PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA 7623 PÉCS, Szabadság u. 23. Igazgató: Németh Eszter PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A pedagógiai programot a tantestület elfogadta június 30-án. A pedagógiai programot a fenntartó jóváhagyta július 25-én. Németh Eszter igazgató Gáspár Gyula TANGRI Kht. ügyvezető igazgató 1

2 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSE szervezési sajátosságai 3. oldal I.1. Bevezető gondolatok 4. oldal I. 2. Küldetésnyilatkozat 5. oldal I. 3. Az alapító okiratban foglaltak alapján 6. oldal I. 4. Az iskola feladata, bemutatása, kapcsolatai, céljai 8. oldal II. NEVELÉSI PROGRAM II.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai II.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok II.3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok II.4. A személyiségfejlesztés és a közösség fejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák II.5.A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok II.6. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése a következő tevékenységek során történik II.7. A szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják II.8. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek II.12.A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke Egészségnevelés program Környezetnevelési program Az iskola drogstratégiai programja III. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE III.1. Tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei III.2. A magasabb évfolyamba lépés feltételei III.3. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei III.4. A tanulók fizikai állapotának mérése III.5. A tanulók tanulmányi munkájának számonkérése, értékelése III.6. Óratervek IV. SZAKMAI PROGRAM IV Az iskola képzési és szakképzési rendszere IV. 3. Beszámíthatóság az iskola képzési rendszerébe 13. oldal 18. oldal 19. oldal 20. oldal 22. oldal 23. oldal 23. oldal 24. oldal 25. oldal 29. oldal 34. oldal 39. oldal 41. oldal 42. oldal 43. oldal 43. oldal 44. oldal 47. oldal 74. oldal 77. oldal V. ISKOLAI ÉLETTEL ÖSSZEFÜGGŐ INTÉZKEDÉSEK V. 1. Általános munkarend 78. oldal V.2. Testnevelés, sporttevékenység 78. oldal V.3. Könyvtárhasználat, nevelőtestület továbbképzése 79. oldal VI. PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK VI. Pedagógiai program érvényessége, értékelése, felülvizsgálata, módosítása 81. oldal VI. Pedagógiai program nyilvánosságra hozása 82. oldal Oktatói jegyzék 83. oldal ZÁRÓ DOKUMENTUMOK 86. oldal 2

3 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény, melyet az Országgyűlés többször módosított, legutóbb a évi LXXXVII. törvénnyel. A nevelési és oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet A többször módosított szakképzésről szóló évi LXXVI. Törvény, évi XXIX. törvénnyel A felnőttképzésről szóló CI. számú törvény, módosítás a évi CII. törvénnyel A tankönyvpiac rendjéről szóló évi CXXI. törvény XXXVII: törvény 8 - ingyenes tankönyvellátásra jogosultságról A évi CXLVIII. törvény az oktatást érintő egyes törvények módosításáról évi CXXV törvény Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 26/2001. (VII.27) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárás rendjéről 34/2003 (XII.21.) OM rendelet a szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeiről 31/2005 (XII.22.) OM rendelete módosítása 19/2006 (IV.29.) OM rendelettel az oktatási intézmények névhasználatáról A Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtására kiadott a 20/1997. (II. 13.) Kormány rendelet A 277/1997. (XII. 22.) Kormány rendelet a pedagógus továbbképzésről 3

4 Az oktatás csodálatra méltó dolog, de időnként jó, ha eszünkbe jut az is, hogy semmit, amit tudni érdemes, nem lehet megtanítani (Oscar Wilde) I. AZ ISKOLA működése, szervezési sajátosságai I.1. Bevezető gondolatok A közoktatási törvény 48. paragrafusa értelmében minden iskola pedagógiai programot kell, hogy készítsen. A törvény értelmében szakközépiskola és szakiskola esetén ki kell dolgozni a szakmai programot. Pedagógiai és szakmai programunkban közösségünk és partnereink elképzeléseit foglaltuk össze. Arra összpontosítottunk, hogy a gyorsan változó, mobil körülmények figyelembevételével hogyan tudunk előbbre lépni. Az iskola-koncepció tehát, a mikromakro közösség koncepciója. Meggyőződésünk, hogy a céljaiban és szellemében egységes nevelőtestület képes csak arra, hogy a megvalósításon is közösen dolgozzon. Iskolánk pedagógiai programja és helyi tanterve követelményközpontú, pedagógiai koncepciója szerint tanulóközpontú. Alapvetően egy elméleti-gyakorlati összefoglaló, amely meghatározza az iskolai nevelés, oktatás, képzés jelenlegi tartalmi, szervezeti, feltételbeli lehetőségeit. A pedagógiai program elkészítése új helyzet elé állította az iskolánkat. Lehetőséget teremt az autonóm nevelőtestületnek a működése felülvizsgálatára, szakmai stratégia önálló meghatározására. Szerződéses jellege kölcsönös garanciát biztosít a fenntartók, az iskolahasználók és az iskola dolgozói számára egyaránt. A mi programunk a képzési ciklus egészére vonatkozóan határozza meg a tanítás-, a tanulás, a nevelés folyamatának helyi pedagógiai elveit, gyakorlatát, tanterveit, az iskola működésének feltételeit. A nevelőtestület által elfogadott és a fenntartók által jóváhagyott szakmai alapdokumentum átfogja az iskola működésének minden területét. Szerencsére -mint minden más iskolának- a mi iskolánknak is vannak már hagyományai, szabályai, melyek nem teszik lehetővé, hogy radikálisan más program bevezetésére történjen kísérlet, mint ami szerves fejlődése során kialakult. Feladatunk a programalkotás keretében a szakszerűség biztosítása és a szükséges változtatások körültekintő végrehajtása. Lényegileg egy olyan stratégiát nyújt, amely nélkülözhetetlen a kitűzött célok megvalósítása szempontjából. Programunk rögzíti a szakmai tartalmakat, a nevelés-oktatás folyamatát, kijelöli a fejlesztési stratégiát, fontos információkat tartalmaz a partnerek számára, egyben garanciát jelent a pedagógusok és az oktatási szolgáltatást igénybevevők részére. 4

5 2. KÜLDETÉSNYILATKOZAT Missziónk: Egy jó légkörű, családias, udvarias, ugyanakkor reális követelményeket támasztó iskolában emelt szintű vagy középfokú szakmai végzettséghez segíteni azokat a nem mindig ambiciózus és tanulási képességekkel sem túlságosan megáldott fiatalokat, akik időlegesen kiszorultak a felsőoktatásból, ám sok esetben családi hátterük nem árulkodik különösebb jólétről, de munkát vállalni majd csak szakmai kvalifikáltságuk növelése után szeretnének. A középszintű szakképzés széles skáláját kínáljuk: gazdasági, informatikai, marketing területtől kezdve, a szociális területen át olyan kommunikációs humán üzleti jellegű szakokig, mint a kisgyermekgondozó vagy sportszervező- menedzser képzés. Célunk olyan nyitott fiatalok kibocsátása az iskolákból, akik igényes ismeretekkel rendelkeznek, amelyek alapul szolgálnak egy magasabb szintű ismeretrendszer megszerzésében. Olyan iskolát szeretnénk, ahol a belső légkör, a tartalmas együttes munka következtében jól érzi magát a tanuló és tanára egyaránt, ahol a tanuló is alkotó részese a tanítás-tanulás folyamatának, ahol felkeltik benne a tudás iránti vágyat, ahol felfedezheti az alkotás izgalmát, örömét. Tudatosan és radikálisan csökkenteni akarjuk a tanulókat érő kudarcok számát. A tanuló egyéni fejlődéséhez mért jó eredmények hangsúlyozásán, a sikereken keresztül történő munkát tartjuk célravezetőnek. Ugyanakkor ráneveljük őket a kudarcok elviselésére is, a kettő lehetőleg egészséges összhangjának megkeresésével. Mindezt olyan tartalmú és nyelvezetű tananyaggal kívánjuk elérni, amely egy korosztályhoz szól, érte készült visszatükrözi vágyait, elképzeléseit. A tantervi tartalommal nem nivellálni, hanem differenciálni akarunk. Esélyt, lehetőséget biztosítva arra, hogy mindenki tehetségének, adottságainak megfelelően bontakozhasson ki munkája során. Teljesítményre törekszünk, de megítélésünk alapja, hogy a tanuló és a tanár mit tesz, mit tud és mire képes, mire törekszünk. Olyan iskolát teremtünk mely elfogad és befogad, ad és kér konvertálható tudást, műveltséget, toleranciát, megértést, szeretetet.. A szeretet olyan kincs, melyből minél többet adunk másnak, annál több marad nekünk... jó lenne egy iskola, melynek pedagógusai ezt magukénak érzik. Marco Polo leír egy hidat, egyenként mindegyik kövét. - De hát melyik az a kő, amely a hidat tartja? - Kérdezi Kublai kán. - A hidat nem az egyik vagy a másik kő tartja feleli Marco -, hanem a belőlük formált ív vonala. - Kublai kán hallgat, gondolkodik. Majd ezt fűzi az elhangzottakhoz: - Miért beszélsz nekem kövekről? Engem csak az ív érdekel. - Polo így felel: - Kövek nélkül nincsen ív. 5

6 3. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK ALAPJÁN 1./ Iskola hivatalos elnevezése: EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA 2./ Az iskola alapítója és fenntartója: TANGRI Dél-Dunántúli Gazdasági és Humánfejlesztő Központ Kht Pécs, Szabadság u / Iskola székhelye: 4./ Iskola postacíme: 5./ Iskola telefonszáma: 72/ / fax-száma: 72/ címe: Honlapja: 6./ Az iskola vezetője, a pedagógiai program benyújtója: Németh Eszter 7./ Az iskola típusa: szakközépiskola és szakiskola 7.1. A képzés formája: nappali, esti tagozat, 7.2. Az évfolyamok száma: (4) 1/11, 1/13, 1/13 és 2/ Az engedélyezett maximális tanulói létszámot az iskola működési engedélye tartalmazza. 8.. Az iskola felügyeleti szervei: Az általános és szakmai felügyeletet a fenntartó, a törvényességi felügyeletet (ellenőrzést) a területileg illetékes megye Főjegyzője gyakorolja. 9. Az iskola alaptevékenysége: Szakmai középfokú oktatás Felső szintű, nem felsőfokú oktatás Felsőfokú oktatás (csak felsőfokú szakképzés) Máshova nem sorolható egyéb oktatás 10. Az iskola OM azonosító száma:

7 Szakmai középfokú oktatás képzései: OKJ pénzügyi-számviteli ügyintéző N/E/ 1/13, 2/14 OKJ Vámügyintéző N/E/ 1/13 OKJ Vámkezelő N/E/ 1/ gazdasági informatikus N/E/ 1/13, 2/ marketing- és reklámügyintéző N/E/ 1/ pénzügyi-számviteli ügyintéző N/E/ 1/13, 2/ sportszervező, - menedzser N/E/ 1/ vámügyintéző N/E/ 1/ kisgyermekgondozó, - nevelő N/E/ 1/13, 2/ szociális gondozó és ápoló E 1/11, 2/ fogyatékosok gondozója E 1/11, 2/ szociális asszisztens N/E/ 1/13, 2/ szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző N/E/ 1/13, 2/14 Az Európai Üzleti Szakközépiskola Alapítói Okirata június 23-án módosításra került. A módosítás szükségességének oka az iskola feladatkörének bővülése miatt az intézmény névváltozása, a jelentkező tanulói létszám emelkedése valamint a képzési igény bővülése. Az intézmény nevének változtatása azért szükséges, mert bővült az ellátott feladatok köre. A szakközépiskolai oktatáson túl, a jelentkezők igényeihez igazodva szükségesnek láttuk a szakiskolai oktatás bevezetését. A 31/2005. (XII.22.) a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló OM rendelet 1. (2) bekezdése alapján a feladatkör-bővülést jelölni szükséges az intézmény nevében, ezért az iskola új neve: EURÓPAI Üzleti Szakközép- és Szakiskola rövidített neve: EÜ SZKSZI 7

8 4. AZ ISKOLA FELADATA Az iskola feladatának tekinti, hogy a déli régióban folyó üzleti, gazdasági, kereskedelmimarketing és szociális oktatás színvonalát, választását javítsa, bővítse. Továbbá az iskola célrendszere a frissen érettségizetteknek továbbtanulási lehetőséget és így első-második szakmát biztosítson. Mindezt úgy teszi, hogy a térség munkaerőpiacára /magas követelményeknek / eleget tevő munkaerőt biztosít. Az iskolarendszerű esti képzés keretén belül a már munkában lévő képzettség nélküli dolgozók számára munkahely megtartást biztosít a szakképzések segítségével. Nevelőtestületünk alapvető céljának színvonalas oktatás megteremtését tekinti a korszerű ismeretek közzétételével és a személyiség fejlesztésével. Mindezt ideológiailag semleges módon teszi. Közvetíteni kívánunk: alapvető, tudományos igényű, alkalmazható és eladható ismereteket (Központi illetve jóváhagyott szakmai tantervek alapján.); erkölcsi, etikai értékeket; viselkedési normákat, modelleket. Fejleszteni kívánjuk tanulóinknál: értelmes, kreatív, rendszerszemléletű gondolkodást; kommunikációs képességeket, együttműködési készségeket; környezetvédelem, egészséges életvitel iránti fogékonyságot, szociális érzékenységet 5. ISKOLA BEMUTATÁSA, rövid jellemzése- helyzetelemzés Iskolánk a 2004/2005-ös tanévben kezdte meg működését Pécsett a Szabadság utca 23. szám alatt a Perfekt Európai Tudásközpont székhelyén. Iskolánk fenntartója a TANGRI Déldunántúli Gazdasági és Humánfejlesztő Központ Kht. Az első tanévben két szakon indult el az oktatás a 18 és 22 év közötti, érettségivel rendelkező jelentkezők számára. Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakon, ahol 22 fő folytatta tanulmányai, illetve a Marketing és reklámügyintéző szakon, ahol 29 fő tanult. A 2005/2006-os tanévben 73 főre emelkedett a hallgatók létszáma. Marketing- és reklámügyintéző szakra 34 fő, pénzügyi-számviteli ügyintéző szakra 39 fő iratozott be. Az elmúlt 3 évben tanulói létszámunk és választható képzéseink száma folyamatosan nőtt. A as tanévben szociális és egészségügyi képzésekkel bővítettük képzési profilunkat. Az iskolarendszerű (nappali, esti, levelező) képzések mellett felnőttképzés is folyik intézményünkben. A szakképzések mellett a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzési rendszerét is kialakítottuk. Több nyertes pályázatot kínálunk a szociális szakemberek részére. 8

9 Az Európai Üzleti Szakközépiskola számára fontos az a környezet, melyben diákjaink tanulnak. Rendelkezünk saját parkolóval, meleg étkezési lehetőséggel, kultúrált szociális helyiségekkel és korszerűnek mondható, felszerelt tantermekkel. Minden termünk teljesen új asztalokkal és székekkel van berendezve, alapfelszerelés a TV, a videó, igény szerint projektort is tudnak használni tanáraink a hozzávaló tartozékokkal együtt A tárgyi feltételek mellett meghatározó tényező a tantestület, az oktatást biztosító személyi feltételek. Nagy hangsúlyt helyezünk a tanárok kiválasztásánál arra, hogy szakterületüket értő, a diákokért tenni akaró szakoktatók oktassanak az iskolában. Szakoktatóink magasan képzettek, több diplomával rendelkeznek, és megfelelő gyakorlatot szereztek az oktatás területén. Ahhoz, hogy diákjaink jól érezzék magukat nálunk számos lehetőséget biztosítunk a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Ennek keretében mozijegyet, színházjegyet és ingyen könyvtári belépőt biztosítunk számukra. Az egészséges életmód kialakításához segítséget nyújt a hallgatók által használt sajnos nem az iskola tulajdonát képező - sportpálya, ahol teniszezésre, kosárlabdázásra, kézilabdázásra illetve labdarúgó mérkőzések lebonyolítására van lehetőség. Ahhoz, hogy a sportpálya megteljen mozgásra éhes diáksággal nagy segítséget nyújt a nálunk működő diákönkormányzat, amelyen keresztül többféle programot is szerveznek hallgatóink, így sportversenyeket, de a különböző kulturális rendezvényeken is sokszor találkozhatunk diákjainkkal, melyeket az iskola vezetése külön is támogatja anyagilag. Egy iskola életében is nagyon fontos a megfelelő jövőkép kialakítása. Ezt felismerve szoros kapcsolatot tartunk fent a Megyei Munkaügyi Központtal. Ők segítségünkre vannak az állandóan változó munkaerő-piaci elvárások megismerésében, azért, hogy ezen igényeket figyelembe véve alakítsuk ki képzéseinket, hogy diákságunk mindig eséllyel indulhasson a nagy megmérettetésen. A képzések, továbbképzések mellett pályázati projektek keretén belül - Lépj egyet előre II, és az Új pálya - nyújtunk képzésekhez való hozzáférhetőséget, elérhetőséget, az alacsony iskolai végzettségűek, a hátrányos helyzetűek, az álláskereső munkanélküliek és a közférát elhagyók részére. Reintegrációs programok megvalósításával segítséget nyújtunk a társadalomba való visszailleszkedéshez, felzárkóztatáshoz egyének és közösségek részére egyaránt. 6. AZ ISKOLA KAPCSOLATAI Az iskola kapcsolata a fenntartóval, a város, a megye és régió vezetésével kölcsönösség és szakmai elven alapuló. Az iskolának a város középfokú intézményeivel való kapcsolata igen jó sajátos egyéni arculata ellenére. Ez különösen kívánatos az érettségit adó oktatási intézményekkel, hiszen a megválasztott beiskolázási rendszer újfajta tájékoztatást, más szintű iskolák bevonását, megújított szemlélet elterjesztését teszi szükségessé. Ezeknek az intézményeknek a segítségére nagy szükség van, különösen az egységes elv képviselete, és az eredményes beiskolázás tekintetében. Példaértékű a Regionális Munkaügyi Központ és azok kirendeltségeivel való összedolgozás. Általuk a tanulók rendszeres tájékoztatása ugyancsak az eredményes működés feltételeinek megteremtését szolgálja. 9

10 Valamint a munkanélküliek átképzésével ill. a munkában állók továbbképzésével való munkakapcsolat is eredményes. Iskolánk ez által rendszeresen vállalkozik munkanélküliek szakképzésére. Ennek a lehetőségnek a megteremtése sikeres pályázattal lehetséges, melyet a Munkaügyi Központ hirdet meg. A már dolgozók továbbképzését is felvállaljuk, ezzel mintegy csökkentve a már dolgozók körében a gyakran jelentkező munkanélküliség veszélyét. A szakmai oktatás magas színvonalának biztosítását segíti a város különböző intézményeivel (közigazgatási hivatalok, szociális intézmények, gazdasági hivatalok) való kapcsolat kialakítása, mely nem a formalitáson, hanem a segítő, fejlesztő együttműködésen alapszik, biztosítva - a különböző szakterületek megismerését, - a munkában való részvételt, - a rendszeres felügyeletet, - korszerű szakmai segítséget, melyhez a tanulók munkájáról lelkiismeretes, megbízható visszajelzés csatlakozik. Ezen kapcsolatok nem egyirányúak, hiszen nem csak az iskola érdekeit szolgálják. Ennek bizonyítéka, hogy az intézmények igényei alapján történik a munka melletti képzés tanfolyamainak összeállítása. Így az érdekek kölcsönös kielégítése megalapozza a - magas szintű szakmai képzést, - az intézmények szükségleteinek megfelelő tanfolyamok beindítását, kivédve ezáltal az öncélú szakképzés veszélyét, - a szakmai elmélet és szakmai gyakorlat minél nagyobb arányú összefonódását a munkában, - a rendszeres önképzés igényének felszínen tartását, 7. AZ ISKOLA FŐ CÉLKITŰZÉSEI 1. Szakmai ismeretek magas fokú elsajátítása. 2. Valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlesztése. 3. Az önművelés igényének és szokásának kibontakozása. 4. A tanulók felkészítése a gazdasági jelenségek értő szemléltetésére, a tudatos gazdasági szerepvállalásra. 5. A tanulók felkészítése arra, hogy tanulmányai befejezésekor önmagát mint megbízható színtű ön- és társadalomismerettel bíró személyiséget a munka világában célvezérelten és magabiztosan elhelyezni képes fiatal felnőttként definiálja. 6. Megfelelő szövegértés, beszédkultúra fejlesztése. 7. Logikus, rugalmas, fegyelmezett gondolkodásra nevelés. 8. A számítógép, INTERNET használatának elsajátítása. 9. Információs anyagokban képesek legyenek tájékozódni (lexikon, múzeum, könyvek). 10

11 10. A nemzeti műveltségi anyag és a világörökség részét képező egyetemes emberi kultúra elemi szintű ismerete (felhívjuk figyelmüket a városban zajló kulturális programokra, eseményekre). 11. Multikulturalizmus, inkluzivitás. 12. Egymás megértésére, elfogadására megbecsülésére nevelés. 13. Egészséges életmódra való felkészítés (testi, lelki, szociális nevelés, testnevelés és sportfoglalkozások). 14. Környezettudatos életvitelre nevelés. 15. Alapvető fogyasztóvédelmi ismeretek és jogok megismertetése. 16. Mindenoldalú kommunikációs képesség fejlesztése.. 7/1. Az iskola prioritásában a következő tényezők sorrendjét tűztük ki: Szakvizsgára, nyelvvizsgára való jelentkezés feltételeinek elérése, az előírt követelmények teljesítése, a megfelelő tudásszint elérése. Szakvizsgára való sikeres felkészülés, a tanév szorgalmi időszakában történő felkészítésen túl közvetlenül a szakmai vizsga előtti időszakban, külön órakeretben konzultációs foglalkozásokat szervezünk az írásbeli és a szóbeli vizsgákra. Teljesítményorientáltság, a tudás, a teljesítmény nagyfokú elismerése. A lehetőségekhez képest a legjobb teljesítésre való törekvés, komolyan venni a tanulást, a sportot stb. Figyelem, az iskola belső rendje. Normatartó magatartás. A tanárok és a diákok önmagukhoz és a munkához kapcsolódó belső vizsgarendszere (kötelességtudat, önfegyelem, rendszeretet). Ifjúságvédelmi feladatok teljesítése, a jogszabályokban rögzített gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat szakközépiskolánk ellátja. Környezetvédelem, szemléletformálás, tantárgyakon keresztül, folyamatos ill. akciós tevékenység-körökben, szűkebb iskolai, hazai ill. tágabb értelemben nemzetközi projektekben való részvétellel. Önállóság, minden területen érzékelhető önirányítási képesség, egyéni megvalósítás. Külső kontroll nélküli feladat teljesítés. Önelemzés, önbírálat, kezdeményezés. Rugalmasság, az aktualitások, körülmények, realitás figyelembevétele. 11

12 Nyitottság. Egyéni- és életkori sajátosságok elfogadása. Egyéni bánásmód. Törődés, Az emberi kapcsolatok milyensége, érzelmi színezete (tanár-diák, diák-diák, tanár-tanár, szülő-tanár, szülő-diák). Szociális informáltság, szociális érzékenység. Csoportszellem bizalom. A beilleszkedési és magatartási zavarok leküzdése, a közösségi kapcsolatok és az együttműködési készség kialakítása érdekében az új tanulók számára a tanév kezdetén csoportfejlesztő és közösségépítő, szituációs gyakorlatokból álló tréninget szervezünk, ugyanakkor a teljes képzési idő alatt külön figyelmet fordítunk ezeknek a szempontoknak az érvényesülésére. A tudásbeli hátránnyal induló és tanulási zavarokkal küzdők számára és a hiányosságok pótlása érdekében előkészítő és felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk. A tehetséges, jó képességű tanulókat felkaroljuk, szakmai fejlődésüket tehetségük kibontakoztatása érdekében segítjük, egyengetjük, irányítjuk, a teljes képzési idő alatt. A szociális hátrányok csökkentése érdekében a rászorultak tankönyvtámogatásban részesülnek, szükség esetén biztosítjuk számukra tankönyveik tartós használatát. Számítógépek, internet hozzáférését biztosítjuk. Kulturális hátrányaik csökkentése érdekében mozijegyeket, színházjegyeket biztosítunk 1-1 alkalommal. Tiszteletjegyek segítségével sportrendezvények látogatására nyílik lehetőség. Fejleszteni kívánjuk tanulónknál: - az értelmes, kreatív, kritikai, rendszerszemléletű gondolkodást - kommunikációs képességeket és készséget - környezetvédelem iránti fogékonyságot - egész életen át történő tanulási igényt - demokratikus és felelős döntési készséget - a másikra való figyelést, a világ dolgai iránti érdeklődést - egészséges életmódra való törekvést A fentiek segítségével célunk, hogy: - harmonikusan be tudjanak illeszkedni, mikro- és makrokörnyezetükbe - döntési képességük legyen, önértékelésük helyes legyen - megbízhatóvá váljanak - megfelelő önfegyelemmel, szorgalommal, tisztességgel rendelkezzenek - pontosak, rendszeretők, udvariasak, önállóak legyenek - magas műveltség és jó szervezőkészség birtokában legyenek. Mindezt jó belső légkörben, a tanulót ért kudarcok számát minimálisra csökkentve, velük együttműködve kívánjuk elérni. 12

13 II. Nevelési program II.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI (A nevelési program része az Egészségnevelési és környezeti nevelési program.) Az Európai Üzleti Szakközép és Szakiskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnénk érvényre juttatni. 1. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. Ennek keretében: - a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, - a fiatalokat bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, - a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, - diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük, - minden fiatal számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban, - az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: - tanuló és tanuló - tanuló és tanár - tanár és tanár között 2. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott fiatalokból. Ennek érdekében: - a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók készségeit fejleszti, és számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető általános műveltséget nyújt. - iskolánk olyan az emberre, a társadalomra, a tudományokra, a technikára vonatkozó ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben, - az iskola oktató tevékenységének célját a szakmai vizsgára való eredményes felkészítésben, - fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit, a kreatív munkavégzést, - szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete legyen, - törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, - segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót megelőzni, felismerni a rosszat, - törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására, 13

14 Szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a fiatalokban a haza, a szülőföld iránti szeretetet. 3. Iskolánk folyamatosan részt kíván venni mikro-, illetve makro-környezetünk életében. Ennek érdekében: - rendszeres kapcsolatot tartunk a város többi iskoláival, tanulóival - igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a városunk érdeklődő polgárai, - ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a városunkban található iskolákkal és közművelődési intézményekkel, - tanáraink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk képviseltesse magát a különféle városi rendezvényeken, illetve a tanulók számára szervezett városi szintű megmozdulások szervezésében és lebonyolításában maga is részt vegyen. 4. Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: - humánus, erkölcsös, fegyelmezett, művelt, becsüli a tudást, - kötelességtudó, érdeklődő, nyitott, kreatív, alkotó, - becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, - képes a problémák érzékelésére és megoldására, - gyakorlatias, képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, - van elképzelése a jövőjét illetően, - öntevékenyen, aktívan részt vesz a tanulásban, - képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, - ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: - nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, - a természet, a környezet értékeit, - más népek értékeit, hagyományait, - a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és természeti környezetben, - ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit és módszereit, - képes szeretetet adni és kapni, - szereti hazáját, - megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, - szellemileg és testileg egészséges, edzett, - szeret sportolni, mozogni, - megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden egyes hozzánk járó tanuló személyiségében. Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel. 14

15 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat. 1. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása, környezettudatos viselkedés kialakítása. Az állatok és növények védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt. 2. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és kultúrált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, a balesetek megelőzése, a közlekedési kultúra fejlesztése). 3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom). Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására. 4. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. 5. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete. 6. Kulturált magatartás, és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre. 7. A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. 8. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet. 9. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség- és közösségvállalás. A hazánkban élő kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik tiszteletben tartása. 10. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére. Az áldozattá válással valamint a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismeretek tudatosítása. Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek, elsajátítását elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés. 15

16 Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai Az iskolai gyakorlatban olyan nevelő oktató munkát segítő eljárásokat, eszközöket alkalmazunk, amelyek kiemelt értékeink közvetítését segítik és alapelveinknek megfelelnek. Tantárgyanként és műveltségterületenként megjelenítjük: a NAT 2007 évben megfogalmazott 9 kulcskompetenciáját, o Kommunikáció anyanyelven o Kommunikáció idegen nyelven o Matematika o Természettudományos o Digitális o Tanulni tanulási o Szociális o Vállalkozói kompetencia o Kulturális kifejezőkészség és 7 kiemelt fejlesztési területét: Európai azonosságtudat egyetemes kultúra Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Állampolgári és jogi ismeretek Tanulni tanulás képessége Oktatásszervezési kérdések Társadalmi befogadással kapcsolatos elemek Gazdasági ismeretek A fent felsorolt kompetenciák minden eleme megjelenik szakképzéseink rendszerében, - többségük tantárgyi követelményként, órák keretén belül. Fejlesztésükre a következő munkaformákat alkalmazzuk és tanuljuk alkalmazni: Differenciálás egyéni képességek szerint Tevékenykedtetés Konfliktus- kezelés Tanulói megismerés ( motiváció, attitűd,) Drámapedagógiai szerepjáték Szituációs játékok Felfedező tanítás- tanulás Problémaközpontú tanítás Vita interjú 16

17 II.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK Diákjaink mind érettségizettek, főleg éves korúak, így fiatal felnőttek, akik személyisége már részben kialakult. Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 1. A tanulók erkölcsi nevelése. Feladat: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása 2. A tanulók értelmi nevelése. Feladat: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. 3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. Feladat: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kultúrált magatartás és kommunikáció elsajátítása. 4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. Feladat: Az élő és élettelen környezet jelenségeinek, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 5. A tanulók akarati nevelése. Feladat: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. 6. A tanulók nemzeti nevelése. Feladat: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. 7. A tanulók állampolgári nevelése. Feladat: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása közösségi tevékenységekre az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. 8. A tanulók munkára nevelése. Feladat: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. 9. A tanulók testi nevelése. Feladat: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránt igény felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása az egészséges életmód iránti igény kialakítása. 17

18 II. 3. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. A tanulók közösségében, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk nevelő- oktató munkájának alapvető feladata. A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. Feladat: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. 2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében. Feladat: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral változó közösségi magatartáshoz: a felnőttek elvárásainak megfelelni akaró személyiségének lassú átalakulásától az autonóm önmagát értékelni és irányítani képes személyiséggé válásig. 3. Az önkormányzás képességének kialakítása. Feladat: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé cél kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. Feladat: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanuló a közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek. 5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. Feladat: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. 18

19 II. 4. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉS FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGI RENDSZER ÉS SZERVEZETI FORMÁK Diákjaink érettségizett fiatal felnőttek. Ennek figyelembe vételével az alábbiakat tűztük ki: 1. A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási folyamatba illeszkedő tanítási óra. Az iskola nevelői a tanítási- tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják a tanulók pozitív motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. a) A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek diákjainkat tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk. b) A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis állandó aktivitását biztosítják. c) Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, hogy a pedagógusok nevelő- oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. E feladat megoldását a tanítási órákon az alábbi tanítási módszerek és szervezeti formák segítik: - A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, így elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak. - Csoportba sorolásnál heterogén csoportok kialakítására törekszünk. 2. Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán kívüli tevékenységek segítik: a) Hagyományőrző tevékenységek Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő alkalmakkor: október 23-a, október 6-a, március 15-e évfordulóján, karácsonykor. b) Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját az osztályokban megválasztott küldöttekből álló diák önkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. c) Diákétkeztetés Az iskolába járó tanulók számára igény esetén iskolánk mellett működő Központi Menza biztosít meleg étkezést. d) Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 19

20 Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását. Az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. Számítógép, internethez való hozzáférés biztosítása. - Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembevételével minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. - Továbbtanulás elősegítése egyéni tanulási ütemezés. e) Sportkör Az iskolának a PVSK és a KSE- val kötött Együttműködési Megállapodása alapján, iskolánk tanulóinak heti rendszerességgel lehetőség nyílik sportolásra, testedzésre, sportkörökbe való járásra. Testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését. Tiszteletjegyek segítségével sportrendezvények látogatására nyílik lehetőség. f). Tanulmányi kirándulások Az iskola nevelői a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számra évente egy alkalommal egy napra tanulmányi kirándulást szerveznek. A tanulmányi kiránduláson való részvétel önkéntes és elsősorban szakmai célkitűzéseket szolgálnak g) Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás Egy- egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel ha az költségekkel is jár önkéntes. A felmerülő költségeket a tanulóknak kell fedezniük. Könyvtárhasználat megállapodás alapján térítésmentese biztosított tanulóink részére. h) Szabadidős foglalkozások A szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a tanulók/szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutános, táncos rendezvények, stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a tanulóknak kell fedezniük. Mozijegyek és színházjegyek adásával lehetőség nyílik a tanulóknak 1-1 előadás megtekintésére. i) Az iskola létesítményének, eszközeinek egyéni, vagy csoportos használata A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit, (számítógép, digitális fényképezőgép, digitális hangrögzítő, digitális kamera stb.) a tanulók tanári felügyelet mellett, vagy kikölcsönözve saját felelősségre egyénileg, vagy csoportosan használják. j) A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek: - Szoros és jó kapcsolatot tartunk fenn a mentálhigiénés intézménnyel. - Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése. - A felzárkóztató foglalkozások, egyéni konzultációk. - A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai. 20

PEDAGÓGIAI ÉS SZAKMAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI ÉS SZAKMAI PROGRAMJA School of Business Székesfehérvár Üzleti Szakközépiskola 8000 Székesfehérvár, Várkörút 52. Igazgató: Mihályi Gyula PEDAGÓGIAI ÉS SZAKMAI PROGRAMJA A pedagógiai és szakmai programot a tantestület elfogadta

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd. KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.hu Intézményvezető: Weszprémy Barna Gábor PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

Pedagógiai program. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

Pedagógiai program. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai program Tartalomjegyzék: Iskolánkról Nevelési program I. Pedagógiai alapelveink II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai III. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerülete Csehimindszenti Általános Iskola Intézménykód: 169002 9834 Csehimindszent, Fő u. 47.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Zalakomári Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépése: 2004.09.01. Módosítva: 2005.08.30. Módosítva: 2007.12.12. Módosítva: 2008.11.21. Módosítva: 2009.08.31. Készítette: A nevelőtestülettel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A 2200 MONOR, KOSSUTH LAJOS ÚT 98. Tel.: 06-29-410-717; 06-29-410-862 Fax: 06-29-416-266 E-mail: kossuth@kossuth-monor.sulinet.hu www.monorkossuth.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013.

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013. Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program Magyarbánhegyes, 2013. 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K TARTALOMJEGYZÉK... 2 NEVELÉSI PROGRAM... 5 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 5 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ

Részletesebben

Tartalom BEVEZETŐ... 4

Tartalom BEVEZETŐ... 4 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA JOGI ÉS TARTALMI KERETÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK... 4 Iskolánkról... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013.

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724 Pedagógiai Program 2013. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben

Tájékozódás a térben...210 Tájékozódás az időben...215 Tájékozódás a térben...215 Tájékozódás az időben...221 Tájékozódás a térben...

Tájékozódás a térben...210 Tájékozódás az időben...215 Tájékozódás a térben...215 Tájékozódás az időben...221 Tájékozódás a térben... TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...3 A./NEVELÉSI PROGRAM...7 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...7 II. AZ ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI...9 III. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. PEDAGÓGIAI PROGRAM

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: h unyadi.erd@h awk.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: h unyadi.erd@h awk.hu A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 037324 MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola. Pedagógiai Program 2013.

Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola. Pedagógiai Program 2013. Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola 2013. 2 Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola P e d agógia i P ro g ra m 2013. március 3 TARTALOMJEGYZÉK AZ ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kondorné Sztojka Ágnes Tartalom I. HELYZETELEMZÉS... 4 INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ ISKOLA TÖRTÉNETE... 6 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 Személyiségfejlesztés...

Részletesebben

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék Nevelési program 3 Pedagógiai alapelveink 4 Az iskolában folyó nevelő- és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 Kulcskompetenciák

Részletesebben

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14.

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM H A T Á L Y B A L É P É S I DŐPONTJA: 2013. S Z E P T E M B E R 1. Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ

PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. PREAMBULUM... 4 1. 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1. 2. BEVEZETŐ... 5 1. 3. AZ INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 5 1.3.1. Az iskola tágabb

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK oldal 3. oldal 1. Küldetésnyilatkozat 3. oldal 2. A Pedagógiai Program törvényi háttere 4. oldal 3. Az iskola alapadatai 4. oldal 4. A hatálybalépése, felülvizsgálata 6. oldal

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben