Pannónia Általános Iskola I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M. Budapest, 2004.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pannónia Általános Iskola I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M. Budapest, 2004."

Átírás

1 I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M Budapest, 2004.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés I.1. I.2. I.3. II. II.1. II.2. III. III.1. III.2. IV. A minőségirányítási program jogszabályi háttere Az intézményünk bemutatása Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink Minőségpolitika Minőségpolitikai nyilatkozat Minőségcélok, sikerkritériumok A vezetőség felelősségi köre Minőségügyi vezető A minőségfejlesztési rendszer folyamatos felülvizsgálata Kulcsfolyamatok IV.1. IV.2. IV.3. IV.4. IV.5. IV.6. IV.7. IV.7.a) IV.7.b) IV.7.c) IV.7.d) IV.7.e) Pedagógiai munka tervezése Szervezeti kultúra fejlesztése Munkatársak értékelése Munkatársak továbbképzése Felelősi rendszer működtetése Partnerekkel való kapcsolattartás Folyamatos fejlesztés biztosítása Tanulói, szülői, dolgozói jelzések Indikátorrendszer Külső ellenőrzések Partneri igény és elégedettség vizsgálat Irányított önértékelés V. A minőségirányítási program felülvizsgálata VI. Melléklet 10/2. oldal

3 I. Bevezetés I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere Minőségirányítási programunk a többször módosított Közoktatási törvény (10), (11) bekezdése alapján készült. A hivatkozott törvényi szabályozás előírja: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minőségirányítási program). Az intézményi minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék [Kt ] és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat [Kt. 63. ] véleményét. Az intézményi minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. (11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban kell meghatározni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. A minőségirányítási program elkészítésének alapjául egyrészt intézményünk nevelési és pedagógiai programja szolgált, mint az intézményi munka legfontosabb stratégiai és szakmai dokumentuma. Másrészt a fenntartó önkormányzat által elkészített Önkormányzati Minőségirányítási Program, mely tartalmazza az intézményünkkel kapcsolatos fenntartói elvárásokat, a fenntartó által megfogalmazott intézményi feladatokat, valamint intézményünk szakmai, pénzügyi, törvényességi ellenőrzésének rendjét. I.2. Az intézményünk bemutatása A nyelvre és informatikára orientált, követelmény- és teljesítményközpontú, gyermekcentrikus, 8 évfolyamos oktatási intézmény, mely kiemelten kezeli a testi és egészséges életmódra való nevelést. A a kerület zöldövezeti részében, a Wekerle-telepen működik az 1911/12-es tanév óta. A Kós Károly stílusú épület hangulatos, a tantermek magasak, tágasak. Két tornatermünk van, a kisebb az alagsorban, a nagyobb külön épületben, az iskola udvarában található a hozzá tartozó öltözőkkel és zuhanyozókkal. A két tornaterem tette lehetővé, hogy 1972-ben beinduljon a testnevelés tagozat, mely azóta is eredményesen működik. A Spartacus SC úszószakosztályával szorosan együttműködünk; az első és második osztályosokat csoportosan kísérjük az uszodai edzésekre, az élsportolókat támogatjuk, segítjük. Tanulóink nagy része kispesti, sokan élnek a Wekerle-telepen, az iskola közelében, általában kétszobás lakásban. A gyermekek egyötöde a testnevelés tagozat, illetve az úszás miatt más kerületből érkezik. Tanulóink fele napközis, illetve tanulószobás, ez az alsó tagozaton közel 80% évi LXXIX. törvény a közoktatásról 10/3. oldal

4 A társadalmi, gazdasági változások következményeként az iskolával szemben támasztott követelmények átalakultak; az új század kihívásaira kell felkészítenünk tanulóinkat egyre nehezedő feltételek között. I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink Iskolánknak a többi általános iskolával együtt a következő fenntartói elvárásoknak kell megfelelni: 6-14 éves korosztály oktatásának, nevelésének biztosítása 8 évfolyamos képzés keretében, a Nemzeti Alaptantervre épülő helyi pedagógiai programok alapján. A tanulók felkészítése középiskolai, szakiskolai továbbtanulásra. A tanulók alapkészségeinek, különösen a kommunikációs készségének fejlesztése, korszerű idegen nyelvi és informatikai ismeretek átadása. A tehetség felismerésének, és folyamatos fejlesztésének biztosítása. Az iskolai szocializáció javítása, a tanár szocializáló szerepének megerősítése. Intézményi program készítése a beilleszkedési, magatartási, tanulási és szocializációs zavarokkal küzdő tanulók fejlesztésére. Az eltérő szociális, kulturális, gazdasági háttérrel rendelkező tanulók integrációjának, a felzárkózás lehetőségének biztosítása. Igény esetén a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása, nevelése a Nevelési Tanácsadó szakmai koordinációja mellett. Napközi és tanulószobai ellátás. Gyermek és ifjúságvédelem. Úszásoktatás szervezése. Diáksport szervezése. Pozitív egészségmagatartás kialakítása. Intézményi étkeztetés biztosítása. Iskolakönyvtári ellátás biztosítása. A tanulók és szüleik igényének, elégedettségének folyamatos mérése. Ezeken túl speciális feladataink: II. Minőségpolitika Emelt szintű testnevelés oktatása 1-8. osztályig. Informatika oktatása 3-8. osztályig. Angol nyelv oktatása. Nevelőtestületünk számára a gyermek önmagához mért harmonikus fejlődése a fontos. Minden tanulónk szerezze meg azokat a képességeket, jártasságokat, készségeket, melyeket ebben a korban szükséges magukévá tenniük. Ez mind a nevelésre, mind az oktatásra vonatkozik. Szakmai tudásunk, gyermekismeretünk legmagasabb fokán kívánjuk megvalósítani a változatos tevékenységen alapuló képességfejlesztést, a tanulók érzelmi kötődésének kibontakoztatását környezetünk értékeihez. Helyi nevelési programunk és az intézmény dolgozóinak egységes nevelési szemlélete garantálja, hogy diákjaink a nyugalom és a kiszámíthatóság légkörében teljesedjenek ki, s a nálunk eltöltött iskolás évek elegendő érzelmi és intellektuális alapot nyújtsanak a sikeres középiskolai tanulmányok elkezdéséhez. Ennek megfelelően dolgoztuk ki minőségpolitikánkat. 10/4. oldal

5 II.1. Minőségpolitikai nyilatkozat Minőségpolitikánk olyan intézmény működtetése, amely a törvényi kötelezettségből adódó és az intézmény nevelési programjában vállalt feladatait partnerei megelégedésére látja el. biztosítja az alapkészségek biztonságos elsajátítását, hisz a későbbiekben csak biztos alapokra lehet építkezni. biztosítja a magas szintű testi nevelést. felismeri a dyslexiát, dysgraphiát, dyscalculiát, valamint ezeket minél hatékonyabban kezeli. elősegíti a helyi tantervben előírt tananyag minél alaposabb megtanítását, az ismeretek, a megszerzett tudás alkalmazását a mindennapi életben, a különböző élethelyzetekben. eredményesen neveli tanulóit a tudás megbecsülésére. Törekszik arra, hogy minden gyermek a képességei maximumán teljesítsen. feladatának tekinti fejleszteni a tanulók kreatív, problémamegoldó gondolkodását a megszerzett tudás alkalmazására, felhasználására. feladatának tekinti a tehetségek felismerését, képességeik fejlesztését, valamint a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását, felkészítését a középiskolában való helytállásra, a megfelelő pályaválasztásra. elkötelezett a partneri igény és elégedettség folyamatos mérésére épülő minőségfejlesztési rendszer működtetése mellett. Minőségpolitikánk megvalósítása érdekében a következő minőségcélokat, illetve sikerkritériumokat tűztük ki magunk elé: II.2. Minőségcélok, sikerkritériumok Célunk a gyermekek egyéni képességeihez igazodó differenciált fejlesztés, tehetséggondozás, felzárkóztatás. Intézményünkben fejlesztőpedagógus végzettségű munkatárs tud foglalkozni a gyermekekkel. Célunk az alapkészségek biztonságos elsajátíttatása, hisz a későbbiekben csak biztos alapokra lehet építkezni. Intézményünkben jól működik a nívószintes oktatás. A minimumkövetelmény-rendszerünk jól működik. Minden pedagógusunk továbbra is tudásához és képességéhez mérten maximumot nyújt. Az angol nyelvet 4. osztálytól kezdve csoportbontásban tanítjuk. 10/5. oldal

6 Célunk a dyslexia, dysgraphia, dyscalculia minél korábbi felismerése, valamint ezek minél hatékonyabb kezelése. Intézményünkben minden alsós pedagógus elvégzi a szakirányú tanfolyamot, és a megszerzett tudást kamatoztatja a tanulók érdekében. Célunk a hatékony gyermekvédelem, valamint a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett gyermekek hangsúlyos segítése. Minden rászoruló gyermek megkapja a szükséges segítséget. Hatékonyan fel tudjuk mérni és nyomon tudjuk követni a gyermekvédelemre szoruló gyermekeket. Célunk az egészséges életmód feltételeinek biztosítása, egészséges életmódra, életvitelre nevelés, a mozgás fontosságainak hangsúlyozása. Naponta a szabad levegőn és a tornatermekben biztosítjuk a mozgást. Tanulóink igénylik a rendszeres mozgást és ennek biztosításáért maguk is mindent megtesznek önállóan. Célunk a környezettudatos nevelés feltételeinek biztosítása, a környezetvédelem, a környezeti kultúra hangsúlyos kezelése. Környezetünk védelme érdekében rendszeresen gyűjtjük a papírt, Lehetőséget teremtünk a szárazelem gyűjtésére. Évente többször táborokat, kirándulásokat szervezünk. Tanulóink életkori sajátosságait figyelembe véve minél szélesebb körű tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítunk. Nevelésünk egészét átszövi a természetszeretet és annak védelmére nevelés. Célunk az anyanyelvi nevelés hangsúlyozása. Az intézmény dolgozói személyes példaadással segítik a gyermek kommunikációs képességeinek alakítását, valamint a képességek fejlesztését (nyelvi képességeit, beszédkészség, kifejezőkészség). Intézményünkben egy logopédus dolgozik. Célunk a szülői és gyermeki igények, a szülők és gyermekek elégedettségének folyamatos 10/6. oldal

7 mérése. A minőségirányítási programban rögzített módon folyamatosan mérjük a partnereink igényeit és elégedettségét. Az elégedettségi mutatók értékei folyamatosan partneri elégedettséget, vagy javuló tendenciát mutatnak. III. A vezetőség felelősségi köre Az intézmény vezetősége elkötelezett a minőségirányítási rendszer létrehozásában, annak működtetésében és folyamatos fejlesztésében. Ennek érdekében meghatározza a minőségpolitikát, gondoskodik az erőforrásokról, és vezetői átvizsgálásokat végez. III.1. Minőségügyi vezető A minőségügyi vezetőt a KT egyetértésével az igazgató bízza meg. Feladata az intézményben folyó minőségfejlesztési munka szervezése, végrehajtásának ellenőrzése, a minőségfejlesztési csoport irányítása. Ezen belül kiemelt feladatai: 1. Elkészíti az igazgatóval és helyettesével a minőségfejlesztési munka éves munkatervét a következő szempontok figyelembe vételével: Intézményi Minőségirányítási Program Partneri igény, elégedettségvizsgálat eljárásrendje Irányított önértékelés eljárásrendje A minőségfejlesztési rendszer működéséből adódó intézkedési tervek. 2. Folyamatosan ellenőrzi a munkaterv végrehajtását, és vezetői értekezleteken tájékoztatja erről az iskolavezetést. 3. A minőségirányítási programban meghatározottak alapján előkészíti a vezetői átvizsgálásokat. 4. Folyamatosan gyűjti a minőségfejlesztési rendszer bemenő adatait, tervezi a szükséges beavatkozásokat, javaslatait a vezetőséggel folyamatosan egyezteti. 10/7. oldal

8 III.2. A minőségfejlesztési rendszer folyamatos felülvizsgálata Az intézmény vezetése évente két alkalommal, az éves munkatervben meghatározott időpontban a kibővített iskolavezetés tagjainak részvételével vezetőségi átvizsgálást tart. A vezetőségi átvizsgálás szervezése a minőségügyi vezető feladat. Minden vezetőségi átvizsgálásnak ki kell térnie az alábbi területekre: Az Intézményi Minőségirányítási Program megvalósításának tapasztalatai. A legutóbbi vezetőségi átvizsgálás óta lezárt projektek, intézkedések értékelése, szükséges korrekciója. Az előző vezetőségi átvizsgálás során elindított intézkedések. Partneri jelzések. Indikátorrendszer mutatóinak értékei. A vezetőségi átvizsgálás célja, hogy a minőségfejlesztési munka tapasztalatait kielemezve fejlesztési javaslatokat fogalmazzon meg, illetve döntsön a szükséges intézkedésekről, elindítandó projektekről. A döntések végrehajtásáért az igazgató felelős, a munka szervezése és ellenőrzése a minőségügyi vezető feladata. IV. Kulcsfolyamatok Intézményünk minőségpolitikája az alábbi kulcsfontosságú tevékenységekre épül. IV.1. Pedagógiai munka tervezése Az iskola nevelési programja, valamint a mindenkori munkaterve tartalmazza a különböző pedagógiai munkáinkat, tevékenységeinket. Az intézményi minőségirányítási rendszerünknek a pedagógiai munkánk tervezésében, működtetésében van fontos szerepe. IV.2. Szervezeti kultúra fejlesztése Az iskola nevelési programja, valamint a mindenkori munkaterve tartalmazza a különböző szervezeti struktúráinkat. Ennek a fejlesztése, működtetése az intézményi minőségirányítási rendszerünk feladata. IV.3. Munkatársak értékelése A munkatársak értékelése folyamatos. A feladatok elvégzése után, a meghatározott időszakok végén (félév, év vége) összefoglaló értékelésre is sor kerül. IV.4. Munkatársak továbbképzése Az intézmény továbbképzési és beiskolázási terve tartalmazza pedagógusok továbbképzésével kapcsolatos teendőket. Ennek a működtetése az intézményi minőségirányítási rendszerünk feladata. 10/8. oldal

9 IV.5. Felelősi rendszer működtetése Az iskola nevelési programja, valamint a mindenkori munkaterve tartalmazza a különböző folyamatokhoz rendelt felelősi struktúrát. Ennek a figyelembevétele, működtetése az intézményi minőségirányítási rendszerünk feladata. IV.6. Partnerekkel való kapcsolattartás A partnerekkel való kapcsolattartás elsősorban az igazgató feladata, de minden kolléga részt vesz benne az ezt igénylő feladataik elvégzése folyamán. IV.7. Folyamatos fejlesztés biztosítása A minőségfejlesztési rendszer működtetése a folyamatos fejlesztés alkalmazását jelenti, melynek lépései: Tervezés: Az intézményi munka tervezése a helyi nevelési-pedagógiai és minőségirányítási programban, valamint az ezekre épülő tanmenetekben, munkatervekben történik. Végrehajtás: A munkatársak a minőségirányítási programban rögzített folyamatleírások, valamint egyéb szabályzó dokumentumok és a szervezeti kultúrában gyökerező íratlan szabályok alapján végzik munkájukat. Ellenőrzés: A minőségügyi vezető koordinálásával a minőségirányítási programban rögzített módon folyamatos mérés, információgyűjtés, elemzés, értékelés folyik. Beavatkozás: Az elemzések, értékelések eredményeképpen feltárt fejlesztendő területekre intézkedési tervek készülnek. Az ellenőrzés és értékelés a minőségügyi vezető, valamint a vezetőség feladata, a végrehajtás a teljes dolgozói kör tevékeny közreműködését igényli. A folyamatos fejlesztés érdekében az információgyűjtés az alábbi csatornákon történik. IV.7.a)Tanulói, szülői, dolgozói jelzések A folyamatos fejlesztés biztosításához fontos a tanulói, szülői, dolgozói jelzések figyelembevétele. Ezek a jelzések segítik az intézményi minőségirányítást, az iskola számára fontosak. IV.7.b)Indikátorrendszer Az intézmény az Önkormányzati Minőségirányítási Programban meghatározott indikátorrendszert alkalmazza. IV.7.c)Külső ellenőrzések A külső ellenőrzéseknek nagy szerepe van az objektivitásunk megőrzése szempontjából. Ezek az ellenőrzések segítenek abban, hogy a belülről nehezen észrevehető helytelen irányválasztást felismerhessük és korrigálhassuk. A külső ellenőrzéseknek fontos szerepe van az intézményi minőségirányítási programban. IV.7.d)Partneri igény és elégedettség vizsgálat Partnereink igényének és elégedettségének mérése a mellékletben szabályozott módon történik. A melléklet tartalmazza a vizsgálatba bevont partnerek körét, a felmérés, és az azt követő elemzés, értékelés és intézkedés módját. 10/9. oldal

10 IV.7.e)Irányított önértékelés Intézményünk a fenntartó által meghatározott tanévekben irányított önértékelést végez. Az önértékelés a fenntartói igényeknek, elvárásoknak megfelelően történik. Az önértékelés célja, hogy az intézmény teljes körűen, tényekre alapozva mérje fel adottságait valamint elért eredményeit, s ennek segítségével azonosítani tudja a szervezet erős és gyenge pontjait, kijelölje a szervezeten belüli legfontosabb fejlesztési területeket, meghatározza a továbbfejlődés irányait, és a továbbfejlődéshez szükséges intézkedéseket, információt szolgáltasson a fenntartó szakmai ellenőrzéséhez. V. A minőségirányítási program felülvizsgálata 1. Az intézményi minőségirányítási programot közoktatási törvényben 40. (10) rögzített egyeztetési eljárás után az alkalmazotti közösség fogadja el és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 2. A jóváhagyott minőségirányítási programot felül kell vizsgálni, ha megváltozik a fenntartó minőségirányítási programja, vagy a helyi nevelési-oktatási program. A minőségirányítási program felülvizsgálatáról dönthet az alkalmazotti közösség, a nevelőtestületi értekezlet vagy a III.2 pontban rögzített vezetőségi átvizsgálás is. A felülvizsgálatot az 1. pont szerinti jóváhagyás követi. VI. Melléklet Partneri igény és elégedettség vizsgálat 10/10. oldal

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Budapest Főváros X. kerület Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 1107 Budapest Gém u. 5-7. :267 76-91 / 261-68 63 :433 26-66 gem@komplexaltisk.axelero.net

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda

A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda Intézményi Minőségirányítási Kézikönyve (IMK) Tartalomjegyzék A SZERVEZET BEMUTATÁSA.... 5 MINŐSÉGPOLITIKA ÉS CÉLKITŰZÉSEK....

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Készítette:. Hrenkó Lászlóné ( tanító )vezetésével. Bátyiné Nagy Búza Mária ( tanító )..

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011.

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. A Jászsági Többcélú Társulás mint fenntartó - jóváhagyta a... sz. határozattal Hatályba lép: 2011... Felülvizsgálat időpontja:. A példány

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program 1188 Budapest Nemes u. 56-60. Tel: 291-31-33; Fax: 290-1993 e-mail: kastelydomb@kastelydomb.axelero.net KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:

Részletesebben

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A 11/2008(III.29.) OKM rendelet alapján átdolgozott Intézményi Minőségirányítási Program A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY 133. (5) SZERINT A KÖZOKTATÁSI

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 201177 Készítette: Leviczky Cirill igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Magyarszerdahelyi Napközi Otthonos Óvoda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 ( módosított program) Készítette: Szatai Zoltánné 1 Tartalom 1. Általános rész 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Óvodánk

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 028011 Készítette: Horváth Lajos, igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2004.06.11. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2004.06.16.

Részletesebben

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére 18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Tapolcai Óvoda Minőségirányítási

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Székhelyintézmény Intézményi Minőségirányítási Program (módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt) 2011. december 5. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Mihály Dénes Szakképző Iskola 2230 Gyömrő, Szabadság tér 2/b Készítette: Hartai László igazgatóhelyettes vezetésével Fekete József, Bodor Tamás, Bende Attila, Tusorné

Részletesebben

EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80.

EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM azonosító: 200020 Készítette: Szabó Gyula Alkalmazotti

Részletesebben

Neumann János Középiskola és Kollégium

Neumann János Középiskola és Kollégium A Neumann János Középiskola és Kollégium (3300 Eger, Rákóczi út 48.) Minőségirányítási Programja Eger, 2010. május 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. Az intézmény bemutatása és az Iskola rövid története...

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Készítette: az iskolavezetés Elfogadva: 2005. december 1. Felülvizsgálva:

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben