HiOYARORSZiG T W l L l.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HiOYARORSZiG T W l L l."

Átírás

1 552 VSÁ3NPI ÚJSÁG.. F r n k l i n - T á r s u l t mgyr irodlmi intézet kidásábn Budpesten (egyete: mtci 4-ikszám) megjelent é minden könyvárusnál knnától lpos és gyors Ük segítség!!! minden betegségben!!! z egészség f e n n t r t á s legngyobb részt :i nedvek és vérnek tisztítás és tisztántrtás vlmint jó emésztésben rejlik. Ezen ozél elérésére leg jobb és leghthtósb szer Dr. Ros életblzsm. Dr. R o s élctblz&m mindezen kivántoknk legtökéletesebben megfelel; ez z összes emésztési ezervek munkásságát éleszti, egészséges és tiszt vért lkot, és testnek z előbbi erejét és egészségét visszdj Minden emésztési bjok, névszerint: é t v á g y - h i á n y, s v n y n felböfögés, felpuffdás, h á nyás, gyomorgörcs, benyálkásodás, rnyér, g y o mor é t k e k k e l v l ó t ú l t e r h e l é s e stb. ellen legbiztosb és legjobbnk tlált háziszer, mely mgá nk legrövidebb idő ltt kitünö htás mitt ált lános elterjedést szerzett. Egy ngy üveg 1 frt. Vélttveg 50 kr. Sok száz elismerő levél megtekintésre kés zen áll. Ez é l e t b l z s m bérmentes megkeresések követ keztében utánvétel mellett mindenfelé Ezétküldetik. M OROSZ BIR0D1L09I ISMERTETÉSE. Irt D. M C K E N Z I E WLLCE. ngolból fordított tklrályi Móric. ' befolyó jövedelem mgyr irók sególy->egylete jvár forditttik. j Kát köt.t. r F i i x - v e «f r t.! TRTLM: I. KÖTET szerző előszv. z utzás Oroxhonbn. z éjszki erdőségekben. Ivnofk. flusi pp. Orvosi! tnácbkozmány. Egy régi jellemű prszt-cslád. z éjszkvidév prsztság. mir, vgy flusi község. Miképen trtott fenn mgát ( község, és mi htás lesz jövőre. Finn és ttár fluk. városok i kereskedői osztály. Ngy-Novogorod ur. császári kormány és ' tisztviselők. z j helybeli önkormányzt. Földbirtokosok régi' iskolából. Földbirtokosok z uj iskolából, nemesség. társ dlmi osztályok. bereticusok. (Eretnekek.). II. KÖTET. dissenterek, szkdárok. pusztság pásztornépei. ttár urlom. ttárok becspási. Idegen gyrmtosok pusztságbn. Szentpétervár és z európi befolyás. Moszkv és j slvophilek. - Egyház és állm. krimi hdjárt és következményei. pórok. pórok felszbdítás. felszbdítás következményei. ( ) földbirtokosokr nézve. felszbdítás következiué,-ei. b) p-< rsztságr nézve. z uj törvényszékek. Terjeszkeie és keleti] kérdés. fordító zárszv. Tisztelt urm! ísem mulszthtom el, önnek köszönetemet nyil vánítni. Nőm sok és ót heves gyomorgörcsökben szenvedett nnyir, hogy minden 14 npbn, de sőt gykrbbn is, ágybn fekvő beteg lett, s e mellett npjábn többször ájulási rohmok is környezték. Mái kétkedtem fölött, hogy egyáltlán életben mrd Egyik brátom tnácsár «Dr. Kos életblzsmá»-ból rendeltem meg egy plezkkl. Több npi bevétel után e szer vlóbn csodáltos htássl hírt, s három hónp ltt gyomorgörcs egyetlen egyszer egész gyöngén fordult elő, nélkül, hogy nőmnek, mint egyébkor, hányingerei lettek voln. jánlom minden hsonló bjbn szenvedőnek e kitűnő szert. Télies tisztelettel Vyskocil P., molnár. Strí, Morv-Trebnitz mellett. ' Szíves figyelembe vétel végett! Minden kellemetlen félreértés kikerülése végett felkérem t. ez. vevőket, mindenütt htározottn csk Dr. Ros életblzsm át kérni F r g n e r B g y ó g y s z e r t á r á b ó l P r á g á b n, mivel zt tpsztltm, hogy némely helyen vevőknek, h:i csk egyszerűen életblzsmot kérnek, s nem teszik hozzá, hogy D r. Ros-féle é l e t b l z s m o t, kr milyen htásnélküli keverék lesz dv. V l ó d i Dr. R o s é l e t b l z s m kphtó fő rktárbn: F r g n e r B. gyógyszertárábn, P r á g, Ivleinseite Spornergsse srkán 2r,5. sz. M g y r o r g z á g b n : B u d p e s t : Török József, gyógyszerész. K r á n s e b e s : Müller Fülöp, gyógysz M k ó n : Ngy dolf, gyógysz. Csikós V. J gyógysz. M l o z k : Fiiedrieli János, gyógysz. H ó d - M e z ő - V á s á r h e l y : Micke Ferencz. gyógysz. Miskoloz : Dr. Csáthi Szbó István, gyógysz. P o z s o n y : Heinrici Frigy., és Schopper J. gyógysz Székesfehérvár : Diebáll György, gyógysz. S z e g e d : Brcsy Károly, gyógysz. T e m e s v á r : Trczy István, gyógysz. Temesvár, város : Jhner K. M. gyógyszer, «uigyr királyhoz. N g y - S z o m b t : Bogner Ljos. Szbdk : Jóo J. gyógysz. Minden gyógyszertár, vlmint füszerkereskedések legngyobb része rktáron trtj ezen ((Élet blzsm ot» Frnczi és mgyr BESZÉLGETÉSEK ÉS TÁRSLGÁS KÉZIKÖNYVE, <izok szmár Ili nipit tét nyelvt helyesen és inynséiel tifejezni óhjtják, goursier után <Krády ggnácz. Ötödik kidás. {Ésebktdés, 356 lp.) Ár fűzve 1 frt 20 kr. n g o l vászon-kötésben 1 f r t 6 0 kr. I Irt HORVÁTH MIHÁLY. FERENCZ J Ó Z S E F Elismert mint leghtásosbb vlmennyi líeserfiviz líözötf. ((Különösen enyhe íze _és kicsiny dgolás áltl tűnik ki.» Dr. Korányi tnár és k. tnácsos Bud pesten. «Könnyen- vétethetik és többi budi vi zekhez ránylg kevesebb mennyiségien ht>. Dr. Gebhrdt, tnár és kórházi igzgtó Budpesten. «Még hosszbb hsználtnál sincs semmiféle káros I htás.» Dr. Bmberger, tnár Bécsben. «Söt bélnyákhárty izgtott állpotábn is fájdlom nélküli ht.» Dr. Leube tnár Erlángenbén. ÖÉf" Káphtó minden gyógyszertár és fűszeráru-kereskedésben.' z uj d o l g o z t m á s o d i k, b ő v í t e t t k i d á s. 30. füzet. Ár egy-egy füzetnek fűzve 1 forint. H o r v á t h M i h á l y Mgyrország t ö r t é n e l m e " czimü ngy mun káj melynek második bővített kidás 1871-töl 1874-ig nyolez ngy kötetben megjelent nem szorul jánlgtásokr vgy dicséretre. Áltláno sn el vn ismerve, hogy mgyr nemzet szép történetét senki sem ecse telte még oly hiven, tárgyilgosn, oly széleskörű szkjártssággl és oly művészien szép elődássl, mint veterán tudósunk. Épen ezért, hzánk ezen legterjedelmesebb történetirtánk, egy mivelt mgyr ember házából sem szbdn hiányzni. zonbn nyolez kötetes ngy műnek z ár 30 fo rint, s eddigelé munk csk együttesen, egészében volt megszerezhető. Sok mivelt mgyr embernek kellett emitt nélkülözni könyvtárából irodl munk e drág gyöngyét, mert tudvlevő tény, hogy számos képzett egyén vn, ki bármily irodlmi műért sem képes egyszerre 30 forintot kidni. E körülményt tekintetbe véve, htároztuk el, hogy minél több történetkedvelő számár megszerezbetővé tegyük ngy történet-irónk e legngyobb lkotását. fentemiitett kidás nyolez kötetét ennélfogv felosztottuk 30 füzetre, melyekből hvonként két ket füzet fog kidtni. E füzetek egyen ként megszerezhetők. Egy-egy 10 ívre teriedö füzet ár 1 frt. részleten ként vló beszerzésnek ezzel tág tere nyílik, s ezentúl csekélyebb megerőtetéseel jutht bárki is becses mü birtokáb. rcz-kiütése? pttnások, szétszórtn líil vörös, kemény, vgy (lesbe menő csomócskák f, kdékok, fekete pontok' Z ros bőrrel, z orr rezes ki uieseivgyyörösségecslh,; ttlnui gyógyítttnk Boti mnner J. gyógyszerész Sli p.to v.ze áltl. Hsználti utsítássl, lklmzási sz bályzt és tudományos tár gylássl, egy üveggel 2 frt" bérmentesen küldve. - Megrendelésnél fölemlitendö: kiütés, életkor, fos. llkozás, táplálkozás, vl mint hogy z illető erőteljes vgy gyönge, s egyébként nem "zenvedo-e. Kömhild (Thüringí). Rottmnner J, 5143 gyógyszerész.' "C. és kir. zbdlm. mg ^^^^^^^^^^^^ nemében egyetlen htás ptkány- és egér-irtó szír. Kgy L.-iüog-doboz ár I frt 8 doboz S Irt o. é. Vlódi perzii, Rii'den rovrt irtó por. Közvetlen szálliímányu, vegyileg tiszt növénykeszitroény, csupán válo gtott, jótállás mel lett biztosn htó ^ L kérészekből öszeá litv, telje sen méregnélküli, mint polos kák, bolhák, moly, házi tö mök, Nvbbngár.' hngyák db.-krt WiilmulbBtlnul irtó szer gynánt elismerve, dobo zokbn, minden doboz egy szótókészülekkel ellátv. I frt és 55 kr. jávi. SpeeillIHH, kitű nően bizto é gyöke ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ reen htó sválibogiir (LÖIMIIM) irtó por, I csumt; ár 50kr.6coi«g 4 in 5 5 k r o. é. Teljesen méreg nélküli, gyors é bizto htás orosz-bogárt (cotány-bogár)ir tó por, dobozok bn (külön szóró készülékkel ellát v), ár 1 doboznk 1 frt é kisebb 5.'. 'ír. i. é. Teljesen méregmen tes, bizto és gyöke res htású molyokt és hngyákt irtó por. KESERÜVIZ-FORJÍÁS HiOYRORSZiG T W l L l. SZM. 187!). XXV^VFOLYl, FRNKLIN-TÁRSULT y r irodlmi intézet Htóbn (Boíjwt, egyetem-ntm 4-ii szo ü ]tii ikuiiieii ióíiyiiíusiúl fcduó házi nevelés. Példákbn elődv szülői, Melók" s Mlönösen Imm népiőnyylárs: E por nemcsk megóv moly é hngy-kirágások ellen, h nem még biztosn é gyökereen ki i irtj e rov rokt, h z bátorok, sző nyegek, téliruhák, gypjukelmék, szücsáruk, ko-j csib stb. hintetik.dobó -okbn o. é I frt 55 kr és 30 kr.-jvl. U. é kir. szb. gyökereer. htó poiosk-iftó szer, >>útorok számir. Egy ngy nvegso kr. üveg Z frt 55 kr I ki üveg 30 kr, 6 üveg 1 frt 53 kr. o. é. Fölimulhtln htású polosk-irtó szesz flzt számr. Festésnél, me szelésnél v«ry flk mázolási nál festékbe, mészbe vgy vkoltb keverésre lklms. Egy pintes üveg ár 1 fit, pinte üveg 5 frt. I pintek öveit légéges egy középngyság" szobár. Elpusztithtln mézgfujttok. me lyek egélyével rovr-, muly vgy orosshneár-por gf formán zé' zorhfó, é legkí8ebb h»dókokb helövelhetö. Egy ó» rb ár 5 0 kr. 0. é. Számos megrendelést vár: REISS Irt Zámolyi Vrg Mihály.. X E S T l P O L S. Á r fűzve 1 frt 5 0 kr. B., ««mgy. Ur. izbd. Tegyzerek griri ündiest, Lirálj-uttu < F i ó k r k t á r : 5S73 Thmuer J ó n e f nm»l Pe»t«n, három koron-ntez» dik. kunok mitt duzzogó htlms olygrchák nem segí tették meg IV. Bélát muhi pusztán, Zápoly nem II. L jost Mohácsnál s hgyomá nyos nemzeti visszvonás hozt ránk zt sötét npot, mely Világostól vette nevét. Ugynz bűn mindenütt, szétszórt vessződrbokt tlált bennünk z ellenség, melyek egy nylábbá kötve ellenállht tk voln minden htlomnk. legveszélyesebb pillntok bn hsonlott meg önmgávl z nemzet, melynek egyesült krt didlt rthtott voln pokol kpui fölött is. ugusztus 13-án üljük meg Világos emlékét, s 29-ike ime nyomáb hozz Mohácsét. Nemzetingyság temetője mind kettő. mohácsi huszonkétezer vértnú s köztük z utolsó nem zeti király hős hlál részvétet érdemelt ki, s z évforduló np ján nem keressük, mennyiben volt hibás büszke Tomori mg is, csk szomorú esemény jut eszünkbe, z el hullott dliák, nemzet leti port király, futó király, ki fölött összecsp Cseleptk hullám s fenekére nyomj le vspánczél... II. LJOS VSPÁNCZÉLJ. gzdg mgyr történet gyászemlékek ben. H minden npot gyászünneppel ülne meg, mi kor mgyr nemzet élete fá jár fejszecspás méretett, lig mrdn klendáriumbn np megsirttln. H csk zokt z évfordulókt ülné is meg, mikor blálosnk látszott cs pás s közeinek z enyészet, túlszárnylná politiki ngy péntekek szám egyházi ün nepeinket mind. zt mondják : históri mgistr vite. ngy nemzeti eseményekben rejlő tnúságo kt fölfedezni, zokt meg is fogdni s mgunkt z zokból levont jó tnácsokhoz lkl mzni : bizonyár ez voln leg méltóbb módj nemzeti ngy események megünneplésének. De ligh nincs igz n nk mondásnk, hogy tör ténelemből még soh egy nem zet sem okult, múltj szomorú eseményeiből soh nem me rített nnyi bölcseséget, hogy zokt jövőben elkerülje". Kivált ránk mgyrokr lkl mzv igz ez; mert h nem voln igz: hogyn következ hetett voln ránk muhi puszt után Mohács, Mohács után Vi lágos? Vlóbn, igz vn Petőfi nek: Isten csodáj, hogy még áll hzánk!" E három npból egy is elég lett voln egy nem zetet elpusztítni, pedig hány cspás érte ezenkívül is m gyrt! S zok legtöbbikét egy és ugynz z ok, egy és ugyn z nemzeti bűn idézte fe jünkre, vskövetkezéssel, ugy hogy z ntik kor elkerülhe tetlen fátumábn kénytelen hinni z ember, mely e nem zet feje fölé átokként neheze- S ZOMOBUN Ljos király holttestét két hét múlv tlálták meg és te mették el Székes-Fehérvárott. mellékelt rjzbn láthtó pánczélját bécsi császári rze nál fegyvergyűjteményében őr zik, s e pánczélr vontkozó lg Csetneki Jelenik Elektől következő dtokt veszszük: II. LJOS KIRÁLY VSPÁNCZÉLJ. Hogy mikép került bécsi r zenálb, nem tudjuk. Vlódiság okmányüg nem igzolhtó. De gyűjteménynek már legrégibb jegy zőkönyveiben is mint II. Ljos pánczélj szerepel. Legnyomósbb bizo nyítékul szoktln kicsinységét hoz-

2 35. SZÁM xxvi. ÉVFOLYM. Ákáczvirág susogj: zák fel. Mgsság csekély s e mellett oly szűk, Ábrándozott sokt. hogy lig éves gyermeknek vló; súly S hársvirág: Szerette 23 font, vgyis fele rendes pánczélok átlgos z édes álmokt. súlyánk. Ljosról tudjuk, hogy idétlen szülött volt, s áltlánosn hiszik, hogy fejlődésében Szegfű legyen mámor, mindvégig hátrmrdt, bár velenczei köve Mely szomjn égetett, És hlvány őszi rózs tek jelentései épen z ellenkezőt mondják. bús emlékezet. pánczél kivert vslemezből készült; külső felülete egymást keresztező kidomborodó S mind, mi most szivemben vonlk áltl próbb négyszögekre oszttik. Virágokkl rokon, Mindegyik ilyen négyszög közepén rnyozott Támdjon mint virág új lomboztból álló négyszirmu virág vn. pánéletre síromon. czélderék szélét edzett és rnyozott keret képezi, Virág e földön úgyis mellén s vállt fedő lpokon összetűzött S E Kevés jutott nekem: betűkkel. Ez pánczél egyetlen fölirt, dr. Leitzért sirom virágos ner mgyrázt szerint mgyrországi Sz.-ErÉs illtos legyen. zsébet monogrmmj. középkorbn ugynis Reviczky Gyul. áltlánosn elterjedt szokás volt védszentek nevét vgy jelvényét viselni fegyverzeten. diszes, lcsony trju burgundi sisk nevezetes z áltl, hogy feltolhtó rostély ltt egy má Irt: C s i k y G e r g e l y. sodik rácsozt vn. hátt, krt és lábszárt II. fedő lpok pánczélderékhoz hsonló modor pénzes tüsző. bn vnnk diszitve és szíjkkl kpcsoltttk vont csengetyüzugás, fütyülés, kibálás, egymáshoz. z öltözékhez trtozó nyereg sípszó mellett czmmogott be ünnepélyesen bécsi császári nyereg-gyűjteményben őriztetik, fedett pályudvrb. z jtókt kinyitották, z rjt szinte z S E betűkből szerkesztett moutsok egymásután ugráltk ki, csk Cstó ur nogrmm láthtó. nem szállt ki kocsijából, hiáb jánlott blk Kivitelére és épségére nézve egyike gzdg ltt csábító hngon egy hordár szolgáltát. császári gyűjtemény legszebb tárgyink. Dr.Leit- Kétségbeesve nézett ki blkán, szemeit, me ner z rzenáli fegyvergyűjtemény igzgtój lyekből még lig törülte ki jóformán z álmot, pánczélderék felső szélébe edzett egyfejü ss rémült bámészkodássl járttv nyüzsgő em mitt, mely Nürnberg város czimerei egyikében bertömegen. Nykkendője ki volt oldv, kbátj, fordul elő németországi munkánk állítj. mellénye föl volt gombolv, száj tátv-nyitv ltlános jellege II. Ljos korár, XYI. állt, minth z ijedt sikoltás után, mely néhány százd kezdetére mutt. z előző százd végével perez előtt kitört rjt, többé nem tudt voln mentek ki divtból csúcsíves modorú pánczé becsukni. Végre eloszlott némileg tolkodó lok, melyeket csöbörlku különféle phntsz- embertömeg, kocsik jtját kezdték újr be tikus ember- s állt-rczot utánzó siskok, cspkodni, midőn Cstó ur nnyir mgához ujjtln keztyük, lábfejeken hosszú csőrlku tért tomp ámultából, hogy nz állomási főnököt nyúlványok s ennek megfelelőleg rengeteg sr mgához kérette. kntyúk jellemeztek. renissnce átlkító kivánt tisztviselő nemsokár megérkezett szelleme, mennyire z nyg merevsége en s nem legnyájsbb tekintetet veté z blkon gedte, pánczélokbn is változttás szült. z kinéző köpezös, szürke hjú utzór. idomtln siskokt diszes, u. n. burgundi Tessék kiszállni, mond mogorván. siskok szorítják ki, keztyűk mozgthtó vont nem megy tovább. ujjkt kpnk, lábfejeken elmrdnk sz ddig nem szállok ki, mond kétség bd mozgást kdályozó nyúlványok. XVI. beesetten Cstó ur, míg hivtlosn és tnuk százd második felében z egész pánczélok he. előtt nem konsttáltuk tényeket. lyett gyűrűkből rákfrk-lkun szerkesztett Micsod tényeket? mond hrgos pánczélderekk jöttek divtb, melyek fölött bámulttl z állomási főnök. rendesen hosszú, kftán-lku kbátot viseltek. Megrboltk, mond Cstó ur. Később, milyen ránybn szorítj ki Lehetetlen! kiáltott z állomási főnök. lőfegyver nyilt, krd és vítör lovssági Fájdlom, ngyon is lehetséges, lándzsát, oly ránybn vesztik pánczélok jelen mond Cstó ur, vigsztln rczczl tpogtv tőségüket. Legtovább mrdtk meg siskok s széles derekát. Nincs itt! mellvsk, mignem modern hdviselés fő Mi nincs ott? kérdé z állomási főnök. elvének, könnyű fölszerelésnek s gyors moz pénzes tüsző, mond nyögve Cstó gásnk, ezek is áldoztul estek. ur. Tízezer forint volt benne. Eltűnt. Hová? kérdé hrgosn z állomási főnök. H én zt tudnám! sóhjtott kifosz tott férfiú. Főnök ur, ez pénz nem volt z H meghlok, rgyogjon enyém, földesurmnk hoztm fel, és zért szep np sirom felett És pnszos szivemből lőtlen becsületem érdekében ddig ki nem szál Virágok nőjenek. lok kocsiból, mig hivtlosn és tnuk előtt jegyzökönyvet nem vesznek föl megtörtént Ük fűzzék koszorúb rblásról. Tessék egy rendőrbiztost és két tnút Szivem történetét, hivtni. Szálljon fel illtukból Jól vn, mond z állomási főnök, Édes virágbeszéd. fölébredt kíváncsisággl. z egyik tnú én Örömem, ez kevés volt, leszek, másik z ellenőr. Itt vn biztos ur Legyen kis iboly is, tessék elmondni esetét. S nárczisz vágy, melyet nem Cstó ur kinyitott kocsi jtját. Érhettem el soh. Tessék besétálni, mond udvrisn. Hát kocsibn vegyük fel jegyzőköny Árvácsk zt jelentse: vet? mond mogorván biztos ur. Bús volt és elhgyott: S tulipán : Pnsz, vád Tessék kivül mrdni, de én szeplőtlen Helyett tűrt, hllgtott. becsületem érdekében ddig innen ki nem szál Vsúti történetek. virágok. lok, míg hivtlosn és tnuk előtt nem konst táltuk rblás tényét, mond izgtottn Cstó ur. Ejt hát, mond hrgosn biztos ur, kit épen egy pohár sör és pörkölt mellől hivtk el. Eégi törvény, hogy felsőség mindig publikum rbszolgáj legyen. pörkölt ugyn semmit sem ér fölmelegítve, z állott sör sem kitűnő itl, de rendőrnek z is jó. Csk rjt! E hivtlos fölhtlmzás után, Cstó ur, kihjolv kocsi blkán, megkezdte fontos vllomását, miltt törvényes bizottság z jtón kivül fogllt helyet kocsi lépcsőjén. Mi neve? kérdé mogorván biz tos ur. Cstó Bernát, mond reszketve Cstó ur. Tiszttrtó vgyok Srglyi Dénes ő ngyság ligeti urdlmábn és tegnp este Hány éves? kiáltott biztos ur. Ötvenht multm szent György npján, felelt Cstó u r, és tegnp este Micsod vllású? folyttá biztos ur, ki nem zökkenve hivtlos formlitásból. Rómi ktholikus, mond Cstó ur, de Ligeten nincs templomunk, zért néhnpján kálvinist pphoz járok trokkozni Nős vgy nőtlen? szkitá félbe biz tos Cstó ur hitvllását. Tvly ültem meg ezüstmenyegzömet, mond Cstó ur, és tegnp este Vnnk gyermekei? z ég nem áldott meg házsságunkt mgztokkl, felelt sóhjtv Cstó ur. Gynús, mond komorn biztos ur, két törvényes bizonyságr tekintve, kik helybenhgyólg köhögtek. Miért gynús? kérdé rémülten Cstó ur. Jó, csk folytss, mond szigorún biztos ur. Mi bj vn? Miért kell most itt ülnünk kocsi grádicsán? Tegnp este, mond Cstó ur resz ketve, sürgönyt kptm földesúr ő ngy ságától, hogy hldék nélkül tízezer forintr vn szüksége z urdlmi pénztárból. Épen vcso ránál ültem vendégeimmel, mert feleségem név npját trtottuk, kit Julinnánk hivnk. Vn még több keresztneve is, de ezt szoktuk megtr tni, mert nyárr esik és vendégek könnyebben megjöhetnek vcsorár. Ugyn végezze be már vcsoráját és menjen tovább, kiáltott türelmetlenül biz tos ur. Nem lehet kérem lássn, mert vcsor ltt történt, mond izgtottn Cstó ur. hrmdik tál ételnél érkezett sürgöny és még három tál volt hátr. El lehet mondni, hogy épen vcsor közepén voltunk. hely beli jegyző negyedszer emelt pohrt feleségem egészségére, kocezintottunk, ittunk és ngyon jó kedvünk volt. Megjön sürgöny, elolvsom. tízezer forintot mgm viszem fel mondom feleségemnek úgyis személyes dolgom vn o ngyságávl. Jól vn mond feleségem csk vigyázz egészségedre és el ne veszítsd pénzt. Ne féljen tenssszony mondj z urdlmi pénztárnok erős bőrtüszőbe teszszük z ezres bnkókt és Bernát brátom derekár fogj cs tolni. Csk ne cstolj szorosr mondj fele ségem mert ngyon sokt evett, s milyen kövér ember, megüthetné gut. Ezzel fölkere kedtünk, én, pénztárnok és z ellenőr, s kis irodáb mentünk. Itt állt z erős Wertheimkssz; z irod jtj vspántokkl vn ellátv, z blkon keresztvsk állnk. z jtó mindig dupl zár ltt vn; pénztárnok is csk kkor lép be, h ngy summ pénzt kell kidni vágj bevenni, különben ngy irodábn dolgozik. Jöjjön már ki z irodából és menjen tovább! kiáltott bosszúsn biztos ur. Nem lehet kérem lássn, mert itt tör tént, mond lázsn Cstó ur. ngy irodábn vgy kicsiben? kérdé z állomási főnök. kicsiben, mond izgtottn Cstó ur. pénztárnok kiolvsott tíz drb ezrest; mind tizet összehjtv tüsző négy zsebébe rktuk; zután követem lássn levet kőztem, tüszőt csupsz derekmr cstoltm, fölöltöztem, begombolkoztm, és mind hármn visszmentünk z ebédlőbe. Csk tessék tovább multni mondom vendégeimnek de ne kem mennem kell, mert vont félór múlv indul. Még egy pohár bort szerencsés megér kezésre, mondj jegyző, ki soh sem mulsztj el z lklmt, h tosztot lehet inni. Megtöltöt tük tehát pohrkt. Igy már ki pohrát és menjen tovább, kiáltott hrgosn biztos ur, félbenhgyott po hár sörére gondolv. Kiittuk búcsúpohrt folyttá Cstó Bernát ur részletes vllomását megcsókoltm feleségemet, kezet fogtm vendégekkel, befo gttm és kihjtttm vsúthoz. Velem jött ksznár és két urdlmi irnok, kik z egész utón énekeltek, hogy távol trtsák rblókt. z állo máson ksznár zt tnácsolt, hogy külön lvó kocsit vegyek, mert úgyis egész éjszk útbn leszek, s leglább nem kell félnem, hogy tolv jokkl kerülök össze. z egyik urdlmi irnok tüstént pénztárhoz ment jegyet váltni, má sik kocsib vitte táskámt, ztán mindketten fölsegítettek, szerencsés utt kívántk, ksznár még egyszer utánm kiáltott, hogy vigyázzk m bizonyosr" nem mervén tüszőt fenhngon említni ennyi ember hlltár kon duktor becspt z jtót, hrmdikt csengettek és elindultunk Hál istennek, cskhogy elindultk már, mond türelmetlenül biztos ur. Én is zt mondtm folyttá búsko morn Cstó ur és ledőlve szundikálni kezd tem. Hnem m reggel, midőn ide érve fölébred tem, és első gondoltr tüstént túszomhoz kpv észrevettem, hogy nincs többé derek mon, kkor már nem mondtm zt, hogy hál istennek. Mikor ludt el? kérdé z állomási főnök. zt hiszem, mindjárt utm kezdetén, mond Cstó ur. Miért hiszi? mond szigorún biztos ur. Mert egy állomás nevét sem hllottm, mond Cstó ur. Egyszer sem ébredt föl útközben? kérdé z állomási főnök. Nem emlékszem, felelt Cstó ur. Nem vette észre, hogy álmábn hábor gtt voln vlmi? kérdé z állomási főnök. Nem semmi mond Cstó ur elgondolkozv. De igen mégis egyszer ugy éreztem, hogy erős léghuzm jő rám. Honnn jött léghuzm? kérdé szi gorún biztos ur. zt hiszem, nyitott blkokból, mond Cstó ur. Mért nem csukt be z blkokt, h nem szereti léghuzmot? mond bosszúsn biztos ur. Tisztán emlékszem, s ksznár és két urdlmi irnok is látt, hogy Ligeten mind két blkot felhúztm és függönyöket lebocsátottm, mond izgtottn Cstó ur. S midőn ide érkeztem, két blk még mindig fel volt húzv s függönyök le voltk bocsátv. Honnn jött hát léghuzm? kérdé gynkodó fejrázássl biztos ur. Bizonyosn, mikor rbló kinyitott z jtót, mond z állomási főnök. (Folyt. kov.) 555 VSÁRNPI ÚJSÁG. Uj miniszterek usztriábn. I minden kombinálgtást. Igzi lkotmányos vij szonyok között megbukott miniszter z ellenzéz osztrák örökös trtományok kormány I ken fogll helyet. usztriábn zonbn sok válságon mentek keresztül: Streryr-kbinet minden lehető, mi rendes körülmények között lemondott, s Tffe gróf bíztott meg z uj k természetellenes. binet meglkításávl. DR. STREMYR KÁROLY 1822-ben született változást sokféle kommentái-rl kisérték politiki lpok. Soká trtott mgát véle Gráczbn s már jogász pályáj ltt, vlmint mény, hogy ez több egyszerű kormányválságnál tnulmányi befejezte után, élénk részt vett m s hordereje sokkl messzebbre terjed. Voltk, politiki mozglmkbn, melyek Metternich kik rendszerváltozás, vgy épen lkotmány vál minden óvintézkedései dczár oly elementáris ság előjelét látták benne, mely végeredményei [ erővel szivárogtk át Németországból usztriáb ben még dulizmust s z egész 18G7-ki köz negyvenes évek közepén, bogy 1848-bn h jogi kiegyezést is fenyegeti. Tfféröl nem volt tlms kitörésben nyiltkozznk. Stremyr kép titok, hogy erőlködéseket tesz cseheket eddigi viselővé válszttott z első német országgyű psszivitásukból kizvrni s jelentékenyebb en lésbe 8 Giskr mellett fogllt helyet bl czengedményektől sem vonkodik, hogy őket trumon. z ifjú politikus szép jövőnek nézett reichsráthb lépésre rábírj. S e törekvése sike elébe, de szép álom, hogy német birodlom rült is, csehek meg vnnk nyerve. Mindzon szbdság áltl újjá szülessék, ép oly hmr áltl ugy látszik, hogy rémhírek forrás egy eloszlott, mint mily hirtelen támdt vl. z szerűen od vezethető vissz, miszerint z uj osztrák képviselőket z 1841). pr. 5-ki rendelet kormány cskugyn egy oly minisztérium keze visszhívt Frnkfurtból, Stremyr is vissztért bői veszi át kormányrudt, mely z usztriá Gráczb s juszticzi szolgáltáb lépett s oly bn eddig urlkodó u. n. lkotmánypártnk volt szorglomml dolgozott, minth soh sem lett kifolyás s mely kiegyezési műhöz s nz osztrák j voln politikus. Csk Bch-rendszer megbutörvényhozásbn német elem szupremezmjá-! kás után kezdett ismét gondolni közügyekhoz rgszkodott, de mely önmgábn megh j kel s Rechbuerrel együtt stájer főváros ós sonlott s kivált külügyek terén részben htá í Stiri érdekeiben működött, s főtörvényszéki trozott ellenzéket is képezett. Miért kellett voln I nácsosi teendői mellett ngy tevékenységet fejlemondni, h nnk z iránynk megtrtás lett ki stájer trtományi gyűlésen, mire nem voln tervben, melyet z lkotmánypárt köve sokár reichsráthb válsztották. tett? s miért kellett lemondni z eddigi kor polgárminiszterium kinevezésével el mányférfiknk, h ngyobb szbású változások hgyt z igzságszolgálttás terét s mint bel nem vétetnének ozélb? ügyi miniszteri tnácsos belépett egykori társ, így okoskodott közvélemény kivált M Giskr minisztériumáb ben válság ütött ki polgárkormánybn, Tffe, Potocki, Berger gyrországon s e következtetést megerősíteni lát szőtt z is, hogy z uj osztrák kbinet kinevezé kiléptek kbinetből. Ekkor lett Stremyr mi sével egyszerre vett htározott lkot ndrássy niszter, elválllván vllás- és közokttásügyi tárczát. z újjálkított kbinet zonbn csk távozásánk hire külügyek vezetésétől. Mind bból zonbn, mi z uj kormány két hónpig mrdt kormányon, Potocki követ és elnökének nyiltkoztiból eddig kiszivárgott, kezett után és Stremyr ebben is elválllt z látszik kiderülni, hogy z osztrák kormány vllás- és közokttásügyi tárczát. Potocki tá válság nem bír zzl horderővel, melyet n voztávl, Hohenwrth ltt, Stremyr minden nk némelyek z első pillntbn tuljdonítni élesebb színezetű politiki tevékenységtől visszhjlndók voltk. cseheknek tett engedmé trt mgát, s midőn novemberben uersnyek nem oly természetűek, hogy fennálló vi perg dolf berezeg bíztott meg uj kbinet lko szonyokt fenyegethetnék, ndrássy távozás tásávl, Stremyr ismét elválllt már két pedig lig áll okbeli kpcsoltbn z osztrák vál- izben viselt tárczát. Ez állásábn sok és heves ' sággl. Egyszerű koliczionális minisztériumról támdásnk volt kitéve, mindzonáltl érdemei vn szó, melyben z lkotmánypárt, h csk z osztrák közokttásügy előmozdítás körül el három üresedésben hgyott miniszteri tárcz nem vitthtók. Engesztelő szerepet játszott várhtó betöltése mást nem bizonyít meg sokszor éles ellentétek között s igy történt, hogy fogj trtni túlsúlyát; ndrássy utódj pedig midőn z uersperg-kbinet lelépett, nem volt nem lesz más, mint oly állmférfi, ki ndrássy tervben oly miniszteri list, melyből Stremyr politikáját mgáévá teszi s zt megkezdett neve kimrdt voln. Sőt midőn Tffe hiáb kísérelvén meg z uj kormány meglkotását, { iránybn folyttni hjlndó. megbíztását vissztéve z urlkodó kezébe, Legvlószínűbbnek látszik, hogy kormány- mindenre lklms Stremyr mindjárt előtérbe [ változás usztriábn épen külügyek mitt vált lépett s kezébe vette z uj minisztérium meg szükségessé. z lkotmánypárt korifeusi, élükön lkítását, rábírván Tffét, hogy belügyi tár Herbsttel, kit szeretnek osztrák Deák Ferencz- czát válllj el,' mig ö mg kultusz mellett nek nevezni, htlms ellenzéket képeztek z minisztertnács elnökségét is megtrtott. okkupáczionális politikávl szemben s zt legkö zelebbi delegácziókbn csknem megbukttták. Ugy látszik, elpusztíthttln ember, mit z okkupáczió politikájánk folyttás pedig el bizonyít z is, hogy Tffe uj kbinetjének is vn htározv, de ennek támogtását többségben tgj mrdt mint igzságügyi s ideiglenesen kul volt lkotmánypárttól nnk eddigi mgtr tusz-miniszter. De épen zért, mivel már nnyi tásából következtetve egész bizonyossággl féle helyzetbe tudt mgát beletlálni, neve nem várni nem lehetett. Szükséges volt tehát oly kölcsönöz z uj kormánynk htározott jelleget. többségről gondoskodni, mely fogllási politi nnál trkábbnk tűnik föl z uj kbinet, kát biztosíts. Erre pedig leglklmsbb mód h tekintjük m uj nevek viselőit, kik nnk nk muttkozott bevonni z lkotmányos közre lkotásábn részt vesznek. működéstől eddig trtózkodó cseheket és mor B. KORB-WEIDENHF.IM KÁROLY, z uj keres vákt, kik szláv elem növekedésétől z osztrák mgyr monrchiábn már nemzetiségüknél kedelmi miniszter ápril 7-én született. fogv sem idegenkedhetnek s kik gliczii Csehországi ngybirtokos. Mint feloszlott h képviselők ngy részével cskugyn többségre zfis gzdsági társság" és trtományi mivesegíthetik zt pártot, mely z ndrássy áltl lődésügyi tnács tgj, sok érdeme vn Csehor szág mezőgzdság körül, de kereskedelmi inugurált politikát helyesli. téren még ujoncz s tehetségének ez iránybn belügyek, monrchi két állm közti nem dt jelét. Tffe szemében grt person, viszony tehát leglább egyelőre nem lesz nek lterálv z uj kormány áltl. Hogy zon mivel Hohemvrt-rendszer ltt jobboldl bn később mi lesz s á terjeszkedési politik felé szított, ámbár e rendszer bukás után bünvégeredményében mire jut, hogy megvál bánólg vissztért z lkotmánypárthoz. z tozott nemzetiségi számrány nem fogj-e mjd utolsó prlmenti viták ltt ngy hévvel lépett érinteni zokt z állpotokot is, melyeket föl Boszni elfogllás mellett, s rjongó hive Tffe és kbinetje most érintetlenül föntr- volt ndrássynk és politikájánk. Legutóbb so tni Ígérkezik: z ztán más kérdés, melyre kát tett csehekkel vló kiegyezés létrehozásár. Csládj hétéves háború idejében emeltetett C3k jövő dhtj meg feleletet. nemesi rngr. Őt mgát 1860 bn válsztott nnyi bizonyos, hogy z uj kbinet oly kü lönböző, mondhtnók ellentétes elemekből vn csehországi trtománygyülésbe pilseni keres összelkotv, hogy bból vlmely htározott kedelmi kmr, reichsráthi képviselő pedig 1876-bn lett. irányt előre kiolvsni szinte lehetetlen. GRÓF FLKEXHYN GYUL z uj földmivelésstremyr, megbukott kbinet elnöke szinte tgj z uj minisztériumnk. Már ez mg oly ügyi miniszter febr. 20 án született Felsőjelenség, mely meglehetősen tévedésbe ejthet usztriábn, hol ngybirtokos. Neje után sógor tt

3 556 VSÁBNPI ÚJSÁG. 35. SZÁM XXVI. irtn. z urlkodó főkmrásánk, gr. Crennevillenek. Flkenhyn eddig mint klerikális és ultrmontán Vterlnd" czimü lp munktárs s z osztrák pénzügyeket fejtegető különben igen kétes becsű két röpirt szerzője volt ismeretes. két röpirt czélj bebizonyítni, hogy z utolsó ht év ltt urlkodott pénzügyi rendszer kárhoztos, mivel kidások tetemesen meghldják bevételeket. Ezt minden ember tudj; de Flkenhyn pénzügyi romlást nem hdseregbe ölt roppnt összegek improduktív beruházásábn keresi, hnem z igzság-, közigzgter-hzánkfi") kinevezésében ngy engedményt látnk. Przsák Olmützben végezte jogi tnulmányit, ügyvéd lett s 1848-bn képviselővé válszttott morv trtománygyülésbe, hol földtehermentesitési bizottságnk volt elődój. birodlmi gyűlésben, hová cskhmr belépett, szláv jobboldlhoz trtozott, de ott különleges morv álláspontot fogllt, ellensége volt Csehés Morvország egyesítésének. bizottságokbn és osztályokbn ngy tevékenységet fejtett ki, jegyzője volt közokttásügyi bizottságnk. birodlmi tnács feloszltás után vissztért követett, vlhányszor nem nemzetiségi, kivált jogi kérdésekben szót emelt. Ez lklomml bemuttjuk Tffe-kbinetnek e négy tgját, fölemlítvén, hogy nnk ezeken és lpunk egy előbbi számábn ismertetett elnök-miniszteren, Tffén kivül tgji még: Horst báró, honvédelmi, Ziemilkovszky Flórián, tárcznélküli miniszter, s Chertek Emil, pénzügyminisztérium vezetője, míg három tárcz még betöltésre vár, mikor is tlán htározottbbn lesz fölismerhető z uj kbinet politiki színezete. 35. SZÍM xxvi. ÍVFOLYM. VSÁRNPI UJSG. 557 GRÓF FLKENHYN GYUL, földmivelési miniszter. Dr. PRZSÁK LJOS, tárcz nélküli miniszter. SZEGED ÉS FRMERIES JVÁR RENDEZETT ÜNNEPÉLY BRÜSSZELI PRKBN. BÁRÓ KORB-WEIDENHEIM, kereskedelmi miniszter. Dr. STREMYR KÁROLY, igzságügy- és kultuszminiszter. Z UJ OSZTRÁK MINISZTÉRIUM TGJI. tás- és közokttásügyre tett költekezésekben, melyekben szerinte sokt lehetne megtkrítni. Kivált z iskolák költsége szúrj szemét, mint minden ultrmontánnk. Flkenhyn egyetlen tgj kbinetnek, kinek htározott irány és szinezete vn és pedig klerikális-föderlistikus. DR. PRZSÁK LJOS tárcz nélküli miniszter Mgyr-Hrdison született Morvországbn febr. 21-én. Ennek jutott leginkább földt, bensőbb érintkezést duzzogó csehekkel előmozdítni, kik miniszter-rodák" ( miniszügyvódi prxisához s hivtlánk élt Brünnben egész 1861-ig, mikor is morv trtománygyűlés reichsráthb válsztott, hol Rieger és Bruner oldlán föderlisták mérsékeltebb árnyltához trtozott bn, vlmint cseh képviselők, ugy ő is visszvonult reichsrthtól honfitársivl s 1873-ig psszív ellenállás politikáját követte, míg végre közvetlen válsztások behoztlávl néphngult nyomásánk engedve, belépett reichsráthb, hol z u. n. jogpárthoz trtozott, mely Hohenwrt gróf vezetése ltt állt, de hol Przsák mindig mérsékelt irányt brüsszeli jótékonysági ünnepélyről. Lpunk 32-ik számábn közöltünk jelentést rról z ünnepélyről, melyet Belgium fővárosábn ug. 3-án szegedi és frmeriesi szerencsétlenség áltl sújtott csládok fölsegélésére rendeztek, s mely oly fényesen sikerült. Múltkori jelentésünk leginkább z ünnepélyen rendezett hngversenynyel fogllkozván, ezúttl némi pótló dlékokkl kívánunk járulni szép ünnep leírásához. brüsszeli ngy prk ez lklomr ngy- PLCE ROYLE S FLNDRII GRÓFOK PLOTÁJ BRÜSSZELBEN.

4 56Ö VSÁBNPI ÚJSÁG- söntés (mérőhely) vn. z sztlokon kenyér s do hány vn, gyuf helyét czél s kov képezi; hír lpok helyett százdbeli krónikák vn nk fölkgtv flkr ; pohrk s plczkok nin csenek, hnem kupák s kncsók s pinczérek is kö zépkori öltözetben szolgálnk fel. Egy szóvl z egésznek színpdi jellege lesz. Görögország lkosságánk szám. Görögországn népszámlálást most fejezték be ben volt 1, lkos, most vn 1, bn, z első népszámlálásnál, csk ember lkott Görögországbn, tehát számuk jóformán megkét- Sándor z ind királyt legyőzte, elvett tőle egy ngy elefántot, mely királyt vitézül védelmezte, elne vezte z tyx"-nk és npistennek szentelte őt, nykáb egy ppirt függesztvén e felirttl: Sán dor, Jupiter fi, tyxot szenteli npistennek I" Ezután eleresztette z elefántot. Ugynzon elefántot élve tlálták még 354 évvel később is. Disznók is megérik 30 évet; lovk 62 évig is éltek már, de átlgos koruk év. Tevék gykrn 100 évesek lesznek. Szrvsok is soká élnek, mig birkák ritkán hldnk tizedik éven felül, tehenek 15 évig is megélnek. Cuvier z állítj, hogy czethlk néh 35. SZÁM » V I. ÉVFOLYM. 35. SZÁM. 1S79. XXVI. ÉVFOLYM. mig z lhmbr oly állpotbn vn, mint száz dokkl ezelőtt. Kecskék áltl vont vsutt készítettek Rómábn Pincio hegyen gyermekek számár. E hegyen vn tudvlevőleg rómik legnevezetesebb multó helye. z meriki utzok szám ez évben sokkl n gyobb, mint volt ezelőtt. Júliusbn volt np, midőn New-Yorkból öt gőzhjó indult el 800 tonrietávl, kik mindnnyin utzni indultk z óvilág felé. Menelek, Sho derék király byssini déli részén, kinek páp nemrég rny koronát küldött LURENCON. Frnczi vendégeink. Z Z Á ÁRVÍZ." RVÍZ." PORTELS J. F. KÉPE, KÉPE, MELYET BRÜSSZELI BRÜSSZELI SZEGEDI SZEGEDI SEGÉLY-LP SEGÉI JVÁR JÁNLOTT. szereződött. thénben, hol 50 év előtt még oly kevesen voltk s Pireus külváros nem is létezett, most 74,000 lkos vn (1870-ben ); Pireusbn (1870-ben ). népesség gyors sz porodás ennélfogv szemmel láthtó. Különféle álltok életkor. Egy ngol állttni mfi következőket írj z álltok koráról: medve ritkán él 20 évig, kuty és frks is csk 20 éves lesz, rók éves. Oroszlánok soká élnek; egy Pompey" nevű élt Londonbn 70 esztendeig. mcskák átlgos életkor 14 év, nyulké 7 8 esz tendő ; elefántok 400 évig is elélnek. Midőn Ngy 1000 évig élnek. Bécsben hlt meg egy ss 104 éves korábn. hollók is gykrn 100 évig elélnek. Htytyúk 300 esztendőt is érnek nem ritkán. Mllerton nevű ngol egy 290 évig élt httyú csontvázát birj. Vegytni tintávl készített torzrjzok divto sk lettek Prisbn. rjzot csk szivrnál vgy más helyen megmelegítve lehet ppíron látni kék körvonlokbn, de mint ppír ismét meghidegedik, rjz eltűnik. z lhmbr nem volt semminemű veszélyben. spnyol lpok összetévesztették zt mór kpu vl, melyet cskugyn komoly veszély fenyeget, legközelebb tudtt z ngol rbszolgság-ellenes tár sulttl, hogy rbszolgkereskedést egész birodl mábn szigorún betiltott. z oklevél mhriábn kelt s király ngy pecsétjével vn ellátv. grönlndikból ngy cspt, mintegy 464 személy, érkezett nem rég Minnesotár New-Yorkon át s z előbbi helyen gyrmtot krnk lpítni. Npóleon herczeg westminsteri szobránk elké szítésével Boehm szobrász bíztott meg. szobor életngyságú lesz s herczeget kezében kivont krd dl védelmi állásbn tünteti föl. z utóbbi években főváros gykrn volt szives és előzékeny házigzdáj külföldi vendé geknek; sőt kereste z lklmt, hogy nyugti czivilizáczió m htársorompójánk átlépésére birjon többeket, melyet mindjárt Bécsnél szeret fölállítni cziviliztori vámőrök önérdekének ébersége. Hdd tudják meg mi nél többen, hogy bennünket semmiféle khini fl nem válszt el müveit világtól, s hogy nálunk nem ugy vn, és nem zt lehet tpsz tlni, mit elterjesztettek felőlünk nnk bebizonyitásár, hogy z bizonyos válsztóvonl, mely műveltség csörgedező forrásit tőlünk ellenkező irányb téríti, cskugyn ott vn hol állítják: országunk htárán. bécsi kiállítás nemzetközi juryjének tö meges meghívás, sttisztiki kongresszus, z őstörténelmi és régészeti kongresszus mind oly kiválóbb lklmk voltk, melyek nemzetközi érintkezésbe hozták hzánkt minket csk ellenszenves leírásokból, meg vsúti kocsik blkiból ismerő külfölddel. Megkülönböztető figyelemmel fogdtuk tiszteletreméltó testü leteket. E tiszteletet megtlálták egyesek is, kár ngliánk trónörököse volt ez, kár pedig szemlélő és kuttó tudós, ki tlán vlmi fölfe dező vágy élénk érzetével jött idáig. Lett hsz nunk belőle, hogy színről szinre láttk ben nünket. Nyilvánult ez már külföld közlönyeiben, hol többé nem egészen z elfogultság z irány dó, h felőlünk kell szólni. Nyilvánult legkö zelebb, és pedig fényesen szegediek szerencsét lensége iránt tnúsított pártln részvétben. vész első hírére zok közül számosn hlltták buzdító szvukt, kik mint bécsi nemzetközi jury vgy kongresszusok tgji időztek nálunk. Tolmácsolták szerzett meggyőződésekből, hogy nemcsk szerencsétlenség érdemli meg rész vétet, hnem kultúr is, melyet blvégzet sújtott; műveltségben előhldó nemzet, mely nek egyik tősgyökeres fészkét rombolt el pusztulás. Frnczi vendégeink zjos ünnepeltetésésének is megvn élénk viszhngj párisi sj tóbn, s ugy szólv npi rendre került ott, hogy beszéljenek Mgyrországról, s kedvező benyomások formáit mélyebbre és szélesebbre véssék. Vendégeink figyelmesen körültekintettek, mert érdeklődtek minden iránt. Gondosn kérde zősködtek, felvilágosításokt kértek, s tpsz tltkt följegyezték. Rops hírlpíró egészen tele irt jegyzőkönyvét. Lfond is sok jegyzetet készített. zjos ünnepélyek után fölkeresték közintézeteket, meglátogttk művészi köröket, 8 egyátlábn minél több oldlról igyekeztek megismerni viszonyinkt, társs és művészi életünket. tpsztltok legmeghtóbb helye mg Szeged volt, város nélküli polgárivl, tűzhely nélküli vendégszeretetével, megpróbált, de csüggedetlen népével. Ez ngy mérvben meglepte z idegeneket. szerencsétlenség eme kthedrálisáról megindulás nélkül soh sem tudtk be szélni. pusztulásnk el sem képzelt helyén 561 VSÁRNPI ÚJSÁG. hál és köszönet leggyöngédebb kifejezését tlál ták, minőre csk értelmes öntudt képes. sárhlmzok és szétrombolt házfedelek megnépesültek köszönet-mondóktól. Láttk szerte len romlást, de szivét, eszét mindenkinek helyén tlálták, kezét pedig munkán. nép jelleme htlmsn kiemelkedett z iszp ós rom közül. szerencsétlenek viselték cspást, de büszkén, és dolgoztk serényen. szétomlott házkt még nem lehetett fölépiteni, de z udvrok már tiszták, muttv csinosság és rend iránti érzé ket. z iprosoknk nincs műhelyük, de fából rótt fészerek ltt zért foly munk, s sze gedi dolgos menyecske brk-sátorok ltt máris ott ül vrrógépe mellett. ugusztus 24-ikét töltötték Szegeden. Gouzien, ki gyöngélkedett, még egy npr ott m rdt Munkácsyvl együtt, ki szintén megtekin tette pusztulás helyét. többiek vissztértek Budpestre, s megjött másnp Gouzien is, még mindig gyöngélkedve, ugy hogy e mitt társi is elhlsztották z elutzást, s csk e hó 28-án távoztk el: Gouzien és Rops Velencze felé, Lfond Bécsen át. Lurencon még pár npig itt mrd, hogy politiki viszonyokt tnulmá nyozz. Vendégeink közül most Lurencont és Rops Felicient muttjuk be, Budpesten Koller K. tnár áltl készített fényképeik után. Lurencon párisi bizottság küldöttje, Gouziennel együtt, ki; már megismertettünk; Rops pedig világ egyik legngyobb htlmsságánk, sjtónk képviselője, még pedig nemcsk tolll, hnem rjzónnl is. Lurencon szegediek jvár Prisbn l kított gyűjtő bizottság egyik kezdeményezője, ki melegen szóllt föl mindenütt, hogy szeren csétlenek érdekében részvétet keltsen, s ztán tevékenyen is működött siker érdekében. párisi bizottság is őt küldte el egyik képviselőjé nek z rrognte"-ünnepélyre. Lurenconnk is vágy volt ez, hogy személyesen fejezhesse ki rokonszenvét és köszönetét Mgyrországon, m testvéri szeretetért, melylyel Mgyrország segélyezte frnczi-német háború ltt frn czi foglyokt. háború ltt Lurencon Hutes-lpes megye mozgó csptit vezette, s midőn Cmbrids tábornok vereséget szenvedett, ő és ktonái hdi fogságb jutottk, Bjoror szágb szállíttttk, s e szomorú npok ltt részesültek Mgyrországból jövő segélyben. Lurencon körülbelül 36 éves férfiú. kül döttség nevében mindig ö szólt. Szeretetre méltó előkelő modor emlékezetes mrd min denütt, hol megismerték. Tgj frnczi kép viselő kmránk, hová 1878-ben Brincon vá ros küldte. blközóp soribn fogll helyet, köztársságik közt. Vgyonos és régi csládból szármzott, s összeköttéseit házsság is gyrpított. Képes ségei és összeköttetései áltl könnyen juthtn előkelő állásokhoz, de tnulmányi bevégezte után visszvonult Hutes-lpes megye hegyei közé, és szülőföldjén csöndben élt, de vidék jvár tevékenyen működve. háború ltt ál doztkészséggel és krjávl járult honvédelem szervezéséhez, s mg is csttérre ment. Szü lőföldjén népszerű férfiú, s z ezzel járó bizlom küldte két év előtt prlmentbe. mély rokonszenv érzetével jött Mgyr országb, s ittléte ltt megnyeröleg is tudt zt kifejezni. Bizonyosk lehetünk, hogy jelen tésben, melylyel párisi bizottságnk küldetésé ről d számot, megerősödött rokonszenv hngj fog nyilvánulni. Rops Felicien iró és festő, s kár egyik, kár másik, mindig egyformán szellemes. Tár slgás közben egyesül ztán benne mind kettő. Nálunk ngyon megszerették élénk elbeszéléseit, pttogó elmésségeit, pohárköszöntőit, udvrlá sit, s z egész embert, ki nemzete teljes mozgé konyságát elhozt mgávl s ezen felül még z irók és művészek lüktető vérkeringéséből is meg nyerte megillető részt. Figro"-t, tehát zt lpot képviselte nálunk, melynek szerkesztősége párisi ünne pélyt létesítette és mindennp egy-egy vezérczikk áltl készítette elő rá párisikt, kikre Figro"-nk oly ngy befolyás vn. Rops most értesíteni fogj párisikt Budpesten tör téntekről és Szegeden látottkról. Leírj és le ; is rjzolj. hol megfordult, mindenütt jegyzett és vázltokt készített. rjzok egy részét is Figro" fogj közölni. Rops éjszki Frncziország szülöttje. Hosz- Rops. szbb időt töltött Belgiumbn is, hol z Ulspenpiegel" lpnk készített képei áltl tűnt föl. Pár éve, hogy vissztért Frncziországb, hol egy ngyobb festménye cskhmr közérdekeltséget ébresztett. Egy temetési jelenetet tüntel föl ez wllonoknál. Könnyebb fj rjzit Tbleux prisiens" czim ltt most készül kidni egy füzetben; könnyed, eleven és elmés czikkeit pedig Fi gro" szokt közölni. E lpbn még tlálkozni fogunk vele, mert sokt kr irni tpsztltk ról és rjzolni látottkról. történelmi társult ngygyűlése Mros-Vásárhelyen. E hó 22-én érkeztek meg történelmi tár sult tgji Mros-Vásárhelyre, székelyföld vendégszerető fővárosáb, mely ünnepélyesen várt őket. Zászlók lengtek, kocsik vonultk ki z indóházhoz, s átlános volt sürgés-forgás. Budpestről 35 történetbuvár indult el, s z útközben cstlkozókkl, és már Mros-Vásár helyen működött előkészítő bizottsággl együtt körülbelül ötvenre megy társulti tgok szám. z érkező vontot zjosn megéljenezték, s fogdó bizottság nevében jti Mihály pol gármester üdvözölte vendégeket. meleg üd vözletre társult ngyérdemű elnöke, Ipolyi rnold beszterczebányi püspök válszolt, kinek beszédjét hrsányn megéljenezték. bevonulás is zjos éljenek közt történt. ngygyűlés tgji nemsokár tnács házbn tlálkoztk, hol értekezletet trtottk gyűlés és bizottsági működések tárgyábn; este pedig Trnsylvni" szállodábn volt z ismerkedő. ngygyűlés is Trnsylvni termében folyt le e hó 23-án, közönség ngy érdeklődése közt. Megjelentek környékbeli risztokrták, város előkelői, s hölgyek ngy számml. megnyitó beszédet e közgyűlésen is Ipolyi rnold trtott mgyr hdtörténelem tnulmány" czim ltt. szellemes főpp egyik ngyobb tnulmány ez, bővelkedő dtokbn, melyekhez uj szempontok, tnulság, erőteljes elődás járul, végül pedig z buzdító felhívás, hogy ifjink minél ngyobb számml lépjenek hdi zászlók lá. beszéd ugy, mint gyűlés többi tárgyi, mélyen lekötötték hllgtóság figyelmét. Szbó Károly felolvsás Blss Bálint legújbbn fölfedezett verseiről, Szilágyi Sándor jelentése Teleki-levéltárbn tett kuttásokról, kiváló becsüek. Gyűlés után Teleki-féle könyvtárt és fegy vergyűjteményt tekintették meg. Déli 2 órkor város áltl rendezett lkom következett, zene és pohárcsengés közt. felköszöntések hosszú sorát Ipolyi püspök nyitott meg, királyi cs ládr emelvén pohrt, Béldi főispán társu ltr és Ipolyir, Pulszky Ferencz városr, megyére és főispánr, Szilágyi Sándor polgár mesterre, mjd másodszor gróf Telekiekre, Ghyczy honvédtábornok jelenlevő hölgyekre; dr. Tolni Ljos könnyű lovsságr: z újság írókr, stb.

5 VSÁBNPI UJSG, 562 Esti 6 órkor zeneestély volt z Elb-szige ten, e kellemes helyen, hol fényes társság töl tötte együtt z estét. Másnp gyűlés tgji bizottságokr oszol tk és szétmentek levéltári kuttások végett. z első bizottság Mros-Vásárhelytt dolgozik, második Brssóbn, hrmdik Ngy-Szebenben, negyedik Vásárhely környékén, z ö ödik könyvtárkbn. Segesváron gyűlnek össze e hó 29-én, s ott lesz bezáró gyűlés is. E z lklomml jelentést fognk felolvsni ngy szebeni érdekes kiállításról is. Itt ugynis Teutsch szuperintendens erdélyi zománczos tárgykból és még sehol be nem muttott szász-egyházi kincsekből rendezett kiállítást. ngygyűlés lefolyását következőkben ismertetjük. Ipolyi elnöki megnyitó beszéde. mgyr hdtörténelem t n u l m á n y " czimü értekezésében Ipolyi rnold legelőször is fölemiitette, hogy e tárgyt fejtegetni ngyon helyén vn székelyek közt, kik százdokon át mgyr nemzet előhdát képezték. Nemzetünknek hdviselés szerzett hírne vet és hzát. Mihelyt megjelent Európábn, hd viselése áltl zonnl mgár vont népek figyelmét, s egymásután győzte le keleti és nyugti biznti és rómi birodlmt, frnczi, olsz, német és szláv hdkt. rómi keleti birodlom császári: Bölcs L e ó s bíborbn született Konstntin irták meg e hdkozások történetét, még pedig sját népüknek okulásár. Elődeink hdviselése megváltozttt világ ké pét. müveit világ hdművészete kkor még régi klsszikus formákbn mozgott, s hellén rómi légióbn tovább fejlődött phlnxnk gykorlt hgyományibn kulminált. E nehéz kes, lssn mozgó hrczmód fölött mgyr hdsereg főkép könnyen mozoghtóság áltl tűnt ki. mivel zömét könnyű sorlovsság ké pezte. De fölényét biztosították messzevivő lő fegyverei, nyili is, melyekkel szemben töme ges, zárt, tömör cstsorok felállítás kétes becsüvé lett. nnyir túlszárnylták régi hd viselést, hogy ki lehet mondni, mikép hdsere günk e tekintetben mi ujbb hrczmodornk és hdművészetnek közel színvonlán állott, h ebből tüzérséget kiveszszük. E gykorlottbb és kifejlettebb hrczásztunk fölénye áltl győ zedelmeskedtünk százdokon át E u r ó p népei nek nehézkesebb hdi fölött. E z egyszersmind ngyot változtt nemzetünk műveltségi állpo tánk eddigi történelmi felfogásán, s híresz telt vdságunkt egyszerre mgs műveltséggé emeli. m i h o n elfogllásávl zonbn lssn kint nemzet hdviselésének lpföltételei is megváltoztk. nemzet zöme uj hzáját megvé dendő, n e m támdásr, hnem védelemre rendez kedett. föld birtok ktonává, s ezzel szbddá és nemessé tette birtokost, mig nem hd kozó telepitvényes prszttá sülyedt. De z ere deti mgyr hrczmodor megváltozott z orszá gunkb folyvást betódult idegen lovgok áltl is, kik uj fegyvernemeket, például lovgot és lovt tetőtől tlpig elfödő pánczélt, lovgis szoká sokt és sjátságos uj hrczmodorokt hono sítottk meg. régi könnyű mgyr lovsság mellett nehéz és pánczélos lovghd is fennállt, sőt később gylogsági elemmel együtt oly döntő túlsúlyr vergődött, hogy cstákt is e hrczmóddl vívták. De többé nem győzelmesen, h n e m mivel ezek többnyire ellentétben voltk nemzet hdi géniusávl, kevés sikerrel és ngy veszteségekkel. í g y nemzetnek hdi szel leme, nem tlálván be mgát z idegen intézmé nyekbe, folyvást sülyedt. Végre roppnt cspás érte hzánkt Sjónál, hol seregünket, m gyrok hd előbbi mozgékonyságánk elő nyével bíró ttár sereg könnyen és teljesen meg semmisítette. E ngy veszteségen okult nemzet. Újr kezdte szervezni védelmét és seregeit, és pedig most m á r mind két ujbb és régibb iránybn, régi mgyr támdó és z ujbb európi honvédelmi hdviselés szerint. z or szágnk ttárjárás áltl elgázolás először is z európi védrendszer erődéi és vári kifejlet tebb szervezetének utánzásár vezetett. Először kolostorok és templomok, ztán lovgok és főurk mgs sziklvári, végre királyi várk és városok kropolisi és fli is erődökké lesz nek. Rendezték nemzeti hdt is, gykorolv zt ugy z európi hdviselésben, vlmint hely reállítv régi hrczmodort, s különösen könnyű lovsságot, melyre uj, lklms elem muttkozott z országb bevándorlott kún nép ségben. S ez vlóbn győzelemről győzelemre vezetett ezentúl, s z ottokári és hbsburgi h dkbn döntő részvéte áltl, újr egy uj világ korszk és szlávság ellenében z ujbb Hbsburg-dynsztii osztrák-német birodlom meg állpításánk kezdete lett. z Árpádok lehunytávl trónörökösödési háborúk forrongási hdedzett csptokt nevel hettek ugyn, de pártokr szétmálló nemzet testnek hdszervezete mindinkább hnytlott. hdköteles várjobbágyok felszbdulás, z elsze gényedett köznemesség, z elhtlmsodott oli grchi helyettesítési és zsoldos rendszer felé vezetett. z njouk személyes czéljik kivitelére királyi hdcsptokt kezdtek z kkori európi modorbn felállítni. Mellettök még volt ugyn z országnk személyes nemesi és vármegyei telekktouság és fölkelése. De ez mindinkább háttérbe lép, s némileg már népfölkelés és tr tlék jellegét veszi föl. fölszerelés és fegyver zet is mind jobbn közeledik z európihoz. z idegenszerű hdszervezettel elérte ismét blvég zete nemzetet. Különösen mikor egy ujbb n é p p e l : törökkel kellett szembeszállni, mely mgyr népségek hdviselésével és hrczmodorávl volt fölényben z kkori mgyr h d fölött. Egyideig még Hunydik hősies láng szelleme volt képes vészt fentrtózttni, s pe dig zért, mert Hunydi János és Mátyás előnye ismét mgyr hdképesség és hrczmodor fölélesztésében s érvényesítésében állott. Mátyás régi hdintézményeket hdviselés és hdtudo mány ujbb vívmányivl kötötte össze. Vlódi klsszikus veterán, légionárius hdt állított fekete seregben, de nemzeti hdjárulékot is újr szervezte. Korszklkotó htássl volt Eu rópár ugy fekete sereggel, melyben mond htni, először tlálkozunk állndóbb, rendesen fizetett és begykorlott gylog hddl, mint könnyű sorlovsság: huszárság felállításávl, melylyel ismét oly kitűnő fegyvernemet lkotott, mely egyrészt világhírűvé tette mgyr vitéz séget, másrészt Európánk összes hdseregeibe is átvétetett. Ez időbe esik hdviselésnek m másik korszkis fordult: tűzi lőfegyverek feltlálás. E g y m g y r : Orbán mester volt z elsők egyike, ki ngyobbszerü ágyukt lkotott. De nálunk jóvl későbben lép fel áltlánosbb hsználtuk, mint másutt, h ugyn igz, hogy először m á r Crecy cstábn hsználtk tűz fegyvereket. Mátyás után minden hnytlik. z eszélyes, könnyű, mgyr lovs hdviselést elfelejtették, s végre Mohácsnál legyőzetve, nemzetünk száz dokr elhnytlott seregében és állméletében. Ezentúl keveset lehet mondni mgyr hdügy specziális fejlődéséről. Hrczink és hő seink most is voltk ugyn, mert nemzetünk élete több százdon át folytonos kül- és belháborubn állott. De h itt-ott régi vitézség előbbi fényében felcsillámlik is, hdművészetünk csu pán egyes szórványos vonásibn tűnik föl. kettős elnyomtás és párthd mellett ngyobb kcziór n e m képes mgyr hdsereg lkulni. Helyette időnkint fegyelmetlen idegen soldtesk özönli el honunkt. Csk z első ngyobb fölkelésben, Bocsky és Bethlen-féle nemzeti hdkbn tlálunk ismét egész mgyr hdseregek ngyobb és öszszefüggőbb működésére. M i r döntő cstákt is vivnk, s győzelem gykrn E u r ó p elsőrngú hdvezéreivel szemben is feléjök hjol. Sőt e hrczok is újr egy kiváló hdtestet: mgyr hjdu-gylogságot fejlesztettek ki, mely m á r elébb keletkezett, állítólg m régi hjtókból, csőszökből, vdászokból vgy hjitó-prittyásokból, kik mgyr lovshdkt kisérték. Ezek elébb telek-ktonság gylogji lettek, s mikor Dózs hdit szétverték, kkor támdtk belő lük portyázó szbd-hjdúk. Ezek htlms hdosztálylyá emelkednek csekély és kétes hely zetükből s kiváltságos szbdlmkkl és birtok kl felruházv, némileg hsonlók lettek német Lndsknecht csptokhoz. Cskhogy fölöttük mz előnynyel birtk, hogy földbirtokuknál és nemesi joguknál fogv soh sem lehetett őket nemzetük ellen fölbérelni. E gylogság mellett, mely ezentúl mgyr hdk s különösen föl kelők legerősebb elemét képezi, fölkelő lovsság is nem csekély számbn szerepelt. Kopjávl vol tk ellátv, pedig, mint Zrínyi Miklós mondj, 35. SZÁM xxvi. ÉVFOLYM. kopj lovs kezében semmirekellő". Épen oly semmirekellőnek mondhtó bizonyár ezek hdszervezete, mint ngyobbár ily értelemben semmirekelők Bethlen főemberei. De még igy is Bethlen Gábor e korszknk f mjdnem z egyetlen hdvezéri képessége. Áttekintése és gyorsság z kczióbn, mindenre ügyelő gondossság, lelkesítő ereje és kitrtás áltl többi felett messze kitűnt. E hnytlás közt z egyetlen kimgsló lk, ki előtt még egy mgyr hdsereg fel állításánk eszméje vlóbn mint ngy eszmény állott: Zrínyi Miklós hdvezér és költő volt. képzett, lelkes, gondos és tnult hzfiúi hd vezérnél csk egy hiányzott, kedvező sze rencse, melyet mg n e m dhtott mgánk. Után sem változott jobbr nemzeti hd sors. z idegenszerű német zsoldos hdk urlm még nehezebb lőn. Csk ennek nyomás ltt ébred fel ismét nemzet, s ujbb fölkelés áltl keletkezik egy mgyr h d. Rákóczi Ferencz fölkelése ltt újr fölébredni látsznk nem zeti hdnk is némi hgyományi, és Zrínyi Miklós ngy eszméi. hősök véréből szármzott unokák fölveszik zokt e^y perezre, hogy elejt sék ismét örökre. Megvolt bennök jókrt és n e m csekély képesség, de nem volt meg kivite lére teljes tehetség. spnyol örökösödési, mjd ezután hét éves háború újr feltünteti mgyr könnyű lovsság előnyös hrezmodorát huszár sere geink kitűnő csptibn, mely végig vonul seregeinkre nézve n e m épen dicsőséges n póleoni világháborúk eseményein is. Ezek közt létesült nálunk már múlt százdbn z állndó hdsereg, mgyr ezredei hdjutlékávl, de fönmrd mellette régi nemesi átlános fölke lés is. z állndó hdsereg zonbn felállítás elemeinél fogv, ktonákt nép leglsóbb rétegeiből fogdosták össze, soldtesk volt inkább, nemesi fölkelésnek pedig készületlenségénél fogv kevés hsznát látták. E korbn is csk huszárság trtj fenn régi mgyr könnyü-lovs hrczmodor hgyományit, s nemzet hrczis vitézségének erényeit. Mgsbb öntudtr emelheti hdtörténel münket m legutóbbi ténye, hogy midőn nemzet ujbb fölébredése hjnlán öntudtár jött és szbdsági háborújábn világ kkori két leghtlmsbb hdseregével szemben állott, ismét tnúságát dt világ előtt m régi h gyományos, hrczis vitézségének, ügyességének, mely bár készületlenül lépett föl és még ki sem fejlődhetett, mégis csk ngy és készült hdk túlerejének engedett. z uj honvédi intézmény fejlesztésével, s elmondhtjuk, tlán immár szerencsés kezdetével is mindez szebb kilátást nyújtht nemzeti hdfejlődésünk jövőjére, hogy z hdtörténeti jobb multunknk meg fog felelni. Nemzetünk most is idegenül és elhgytv áll világ más népei és versenyző htlmi kö zött. Hogy országunkt és nemzeti önállóságun kt fentrthssuk, jól szervezett tekintélyes hd erővel kell bírnunk, s keresztény polgárosodás művelődését teljesen kifejlesztenünk. r P á c ^ e ' zér kor ót sem volt oly ngy, nnyi gonddl és költséggel kiállított, oly jól szervezett sere günk. De ez intézmény nem ment át nép ve rébé. Oly elenyészőleg csekély mgyr elem hdseregben, tisztikrbn, hogy nemcsk német és cseh, h n e m még z olsz is túltesz rjt. Még honvédségünknél is v n nem egy idegen és egyének hiányábn kárhány betöltet len hely. Hogy ddig, mig hdsereg nemzet érdekei ellen látszott lenni, n e m lehetett z népszerű sem, ez önkényt érthető. Most, midőn százdos hrezunk után vesztve és győzve is jogunkt kivívtuk, ismét önállst foglltunk, zt föntrtottuk, n e m szbd elh nygolnunk legfontosbb tért. Rá kell lépnunk és döntő állást fogllnunk. Nemzetünk létét és önállását kell megvéde nünk. E r r e kétségtelenül m i npság beké útj, mgsb művelődés, z állmi szilárdbb fejlődés, rendezett pénzügy, z ügyes d l P 1 / n ' czii irány s kczió vezethet legbiztosbbn, melytől nemzetünk sohsem volt idegen. De tx ez n e m képes fentrtni, nincs egyéb htr, mint z ultim rtio, védelem és hd vészes munkáj. Mert ngy költőnk szv szerint:... csk gyáv várj tétlenül végzet szétzúzó kezét. férfi Hrczolui kész SZÁM xxvi. ÉVFOLYM. De zért ehhez mindennpi fohászunk z legyen: Don nobis p c e m! dj békét u r m! VSÁRNPI ÚJSÁG. lpolgármesterek, több tnácsnok és fővárosi bizott sági tg. megyét képviselte gr. Szpáry István fő ispán, Földváry Mihály lispán és többen. Orvo sink és természettudósink ngy számml gyűltek össze. Itt volt dr. Korács József, ngygyűlés el nöke, Lenhossek József egyetemi rektor, Jedlik Ányos, dr. Szbó József, dr. Hlász Géz, dr. Siklóssy Károly, Berecz ntl, dr. Rózsy József, dr. Hunflvy János, dr. Ptrubány, stb. Legngyobb figyel met gerjesztett két orvosnő, kik Zürichben végezték orvosi tnulmányikt. z egyik Szilssy Györgyné sz. gr. Hugony Vilm, másik Sinbold Mári orosz nő s belgrádi gykorló orvos, ki z orosz hdseregben sebesülteket gyógyított, s négy rendjele vn. teremben Bácz Pli zenekr játszott. teritett sztlok körül tiz ór felé helyezkedett el társság. Először Ráth Károly főpolgármester emelt pohrt s főváros nevében üdvözölte mgyr orvosokt és természetvizsgálókt, mit dr. Bódogh lbert múlt ngygyűlés lelnöke lelkes szvkkl viszonzott: megköszönvén fővárosi htóságnk szives és előzékeny fogdttást. z áldomásoknk és ismerkedésnek éjfél után lett vége. 563 Egyebeken kivül Ipolyi püspök tnú reá, hogy kssi templom, egyik legszebb régi épületünkre, s nnk föntrtásár e gyűlésekből figyelmeztettek Szbó Károly Blss ujbbn fölfedezett költe ményeiről. z érdekeltek. lig vn közegészségi kérdés, mely e gyűléseken Szbó Károly muttt be ezután Blss kezdeményezve, innen sürgetve nem volt. Bálintnk néhány, eddig ismeretlen szép költe Megemlékezett z elnöki megnyitó beszéd e ményét, felolvsván közülök hármt, melyeket közönség ngy élvezettel hllgtott. Szbó jelle gyűlések két kiváló és elhunyt tgjáról Kováétmezte egyszersmind Blss költészetét, és kije Sebestyén Endre egyetemi tnárról, ki rim-szom lölte z öt megillető helyet mgyr költészet bti ngygyűlés lelnöke volt; Káti Gáborról, történetében; ö XVI. százd rny s Petőfije, Krczg város főorvosáról, ki z egri ngygyűlésen protestáns és ktholikus theologusok áltl titkár, mjd Győrben lelnök volt. egyránt kárhozttott szép szerelmes virágéne hosszs éljenzéssel fogdott beszéd után kek szerzője. Szbó áltl fölfedezett költemé Ráth Károly főpolgármester főváros nevében nyek egy Háromszéken tlált XVII. százdbeli üdvözölte közgyűlést. Miót Pest és Bud tör dlgyűjteményben fogllttnk. gyűjtemény vény áltl egyesitett főváros lett z országnk, egy 16 rétü, 334 egy kéz áltl írott füzetet képez. ez uj lkjábn most vn először lklm z or vosok és természetvizsgálók diszes koszorúját Szilágyi jelentése Teleki-levéltárról. fogdhtni. főváros közönsége mélyen át vn Szilágyi Sándor titkár részletes jelentést htv tudomány htlmánk, minden iránybn olvsott föl mrosvásárhelyi Teleki-féle levél vló fejlesztésének ngy fontosságától, mert jól tárról, melyet egy előkészítő bizottság tekintett tudj, hogy főváros egyesítésének ngy müve át. Két hét ltt átnéztek 29,000 missilis levelet, nem egyedül terület egyesítésében, nem pol ebből 800 csomgot részletesen, 500 csomg gárság számszerinti tömegesítésében, hnem trtlmáról pedig biztos tájékozást szereztek; szellemi erők összpontosításábn, zoknk fej 1000 drbot lemásoltk, többiből kivontot lesztésében s tudomány htlmánk emelésében csináltk. E levéltár Mgyrország és Erdély rejlik. z uj városház termében volt megnyitó félszázdos életére vet világot. Oklevélosztály meleg üdvözlet után dr. Sy Mór titkár 9000 drbot trtlmz, köztük ngyszámú közgyűlés e hó 28-án, délelőtt 10 órkor. kr olvst föl testületek üdvözlő irtit. Ezek közt pdok is zton számos hölgyet lehetett látni. állmirt, Teleki Mihály egész koránk képe, vn tud. kdémi, múzeum, műegyetem, mely zt bizonyítj, hogy Teleki vlóbn ngy megteltek gyűlés tgjivl. budpesti orvosegylet, fővárosi orvosi kör, szá terem emelvényein nem sokár megjelen férfiú volt. mos gyógyszerészeti egyesület, Fiume, Mrostek : dr. Kovács József elnök, Lenhossek József, Minden, m i e levéltárbn őriztetik János lelnökök, Vásárhely, Ngy-Várd, Miskolcz, Kecskemét mondj jelentés, Teleki Mihály hzfiságá Jedlik Á n y o s, Fridvlszky Ráth Károly főpolgármester, Gerlóczy Károly törvényhtóság, tnintézetek. Hynld bibornk, becsületességének, mélyen behtó politiki nok pedig levélben fejezte ki sjnáltát, hogy bölcseségének, soh csüggedni nem tudó erélyé- lpolgármester és éljenzések közt foglltk gyengélkedése mitt külföldi fürdőn kénytelen helyet. nek, erős meggyőződésének, tántoríthttln megnyitó beszédet dr. Kovács József tr mrdni. lelkületének emléke. Cserei Mihály krónikájábn Következtek z értekezések. tott, először is köszönetet mondv főváros személyes ellenszenvnek dott hngot. Kósz Dr. Lenhossek József z embertn fejlődésé megyének, közokttásügyi miniszternek, nk, piczi híreken indulv, meghmisított z igz ről és mi állásáról értekezett, fogllkozv s ságot. mit tudott, zt ráglom, néh jóhi egyrészt gyűlés tgjink szives fogdásért, ját kopony-tni vizsgálódásink eredményei másrészt pedig hogy gyűlésre készült monoszemű, néh szándékos szenvedélytől vezetett grphiák kidását lehetővé tették. Fölemlitó ez vel, megjegyezve, hogy mgyr fjnál leg híresztelések lpján i r t. " után, hogy e vándorgyűlések látogtóink szám szebb kopony-viszonyokt tlált. Elsorolá z Teleki levéltárbn töméntelen dt vn, és gyűlések munkásság folyton növekszik, s embertni társultok fejlődő működését is. melyek Bánffy Dénesre, Béldi Pálr, Brcsir meglátogtott vidékek helyirtink egész sor mire hzánk területe, hol kincsek ngyobbár vontkoznk. Ezek bukásábn, mint z dtok még földben rejlenek, oly hálás. Lelkesített tisztán kimuttják, Teleki Mihály nem volt vét jött létre. továbbá e tudományág buzgó ápolásár. Megélje vándorgyűlések szervezői előtt folyttá nezték veterán tudóst s z elnök megköszönte kes, Tökölinek roppnt levelezése bizonyítj, mindig z lebegett, hogy ezek eszközévé váljnk elődását. hogy később történtekben is árttln volt. E levéltárból tudjuk meg Erdély kkori tu zon ismeretek terjesztésének és megkedvelésének, Dr. Miiller Kálmán egyetemi mgántnár dományos életének állpotát is. Tofeus Mihály melyeket oly kiválón kell lklmsoknk trtnunk Létért vló küzdelmünk és társdlom" ezim leveléből megtudjuk, hogy Pető Gergely név rr, hogy mgán és társdlmi jólétet öregbítsék. ltt trtott értekezését ngy figyelemmel hll ltt ismert krónikát vlóbn Zrínyi Miklós irt. Nem állithtni, hogy e feldtoknk vándorgyűlé gtták és élénk tetszésben részesült. De Zrínyieknek még szebb emlékük is sek egyedüli eszközei. Értekező előre bocsátv z ember fejlődését, m r d t fenn; z levél, melyet Munkács hős mi np nnyir kifejlett sjtó, egyesek és ttól fogv, mig szerszámokt készítve z állttól sszony zon npon irt férjének, midőn vár felszbdult z ostrom lól. E fölötte érde társultok kezében eléggé lig méltányolhtó siker eltért (Frnklin ezért nevezte szerszámkészítő ál kes jelentést közönség élénken megéljenezte. rel működik e czélokr, de fölöslegessé ugy nálunk lt" -nk), ddig, mig szbd észlelés és kritik mint másutt vándorgyűléseket nem tette. Muttj utján vlódi emberré lett, dicsőité korunkt, tudo ezt körülmény, hogy vándorgyüléses társultok mányos hldás korát, s ztán fürkészte z okokt, külön szkmákkl nálunk és külföldön egyránt hogy mért ép e hldt korbn oly beteg társd szporodnk. lom s fordul elő nnyi szerencsétlenség. Erre zonkívül, hogy szkmüvelők személyes érint úgymond csk természettudomány dht fele z orvosok és természetvizsgálók idei ván kezéséből szármzó előnyöket sjtó nem pótolhtj, letet. Drwin tn: létért vló küzdés kulcs. dorgyűlése fővárosnk jutott, mely ez lklomr 8000 frtot szvzott meg gyűlés tgjink illő zt sem, hogy vándorgyűlések áltl meglátogtott E küzdelem mint kifejté soh sem volt nehe fogdásár és egy ngyobb terjedelmű mű írásár helyek sokszor ddig mélttásbn, vgy kellő mélt zebb, mint jelenleg. E kérdés fejtegetésében érinté tásbn nem részesült természeti és művi kincsei viszonyokt, társdlmi kórságinkt, fényűzést, és kidásár, mely gyűlés idejére meg is jelent három ngy kötetben, s több ismert tudósunk mintegy felfödöztetnek s lesznek további okulás esz mely csk túlságibn nem jogosult, z élvezetek közreműködése mellett. Budpest és környékének közeivé, kiknázv jólét nnyi forrásivá, gondo mindinkább hnytló minőségét, jellemerő csök leírását trtlmzz, természettudományi és or zás nnyi tárgyivá. kenését, sőt munkás-kérdést is, melynek megoldá vosi szempontból. z érdekes mű kioszttott vándorlás, midőn nnyi vizsgáló szemnek uj sánál szintén létért vló küzdés tnát kellene t tgok közt. területeket nyit meg, ujbb és ujbb embereknek nulmányozni. főváros n e m ünnepli zjosn, lobogókkl, nyit bepillntást zon munkáltokb, melyek ter központi válsztmány jelentéseire került bndériumokkl gyűlést, mint vidék szokt. mészetvizsgálók elméit fogllkozttják. És e munkák most sor. Ezt dr. Gerlóczy Gyul olvst föl. főváros rendes székhelye tudomány minden jelentés szól z lpszbályok átvizsgálásáról, ágánk; tudományos mozglom folytonos és nnyir fontos tényezői z egyéni és társdlmi lét pénz- és könyvtár rendbenlétéről, fiumei emlék nyilvános itt mindig. É p e n zért vándorgyűlé és jólétnek. E vándorgyűléseken keletkezett természettu tábl készüléséről és rról, hogy Blss János sek igzi helye nem is lehet főváros. z ily gyű lések czélj: érdekeltséget gerjeszteni, fogllkoz dományi társult; ezek öléből kelt földtni társu nevét viselő pálydíjr ötszáz forint gyűlvén be, e ttni figyelmet bizonyos iránybn és népszerűvé lt, mindegyik állmilg is segélyezve, mz jól dijt központi bizottság m már kitűzheti. Jelenté tenni bizonyos törekvéseket. főváros zonbn vezetett közlönye és könyvkidó vállltávl ter továbbá pályáztok eredményét. Szumrák-féle természetszerűleg központj z ily működésnek, mészettudományi ismeretek terjesztésének oly h dijr (kelevényre stb. vontkozó) nem érkezett mely ugy szólv npról npr trt. vándorgyű tlms eszközévé fejlett. E gyűlések djkság mel munk s igy dijt újr ki kell tűzni. Mgyr lések vidéki városokb vlók, hol szoktln lett élte ifjú éveit z rcheologii és történelmi honi ásványvizek leírás czimű dijr (dr. Kovács ság áltl ngyobb körben és trtósbb hullámzást társult. Itt jöttek személyes érintkezésbe z nnyi Sebestyén Endre száz rnyár) három mű közül támszthtnk. irányú szkkedvelők, és kérdés-e még, hogy mi egyet jutlomr érdemesnek tláltk; ennek jel igés levelét felontván, szerzőjéül z elnök dr. Kovács vándorgyűléseink termékeny életet éltek? gyűlés tgji gynánt 462-en jelentkeztek. Mindenütt, hol vándorgyűlések megjelentek, Imre budi orvost jelenté ki. z orvosi és gyógysze Ngy részük fővárosból vló. z első összejö vetel e h ó 27-én este történt meg redout ter tettek vlmit vizsgálódás, jvsltok stb. lkjá részi műszótárr (melyre dr. Btizflvi Smu 300 meiben. I t t trtották z ismerkedési estélyt. bn rr, hogy létező állpotok jvítás, uj intéz frtot jánlott,) egy mű pályázott s bírálók zt fővárosi htóság részéről jelen voltk Ráth mények fölállitás áltl terjesztett ismeretek kö mondták ki rá, hogy h szerzője segit némely hiá főpolgármester, Gerlóczy Károly és Kd Mihály vetkezményekép jólét, kultúr emelkedjék. nyán, pálydíj mint tiszteletdíj dndó ki neki. : mgyr orvosok és természet vizsgálók ngygyűlése.

6 564 hzi orvostudomány fejlődése pálykérdésre ( dr. Poór Imre-féle száz rnyr) egy mű érkezett, mely zoubn kérdést csk Mári Terézi koráig tárgylj s igy pályádi újr kitűzendő. Dr. Sy M. titkár felolvst dr. Siklósy Ká roly levelét, melyben ngygyűlést jövő évre Koritniczár bivj meg. Erről ngy válszt m á n y fog tenni jvsltot zárülésen. z elnök ezután megnevezte szkférfikt, kik szkosztályok lkítását fogják vezetni. Végül megbivt tgokt m kiállítás megte kintésére, mely z orvosi tudománynyl kpcso ltbn álló nygokból, szerekből stb. rendez tetett. Ezzel megnyitó ngygyűlés véget ért. belvárosi főreáliskol termében rendez ték be z orvosi szkkiállítást, mely nálunk első ilynemű gyűjtemény s dr. Rózsi/ József fár dozott, bogy minél változtosb legyen. Öt ter met és egy p á r folyosót töltenek meg z ásvány vizek, gyógyszeri tárgyk, mindenféle készítmé nyek, állt-, növény- s ásványvilági tárgyk, könyvek, térképek, mesterséges fogsorok, sérv kötők, gzdg cbininkéreg-gyüjtemények, opti ki, vegyészeti műszerek. Egyes tnintézetek, kereskedések s mgánosk állították ki. kiállí tást ingyen lebet megtekinteni. Dr. Kovács elnök rövid bevezető szvkkl nyitott meg kiállítást s dr. Rózsy m u t t t be gyűlés tgjink. Délután 3 órkor «Hungári»-bn gyűl tek össze gyűlés tgji közebédre. fedett ud vrbn volt fölterítve. z első felköszöntőt dr. Kovács József elnök mondt királyr, ki rálynér és trónörökösre. ztán Ráth Károly éltette gyűlés elnökét, dr. Kovácsot; dr. Ptrubány természettudósok veteránját dr. Jedlik Ányost, s t b. F é l h t r volt, mikor derült l kom, melyet Eácz Pli zenekr is fűszerezett, véget ért. Többen elmentek «nemzeti körbe», mely nyitv áll tgok számár. Mások kiránduláso kt tettek. Este részint nemzeti színházb mentek, h o l «Hugonották» operát dták, r é szint Budár, dr. Vskovics vizgyógyintézetébe, mely e n p o n trtott meg fennállásánk 25-ik évfordulóját, tánczviglomml és lkomávl. ug. 29-én szkosztályok megkezdték ülé seiket. négy szorosn vett szkosztály z üllőiuti egyetemi pvillonokbn, többi pedig köz ponti egyetemi épület termeiben. szkülésekre több mint negyven értekezés vn bejelentve, még pedig z orvosi szkosztályok közül belgyó gyásztibn 19, sebészi, nőgyógyászi és szernészi osztálybn 11, z állt- és élettnibn 3, stb. természettudományi szkosztályokbn nyolcz értekezés vn bejelentve. ngygyűlés t r t m ltt dr. Kurtz Gusztáv szerkesztése mellett Npi Közlöny» is jelenik meg, mely tgokt mindenről értesiti, mit tudniok szükséges. Dávid Ferencz emlékünnepe. z erdélyrészi unitáriusok ug. 24-én Székely-Kereszturott ngy jelentőségű ünnepet ül tek, emlékezetére nnk férfiúnk, ki XVI-ik százdbn lezjlott vllásos forrdlomnk egyik kimgsló lkj vl s mint hit- és gondolt szbdság bjnok s mrtyrj, méltó rr, hogy még késő emberöltők is tisztelettel vegyék jkikr nevét, mely bemohosult sírhnt lól százdok folytán is kitör s eget kér. Dávid Ferencz z erdélyi unitárizmus tuljdonképeni meglpítój s első püspöke, ki hitéhez vló állhttos rgszkodásáért 1578-bn élethosszig ln rbságr lőn ítélve s dévi vár sötét börtö nében 1579 nov. 15-én hunyt el. Erdélyrészi hitsorsosi között már évekkel ezelőtt megindult mozglom mrtyrhlál három százdos emlékének méltó megünneplé sére. Ferencz József, z unitáriusok ifjú s jeles püspöke, még mint kolozsvári lelkész, indítványt tőn egy Dávid Ferencz lpítvány létrehozásár s z eszme, még z unitárius feleknek körén kivül is, élénk visszhngr tlálv, z dományok gyűjtése oly buzgón indult folymtb, hogy z indítványozó áltl kitűzött 10,000 írtnál z ü n nepély npjáig néhány száz írttl még több gyűlt be, m i n t á z unitárius felekezet áldoztkészségének ékesen szóló bizonyság. z előkészület jelenté keny mozzntául jelezhető Buzogány Áron mi VSÁBNPI ÚJSÁG. niszteri titkár kezdeményezése nyomán, ngy reformátor életrjzánk megirás is, mely fel dtot Jkb Elek buzgó történetírónk z lk lomhoz méltón oldá meg, npokbn közrebo csátott müvében történeti hűség megrgdó vo násivl muttván föl ngy reformátor életének s munkásságánk képét s nnk hátteréül hzi reformáczió főbb eseményeinek rjzát is. Dávid Fe rencz emlékezetére e szerint z utókor meghozt nygi s szellemi áldoztát s z oltárt, melyre zo kt letette, késő nemzedék hálás s kegyeletes érzelmeinek fénye rgyogt be. z emlék-ünne pélyen egybegyűlt díszes közönség, melynek so ribn z ngol unitáriusok is Gordon és Chlmers küldöttjeik áltl képviselve voltk, egy nemes trtozás kötelességét rótt le s e fölemelő tudtbn, bizonynyl, mélyen szivébe zárt z ott elhngzott ünnepi ód eme bátorító vég szvit : v Ne féljetek! Előre bátrn! Őrlelke vn, bizony velünk, S bol együtt leszünk, ketten, hárinn : Megszenteli búnk, küzdelmünk S te otr, rom-sir: ős Dév vár, Vesd el komoly gyász fátyolod, S lángszókkl ird sziklád flár, 0 nincsen i t t... feltámdott!" z ünnepély folymáról följegyezzük kö vetkező részleteket: zsintr utzók e hó 23-án tlálkoztk Héjs flván, honnn 77 kocsiból álló menetben vonultk Székely-Kereszturr. Ezekkel mentek, négyes fog tokon : Ferencz József püspök, Dániel Gábor főgondnok, Gordon és Chlmers ngol unitárius küldöttek s hódmezővásárhelyi unitáriusok négy küldötte. Ujszékelen, mint megye szélső községében és első unitárius hitközségében, didlkpuvl fogdták őket. Üdvözlő beszédet Rfi Domokos unitárius lel kész mondott, három fehérbe öltözött leányk pedig koszorút nyújtott át püspöknek, főgondnoknk és z ngol vendégeknek. menetet innét székely bndérium is kisérte feldíszített Kereszturr, hol z egyházközség nevében Kozm Ferencz állmi képezdei igzgtó mgyr, Benczédi Gergely tnár pedig ngol nyelven üdvözölte vendégeket, kik ismét ko szorúkt kptk. Este kivilágítás volt s százteritékes közvcsor, mely kedélyes hngultbn, zeneszó mel let folyt. vcsorán Dániel Gábor fógondnok kö szöntötte fel z ngolokt, mire Gordon mgyr nyelven válszolt, szűnni nem kró éljenzés és tps között. zsint ug. 24-én kezdődött imávl, melyet Kis Mihály árkosi esperes mondott. Erre z ngol hitrokonok bevezettetvén, előterjesztették mguk kl hozott és tekercsekbe göngyölt üdvözlő irtokt, melyeket z ír, skót, ngol és meriki unitáriusok küldtek. merikából egy megbizott: Heyvood is elindult, de megkésett és Svájczból jelentette, hogy nem vehet részt z ünnepélyen. Ezután hivtlos előterjesztések történtek. Kelemen Benő, z unitá riusok áldoztkész veteránj, 5000 frtos lpítványt tett, Dávid Ferencz lpr ujolg 250 frtot dott, száz forintot tűzött ki egy kézikönyv megírásár, s 50 frtot jándékozott jelen ünnepélyre irt pály nyertes ód szerzőjének Murányi F. Sándornk. Gyűlés után templomb vonultk, hol Ferencz Jó zsef püspök trtott ngyhtású beszédet, mely Dávid Ferencz emlékének volt szentelve. Péterfy Dénes kolozsvári pp és tnár egyházi beszéde is trtlms szónoklt volt és Dávid Ferencz vllási eszméit tol mácsolt. Ferencz József püspök templomb be nem fért ngy számú hívekhez még egy külön beszé det trtott. Délben ngy ebéd volt, melyen négyszá zn vettek részt; este pedig tánczviglom és sorsjá ték, mely körülbelül 500 frtot jövedelmezett, részben Dávid F. lp jvár. Irodlom és művészet. Újkori tudósok életrjzi. De Gubernti hírneves olsz tudós Dizionrio Biogrfico-j mellett, mely nek eddig megjelent füzetei már is nnyi figyelmet fordítnk mgyr irodlomr s oly jeleseinknek mint rny, Csengery, életrjzik mellett rczképeiket is közlik, ujbbn egy hsonló frnczi váll Dávid Ferencz Emlékezete. Pálydijt nyert ód. Irt Murányi F. Sándor. Szvlttott Sz.-Kereszturon 1879 ug. 24 én. 35. SZÁM xxvi. ÉVFOLYM. 35. SZÁM xxvi. ÉVFOLYM. lt is indult meg, Le svnts contemporins" czim ltt, Briche. szerkesztése mellett. Ez utóbbi zonbn nem betűrendben közli z irók életrjzit, hnem oly sorbn, mint rólok z dtokt besze reznie s összeállitni sikerül s mjd csk munk befejeztével fog kimerítő útbigzító betűrendes név- és trtlomjegyzéket dni. z eddig megjelent három füzet összesen huszonhét újkori (mind e szá zdból vló) tudós rövid, de tömött és átlábn l pos életrjzát s tudományos munkásság átnézetét trtlmzz ; közülök 18 (tehát két hrmd) szö vegbe nyomott fmetszetü kis" lkú rczképpel is. Mondni sem kell, hogy frnczi tudósok rányt ln ngy részét teszik bemuttottknk ; 27 közt egy ngol, Newmn bibornok, egy német, Heckel híres jéni állttnár, s egy mgyr, Hijnh! bibor nok, fogll helyet, többi huszonnégy frnczi; köz tük oly igzán ngy nevek mellett mint Littré, Lboulye, Clud Bernárd, kisebb jelentőségűek is, minőkkel tizével-huszávl lehetne német s más országok tudósi közt is tlálni. munk ngy 8-drét ives füzetekben jelen meg, 8 10 élet rjzzl s 5 6 képpel. Egy-egy füzet ár 50 centimé; s huszonnégy füzet tesz egy kötetet. mgyr tud. kdémi kidásábn megje lentek : Mgyr hölgyek levelei", közli Deák Frks. E kötet második kötetét képezi Mgyr leveles tár"nk, melynek első kötetében Szly Ágoston közlött négyszáz mgyr levelet z évekből. most megjelent második kötetben Deák Frks mutt be 499 levelet, melyeket 1515-től 1709-ig 16-dik és 17-dik százd legmiveltebb hölgyei irtk. Vnnk benne levelek Zrínyi Ktától, Bévy Erzsé bettől, Pxy nnától, Bkics nnától, Pálffy Kt lintól, Czobor Erzsébettől Csáky nn-frncziskától, Máriássy Johnn Ktától, Siger nnától, Forgách Máriától és többektől. levelek trtlm felölel minden nők életkörébe vágó viszonyt: szerel met, nnk boldogságát és keserveit, hitestársi, nyi örömöket és bántot stb. Tlálunk köztük komoly irtokt, melyekben nők legbölcsebb férfikhoz hsonlón dnk tnácsokt állmi és közügyekben ; háborgó szenvedély suglt sorokt, melyekben Forgách Mári kél ki csládjábn el követett bűn ellen, s Siger nnánk fiihoz inté zett mély vllásos érzettel és bensőséggel irt gyö nyörű intései mellett kicsinyes hiúságnk példáját, zt levelet, melyben Morócz Erzsébet kér szomszédsszonyától szépítőszert: ffroziát és rózsvizet. Nemcsk nyelvészeti tekintetben kiváló fontosságú gyűjtemény ez, hnem számtln értékes dtot trtlmz ugy köztörténelemre, mint csiládfejlési, mivelődési és társséleti történetünkre nézve, s buzgó gyűjtője, közrebocsátás áltl, meg érdemli z elismerést komolybb olvsmányok minden kedvelőjétől. kötet 464 lpr terjed. r 2frt. z Evkönyvek" 16-dik kötetének 4-dik és 5-dik drbj. z első zt z emlékbeszédet trtlmzz, melyet dr. Hynld Ljos bibornok olvsott föl Prltore Fülöp hires olsz növénytudósról múlt év július 16-dikán trtott kdémii közülésen; második pedig z ez évi május 15-diki, z Eötvös szobor leleplezése lklmávl trtott közülés tár gyit : gróf Lónyy Menyhért lklmi beszédét, Szász Károly ódáját, Gyuli Pál emlékbeszédét báró Kemény Zsigmond felett stb. Egy-egy drb ár 50 krjczár. z kdémii értekezések soroztából több jelent meg egyszerre, u. m, Nyelv- és széptudományik : török-ttár nép primitív kultúrájábn z égi testek", Vámbéry.-trmintól (ár 10 kr.); Bátori László és Jordánszkykodex bibli fordítás", Volf Györgytől (10 kr.); Corvin-kódexek", dr. Ábel Jenőtől (60 kr.); mordvik pogány istenei és ünnepi szertrtási", Brn Ferdinándtól (50 kr.). Történelmiek: Szly Ágoston emlékezete", Deák Frkstól (10 kr.);" Észk-nyugti utm" Bómer Flóristól (10 k r. ) ; Bél Mátyás", Hn Ljostól (40 kr.). Természettudományik:,, pinguicul lpin mint rovrevő növény, különösen tekintettel boncztni viszonyir", két tábl rjzzl, Klein Gyulától (20 kr.); z czél megkülönböztető jelei", Kerpely ntltól, rjzzl, négy táblán (30 kr.); Hébert és Munier Chlms közleményei mgyrországi ó-hrmdkori képződményekről" két tábl rjzzl. Hnt- VSÁRNjpjJSÁG. ken Miksától (20 kr.);,,fouqé munkáj Sutori I Egy SZÓ zokhoz, kiket illet, mgyr helyes vulkáni szigetről", dr. Szbó Józseftől (20 kr.) ; írás és szófüzés érdekében", irt K. Kmetty István. Emlékbeszéd néhi dr. Kovács-Sebestyén Endre Kidj Mikecz József. tiszt jövedelem mgyr fölött", dr. Bózsy Józseftől (10 kr.). Mthemtikik: Hullócsillgok megfigyelése irói segélyegylet lpjár forditttik. r 10 kr. mgyr koron területén 1878-bn. IV. Rész." Kon Ily czim ltt jelent meg egy félivnyi röpirtk. Tr koly Miklóstól (10 kr.); np felületének meg figyelése 1878-bn z ó-gylli csillgdán", ugyn tlmánk lényege, hogy kormány és z kdémi ttól (10 kr.). ^F tűzzenek ki pálydijt helyesírás és szófüzés legjobb Nemzetgzdsági Szemle" hrmdik évfoly rendszerére. mi helyesírást illeti, zt z kdé mánk második füzete. z kdémi nemzetgzd mi pályázt nélkül is kidolgozt. szófüzésre (synsági és sttisztiki bizottságánk meghgyásából txis, szórend) épen most vn függőben levő pályá szerkeszti György Endre. jeles szkközlöny leg zt z kdémiánál. szerző tehát fölöslegest újbb füzete következő ngyobb czikkeket trtl sürget. Uj zenemű. Táborszky és Prschnál ngelik" mzz : Vsúti részvénytársultink és z uj keres kedelmi törvény", Vrró Pétertől; gzdsági czimü polk-mzurk jelent meg Philipp Ferencztől; ár 50 kr., s tiszt jövedelmet z árvízkáro válság és kibontkozás útj", dr. Mudrony Somá sultk jvár fordítják. tól ; kisbirtokosok országos földhitelintézete", Bujnovics Sándortól; Mrhtenyésztési érdekeink", nemzeti színház zenekr két ízben is bemu gróf Bethlen ndrástól; budpest-zimonyi vsút" ttt Mssenet-Szbdy-féle hősi indulót. Először Thly Emiltől, Gróf Benyovszky Móricz és m még mrgit-szigeti ünnepély előtt, másodszor pe gyr tengerprti kereskedelem első kezdetei", dr. Thllóczy Ljos érdekes tnulmány. Több vegyes dig e hó 22-én, frnczi vendégek óhjtásár. közlemény és z uj könyvek jegyzéke fejezik be fü nemzeti színház kitűnő zenekr ngy htássl zetet. Nemzetgzdsági Szemle" előfizetési ár játszt mind két ízben sokt emlegetett indulót. z évenkint megjelenő négy füzetre 5 forint; egyes z operánál Gssi Ferencz tenorist folyttj vendégszereplését, s e hó 28-án is ő énekelte Hufüzet ár 1 frt 60 kr. gonották"-bn Boul szerepét; közönség, melynek igner Nemzeti Könyvtárából ismét három fü jelentékeny részét z orvosok és természetvizsgálók zet jelent meg. Folyttások. 32. füzet Kármán Jó gyűlésének tgji képezték, sokszor megtpsolt zsef Írásink végét s levelesei kezdetét hozz. Ezek széphngu és Ízléssel játszó énekest. z operánk uj közt gróf Mrkovicsné előbb brátságos, mjd sze szerződött tgj is vn, Fektér Ferencz, ki egy idő relmes leveleit olvssuk, melyek némelyek sze ben vidék kedvelt tenoristáj volt, de z utóbbi rint Fnni leveleinek nygul szolgáltk. időkben mint briton énekes működött, s nemzeti 33. f. Vitkovics munkáit folyttj, leveleivel. színházhoz is britonistánk szerződtették. E hó 34. f. Zrínyi szigeti veszedelmét fejezi be XI XV. 26-án lépett föl.mint szerződött tg Piccolino" énekekkel. Egy-egy füzet ár 30 kr. operábn, s közönség kedvezőleg fogdt. Xádyné Jóki Mór ismét uj regényen dolgozik. Czime sszony, ki hosszs ideig betegeskedett, énekelte Piclesz kik kétszer hlnk meg". regény meséje z colinot, mely egyik szeretetreméltó szerepe. utóbbi időkből vn merítve, szintere felső várme drámánk héten vendége volt: Szkáll ntl, ki gyék, továbbá Pozsony és Szeged város. mű öt Moliére,,Trtuffe"-jének czimszerepében muttt be kötetre vn tervezve. mgát, s tett bizonyságot törekvő tehetségéről, de miben még sok modorosság, nehézkesség, s hiány Erdélyi Figyelő'" szépirodlmi hetilp, Ke zik z ábrázolás színgzdgság. mény Zsigmond-társság közlönye. Ily czim ltt indit uj lpot dr. Tolny Ljos jeles költőnk, Kisfludy-társság tgj s mrosvásárhelyi Kemény Zsigmond-társság titkár. lp minden vsárnp egy ivén, ngy negyedrét lkbn s borítékkl je len meg. Előfizetési ár egész évre 8 frt, félévre 4, negyedre 2 frt. muttványszám, mely hozzánk is beküldetett, olyn mint muttványszámok ren desen, egy-két jó név mellett néhány kezdetleges dolgozt. számot b. por Károly Kemény Zs.társság elnöke néhány, kissé gyrló irályu sorrl, szerkesztő pedig meleg hngú tájékozássl vezeti be. Debreczeni Márton Kiovi cstájáról ngyobb szbású esthetiki tnulmány kezdődik; Indli Gyulától hosszur nyújtott eredeti vers, Hegedűs Istvántól Goethéből fordítás vn ; novell Tolni tól, sokt ígérő kezdettel. tárczábn Szilágyi Sándortól egy kis közlemény Toféusról, irodlmi szemle, színház, npi hír rovt. borítékon vidéki levelezés. Óhjtjuk, vjh válllt is hsonlók 6orsár ne jusson. Nálunk vidék még nem képes szépirodlmi közlönyt trtni fenn. z eddigi kezde mények lelki és testi sorvdásbn vesztek el vgyis irók és előfizetők hiányábn. Kívánjuk, hogy z Erdélyi Figyelőt e sorstól szerkesztő neve és K. Zs.-társság tekintélye mentse meg! ne;:, ott legtökéletesb tnrendszer és tnterv megáll pítás sem segít bjon." Nem z, hogy minél több közép iskol legyen, czél, hnem hogy mi vn: jó legyen." Óhjtndó hogy konvent, s mg ref. egyház szivére vegye komoly é higgdt szót. mgyr é erdélyorszógi pro testáns egyháznk közép és felső okttás terén dicső múltj vn ; de korlátolt nygi ereje mitt i s m már intézetei z állmikkl nem verse nyezhetnek. ki közokt- tust állmi kiváltsággá tenni nem kívánj mitől isten mentsen nnk óhjtni kell, hogy protestánsok ismét vissznyer jék tért, melyről őket hldó kor leszorított. Ez, zt hiszszük, csk fentebb kijelölt utón lehetsége zért ngy érdeklődéssel nézhetünk z előt tünk fekvő jvslt közelebbi tárgylás és további sors elé. közokttásügyi miniszternek közokttás 1877/8-dik évi állpotáról z országgyűlés elé ter jesztett (hetedik) ngy jelentése, mintegy fele terje delmére ö88zevonv ( mi csk előnyére szolgál) németül i megjelent Schwicker tnár áltl átdoldozv. E könyvben, melyből külföld is tudomást vehet közmivelődési állpotunkról s e téren leg újbb időben vlóbn nem megvetendő hldásunk ról, épen 100 tömött ngy nyolczd (vgy kis ne gyed) rétü oldlt fogll el népiskolák állpot; 109-et középiskoláké; 98-t z egyetemeké átlá bn felsőbb okttásé; 12-őt szkiskoláké; 8-t jótékony (humnitási) intézeteké. közmivelődési intézeteknek külön fejezet vn zentelve, mely 24 oldlon képzőművészeti, műemléki, múzeumi stb. ügygyei imertet meg röviden. toldlékbn köz okttásügyi nevezetesb rendszbályok s kormány intézkedések vnnk közölve könyvet, osztrák szomszédinkr s átlábn külföldre vló tekin tetből közokttásügyi miniszter mg dolgozttt át németre és pedig ez előnyösen megrövidített, de zért semmi lényegest nem mellőző lkbn. Mi újság? király e hó 27-én délután Bécsből Prágáb utzott, hogy jelen legyen trónörökös áltl vezé nyelt hdigykorltoknál. Ü felsége reggel 7 órkor mgyr mérnök- és épitészegylet jövő jelent meg gykorlton, mely Prágától két mért hó elején Erdélybe kirándulást rendez és pedig földnyire folyt. Esti 7 órkor már visszutzott következő npűenddel: Szeptember 7-én indulás Bécsbe. Budpestről, 8-án egyetemes szkülés Kolozsvárott, József főherczeg néhány npr vissztért vi melyen Hieronymi Károly elődást trt techni dékről szemle-utjából fővárosb és jelen vn Rá káról és technikusokról Mgyrországon", ifj. Perczel koson folyó ngy hdgykorltoknál. Ezek végezté Mór brssó-tömösi vsút épitésé"-ről fog érte kezni és Steindl Imre Vjd-Hunyd helyreállítá vel ő fensége folyttni fogj szemleutját honvéd sár áltl készített terveket fogj bemuttni. Dél kerületekben, hol örömmel várják népszerű után indulás Brssób, mros-ujvári sóbányák útb főprncsnokot. Mennyire népszerű főherczeg hon ejtése s virágos-völgyi hegycsuszmlások megtekin védjei körében, nnk érdekes példáját írják tésével. Szeptember 9-én műszki kirándulás brssó- N.-Knizsáról, hol főprncsnokot, mikor tábor bn multozó vitézek tánczát nézte, honvédek tömösi vonlr, 10-én kirándulás Segesvár-Gyul fehérvárr. 11-én kirándulás Vjd-Hunydr és este egetverő éljenzések közt vállukr emelték, zután pedig egyik közvitéz odállott ő fensége elé s kö rdon át visszutzás Budpestre. vetkező bkverssel köszöntötte fel: Kívánom, hogy z isten éltesse Minden búbántát tőle messze vesse, z élők seregéből még most ki ne vesse, Molnár ldár Jvslt köznevelés és köz Ngy, hosszú életre z isten segélje. okttás zervezetének zbályzt" iránt, mely DebMily czifr tolll rkv z pávánk frk, reczenben nyomtott s reformátusok ugynott nnyi szerencsével, áldássl teljék meg mrk. szeptemberben összeülendő konventje elé terjesz Mily zvros árj z tengernek, tetik, bár egyelőre még csk jvslt s csk nnk hosszú prtján hány kövek hevernek, Hzánk természeti szépségei külföldön is mind hivtlos hsználtr készült, megérdemli, hogy szé nnyi vig npokt ő cs. és kir. József főherczeg éljen! ngyobb elismerésre jutnk nem csk touristák lesebb körben is figyelmet ébrezszen, mint jele külügyminiszteri válság még mindig nincs el szó- és írásbeli közleményei áltl, hnem z illusz tnférfi eszméinek szbtos kivont, z iskoli szer intézve. Gr. ndrássy Gyul e hó 26-án Gsteinb trált sjtóbn is. lig múlik el hét, hogy egyik vezet összes kérdéseiben. Jvslthoz dott rövid utzott, hol Bismrck herczeget látogtt meg, s vele másik külföldi képes újság ne hozn egy-egy m indokolásbn bátrn kimondj szerző, hogy együtt kirándulást is tett Böcksteinbe. E hó 28-án gyr tárgyú képet z lföldről, Kárpátokból stb. reformátusok közép és felső iskolái m már nem ztán visszutzott Bécsbe. Hir szerint Bismrck Legközelebb lipcsei képes újság közöl egyszerre felelnek meg korigényeknek s gyökeres reformr berezeg viszonozni fogj Bécsben látogtást. Vájjon nem kevesebb mint négy képet dobsini jégbr vn szükségök, h fennállni krnk. hol ugy e látogtás két knczellár közt fennálló személyes lngról, érdekes imertető szöveg kíséretében. mond lehet bárminő képzettségű egyénekből brátságnk tuljdonithtó-e, vgy politiki jelentő Vsárnpi Újság" 1877-ik évi 26-ik szám ugyn összeszedett 3 4 tnárrl 5 6 osztályú közép sége vn zt sokn mgyrázzák most. Gr. ndezeket képeket közölte már ugyn dr. Pellech iskolát, vgy ngyobbrészt csk bejáró órdók rássy utódját illetőleg zonbn megpdt z emle Jánosnk világhírre emelkedett brlngról Kár kl jogkdémiát trtni; hol tnárok, h szám getett kiválsztottk szám. Most egész htározot pátegylet 1877-iki évkönyve számár írott ismer szerint elegen vnnk is, de megélhetésért kényte tn emlegetik, hogy báró Hymerle, monrchiánk tetése kivontávl, mindzonáltl jól esik lát lenek erejök jvrészét egyéb keresetre fordítni; rómi követe lesz z uj külügyminiszter. Kálly Béni, nunk, hogy egy oly tekintélyes és elterjedt lp is, h lklmuk kd, kénytelenek más, jobb állomásr kelet-rumélii nemzetközi bizottság tgj pedig, ki mind Leipziger Illustrirte Zeitung" tudomást menekülni: hol közép iskol lsóbb osztályibn pár np ót Bécsben időz, külügyi állmtitkár lesz, vesz hzánk e szép természeti ritkságáról s érde is 60 80, sőt 120 gyermek vn; hol z iskolák és keleti ügyek elődój. mesnek tlálj zt képben és szövegben ismertetni tneszközökkel fölszerelve nincsenek, tnitásr király és frnczi vendégek. mrgitszi ngyszámú olvsó közönsége előtt. vló szkszerű felügyelet teljesen hiányzik, stb I geti ünnepélyt megelőző lkomán Luren<;on szép Közintézetek, egyletek. Egyház és iskol.

7 35. SZÁM xxvi. ÉVFOLYM. VSÁRNPI ÜJSÁG. > SZÁM xxvi. ÉVFOLYM. furcs. Lpot z előfizetők plebiscitumávl szerkeszteni hjózik, hogy z Egyesült-Áll mok k o r m á n y á r ó l hir ez csudbogár még eildig ismeretlen volt elöltünk. felköszöntőt m o n d o t t királyr, s fölkérte főpol Versei egyébiránt mind igen gyöngék rr, detett ellenségeskedést megczáfolj. z láírók viszg á r m e s t e r t, j u t t s s e hódolti nyiltkoztát z url ho«y bár közkívántr i s " közölhetők volnánk. szvehetik m i n d e n levonás nélkül lefizetett össze kodó t u d o m á s á r. E á t h főpolgármester miniszter K v á r. K. F. z elbeszélést megkptuk, de nem get, de előjoguk lesz későbben z láírásr. föl közölhetjük. Tessék rendelkezni kézirtról. elnöknek d t elő vendég ez óhjtását s L u r e n $ o n P. B. Románcz. Jó ízűen vn írv ; de trtlmilg n e m vett összeget frnczi b n k b n helyezik e l. főpolgármester áltl e h ó 28-án n y e r t e meg z semmi sincs benne. Leány szereti legényt, legény nem cstorn ügyének állpotáról k é t h e t e n k i n t érte szereti, leány belehl. E z így igen vékony trtlom elbe értesülést, hogy miniszterelnök tolmácsolt j ó kí sítést fognk közleni. Lesseps csk vissztérése u t á n szélő költeményre, h románcz is. vánságot ó felsége előtt, ki köszönettel fogdt. K r i t i k á n l u l. Utcz végén... Tündér ifjúsá lkítj meg társságot. Türr tábornok e h ó 29-én P r i s b utzott, s gom Szbdbn. Ne kérdjétek. nyámnk. Meren Orvosok kerestetnek Boszniáb. közös m i gés. Juhászlegény. Népdlok. sziv. Ptk prtján. csk z ősz végén fog vissztérni. tábornok, ki z Erdőben. Milyen vgy. Ábránd, egy szőke kis lány után. nisztériumnk értesítése szerint, Boszniábn utóbbi hetek l t t m i n d e n idejét z «rrognte»(z irodlmi színvonlon lul álló ily kísérletek részle kerületi htóságok székhelyein, kerületi községi or ünnepély rendezésére szentelte, m o s t Pnm-cs tes bíráltáb, hibáik kijelölésébe, szerzőik útbigzítá vosi állomások fognk fölállitttni, 900 frt évi fize sáb, ió tnácsok osztogtásáb nem bocsátkozhtunk ; t o r n ügyében megy P r i s b, hogy értekezzék L e s rr Mőnk nincs s különben is hol tehetség nem mu téssel. E z e n állomások z esetben, h zokr orvos sep-sel, m i e l ő t t ez merikáb utznék. ttkozik, csk flr hánynók borsót.) tudorok vgy z egyetemes gyógyászt t u d o r i n e m Munkácsy Mihály közelebbi npokbn Szol nok vidékére r á n d u l, több festő társságábn. Szol jelentkeznének kellő számbn, sebészekkel is betölthetők, kiknek évi fizetése 720 forint. z állomások nok vidékét á t l á b n szeretik fölkeresni festők, szerjevói országos k o r m á n y áltl fognk betöltetni, m e r t gzdg érdekes és eredeti festészeti motívu 1030-dik számú feldv. német skk-szövetség z lklmzás ideiglenes jellegű s k é t évre szól. m o k b n. M u n k á c s y sok vázltot kr készíteni Fblszkgtott vsúti sinek. Bécsből Bud legújbb feldványtornájából. i t t h o n időzése ltt s lklmsint e látogtás pestre jövő személyvont utsi e h ó 28-n hjnli b e n y o m á s i közül szolgál mjd lpul vlmelyik Sötét. órákbn borzsztó veszélynek voltk kitéve. Göd és legközelebbi festményéhez. Dunkesz közt eddig ismeretlen tettesek síneket Benczúr Gyul, m ü n c h e n i képzőművészeti fölszkgtták. D e reggeli világosságnál vontve kdémi jeles t n á r i s i t t h o n, Kssán időz, zető észrevette és megállított vontot. z utsok szülői h á z n á l. Utóbbi időkben bjor király hl n k második v o n t megérkezéséig kellett várni. mozt el sok mindenféle megbízássl. B i z l m á b n gonosztevők kikuttásár zonnl megindították részesiti jeles fitl művészt, gykrn sétál vele vizsgáltot. együtt p r k b n, s ilyenkor például h lát n k egy pávát, király megrendeli művésznél, jánlkozás. E g y, z egyetemet jeles sikerrel hogy fesse le. E z áltl vn. n n y i r igénybe véve végzett tnárjelölt elválll neveloséget, s több évre Benczúr, hogy utóbbi időkben ngyobb m ű v e t n e m is lekötné m g á t. Teljesen j á r t s g y m n á z i u m és SKKJÁTÉK. is készíthetett. Horváth Mihály síremléke kerepesi-ut melletti temetőben méltó lesz ngy történetíróhoz. z el h u n y t í r ó öcscse, m g y r kir. állmvsutk igz gtój, H u s z á r dolf szobrász áltl készítteti H o r váth Mihály mellszobrát, mely síron gránittlp ztr fog állítttni. z egész s í r h l m o t zután csinos vsrácsozttl kerítik b e. Mc-Mhon nálunk. Me-Mhon t á b o r n g y, Frncziország volt elnöke, e h ó 17-én csládjávl együtt Bécsbe érkezett, s o n n n m á r m á s n p el utzott Felső-Mgyrországb, trencsén-tepliczi fürdőbe. spnyol király házsság. lfonz király e hó 22-én tlálkozott rcchonbn kiválsztott jegyesé vel Krisztin főherczegnővel. királyt ez ú t r Tetn n herczeg külügyminiszter és Sesto herczeg kisér ték. lfonz király megérkezés u t á n zonnl láto gtást t e t t Bellegrde-villábn, h o l főherczegnő vn szállv m o s t o h nyjávl, Erzsébet főherczegnő vel. látogtás esti 7 órától fél tizig t r t o t t. Uzsonn volt, ztán kikocsiztk. Beggelire ismét Bellegrdevilláb m e n t. reggeli u t á n király két főher czegnővel egyedül m r d t kertben. Este ismét lá togtást t e t t. Erzsébet főherczegnő királynk ján dékozt Krisztin főherczegnő gyöngyökkel kirkott rczképét. bizlms jellegű beszélgetésekből n e m j u t o t t nyilvánosságr semmi, d e n n y i t u d v vn, hogy z egybekelést n e m kdályozz többé s e m m i, s n o v e m b e r h v á b n meg fog t ö r t é n n i. Kincsem- ujbb didl. Blskovícs E r n ő világhírű pripáj u g. 25-én mjn-frnkfurti gyepen győzedelmeskedett. hesseni dijt n y e r t e meg. Ellenfelei voltk hg. Hohenlohe-istálló egyik legkitűnőbb lov Blue-Bock és g r. H e n c k e l L i t t l e Digby"-je. Mgyr kormányzó Örményországbn. ngol l pok hirei szerint, p o r t m g y r szármzású Sknder béget nevezte ki Örményország k t o n i kor mányzójává. Sknder bég n e m r é g b b n gynú bn, hogy összeesküvést szít szultán ellen, befog tott, de m i n t látszik, nemcsk n e m bizonyult r á semmi, h n e m legteljesb bizlmt is m e g n y e r t e. Sknder bég n e m m á s, m i n t B ó m e r ndrás, kinek rczképét l p u n k is közölte. p n m i c s t o r n ügye sok kdályb ütkö zik, nevezetesen z Egyesült-Állmok k o r m á n y n e m szívesen nézi, hogy európik krják létesíteni. Ijesseps e npokbn körlevelet bocsátott ki, t u d t v, hogy 800,000 részvényt s e m irták lá m i n d. c s t o r n kiépítésének ellenségei túlozzák z építés költségeit, s jövedelmét kevésre szbják. Lesseps z o n b n m e g v n győződve, hogy sikerülni fog Pnm-szoros átmetszése. zért Coureux m é r n ö k helyszínére megy és t n u l m á n y o z n i fogj tervet. J e l e n t i továbbá Lesseps, hogy ő m g is merikáb és reáltnod vlmennyi t n t á r g y á b n, s frnczi nyelv és zongorázás elemeiben is képes okttást dni. Bővebb értesítést nyerhetni Budpesten, V I I I. ker. Stáczió utcz 1-ső sz.. n. em. 22 jtó, hov levél áltl t ö r t é n ő megkeresések is intézendők T nárjelölt" czim ltt. Két iskolás fiu. gymnsiumi vgy reáliskoli, teljes ellátást n y e r h e t egy budpesti csládnál, h o l t n u l m á n y i k b n is gondos vezetőre t l á l h t n k. Bővebb felvilágosítást n y e r h e t n i e lpok szerkesz tőségében. VSÁRNPI ÚJSÁG. Igy htszor hsbzott petit sor, rágj nnk helye.gyizert igttimuil 16 krjmir; tobb.zori igttásnil 10 kxjczr. liéljegdij külön minden ikttás után 30 kr. HIRDETÉSEK.!!Mjdnem ingyen!! oemrég megbukott n»ky ngol brifni ezűst-gv&r csödiömeggondnokságától &ÍOn megbízást nyertük, hogy vlm nnyi nálunk letétben levő britiini-ezü>áukit szállítás munk bérnek negyed részbeni csekély kárpótlás mellett, elárusítsuk z összeg beküldése trgy utinvét mellett i, csk 6 forint 75 kr. r n, mint sz iitád di ért ngliától Bécs g és mun kbérnek egy csekély részeért, kpj mindenki kö étkező ket, vlódi érték negyed részén tehát mjdnem ingyen és pedig: 6 db. kitünö jó sztli k é s, britnni-ezüstnyéllel, vlódi ntol ezüst-czél pengével. ^< g 6 legfinombb vill, britnni-ezüst, egy di rbból. 6 nehéz britnni-ezüst evőknál 6, britnni ezüst kávésknál, legjobb min ég. 1 tömör britnni-ezüst t e j s z e d ö. 1 nehéz britnni-ezüst l e v e s s z e d ö. 6 britnni-ezüst k é s n y u g t t ó. 6 ngol Victori-csésze, legfinombbn vésözve. 2 htásos britnni ezüst sztli gyertytrtó. 40 BT-Vlmennyi 40 tárgy legfiuombb britnni-ezüstböl vn készítve, mely z egyetlen, világon létező fémek között, mely örökké fehéren mrd, s vlódi ezüsttől húsz évi hs :nált után sem külöonbözteihstö míg, miért k e z e s s é g i s válll ttik Czim és egyedüli megrendelési hely cs. k. osztrák-mgyr tr tományok részére: m Főrktár z elsft ngol britnni-eziist-gyárnk BLTJ é s K. N N, B é c s, I. E l i s b e t l i s t r s s e, N r. 6. ipilepsie (nehézkér) levél utján gyégtít. tátik dr. K i l l i s e 1 különleges ofvns áltl Dre d t bn. (NemtdK Legngyobb tpsztlás, mi. lután eddig több mint 11,000 eset lett gyógykezelve. Frnklin-Társult mgyr irodlmi intézet kidá sábn Budpesten ( IV. egyetem-utez 4. sz.) megjelent és minden könyvárusnál kphtó: ttenlvzk.1 IHil^.. nők hivtás Fűzve 1 frt 20 kr FRNKLIN-TÁRSULT mrr irodlmi intését kidásábn (Budpest, egyeiem-otcz4-iirsxám nieíieledt és minden Mnírárnsnál toltó Világos." házi nevelés. P é l d á k b n elődv Világos indul s hrmdik lépésre mttot mond. z sz. f e l d v á n y megfejtése. Hlálozások. Berger szülők, nevelők s kilósén községi néptöyytárk számár. Irt Zámolyi Vrg Mihály. J.-től. Megfejtés. lmási báró BUDICS JŐZSEF, m g y r tud. k Világos. Sitit. démi tiszteleti tgj, Bács-Bodrogmegyének h r 1. Vh4.18 B b 8 d 8 : () 2. K e l d2 t. s z. mincz éven á t ö t izben főispánj, s összesen ötven 3. Hd6 bő mtt. évig tisztviselője, ugyné megyének diki országgyűlési követe, m e g h l t 88-ik évében B.-lmá1 Vh8 e5 : (b) son. t u d o m á n y o k é r t, irodlomért és művészetekért Kd4 cö 2. Bc2 42 f sokt áldozó derék hzfi szállt b e n n e sirb. Bács3. Vd8 c7 mtt. megyében, h o l ngy birtoki vnnk, m i n t főtiszt b. viselő és dúsgzdg ember egyránt sok j ó t cseleke Hd7 eő : 1 dó e4: dett. E százd első évtizedeiben sok irodlmi m ű 2- Be2 e4f 3. Hd6 bő mtt. megjelenését segitette elő, s m g is dott ki egy kö t e t k ö l t e m é n y t K o s z o r ú " czim ltt. tud. kdé H e l y e s e n f e j t e t t é k m e g : Veszprémben Fülöp m i á n k szintén egyik áldoztkész pártfogój volt, s József. Gelsén Glesinger Zsigmond. Sárosptkon Gérecz Károly. Ngy-Dobronybn Németh Péter. Kolozs 1873-bn válsztott meg tiszteleti t g j á n k ; bu várit Csipkés Árpád. Budpesten K. J. és F. H. Igli dpesti egyetem pedig n e m r é g bölcsészettudori Swetozár. kolozsvári skk kör. pesti skk-kör. ötven éves j u b i l e u m lklmából díszoklevéllel tisztelte meg. z öreg Budics nemzeti színháznk is törzslátogtój volt, állndón páholyt t r t o t t, s HETI-NJLPTR. X-LQ. hó. h fővárosbn időzött, lig m ú l t este, hogy z elő Görög.Orosz Izrelit Ktholikus és protestáns Npi dásokt végig n e nézte voln. F i b. Budics József országgyűlési képviselő. Temetése e h ó 23-án leg 31 V E 18 őrngy. ün. E12 Pulin Endre 12 Rebek 13 ngyobb részvét közt m e n t végbe Bács-lmáson.!20 Smu llejegyed pát JEgyed 14 István, Ki. Efrim, Zeno 21 Tádé E l h u n y t k m é g közelebbi npok l t t : PETRÓ15 imnsvét lbertimnsvét Szén. 22 gthon CZY FERENCZ, iki honvéd, hires lovs, s 23 Lupus Frk. 16 Rozáli Rozáli szűz n e m z e t i lovrd lovászmestere és lovgló tnítój, 17Gor.el. 24 Eutich Victorin, Gyözö Erős 58 éves korábn. FRKS JÁNOS, kiliti u r d l m i Vid Mgnus 125 Titus Bért. 18S.SÍJ. izcbriás t i s z t t r t ó, 72 éves k o r á b n. P É C H T KÁLMÁN, U j Hold változási. # Újhold 16-án 7 ór 13 perczk. regg. fehértó város főbíráj, 54 éves korábn. STEPÁN JÖZSEF, sátorlj-ujhelyi tekintélyes polgár és ügy véd 6 0 éves k o r á b n. DNILOVICS P Á L, d r. DniTrtlom. lovics P á l egri főorvos édes tyj, 8 4 éves korábn SíÖveg : II Ljos vspánczélj. virágok. Költemény. Egerben. Reviczky Gyulától. Vsúti történetek. II. pénzes tuszo. KOLLER ILLESNÉ, szül. J á g e r Teréz, Debreczen Irt Csiky Gergely. K] miniszterek usztriábn. bruszszeli jótékonysági ünnepélyről. Brüsszelből. Emiékezes z város előkelő társsköreinek egyik tisztelt tgj, 8 2 Obrenovicsokrol. (Vége.) Bégum ötszáz milliój. Verne éves korábn. CSTHÓ FERENCZNÉ, szül. Szikszy J e n e t t e, 3 3 éves korábn Ngyvárdon. Ozv. Gyul regénye. (Folyt.) Egyveleg. Frnczi vendegeink. történelmi társult ngygyűlése Mros-Vásrhelyen. H E S Z JÁNOSNÉ, szül. Benz n n 81 éves korábn mgyr orvosok és természetvizsgálók ngygyűlése. U" S z o l n o k o n. EHMNN FERENCZNÉ, szül. K o b r y T e Ferencz emlékünnepe. Irodlom és művészet. KözmtezeteK, rézi Székesfehérváron. SZIBENLISZT GIZELL, n é egyletek. Egyház és iskoh. Szerkesztői mondnivló. h i Szibenliszt ntl pestvárosi számvizsgáló 18 éves Skkjáték. Heti nptár..,v l e á n y, B u d p e s t e n. SCHIFTER BŐZ, Schifter F e Képek: H. Ljos király vspánczélj. z nj osztr rencz miniszterelnökségi irodtiszt 17 éves l e á n y. minisztérium tgji: Gróf Flkenhyn Gyul, fóldmive esi mi niszter. Báró Korb-Weidenheim, kereskedelmi miniszter. Ur.rr zsák ljos, tárcz nélküli miniszter. Dr. Stremyr Kroly, igz ságügy- és kultuszminiszter. Szeged és Frmeries jvr rendezett ünnepély brü-szeli prkbn. Plce royle s flndrii grófok plotáj Brüsszelben. Doktor Ptzek. > > r d. Cs.. Verse nem közölhető ugyn, mert árrá." Portels J. F. képe, melyet brüsszeli szegedi segeij még gykorltlnság nyomit viseli mgán ; de egy lp jvár jánlott. Frnczi vendé.eink : Lurroeonjtops. bizttó szót jövőre megérdemel, egyszerű lktáért, őszinte dl-hngjáért. Felelős szerkesztő : N g y M i k l ó s. jr t. Önt lpunk több előfizetője és buzgó pár (L. Egyetem-tér 6. sz.) tolój kérte föl, hogy írn Vsárnpi Újságb? Ez is. T E S T I P O L S. Á r fűzve 1 f r t 5 0 k r. T r t l m : Tájékozásul. gyermek és helyzete, népek ngy csldjábn. z áldott állpot. szülői ház szentcsrnok. számkivetés völgye. szülő és szülöttje. báb. kom. gyermek nevet kp. E g y l p természet ngy könyvéből- z nyi emlők. szopttó djk uj szülött mesterség és táplálás. szárz djk. z uj szülött ápolás. sirás. lk hely. z emberi tett. test fejlődése. Hibás testlkt. gyermek járni tnul. himlőoltás. tisztság. körmök. [ székürités. hj. fogk. külérzékek. látó érzéke. szgló érzéke. z izérzék. tpintás. Ne kényeztessük gyermeket. test edzése. Ví gyük gyermeket szbd levegőre. fürdés. játék. tornászt. ruházt. táplálék. z itl. Tej. Viz, Kávé. The. Bor. Sör. Pálink. z lvás. Hálószob. z ágy. gyi ruh. nemi tévedés. beteg szob. rvtl. I Szerkesztői mondnivló. Frnklin-Társult Vörösmrty életrjz. Irt Gyógyászti művek. B l s s János. Gykorlti sebészet. Kidj Kovács \ Seb. Endre. Fűzve 1 frt 40 kr Báron Jónás. sebészi kór- és gyógytn lpvo nli. Fűzve 2 frt 40 kr. DiiinbergerEmil.Oyógyásztivény-ísebkönyvnőés gyermekbetegségekre. Ford. íd. Purjesz l. Második grmmsulyrendsxer szerint átdol gozott kidás. Fűzve 1 frt. Diiinberger Emil. Gyógyászti vény - zsebkönyv. bel- és kül-betegségekre, vlmint szem-, fül-, és börbjokr nézve ; bécsi is kol szerint. Mgyrr fordított id. Purjesz Zsigmond. Második grmm-sulyrendszer szerint átdolgozott kidás. Fűzve 1 frt 60 kr. Legfinombb glycerin-szppn tflveeriu és illtos növényekből, knuuöe tisitiij, élénkíti bőrt, átlábn finom pipereszppn minden ki.ánt előnyeivel bir. r35 kr. Párisi hölgy-por (teitntk Pondre de rá) bőrnek leggyöngédebb fehér szint dj, és árttlnság mellet; mégis bőrt simán és szárzon trtj. Hölgyeknél, ugy férfiknál is, borotválás u án, ngy kedveltségnek örvend. Egy doboz ár 50 kr., tolll 1 frt. Kézmosó-por mndulzppn és RpermcetbÖl készítve, legárttlnbb rc- és kézbftrtm/titó pzer. K(?v doboz 50 kr. merifoi kütsnk-tynkszemíyürfllí és esseti. 60 kr. F ő r k t á r : T Ö K Ö K J Ó Z S E F gyógyszerésznél, Budpesten, király-utcz 12. szám FRNfl IN TUrKIII T ' inllnliihnuuli,,, m gy irod <st et kid i!bi> Bndii Mt w t m F r o m m h o i d Crl. Electrolysis und Electroktlysif vom physiklischen und medieinischen Gesichtspunkt skizzirt. Crtonirt 2 fl. ' " ( P > tez») e^eust i, kmti Flusi Könyvtár. H e k e J. H. Dr. SZÜlcSZet lpvonli. Koró dái gykornokok és fitl orvosok számár. Mgyrr főid. id. Purjesz Zsigmond. Kötve 2 frt 80 kr. Korrjzok bonczleletekkel gyermekgyógyászt köréből. Közlik Koller Gyul és SchiiiiedtQcy. Előszóvl Blss Jánostól. Fűzve 1 frt. Egy-egy k ö t e t f ű z v e 5 0 kr. 1. Mgyr méhészkönyv, vgyis útmuttás sikeres méíitenyésztésre. tekintettel különböző tenyésztési módokr. Irt dr. Frks M. 2 Ügyes Mri, kis konyhkertészné, vgyis lpos okttás zöldségtermesztésben, Metzger müve után ngyritá István bácsi. K o v á c s József tnár Sebészi koródáj budpesti k. mgy. egyetemen 1871/2, 1872/3 és 1873/4 tnévben. Közlik ntl Géz tr. és Réczey Imre tr. 44 fmetszetü ábrávl. Fűzve 2 frt 80 kr 3. Tkrmácy-növények Ismertetése és tenyésztése, rét- Die ChirurgiSCbe Klinik des Professors Joseph K o v á c s n der kön. ungr. Universitát zu Budpest in den Jhren , und von Dr. Geyz ntl und Dr. Emerich Réczey 2 frt 50 kr. olj-mgú, fonlbeli-, festő- és egyéb gyárknk vló végre közhsznú fűszeres növények miképeni ter mesztejéről szóló kézikönyv. Irt Reischer Endre. 6. Juhtenyésztés és gypjuismeret, juhbetegégek is meretével és gyógyitsmódjávl. Irt Reischer Endr mivelési és tkrmányozási nptárrl és számos fmctszvénynyel felvilágosítv. Irt dr. Frks liliály. i- Kereskedelmi, növények művelése. Nevezetesen z i 6. Gykorlti és elméleti sertéstenyésztés. mgyr, Knuzo. gykorlti orvostn kézikönyve. Kidol gozt Szbdföldi Mihály. Fűzve 4 fit. P u r j e s z Zsigm. kórisme megállpításár szük séges vizsgálti módszerek. Fzv. 1 frt 20 kr. gzd-közönség hsználtár. Sját tpsztlt nyomán irt Dely Mátyás, sz. k. Debreczen város, álltorvos stb. Második kidás. 7. pró mjorság vgyis: bromfltenyésztés foglltj. Honi és külföldi tekintélyek nyomán sját tpszt lásivl bővítve. Irt dr. Frks Mihály. Számos f metszetekkel. 8. bogyár-gyflmölcs tenyésítése. Irt Frks Mihály. különös kór- és gyógytn kézikönyve. Or vostnhllgtók és gykorló orvosok iigé gényeihez mérve. Kötve! frt. Rund Bemát Dr. Orvosi Jegyzőkönyvek boncz és látleletek figyelemmel legújbb orvos rendőri és orvpstörvénvszéki eljárási módr 50 kr S i g m u n d Károly. Vényminták. Fordított Kövér Gábor. Fűzve 50 kr. S t e i n e r János. Gyermekgyógyászt. Orvosnöven dékek és orvosok szmár. második jví tott és bővített kidás után mgyrr ford. Schulhof J k b. szerző áltl jogosított kidás. Fűzve 4 frt. s t o c k i n g e r Tmás. Útmuttás sebészi műszerek elemzésére s bíráltár. 23 táblávl. Fv. 3 ft. S z e r e m i e y Mihály. Vénymint-Tár mgyr gyógy szerkönyvhez. Phrmkologii lpon. Vá szonb kötve 2 frt 60 kr. Wnndt Vilmos. z ember élettnánk kézikönyve. Második kid. Mgyrr ford. Török urél. 56 szövegbe ikttott fmetszv. Fűzve 6 frt. Zeissi Ármin. z lkti bnjsenyv tnkönyve, or vosok és orvostnhllgtók számár. Ford. Purjesz Zsigmond Fűzve 4 frt. k i d á s. Vörösmrty rczképével. r fűzve 2 frt. E munkát m. t. kdémi 1868-bn Mrczibányijutlomml koszorúzt. jelentés igy szól: z évkörre szóló Mrezibányi 50 rny mellékjutlom Gyuli Pál V ö r ö s m r t y é l e t r j z ez. munkájánk ítéltetett od, mint mely megszerezhető dtok legitéletesebb és szorglms felhsználásávl nyomról-nyomr kiséri ngy költőnk fejlődését mgán és országos viszonyok közt, s ezzel mivelödésnek ngyon sikerült prgmtiki rjzát állítj z olvsó elé; költő htását nemcsk áltlábn mgyr irodlomr és különösen mgyr költészetre, hnem _ társdlomr is indokolj és jellemzi; irodlmi tör ténetünk egy kiváló korszkát mesterileg ecseteli; mely munk tehát érintett jelességet áltl, z életrjzi munkák közt szinte első helyet fogll irodlmunkbn. Glycerin-Créme nnk fitlsági frisseségét trják fönn. folyékony glycerin-crétne eltér s eddig közönségesen hsznált glycerin-illtszerektöl, melyek glyeerin-en kívül semminemű htályos részeket uem tártul msuk. Egy dveg ár 1 frt '20 kr. GYULI PÁL. j v í t o t t Kidó-hiTthmk Mimin hinm menyekei elfmnd Iltctbtn : Hl te tlein ét Vogler WllfisohKsne Kr. 10, Mosse R. Beilerettte Kr. I Oppelik. WoUteUe Kr. 22. legjobb bőr- és reztisrtitó-szer. mgyr irodlmi intézet kidásábn Budpesten ( I V. ker. Több év ót htályos szernek bizonyult szeplő, npsütés, folt, bőr egyetem-utnz 4-ik szám) megjelent és minden könyvárusnál bj él kelések ellen. Kz egy ii;en sikerült egyesítése legárttlnbb zerekn.'k, melyek bőrt nemesik simábbá és finom.bbá teszik, hnem kphtó s W i t t m n L. is rövid kézikönyve tekintettel " izi viszonyokr. Kötve 1 ft 50. M á s o d i k dinnyetenyésztr s foglltj és legjelesebb honi és' külföldi csemegefjok ismertetése. Irt dr. Frkt M. földbirtokos. Eredeti ábrákkl. 10. szrvsmrh-tenyésztés. Irt Kégly S. U. Eperf- és selyemhernyó-tenyésztés, irt Áron Ed. 12. Szrvsmrh hszonvétele. Irt Kégly S. 13. SZÓlfimiveléS kátéj. Irt dr. Perlky M. 11. Borászti vgyis pinczegzdászti káté. Irt dr. Per lky Mihály liként emelhetjflk gzdságunk jövedelmét föld mivelő nép szmár. Irt Réti. í l'j.lépszern és gzdság minden ágir vontkozói mezei gzd nptár, z urdlmk tisztjei számár. Egy, mrhvészt távozttó és elűző rövid jegyzettel. Ring dorján áltl összeállítv. [17. tengeri nyulk tenyésztése, Közli Grubiczy 6éz\ Előszóvl ellátt Korizmis László. 18. lótenyésztés mint mezei gzdsági állttenyész tés egyik ág. z ez iránybn megjelent legjelesb szkmunkák felhsználás mellett. Irt Kodolányi. 19. Álltorvosi jó tnácsok. Első könyv: z állt ét életo. Sját tpsztlás nyomán irt Dely Mátyás. 90. f Öldmi velés lpelvei. Frncziából V i k t o r R e n d u után közli Grubiczy Géz. 11. Álltorvosi jé tnácsok. Negyedik könyv. b e t e g1 s e r t é s o r v o s l á s. Sját tpsztlás nyomán irt Dely Mátyás. 2- mező- és kertgzdságr káros rovrok ismerte tése és zok irtásmódj. Számos fmetszetü ábrá vl. Irt dr. Nyáry Ferencz. 23. gyümölesftenyésztés cserép- és fedényekben és z igy s szbdföldben nevelt törpefák ok szerű, vgyis növényélettni lpokon nyugvó met-i szése, irt Kodolányi ntl. 27 fmetszvénynyel. ] LENRD ES GERTRÚD. Könyv nép számár PESTLOZZI HENRIKTŐL. tpsztlás nyomán irt Dely Mátyás. '25. gzd, kertész és erdész leghsznosbb bráti, z álltok között. Dr. Gloger Li. W. C. müve nyo mán irták Sporzon Pál és Ébner Sándor. 6. Gzdsági trágyisme, vgyis trágyázás ipelvei. mgyr gzdközönség számár irt dr. Ifyáry Ferencz. 27. Gzdásági számvitel kisebb birtokosok számir. Egy toldlékkl: kisgzdái körök és társultokról. Irt Kodolányi ntl. 1 Mgyrított ZSENGERI SMU. ( Bzerzö életrjzávl.) Három kötet e g ykötetbe ngol kötve 2frt. 24. Álltorvosi jé tnácsok. Második könyv: beteg állt-gyégytn, szülészet és hullvizsgált. Sját vászonb

8 35. VSÁRNPI UJSG. 568 SZÁM x x v i. SVFOLYM. FRNKLIN-TÁRSULT Első os. k. szbdlmzott mgyr irodlmi intézet kidásábn Budpesten (egyetem-utcz 4-ik szám) megjelent t, minden könyvárusnál kphtó t dun-gőzhjózási társs;. mcéxá T E L J E S MENETTERY s z e m é l y s z á l l i t ó h j ó k r ó l évi m á j u s 3 - t ó l t o v á b b i intézkedésig. POSTHJ O-MENETEK. LEFELÉ. Bécsből Budpestre, npk. reggeli 7 órkor. FÖLFELÉ. kedden, csütörtök és pénteken este 11 órkor. Budpestről Simonyig, vsárnp, hétfőn, kedden, csütörtök, péntek és szombton este 11 órkor. Budpestről OrsOV-filCZr, vsárnp, ked den és pénteken este 11 órkor. Mohácsról Simonyig, hétfőn, kedden, szerdán, péntek, szombt és vsárnp reggeli 8 ó. szombton reggeli 9 órkor. Giurgevoról Budpestre, kedden, pénteken és vsárnp délután. Orsováról Budpestre, csütörtök, vsárnpon és kedden reggeli 8 órkor. Báziásról Budpestre, csütörtök, vsárnpon és kedden délutáni 2 órkor. Budpestről Bécsbe, nponk. délután 6 ó. Gyárból Budpestre, npk. délelőtt 11 órák. Győrből Bécsbe, nponkint esti 7 órkor. Budpestről Mohácsr, vsárnp, hétfőn, Glczrél Budpestre, héttön, csütörtökön, és Mohácsról Orstv-Blczr, hétfőn, szerdán, és szombtin reggeli 8 órkor. Eszékről Zimonyr, hétfőn, kedden, szerdán, pénteken szombton és vsárnp reggeli 9 órkor. Zimonybél Budpestre, hétfőn, kedd, szerd, csütörtök, pénteken és szombton reggeli 6 órkor. Újvidékről Budpestre, hétfő, kedd, szerd, csütörtök, pénteken és szombton délelőtt 11 órkor. Gombosról Budpestre, hétfőn, kedden, szer dán, csütörtökön, pénteken és szombton Eszékről Orsov-Glczr, hétfőn, szerdán és esti 6 órkor szombton reggeli 9 órkor. Zimonyról-Orsov-filczr, htfön, szerdán Eszékről Budpestre, hétfőn, kedden, szer dán, csütörtökön, pénteken és szombtor, és szombton este 9 ór 30 perczkor. délután 5 órkor. Báziásról Orsov-Glczr kedden, csütörtök, Mohácsról Budpestre, kedden, szerdán, csü és vsárnp éjjel 1 órkor. törtökön, péntek, szombton és vsárnp, Orsovárél Slczr, kedden, csütörtök és reggeli 2 ór 30 perczkor. vsárnp délelőtt. BiUTgeVOrÓl Slczr, szerdán, pénteken és Budpestre érkezés, kedden, szerdán, csü törtökön, pénteken, szombton és vsár hétfőn délben. npon délután 3 5 ór között. Slczr érkezés, csütörtökön, szombton és kedden délelőtt. "f/g VÍZ,. FHNCZI BS MGYR SZÚTÁR ft Irt ^vj t{ & MÁRTONFFY FRIGYES. "^f E L S Ó 1 4É K Ö T E T s frnczi-mgryx rész. ^ Ár fűzve 4 frt. wnswvwvwsnzws^wtwt^ Álltgyógyászt vgy lovk, szrvsmrhák, juhok, kecskék és sertések s egyéb hsznos háziálltok betegségeinek megismerése s gyógyitás, Hrmdik T kidás. Ár fűzve 80 kr. Budpest-Zimony között közlekedő posthjók Budfok, tétényi és postgi állomásokt Se le- 80 fölfelé nem érintik. pósthjók le- és fölmenetben csász. kir. szb. osztrák állmvsút vontivl, továbbá z lföldi és pécsi vsúttl cstlkozásbn állnk.. D u m á n. Uj-Szőiyről Budpestre, nponkint reggeli 3 Budpestről Uj-SzŐnyre, nponkint délután 2 órkor. órkor. DŐmÖsrÓl Budpestre, nponkint, reggel 6 Budpestről DÖmÖSre, nponkint, délután 3 órkor (pril l-jétől október utoljáig dél órkor (pril 1-töl október utoljáig 5 után 4 órkor). órkor reggel). Budpestre, nponkint délután 57» Budpestről Pksr, nponkint délelőtt ll Pksról órkor. órkor. RÓMI RÉGISÉGTN, ^ RÓMI IRODLOMTÖRTÉNET VÁZLTÁVL, 5 ái BOJESEN-HOFI NYOMÁN?m gymnásiumok felsőbb osztályi számár és mgánhsználtr, Budpestre, nponkint, délután Budpestről Mohácsr, nponkint, déli 12 Mohácsról IV2 órkor. ^r átdolgozt órkor.. Tiszán. Szegedről Zimonyb, csütörtökön és vsárnp Zimonyból Szegedre, hétfőn és pénteken est 9 órkor. reggel 6 órkor. Tételről Szegedre, szerdán és szombton dél Szegedről Tételig, hétfőn és pénteken reg után. Ujbecsén vló éjjelezéssel. gel 6 órkor. Uj-Becséről Szegedre, kedden, csütörtökön, szombton és vsárnpon reggeli 5 órkor. I ÓKÁNYI PÁL, ^3 108 ábrávl. Á r í ü z v e I r t 1.40 Budpestről kedden és pénteken lefelé, és szerdán és szombton Zimonyból felfelé közlekedő pósthjók szerdán és szombton Tételről Szegedre induló tiszi hjókkl állnk közvetlen összeköttetésben.. S z á v á n m i n d k é t p r t é r i n t é s é v e l. Sziszekről Brodb nponkint reggeli 6 ór Zimonyból Sziszekre, hétfőn kor, közte kétszer Zimonyb. reggeli 6 órkor. Sziszekről Zimonyb, hétfőn és pénteken reggeli 6 órkor. SZERB PRT és pénteken Brodból Sziszekre nponkint reggeli 6 órkor. HOSSZÁBN Belgrádról Grdistére, kedden, csütörtökön Grdistéről Belgrádr, hétfőn, szerdán és és szombton reggel z első limonyl helyi hjó megérkezése után. Belgrádról Milnovátzr szombton reggel. pénteken, reggel. Belgrádról Sbáezr, szerdán és vsárnp reggel, z első zimonyi helyihjó megér kezése után F r n k l i n - T á r s u l t mgyr irodlmi intézet kidásábn Budpesten (egytemutcift 4-ik szám) megjelent és minden könyvárusnál kjttó 1 J GÁZVILÁGÍTÁS. Bic nsfokutí)íuii5i. Népszerű modorbn irt MENDLIK LJOS. Ábrákkl, Második b ő v í t e t t kidás. r fűzve 60 tor. HORVÁTH (vegyes szolgált). Bbitsról Belgrádr, szerdán és vsárnpon MilnOVátzrÓl Belgrádr vsárnp délben, délután. (Grdistjén vló éjjelezéssel). etneinffjlidj borgeflclít son LOIS MENDLIK. Mit 3Uuflritonett. 9iu;f) bor jwcüert ungrifdjeii Slufljc. ürcis gtbcftct 60 kr. z uj dolgozt második, MIHÁLY. bővített kidás füzet. Á r e g y - e g y f ü z e t n e k fűzve 1 f o r i n t. H o r v á t h M i h á l y Mgyrország t ö r t é n e l m e " czimü ngy mun káj melynek második bővített kidás 1871-töl 1874-ig nyolcz ngy kötetben megjelent nem szorul jánlgtásokr vgy dicséretre. Áltláno sn el vn ismerve, hogy mgyr nemzet szép történetét senki sem ecsetelte^ még oly hiven, tárgyilgosn, oly széleskörű,szkjártssággl és oly művészien szép elődássl, mint veterán tudósunk. Épen ezért, hzánk ezen legterjedelmesebb történetirtánk, egy mívelt mgyr ember házából sem szbdn hiányzni. zonbn nyolcz kötetes ngy műnek z ár 30 fo rint, s_ eddigelé munk csk együttesen, egészében volt megszerezhető. Sok mívelt mgyr embernek kellett emitt nélkülözni könyvtárából irodl munk e drág gyöngyét, mert tudvlevő tény, hogy számos képzett egyén vn, ki bármily irodlmi műért sem képes egyszerre 30 forintot kidni. E körülményt tekintetbe véve, htároztuk el, hogy minél több történet kedvelő számár megszerezhetövé tegyük ngy történet-irónk e legngyobb lkotását. fentemiitett kidás nyolcz kötetét ennélfogv felosztottuk 30 füzetre, melyekből hvonként két két füzet fog kidtni. E füzetek egyen ként megszerezhetők. Egy-egy 10 ivre terjedő füzet ár 1 frt. részleten ként vló beszerzésnek ezzel tág tere nyílik, ezentúl csekélyebb megérőtetessél jutht bárki is becses mű birtokáb. ^^^ Frnklin-Társult nyomdáj (egyetem-utcz 4.) örökös pnsz, hogy működésükről nem vesz tudomást világ, különösen nem külföld mü veit nemzetei. Nemzeti nyelvünket lig érti vlki külföldön, s itthon kevés z mgsbb műveltségű közönség, mely nek érdeklődését szkszerűen irott mun kák föléleszthetnék. S lehet e pnszok bn vlmi igz, de bizonynyl sok zok bn tulhjtás. Lehet, hogy nálunk tudományok iránti érdeklődés csekélyebb és nem oly áltlános, mint csk Német országon i s ; lehet, hogy szktudósok szám is kevesebb, de mind ennek ngy részben mgok tudósink is oki. Nem tesznek leglább kevés kivétellel eleget rr nézve, hogy tudományt nem zeti szellemben fejlesztve, mgoknk erős, tömör közönséget teremtsenek, mely éber figyelemmel ügyeljen működésükre s rokonszenve bizttásávl segélje czélr törekvőt. helyett külföld számár ír nk, onnn remélve z itthon hiányzó elismerést; külföld tudományos törekvé seit iprkodnk előre vinni, nélkül hogy zok szellemét legtöbb esetbed fölfogni képesek lennének. UDÓSINKNK Pedig ime néhány jelesünk példáj eléggé igzolj, hogy derék munk meg tlálj mélttást kkor is, h mgyr tudós írósztlát mondj hzájául. Egy Thán, Szbó, Szily s mások tnúságot tehetnek ról, hogy működéseik nem hgy ják érdeklődés nélkül külföldet kkor sem,h,,litterrischeberichten"-tsmás ilyen surrogtumokt föl nem hsználják. Mrgó is ezen jeleseink közül vló. z ő tudományos kuttási mgokr von ják Európ szktudósink élénk figyel mét, s fontosságot, mondhtnók döntő fontosságot, tuljdonítnk zoknk z elsőrngú tekintélyek, mert tudják : hogy Mrgót kuttásibn csupán z igzság keresése vezérli, hogy mélyrehtó kuttá si eredményeit nem közli ddig, mig zok minden kétességet kizáró bizonyosságbn nem tetszenek föl előtte, ő mg legszi gorúbb biró tisztét gykorolj mgávl szemben, zért bizik meg kuttásibn tudományos világ. / egész é Irt I félé. 6 C«upém VSBNPI ÜJBO / égési étt 8 I félén 4 M Crpn > POLITIKI ÚJDONSÁGOK BUDPEST, SZEPTEMBER 7. MRGÓ TIVDR. Számos szövegbe n y o m t t o t t á b r á v l. pedig csk fölfelé érintik. együtt: 36-dik szám Álltorvosok, flusi gzdák és gzdtisztek számár írták E I S E N M Y E R S Á N D O R és G Ő B E L G O E L E S T I N. i Budpest-Orsov között közlekedő pósthjók budfok-tétényi és postgi állo másokt se lefelé se fölfelé, z Ercsi, dony, Tss, Szlk, Hrt és Ords állomásokt Budpest-Bécs között közlekedő pósthjók Verőcze, Visegrád. N.-Mros, Szobb, Párkány, Sütto, Orth és Fischmend állomásokt se lefelé se fölfelé, Hinburg, Dévény Piszke es Nyerges-Újflu állomásokt pedig csk fölfelé érintik. SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ-MENETEK. Előfizetési föltételek: POLITIKI I i s ÚJDONSÁGOK Léfi Mrgó Tivdr különben nem z egy oldlú tudósok fjából vló, sőt mint tnár, tudós és iró meglehetős változtos múltr pillntht vissz. Tnulmányi is sokold lúk. Eredetileg bölcsészeti tudományok nk dt mgát, s már 19 éves korábn elnyerte bölcsészet- és széptudományok tudori koszorúját pesti egyetemen, hol tnulmányit végezte, s mely városbn született (1816). Ennyi zonbn be nem tudt tudvágyó lelket tölteni, s z ilyen elvont tnulmányok nem is feleltek meg vágyink. kész bálcsészettudort ott MRGO / egeiz érre _ 6 frt \ félém _ 3 XXVI. évfolym. látjuk már következő évben szerény orvosnövendék gynánt kezelni bonczoló eszközt, s tnulmányozni z emberi test életjelenségeit. Öt évre első doktorátus után már másodikt teszi, s 1840-ben pesti egyetem orvostudorrá vtj föl. H nem ő egyelőre folyttj tnulmányokt, s következő két évben már mint bécsi egyetem hllgtójávl tlálkozunk vele, hol 1842-ben sebésztudorrá s szülész mesterré promoveálttik. Ugy látszik, ekkor mint gykorló orvos krt tudományát z emberiség érdeké- TIVDR.

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN Amiről mindenki hllgt (nglii támogtási rendszer) - Élet z Egyesült Királyságbn (Angliábn)! - FRAN Bevezetként hd szögezzem le senki ne költözzön ki csk támogtások mi tt Angliáb mert z cslódni fog A támogtások

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 5. héten ( )

A BUX-index alakulása a 5. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 február 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

: kalandok a levéltárban

: kalandok a levéltárban Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) 2014 március 16. Flg 0 Értékelés kiválsztás értékelve Mérték Még nincs levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Országos Történelem Tntárgyi Verseny 7-8. osztályos tnulók számár Nyugt-mgyrországi Egyetem Regionális Pegógii Szolgálttó és Kuttó Központ 2012/2013 Neve:. Iskolá: Elért pontszámo:... / 90 pont 1. Egészíts

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

380 éves a Türr Gimnázium

380 éves a Türr Gimnázium Csáky László földesúr hívásár 1638-bn, 380 évvel ezelőtt lpítottk iskolát pálos rendi szerzetesek Pápán, Türr István Gimnázium Kollégium mi helyén. Erre jubileumr emlékeznek meg héten át iskolábn. 1/6

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. no vem ber 15., hétfõ 169. szám TARTALOMJEGYZÉK 2004: CI. tv. Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló tör vé nyek mó do

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire KOCSÁR MIKLÓS Dalok magyar költk verseire Énekhangra és zongorára 2. Gyurkovics Tibor versei ÖLELJ MEG ENGEM, ISTEN 1. Fönn 2. Antifóna 3. Figura 4. Istenem LÁTJÁTOK FELEIM KÉRÉS EGYHELYBEN POR-DAL Kontrapunkt

Részletesebben

Alt. Tenor. Bass 1,2. Organ S.1,2 B.1,2. Org. 74 Andantino. Trumpet in C ad lib. Sopran 1,2. "Az üdvözítõt régenten, mint megígérte az Isten"

Alt. Tenor. Bass 1,2. Organ S.1,2 B.1,2. Org. 74 Andantino. Trumpet in C ad lib. Sopran 1,2. Az üdvözítõt régenten, mint megígérte az Isten Trumpet in C d lib. Soprn 1,2 74 Andntino Krácsonyi ének - kóruskntát Gárdonyi Géz: Krácsonyi ének címû verse, Krácsonyi álom címû színmûvének részletei, és régi mgyr egyházi dllmok felhsználásávl - Lczó

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

6. Róka fogta csuka, csuka fogta róka

6. Róka fogta csuka, csuka fogta róka 6. Róka fogta csuka, csuka fogta róka 106 Allegretto Markal Mátyás, Szilágyi, Garai, Beckensloer, Õrök piano 5 5 Két kapuõr kíséretében Markal lép Mátyás trónusa elé egy zsákkal a hátán. A - ki a 5 5 9

Részletesebben

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán MSBÁL. hõs kisegér Huszti Zoltán nek 12 Marsch lt egy - szerélt a kam - ra sar - ka mé - lyén, Laczó Zoltán Vince lt egy - szerélt egy órus ora hõs kis - e-gér. Hosz - szú far - ka volt és büsz - ke nagy

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

Természetvédel em világnyelven

Természetvédel em világnyelven Természetvédel em világnyelven NTP-KKT-A-14-0071 Nyertes pályázt Suli Hrmóni Áltlános Iskol és Óvod 8767 Felsőrjk, Szbdság u. 46. Intézményünk Nemzeti Tehetség Progrm áltl kiírt, A kisiskolák tehetségsegítő

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

AJÁNLOTT TANMENET. Éves óraszám: 36 óra Ismerkedés az új tankönyvvel, az első évfolyamon tanultak felelevenítése 7 óra + 1 óra összefoglalás = 8 óra

AJÁNLOTT TANMENET. Éves óraszám: 36 óra Ismerkedés az új tankönyvvel, az első évfolyamon tanultak felelevenítése 7 óra + 1 óra összefoglalás = 8 óra AJÁNLOTT TANMENET Éves órszám: 36 ór Ismerkedés z új tnkönyvvel, z első évfolymon tnultk felelevenítése 1 ór Hol élek? 4 ór + 1 ór összefogllás = 5 ór Az erdő életközössége 8 ór + 1 ór összefogllás = 9

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

A Griff halála. The Death of Griff. énekhangra / for voice. jön. œ œ. œ œ œ. œ J. œ œ œ b J œ. & œ œ. n œ œ # œ œ. szí -vű sze-gé-nyek kon-ga.

A Griff halála. The Death of Griff. énekhangra / for voice. jön. œ œ. œ œ œ. œ J. œ œ œ b J œ. & œ œ. n œ œ # œ œ. szí -vű sze-gé-nyek kon-ga. A Giff hlál The Deth of Giff éekhg / fo voice Vákoyi Aikó vesée / o Aikó Vákoyi s poe (A vih születése / Bith of Sto) # Ngy i - dő ö Ngy i - dő ö Ngy i - dő ö #. # #. # #. Tás Beische-Mtyó #. #. # #. #..

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Erzsébet-akna. Munkások a készülõ aknánál 1898-ban. A jobb alsó kép nagyított részlete. Az aknatorony egy régi képeslapon. Rajz a mûködõ aknáról

Erzsébet-akna. Munkások a készülõ aknánál 1898-ban. A jobb alsó kép nagyított részlete. Az aknatorony egy régi képeslapon. Rajz a mûködõ aknáról Bányák Mi még úgy kö szön tünk az is ko lá ban, hogy: Jó sze ren csét! Most, 40 év vel az utol só bá nya be zá rá sa után, már szin te nyo ma sem ma radt an nak, hogy Pilisszentiván bá nyász fa lu volt

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

De térjünk vissza a szekszárdi versenyre. A éves fiú kata kyu versenyszámban

De térjünk vissza a szekszárdi versenyre. A éves fiú kata kyu versenyszámban 2018. március 24-én rendezték meg XXIII. Széki kup krte versenyt, hol egyesületünk miskolci versenyzőkkel vett részt, kiket Sensei Pálinkás András és Sensei Kis Virág kísért el edzőként. Vsárnp pedig Sensei

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

84. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 30., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

84. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 30., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 30., szombat TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIII. tv. A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXIII. tör vény mó do - sí tá sá ról...

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

2008. évi CVIII. tör vény. 2008/187. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24697

2008. évi CVIII. tör vény. 2008/187. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24697 2008/187. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24697 III. Tár sa dal mi szem pon tok: 1. Az épí tett 3-x szo bás la ká sok ará nya az idõ szak végi la kás ál lo mány ból, % 2. A személygépkocsik kor szerint

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 715 Ft JANUÁR 17.

III. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 715 Ft JANUÁR 17. III. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 715 Ft 2011. JANUÁR 17. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ fi

Részletesebben