejlesztő pedagógus, mozgásfejlesztő, beszédfejlesztő ) irányultság és ezek kiemelt támogatása. A tárgyi feltétek biztosítottak, de az elhasználódásuk miatt folyamatos cserére van szükség. A nevelőmunkát segítő eszközök és felszerelések beszerzése folyamatosan történik, a pedagógiai program végrehajtásához szükséges jegyzék a mellékletben található.

8 8 II. A program felépítése 1. GYERMEKKÉPÜNK Óvodánkban elsősorban nyitott, kiegyensúlyozott, érzelmekben és élményekben gazdag, szellemi, értelmi és biológiai értelemben is egyedi személyiségű gyermekeket szeretnénk nevelni, akik rendelkeznek kezdeményező és együttműködő képességgel, képesek az egymással, illetve: a felnőttekkel való toleranciára, kulturált kommunikációra. Fontosnak tartjuk az egyéni bánásmód és a személyiség komplex fejlesztésének elvét, melynek alkalmazásával igyekszünk gyermekeink kompetencia készségeit, képességeit kibontakoztatni, különösen segíteni a gyermek pozitív énképének kialakulását, kreatív, öntevékeny, önmegvalósító, önállóan dönteni tudó személyiségjegyeik kialakulását. Arra törekszünk, hogy gyermekeinkben alapozódjon meg az, hogy hogyan kell egyéniségüknek megfelelően esztétikumot, multi-és interkulturális értékeket, szépséget felfedezni, az őket körülvevő világban környezettudatosan élni. Szeretnénk, ha gyermekeink egyéni érdeklődésüknek megfelelő alapozással tájékozottak lennének az informatika világában. 2. ÓVODAKÉPÜNK: Gyermekeinket élményekben gazdag, esztétikus, optimális feltételeket biztosító, vidám, biztonságot adó környezetben, gyermekközpontúságot, befogadó nevelést és egyenlő hozzáférést adó óvodában neveljük, ahol az óvodapedagógusok vallják a játék különösen a szabad játék - primátusát, képesek a gyermekek számára érzelmi és tárgyi biztonságot, otthonos légkört, tartalmas programokat, tevékenységeket biztosítani. Óvodánkban legnagyobb hangsúlyt fordítunk az érzelmi dominanciára különösen a gyermekek önazonosságának megőrzésére, ápolására, erősítésére -, a játékos tevékenységrendszerre, a szabadidős kultúra megalapozására, a gyermeki önmegvalósítás, önkifejezés megerősítésére, a gyerekek egészséges életvitelének megalapozására, másodlagos szocializációjuknak biztosítására. Fontosnak tartjuk, hogy óvodánkban az anyanyelvi nevelés áthassa az egész óvodai életet, a gyermekek folyamatosan, egyéniségüknek megfelelően elégítsék ki kommunikációs és kooperációs igényüket. Az eltérő motiváltságú szükségletek kielégítését olyan inklúziók megtartásával végezzük, mint az interkulturális nevelésen alapuló integráció és a differenciálás pedagógia koncepciójának konkrét biztosítása, megvalósítása. A sajátos nevelési igényű gyermekeink fejlődését speciális, a hátrányok kiegyenlítését segítő környezetben, inkluzív szemlélettel, optimális feltételek mellett biztosítjuk. Óvodánk bizalmon nyugvó, a befogadó attitűdhöz megfelelő környezetet biztosító, teljesítménykényszertől mentes, családokkal szemben nyitott, együttműködő, a gyerekek nevelésében pótolhatatlanságukat hangsúlyozó. Helyi pedagógiai programunk az Óvodai nevelés országos alapprogramjá -nak, a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és Az Autizmus Kutatócsoport Szolgáltató Központjának Szakmai Programja figyelembe vételével készült, építve az óvoda eddigi sajátos értékeire, hagyományaira

9 9 3. AZ ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA: Az esélyegyenlőség biztosításával az óvodáskorú gyerekek teljes személyiségének, egyéni ütemű fejlődésének, a nevelési-tanulási folyamatok, valamint az iskolára alkalmassá tevő kompetenciák életszakaszhoz szükséges kompetenciák - önállóságra neveléssel, öntevékenységek biztosításával, sikeres tevékenységek által való elérése, kiemelve a környezettudatosságra és az egészséges életmódra nevelés területét. A sajátos nevelési igényű (autista) gyermekeknél az egyéni képességek, fejlettségek, kompetenciák mellett megvalósítható legjobb szociális adaptációk elérése A NEVELÉSI CÉL ÉRDEKÉBEN AZ ÓVODA EGÉSZÉRE VONATKOZÓ FELADATAINK: Az egészséges életmód alapvető szokásainak alapozása: - a gyermek testi-lelki szükségleteinek maximális figyelembe vételével. Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása: - a gyerekek közti kommunikációs és kooperációs képességek fejlesztésével, az erkölcsi értékek alapozása toleráns viselkedési formák elsajátításával, közös élmények biztosításával, szokások, normarendszerek stabilizálása. Értelmi nevelés megvalósítása: alapvető és kulcskompetenciák fejlesztése, tevékenykedtetés, cselekedtetés, sikeres tevékenység előtérbe helyezésével. A szülőföldhöz kötődés identitás erősítése, multikulturális értékrend kialakítása. Komplex gondolkodásmód alakítása: - a környező világ összetett folyamatainak felfedeztetése. Környezettudatos szemléletmód alakítása: - esztétikus, harmonikus, tiszta környezet dominanciájának érvényesítésével. A beszédkedv fenntartása valamennyi óvodai tevékenység során. A beszédhibák korrigálása mintaadással, sok beszélgetéssel. Az egyéni sajátosságokhoz igazodó inkluzív pedagógia érvényesítése (esélyt adó, egyéni eltérést toleráló, életkori jellemzőkön belüli, ill. azokon túli eltérések). A sajátos nevelési igényű gyerekek állapotának megfelelő különleges gondozási igény kielégítése: - speciális környezetének, fejlesztésük optimális feltételének, kommunikációs, szociális, kognitív fejlesztésének folyamatos biztosítása.

10 ALAPELVEINK Gyermek és nevelésközpontúság, illetve befogadó nevelés elve. A játék kiemelt szerepének preferálása.( minden tevékenységgel kapcsolatban ). Nevelésünk fő meghatározója: esélyegyenlőség megteremtése egységesség együttműködés kölcsönös tisztelet autonómia gyermeki aktivitásra építés az egyenlő hozzáférés megteremtése ( egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség ) A játékosság elve (a gyermek játékos alaptermészetére építünk). Tevékenység, cselekvésközpontúság elve (legfontosabb a tevékenységek belső motiváltságra építése). A gyermeki szükségletek figyelembe vételének elve, különösen kiemelve a gondozást, a speciális szükségletek kielégítését. Egyenlő hozzáférés elve Egyenlő bánásmód elve Esélykülönbségek csökkentésének elve Érzelmi dominancia elve (döntésképesség, közös élmények, közös szokások, közös normarendszerek ). Spontaneitás (folyamatos tevékenységre, tapasztalatszerzésre ihlető környezet) elve. Inklúziós szemlélet ( integráció, differenciálás, egyenlő esélyteremtés ) Nyitott, családokkal együtt nevelő óvoda, ahol érvényesül az intervenciós gyakorlat

11 11 Gyermeki személyiségfejlesztésünk: individualizált tudatos kompetencia alapú tevékenységeken keresztül történő természetes komplexitásra épülő egyéni teherbíró képességet figyelembe vevő ( önmagához való fejlesztés ) egészséges önérvényesítést támogató különleges gondozást, fejlesztést figyelembe vevő belső fegyelemre építő Frekventáltan alakítjuk a gyermekek kreativitását (a gyermeki gondolkodásban és cselekvésben a sajátos látás és megoldásmód hangsúlyozása ) Együttműködés elve ( az óvoda minden partnerével ) A nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontásának támogató elve SPECIFIKUMAINK: Valóságos tevékenységekre való felkészítés, a mindennapi élethelyzetekben folytatott kooperációban és kommunikációban. Négyes feladatrendszerben történő tevékenykedtetés: - komplex tevékenységek, környezettudatos szemléletmód. A szabadidő sajátos szervezése, hasznosítása. A természetről, az egészséges életvitelről vallott felfogásunk:- egészségközpontú szemléletmódunk, egészségfejlesztési programunk. Informatikai nevelés. Az autisztikus jegyet, középsúlyos értelmi fogyatékosságot és a pszichés fejlődés zavarait mutató gyerekek különleges gondozásának és készségeik kompenzációs fejlesztésének, speciális egyéni motivációs rendszerüknek kialakítása: - egyéni integrálási lehetőségük biztosítása.

12 KOMPETENCIA ALAPÚ NEVELÉSÜNK Óvodapedagógusaink programunk szellemének megfelelően, módszertanilag megújulva követik a kompetencia, ill. a kompetenciafejlesztést. Célunk: a gyermeki személyiséget átfogó személyiségjegyek szokások, érzelmek, ismeretek, képességek oly módon történő fejlesztése, hogy sikeres cselekvések által, adott helyzetben megfelelő tudással, készségekkel, helyesen alkalmazott hozzáállással, vagyis kompetenciákkal rendelkezzenek a gyerekek. Felfogásunk szerint ezek a kompetenciák, képességek pszichomotoros, kognitív, affektív-összességéből állnak, melyeket gyakorlatunkban alapvető, ill. kulcskompetencia területek alá sorolunk. Óvodai nevelésünk területén legfontosabb, alapvető kompetenciának tartjuk a kognitív mely minden kompetencia működés alapja,-, ill. a személyes kompetenciát és ezek fejlesztését. Az Európai Unió élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciái közül programunk tartalmának megfelelően-, ill. annak figyelembe vételével, hogy az óvoda a kompetencia fejlesztés területén is alapozó funkciókat lát el- a következőket tartjuk számunkra fontosnak: anyanyelvi kommunikáció matematikai és természettudományos kompetencia szociális kompetencia kulturális kifejezőkészség kompetenciái Véleményünk szerint a gyerekek az ismeretátadás és képességfejlesztés segítségével akkor jutnak igazán jól működő gyakorlati tudáshoz, ha: a fejlesztési célok egyénre szabottak a gyerekek belső késztetéseire alapozottak tevékenységeken keresztül, tevékenységek által megvalósítottak, gyakorlatorientáltak tartalmilag differenciáltak problémaközpontúak gondolkodásra, felfedező tanulásra buzdítóak a pedagógus gyerek együttműködésén alapszik változatos módszereket, eszközöket, értékeléseket használunk Meggyőződésünk, hogy a kompetencia fejlesztésnek az ismeretátadás mellett a gyakorlatban nagy hangsúlyt kell fektetnünk a tevékenységeken alapuló, használható készségek, képességek kiművelésére, meg kell kezdenünk alapozni a helyzetnek megfelelően cselekedni tudó gyermeki személyiséget. Törekszünk sokoldalú és hatékony egyéni képességfejlesztésre, ezek eredményeinek szintjeit abban mérjük, hogy a gyerekek mennyire képesek a különböző tevékenységek végzésében képességeiket érvényesíteni. Programunk megfelel a kompetencia központúságnak, mert cél, feladat és tevékenységrendszere, szemlélete pedagógiai tevékenységstruktúrája, eszköz, módszer és értékelési rendszere koherens a kompetencia alapú nevelés feltételeivel, elvárásaival.

13 13 Eddigi gyakorlatunk:- a tevékenység által történő fejlesztés nem más, mint kompetenciafejlesztés, ezt folytatva célirányosan alapoznunk kell a programunknak megfelelő alapvető és kulcskompetenciákat. Fejlesztésünk komplex személyiségfejlesztés, ezért egyes képességek több kompetencia területen is megjelennek. Az óvónők alapvető feladatai a kompetenciafejlesztésben: fejlesztésközpontú szemlélet rendszerben történő gondolkodás céltudatosabb pszichológiai és módszertani ismeretszerzés, tervezés, felkészülés átgondoltabb mérési, értékelési kultúra A programban jelölt nevelési területek után megadottak azok az alap-és kulcskompetencia területek, ill. a területeken belül súlyozva ( * fontos; ** nagyon fontos, *** legfontosabb ) azok a képességek, melyek kompetenciafejlesztést igényelnek. 4. AZ ÓVODÁNK CSOPORTSZERKEZETE Az óvoda hagyományait, az óvodapedagógusok hozzáállását, a szülők igényeit figyelembe véve óvodánkban törekszünk a homogén (kis, középső, nagycsoport és a 4 évig óvodába járók) csoportok kialakítására, de a beiratkozások során felvételt nyert gyerekek életkori összetétele miatt heterogén csoportok is kialakulnak. A csoportszerkezet kialakításakor törekszünk arra, hogy a csoportok között megfelelő legyen a hátrányos helyzetű gyerekek aránya. A gyógypedagógiai csoportunkba szakértői véleménnyel kerülhetnek be a gyerekek, ezért vegyes korosztály a jellemző. A heterogén, részben osztott csoportokban nem nagy az életkori különbség, hisz egymáshoz közelálló életkorú gyermekek kerülnek egy csoportba. Indokoltság esetén további óvodai nevelésben maradó gyermekek esetében a tevékenységek szervezésének az általános óvodai irányelvek megtartása mellett magasabb szintűnek kell lenni. A csoportokban meg kell oldani az adott tevékenységek homogén korosztállyal való gyakorlását, a különböző korosztályokkal és a különbözőséget mutató társakkal való viselkedésmódok elsajátítását. Ezért: Az óvodai élet mindennapjaiban lehetőséget kell biztosítani a csoportok közötti átjárhatóságra, egymással történő kommunikációra, kooperációra. A nagy udvarunk adta lehetőséget továbbra is ki kell használni a különböző korcsoportok közös tevékenységeire, együttjátszására.

14 14 5. AZ ÓVODAI ÉLET SZERVEZÉSE A gyermekek egészséges fejlődését, fejlesztését óvodánkban a rugalmas keretű, rendszerességet, biztonságot, kiegyensúlyozott légkört adó változatos tevékenységeket biztosító napi-és hetirend kialakítása teszi lehetővé. Nálunk a csoport napi és hetirendjének kialakítása az óvónők kompetenciája. Intézményünkben a napirend párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységrendszer, ami : - rugalmas keretű - folyamatos - helyi szokásokat, adottságokat figyelembe vevő, - a szabad játékot preferáló, - a tevékenységek feltételeit, helyes arányait biztosító, - a szabad levegőn való tartózkodást biztosító, - a mozgási lehetőségeket hangsúlyozó - a különböző tevékenységekhez idomuló - a gyermek egyéni szükségleteihez igazodó Hisszük, hogy az elmélyült, érdeklődéssel, belső motivációval folytatott tevékenységhez, valódi aktivitáshoz, nyugalom, kellemes miliő, értelmes fegyelem szükséges. A szeptember 01-től május 31-ig terjedő időszak napirendjét a fentiek szerint, a gyermekek biológiai (életkor, alvás-mozgásigény, étkezés rendszeres időpontja), társas szükségleteit szem előtt tartva kell az óvodapedagógusoknak kialakítania. Mivel a nevelés nem zárul le május 31.-én, ezért a nyári időszak napirendjének is ( június 01-től augusztus 31-ig) tartalmasnak, a gyermeki szabadságot tekintetben tartónak, gondosan megtervezettnek kell lennie. Az óvodapedagógusnak ebben az időszakban is kötelessége, hogy a gyermekek számára kötetlen formában, az évszak örömeit, lehetőségeit kihasználó tevékenységeket biztosítson. A napirendben az egyes tevékenységre fordított idő rugalmasan változtatható, a körülmények, az évszakok, váratlan események stb. hatására, de tartalmaznia kell állandó, mindig ismétlődő elemeket is. Hetirend: Nálunk a hetirend kötetlen és szabadon választott tevékenységek folyamatos, rugalmas rendszere, melynek kialakítása minden csoportban óvónői kompetencia. Óvodánkban a hetirendnek: - a gyermekek fejlődéséhez igazodva változónak kell lennie - erősítenie kell a csoportok szokásrendszerének alapozását - segítenie kell a csoportok életritmusának ütemezését A hetirend összeállításának elvei: - a befogadás ideje alatt fokozottan érvényesülnie kell a lazább, rugalmasabb hetirend alkalmazásának. - A nagycsoportos gyerekek esetében törekedni kell a napi-és hetirend pontosabb betartására.

15 15 6. TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM Intézményünk egészségnevelő programját egy olyan folyamatnak tekintjük, ahol élethelyzete4ket alapozunk meg konkrét, reális céllal, a gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve. Ezért fő célunk: felelősséggel fejleszteni gyermekeink azon képességeit, melyek birtokában képesek lesznek arra, hogy fokozott kontroll alatt tartsák saját egészségüket, vagyis javítsák, alakítsák azt. Helyzetelemzésünk alapján például genetikai tényezők problémái, környezeti tényezők, életmód, egészségügyi ellátásrendszer hiányossága, szűrővizsgálatok nem túl jó eredménye, szülői attitűdök hiányosságainak megismerése az egészséges életmód terén kiemelten fontos feladatnak tartjuk.: az egészségfejlesztésű modellünket holisztikus szemlélettel kezelni, tiltó, figyelemfelhívó módszerek helyett hitelessé, vonzóvá tenni az egészség megóvását, az egészség örömteli megélését, a harmonikus élet, az egészség értékként való kezelését, biztosítani a megfelelő feltételeket, tevékenységeket, pedagógusi példamutatást:- kezeljék, közvetítsék az egészséges életvitel elveit, minden lehetőséget felhasználni az egészségnevelésre, vonzó életvezetési alternatívák nyújtása, alapozni a gyerekek egészséges életstratégiájának kialakítását, fokozottan figyelni az egyéni adottságok ( hallás, látás, mozgás, hiperaktivitás ) kezelésére olyan készségeknek a fejlesztését, amivel a gyerek egészségét képes megőrizni, védeni élete folyamán, kialakítani a beteg, sérült, fogyatékkal élő emberek iránti elfogadó és segítőkészséget. Legfontosabb elveink: Természet és társadalom harmóniájának elve ( természet-épített környezetember harmóniája. Testi-lelki egészség elve (az egészséges élet igényének kialakítása, értékként kezelése). Rendszerszemléletre nevelés elve ( problémalátás-megoldás, kompetenciák. Fenntarthatóság elve (szűkebb-és tágabb környezet iránti személyes attitűdök. Társas készségek fejlesztésének elve ( érzelem, erkölcs, konfliktuskezelés, döntési képesség, együttműködés stb. ).

16 16 Egészségnevelésünk színterei, megjelenési formái Szükségesnek tartjuk, hogy minden óvodai területnek része legyen. Így: Környezeti nevelés: ember és környezete, környezetvédelem, harmónia a természettel. Mozgás-testnevelés:- állandó szerves része a mindennapoknak. Művészeti tevékenységek. A művészetek esztétikai csatornáin a gyerekek szellemére, lelkére való hatás azért, hogy alakítsa kreativitásukat, alapozza az emberhez méltó életminőség kialakításának kompetenciáit. Kirándulások, séták: ember- környezet kapcsolata, testedzés. Szabadidős tevékenység: testi-lelki feltöltődés, kikapcsolódás. Gyümölcsnapok: egészséges táplálkozás. A komplex egészségnevelés: például hétfői beszélgetőnap ( egészséges életmód, együttélési szabályok megtartása stb.). Fontosnak tartjuk, hogy egészségnevelő programunkat partnereinkkel védőnő, orvos, fogorvos, ÁNTSZ, konyha ) is megismertessük. Célunk, feladataink megvalósítása érdekében egészségfejlesztési programunkat a következő felépítés szerint működtetjük:

17 17 Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi. ( Artur Schopenhauer) 6.1. TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM RENDSZERE Egészségvédelemre nevelés Testi nevelés 1. Prevenció 1. Mindennapi szükségletek: - gondozás a) a gyermekek egészségének védelme: betegségek megelőzése a) Egészséges életmód, higiénés szokások alapozása b) testi-lelki egészség megóvása egészségmegőrzési c) mozgásigény szokások alapozása kielégítése b) egészséges és 2.Testedzés, biztonságos környezet kondicionálás megteremtése c) a környezettudatos magatartás szokásainak alakítása a) mindennapi d) balesetmegelőzés mozgás e) egészségpropaganda b) a gyermeki testi képességek fejlődésének elősegítése 2.Korrekció a) Speciális testi-lelki nevelési feladatok ellátása b) szakemberek segítségének igénybe vétele ( szükség szerint) c) testnevelés Mentálhigiénés nevelés 1. egészséges életvezetés 2. érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés, szocializáció a. m m TESTI-LELKI SZOCIÁLIS ÉRETTSÉG ELÉRÉSE

18 A teljeskörű egészségfejlesztési program tartalma Egészségvédelemre nevelés 1.Prevenció a) Egészségvédelmi és a betegségmegelőzési szokásaink tartalma A fertőző betegségek (cseppfertőzés), Fontosnak tartjuk az élelmiszerek pl. gyümölcsök folyóvíz alatti mosását, különböző tárgyak ( játékok, bútorok stb.)rendszeres fertőtlenítését, a zsebkendő használatát és utána a kézmosást. Az egyszerűbb rendellenességek kifejlődésének megelőzése: az érzékszervi hibák kialakulásának megelőzése (rendszeres látás, hallás szűrővizsgálatok) beszédhibák felfedezése, szakemberhez történő irányítás tartás-rendellenességek felderítése, korrekciója (heti rendszerességgel lábtorna a csoportokban) b ) Meggyőződésünk, hogy az egészséges és biztonságos környezet csak derűs, nyugodt légkörben, a gyermeki szükségletek kielégítésével biztosítható. Fontos, hogy a gyerekek környezetébe a balesetmentességet biztosított esztétikus, színharmonikus, gazdag, sokféle tevékenységet biztosító eszközök kerüljenek. Biztosított legyen a megfelelő egészségvédelmi szokások betartásának ( pl. szellőztetés, megfelelő hőmérséklet, árnyékos-napos udvarrész ) lehetősége. c) A környezettudatos magatartás szokásalakításának tartalma a program 75. oldalán található d). Az egészségnevelés megvalósulása szempontjából alapvető feladatunk a gyereke testi épségének megóvása, ezért rendszeresen tartanunk kell tudatos baleset-megelőzési felvilágosítást a veszélyérzet képességének kialakítása érdekében, a következő tartalommal: baleseti helyzetek felismertetése, közlekedési szabályok gyakorlása, új eszköz esetén az eszköz használatának bemutatása ( új udvari játék, kerti szerszámok stb. ) balesetvédelmi oktatás: figyelem felhívás balesetveszélyes helyzetekre ( pl. séták, kirándulások alkalmával) e).. Egészségpropagandánk: Hisszük, hogy az egészségnevelési, programunk csak akkor lesz eredményes, ha szorosan együttműködünk a családdal, a szülőkkel. A program hatékony működtetése érdekében fontosnak tartjuk, hogy az óvodánk egészségfejlesztési pedagógiai tevékenysége kapcsolatban legyen a gyerekek egészségügyi szakhálózati tevékenységével. Pl. szűrések, tisztasági vizsgálat stb.

19 19 Az együttműködés formái: tanácsadói szolgálat: Családsegítő Központok igénybevétele, családterápia Szakszolgálatok. egészségfejlesztő szerep betöltése. A sajátos nevelési igényű gyermekek szüleinek családterápia. védőnő, orvos, ÁNTSZ tájékoztatás: szülői értekezleteken aktuális kérdésekben óvodai nyílt napok keretében előadások, fórumok szervezése neves előadók részvételével filmvetítés, vita, kiadványok, könyvek, tájékoztatók ajánlása rendezvények a szülők és gyerekek számára családi egészségnapok óvodai egészségnapok tömegsport, kirándulások, túrák 2.. Korrekció Ha a gyerekben a betegség a prevenció ellenére kialakul, vagy veleszületett a probléma, akkor szükségesnek tartjuk az egyéni igénynek megfelelő speciális testilelki feladatok alkalmazását. Úgy mint: kiemelten kezelni a szülőkkel a bizalomra épülő jó kapcsolattartást, fokozottan figyelni az inklúzív környezet megteremtésére, fenntartására, nem vagy csak szükség szerint, alkalmanként végezni szegregációt. A testi-lelki egészség helyreállításához a problémának megfelelően szükség szerint igénybe kell venni a szakemberek segítségét is, ezzel felgyorsítjuk, hatékonyabbá tesszük azt a habillitációs folyamatot, mely ismét alkalmassá teszi a gyereket az egészség örömteli megélésére.

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ÓVODAI PEDAGÓGAI PROGRAM LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 4 2. Gyermekkép, óvodakép 5 2.1 Hitvallás 5 2.2 Óvodai nevelésünk

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Csoda-Bogár Ház Óvoda Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára. Készítette: Nevelőtestület

Csoda-Bogár Ház Óvoda Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára. Készítette: Nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette: Nevelőtestület

Részletesebben

A PÓSA UTCAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PÓSA UTCAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PÓSA UTCAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PÓSA UTCAI ÓVODA 4031 Debrecen, Pósa u. 49. Intézmény OM - azonosítója: 030893 Készítette: Kardosné Nagy Mária Óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Telepi Óvoda. Pedagógiai Programja (PP)

Telepi Óvoda. Pedagógiai Programja (PP) Telepi Óvoda Pedagógiai Programja (PP) Ő azt hiszi, csak játszik. De mi tudjuk, mire megy vele. Arra, hogy a világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle. (Varga Domonkos) 1 Tartalom

Részletesebben

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Faragó Utcai óvoda 4029 Debrecen, Faragó u.20-22. Tel/fax: 52/316-268 e-mail: faragoovi@vipmail.hu Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Intézmény OM azonosító: 030871 Iktatószám: 55-550/2010

Részletesebben

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 PEDAGÓGIAI PROGRAM, MELY A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ - KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI PROGRAM ADAPTÁCIÓJA Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE:... 3 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 4 I. BEVEZETŐ... 7 II. GYERMEKKÉP... 8 1.

Részletesebben

Oktatási azonosító: 029505 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel, Fax.: +36-62/420-365; +36-70/340-6530 E-mail: mavoviszeged@vnet.

Oktatási azonosító: 029505 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel, Fax.: +36-62/420-365; +36-70/340-6530 E-mail: mavoviszeged@vnet. Oktatási azonosító: 029505 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel, Fax.: +36-62/420-365; +36-70/340-6530 E-mail: mavoviszeged@vnet.hu; Web: www.mavovoda.hu Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 3 2 Az óvoda bemutatása...

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS KÖZÖSSÉGBEN HELY I ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS KÖZÖSSÉGBEN HELY I ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai utca 50. Tel.: 06-23-354-465 Fax:-23-354-475 e-mail:napsugar@mail.battanet.hu www. napsugar.battanet.hu SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS KÖZÖSSÉGBEN HELY I ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Fenntartó:

Részletesebben

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Óvoda 1126 Budapest Kiss János altábornagy utca 29. Telefon: +36 (1)3564-046 E-mail: gyakovi@gmail.com

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető gondolatok 1.1. Az óvoda adatai 1.2. Területi elhelyezkedés, szociokulturális háttér 2.Gyermekkép, óvodakép 2.1. Nevelési koncepció 2.2. Nevelési koncepciónk

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M OM: 032015 Salgótarjáni Összevont Óvoda P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Salgótarján 2013. Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy

Részletesebben

1. Az óvodaegységek adatai 4. 2. Gyermekkép, óvodakép 5

1. Az óvodaegységek adatai 4. 2. Gyermekkép, óvodakép 5 TARTALOM Bevezető 1. Az óvodaegységek adatai 4 2. Gyermekkép, óvodakép 5 2.1. Helyzetkép az óvodákról 5 2.2. Alapelveink 14 2.3. Gyermekképünk 14 2.4. Pedagógusképünk 14 3. Az óvodánk célja, feladata 15

Részletesebben

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 2510. DOROG, ISKOLA ÚT 2. " ÉP TESTBEN, ÉP LÉLEK " HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Készítette: Dorogi Petőfi Óvoda Nevelőtestülete A nevelőtestület nevében benyújtotta: Varsányi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Sajátos Nevelési Igényű gyermekek integrált nevelési feladataival egybeszerkesztve OM: 102950 FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA 1237 Budapest Vadőr utca 38.

Részletesebben

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA A ÚTI ÓVODA fes KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI ClMÜ PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA Székhely: Az Intézmény OM azonosítója: 200037 Intézményvezető: Nagy Miklósné Legitimációs eljárás Nevelőtestület elfogadta Szülői

Részletesebben

BELVÁROSI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

BELVÁROSI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM BELVÁROSI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 1. BEVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK 2. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP, KÜLDETÉSNYILATKOZAT 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 3.1. Az óvodai nevelés általános feladatai 3.2. Az egészséges

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000 Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 3 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI HELYZETKÉP... 4 2. 1. A családok szociokulturális

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Elfogadta: Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete 2015.

Pedagógiai Program. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Elfogadta: Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete 2015. Pedagógiai Program Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Elfogadta: Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete 2015. Mondd, mi sosem lehetünk egyidősek? Akkor se, ha nagyon akarjuk? Akkor se, ha én

Részletesebben

Zökkenő mentes óvoda-iskola átmenet : Harmonikus személyiség fejlődés. Tevékenységrendszer

Zökkenő mentes óvoda-iskola átmenet : Harmonikus személyiség fejlődés. Tevékenységrendszer C s a l á d Kapcsolatok Zökkenő mentes óvoda-iskola átmenet : Harmonikus személyiség fejlődés Tevékenységrendszer S z a b a d J á t é k Játék Verselés, mesélés Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Rajzolás,

Részletesebben