V. A MIKROSZKÓP. FÉNYMIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATOK A MIKROSZKÓP FELÉPÍTÉSE ÉS MŐKÖDÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V. A MIKROSZKÓP. FÉNYMIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATOK A MIKROSZKÓP FELÉPÍTÉSE ÉS MŐKÖDÉSE"

Átírás

1 V. A MIKROSZKÓP. FÉNYMIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATOK A MIKROSZKÓP FELÉPÍTÉSE ÉS MŐKÖDÉSE Minden olyan optikai eszközt, amely arra szolgál, hogy a tiszta látás távolságán belül megnövelje a látószöget abból a célból, hogy a szabad szemmel nem látható részleteket az emberi szem számára láthatóvá tegye, nagyítónak nevezzük. A látószög az a szög, amely alatt a szemlélt tárgy szabad szemmel történı szemlélés esetén látszik. A mikroorganizmusok világának megismerésében alapvetı szerep jutott a mikroszkópnak. A mikroszkóp elıdje az egyetlen lencsébıl álló, rövid gyújtótávolságú nagyító (lupe), melynek segítségével Antonie van Leeuwenhoek holland kereskedı az 1670es évek végétıl már egysejtőek, hímivarsejtek, vörösvérsejtek megfigyelésérıl számol be, és a megfigyelt rendszerek igen jó ábrázolását is megadja. A mikroszkóp összetett nagyítórendszer, amely két győjtılencse-rendszer segítségével kismérető tárgyak jelentısen nagyított, fordított állású látszólagos képét állítja elı. Történelmileg a csillagászati távcsıbıl alakult ki. Minden mikroszkóp értéke elsısorban a nagyításától és a felbontóképességétıl függ. A nagyítás mértéke a megfigyelt tárgy egyes részeinek lineáris növekedése, a felbontóképesség pedig az a szög, amely alatt két különálló pontot még külön-pontként érzékelünk. Az emberi szem felbontóképességének határa egy ívperc (1'). A látószög a tárgynak szemünkhöz való közelítésével növelhetı, ennek azonban határt szab az a tény, hogy a tiszta látás távolságán (250 mm) belül szemünk már nem lát élesen. Ezért van szükség olyan optikai eszközre, amely a látószöget növeli. A mikroszkóp felbontóképességének meghatározása Ernst Karl Abbe német fizikus ( ) nevéhez főzıdik. Bármilyen tökéletesen csiszolt lencse esetén is a fény hullámtermészete miatt a lencse befogadónyílásán fényelhajlás lép fel, aminek következtében egy pontszerő tárgy képe nem pontszerő lesz, helyette egy kis fénylı korongot kapunk. Mivel ezek a kis korongok átfedik egymást, megakadályozzák, hogy tetszés szerinti finomságú struktúrát észlelni tudjunk. Az Abbe-törvény értelmében a felbontóképesség az alábbi képlettel számítható ki: λ d=0,61 n sin α d: felbontóképesség λ: a tárgyat megvilágító fény hullámhossza n: a tárgy és a lencse közötti közeg törésmutatója a: a tárgyról az objektív frontlencséjébe még éppen bejutó fénysugár és az optikai tengely által bezárt szög (nyílásszög fele) A képlet alapján belátható, hogy adott megvilágítás esetén a felbontóképesség a numerikus apertúra (n*sin α) értékétıl függ. Minél nagyobb a numerikus apertúra, annál kisebb az a távolság, amely két, a szemünk által külön érzékelhetı pont között van. A numerikus apertúra tehát növelhetı egyrészt a közeg törésmutatójának növelésével, másrészt a nyílásszög növelésével. Túlzott nagyítást eredményezı lencsekombinációknál a feloldóképesség nem javul, un. holt nagyítást kapunk.

2 *** l. ábra: A mikroszkóp felépítése A fénymikroszkóp leglényegesebb része az optikai rendszer, amely az alábbi fıbb egységekbıl áll: fényforrás tükör kondenzor objektívek (tárgylencse-rendszerek) okulárok (szemlencse-rendszerek) Az optikai rendszer hibátlan mőködését a mechanikai szerkezetek biztosítják: állvány tárgyasztal beállító rendszer (makro- és mikrocsavar) A mikroszkóp szerkezeti felépítését az 1. ábra mutatja be. A fényforrás régebbi típusú mikroszkópoknál külsı, a modernebb változatoknál már a készülék talpába épített egység. A fényt egy egyenletesen sugárzó izzószál bocsátja ki. Ennek képét a kollektorlencse (győjtılencse) a kondenzorrekesz síkjába vetíti. A felesleges fény kizárásáról a kollektorrekesz gondoskodik. A fény színének és erejének szabályozására különbözı színszőrık, illetve homályos üveglap szolgál. Külsı megvilágítású mikroszkópok esetén a tükör a készülék alján van felszerelve. Belsı világítású mikroszkópokban be van építve. Kondenzor alkalmazása esetén síktükörrel, kondenzor nélkül pedig homorú győjtıtükörrel vetítik a fényt a preparátumra. A mikroszkóplámpa felépítését a 2. ábra mutatja be. ***2. ábra: A mikroszkóplámpa sematikus képe A kondenzorrekesz (írisz diafragma) a megvilágítási nyílásszög beállítására szolgál, ezáltal a tárgykontrasztot szabályozza. A teljesen nyitott kondenzorrekesz fényes, de kontraszt nélküli, míg a túlságosan zárt sötét, kontrasztos képet ad. A kondenzorlencse feladata, hogy a fényforrásból érkezı sugarakat a vizsgálandó tárgyra sőrítse. A kondenzor egy fogasléc segítségével fel-le mozgatható. A mozgató apparátus segítségével érhetı el, hogy a kondenzor olyan távolságban legyen a tárgysíktól, amelyben az írisz diafragma képe a tárgysíkban jelenik meg. A kondenzorból érkezı, a vizsgált tárgyon áthaladó és megtörı fénysugarak az összetett nagyítórendszer elsı tagjába, az objektívbe (tárgylencse) kerülnek. A lencsék olyan lencsehibákkal rendelkezhetnek, amelyek leképezési hibákat okozhatnak. A két legfıbb lencsehiba a gömbi eltérés és a színi eltérés. A gömbi eltérés oka, hogy a kép közepét és perifériáját nem lehet egyszerre élesre állítani, mert az áthaladó fénysugarak gyújtópontja nem esik egybe. A gömbi eltérés diafragma beépítésével csökkenthetı. A színi eltérés oka, hogy a különbözı hullámhosszú fénysugarak nem egyformán hajlanak el, gyújtópontjuk az optikai tengelyen nem esik egybe. Fehér fény használata esetén nem kapunk éles képet, és a kép színes szegéllyel rendelkezik. A színeltérés csökkentése lencserendszerkombinációkkal történik. Két szín korrekciója esetén - ezek a zöld és a sárga, amelyekre szemünk a legérzékenyebb - akromát lencsérıl beszélünk. Az objektíven ezt külön nem jelölik meg, mivel valamennyi ma gyártott jelöletlen lencse akromát. Három szín korrekciója esetén apokromát lencsérıl beszélünk, ezeket "apochromat" felirattal jelölik. A

3 maradék színek hibája már nem számottevı. Ezeket a lencséket akkor használjuk, ha finom színes részletek megkülönböztetésére is szükség van. Az objektív frontlencséje és a tárgy közötti távolság - a szabad tárgytávolság,- a legnagyobb nagyítású tárgylencsék esetében a milliméter törtrésze, ezért a lencse védelmét úgy oldják meg, hogy az objektív egy rugó ellenében felfelé teleszkópszerően elmozdulhasson. Ily módon elkerülhetı a mikroszkóp beállításakor a tárgylemezre való erıs rászorítás, ami a frontlencse sérüléséhez vezethet. A tárgylencsén a következı adatokat szokás feltüntetni: Lineáris nagyítás Numerikus apertúra Tubushossz és az alkalmazható fedılemez vastagság Az objektívek maximális nagyítása 120-szoros szokott lenni. Ilyen lencsét csak immerzióval érdemes használni. Ebben az esetben az objektívet HI jelzéssel és/vagy az objektív alján körbefutó győrővel látják el (HI = homogén immerzió: az immerziós olaj törésmutatója megegyezik az üvegével, n=1,52). A fáziskontraszt objektívek jelölése: Ph vagy Phv. Az objektív a tárgyról elsıdleges valódi nagyított képet készít, amit a szemlencserendszer (okulár) nagyít tovább, és virtuális másodlagos képet hoz létre. A legelterjedtebb a Huygens féle okulár, amely egy kollektívlencsébıl és egy szemlencsébıl, valamint a kettı között. elhelyezett fényrekesztı győrőbıl áll. Ez utóbbi a képet teszi élesebbé. A megfelelı módon kialakított kompenzációs okulárok az objektív színi hibáját javítják, továbbá a gömbi eltérést is csökkentik. A Huygens-okulárokat legfeljebb 20-szoros nagyításig késztik. A nagyítás mértékét az okuláron feltüntetik. A mikroszkóp összes nagyítását az objektív és az okulár nagyításának szorzata adja. A mikroszkóp nagyítási elvét a 3. ábra mutatja be. ***3. ábra: A közönséges fénymikroszkóp nagyításának sémája A mikroszkóp állvány súlyos, fémbıl készült állvány, amelynek feladata az optikai részek biztos, rezgésmentes rögzítése. A tárgyasztal tartja a preparátumot hordó tárgylemezt. A tárgylemez rögzíthetı, és két csavarral a tárgyasztal felületével együtt egymásra merıleges két irányban elmozdítható. A mikroszkóp beállítása a kialakítástól függıen vagy a tárgyasztal, vagy a lencserendszert tartalmazó tubus optikai tengely vonalában történı mozgatásával - a makro- és mikrocsavar segítségével - történik. Az objektívet és az okulárt rögzítı és összekötı tubus szabványosított hossza 160 mm. A tárgyasztal alatt, függıleges irányba mozgathatóan helyezkedik el a kondenzor. Külsı megvilágítás esetén a homorú-sík tükör szintén a mikroszkóp-állványhoz van rögzítve kardán függesztéssel. 1. Közönséges fénymikroszkóp MIKROSZKÓPOS ELJÁRÁSOK A bakteriológiai vizsgálatok során az esetek zömében immerziós objektívet használunk a lehetı legjobb felbontóképesség elérése céljából. Az immerziós objektív és a tárgy közé

4 immerziós olajat (cédrusolaj) kell cseppenteni, amelynek a törésmutatója megegyezik az üvegével (homogén immerzió), így a feloldóképesség 0,2-0,4 µm lesz, ami az immerziós objektívvel használt mikroszkópot alkalmassá teszi a legkisebb mérető baktériumok vizsgálatára is. 2. Ferde megvilágítás A felbontóképesség nemcsak a törésmutató növelésével, hanem ferde megvilágítással is elérhetı. Ennek célja, hogy a fénysugarak az optikai tengelyhez képest ferdén jussanak a tárgyra, aminek következtében a tárgyról kapott kép sokkal árnyaltabb, plasztikusabb lesz. Ferde megvilágítás hozható létre: speciális kondenzorral a tükör excentrikus beállításával az apertúra írisz excentrikus beállításával a kondenzor keretébe helyezett excentrikus kör diafragmával 3. Sötét látóterő mikroszkóp A sötét látóterő mikroszkópban a tárgyat egy speciális paraboloid-kondenzorból érkezı fénysugarakkal világítjuk meg úgy, hogy a fénysugarak kívül, essenek az objektív nyílásszögén, így a látótér sötét marad. Az objektívbe csak azok a fénysugarak juthatnak be, amelyek a tárgy korpuszkuláris részecskéin törést szenvednek. Ily módon a sötét látótérben korpuszkuláris részek (pl. baktériumok) csillogó képet mutatnak (Tyndall-jelenség). A sötét látóterő mikroszkóp kifejezetten alkalmas a baktériumok mozgásának vizsgálatára. 4. Fáziskontraszt-mikroszkóp Eltérı törésmutatójú közegeken áthaladva a fény fázisa megváltozik. Az emberi szem azonban a fáziskülönbséget nem képes érzékelni, csak az amplitúdó-különbséget, ezért a fáziskülönbségeket amplitúdó-különbségekké kell alakítani. Az erre a célra kifejlesztett fáziskontraszt-eljárás, amelynek elméleti megalapozásáért Zernike 1932-ben Nobel-díjat kapott, kiválóan alkalmas élı mikroorganizmusok és más sejtek szerkezetének vizsgálatára. Az eljárás a kondenzor elsı gyújtósíkjában beépített fázisblende és az objektív hátsó gyújtósíkjában beépített fázislemez segítségével alakítja át a fázisváltozást amplitúdó változássá. 5. Fluoreszcens mikroszkóp A mikroszkóp felbontóképességének javítása az Abbe-törvény értelmében a hullámhossz csökkentésével is elérhetı. Ebben az esetben a tárgy megvilágítására ultraibolya fényt alkalmazunk. Mivel az, üveg igen jelentıs mértékben elnyeli az UV-sugarakat, a fluoreszcens mikroszkópban az optikai részeket kvarcból kell készíteni. Mivel szemünk az ultraibolya fényt nem érzékeli, ilyenkor a preparátumot. fluoreszkáló festékkel kell kezelni (pl. akridinoranzs, rodamin, fluoreszcein stb). A fluoreszcens festékkel megfestett baktériumok az UV-fénysugarakat. elnyelik, és azokat hosszabb, már a látható fény hullámtartományába esı sugarak formájában bocsátják ki, azaz fluoreszkálnak.

5 A fluoreszcens mikroszkópia speciális formája az immunfluoreszcencial Ezt a módszert akkor alkalmazzuk, ha meghatározott antigénszerkezető baktériumot keresünk a preparátumban. Az immunfluoreszcens eljáráshoz a fluoreszkáló festéken kívül a keresett antigén ellen termelt ellenanyagot tartalmazó savóra is szükség van. A fluoreszcens festék a specifikus ellenanyaghoz van kötve. A preparátumot ezzel a jelzett ellenanyaggal kell kezelni. Amennyiben a preparátum tartalmaz az ellenanyagnak megfelelı antigént, azzal összekapcsolódik és a mikroszkópban az antigén-ellenanyag komplex a fluoreszkálás révén kimutatható. 6. Polarizációs mikroszkóp A polarizált fény lehetıséget teremt a kettıs töréső (anizotróp) és a fényre nézve homogén (izotróp) anyagok egymástól való megkülönböztetésére. Mivel a sejtalkotórészek kettıstörése olyan finom szerkezetekben rejlik (mint pl. a mitotikus apparátus), amelyek a közönségek fénymikroszkóp felbontóképességénél kisebbek, a polarizációs mikroszkóp az ilyen ultrastruktúrák vizsgálatára alkalmas. A polarizációs mikroszkópban egy polarizációs szőrıt, vagy Nicol-prizmát építenek a kondenzor elé (polarizátor) és az okulár fölé (analizátor). Az utóbbi elforgatásával a sötét látótérben elıtőnnek a kettıs töréső részek. 7. Sztereo-binokuláris mikroszkóp Olyan fénymikroszkóp, amely nem átesı, hanem visszavert fénnyel mőködik. Lényeges eltérés, hogy a vizsgált objektumot két, egymással szöget bezáró tárgylencsén keresztül vizsgáljuk, ezáltal plasztikus térbeli képet kapunk. A közönséges fénymikroszkóphoz képest azonban csak kisebb nagyítás érhetı el, mert a ferde objektívlencsék miatt viszonylag nagyobb szabad tárgytávolság szükséges. 8. Elektronmikroszkóp Az elektronmikroszkóp mőködési elvében nem különbözik a fénymikroszkóptól. Az elektronmikroszkópban a tárgy "megvilágítására" nagy sebességő elektronsugarakat használunk, amelyeket mágneses terek. segítségével irányítunk a vizsgálandó tárgyra. A képalkotás a tárgy egyes részeinek eltérı sugártörı képességén alapul. A tárgyra irányított elektronsugarak az, áthaladás, elnyelıdés vagy visszaverıdés után egy lumineszkáló ernyın leképezhetık, vagy filmen rögzíthetık. Az elektronmikroszkóp - bár a minta-elıkészítés hosszadalmas és igen bonyolult nagy elınye abban rejlik, hogy az elektronsugarak hullámhossza igen kicsi, így felbontóképessége lényegesen jobb a fénymikroszkópokénál, mintegy 0,005 nm, ami vírusok és sejtek ultrastruktúráinak, sıt egyes makromolekulák (pl. DNS) vizsgálatára is alkalmassá teszik. Az elektronmikroszkóp az elektronsugár irányát tekintve kétféle lehet. A hagyományos, un. transzmissziós elektronmikroszkóp esetén az elektronnyaláb áthatol a vizsgálandó vékony rétegő mintán. Ezzel szemben a scanning, vagy pásztázó elektronmikroszkóp esetén a sugarak ferdén érkeznek a tárgyra, azt "letapogatják", és róla háromdimenziójú képet készítenek.

6 MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATOK l. Natív készítmények vizsgálata A baktériumok morfológiai vizsgálata natív, vagy festett preparátumokon történik. A natív készítményekben élı festetlen mikroorganizmusok alaki tulajdonságait és mozgását vizsgálhatjuk Élesztı és penészgombák sejtjeinek és szaporító-képleteinek tanulmányozása. A penészgombák a fonalas gombák közé tartoznak. Ezekre jellemzı, hogy egy vagy, több megnyúlt sejtbıl álló, hosszabb-rövidebb fonalakat, un. hifákat képeznek. A hifák a végükön lévı csúcssejtek osztódása révén növekednek. Elıfordul, hogy a csúcs alatti sejt is osztódni kezd, ekkor a hifák elágazóak lesznek. A hifák között vannak vegetatív fonalak, amelyek a tápanyag felszívására illetve a gombatelep rögzítésére szolgálnak, illetve reproduktív hifák, amelyeken a spórák képzıdnek. A fonalak szövedéke a vattaszerő gombatelep, a micélium. Az élesztıgombák nem spórákkal, hanem sarjadzással szaporodnak, és pszeudomicéliumokat képeznek. Telepeik a baktériumok telepeire emlékeztetnek. ***Penészek és élesztık képe GYAKORLAT Szükséges eszközök és anyagok: Mikroszkóp, tárgylemez, fedılemez, pipetta, oltókacs Mikroorganizmusok: Saccharomyces cerevisiae Penicillium expansum A gyakorlat menete: A 96 %-os alkohollal megtisztított és Bunsen-égı lángjában leégetett tárgylemez felületére a Saccharomyces cerevisiae élesztıgomba tenyészetbıl elıre elkészített vizes szuszpenzióból egy cseppet kell cseppenteni, majd fedılemezzel buborékmentesen lefedni. (A fedılemezt élével a csepp széléhez kell állítani, és a kaccsal alátámasztva a tárgylemezre engedni. ) A preparátumot a mikroszkóp tárgyasztalán rögzítjük, majd a megfigyelést 10-szeres nagyítású objektívvel kezdjük. A pontos beállítás után térünk át nagyobb nagyítású objektívekre. A Penicillium expansum (penészgomba) vizes szuszpenzióját a fenti eljárással azonos módon kell megvizsgálni. Megfigyelések: 1.2. Élesztı-szuszpenzió sejt sőrőségének meghatározása Bürker-kamrás sejtszámlálással Az eredetileg vérsejtek számlálására kifejlesztett kamra igen jól alkalmazható mikroorganizmusok, különösen élesztıgombák számának vizes szuszpenzióból történı meghatározására. A módszer lényege, hogy a kamra adott térfogatú, beosztott részeiben

7 mikroszkóp segítségével a sejteket megszámolva egy szorzófaktor segítségével megadható a cm 3 -enkénti sejtszám. A Bürker-kamra kalibrált hálózatát a 3. ábra szemlélteti: ***3. ábra: A Bürker-kamra kalibrált hálózatának rajza A kamra mélysége 0,1 mm, így attól függıen, hogy milyen négyzetekben illetve téglalapokban számoljuk meg a sejteket, különbözı szorzófaktorral számíthatjuk át azokat 1 cm 3 -re. Az átszámítási faktorokat az alábbi táblázat tartalmazza: Kamra Méret Térfogat (mm 3 ) Szorzófaktor Nagy négyzet 0,2*0,2 0,04*0,1 2,5*10 5 Kis négyzet 0,05*0,05 0,0025*0,1 4*10 6 Téglalap 0,2*0,05 0,01*0,1 1*10 6 A kimutathatóság alsó határa 10 6 sejt/cm3. Nagyon sőrő szuszpenziók hígítással tehetık számlálhatóvá. A számlált részecskék eloszlása statisztikailag a Poisson eloszlással jellemezhetı, ezért az átlagértékek becslésének relatív hibája csak úgy csökkenthetı 20 % alá, ha annyi négyzetet vagy téglalapot vonunk be a számlálásba, hogy a bennük lévı összes sejtek száma körüli érték legyen. GYAKORLAT Szükséges anyagok és eszközök: Mikroszkóp, Bürker-kamra, szőrıpapír, pipetta Mikroorganizmus: Saccharomyces cerevisiae vizes szuszpenziója A gyakorlat menete: A Bürker-kamrát puha száraz ronggyal megtisztítjuk. A hálózat tisztítását nagyon óvatosan kell végezni. A fedılemez felhelyezése után a vizsgálandó szuszpenzióból egy-egy kis cseppet kell cseppenteni a fedılemez alsó és felsı széléhez. Mivel az élesztısejtek vizes szuszpenzióban gyorsan kiülepszenek, a felcseppentést alapos felrázás után kell elvégezni. Megvárjuk, míg a szuszpenzió egyenletesen beszívódik, majd a maradék folyadékot szőrıpapírral felitatjuk ügyelve arra, hogy a fedılemez alól ne szívjuk ki a szuszpenziót. Mikroszkóp alatt, 20-szoros nagyítású objektívet használva számoljuk meg a sejteket mind az alsó, mind a felsı hálózatban. Egységesen olyan hálózatot válasszunk, amelyben legalább sejt van. A határvonalon lévı sejteknél következetesen járjunk el. Ügyeljünk arra, hogy a megszámlált összes sejtszám legalább 300 legyen. A számlálást követıen kiszámítjuk a sejtszám-átlagokat külön az alsó és a felsı hálózatra, majd e kettı átlagát szorozzuk a megfelelı szorzófaktorral. Eredmények: 1.3. Csillós baktériumok mozgásának vizsgálata függıcsepp-készítményben

8 A baktériumok egy része aktív mozgásra képes, amely segítségével történik. A csillók csöves szerkezető, helikális fehérjékbıl felépülı sejtszervecskék. A baktériumok felületén található csillók száma és elhelyezkedése igen változatos. Ezek lehetséges formáit mutatja be a 4. ábra. ***4. ábra: A csillós baktériumok formái (a: monotrich, b: amphitrich, c: lophotrich, d: amphilophotrich, e: peritrich) A baktériumok mozgásvizsgálatának egyik legegyszerőbb és leggyorsabb módszere a függıcsepp-készítmény. GYAKORLAT Szükséges eszközök és anyagok: mikroszkóp, vájt tárgylemez, fedılemez, oltókacs Mikroorganizmusok: Proteus vulgaris, esetleg Proteus mirabilis levestenyészete A gyakorlat menete: A függıcsepp fedılemezét megtisztítjuk, majd lelángolt oltókaccsal a levestenyészetbıl egy cseppet ráviszünk. A fedılemezt a cseppel lefelé a vájt tárgylemez vájata fölé helyezzük, majd mikroszkópban megvizsgáljuk. Ügyeljünk arra, hogy a baktériumok mozgásképességének megállapításánál a folyadékcseppben lévı esetleges áramlás vagy a Brown-féle mozgás ne tévesszen meg. A függıcsepp-készítmény felépítését a 6. ábra mutatja be. ***6. ábra: Függıcsepp-készítmény Megfigyelések:

IX. Az emberi szem és a látás biofizikája

IX. Az emberi szem és a látás biofizikája IX. Az emberi szem és a látás biofizikája IX.1. Az emberi szem felépítése A szem az emberi szervezet legfontosabb érzékelő szerve, mivel a szem és a központi idegrendszer közreműködésével az elektromágneses

Részletesebben

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék Mérési útmutató Mikroszkópos mérés Budapest 2015 Útmutató a mikroszkópos gyakorlathoz

Részletesebben

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása Egy molekula nemcsak haladó mozgást végez, de az atomjai (atomcsoportjai) egymáshoz képest is állandó mozgásban vannak. Tételezzünk fel egy olyan mechanikai

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Méret meghatározás Alaki jellemzők Felületmérés Tömeg, térfogat, sűrűség meghatározása

Részletesebben

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Publication

Részletesebben

Konfokális mikroszkópia elméleti bevezetõ

Konfokális mikroszkópia elméleti bevezetõ Konfokális mikroszkópia elméleti bevezetõ A konfokális mikroszkóp fluoreszcensen jelölt minták vizsgálatára alkalmas. Jobb felbontású képeket ad, mint a hagyományos fluoreszcens mikroszkópok, és képes

Részletesebben

Kézi forgácsolások végzése

Kézi forgácsolások végzése Gubán Gyula Kézi forgácsolások végzése A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai A követelménymodul száma: 0594-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-018-30 KÉZI FORGÁCSOLÁSOK

Részletesebben

Kvantitatív Makyoh-topográfia 2002 2006, T 037711

Kvantitatív Makyoh-topográfia 2002 2006, T 037711 ZÁRÓJELENTÉS Kvantitatív Makyoh-topográfia 2002 2006, T 037711 Témavezető: Riesz Ferenc 2 1. Bevezetés és célkitűzés; előzmények A korszerű félvezető-technológiában alapvető fontosságú a szeletek felületi

Részletesebben

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást! 2006/I/I.1. * Ideális gázzal 31,4 J hőt közlünk. A gáz állandó, 1,4 10 4 Pa nyomáson tágul 0,3 liter térfogatról 0,8 liter térfogatúra. a) Mennyi munkát végzett a gáz? b) Mekkora a gáz belső energiájának

Részletesebben

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ. SZERELÉSI ÚTMUTATÓ JS-síkkollektorok lapos tetıre, vagy talajra történı elhelyezéséhez JS-2.6PA; JS-2.6PB

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ. SZERELÉSI ÚTMUTATÓ JS-síkkollektorok lapos tetıre, vagy talajra történı elhelyezéséhez JS-2.6PA; JS-2.6PB SZERELÉSI ÚTMUTATÓ JS-2.6PA; JS-2.6PB 2.65 m 2 -ES SÍKKOLLEKTOROK FERDE TETİRE TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSÉHEZ 02/2009 A szerelés megkezdése elıtt kérjük elolvasni! 1 1. Bevezetı információk: Villámvédelem Amennyiben

Részletesebben

Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból

Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból - Ismertesse a kézi rajzkészítési technikát (mikor használjuk, előny-hátrány stb.)! Kézi technikák közül a gondolatrögzítés leggyorsabb, praktikus

Részletesebben

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK Elméleti bevezetés Ha egy anyagot a kezünkbe veszünk (valamilyen technológiai céllal alkalmazni szeretnénk), elsı kérdésünk valószínőleg az lesz, hogy mi ez az anyag, milyen

Részletesebben

PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12

PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12 PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12 6. TENGELYKAPCSOLÓK A tengelykapcsoló két tengelyvég összekötésére, forgatónyomaték továbbítására szolgáló, összetett gépelem. A tengelykapcsolók

Részletesebben

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I.

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Tudományos Diákköri Konferencia Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Szöghézag és a beépítésből adódó szöghiba vizsgálata

Részletesebben

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA 2.1.1. Szennyvíziszap mezőgazdaságban való hasznosítása A szennyvíziszapok mezőgazdaságban felhasználhatók a talaj szerves anyag, és tápanyag utánpótlás

Részletesebben

5. mérés Mérés és kiértékelés számítógéppel

5. mérés Mérés és kiértékelés számítógéppel Budaesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Géészmérnöki Kar Mechatronika, Otika és Géészeti Informatika Tanszék 5. mérés Mérés és kiértékelés számítógéel Segédlet a Méréstechnika (BMEGEMIAMG1) Mérés,

Részletesebben

Új termékkel bővült a Turbo-Tec kínálata

Új termékkel bővült a Turbo-Tec kínálata Új termékkel bővült a Turbo-Tec kínálata Klímakompresszorok felújítása Alig pár hónapja számoltunk be a Turbo-Tec kormánymű-felújító tevékenységéről, most egy újabb termékcsoporttal bővült a szolgáltatásuk,

Részletesebben

Ötvözetek mikroszkópos vizsgálata

Ötvözetek mikroszkópos vizsgálata Név: Szatai Sebestyén Zalán Neptun: C7283Z N I 11 A Ötvözetek mikroszkópos vizsgálata Mérésnél használt eszközök: Alumínium-magnézium-szilícium minta (5/6) Acélminta (5) Etalon (29) Célkeresztes skálázott

Részletesebben

Az emberi test. 23. Megnyílik a világ A látás

Az emberi test. 23. Megnyílik a világ A látás Az emberi test 23. Megnyílik a világ A látás Ne csak nézd! Miért nevezik világtalannak a nem látókat? 23.1. Az emberi szem 23.2. A szem helyzete a koponyában szemgolyó köt hártya könnymirigy könnycsatorna

Részletesebben

Leképezési hibák. Főtengelyhez közeli pontok leképezésénél is fellépő hibák Kromatikus aberráció A törésmutató függ a színtől. 1 f

Leképezési hibák. Főtengelyhez közeli pontok leképezésénél is fellépő hibák Kromatikus aberráció A törésmutató függ a színtől. 1 f Leképezési hibák A képalkotás leírásánál eddig paraxiális közelítést alkalmaztunk, azaz az optikai tengelyhez közeli, azzal kis szöget bezáró sugarakra korlátoztuk a vizsgálatot A gyakorlatban szükség

Részletesebben

2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 RENDELETEK

2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 RENDELETEK 2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 630 8889 00/06 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE55 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 11. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 11. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én 1998. január 22. ENSZ - EGB 104. sz. Elıírás EGYEZMÉNY A KEREKES JÁRMŐVEKRE, VALAMINT AZ ILYEN JÁRMŐVEKRE FELSZERELHETİ ÉS/VAGY ILYENEKEN ALKALMAZHATÓ SZERELVÉNYEKRE ÉS ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓ EGYSÉGES

Részletesebben

Sztereogramok szerkesztése

Sztereogramok szerkesztése Sztereogramok szerkesztése A látás becsapható, annak köszönhetően, hogy az emberi agy absztrahál, elhanyagol, asszociál, és a gyorsaságot tartja szem előtt. Látási illúziók akkor keletkeznek, ha a látvány

Részletesebben

a textil-szövet hosszirányú szálainak és a teljes szálmennyiségnek a térfogati aránya,

a textil-szövet hosszirányú szálainak és a teljes szálmennyiségnek a térfogati aránya, Zárójelentés A kutatás kezdetén felmértük a polimer kompozitok fajtáit és az alkalmazott gyártási eljárásokat. Mindezt annak érdekében tettük, hogy a kapott eredmények alkalmazhatósági határait kijelölhessük.

Részletesebben

2.9.18. INHALÁCIÓS KÉSZÍTMÉNYEK VIZSGÁLATA: A FINOMRÉSZECSKÉK AERODINAMIKAI VIZSGÁLATA

2.9.18. INHALÁCIÓS KÉSZÍTMÉNYEK VIZSGÁLATA: A FINOMRÉSZECSKÉK AERODINAMIKAI VIZSGÁLATA 2.9.18. Inhalációs készítmények vizsgálata. Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.2-1 2.9.18. INHALÁCIÓS KÉSZÍTMÉNYEK VIZSGÁLATA: A FINOMRÉSZECSKÉK AERODINAMIKAI VIZSGÁLATA 04/2005:20918 javított A vizsgálatot inhalációs

Részletesebben

Laterális feloldás és képminőség javítása vonalpásztázó tomográfiás optikai mikroszkópban

Laterális feloldás és képminőség javítása vonalpásztázó tomográfiás optikai mikroszkópban DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Laterális feloldás és képminőség javítása vonalpásztázó tomográfiás optikai mikroszkópban Szerző: Dudás László Témavezetők: Prof. Dr. Szabó Gábor egyetemi tanár Dr. Erdélyi Miklós

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ FLEXIBILIS NAPELEMES AKKUMULÁTORTÖLTŐ KÉSZLETHEZ 10W, 20W Olvassa el végig mielőtt hozzákezd a szereléshez! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! A Nap tiszta és ingyenes

Részletesebben

1.1. A baktériumok változatos anyagcsere-folyamatai

1.1. A baktériumok változatos anyagcsere-folyamatai 1. TENYÉSZTÉSES VIZSGÁLATI MÓDSZEREK A tenyésztéses módszerek egyrészt lehetıséget teremtenek mikroorganizmusok különbözı célra történı fenntartására és elszaporítására, másrészt ezen eljárások segítségével

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 6/1-2005 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS

Részletesebben

SZTEREO (3D-S) FOTÓLABOR AZ INFORMATIKATEREMBEN

SZTEREO (3D-S) FOTÓLABOR AZ INFORMATIKATEREMBEN SZTEREO (3D-S) FOTÓLABOR AZ INFORMATIKATEREMBEN BESZÁMOLÓ A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRÓL Az elvégzett tevékenységek, azok dokumentumai és tapasztalatai az alábbiakban foglalhatók össze: 1. A sztereofotózás

Részletesebben

GÉPELEMEK GÉP. Gépegység /Részegység/ Alkatrész /Gépelem/ Alkatrész. Alkatrész GÉPELEMEK CSOPORTOSÍTÁSA

GÉPELEMEK GÉP. Gépegység /Részegység/ Alkatrész /Gépelem/ Alkatrész. Alkatrész GÉPELEMEK CSOPORTOSÍTÁSA GÉPELEMEK A gépeket alkatrészekb l, gépegységekb l állítják össze. A gépelemek olyan szerkezeti egységek, amelyek a különféle gépeken a gép rendeltetését l függetlenül azonos feladatot látnak el. GÉP Gépegység

Részletesebben

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y Hatálybalépés időpontja: 2013. május 28. Módosítás száma: 0. 1 / 12 oldal M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y FG-III-B31-MK003-2013 Membrános gázmérők v1 Zajkövetelmények 2013. május 28. v0 Eredeti utasítás

Részletesebben

Teodolit. Alapismeretek - leolvasások

Teodolit. Alapismeretek - leolvasások Teodolit Alapismeretek - leolvasások A teodolit elve Szögmérő műszer, amellyel egy adott pontból tetszőleges más pontok felé menő irányok egymással bezárt szögét tudjuk megmérni, ill. egy alapiránytól

Részletesebben

Ipari hajtóművek Szervizkönyv. For further technical details refer to selection chart on page XX.

Ipari hajtóművek Szervizkönyv. For further technical details refer to selection chart on page XX. Ipari hajtóművek Szervizkönyv For further technical details refer to selection chart on page XX. 1 Bevezetés Ezt a szervizkönyvet azért készítettük, hogy könnyű és gyors segítséget nyújtsunk azoknak a

Részletesebben

beolvadási hibájának ultrahang-frekvenciás kimutatása

beolvadási hibájának ultrahang-frekvenciás kimutatása A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.5 2.3 Ponthegesztett kötések beolvadási hibájának ultrahang-frekvenciás kimutatása Tárgyszavak: ponthegesztett kötések; ultrahang-frekvenciás hibakimutatás;

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Összecsukható Dobson-távcsövek

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Összecsukható Dobson-távcsövek HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Összecsukható Dobson-távcsövek TARTALOMJEGYZÉK A távcsõ összeállítása............................................. 3 Alkatrészjegyzék (8 és 10 ).....................................

Részletesebben

Tangó+ kerámia tetõcserép

Tangó+ kerámia tetõcserép 0 A cserépcsalád kerámia elemei A cserépfedés nézete TANGÓ+ alapcserép,-0, db / m TANGÓ+ szellőzőcserép TANGÓ+ hófogócserép db / szarufaköz, min. db / 0 m táblázat szerint TANGÓ+ jobbos szegőcserép,-,0

Részletesebben

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az

Részletesebben

O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése

O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése 1 blende 1 és 2 rés 2 összekötő vezeték Előkészület: A kísérleti lámpát teljes egészében egy ív papírlapra helyezzük. A négyzetes fénynyílást széttartó fényként használjuk

Részletesebben

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az adott mérettől

Részletesebben

8. Energiatermelő rendszerek üzeme

8. Energiatermelő rendszerek üzeme Energetika 83 8. Energiatermelő rendszerek üzeme Az energia termelését (=átalakítását) műszaki berendezésekben valósítjuk meg. Az ember sütési-főzési feladatokra tűzhelyeket, fűtés biztosítására: kandallókat,

Részletesebben

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 65 A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 65 Kezelőlap... 65 Professzionális vasaló... 65 Háztartási vasaló... 65 ELŐKÉSZÍTÉS

Részletesebben

Roncsolás-mentes diagnosztika

Roncsolás-mentes diagnosztika PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar 7624 Pécs, Boszorkány út 2. Roncsolás-mentes diagnosztika Építő- és építészmérnök MSc hallgatók részére Az anyagot összeállította: Balogh Tamás e. tanársegéd

Részletesebben

Tárgyszavak: öntött poliamid; prototípus; kis sorozatok gyártása; NylonMold eljárás; Forma1 modell; K2004; vízmelegítő fűtőblokkja; új PA-típusok.

Tárgyszavak: öntött poliamid; prototípus; kis sorozatok gyártása; NylonMold eljárás; Forma1 modell; K2004; vízmelegítő fűtőblokkja; új PA-típusok. MÛANYAGFAJTÁK Újdonságok a poliamidtermékek és a poliamidtípusok gyártásában Tárgyszavak: öntött poliamid; prototípus; kis sorozatok gyártása; NylonMold eljárás; Forma1 modell; K2004; vízmelegítő fűtőblokkja;

Részletesebben

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése.

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése. . BEVEZETÉS A korszerű termesztéstechnológia a vegyszerek minimalizálását és azok hatékony felhasználását célozza. E kérdéskörben a növényvédelem mellett kulcsszerepe van a tudományosan megalapozott, harmonikus

Részletesebben

HULLADÉKBÓL MINTAVÉTEL, MINTA ELŐKÉSZÍTÉS, LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK

HULLADÉKBÓL MINTAVÉTEL, MINTA ELŐKÉSZÍTÉS, LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK HULLADÉKBÓL MINTAVÉTEL, MINTA ELŐKÉSZÍTÉS, LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK A hulladékok veszélyessége alapvetően az összetételtől függ. Az összetétel jelenti egyrészt a kémiai komponensek összességét és azok

Részletesebben

Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat (BMEGEMTAGK1)

Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat (BMEGEMTAGK1) Segédlet az Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat (BMEGEMTAGK1) tárgy hallgatói számára Készítette a BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék Munkaközössége Összeállította: dr. Orbulov Imre Norbert 1 Laborgyakorlatok

Részletesebben

MŰSZAKI ADATOK GARANCIA

MŰSZAKI ADATOK GARANCIA MŰSZAKI ADATOK Modell száma:...885-ck1 Pontosság:... 0,25mm/M(±6,25mm 25 méteren) Hatótávolság:...50 méter Ideális távolság:...15-25 méter Jelzőpont mérete 20 méteren:... Ø 6mm Lézer dióda:... II. osztály

Részletesebben

MAC 550 Profile. Felhasználói kézikönyv

MAC 550 Profile. Felhasználói kézikönyv MAC 550 Profile Felhasználói kézikönyv Lámpa A kisülő lámpáról A MAC 550 Profile-t az OSRAM HTI 400-as fényforrással való alkalmazáshoz tervezték. Ez az igen gazdaságos rövidívű forrás 7500 K színhőmérsékletű

Részletesebben

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése.

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. 1. Bevezetés. A gépek biztonsága tekintetében az EU.ban több szintű szabványrendszer van kialakítva, amely a gépek lehető legszélesebb körét

Részletesebben

6. Zárványtestek feldolgozása

6. Zárványtestek feldolgozása 6. Zárványtestek feldolgozása... 1 6.1. A zárványtestek... 1 6.1.1. A zárványtestek kialakulása... 2 6.1.2. A feldolgozási technológia... 3 6.1.2.1. Sejtfeltárás... 3 6.1.2.2. Centrifugálás, tisztítás...

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése Sorvetőgépek mechanikus pneumatikus Szemenként vető gépek mechanikus pneumatikus Ültető gépek

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. SkyWatcher Mini-Dobson

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. SkyWatcher Mini-Dobson HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SkyWatcher Mini-Dobson Red Dot keresõ Okulár Fókuszírozó Segédtükör Csúszka rögzítõcsavarja A prizmasín rögzítõcsavarja Fogantyú Alt-azimut állvány Prizmasín rögzítõcsavar Az azimutális

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004339T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 722232 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet

3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet a megújuló energiaforrásokat - biogázt, bioetanolt, biodízelt - hasznosító létesítmények tőzvédelmének mőszaki követelményeirıl

Részletesebben

Az aperturaantennák és méréstechnikájuk

Az aperturaantennák és méréstechnikájuk Az aperturaantennák és méréstechnikájuk (tanulmány) Szerzők: Nagy Lajos Lénárt Ferenc Bajusz Sándor Pető Tamás Az aperturaantennák és méréstechnikájuk A vezetékmentes hírközlés, távközlés és távmérés egyik

Részletesebben

Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády. Szlovákiai Fizikai Olimpiász Bizottság

Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády. Szlovákiai Fizikai Olimpiász Bizottság Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády 50. ročník Fyzikálnej olympiády Szlovákiai Fizikai Olimpiász Bizottság Fizikai Olimpiász 50. évfolyam Az B kategória 1. fordulójának feladatai 1. A spulni mozgása

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 31. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 31. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM A magyar mezőgazdasági gépgyártók innovációs aktivitása Doktori (PhD) értekezés tézisei Bak Árpád Gödöllő 2013 A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

Fókuszált fénynyalábok keresztpolarizációs jelenségei

Fókuszált fénynyalábok keresztpolarizációs jelenségei Fókuszált fénynyalábok keresztpolarizációs jelenségei K házi-kis Ambrus, Klebniczki József Kecskeméti F iskola GAMF Kar Matematika és Fizika Tanszék, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Véges transzverzális

Részletesebben

Ph 11 1. 2. Mozgás mágneses térben

Ph 11 1. 2. Mozgás mágneses térben Bajor fizika érettségi feladatok (Tervezet G8 2011-től) Munkaidő: 180 perc (A vizsgázónak két, a szakbizottság által kiválasztott feladatsort kell kidolgoznia. A két feladatsor nem származhat azonos témakörből.)

Részletesebben

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI

Részletesebben

19. Az elektron fajlagos töltése

19. Az elektron fajlagos töltése 19. Az elektron fajlagos töltése Hegyi Ádám 2015. február Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 2. Mérési összeállítás 4 2.1. Helmholtz-tekercsek.............................. 5 2.2. Hall-szonda..................................

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ZANUSSI KÉSZÜLÉK CSALÁD N700-AS KÉSZÜLÉKSOR ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - N700-AS SOROZAT T A R T A L O M FEJEZET

Részletesebben

Lexan Thermoclear Plus

Lexan Thermoclear Plus Lexan Thermoclear Plus Üregkamrás polikarbonát lemezek Szerelési útmutató A Lexan Thermoclear üregkamrás polikarbonát lemez könnyű, ütésálló, kétoldali UV védelemmel ellátott és kiemelkedő hőszigetelési

Részletesebben

1. Atomspektroszkópia

1. Atomspektroszkópia 1. Atomspektroszkópia 1.1. Bevezetés Az atomspektroszkópia az optikai spektroszkópiai módszerek csoportjába tartozó olyan analitikai eljárás, mellyel az anyagok elemi összetételét határozhatjuk meg. Az

Részletesebben

Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor

Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor Topográfia 7. : Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor Lektor : Alabér, László Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26.1. Hagyományos tervezési eljárások A.26.1.1. Csuklós és merev kapcsolatú keretek tervezése Napjainkig a magasépítési tartószerkezetek tervezése a

Részletesebben

EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS. Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára

EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS. Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára Zagyvai Péter - Osváth Szabolcs Bódizs Dénes BME NTI, 2008 1. Bevezetés Az izotópok stabilak vagy radioaktívak

Részletesebben

A fáradási jelenség vizsgálata, hatások, a fáradásra vonatkozó Eurocode szabvány ismertetése

A fáradási jelenség vizsgálata, hatások, a fáradásra vonatkozó Eurocode szabvány ismertetése 1 / 29 oldal A fáradási jelenség vizsgálata, hatások, a fáradásra vonatkozó Eurocode szabvány ismertetése Tartalomjegyzék: Bevezetés Ismétlődő terhelés jellemzői Wöhler-kísérlet, Wöhler-görbe Fáradást

Részletesebben

Korszerű repülőgépek elektronikai védelmét biztosító új eljárások, eszközök

Korszerű repülőgépek elektronikai védelmét biztosító új eljárások, eszközök Dr. Vass Sándor alezredes Korszerű repülőgépek elektronikai védelmét biztosító új eljárások, eszközök Az elmúlt évtizedek háborús tapasztalatai egyértelműen igazolják, hogy a megsemmisítő eszközök találati

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelete. a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelete. a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelete a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. (3) bekezdés

Részletesebben

KÉRDÉSEK_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS

KÉRDÉSEK_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS KÉRDÉSEK_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS 1. Egy vagy több nagyság összehasonlítását egy másik azonos nagysággal, a következő képen nevezzük: 2 a) mérés b)

Részletesebben

8. Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése jegyzőkönyv

8. Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése jegyzőkönyv 8. Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése jegyzőkönyv Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: 2008. 11. 05. Leadás dátuma: 2008. 11. 19. 1 1. Mikroszkóp

Részletesebben

Sejttenyésztési alapismeretek

Sejttenyésztési alapismeretek Sejttenyésztési alapismeretek 1. Bevezetés A sejteknek ún. sejtkultúrákban történő tenyésztése (a sejteket az eredeti helyükről eltávolítva in vitro tartjuk fenn ill. szaporítjuk) és tanulmányozása több

Részletesebben

Global Gym kézikönyv

Global Gym kézikönyv Global Gym kézikönyv Összeszerelési instrukciók: Távolítsa el a doboz tartalmát és győződjön meg arról, hogy minden elem kifogástalan állapotban a rendelkezésre áll! Az összeszereléshez két személy munkája

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0276 ÚMFT Programiroda TÁMOP-2.2.-08/-2008-0002 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Hulladé//30/Ism/Rok/// Hulladékgazdálkodás

Részletesebben

GHS 510 P #94001. Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland

GHS 510 P #94001. Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland GHS 510 P #94001 8 Magyar HU Eredeti használati utasítás SÖVÉNYNYÍRÓ English GB Original Operating Instructions ELECTRIC VERTICUTTER Français FR 13 Mode d'emploi original SCARIFICATEUR ÉLECTRIQUE Ceština

Részletesebben

VIBRO MASTER. Kezelési utasítás. VIBRO MASTER Magágykészítő kombinátorokhoz

VIBRO MASTER. Kezelési utasítás. VIBRO MASTER Magágykészítő kombinátorokhoz Kongskilde - Polska Spółka z o.o. ul. Metalowa 15, 99-300 Kutno, Polska tel: (024) 355 15 15, fax: (024) 355 15 35 E-mail: mail@kpl.kongskilde.com VIBRO MASTER Kezelési utasítás VIBRO MASTER Magágykészítő

Részletesebben

Fizika 7. 8. évfolyam

Fizika 7. 8. évfolyam Éves órakeret: 55,5 Heti óraszám: 1,5 7. évfolyam Fizika 7. 8. évfolyam Óraszám A testek néhány tulajdonsága 8 A testek mozgása 8 A dinamika alapjai 10 A nyomás 8 Hőtan 12 Összefoglalás, ellenőrzés 10

Részletesebben

A FIZIKUS SZEREPE A DAGANATOS BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁBAN

A FIZIKUS SZEREPE A DAGANATOS BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁBAN A FIZIKUS SZEREPE A DAGANATOS BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁBAN Balogh Éva Jósa András Megyei Kórház, Onkoradiológiai Osztály, Nyíregyháza Angeli István Debreceni Egyetem, Kísérleti Fizika Tanszék A civilizációs ártalmaknak,

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE UDPESTI MŰSZKI ÉS GZDSÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI és SZERVEZÉSI TNSZÉK dr. Neszmélyi László Z ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE - 2015. - Tartalom 1. EVEZETÉS... 4 2. Z ÉPÍTÉSEN

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

17. Kapcsolok. 26. Mit nevezünk crossbar kapcsolónak? Egy olyan kapcsoló, amely több bemenet és több kimenet között kapcsol mátrixos módon.

17. Kapcsolok. 26. Mit nevezünk crossbar kapcsolónak? Egy olyan kapcsoló, amely több bemenet és több kimenet között kapcsol mátrixos módon. Fotonika 4.ZH 17. Kapcsolok 26. Mit nevezünk crossbar kapcsolónak? Egy olyan kapcsoló, amely több bemenet és több kimenet között kapcsol mátrixos módon. 27. Soroljon fel legalább négy optikai kapcsoló

Részletesebben

Tervezési segédlet. auroflow plus VPM 15 D / 30 D szolár töltőállomás. 2. kiadás

Tervezési segédlet. auroflow plus VPM 15 D / 30 D szolár töltőállomás. 2. kiadás Tervezési segédlet auroflow plus VPM 15 D / 30 D szolár töltőállomás Vaillant Saunier Duval Kft. 1 / 119. oldal Vaillant auroflow plus tervezési segédlet Vaillant Saunier Duval Kft. 2 / 119. oldal Vaillant

Részletesebben

A szőlő éves munkái 1.Metszés: metszőolló fűrészre,csákánybaltára,gyökerezőkapára nyesőollókat pneumatikus metszőollók rövid és a hosszúmetszések

A szőlő éves munkái 1.Metszés: metszőolló fűrészre,csákánybaltára,gyökerezőkapára nyesőollókat pneumatikus metszőollók rövid és a hosszúmetszések A szőlő éves munkái 1.Metszés: évelő kultúrnövényeink közül a szőlő hajtásrendszerét -ezen belül elsősorban vesszőállományát - csökkentjük a legnagyobb mértékben az évenkénti rendszeres metszéssel. A metszés

Részletesebben

Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar. Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás.

Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar. Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás. JELLEGZETES ÜZEMFENNTARTÁS-TECHNOLÓGIAI ELJÁRÁSOK 4.06 Javításhelyes szerelés 1 Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás. A mai termékek

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet MHK adatbázis 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet (C) 1993-2008 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996.

Részletesebben

Úttartozékoknak nevezzük a padkán, a járdán és az út mentén elhelyezett elemeket.

Úttartozékoknak nevezzük a padkán, a járdán és az út mentén elhelyezett elemeket. 4. tétel Forgalomtechnikai eszközök, úttartozékok Sorolja fel az úttartozékokat (padkán, járdán, út mentén)! Jellemezze a vezetőoszlop és a vezetőkorlát korszerű kialakításának szempontjait! Beszéljen

Részletesebben

A fröccsöntési zsugorodás és a technológia összefüggése

A fröccsöntési zsugorodás és a technológia összefüggése A MÛANYAGOK ELÕÁLLÍTÁSA ÉS FELDOLGOZÁSA A fröccsöntési zsugorodás és a technológia összefüggése Tárgyszavak: fröccsöntés; fröccsöntési paraméterek; zsugorodás; vetemedés; szálerősített műanyagok; kompozitok.

Részletesebben

Interkerám Kft. 6000 Kecskemét, Parasztfőiskola 12. A recept szerint bemért nyersanyagok keverékét 1400 C-on, olvasztókemencében

Interkerám Kft. 6000 Kecskemét, Parasztfőiskola 12. A recept szerint bemért nyersanyagok keverékét 1400 C-on, olvasztókemencében Ékszerzománc rézre, tombakra, ezüstre és aranyra 1. A tűzzománcokról általában A tűzzománc nem teljesen kiolvasztott, szervetlen, főleg oxidos összetételű lényegében üvegesen megszilárdult anyag. A recept

Részletesebben

ph mérés indikátorokkal

ph mérés indikátorokkal ph mérés indikátorokkal Általános tudnivalók a ph értékéről és méréséről Egy savat vagy lúgot tartalmazó vizes oldat savasságának vagy lúgosságának erősségét a H + vagy a OH - ion koncentrációval lehet

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem. Szegmentált tükrű digitális csillagászati távcső tervezése

Pécsi Tudományegyetem. Szegmentált tükrű digitális csillagászati távcső tervezése Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Szegmentált tükrű digitális csillagászati távcső tervezése TDK dolgozat Készítette Szőke András mérnök informatikus hallgató Konzulens: Háber István PTE-PMMK-MIT

Részletesebben

1 modul 2. lecke: Nikkel alapú szuperötvözetek

1 modul 2. lecke: Nikkel alapú szuperötvözetek 1 modul 2. lecke: Nikkel alapú szuperötvözetek A lecke célja: a nikkel alapú szuperötvözetek példáján keresztül megismerjük általában a szuperötvözetek viselkedését és alkalmazásait. A kristályszerkezet

Részletesebben

Bevezetés. Párhuzamos vetítés és tulajdonságai

Bevezetés. Párhuzamos vetítés és tulajdonságai Bevezetés Az ábrázoló geometria célja a háromdimenziós térben elhelyezkedő alakzatok helyzeti és metrikus viszonyainak egyértelműen és egyértelműen visszaállítható (rekonstruálható) módon történő való

Részletesebben

Korrózió elleni védelem: TŰZIHORGANYZÁS

Korrózió elleni védelem: TŰZIHORGANYZÁS Korrózió elleni védelem: TŰZIHORGANYZÁS A technológia és tervezési követelmények 2015 Ajánlás: Nagy örömmel ajánljuk a dokumentációt az egyetemek és főiskolák gépészmérnök, építész és építőmérnök, anyagmérnök,

Részletesebben