Azonosító jel: SZMSZ Dátum: január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: tıl Készítette: Jóváhagyta: Szabó Gyızı igazgató PH Molnár Péter polgármester PH

2 ÚNK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Azonosító jel: SZMSZ Dátum: január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 2/38 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Általános rendelkezések A szervezeti és mőködési szabályzat célja, jogszabályi alapjai Az SZMSZ személyi és idıbeli hatálya Az intézmény jogállása, tevékenysége, gazdálkodása Az intézmény legfontosabb azonosító adatai, jogállása, gazdálkodása Az intézmény alapvetı tevékenységi körei Városi Bölcsıde Városi Óvodai Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Az intézmény gazdálkodása Az intézmény mőködési területe Az intézmény bélyegzıinek felirata és lenyomata A kiadmányozás joga Az intézmény képviselıje Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetık közötti feladatmegosztás, a kapcsolatok rendje Az intézmény felelıs vezetıje az igazgató Az igazgató közvetlen munkatársai Igazgatóhelyettes Intézményegység vezetık Minıségirányítási vezetı Gazdasági vezetı A helyettesítés rendje Az intézmény vezetését segítı testületek Igazgatótanács Vezetıi tanács Közalkalmazotti tanács Alkalmazotti közösség értekezlete Szakalkalmazotti értekezlet Intézményegységek alkalmazotti, szakalkalmazotti értekezletei Minıségfejlesztési csoport Az intézmény szervezeti felépítése egységei, mőködési rendje A vezetık és a szülıi szervezetek közötti együttmőködés rendje A külsı kapcsolatok rendszere A rendszeres egészségügyi ellátás rendje Alkalmazottakra vonatkozóan Gyermekekre, tanulókra vonatkozóan Az intézmény munkarendje Az intézmény dolgozóinak jogai és kötelességei A munkakörtıl független jogosultság Az intézmény dolgozójának kötelességei A munkavégzés szabályai Helyettesítés és a munkakörök átadása, átvétele Túlmunka elrendelése A munkatársakat megilletı szabadság Munkarend A szakalkalmazottak munkarendje...28

3 ÚNK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Azonosító jel: SZMSZ Dátum: január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 3/ Nem szakalkalmazottak munkarendje Az intézményben való tartózkodás rendje, nyitva tartás Az intézmény helyiségeinek bérbeadási rendje Kártérítési felelısség Belsı ellenırzések rendje Az ellenırzés célja Az ellenırzés gyakorisága, módszerei Az intézmény belsı ellenırzési rendszere A költségvetés tervezésével és végrehajtásával összefüggı feladatok Intézmény tervezési feladatai Végleges költségvetés összeállítása Elıirányzat módosításával kapcsolatos feladatok Pénzgazdálkodás- a költségvetés végrehajtásával összefüggı feladatok A költségvetési beszámolók készítésével kapcsolatos feladatok Vagyongazdálkodás Gazdálkodási jogkörök szabályozása A kötelezettségvállalás rendje A kötelezettségvállalás ellenjegyzése A kötelezettségvállalásban megjelölt feladat teljesítése Érvényesítés Utalványozás A pénzügyi teljesítés Feladatmutatók megnevezése, köre ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Legitimációs záradék...37

4 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 4/38 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja, jogszabályi alapjai A Szervezeti és Mőködési Szabályzat, valamint a mellékletét képezı intézményegységi szervezeti és mőködési szabályzatok (továbbiakban: SZMSZ) határozzák meg az Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ, mint közoktatási intézmény szervezeti felépítését, mőködésének belsı rendjét, a belsı és külsı kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Jogszabályi alapja: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény a gyermekek védelmérıl és a és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV törvény a személyi jövedelem adóról szóló 1995 évi XCIII törvény a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX törvény az államháztartásról szóló évi XXXVIII törvény (Áht) évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvérıl a számvitelrıl szóló évi C. törvény 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségrıl és a pedagógiai szakszolgálatokról a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. és az annak végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Kormány rendelet, 3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minıségbiztosításáról és minıségfejlesztésérıl 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 41/1999. (X. 13.) OM rendelet a pedagógus-szakvizsga képesítési követelményeirıl 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésrıl, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevık juttatásairól és kedvezményeirıl 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérıl, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrıl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a bölcsıdei gondozás-nevelés minimumfeltételeirıl és a szakmai munka részletes szempontjairól szóló módszertani levél (Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet Budapest, 1999.) a személyes gondoskodást végzı személyek adatainak mőködési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végzı személyek továbbképzésérıl és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30), valamint a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (Ámr) a 280/2001. (XII.26.) többször módosított Korm. rendelet Az államháztartási szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló többször módosított 249/2000 (XII.24) Korm. rendelet A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 1993/2003. (XI.26) Korm. rendelet Munkáját szabályozzák az intézmény Alapító Okirata és az Újszász Város Önkormányzat Képviselı-testület vonatkozó rendeletei és határozatai.

5 ÚNK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Azonosító jel: SZMSZ Dátum: január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 5/ Az SZMSZ személyi és idıbeli hatálya A szervezeti és mőködési szabályzat valamint a mellékletét képezı intézményegységi szervezeti és mőködési szabályzatok, egyéb belsı szabályzatok, igazgatói, vezetıi utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelezı érvényőek, illetve azoknak is kötelessége, akik munkakapcsolatba kerülnek az intézménnyel, részt vesznek feladatai megvalósításában, illetıleg igénybe veszik belsı szolgáltatásait, használják helyiségeit. Az SZMSZ-ben foglaltak betartása az alkalmazotti kör közös érdeke, ezért a benne foglaltak vétkes megszegése esetén az alkalmazottakkal szemben az igazgató fegyelmi intézkedést kezdeményezhet. A szervezeti és mőködési szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan idıre szól. Ezzel egyidejőleg hatályát veszti a szeptember 1-jén életbeléptetett szervezeti és mőködési szabályzat. A szervezeti és mőködési szabályzat megtalálható a titkárságon, az intézményegységekben és nyilvánosságra kell hozni az intézmény honlapján (www.unk.hu). 2. Az intézmény jogállása, tevékenysége, gazdálkodása 2.1. Az intézmény legfontosabb azonosító adatai, jogállása, gazdálkodása 1. Neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ 2. Az intézmény neve röviden (Szövegben, ha a fejléc, vagy a bélyegzı a teljes nevet tartalmazza): Újszászi Nevelési Központ 3. Székhelye: 5052 Újszász, Kossuth út Az intézmény OM azonosítója: OM Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: Közvetlen jogelıdjének neve, székhelye: - Vörösmarty Mihály Általános Iskola (OM: ), Újszász, Kossuth út Városi Óvodai Intézmény (OM: ), Újszász, Bajcsy Zs. út Városi Bölcsıde, Újszász, Erkel Ferenc út Az alapítás idıpontja: augusztus /2005.(VII.26). számú önkormányzati határozat 7. Alapító szerve: Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete Újszász, Szabadság tér Felügyeleti szerve: Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete Újszász, Szabadság tér Irányító szerve: Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete Újszász, Szabadság tér 1. Az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatát átruházott hatáskörben az irányító Szerv vezetıje hagyja jóvá. 10. Irányító szerv vezetıje: Újszász Város Önkormányzata Polgármestere

6 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 6/ Típus szerinti besorolása: A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: o Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv 12. Vezetıjének kinevezési rendje: Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit az irányító szerv - nyilvános pályázat útján - a vonatkozó jogszabályokban meghatározott idıtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört, vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében az irányító szerv, az egyéb munkáltatói jogokat az irányító szerv vezetıje gyakorolja. Az igazgató gyakorolja az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat. 13. Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre: Az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy. Költségvetésével önállóan gazdálkodik, az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott (kiemelt elıirányzatok) keretek között, melyért az intézmény igazgatója felelıs. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság a fenntartót illeti meg. 14. Bankszámla rend: Bankszámlával rendelkezik. 15. Fenntartó neve és címe: Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete 5052 Újszász, Szabadság tér Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény 17. A többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény szakmailag önálló intézményegységei: Vörösmarty Mihály Általános Iskola Városi Óvoda Városi Bölcsıde Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 18. Az intézmény feladatellátási helyei: a.) Székhely: 5052 Újszász, Kossuth út 13. b.) Telephely: 5052 Újszász, Bajcsy-Zs. út 16. c.) Telephely: 5052 Újszász, Erkel Ferenc út 23. d.) Telephely: 5052 Újszász, Iskola út 8. e.) Telephely: 5052 Újszász, Iskola út 17. általános iskola óvoda bölcsıde óvoda, általános iskola, pedagógiai szakszolgálat sportpálya

7 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 7/ A feladatellátást szolgáló vagyon: A feladat ellátását szolgáló vagyon az alapítók tulajdona. A feladatok ellátásához az intézmény rendelkezésére állnak az alábbi székhely és telephelyek ingatlanok, a rajtuk található épületekkel, sport és egyéb létesítményekkel Cím Helyrajzi szám Megnevezés Tulajdonos Használó Újszász, Kossuth út hrsz. Épület, udvar Újszász, Iskola út hrsz. Épület, udvar Újszász, Iskola út hrsz. Sportpálya Újszász, Bajcsy-Zs. út hrsz. Épület, udvar Újszász, Erkel Ferenc út hrsz. Épület, udvar 20. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Közoktatás Alaptevékenysége: Alapfokú oktatás, TEÁOR száma 8520 Újszász Város Önkormányzata Kiegészítı tevékenysége: Oktatást kiegészítı tevékenység, TEÁOR 8560 Tevékenysége: Újszászi Nevelési Központ Az intézmény alaptevékenységét az Újszász Város Önkormányzat Képviselı-testülete az intézmény alapító okiratáról szóló határozatában írja elı. Eszerint alapfeladatai: Az intézmény fı tevékenysége: Alapfokú oktatás TEÁOR 8520 Egyéb tevékenységei: Gyermekek napközbeni ellátása TEÁOR 8891 Iskolai elıkészítı oktatás TEÁOR 8510 Oktatást kiegészítı tevékenység TEÁOR 8560 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás Korai fejlesztés Pedagógiai szakmai szolgáltatások Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Cigány kisebbségi nevelés Feladatmutatók megnevezése, köre pontban részletezve Az intézmény alapvetı tevékenységi körei Városi Bölcsıde A három éven aluli gyermekek bölcsıdei gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlıdésnek segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Részletezve: A bölcsıde, mint a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedı gyermekek napközbeni ellátását, szakszerő gondozását és nevelését végzi. Az intézmény 40 férıhelyes, napos bölcsıde. Felvehetı a 20 hetet betöltött csecsemı, 3 illetve 4 éves koráig gondozható a gyermek az intézményben. Felvehetı az olyan kisgyermek is, akinek szülıje tanfolyamot végez, alkalmi munkát vállal, szociális vagy egyéb ok miatt egészséges fejlıdése érdekében szükséges a bölcsıdei nevelés-gondozás. A gyermek a bölcsıdei, - nevelési év végéig (augusztus 31-ig) maradhat az intézményben maximum 4 éves koráig.

8 ÚNK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Azonosító jel: SZMSZ Dátum: január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 8/38 A bölcsıde ellátja a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján korai fejlesztésre szoruló, valamint sajátos nevelési igényő gyermekeket. A bölcsıde alapfeladatainak ellátása mellett térítési díj ellenében külön szolgáltatásként: - játszócsoportot mőködtet, - idıszakos gyermekfelügyeletet lát el, - egyéb, a gyermeknevelést segítı szolgáltatás nyújt (pl. gyermeknevelési tanácsadás). Szakfeladat száma és megnevezése (2010. január 01.-tıl) Bölcsıdei ellátás (Gyermekek napközbeni ellátása) Városi Óvodai Intézmény Alaptevékenység leírása: Három éves kortól a gyermekek óvodai nevelése-oktatása. Betöltött 5. életévet követıen, kötelezı jellegő, iskolai életmódra felkészítés. Az óvodás gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, ezen belül az egészséges életmód alakítása, az érzelmi, erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítása, értelmi erık fejlesztése, sokoldalú személyiségfejlıdés elısegítése differenciált, felzárkóztatást és tehetséggondozást magába foglaló pedagógiai munkával. Integrált nevelés megvalósítása. A fakultatív hitoktatás lehetıségének biztosítása. Oktatást kiegészítı tevékenységként más közoktatási intézményeknek nyújtott, az oktatás folyamatát és rendszerét segítı, de nem oktatási szolgáltatások oktatási szaktanácsadás, oktatási tájékoztatást pedagógiai szaktanácsadás, pedagógiai módszertani iránymutatás. Szakfeladat száma és megnevezése (2010. január 01.-tıl) Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés, nemzeti, etnikai kissebségi feladatok ellátása az óvodákban. Óvodai integrációs program alkalmazása Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése, integrált nevelése az alábbi sajátos nevelési igény esetén: tanulásban akadályozott (értelmileg enyhe fokban sérült) beszédfogyatékos, érzékszervi fogyatékos (látás-, hallássérült) testi fogyatékos, mozgássérült, autista és egyéb pervazív fejlıdési zavar, kevert specifikus fejlıdési zavar, tanulási zavar veszélyeztetett aktivitás és figyelem zavara hiperkinetikus magatartászavar, elektív mutizmus Nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok ellátása az óvodákban Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Pedagógiai szakmai szolgáltatások oktatási szaktanácsadás, oktatási tájékoztatást, pedagógiai szaktanácsadás, pedagógiai módszertani iránymutatás.

9 ÚNK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Azonosító jel: SZMSZ Dátum: január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 9/ Vörösmarty Mihály Általános Iskola Alaptevékenység leírása: A vonatkozó központi dokumentumok és az intézmény helyi pedagógiai programja alapján az iskola készültségi szint szerinti tankötelezettséghez kapcsolódó feladatok ellátása. Az esélyegyenlıséghez, integrált neveléshez kapcsolódó prevenciós, korrekciós, speciális fejlesztések megvalósítása (logopédiai ellátás, speciális fejlesztés, gyógytestnevelés, tanulási és magatartás zavarok), megfelelı szakember ellátással történı megszervezése, Nyolc évfolyamos általános iskolai oktatás, amely a tankötelezettség teljesítésére az általános mőveltség megalapozására, az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére irányul. Tehetséggondozás Hátránykompenzáció A különbözı képességő, illetıleg az eltérı ütemben fejlıdı tanulók egyéni fejlesztését szolgáló fejlesztı csoportok létrehozása. Napközi otthon, menza mőködtetése. Speciális képzési forma: fogyatékos gyermekek nevelése, oktatása, Integrált nevelés megvalósítása. A fakultatív hitoktatás tárgyi feltételeinek biztosítása. Oktatást kiegészítı tevékenységként más közoktatási intézményeknek nyújtott, az oktatás folyamatát és rendszerét segítı, de nem oktatási szolgáltatások oktatási szaktanácsadás, oktatási tájékoztatást pedagógiai szaktanácsadás, pedagógiai módszertani iránymutatás. Szakfeladat száma és megnevezése (210. január 01.-tıl) Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évf.) - tehetséggondozás, felzárkóztatás idegen nyelv emelt szintő oktatása - fakultatív foglalkozások, szakkörök, sportkörök szervezése - tanulmányi versenyek szervezése - tanulói-tájékoztató, tanácsadó szolgálat - iskolaotthonos oktatás szervezése gyógytestnevelés - nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok ellátása - képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs program - integrációs felkészítés - informatika emelt szintő oktatása - diáksport - tanulók tankönyvellátása Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évf.) - tehetséggondozás, felzárkóztatás idegen nyelv emelt szintő oktatása - fakultatív foglalkozások, szakkörök, sportkörök szervezése - tanulmányi versenyek szervezése - tanulói-tájékoztató, tanácsadó szolgálat gyógytestnevelés - nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok ellátása - képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs program - integrációs felkészítés - informatika emelt szintő oktatása - diáksport Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon) integrált keretek között az alábbi sajátos nevelési igény esetén:

10 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 10/38 testi fogyatékos, mozgássérült, érzékszervi fogyatékos: hallássérült, autista és egyéb pervazív fejlıdési zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, iskolai képességek kevert zavara, kevert specifikus fejlıdési zavar, tanulási zavar veszélyeztetett aktivitás és figyelem zavara Tanulásban akadályozott értelmileg enyhe fokban sérült [Ktv.121. (1) 29. a] tanulók nevelését-oktatását végzı eltérı tantervő osztály mőködtetése Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) integrált keretek között az alábbi sajátos nevelési igény esetén: testi fogyatékos, mozgássérült, érzékszervi fogyatékos: hallássérült, autista és egyéb pervazív fejlıdési zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, iskolai képességek kevert zavara, kevert specifikus fejlıdési zavar, tanulási zavar veszélyeztetett aktivitás és figyelem zavara Tanulásban akadályozott értelmileg enyhe fokban sérült [Ktv.121. (1) 29. a] tanulók nevelését-oktatását végzı eltérı tantervő osztály mőködtetése Általános iskolai napközi otthoni nevelés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Pedagógiai szakmai szolgáltatások oktatási szaktanácsadás, oktatási tájékoztatást, pedagógiai szaktanácsadás, pedagógiai módszertani iránymutatás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Az intézményegység feladata nevelési tanácsadás és logopédiai ellátás, korai fejlesztés és gondozás. Részletezve: A nevelési tanácsadás feladata annak megállapítása, hogy a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, ennek alapján szakvélemény készítése, valamint a gyermek fejlesztı foglalkoztatása a pedagógus és a szülı bevonásával. A nevelési tanácsadás az óvoda megkeresésére szakvéleményt készít az iskolakezdéshez, segítséget nyújt a gyermek óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához, ha a gyermek, tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlıdésének üteme indokolja. A nevelési tanácsadás segítségét kérheti a szülı, továbbá a szülı egyetértésével az óvoda, az iskola és a kollégium. A nevelési tanácsadás e feladatai körében pedagógiai, pszichológiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a gyermeknek, a tanulónak, illetve támogatja a pedagógus nevelı és oktató munkáját, segíti a családdal való kapcsolattartást. A nevelési tanácsadás elláthatja az iskolapszichológiai szolgáltatás feladatait is. Az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, kollégiumi nevelés és oktatás keretében a fejlesztı foglalkozás, ha a gyermek, tanuló beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzd, a nevelési tanácsadás keretében készített szakvéleményben meghatározottak alapján folyhat. A nevelési tanácsadást ellátó

11 ÚNK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Azonosító jel: SZMSZ Dátum: január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 11/38 intézmény ellenırzi a szakvéleményben foglaltak végrehajtását. A nevelési tanácsadás feladata továbbá, hogy a szakértıi és rehabilitációs bizottság által készített és a nevelési tanácsadó részére megküldött szakvélemény alapján segítse azoknak a gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátását, akik a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdenek. Az e körbe tartozó tanulók részére az e törvény 52. -a (6) bekezdésének b) pontjában meghatározott idıkeret terhére kell az iskolai fejlesztı foglalkozást biztosítani. A nevelési-oktatási intézmény vezetıje felelıs a fejlesztı foglalkozások - e bekezdésben elıírt - szakvéleményekben meghatározottak szerinti megszervezéséért. A logopédiai szolgáltatás feladata a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelızése és gyógyítása. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján korai fejlesztésre szoruló, bölcsıdei ellátásban részesülı gyermek tekintetében. Szakfeladat száma és megnevezése: (2010. január 01.-tıl) Pedagógiai szakszolgálat Nevelési tanácsadás Logopédiai ellátás Korai fejlesztés, gondozás 2.3. Az intézmény gazdálkodása A gazdálkodás az éves pénzügyi tervre épül. A források és eszközök felhasználását a célirányosság elveinek érvényesítésével kell biztosítani. Ezen belül feladat: a költségvetési gazdálkodás szervezése, egyeztetése, éves költségvetés elkészítése, a gazdálkodási munkával kapcsolatos elemzések elvégzése, elıírt jelentések, féléves, éves beszámoló elkészítése, bér- és létszámnyilvántartás felfektetése, karbantartása, kettıs könyvelés számítógéppel történı vezetése az érvényes számviteli törvény elıírásainak megfelelıen, jogszabályban elıírt gazdálkodási feladathoz kapcsolódó nyilvántartások folyamatos vezetése, módosítások feltüntetése, anyag, készlet, eszköz nyilvántartása, leltározás, selejtezés elvégzése külön szabályzat szerint, az üzemeltetéssel kapcsolatos szervezés, mőködési feltételek biztosítása, bankszámla, házipénztár kezelése, mőködtetése külön szabályzat szerint, a gépjármő(vek) mőködtetésével, irányításával kapcsolatos feladatok, az ezzel összefüggı adminisztráció ellátása. Az intézményi vagyon mőködtetése az Újszász Város Önkormányzat Képviselı-testülete rendeletében foglaltak alapján történik. Az intézmény alaptevékenységének forrásai: önkormányzati finanszírozás, átvett pénzeszközök, saját bevétel Az intézmény mőködési területe Bölcsıdei ellátás tekintetében: A város 35 km sugarú körzetén belül élık kérhetik

12 ÚNK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Azonosító jel: SZMSZ Dátum: január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 12/38 gyermekük felvételét a bölcsıdébe. Óvodai ellátás tekintetében: Újszász Város közigazgatási területe. Más településen élı gyermekeket csak a fenntartó elızetes engedélyével fogadhat az óvoda. Általános iskolai ellátás tekintetében: Újszász Város közigazgatási területe. Más településen élı tanulókat csak a fenntartó elızetes engedélyével fogadhat az iskola. Szakszolgálati ellátás tekintetében: Újszász Város közigazgatási területe Az intézmény bélyegzıinek felirata és lenyomata Körbélyegzı: Bélyegzı felirata Bélyegzı lenyomata Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ, Újszász (1.sz.) Körbélyegzı: Újszászi Nevelési Központ Vörösmarty Mihály Általános Iskola Újszász (2.sz.) Körbélyegzı: Újszászi Nevelési Központ Városi Óvoda Újszász (3.sz.) Körbélyegzı: Újszászi Nevelési Központ Városi Bölcsıde Újszász (4.sz.) Körbélyegzı: Újszászi Nevelési Központ Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

13 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 13/38 Fejbélyegzı: Bélyegzı felirata Újszász (5.sz.) Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ 5052 Újszász, Kossuth út 13. Pf. 2. TKSZ: Adószám: Postabélyegzı: (6.sz.) Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ 5052 Újszász, Kossuth út 13. Pf. 2. (7.sz.) Bélyegzı lenyomata Az intézményi bélyegzık használatára a következı beosztásban az alábbi dolgozók jogosultak és kezelésükért felelısek: bélyegzı használatára jogosult elhelyezve Példányszám igazgató, igazgató, igazgatóhelyettes, 1.sz. titkárság, 3 gazdasági vezetı gazdasági vezetı 2.sz. általános iskola intézményegység vezetıje intézményegység-vezetı, kertvárosi telephelyen, iskolatitkár 3.sz. óvoda intézményegység-vezetıje óvoda 1 4.sz. bölcsıde intézményegység vezetıje bölcsıde 1 5.sz. pedagógiai szakszolgálat vezetıje szakszolgálat 1 6.sz. igazgató, gazdasági vezetı, pénztáros 7. sz. a postát elıkészítı dolgozók igazgató, gazdasági vezetı, pénztár titkárság, intézményegységek, Kertvárosi telephely, A kiadmányozás joga A kiadmányozás joga az igazgatót illeti meg, amelyet külön szabályok szerint átruházhat, egyébként a kiadmányozást jogszabályi elıírások szabályozzák Az intézmény képviselıje Az intézményt a közoktatási törvény szerint kinevezett intézményvezetı képviseli, aki esetenként külön megbízást adhat az intézmény képviseletére valamely munkatársának.

14 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 14/38 3. Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetık közötti feladatmegosztás, a kapcsolatok rendje Az intézmény irányítási struktúráját az alábbi ábra szemlélteti: Igazgató Igazgató helyettes Minıségirányítási vezetı Gazdasági vezetı Intézményegységvezetı Intézményegységvezetı Intézményegységvezetı Intézményegységvezetı Gazdasági csoport Városi Bölcsıde Városi Óvoda Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3.1. Az intézmény felelıs vezetıje az igazgató Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a képviselı-testület nyilvános pályázat útján a vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárásban meghatározott idıtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört, vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a képviselı-testület, az egyéb munkáltatói jogokat Újszász város polgármestere gyakorolja. Jogköre és felelıssége különös tekintettel az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény aira az intézményt érintı valamennyi jogviszonyra kiterjed.

15 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 15/38 Feladatköre Az intézmény stratégiájának, valamint minıségirányítási programjának megfogalmazása, különös tekintettel a város lakosságának feladatellátással kapcsolatos igényeire, elvárásaira, valamint a jogszabályokban és fenntartói döntésekben megfogalmazottakra. A stratégia és az intézményi minıségirányítási program (IMIP) idıszakos felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása. Az intézmény éves munkatervének a fenti pontban foglaltakkal összehangolt elkészítése és a szakalkalmazotti értekezlet jóváhagyása után a fenntartónak történı benyújtása, a program végrehajtásához szükséges feltételek kialakítása, a tényleges végrehajtás ellenırzése, szakmai elemzése, értékelése. Az intézmény minıségügyi tevékenységének ellenırzése, nyomon követése, a fejlesztési irányok meghatározása. Az egyes szakterületekre vonatkozó fejlesztési koncepciók jóváhagyása. A szakmai feladatokkal összhangban lévı humánerı-gazdálkodási gyakorlat biztosítása, a munkáltatói jogkör ellátása. Ezen belül: kinevezi, felmenti az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottakat, a KJT alapján megállapítja illetményüket, dönt egyéb juttatásaikról, dönt a megbízási és vállalkozási szerzıdéssel ellátandó feladatok körérıl, megköti az ezen munkák ellátására a szerzıdéseket, pályázatot ír ki munkakör betöltésére, vezetıi megbízást ad, azt visszavonja, jogszabályban elıírt esetekben kikéri a fenntartó véleményét vagy hozzájárulását, illetve elızetesen véleményezteti helyettesei megbízását a fenntartóval, gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat, irányítja a személyzeti munkát Az intézmény együttmőködési és egyéb szerzıdéseinek megkötése. Rendszeres kapcsolattartás - szükség szerinti egyeztetés - a fenntartóval és egyes partnerekkel az intézmény mőködését érintı kérdésekben. Hatásköre Képviseli az intézményt, jogkörét esetenként vagy meghatározott ügykörben az igazgatóhelyettesre vagy az intézményegység-vezetıkre vagy más munkatársra átruházhatja. Szakmai programokban, éves munkatervben elfogadott feladatok végrehajtásának ellenırzése, az idıközben szükségessé váló módosítások kezdeményezése. Az intézmény költségvetési irányzatainak az igényekhez és a változó körülményekhez igazodó átcsoportosításáról való intézkedés, illetve annak kezdeményezése. Az intézmény vezetıjének hatáskörébe tartozik az intézmény feladatainak ellátását szolgáló, kiadási elıirányzatokat terhelı fizetési, vagy más teljesítési kötelezettség vállalása, illetve ilyen követelés elıírása a bevételi elıirányzat teljesítése érdekében. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló, többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 134. alapján, kötelezettségvállalást a gazdasági vezetı, vagy az általa személy ellenjegyzése után és csak írásban tehet, kivéve a gazdasági eseményenkénti ,- Ft alatti összegeket, melynek kötelezettségvállalási rendjét és nyilvántartási formáját belsı szabályzat rögzíti. A kötelezettségvállalás során e tevékenységet nem láthatja el közeli hozzátartozója (Ptk (b) pont), illetve a maga javára. A munkáltatói jogok teljes körben való gyakorlása.

16 ÚNK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Azonosító jel: SZMSZ Dátum: január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 16/38 Az intézmény vezetıje felelıs az Áht a alapján: a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerő igénybevételéért; az alapító okiratban elıírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelı ellátásáért; a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért; a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért; a gazdálkodási lehetıségek és a kötelezettségek összhangjáért; az intézményi számviteli rendért; a folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés, valamint a belsı ellenırzés megszervezésért és hatékony mőködéséért. A munkavédelmi, vagyon és tőzvédelmi feladatait megbízottja útján gyakorolja. Az igazgató döntés elıkészítı munkájában épít az igazgatótanács és vezetıi tanács javaslataira. A Közalkalmazotti Tanáccsal jogszabályban rögzítettek szerint egyeztet Az igazgató közvetlen munkatársai Igazgatóhelyettes Munkáltatói jogkörének gyakorlása során az igazgató bízza meg határozatlan idıre, a 3.1. pontban meghatározottak szerint. Az igazgató helyettese, vezetı beosztású dolgozó. Feladatát csatolt munkakörben látja el. Feladatköre Az igazgató pontban meghatározott módon történı - helyettesítése annak távollétében, illetve megbízás alapján. Részvétel az igazgatótanács munkájában. Az intézményegységek munkájának összehangolása. A munkavédelmi, vagyon és tőzvédelmi feladatok ellátásának irányítása, koordinálása. Pályázati lehetıségek figyelése. Belsı ellenırzés megszervezése, lebonyolítása. Aktív részvétel az intézmény minıségügyi tevékenységében. A munkaköri leírásában megfogalmazott egyéb feladatok ellátása. Hatásköre Az igazgatót távollétében teljes felelısséggel és intézkedési joggal helyettesíti és gyakorolja a kiadmányozási és utalványozási jogkört. Saját hatáskörben Ft erejéig jogosult eljárni. Az igazgató távollétében, akadályoztatása esetén, illetve megbízás alapján - feladataiból eredıen - képviseli az intézményt külsı szerveknél, intézményeknél. A feladatköréhez tartozó területeken jogosult a szakmai feladatok megvalósítását figyelemmel kísérni, e területeken tartalmi munkát és munkaszervezést érintı változtatásokat, fejlesztéseket kezdeményezni. Kezdeményezi és szervezi a vezetıi belsı ellenırzés során tapasztalt hiányosságok megszőntetését.

17 ÚNK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Azonosító jel: SZMSZ Dátum: január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 17/ Intézményegység vezetık A nevelési központ szervezeti egységei intézményegységek élén intézményegység-vezetık állnak, akik vezetı beosztású dolgozók. Az intézményegység-vezetıket az igazgatótanács döntése alapján az igazgató bízza meg, az intézményegységre vonatkozó jogszabályoknak megfelelıen. Az intézményegység-vezetık feladatköre Az intézményegység munkájának szervezése, szakmai irányítása. Részvétel az igazgatótanács munkájában. Közremőködés az intézmény éves munkatervének elkészítésében. Az intézményegység éves munkatervének elkészítése, szakmai feladatok meghatározása a hatályos jogszabályok, a partneri igények és a munkatársak javaslatainak figyelembe vételével. A feladatellátás tartalmi fejlesztése. A szakmai feladatok végrehajtásának ellenırzése, szakmai elemzése, értékelése. Az intézményegység humán erıforrásainak összehangolása a szakmai feladatokkal, a munkaidı nyilvántartása. Belsı ellenırzés az intézményegységnél. Az egyes szakterületekre vonatkozó fejlesztési koncepciók megfogalmazása. Az intézmény egészét érintı szakmai feladatok tervezésében, megvalósításában való közremőködés. Az intézmény feladatellátást segítı pályázatok figyelemmel kísérése, lehetıség szerinti felhasználása a fejlesztésben. Aktív részvétel az intézmény minıségügyi tevékenységében. Hatásköre A napi kiadások rugalmas lebonyolítása érdekében a bölcsıde vezetıje havi Ft, az óvoda vezetıje havi Ft készpénz felett szabadon rendelkezik, melyet minden hónap elején felvesz a pénztárban. A felvett ellátmánnyal a hónap utolsó munkanapján kell elszámolni. Kiadmányozási jogkört gyakorol a jogszabályi szabályozás szerint. Folyamatosan nyomon követi a munkatársak szakmai tevékenységét. Az igazgató és a helyettesek távollétében, akadályoztatásuk esetén, illetve megbízás alapján - feladataiból eredıen - képviseli az intézményt külsı szerveknél, intézményeknél.

18 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 18/ Minıségirányítási vezetı Az igazgató bízza meg. A megbízáshoz a vezetıi tanács egyetértése szükséges. A megbízás idıtartamáról a vezetıi tanács dönt. Munkáját csatolt munkakörben végzi. Az órakedvezmény és a pótlék mértékérıl a vezetıi tanács javaslatára az igazgató dönt. Minıségirányítással kapcsolatos munkáját az igazgató közvetlen irányítása alatt végzi. Feladata Az intézményi minıségpolitika érvényesülésének, valamint a minıségirányítási programban kitőzött minıségcélok megvalósulásának elısegítése. Ennek érdekében az intézmény minıségfejlesztési csoportjának vezetése, ezen belül különösen Elkészíti az éves munkatervét Figyelemmel kíséri az elızı tanévrıl áthúzódó intézkedési tervek végrehajtását Tervezi az adott tanévben esedékes partneri igény és elégedettség méréseket és az azt követı elemzést, célmeghatározást, intézkedési tervek készítését. Tervezi az adott évben esedékes irányított önértékelést, és az azt követı elemzést, célmeghatározást, intézkedési tervek készítését. Szervezi, felügyeli a tanulói mérések végrehajtását, az eredmények kezelését. Kezeli az indikátorrendszert. Elıkészíti a vezetıségi átvizsgálásokat. Hatásköre Véleményével segíti a jövıkép, a minıségpolitika, a minıségcél hierarchia és az intézményi stratégia minıségügyi vonatkozásainak kialakítását. A minıségügy szempontjából véleményezi az éves munkaterv tartalmi elemeit, valamint az aktuális intézményi feladatokat. Véleményt nyilvánít a minıségfejlesztési célokkal, a minıségfejlesztési tevékenységekkel, valamint a minıségfejlesztési csoport tevékenységének értékelésével kapcsolatban. Véleményezi a minıségügyi projekt elképzeléseket. Tervezési, szervezési, végrehajtási és ellenırzési feladataiban egyeztet az igazgatóval, illetve szükség szerint a vezetıség és az alkalmazotti közösség érintett tagjaival. Dönt a minıségfejlesztési csoport napi operatív és szakmai jellegő kérdéseiben, a minıségkezelés saját hatáskörben megvalósítható megoldásában. Az elıírásoknak megfelelıen - minden kompetenciái közé tartozó kérdésben, szükség és igény szerint - tájékoztatja az igazgatót Gazdasági vezetı A gazdasági szervezet vezetı beosztású dolgozója. A gazdasági vezetıt az igazgató bízza meg, de a megbízás, vagy a megbízás visszavonása kérdésében az igazgatótanácsnak egyetértési joga van. Feladatát az igazgató közvetlen irányítása és ellenırzése mellett látja el. Szakmailag önállóan szervezi az intézmény gazdálkodását és az intézmény mőködésével, anyagellátásával, valamint a munkatársak foglalkoztatásával, illetmény elımeneteli rendszerrel kapcsolatos feladatokat. Irányítja a gazdasági csoport munkáját. A gazdasági vezetı a gazdálkodási feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetıjének helyettese. Feladatköre Közvetlenül irányítja és ellenırzi a gazdasági szervezetet. A szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához iránymutatást ad, ellenırzi azt. Felelıs az alábbi feladatok ellátásáért:

19 ÚNK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Azonosító jel: SZMSZ Dátum: január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 19/38 o az intézmény éves költségvetésének elıirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok, o az intézmény mőködtetésével, üzemeltetésével, vagyongazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatok. Gazdasági intézkedéseket hoz. Elkészíti és nyomon követi az intézmény gazdasági terveit, beszámolóit, adatszolgáltatásait, költségvetését és annak módosítását, biztosítja a pénzügyi szabályoknak megfelelı törvényes gazdasági mőködést. Ellátja az intézmény mőködését biztosító pénzügyi, munkaügyi feladatokat. Különös felelıssége a számviteli rend kialakítása és annak mőködtetése, a gazdálkodáshoz szükséges szabályzatok kidolgozása, módosítása a törvényi elıírások alapján. Elvégzi a gazdasági események minısítésével, kontírozásával, az analitikus és fıkönyvi nyilvántartások vezetésével, a könyvviteli feladatok készítésével összefüggı feladatok irányítását, szervezését, ellenırzését. Ellenırzi a bizonylati fegyelem betartását, a házipénztári kifizetések szabályosságát, a könyv és számvitelre vonatkozó szabályok érvényre jutását. Gondoskodik a vagyonvédelemrıl, az intézményi vagyon rendeltetésszerő mőködtetésérıl, karbantartások, kisebb mőszaki hibák elhárításának megszervezésérıl. A leltározás megszervezése és lebonyolítása a leltározási szabályzat figyelembevételével. A felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének megszervezése és lebonyolítása a vonatkozó jogszabályok alapján. Aktívan részt vesz az intézmény minıségügyi tevékenységében. Részt vesz a belsı ellenırzésben. Hatásköre Az intézményi kötelezettségvállalások, illetve az utalványok ellenjegyzése. A banki aláírási jogkört gyakorolja. A gazdasági csoport tevékenységébıl származó leveleket, számlákat aláírja. Feladatkörébıl eredıen az igazgató vagy az igazgatóhelyettes felhatalmazása alapján képviseli az intézményt külsı szerveknél, intézményeknél A helyettesítés rendje Az igazgatót akadályoztatása, vagy távolléte esetén az igazgatóhelyettes a munkáltatói jogkör kivételével teljes jogkörrel helyettesíti. Hat hetet meghaladó tartós távollét esetén a munkáltatói jogkört is gyakorolja. Az igazgató és az igazgatóhelyettes egyidejő akadályoztatása, vagy távolléte esetén a helyettesi feladatokat az általános iskola intézményegység vezetıje, akadályoztatása esetén az óvoda intézményegység vezetıje, akadályozatása esetén a bölcsıde intézményegység vezetıje, akadályoztatása esetén a minıségirányítási vezetı látja el. Az intézményegység-vezetık helyettesítési rendjét az intézményegységek szakmai irányításával kapcsolatos teendık tekintetében az intézményegységek saját szervezeti és mőködési szabályzata tartalmazza.

20 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 20/38 4. Az intézmény vezetését segítı testületek 4.1. Igazgatótanács Tagjai: 1. Igazgató 2. Igazgatóhelyettes 3. Gazdasági vezetı 4. Intézményegység-vezetık 5. Intézményegységenként 2-2 fı képviselı. A képviselık kiválasztásának módját az intézményegységek szervezeti és mőködési szabályzata tartalmazza. A kiválasztott képviselıket az igazgató írásban bízza meg, mandátumuk 1 tanévre szól. Tanácskozási joggal állandó meghívottak: 1. Közalkalmazotti Tanács elnöke. 2. Minıségirányítási vezetı. 3. Az iskolai és óvodai és bölcsıdei szülıi szervezetek vezetıi. Napirendhez kötötten tanácskozási jogú meghívottak: 1. Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat vezetıje. 2. Kisebbségi önkormányzat vezetıje. Feladata, jogköre Az igazgatótanács feladata a vezetés segítése, az intézményegységek munkájának összehangolása (Kt (9) bek.). - Az igazgatótanács dönt az intézményegység-vezetıi megbízásról, a megbízás visszavonásáról (138/1992. (X.8.) Korm. re (4) bek. c) pont). - Egyetértési jogot gyakorol a gazdasági vezetı megbízása, vagy a megbízás visszavonása kérdésében. - Javaslatokat fogalmaz meg, illetve egyetértési jogot gyakorol az intézmény stratégiájának meghatározásában. - Javaslattevı és véleményezési joga van az intézmény mőködésével kapcsolatos minden kérdésben. Mőködése - Évente legalább két alkalommal az iskolai félévek értékelésének idıszakában ülésezik, de össze kell hívni az igazgatótanácsot, ha o a vezetıi tanács így dönt, o a tagok 50%-a ezt írásban kéri. - Az ülések megszervezése és lebonyolítása az igazgató felelıssége. - Az üléseket az igazgató, akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettes vezeti. - Az ülésekrıl emlékeztetı készül, melyet az ülés után 5 munkanapon belül minden tag megkap. - Az igazgatótanács ülése határozatképes, ha legalább az igazgató, vagy helyettese és intézményegységenként az intézményegység-vezetı és a két képviselı közül legalább két fı jelen van. - Határozatait az intézményegység-vezetıi megbízás kivételével nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. - Az intézményegység-vezetıi megbízás kérdésében az igazgatótanács titkos szavazással dönt. Az érvényes döntéshez legalább a teljes létszám 50%-a plusz egy igen szavazat szükséges.

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA... 4 BEVEZETİ... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A 189/2009.(VIII.24.) KT határozat

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2014. Jelen Szervezeti és Mőködési Szabáélyzatot jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Az intézmény szervezeti felépítése, a munkamegosztás szerinti feladatok... 32

TARTALOMJEGYZÉK. V. Az intézmény szervezeti felépítése, a munkamegosztás szerinti feladatok... 32 - - 1 - - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 5 II. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon önállóan

Részletesebben

A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Bevezetés Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2000. évi C. tv. a számvitelrıl, az államháztartásról

Részletesebben

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS 1. számú melléklet Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Zirc SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - Tartalomjegyzék Cím: Oldalszám I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: Az intézmény szakalkalmazotti értekezlete 2010. október 27. napján. Jóváhagyta: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat EGYESÍTETT ÓVODA és BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY Szervezeti és Működési Szabályzat BALMAZÚJVÁROS 2013. 1 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI és ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1.1. A Szervezeti és Működési szabályzat célja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti És Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti És Működési Szabályzata Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti És Működési Szabályzata Készítette: Molik Edit Központi Óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület 2014. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ...3 I.1. Általános

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KŐSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 1. A közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

A mködés közös szabályai

A mködés közös szabályai SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT A mködés közös szabályai Oladi Általános Mveldési Központ Szombathely, Simon István u 2-6. OM azonosító: 200897 TARTALOMJEGYZÉK A MKÖDÉS KÖZÖS SZABÁLYAI...1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Az alapító neve:... 4 2. Költségvetési szerv neve:... 4

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu OM: 201531 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Tatabánya 2008 Tartalom I. BEVEZETÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZERE...

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben