TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁSÉRT ALAPÍTVÁNY. A l a p í t ó O k i r a t

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁSÉRT ALAPÍTVÁNY. A l a p í t ó O k i r a t"

Átírás

1 TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁSÉRT ALAPÍTVÁNY A l a p í t ó O k i r a t

2 2014. TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁSÉRT ALAPÍTVÁNY I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Mi alapítók a Polgári Törvénykönyv 74/A.-74/F. -ában foglaltak alapján attól a közérdekű céltól vezéreltetve, hogy a Tájékozódási futás, mint, sportág színvonalának emelése, a sportteljesítmények növelése, ezen sportág megszerettetése, és mint a tömegsport része, a fiatalok egészséges életmódra nevelése érdekében Alapítványt hozunk létre. II. ALAPÍTÓK GERA TIBOR /Szeged, Áprlis 4., an. Kakuszi Mária, szig.szám: AE / 6723 Szeged, Szt. László u. 16/b. sz. alatti lakos, valamint SZOKOL LAJOS /Mindszent Július 28., an. Jaksa Eszter, szem.ig.szám: / 6726 Szeged, Fakopáncs u. 1. alatti lakos. III. AZ ALAPÍTVÁNY MINT JOGI SZEMÉLY Az Alapítvány neve: Tájékozódási Futásért Alapítvány Rövidítése: TFA Az Alapítvány székhelye és levelezési címe: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 74/C. Az Alapítvány angol neve: For Orienteering Foundation Az Alapítvány emblémája: IV. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA: Az Alapítvány induló vagyona: ,-Ft, azaz Ötvenezer forint, melyet az alapítók a Szőreg és Vidéke Takarékszövetkezetnél nyitott bankszámlára helyeznek el.

3 Az Alapítvány nyitott, ahhoz a Kuratórium külön döntése nélkül csatlakozhat pénzzel, dologgal, tevékenységgel minden magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy. Az Alapítvány vagyonát az általa megvalósított programok, rendezvények és a működés során közvetlenül, a támogatások és ösztöndíjak esetén meghívásos, vagy nyílt pályázaton keresztül lehet használni. A pályázatokkal kapcsolatos minden döntést (feltételek meghatározása, kiírás, pályázat bírálat, döntés) a kuratórium hozza meg az általános döntéshozatali szabályai szerint. A meghívásos pályázat esetén legalább két pályázót (személyt, szervezetet) kell meghívni. Az Alapítvány által pályázati úton elnyert pénzeszközt a vonatkozó pályázat előírásainak megfelelően kell felhasználni. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység Az Alapítvány a nyilvántartásba vétellel válik jogi személlyé. V. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA Az Alapítvány célja a tájékozódási futó sport támogatása. Az Alapítvány a évi CLXXV. törvény ( a továbbiakban: Civil. tv.) 34. -a alapján a következő közhasznú tevékenységeket kívánja folytatni az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan: A tájékozódási sportok területén az egészséges életmód és a szabadidősport, tömegsport gyakorlati feltételeinek megteremtése; sportfinanszírozás; a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok, szociálisan rászorulók sportjának támogatása évi I. tv. a sportról 49. c),d),e),j),l); évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) 15. A tájékozódási versenysportok területén a versenysport, az utánpótlás nevelés és sportrendezvények támogatása, évi I. tv. a sportról 49. d),h),j),l),m); évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) 15. A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, a munkaképesség megőrzése érdekében, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés (rendezvényszervezés, sportágválasztó napok szervezése, kisnyomtatványok és könyvek kiadása, kutatás, stb.) évi CLIV. tv. az egészségügyről 144. (1)-(2) Gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, életformával, életvezetési tanácsadással, családi, az egész életen át történő sportolási lehetőség támogatásával, generációk közötti kapcsolatépítéssel évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) 8) Támogatja a lakosság tájékozódási sportok területén való önszerveződő közösségeinek létrehozását és szolgáltatásokkal segíti azok működését, a közösségek szervezet-fejlesztési, csapatépítési tevékenységét ezzel erősíti a település önfenntartó képességét évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 6. a)-b) Felnőttképzési tevékenység: a tájékozódási sportok területén, e törvénynek megfelelő, saját képzési

4 programja alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan képzése, amely célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányuló általános, nyelvi vagy szakmai képzés; tananyag-fejlesztés, tankönyvkiadás, a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás (előzetesen megszerzett tudás felmérése, tanácsadás, képzési igénykutatás) évi I. tv. a sportról 49. n),q); évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről Kutatás, együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában a tájékozódási sportok területén évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5. (3); évi I. tv. a sportról 49. n) A tájékozódási sportok területén a természetvédelmi kultúra fejlesztése, terjesztése, kapcsolatépítés a természetvédelem területén működő civil közösségekkel és államigazgatási szervezetekkel, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása, tanácsadás céljából évi LIII. tv. a természet védelméről 64. (1) A tájékozódási sportrendezvényekhez és programokhoz kapcsolódóan a közösség kulturális, helyi hagyományok, értékek ápolásának, művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének, művészeti kezdeményezések (fotó, emblématervezés, kézműves, stb.), önszerveződések támogatása évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. a)-b) A kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása tájékozódási sportrendezvényeken, rendezvényeken, konferenciákon évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) 14. A tájékozódási sportok területén sport történeti kutatások végzése és dokumentálása hagyományos és elektronikus formában, kiadói tevékenység, a tájékozódási sportokkal kapcsolatos szakirodalom kézikönyvtárának és térképtárának, sport történeti gyűjteményeinek üzemeltetése évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) 7 Az Alapítvány tevékenységét alapvetően Magyarországon végzi, céljainak érdekében együttműködik határon túli partnerszervezetekkel, nemzetközi szervezetekkel az Európai Unión belül. Gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot létesíthet, ilyenbe tagként beléphet, a vállalkozási tevékenység eredményét kizárólag az Egyesület közhasznú alaptevékenysége érdekében használhatja fel, a gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független,azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőt nem támogat, és az elkövetkezendő választásokon nem indít. Az Alapítvány közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki az alapító okiratban rögzített célokkal összhangban tevékenykedik. VI. AZ ALAPÍTVÁNY KEZELŐ SZERVEZETE A KURATÓRIUM A Kuratórium az Alapítványi vagyon kezelője, és legfőbb döntést hozó szerve, vezető szerve. A Kuratórium tagjainak száma 5 fő. A Kuratórium Elnöke:

5 RIESING JÓZSEF /Tarján, 1964.február 2l., an.: Mészáros Anna, 2831 Tarján, Vadász u. 47. A Kuratórium tagjai: VASS ZOLTÁN Tata, 1963.december 20. an.: Gudmann Erzsébet, 6723 Szeged, Borbála u. 21. GERA TIBOR Szeged, 1964.április 4. an.: Kakuszi Mária/6723 Szeged, Szt. László u. 16/b SZOKOL LAJOS Mindszent, 1956.július 28.an.: Jaksa Eszter/ 6726 Szeged, Fakopáncs u.l. HAJAGOS HENRIK Cegléd, 1959.július 15.an.: Magyar Ilona /2440 Százhalombatta, Hun u. 11. A Kuratóriumi tagság megszűnik: -a tag lemondásával, - a tag halálával, - a tag visszahívásával. A Kuratórium tagjait az alapítók választják és hívhatják vissza. Az Elnök megbízatása a Kuratórium megbízatásának időtartamáig szól. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. (2) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A FELÜGYELŐ SZERV Ha az Alapítvány éves bevétele az 50 millió forintot meghaladja, akkor a Kuratóriumtól elkülönült 3 fős felügyelő szervet kell létrehozni az Alapítvány tevékenységét jelentősen támogató magánszemélyek és szervezetek képviselői közül. A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg. A felügyelő szerv ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Alapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelő szerv tagja az Alapítvány vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály így rendelkezik. A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé, a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. Az intézkedésre jogosult vezetőszervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

6 A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles ülést tartani. A felügyelő bizottság ülését annak elnöke hívja össze az ülés napját legalább nyolc nappal megelőzően kiküldött írásbeli meghívóban megjelölt napirendi pontok megtárgyalására. A felügyelő bizottság ülései nyilvánosak, - amely nyilvánosság csak a jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. A felügyelő bizottság ülése határozatképes akkor, ha azon a három felügyelő bizottsági tag jelen van. A felügyelő bizottság a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelő bizottság működésének részletes szabályait az általa elfogadott ügyrendje tartalmazza. Nem lehet a felügyelő szerv Elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a Kuratórium Elnöke vagy tagja (ide nem értve a Kuratórium azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. VII. AZ ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSE A kuratóriumi elnök feladatai: Az elnök saját személyében jogosult az Alapítvány képviseletére, akadályoztatása esetén bármely kuratóriumi tag részére a képviseletre vonatkozóan írásbeli meghatalmazást adhat. a. dönt a kuratóriumi feladatok ellátásával kapcsolatban; b. vezeti a Kuratórium munkáját és üléseit; c. kötelezettséget vállalhat az Alapítvány nevében az Alapító okiratban meghatározott körben és a Bíróság bejegyző végzése alapján; d. gyakorolja az utalványozási jogot; e. az Alapítvány nevében szerződéseket köt; f. beszámol az Alapítvány éves tevékenységéről a Kuratóriumnak; g. ha a Kuratórium más személyt vagy személyeket bíz meg a vagyon kezelésével, tevékenységüket felügyeli; h. aláírásával hitelesíti a Kuratórium üléseiről készült emlékeztetőt. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: a. az Alapítványi vagyonnal való gazdálkodás, b. az Alapítvány éves költségvetésének megállapítása, a költségvetési éves beszámoló elfogadása, egyszerű többséggel c. döntés a csatlakozó által felajánlott dologi adomány elfogadásáról, d. eljárás az Alapítványi cél megvalósítása érdekében, A Kuratórium üléseit szükség szerint, de évente minimum egyszer tartja, valamint évente egy alkalommal tájékoztathatja az Alapítót az Alapítvány munkájáról különös tekintettel az Alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására. A Kuratórium összehívásának szabályai: Az Elnök vagy bármely két Kuratóriumi tag írásban, együttesen hívja össze.

7 Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább 8 nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A Kuratórium összehívása történhet telefaxon vagy elektronikus levélben is az átvételt igazolható módon. A meghívónak tartalmaznia kell a napirendi pontokat. A Kuratórium ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság csak jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. A Kuratórium üléseinek pontos időpontját, napirendjét az ülést megelőző 8 nappal a székhelyén lévő hirdető táblán ill. ezzel együtt az Alapítvány honlapján is nyilvánosságra kell hozni A Kuratórium akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a Kuratórium ülését 15 napon belül változatlan napirenddel ismét össze kell hívni. A Kuratórium tagjai jelenlétüket a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti íven aláírásukkal igazolják. A Kuratórium határozatait nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Alapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését a Kuratórium fogadja el. A évi CLXXV. törvény ( a továbbiakban: Civil. tv.) bekezdése szerinti tartalommal. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést a Kuratórium az általános döntéshozatali rendjének megfelelően fogadja el. Az Alapítvány Kuratóriumának üléseiről tartalom szerinti jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv tartalmazza a testületi ülés helyét, időpontját, a jelenlevők felsorolását, aláírását, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (lehetőleg személyét is), a döntés hatályát. A Kuratórium döntéseivel kapcsolatosan nyilvántartást kell vezetni. A Kuratórium működése során hozott határozatokat, döntéseket írásba, határozatok tárába kell foglalni és folyamatos sorszámmal kell ellátni, tartalmaznia kell a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, illetve a támogatók és ellenzők arányát. A jegyzőkönyv illetve a döntésekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetéséért az Elnök a felelős. A jegyzőkönyveket, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Alapítvány iratai között megőrizni, folyamatos kezelését az Alapítvány Elnöke látja el. A Kuratórium döntéseit elsődlegesen honlapján teszi közzé, illetve a személyesen érintettekkel 5 napon belül ajánlott, térti vevényes levélben közli. A Kuratórium tagjai tisztégüket díjazás nélkül látják el, azonban az e tisztségük betöltésével kapcsolatos feladataik ellátása során felmerült költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. A Kuratórium döntését, a döntést követő 8 napon belül írásban közli az érintettekkel, a székhelyén lévő hirdető táblán ill. ezzel együtt az Interneten is. VIII.AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE 1. Az Alapítvány képviselői: - Riesing József -, Tarján, Vadász u. 47.sz. alatti lakos, a Kuratórium Elnöke, - Vass Zoltán, Szeged, Olajos u. 1/b sz. alatti lakos, Kuratóriumi tag. Az Alapítvány nevében aláírásra az Alapítvány képviselői külön-külön jogosultak. A bankszámláról való utalványozáshoz, készpénz felvételhez az 1. pontban rögzített Kuratóriumi Elnök és tag külön-külön jogosultak. A banki aláírási joggal rendelkezők pénzügyekben külön-külön írnak alá. Az Alapítvány ügyviteli feladatait az Alapítvány titkára látja el, aki e tevékenysége ellátása körében felmerülő költségei megtérítésére jogosult.

8 IX. AZ ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGA Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthetnek. Az iratbetekintés során biztosítani kell személyiségi jogokat és az adatvédelmet. A betekintés biztosításával kapcsolatos feladatokért az Elnök felel. Az érdeklődő megkeresi az Elnököt, aki egy egyeztetett időpontban lehetővé teszi az iratok megtekintését. Az iratbetekintésre az Alapítvány székhelyén kerül sor, az arra vonatkozó kérelem megérkezésétől számított 15 napon belül. Az Alapítvány közhasznú működéséről, szolgáltatásairól tájékoztatót kell elhelyezni az Alapítvány székhelyén és internetes weblapján. Az érdeklődők ezen túl megkereshetik az Elnököt, aki egy előre egyeztetett időpontban tájékoztatást ad a közhasznú működésről, szolgáltatásokról. Az Alapítvány közhasznú működéséről, szolgáltatásairól évente éves beszámoló és közhasznúsági jelentés készül. A beszámolót, jelentést megkapják az alapítók, elhelyezésre kerül az Alapítvány internetes weblapján, ezen túl a Kuratórium tagjai személyesen is gondoskodnak arról, hogy ahhoz érintettek, érdeklődők hozzájussanak. Az Alapítvány az éves beszámolót és közhasznúsági jelentést a hatályos törvény szerint megadott formában, módon és határidőn belül letétbe helyezi a Kuratóriumi ülés jegyzőkönyvével és jelenléti ívével együtt. A közhasznúsági jelentés tartalmára a Civil tv bekezdésében foglaltak az irányadók a Civil törvény 32. (1), (4), (5) bekezdése szerinti feltételek fennállását igazolva. X.AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE Az Alapítvány megszűnésére a Ptk. Alapítványokra vonatkozó szabályai az irányadóak. Az Alapítvány megszűnésekor a hitelezők kielégítése után fennmaradó meglevő vagyont a Szegedi Vasutas Tájfutó Szakosztály tevékenységének támogatására kell fordítani. XI.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A jelen okiratban nem rögzített kérdésekben a Ptk. 74/A-tól 74/F. -ainak rendelkezései az irányadóak. A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály módosítást a február 19. napján tartott Kuratóriumi ülés 1. számú határozatával fogadta el. Záradék: Igazolom, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító Okirat-módosítások alapján hatályos tartalmaknak. Szeged, február 19. Levezető elnök Jkv. vezető Jkv.hitelesítő Jkv.hitelesítő Riesing József Elnök

Alapítvány a Közösségi Hálózatokért. Alapító Okirat

Alapítvány a Közösségi Hálózatokért. Alapító Okirat Alapítvány a Közösségi Hálózatokért Alapító Okirat 1. Az Alapító neve: Neve: Szegedi Törvényszék Székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 4. 2. Az Alapítvány neve: Alapítvány a Közösségi Hálózatokért Az Alapítvány

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

ALBERT FLÓRIÁN SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALBERT FLÓRIÁN SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALBERT FLÓRIÁN SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

1. Az Alapítvány adatai a. Az Alapítvány neve: Civil Kollégium Alapítvány b. Az Alapítvány székhelye: 6090 Kunszentmiklós, Kunbábony 37/2

1. Az Alapítvány adatai a. Az Alapítvány neve: Civil Kollégium Alapítvány b. Az Alapítvány székhelye: 6090 Kunszentmiklós, Kunbábony 37/2 ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben - A módosítások közül a [törölt rendelkezések szögletes zárójelben, félkövérrel szedve], az új rendelkezések aláhúzva jelennek meg. A Közösségfejlesztők

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben )

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben ) ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben ) A Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban: Alapító/ a települési önkormányzat, a település fejlesztése, a közösségi, kulturális

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soros ülésének jegyzőkönyvéből. 13/2012. (II.09.) önkormányzati képviselő-testületi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: A Békési Fürdőért Közalapítvány közhasznúvá válása Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Hajdu Lívia PR referens Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért Alapítvány létrehozásáról Alulírott jogi személyiségű alapítók: A Vadászok és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Magyar Mikrobiológiai Társaság Alapítványa. 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Nyilv.: Fővárosi Bíróság 460

ALAPÍTÓ OKIRAT. Magyar Mikrobiológiai Társaság Alapítványa. 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Nyilv.: Fővárosi Bíróság 460 Magyar Mikrobiológiai Társaság Alapítványa 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Nyilv.: Fővárosi Bíróság 460 ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, 2014. szeptember 25. ALAPÍTÓ OKIRAT 1./ Az alapító, az Alapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONVÁSÁRÉRT ALAPÍTVÁNY. (módosításokkal egységes szerkezetben: a módosításokat dőlt betűs szedés jelöli)

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONVÁSÁRÉRT ALAPÍTVÁNY. (módosításokkal egységes szerkezetben: a módosításokat dőlt betűs szedés jelöli) ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONVÁSÁRÉRT ALAPÍTVÁNY (módosításokkal egységes szerkezetben: a módosításokat dőlt betűs szedés jelöli) Székhely: 2462 Martonvásár, Budai u. 13. ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból az okból készült,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Messzelátó Egyesület. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Messzelátó Egyesület. Általános rendelkezések Messzelátó Egyesület ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Messzelátó Egyesület (a továbbiakban: Egyesület ) 2. A szervezet rövidített elnevezése: Messzelátó 3. A szervezet angol

Részletesebben

A NAGY-SZIVÁRVÁNY ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

A NAGY-SZIVÁRVÁNY ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A NAGY-SZIVÁRVÁNY ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA 2015. április Jelen Alapító Okirat azon célból készült, hogy Gárdos Péter (anyja neve: Vogel Magdolna) 1125 Budapest,

Részletesebben

A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány. többször módosított. Alapító Okirata. a módosításokkal egységes szerkezetben.

A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány. többször módosított. Alapító Okirata. a módosításokkal egységes szerkezetben. A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány többször módosított Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben B e v e z e t ő A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület környezet- és természetvédelemmel

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Zalahaláp Települési Önkormányzat Képviselőtestülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület A Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület közgyűlése az Egyesület módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az alábbiak szerint állapítja meg: Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület MÓDosíTOTT ALAPSZABÁLY A Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. június 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. június 5-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 126/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. június 5-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencvárosi deák Közalapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Budapesti Olimpia gondolatát népszerűsítő BOM egyesület a Polgári Törvénykönyv Harmadik Rész XXII. fejezete alapján a magyar sport támogatása céljából

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány)

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány) ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (közhasznú alapítvány) Alulírott Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztam el. 1. a) Az Alapító neve:...

Részletesebben

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Székhelye: 2463 Tordas Szabadság utca 87. I. Általános Rendelkezések 1 A TORDAS SPORTEGYESÜLET (a továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról valamint a civil

Részletesebben

KISZOMBORÉRT ALAPÍTVÁNY

KISZOMBORÉRT ALAPÍTVÁNY KISZOMBORÉRT ALAPÍTVÁNY Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Közalapítványa (Egységes szerkezet) A képviselőtestület a 38/1991. (IV. 16.) KKÖT határozatával létrehozott KISZOMBORÉRT Alapítványát, melyet

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya. /egységes szerkezetbe foglalva a 2008. március 31-én kelt Alapszabállyal/

Egyesület Alapszabálya. /egységes szerkezetbe foglalva a 2008. március 31-én kelt Alapszabállyal/ Egyesület Alapszabálya /egységes szerkezetbe foglalva a 2008. március 31-én kelt Alapszabállyal/ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Energetikai Szakkollégium Egyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

MOZSGÓÉRT EGYESÜLET módosított ALAPSZABÁLYA. 1. Általános rendelkezések

MOZSGÓÉRT EGYESÜLET módosított ALAPSZABÁLYA. 1. Általános rendelkezések Ne várj a kedvező alkalomra! Teremtsd meg! (George Bernard Shaw) MOZSGÓÉRT EGYESÜLET módosított ALAPSZABÁLYA Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben