Azonosító jel: SZMSZ Dátum: január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: tıl Készítette: Jóváhagyta: Szabó Gyızı igazgató PH Molnár Péter polgármester PH

2 ÚNK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Azonosító jel: SZMSZ Dátum: január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 2/38 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Általános rendelkezések A szervezeti és mőködési szabályzat célja, jogszabályi alapjai Az SZMSZ személyi és idıbeli hatálya Az intézmény jogállása, tevékenysége, gazdálkodása Az intézmény legfontosabb azonosító adatai, jogállása, gazdálkodása Az intézmény alapvetı tevékenységi körei Városi Bölcsıde Városi Óvodai Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Az intézmény gazdálkodása Az intézmény mőködési területe Az intézmény bélyegzıinek felirata és lenyomata A kiadmányozás joga Az intézmény képviselıje Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetık közötti feladatmegosztás, a kapcsolatok rendje Az intézmény felelıs vezetıje az igazgató Az igazgató közvetlen munkatársai Igazgatóhelyettes Intézményegység vezetık Minıségirányítási vezetı Gazdasági vezetı A helyettesítés rendje Az intézmény vezetését segítı testületek Igazgatótanács Vezetıi tanács Közalkalmazotti tanács Alkalmazotti közösség értekezlete Szakalkalmazotti értekezlet Intézményegységek alkalmazotti, szakalkalmazotti értekezletei Minıségfejlesztési csoport Az intézmény szervezeti felépítése egységei, mőködési rendje A vezetık és a szülıi szervezetek közötti együttmőködés rendje A külsı kapcsolatok rendszere A rendszeres egészségügyi ellátás rendje Alkalmazottakra vonatkozóan Gyermekekre, tanulókra vonatkozóan Az intézmény munkarendje Az intézmény dolgozóinak jogai és kötelességei A munkakörtıl független jogosultság Az intézmény dolgozójának kötelességei A munkavégzés szabályai Helyettesítés és a munkakörök átadása, átvétele Túlmunka elrendelése A munkatársakat megilletı szabadság Munkarend A szakalkalmazottak munkarendje...28

3 ÚNK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Azonosító jel: SZMSZ Dátum: január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 3/ Nem szakalkalmazottak munkarendje Az intézményben való tartózkodás rendje, nyitva tartás Az intézmény helyiségeinek bérbeadási rendje Kártérítési felelısség Belsı ellenırzések rendje Az ellenırzés célja Az ellenırzés gyakorisága, módszerei Az intézmény belsı ellenırzési rendszere A költségvetés tervezésével és végrehajtásával összefüggı feladatok Intézmény tervezési feladatai Végleges költségvetés összeállítása Elıirányzat módosításával kapcsolatos feladatok Pénzgazdálkodás- a költségvetés végrehajtásával összefüggı feladatok A költségvetési beszámolók készítésével kapcsolatos feladatok Vagyongazdálkodás Gazdálkodási jogkörök szabályozása A kötelezettségvállalás rendje A kötelezettségvállalás ellenjegyzése A kötelezettségvállalásban megjelölt feladat teljesítése Érvényesítés Utalványozás A pénzügyi teljesítés Feladatmutatók megnevezése, köre ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Legitimációs záradék...37

4 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 4/38 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja, jogszabályi alapjai A Szervezeti és Mőködési Szabályzat, valamint a mellékletét képezı intézményegységi szervezeti és mőködési szabályzatok (továbbiakban: SZMSZ) határozzák meg az Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ, mint közoktatási intézmény szervezeti felépítését, mőködésének belsı rendjét, a belsı és külsı kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Jogszabályi alapja: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény a gyermekek védelmérıl és a és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV törvény a személyi jövedelem adóról szóló 1995 évi XCIII törvény a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX törvény az államháztartásról szóló évi XXXVIII törvény (Áht) évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvérıl a számvitelrıl szóló évi C. törvény 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségrıl és a pedagógiai szakszolgálatokról a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. és az annak végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Kormány rendelet, 3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minıségbiztosításáról és minıségfejlesztésérıl 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 41/1999. (X. 13.) OM rendelet a pedagógus-szakvizsga képesítési követelményeirıl 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésrıl, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevık juttatásairól és kedvezményeirıl 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérıl, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrıl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a bölcsıdei gondozás-nevelés minimumfeltételeirıl és a szakmai munka részletes szempontjairól szóló módszertani levél (Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet Budapest, 1999.) a személyes gondoskodást végzı személyek adatainak mőködési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végzı személyek továbbképzésérıl és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30), valamint a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (Ámr) a 280/2001. (XII.26.) többször módosított Korm. rendelet Az államháztartási szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló többször módosított 249/2000 (XII.24) Korm. rendelet A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 1993/2003. (XI.26) Korm. rendelet Munkáját szabályozzák az intézmény Alapító Okirata és az Újszász Város Önkormányzat Képviselı-testület vonatkozó rendeletei és határozatai.

5 ÚNK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Azonosító jel: SZMSZ Dátum: január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 5/ Az SZMSZ személyi és idıbeli hatálya A szervezeti és mőködési szabályzat valamint a mellékletét képezı intézményegységi szervezeti és mőködési szabályzatok, egyéb belsı szabályzatok, igazgatói, vezetıi utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelezı érvényőek, illetve azoknak is kötelessége, akik munkakapcsolatba kerülnek az intézménnyel, részt vesznek feladatai megvalósításában, illetıleg igénybe veszik belsı szolgáltatásait, használják helyiségeit. Az SZMSZ-ben foglaltak betartása az alkalmazotti kör közös érdeke, ezért a benne foglaltak vétkes megszegése esetén az alkalmazottakkal szemben az igazgató fegyelmi intézkedést kezdeményezhet. A szervezeti és mőködési szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan idıre szól. Ezzel egyidejőleg hatályát veszti a szeptember 1-jén életbeléptetett szervezeti és mőködési szabályzat. A szervezeti és mőködési szabályzat megtalálható a titkárságon, az intézményegységekben és nyilvánosságra kell hozni az intézmény honlapján (www.unk.hu). 2. Az intézmény jogállása, tevékenysége, gazdálkodása 2.1. Az intézmény legfontosabb azonosító adatai, jogállása, gazdálkodása 1. Neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ 2. Az intézmény neve röviden (Szövegben, ha a fejléc, vagy a bélyegzı a teljes nevet tartalmazza): Újszászi Nevelési Központ 3. Székhelye: 5052 Újszász, Kossuth út Az intézmény OM azonosítója: OM Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: Közvetlen jogelıdjének neve, székhelye: - Vörösmarty Mihály Általános Iskola (OM: ), Újszász, Kossuth út Városi Óvodai Intézmény (OM: ), Újszász, Bajcsy Zs. út Városi Bölcsıde, Újszász, Erkel Ferenc út Az alapítás idıpontja: augusztus /2005.(VII.26). számú önkormányzati határozat 7. Alapító szerve: Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete Újszász, Szabadság tér Felügyeleti szerve: Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete Újszász, Szabadság tér Irányító szerve: Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete Újszász, Szabadság tér 1. Az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatát átruházott hatáskörben az irányító Szerv vezetıje hagyja jóvá. 10. Irányító szerv vezetıje: Újszász Város Önkormányzata Polgármestere

6 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 6/ Típus szerinti besorolása: A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: o Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv 12. Vezetıjének kinevezési rendje: Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit az irányító szerv - nyilvános pályázat útján - a vonatkozó jogszabályokban meghatározott idıtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört, vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében az irányító szerv, az egyéb munkáltatói jogokat az irányító szerv vezetıje gyakorolja. Az igazgató gyakorolja az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat. 13. Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre: Az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy. Költségvetésével önállóan gazdálkodik, az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott (kiemelt elıirányzatok) keretek között, melyért az intézmény igazgatója felelıs. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság a fenntartót illeti meg. 14. Bankszámla rend: Bankszámlával rendelkezik. 15. Fenntartó neve és címe: Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete 5052 Újszász, Szabadság tér Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény 17. A többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény szakmailag önálló intézményegységei: Vörösmarty Mihály Általános Iskola Városi Óvoda Városi Bölcsıde Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 18. Az intézmény feladatellátási helyei: a.) Székhely: 5052 Újszász, Kossuth út 13. b.) Telephely: 5052 Újszász, Bajcsy-Zs. út 16. c.) Telephely: 5052 Újszász, Erkel Ferenc út 23. d.) Telephely: 5052 Újszász, Iskola út 8. e.) Telephely: 5052 Újszász, Iskola út 17. általános iskola óvoda bölcsıde óvoda, általános iskola, pedagógiai szakszolgálat sportpálya

7 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 7/ A feladatellátást szolgáló vagyon: A feladat ellátását szolgáló vagyon az alapítók tulajdona. A feladatok ellátásához az intézmény rendelkezésére állnak az alábbi székhely és telephelyek ingatlanok, a rajtuk található épületekkel, sport és egyéb létesítményekkel Cím Helyrajzi szám Megnevezés Tulajdonos Használó Újszász, Kossuth út hrsz. Épület, udvar Újszász, Iskola út hrsz. Épület, udvar Újszász, Iskola út hrsz. Sportpálya Újszász, Bajcsy-Zs. út hrsz. Épület, udvar Újszász, Erkel Ferenc út hrsz. Épület, udvar 20. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Közoktatás Alaptevékenysége: Alapfokú oktatás, TEÁOR száma 8520 Újszász Város Önkormányzata Kiegészítı tevékenysége: Oktatást kiegészítı tevékenység, TEÁOR 8560 Tevékenysége: Újszászi Nevelési Központ Az intézmény alaptevékenységét az Újszász Város Önkormányzat Képviselı-testülete az intézmény alapító okiratáról szóló határozatában írja elı. Eszerint alapfeladatai: Az intézmény fı tevékenysége: Alapfokú oktatás TEÁOR 8520 Egyéb tevékenységei: Gyermekek napközbeni ellátása TEÁOR 8891 Iskolai elıkészítı oktatás TEÁOR 8510 Oktatást kiegészítı tevékenység TEÁOR 8560 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás Korai fejlesztés Pedagógiai szakmai szolgáltatások Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Cigány kisebbségi nevelés Feladatmutatók megnevezése, köre pontban részletezve Az intézmény alapvetı tevékenységi körei Városi Bölcsıde A három éven aluli gyermekek bölcsıdei gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlıdésnek segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Részletezve: A bölcsıde, mint a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedı gyermekek napközbeni ellátását, szakszerő gondozását és nevelését végzi. Az intézmény 40 férıhelyes, napos bölcsıde. Felvehetı a 20 hetet betöltött csecsemı, 3 illetve 4 éves koráig gondozható a gyermek az intézményben. Felvehetı az olyan kisgyermek is, akinek szülıje tanfolyamot végez, alkalmi munkát vállal, szociális vagy egyéb ok miatt egészséges fejlıdése érdekében szükséges a bölcsıdei nevelés-gondozás. A gyermek a bölcsıdei, - nevelési év végéig (augusztus 31-ig) maradhat az intézményben maximum 4 éves koráig.

8 ÚNK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Azonosító jel: SZMSZ Dátum: január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 8/38 A bölcsıde ellátja a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján korai fejlesztésre szoruló, valamint sajátos nevelési igényő gyermekeket. A bölcsıde alapfeladatainak ellátása mellett térítési díj ellenében külön szolgáltatásként: - játszócsoportot mőködtet, - idıszakos gyermekfelügyeletet lát el, - egyéb, a gyermeknevelést segítı szolgáltatás nyújt (pl. gyermeknevelési tanácsadás). Szakfeladat száma és megnevezése (2010. január 01.-tıl) Bölcsıdei ellátás (Gyermekek napközbeni ellátása) Városi Óvodai Intézmény Alaptevékenység leírása: Három éves kortól a gyermekek óvodai nevelése-oktatása. Betöltött 5. életévet követıen, kötelezı jellegő, iskolai életmódra felkészítés. Az óvodás gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, ezen belül az egészséges életmód alakítása, az érzelmi, erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítása, értelmi erık fejlesztése, sokoldalú személyiségfejlıdés elısegítése differenciált, felzárkóztatást és tehetséggondozást magába foglaló pedagógiai munkával. Integrált nevelés megvalósítása. A fakultatív hitoktatás lehetıségének biztosítása. Oktatást kiegészítı tevékenységként más közoktatási intézményeknek nyújtott, az oktatás folyamatát és rendszerét segítı, de nem oktatási szolgáltatások oktatási szaktanácsadás, oktatási tájékoztatást pedagógiai szaktanácsadás, pedagógiai módszertani iránymutatás. Szakfeladat száma és megnevezése (2010. január 01.-tıl) Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés, nemzeti, etnikai kissebségi feladatok ellátása az óvodákban. Óvodai integrációs program alkalmazása Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése, integrált nevelése az alábbi sajátos nevelési igény esetén: tanulásban akadályozott (értelmileg enyhe fokban sérült) beszédfogyatékos, érzékszervi fogyatékos (látás-, hallássérült) testi fogyatékos, mozgássérült, autista és egyéb pervazív fejlıdési zavar, kevert specifikus fejlıdési zavar, tanulási zavar veszélyeztetett aktivitás és figyelem zavara hiperkinetikus magatartászavar, elektív mutizmus Nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok ellátása az óvodákban Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Pedagógiai szakmai szolgáltatások oktatási szaktanácsadás, oktatási tájékoztatást, pedagógiai szaktanácsadás, pedagógiai módszertani iránymutatás.

9 ÚNK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Azonosító jel: SZMSZ Dátum: január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 9/ Vörösmarty Mihály Általános Iskola Alaptevékenység leírása: A vonatkozó központi dokumentumok és az intézmény helyi pedagógiai programja alapján az iskola készültségi szint szerinti tankötelezettséghez kapcsolódó feladatok ellátása. Az esélyegyenlıséghez, integrált neveléshez kapcsolódó prevenciós, korrekciós, speciális fejlesztések megvalósítása (logopédiai ellátás, speciális fejlesztés, gyógytestnevelés, tanulási és magatartás zavarok), megfelelı szakember ellátással történı megszervezése, Nyolc évfolyamos általános iskolai oktatás, amely a tankötelezettség teljesítésére az általános mőveltség megalapozására, az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére irányul. Tehetséggondozás Hátránykompenzáció A különbözı képességő, illetıleg az eltérı ütemben fejlıdı tanulók egyéni fejlesztését szolgáló fejlesztı csoportok létrehozása. Napközi otthon, menza mőködtetése. Speciális képzési forma: fogyatékos gyermekek nevelése, oktatása, Integrált nevelés megvalósítása. A fakultatív hitoktatás tárgyi feltételeinek biztosítása. Oktatást kiegészítı tevékenységként más közoktatási intézményeknek nyújtott, az oktatás folyamatát és rendszerét segítı, de nem oktatási szolgáltatások oktatási szaktanácsadás, oktatási tájékoztatást pedagógiai szaktanácsadás, pedagógiai módszertani iránymutatás. Szakfeladat száma és megnevezése (210. január 01.-tıl) Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évf.) - tehetséggondozás, felzárkóztatás idegen nyelv emelt szintő oktatása - fakultatív foglalkozások, szakkörök, sportkörök szervezése - tanulmányi versenyek szervezése - tanulói-tájékoztató, tanácsadó szolgálat - iskolaotthonos oktatás szervezése gyógytestnevelés - nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok ellátása - képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs program - integrációs felkészítés - informatika emelt szintő oktatása - diáksport - tanulók tankönyvellátása Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évf.) - tehetséggondozás, felzárkóztatás idegen nyelv emelt szintő oktatása - fakultatív foglalkozások, szakkörök, sportkörök szervezése - tanulmányi versenyek szervezése - tanulói-tájékoztató, tanácsadó szolgálat gyógytestnevelés - nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok ellátása - képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs program - integrációs felkészítés - informatika emelt szintő oktatása - diáksport Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon) integrált keretek között az alábbi sajátos nevelési igény esetén:

10 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 10/38 testi fogyatékos, mozgássérült, érzékszervi fogyatékos: hallássérült, autista és egyéb pervazív fejlıdési zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, iskolai képességek kevert zavara, kevert specifikus fejlıdési zavar, tanulási zavar veszélyeztetett aktivitás és figyelem zavara Tanulásban akadályozott értelmileg enyhe fokban sérült [Ktv.121. (1) 29. a] tanulók nevelését-oktatását végzı eltérı tantervő osztály mőködtetése Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) integrált keretek között az alábbi sajátos nevelési igény esetén: testi fogyatékos, mozgássérült, érzékszervi fogyatékos: hallássérült, autista és egyéb pervazív fejlıdési zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, iskolai képességek kevert zavara, kevert specifikus fejlıdési zavar, tanulási zavar veszélyeztetett aktivitás és figyelem zavara Tanulásban akadályozott értelmileg enyhe fokban sérült [Ktv.121. (1) 29. a] tanulók nevelését-oktatását végzı eltérı tantervő osztály mőködtetése Általános iskolai napközi otthoni nevelés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Pedagógiai szakmai szolgáltatások oktatási szaktanácsadás, oktatási tájékoztatást, pedagógiai szaktanácsadás, pedagógiai módszertani iránymutatás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Az intézményegység feladata nevelési tanácsadás és logopédiai ellátás, korai fejlesztés és gondozás. Részletezve: A nevelési tanácsadás feladata annak megállapítása, hogy a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, ennek alapján szakvélemény készítése, valamint a gyermek fejlesztı foglalkoztatása a pedagógus és a szülı bevonásával. A nevelési tanácsadás az óvoda megkeresésére szakvéleményt készít az iskolakezdéshez, segítséget nyújt a gyermek óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához, ha a gyermek, tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlıdésének üteme indokolja. A nevelési tanácsadás segítségét kérheti a szülı, továbbá a szülı egyetértésével az óvoda, az iskola és a kollégium. A nevelési tanácsadás e feladatai körében pedagógiai, pszichológiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a gyermeknek, a tanulónak, illetve támogatja a pedagógus nevelı és oktató munkáját, segíti a családdal való kapcsolattartást. A nevelési tanácsadás elláthatja az iskolapszichológiai szolgáltatás feladatait is. Az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, kollégiumi nevelés és oktatás keretében a fejlesztı foglalkozás, ha a gyermek, tanuló beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzd, a nevelési tanácsadás keretében készített szakvéleményben meghatározottak alapján folyhat. A nevelési tanácsadást ellátó

11 ÚNK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Azonosító jel: SZMSZ Dátum: január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 11/38 intézmény ellenırzi a szakvéleményben foglaltak végrehajtását. A nevelési tanácsadás feladata továbbá, hogy a szakértıi és rehabilitációs bizottság által készített és a nevelési tanácsadó részére megküldött szakvélemény alapján segítse azoknak a gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátását, akik a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdenek. Az e körbe tartozó tanulók részére az e törvény 52. -a (6) bekezdésének b) pontjában meghatározott idıkeret terhére kell az iskolai fejlesztı foglalkozást biztosítani. A nevelési-oktatási intézmény vezetıje felelıs a fejlesztı foglalkozások - e bekezdésben elıírt - szakvéleményekben meghatározottak szerinti megszervezéséért. A logopédiai szolgáltatás feladata a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelızése és gyógyítása. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján korai fejlesztésre szoruló, bölcsıdei ellátásban részesülı gyermek tekintetében. Szakfeladat száma és megnevezése: (2010. január 01.-tıl) Pedagógiai szakszolgálat Nevelési tanácsadás Logopédiai ellátás Korai fejlesztés, gondozás 2.3. Az intézmény gazdálkodása A gazdálkodás az éves pénzügyi tervre épül. A források és eszközök felhasználását a célirányosság elveinek érvényesítésével kell biztosítani. Ezen belül feladat: a költségvetési gazdálkodás szervezése, egyeztetése, éves költségvetés elkészítése, a gazdálkodási munkával kapcsolatos elemzések elvégzése, elıírt jelentések, féléves, éves beszámoló elkészítése, bér- és létszámnyilvántartás felfektetése, karbantartása, kettıs könyvelés számítógéppel történı vezetése az érvényes számviteli törvény elıírásainak megfelelıen, jogszabályban elıírt gazdálkodási feladathoz kapcsolódó nyilvántartások folyamatos vezetése, módosítások feltüntetése, anyag, készlet, eszköz nyilvántartása, leltározás, selejtezés elvégzése külön szabályzat szerint, az üzemeltetéssel kapcsolatos szervezés, mőködési feltételek biztosítása, bankszámla, házipénztár kezelése, mőködtetése külön szabályzat szerint, a gépjármő(vek) mőködtetésével, irányításával kapcsolatos feladatok, az ezzel összefüggı adminisztráció ellátása. Az intézményi vagyon mőködtetése az Újszász Város Önkormányzat Képviselı-testülete rendeletében foglaltak alapján történik. Az intézmény alaptevékenységének forrásai: önkormányzati finanszírozás, átvett pénzeszközök, saját bevétel Az intézmény mőködési területe Bölcsıdei ellátás tekintetében: A város 35 km sugarú körzetén belül élık kérhetik

12 ÚNK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Azonosító jel: SZMSZ Dátum: január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 12/38 gyermekük felvételét a bölcsıdébe. Óvodai ellátás tekintetében: Újszász Város közigazgatási területe. Más településen élı gyermekeket csak a fenntartó elızetes engedélyével fogadhat az óvoda. Általános iskolai ellátás tekintetében: Újszász Város közigazgatási területe. Más településen élı tanulókat csak a fenntartó elızetes engedélyével fogadhat az iskola. Szakszolgálati ellátás tekintetében: Újszász Város közigazgatási területe Az intézmény bélyegzıinek felirata és lenyomata Körbélyegzı: Bélyegzı felirata Bélyegzı lenyomata Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ, Újszász (1.sz.) Körbélyegzı: Újszászi Nevelési Központ Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász (2.sz.) Körbélyegzı: Újszászi Nevelési Központ Városi Óvoda Újszász (3.sz.) Körbélyegzı: Újszászi Nevelési Központ Városi Bölcsıde Újszász (4.sz.) Körbélyegzı: Újszászi Nevelési Központ Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

13 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 13/38 Fejbélyegzı: Bélyegzı felirata Újszász (5.sz.) Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ 5052 Újszász, Kossuth út 13. Pf. 2. TKSZ: Adószám: Postabélyegzı: (6.sz.) Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ 5052 Újszász, Kossuth út 13. Pf. 2. (7.sz.) Bélyegzı lenyomata Az intézményi bélyegzık használatára a következı beosztásban az alábbi dolgozók jogosultak és kezelésükért felelısek: bélyegzı használatára jogosult elhelyezve Példányszám igazgató, igazgató, igazgatóhelyettes, 1.sz. titkárság, 3 gazdasági vezetı gazdasági vezetı 2.sz. általános iskola intézményegység vezetıje intézményegység-vezetı, kertvárosi telephelyen, iskolatitkár 3.sz. óvoda intézményegység-vezetıje óvoda 1 4.sz. bölcsıde intézményegység vezetıje bölcsıde 1 5.sz. pedagógiai szakszolgálat vezetıje szakszolgálat 1 6.sz. igazgató, gazdasági vezetı, pénztáros 7. sz. a postát elıkészítı dolgozók igazgató, gazdasági vezetı, pénztár titkárság, intézményegységek, Kertvárosi telephely, A kiadmányozás joga A kiadmányozás joga az igazgatót illeti meg, amelyet külön szabályok szerint átruházhat, egyébként a kiadmányozást jogszabályi elıírások szabályozzák Az intézmény képviselıje Az intézményt a közoktatási törvény szerint kinevezett intézményvezetı képviseli, aki esetenként külön megbízást adhat az intézmény képviseletére valamely munkatársának.

14 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 14/38 3. Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetık közötti feladatmegosztás, a kapcsolatok rendje Az intézmény irányítási struktúráját az alábbi ábra szemlélteti: Igazgató Igazgató helyettes Minıségirányítási vezetı Gazdasági vezetı Intézményegységvezetı Intézményegységvezetı Intézményegységvezetı Intézményegységvezetı Gazdasági csoport Városi Bölcsıde Városi Óvoda Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3.1. Az intézmény felelıs vezetıje az igazgató Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a képviselı-testület nyilvános pályázat útján a vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárásban meghatározott idıtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört, vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a képviselı-testület, az egyéb munkáltatói jogokat Újszász város polgármestere gyakorolja. Jogköre és felelıssége különös tekintettel az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény aira az intézményt érintı valamennyi jogviszonyra kiterjed.

15 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 15/38 Feladatköre Az intézmény stratégiájának, valamint minıségirányítási programjának megfogalmazása, különös tekintettel a város lakosságának feladatellátással kapcsolatos igényeire, elvárásaira, valamint a jogszabályokban és fenntartói döntésekben megfogalmazottakra. A stratégia és az intézményi minıségirányítási program (IMIP) idıszakos felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása. Az intézmény éves munkatervének a fenti pontban foglaltakkal összehangolt elkészítése és a szakalkalmazotti értekezlet jóváhagyása után a fenntartónak történı benyújtása, a program végrehajtásához szükséges feltételek kialakítása, a tényleges végrehajtás ellenırzése, szakmai elemzése, értékelése. Az intézmény minıségügyi tevékenységének ellenırzése, nyomon követése, a fejlesztési irányok meghatározása. Az egyes szakterületekre vonatkozó fejlesztési koncepciók jóváhagyása. A szakmai feladatokkal összhangban lévı humánerı-gazdálkodási gyakorlat biztosítása, a munkáltatói jogkör ellátása. Ezen belül: kinevezi, felmenti az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottakat, a KJT alapján megállapítja illetményüket, dönt egyéb juttatásaikról, dönt a megbízási és vállalkozási szerzıdéssel ellátandó feladatok körérıl, megköti az ezen munkák ellátására a szerzıdéseket, pályázatot ír ki munkakör betöltésére, vezetıi megbízást ad, azt visszavonja, jogszabályban elıírt esetekben kikéri a fenntartó véleményét vagy hozzájárulását, illetve elızetesen véleményezteti helyettesei megbízását a fenntartóval, gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat, irányítja a személyzeti munkát Az intézmény együttmőködési és egyéb szerzıdéseinek megkötése. Rendszeres kapcsolattartás - szükség szerinti egyeztetés - a fenntartóval és egyes partnerekkel az intézmény mőködését érintı kérdésekben. Hatásköre Képviseli az intézményt, jogkörét esetenként vagy meghatározott ügykörben az igazgatóhelyettesre vagy az intézményegység-vezetıkre vagy más munkatársra átruházhatja. Szakmai programokban, éves munkatervben elfogadott feladatok végrehajtásának ellenırzése, az idıközben szükségessé váló módosítások kezdeményezése. Az intézmény költségvetési irányzatainak az igényekhez és a változó körülményekhez igazodó átcsoportosításáról való intézkedés, illetve annak kezdeményezése. Az intézmény vezetıjének hatáskörébe tartozik az intézmény feladatainak ellátását szolgáló, kiadási elıirányzatokat terhelı fizetési, vagy más teljesítési kötelezettség vállalása, illetve ilyen követelés elıírása a bevételi elıirányzat teljesítése érdekében. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló, többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 134. alapján, kötelezettségvállalást a gazdasági vezetı, vagy az általa személy ellenjegyzése után és csak írásban tehet, kivéve a gazdasági eseményenkénti ,- Ft alatti összegeket, melynek kötelezettségvállalási rendjét és nyilvántartási formáját belsı szabályzat rögzíti. A kötelezettségvállalás során e tevékenységet nem láthatja el közeli hozzátartozója (Ptk (b) pont), illetve a maga javára. A munkáltatói jogok teljes körben való gyakorlása.

16 ÚNK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Azonosító jel: SZMSZ Dátum: január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 16/38 Az intézmény vezetıje felelıs az Áht a alapján: a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerő igénybevételéért; az alapító okiratban elıírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelı ellátásáért; a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért; a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért; a gazdálkodási lehetıségek és a kötelezettségek összhangjáért; az intézményi számviteli rendért; a folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés, valamint a belsı ellenırzés megszervezésért és hatékony mőködéséért. A munkavédelmi, vagyon és tőzvédelmi feladatait megbízottja útján gyakorolja. Az igazgató döntés elıkészítı munkájában épít az igazgatótanács és vezetıi tanács javaslataira. A Közalkalmazotti Tanáccsal jogszabályban rögzítettek szerint egyeztet Az igazgató közvetlen munkatársai Igazgatóhelyettes Munkáltatói jogkörének gyakorlása során az igazgató bízza meg határozatlan idıre, a 3.1. pontban meghatározottak szerint. Az igazgató helyettese, vezetı beosztású dolgozó. Feladatát csatolt munkakörben látja el. Feladatköre Az igazgató pontban meghatározott módon történı - helyettesítése annak távollétében, illetve megbízás alapján. Részvétel az igazgatótanács munkájában. Az intézményegységek munkájának összehangolása. A munkavédelmi, vagyon és tőzvédelmi feladatok ellátásának irányítása, koordinálása. Pályázati lehetıségek figyelése. Belsı ellenırzés megszervezése, lebonyolítása. Aktív részvétel az intézmény minıségügyi tevékenységében. A munkaköri leírásában megfogalmazott egyéb feladatok ellátása. Hatásköre Az igazgatót távollétében teljes felelısséggel és intézkedési joggal helyettesíti és gyakorolja a kiadmányozási és utalványozási jogkört. Saját hatáskörben Ft erejéig jogosult eljárni. Az igazgató távollétében, akadályoztatása esetén, illetve megbízás alapján - feladataiból eredıen - képviseli az intézményt külsı szerveknél, intézményeknél. A feladatköréhez tartozó területeken jogosult a szakmai feladatok megvalósítását figyelemmel kísérni, e területeken tartalmi munkát és munkaszervezést érintı változtatásokat, fejlesztéseket kezdeményezni. Kezdeményezi és szervezi a vezetıi belsı ellenırzés során tapasztalt hiányosságok megszőntetését.

17 ÚNK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Azonosító jel: SZMSZ Dátum: január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 17/ Intézményegység vezetık A nevelési központ szervezeti egységei intézményegységek élén intézményegység-vezetık állnak, akik vezetı beosztású dolgozók. Az intézményegység-vezetıket az igazgatótanács döntése alapján az igazgató bízza meg, az intézményegységre vonatkozó jogszabályoknak megfelelıen. Az intézményegység-vezetık feladatköre Az intézményegység munkájának szervezése, szakmai irányítása. Részvétel az igazgatótanács munkájában. Közremőködés az intézmény éves munkatervének elkészítésében. Az intézményegység éves munkatervének elkészítése, szakmai feladatok meghatározása a hatályos jogszabályok, a partneri igények és a munkatársak javaslatainak figyelembe vételével. A feladatellátás tartalmi fejlesztése. A szakmai feladatok végrehajtásának ellenırzése, szakmai elemzése, értékelése. Az intézményegység humán erıforrásainak összehangolása a szakmai feladatokkal, a munkaidı nyilvántartása. Belsı ellenırzés az intézményegységnél. Az egyes szakterületekre vonatkozó fejlesztési koncepciók megfogalmazása. Az intézmény egészét érintı szakmai feladatok tervezésében, megvalósításában való közremőködés. Az intézmény feladatellátást segítı pályázatok figyelemmel kísérése, lehetıség szerinti felhasználása a fejlesztésben. Aktív részvétel az intézmény minıségügyi tevékenységében. Hatásköre A napi kiadások rugalmas lebonyolítása érdekében a bölcsıde vezetıje havi Ft, az óvoda vezetıje havi Ft készpénz felett szabadon rendelkezik, melyet minden hónap elején felvesz a pénztárban. A felvett ellátmánnyal a hónap utolsó munkanapján kell elszámolni. Kiadmányozási jogkört gyakorol a jogszabályi szabályozás szerint. Folyamatosan nyomon követi a munkatársak szakmai tevékenységét. Az igazgató és a helyettesek távollétében, akadályoztatásuk esetén, illetve megbízás alapján - feladataiból eredıen - képviseli az intézményt külsı szerveknél, intézményeknél.

18 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 18/ Minıségirányítási vezetı Az igazgató bízza meg. A megbízáshoz a vezetıi tanács egyetértése szükséges. A megbízás idıtartamáról a vezetıi tanács dönt. Munkáját csatolt munkakörben végzi. Az órakedvezmény és a pótlék mértékérıl a vezetıi tanács javaslatára az igazgató dönt. Minıségirányítással kapcsolatos munkáját az igazgató közvetlen irányítása alatt végzi. Feladata Az intézményi minıségpolitika érvényesülésének, valamint a minıségirányítási programban kitőzött minıségcélok megvalósulásának elısegítése. Ennek érdekében az intézmény minıségfejlesztési csoportjának vezetése, ezen belül különösen Elkészíti az éves munkatervét Figyelemmel kíséri az elızı tanévrıl áthúzódó intézkedési tervek végrehajtását Tervezi az adott tanévben esedékes partneri igény és elégedettség méréseket és az azt követı elemzést, célmeghatározást, intézkedési tervek készítését. Tervezi az adott évben esedékes irányított önértékelést, és az azt követı elemzést, célmeghatározást, intézkedési tervek készítését. Szervezi, felügyeli a tanulói mérések végrehajtását, az eredmények kezelését. Kezeli az indikátorrendszert. Elıkészíti a vezetıségi átvizsgálásokat. Hatásköre Véleményével segíti a jövıkép, a minıségpolitika, a minıségcél hierarchia és az intézményi stratégia minıségügyi vonatkozásainak kialakítását. A minıségügy szempontjából véleményezi az éves munkaterv tartalmi elemeit, valamint az aktuális intézményi feladatokat. Véleményt nyilvánít a minıségfejlesztési célokkal, a minıségfejlesztési tevékenységekkel, valamint a minıségfejlesztési csoport tevékenységének értékelésével kapcsolatban. Véleményezi a minıségügyi projekt elképzeléseket. Tervezési, szervezési, végrehajtási és ellenırzési feladataiban egyeztet az igazgatóval, illetve szükség szerint a vezetıség és az alkalmazotti közösség érintett tagjaival. Dönt a minıségfejlesztési csoport napi operatív és szakmai jellegő kérdéseiben, a minıségkezelés saját hatáskörben megvalósítható megoldásában. Az elıírásoknak megfelelıen - minden kompetenciái közé tartozó kérdésben, szükség és igény szerint - tájékoztatja az igazgatót Gazdasági vezetı A gazdasági szervezet vezetı beosztású dolgozója. A gazdasági vezetıt az igazgató bízza meg, de a megbízás, vagy a megbízás visszavonása kérdésében az igazgatótanácsnak egyetértési joga van. Feladatát az igazgató közvetlen irányítása és ellenırzése mellett látja el. Szakmailag önállóan szervezi az intézmény gazdálkodását és az intézmény mőködésével, anyagellátásával, valamint a munkatársak foglalkoztatásával, illetmény elımeneteli rendszerrel kapcsolatos feladatokat. Irányítja a gazdasági csoport munkáját. A gazdasági vezetı a gazdálkodási feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetıjének helyettese. Feladatköre Közvetlenül irányítja és ellenırzi a gazdasági szervezetet. A szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához iránymutatást ad, ellenırzi azt. Felelıs az alábbi feladatok ellátásáért:

19 ÚNK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Azonosító jel: SZMSZ Dátum: január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 19/38 o az intézmény éves költségvetésének elıirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok, o az intézmény mőködtetésével, üzemeltetésével, vagyongazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatok. Gazdasági intézkedéseket hoz. Elkészíti és nyomon követi az intézmény gazdasági terveit, beszámolóit, adatszolgáltatásait, költségvetését és annak módosítását, biztosítja a pénzügyi szabályoknak megfelelı törvényes gazdasági mőködést. Ellátja az intézmény mőködését biztosító pénzügyi, munkaügyi feladatokat. Különös felelıssége a számviteli rend kialakítása és annak mőködtetése, a gazdálkodáshoz szükséges szabályzatok kidolgozása, módosítása a törvényi elıírások alapján. Elvégzi a gazdasági események minısítésével, kontírozásával, az analitikus és fıkönyvi nyilvántartások vezetésével, a könyvviteli feladatok készítésével összefüggı feladatok irányítását, szervezését, ellenırzését. Ellenırzi a bizonylati fegyelem betartását, a házipénztári kifizetések szabályosságát, a könyv és számvitelre vonatkozó szabályok érvényre jutását. Gondoskodik a vagyonvédelemrıl, az intézményi vagyon rendeltetésszerő mőködtetésérıl, karbantartások, kisebb mőszaki hibák elhárításának megszervezésérıl. A leltározás megszervezése és lebonyolítása a leltározási szabályzat figyelembevételével. A felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének megszervezése és lebonyolítása a vonatkozó jogszabályok alapján. Aktívan részt vesz az intézmény minıségügyi tevékenységében. Részt vesz a belsı ellenırzésben. Hatásköre Az intézményi kötelezettségvállalások, illetve az utalványok ellenjegyzése. A banki aláírási jogkört gyakorolja. A gazdasági csoport tevékenységébıl származó leveleket, számlákat aláírja. Feladatkörébıl eredıen az igazgató vagy az igazgatóhelyettes felhatalmazása alapján képviseli az intézményt külsı szerveknél, intézményeknél A helyettesítés rendje Az igazgatót akadályoztatása, vagy távolléte esetén az igazgatóhelyettes a munkáltatói jogkör kivételével teljes jogkörrel helyettesíti. Hat hetet meghaladó tartós távollét esetén a munkáltatói jogkört is gyakorolja. Az igazgató és az igazgatóhelyettes egyidejő akadályoztatása, vagy távolléte esetén a helyettesi feladatokat az általános iskola intézményegység vezetıje, akadályoztatása esetén az óvoda intézményegység vezetıje, akadályozatása esetén a bölcsıde intézményegység vezetıje, akadályoztatása esetén a minıségirányítási vezetı látja el. Az intézményegység-vezetık helyettesítési rendjét az intézményegységek szakmai irányításával kapcsolatos teendık tekintetében az intézményegységek saját szervezeti és mőködési szabályzata tartalmazza.

20 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 20/38 4. Az intézmény vezetését segítı testületek 4.1. Igazgatótanács Tagjai: 1. Igazgató 2. Igazgatóhelyettes 3. Gazdasági vezetı 4. Intézményegység-vezetık 5. Intézményegységenként 2-2 fı képviselı. A képviselık kiválasztásának módját az intézményegységek szervezeti és mőködési szabályzata tartalmazza. A kiválasztott képviselıket az igazgató írásban bízza meg, mandátumuk 1 tanévre szól. Tanácskozási joggal állandó meghívottak: 1. Közalkalmazotti Tanács elnöke. 2. Minıségirányítási vezetı. 3. Az iskolai és óvodai és bölcsıdei szülıi szervezetek vezetıi. Napirendhez kötötten tanácskozási jogú meghívottak: 1. Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat vezetıje. 2. Kisebbségi önkormányzat vezetıje. Feladata, jogköre Az igazgatótanács feladata a vezetés segítése, az intézményegységek munkájának összehangolása (Kt (9) bek.). - Az igazgatótanács dönt az intézményegység-vezetıi megbízásról, a megbízás visszavonásáról (138/1992. (X.8.) Korm. re (4) bek. c) pont). - Egyetértési jogot gyakorol a gazdasági vezetı megbízása, vagy a megbízás visszavonása kérdésében. - Javaslatokat fogalmaz meg, illetve egyetértési jogot gyakorol az intézmény stratégiájának meghatározásában. - Javaslattevı és véleményezési joga van az intézmény mőködésével kapcsolatos minden kérdésben. Mőködése - Évente legalább két alkalommal az iskolai félévek értékelésének idıszakában ülésezik, de össze kell hívni az igazgatótanácsot, ha o a vezetıi tanács így dönt, o a tagok 50%-a ezt írásban kéri. - Az ülések megszervezése és lebonyolítása az igazgató felelıssége. - Az üléseket az igazgató, akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettes vezeti. - Az ülésekrıl emlékeztetı készül, melyet az ülés után 5 munkanapon belül minden tag megkap. - Az igazgatótanács ülése határozatképes, ha legalább az igazgató, vagy helyettese és intézményegységenként az intézményegység-vezetı és a két képviselı közül legalább két fı jelen van. - Határozatait az intézményegység-vezetıi megbízás kivételével nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. - Az intézményegység-vezetıi megbízás kérdésében az igazgatótanács titkos szavazással dönt. Az érvényes döntéshez legalább a teljes létszám 50%-a plusz egy igen szavazat szükséges.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Város Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10545/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-172/2011. Tárgy: Alapító okiratok módosítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. 2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1./ Intézmény megnevezése: Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2.1 Intézmény székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 2.a/ Tagintézmény megnevezése:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA A /2008. (VI. 26.) Kgy határozat melléklete TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET:

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Városi Bölcsıde dolgozói létszámának bıvítése E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. február 20-i

Részletesebben

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása 8/06. (IV. 8.) önkormányzati határozat Intézmény Alapító Okiratának elfogadása Heves Város Önkormányzat megtárgyalta a Intézmény Módosító Okiratának és Alapító Okiratának elfogadása tárgyában előterjesztett

Részletesebben

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Száma: 1/ 2012. ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT Módosítása A bevezető szövegrész helyébe Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87.,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Módosítva a 219/2012. (VIII. 29.) számú határozattal bezárólag. A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben,

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben