A mezőgazdaság szerepe a Megújuló Energiák Nemzeti Cselekvési Tervben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mezőgazdaság szerepe a Megújuló Energiák Nemzeti Cselekvési Tervben"

Átírás

1 A mezőgazdaság szerepe a Megújuló Energiák Nemzeti Cselekvési Tervben Tóth László 1, Beke János 1, Hajdú József 2 1 Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Gödöllő; 2 OBEKK Zrt., Gödöllő Magyarországon a primerenergia-felhasználás PJ-t jelent. A végső energiafelhasználás 30-35%-kal kevesebb. A különbség átalakítási veszteségekből és az energiaátalakítók saját felhasználásából tevődik össze. A végenergia legnagyobb fogyasztója a lakosság, a közlekedés, az ipar, valamint a szolgáltatás. Az Európai Uniós célkitűzésekhez (2020-ra 20% megújuló arány) Magyarország is csatlakozott, és összességében 14,65 %-ra kívánja növelni a megújulóenergiafelhasználást a bruttó energia részarányaként (a kormány 1002/ határozata). A megújuló energiák ezzel 2020-ra bruttó értékben PJ-t tesznek ki, amelyet 3 ágazatban, a villamosenergia-ellátásra, a közlekedésre, valamint fűtési és hűtési célokra kívánják felhasználni. Munkánkban a Megújuló Energiák Nemzeti Cselekvési Tervben 2020-ra megfogalmazott irányszámokat tekintettük át a megvalósíthatóság szempontjából. Elsősorban a mezőgazdaságban és erdőgazdaságban keletkező biomasszák felhasználását elemeztük, de kitértünk helyettesíthetőségükre, a fennálló ellentmondásokra és az egyes energiafajták felhasználhatóságának, létesítésének várható kiadásaira. Megújulóenergia-felhasználás 2010-ig Magyarországon a megújuló villamosenergia-előállítás és -felhasználás 2010-ig is számottevő mértékben a biomasszafelhasz nálás révén növekedett. A megújuló villamos energia 2010-re GWh/év értéket ért el, ami a hazai nettó villamosenergia-termelés 7,1%-át tette ki. Volumenében es években a biomasszafelhasználás már stabilizálódott, ezen belül kis mértékben növekedett a biogáz fel használás, viszont igen jelentős mértékűre nö- 1. ábra Magyarország által 2010-re vállalt 3,6 % részarányú megújuló villamos energia és a trend alakulása vekedett a szélenergia-felhasználás, amely 2010-ben 620 GWh/év értéket tett ki. A biomassza jelentősebb felhasználása 2004-ben kezdődött (1. ábra), s a legnagyobb tételt a villamos energia előállítására fordították. Oka, hogy a felhasználói infrastruktúra nem követelt nagy beruházásokat, csupán a hagyományos szenes erőműveket alakította át vegyes tüzelésűre. A technológia hátránya, hogy a nagyerőművekben a villamos energia előállítása során keletkező, ún. hulladékhőnek csak igen jelentéktelen hányadát tudják hasznosítani. Ennek eredménye az igen alacsony, %-os energiatranszformálási hatásfok. A gyors felfutáshoz hozzájárult, hogy a kormány az ún. KÁT-támogatás keretében támogatta a biomasszából származó villamos energiát, s nem különböztette meg, hogy milyen a felhasználás hatékonysága. A biomassza-villanyra adott KÁTérték közel hasonló besorolású volt, mint az egyéb megújuló energiahordozóknál. Ebben az időben jelentős támogatást kaptak még a kogenerációs (CHP) földgáztüzelésű erőművek is. Így 2010-re már évente milliárd Ft áramlott támogatásként a kogenerációs kiserőművekhez, és a megújulós villany előállítóihoz. Ebből mil liárd forintot tett ki a biomasszából elő állított villamos energiára fordított támogatás és 8-9 milliárd forint fordítódott az egyéb megújulókra (víz, szél, geotermikus, nap és egyéb energiákra). A kormányzat a helyenkénti túlzott erdő irtást látva, valamint az alacsony hatásfokú energiatranszformáció miatt 2011-re megvonta a támogatást a nagy, ko gen e- rációt nem alkalmazó biomassza-tüzelésű és az amortizálódott CHP-gáztüzelésű kiserőművektől. Ezzel a biomassza-erőművekből évben a (korábban) tervezett 1870 GWh villamosenergia-kibocsátás 1375 GWh-ra mérséklődött. Néhány elöregedett erőmű, amely biomasszát használt fel, teljes egészében le is állt. A Nemzeti Cselekvési Terv (NCST) A Kormányhatározat igen ambiciózus tervet irányoz elő a megújuló energiák felhasználására év végére. Az Nemzeti Cselekvési Terven belül a MENCST szerint 2020-ig a 14,65 %-os megújuló program keretében a tervezett összes ~ 1531 MW a megújulós villamos energia (2. ábra). A kormány az NCST-ben továbbra is a biomasszával, mint meghatározó megú juló energiafajtával számol. A szilárd bio maszszánál a hagyományos erdőgazdálkodásból származó tűzifára, a mezőgazdasági melléktermékekre, valamint az energiaültetvényekből származó aprítékokra épít. Jelentős fejlődést jelöl meg a biogázra, a mezőgazdasági hulladékokra, valamint a kommunális szennyvíztisztítók maradék anya gaira. 2 Mezőgazdasági Technika, augusztus

2 Ha ezek alapján a 2020-ra tervezett GWh/év megújulós villamosenergia-termelést el kívánjuk érni, reálisan csak a biomassza (beleértve a biogázt is) és a nap, de leginkább a szélenergia felhasználásának számottevő növelésével valósítható meg (lásd később a 3. táblázatban!). Mezőgazdasági Technika, augusztus 2. ábra A megújulóból a villamosenergia-termelő kapacitás várható alakulása 2020-ra (Forrás: NEMZETI ENERGIASTRATÉGIA, 2010) A biomassza A biomasszából előállíthatunk hőenergiát, villamos energiát és más, különféle energiahordozókat (folyékonyak: olaj, alkohol; gáz: biogáz, szintézisgáz; szilárd: ap rítékok, pelletféleségek stb.). Tudomásul kell venni és nem szabad elhanyagolni, hogy a különféle biomasszák felhasználás célú előállítása jelentős mértékű energiát igényel. (Pl. ahhoz, hogy lágy szárú növényi biomasszából kemény tűzipelletet vagy kukoricából bioetanolt állítsunk elő.) A hatékonyságot gyakran ezt az ún. OUTPUT/INPUT (O/I) aránnyal szemléltetik, azaz a felhasználás előtti végtermék kémiailag kötött energiatartalmát hasonlítják a termeléshez felhasznált összes energiahordozó energiatartalmával. Egyes tanulmányok néha igen kedvező arányszámot írnak le, pl. a táblák szélére begyűjtött fás szárú energiaültetvénynél O/I=15-20-as érték adódik. Tudni kell, hogy ez az érték a szállítással (60-80 km-en, akár 2-3 %-ot), aprítással és előkészítéssel jelentősen változik (a technológiák energiaigényétől függően), pl.: O/I = 5-8 % is lehet vagy még kisebbre is csökkenhet. Energetikai értelemben ténylegesen azt kell vizsgálni, hogy mennyi lesz az ún. nettó végenergia hozam, tehát az előbbieken túl még az átalakítási veszteségeket is számításba kell venni. Egy egyszerű eset: a termett biomasszából (a folyamat szempontjából primer megújuló energiának tekintve) csak villamos energiát előállítanak elő. Ekkor a hatékonyság ~30 %, vagyis a biomasszában kötött/elektromos energia aránya az O/I = 10 értékről (10 x 0,3) 3,0- ra mérséklődik. Csak hőenergia-előállításnál (fűtésnél) lehet elérni az %-os hatásfokot, ami természetesen a szállítással mérséklődik. E számok is jelzik, hogy csak villamosenergia-előállításra biomasszát nem célszerű felhasználni. Sokkal előnyösebb az ún. kapcsolt (CHP, kogenerációs) energiatermelés, amikor a termelt villany mellett az összes hőt is felhasználjuk (3. ábra). Ekkor közel azonos hatékonysági arányt kapunk. Tehát a hasznosítható végenergia szempontjából a teljes folyamatot figyelembe kell venni (biomassza előállítása, előkészítése az átalakításra és az átalakítás hatékonysága). Ennek a biomassza-felhasználással elérhető végső CO 2 -megtakarításra is meghatározó a jelentősége. A magyarországi összes energetikai biomassza-potenciáljára igen sokféle becslés ismeretes. Vannak becslések, amelyek a lehetséges felső határokat határozzák meg, és alapvetően: elsődleges (dendromassza, egyéb növényi biomassza) és másodlagos biomasszára osztják fel, és az összes energiatartalmat PJ/év-re kalkulálják. A mezőgazdasági eredetű biomasszából előállítható energiát ~100, maximálisan 170 PJ-ra becsülik. Legnagyobb bizonytalanságot a különféle, ún. biológiai melléktermékek lehetséges felhasználhatósága jelenti, hiszen a gabonaszalma, a kukoricaszár, a szőlővenyige stb. betakaríthatósága és tárolása erősen időjárásfüggő. A lágy szárú energianövények és az energetikai faültetvények lehetséges területének mértékét, a jelentős termelési invesztíció miatt, a piaci viszonyok (eladhatóságuk, viszonyuk a fosszilis energiák árához) határozzák meg. Fontos és nagyobb csoportot képeznek a biogáz-előállításra alkalmas anyagok: a mezőgazdasági fő és melléktermékek (energetikai célú termesztés), állati és egyéb szerves hulladékok. Ezeknél a legnagyobb probléma az alapanyagok folyamatos és megfelelő összetételű biztosítása. Alapanyag hiányosan a hatékonyságuk romlik és fennáll a folyamat leállásának a veszélye is. A mezőgazdasági környezetbe a biogázelőállítás a leginkább beilleszthető. Ennek ellenére a gazdaságosságát alapvetően: az olcsó, helyben keletkező melléktermékek költsége, a villamos energia átadási ára (a zömét lehetőleg a drágább csúcsidőben kell értékesíteni), 3. ábra A hő, a villamos és a kapcsolt hő villamos energia előállításának hatásfoka 3

3 a keletkező hulladékhő technológiai folyamatokba való felhasználása határozza meg. Az ökológiai fenntarthatóság A mezőgazdasággal és a talajerő gazdál kodással foglalkozó szakemberek a gabonaszalma, kukoricaszár energiacélú (főleg tüzeléses) felhasználását okkal kritizálják és állítják, hogy ökológiailag a talaj termőképességének fenntartásához a talaj, mint élő szervezet táplálásához ezekre a szerves anyagokra szükség van. Tehát zömét vissza kell dolgozni a talajba, hogy fenn tudják tartani a talaj eredeti struktúráját, a víztározó képességét és biztosítva legyen számos, a növényi élethez szükséges anyag (szén, ásványi sók, mik - roelemek stb.) hozzáférhetősége. Vallják, hogyha a termést folyamatosan csak elviszszük a területről, akkor a talajt degradáljuk, csökken a termőképessége, s romlik a termelt növények tápanyagértéke is. Ennek ellent mond, hogy a múltban a parasztgazdaságokban évszázadokon keresztül a növények maradványait is lehozták a területről és hasznosították. Az istállótrágyával csak egy részük került vissza, a talajok mégis megőrizték termőképességüket. Egyes melléktermékek, például a szőlővenyige, gyümölcsnyesedékek elvétele ökológiailag nem számottevő, ugyanakkor szükségszerű. Ezek mennyisége energiaipari célból nem jelentős, hiszen nem feldolgozott formában az energiasűrűségük olyan csekély mértékű, hogy km-nél nagyobb távolságra a szállításuk már nem is gazdaságos, helyben azonban megfelelő energiaforrást jelenthetnek (borászati, gyümölcskészítmények hőkezelésére stb.). Az energiatermelés és területigény Említettük, hogy sokan (és nem ok nélkül) az erdeinkben megtermelt fa villamos erőművi felhasználását és annak állami támogatását is megkérdőjelezik. Megvizsgáltuk, hogy 2004-től 2010-ig tartó években milyen mennyiségű fát, tűzifát használtak el az erőművekben. Az 1. táblázatban kiválasztottuk a 2009 évet, ami már a maximális felhasználás közeli értéket mutatja. Látható, hogy az erőműveinknél hozzávetőlegesen 300 MW teljesítménynél volt meghatározó a fa alapú tüzelőanyag. Ez azt jelentette, hogy mintegy 6400 TJ energiatartalmú tűzifa eltüzelésére került sor. Megvizsgáltuk, hogy 1 MW villamos teljesítmény évi órás működtetése mellett, pl MJ/kg fűtőértékű fából (légszáraz fa), hány hektár erdőt köt le, ha 1,8 t/ha az évi növekmény (légszáraz). Az eredmény: 1 MW teljesítmény ha gyományos erőműnél (amelyeket nagyrészt alkalmazunk) ~ hektár erdőterületi igényt jelent (feltételez). A kitermelt fa az éves növekményt jelenti, s ennek hozzávetőlegesen 50 %-a az, amely tüzelésre felhasználható (így a tűzifa, a fűrészárú feldolgozásánál keletkező fűrészpor és egyéb maradványok). Az energiaerdő esetén jóval kisebb területek szükségesek, hiszen jóval nagyobb mennyiségű fa termelhető le 2 vagy 3 éves vágási fordulókkal. A szakirodalom e tekintetben is igen eltérő adatokat tartalmaz. Hektáronként és évenként 2,0-14,0 tonna termésről számolnak be. A becsléseknél a legtöbb félreértés abból fakad, hogy a terméshozamok bemutatásánál nem kerül pontosan meghatározásra, hogy milyen nedvességtartalmú fáról van szó. Hagyományosan a tűzifát legalább 3 éves pihentetés után, teljesen légszáraz állapotban használták fel. Erre mai viszonyok között nincs lehetőség. A téli alacsony nedvességtartalmú vágás esetén a következő fűtési idényig történő pihentetéssel a nedvességtartalom legfeljebb %-ot ér el, s ilyen esetben a fűtőértéke legfeljebb MJ/kg (a számított terület így %-kal nagyobb). A szakirodalmi anyagokban szereplő mezőgazdaági melléktermékek mennyiségére vonatkozó értékek átlagával számolva ~ tonna lehetne az évente begyűjthető mennyiség. Ha az energiatartalomra a becslést elvégezzük, a 3. táblázat értékekeit kapjuk. 50 %-os transzformációs hatásfok mellett a végenergia mennyisége 42,25 PJ/év, ami a hazai összes végenergia-igény ~5 %-a (az arány a bruttó energiánál ~7,0 %). Ezen nem lebecsülendő számok leírásánál figyelembe kell venni, hogy az említett ökológiai okok és netán a kedvezőtlen időjárás miatt e mennyiségnek csupán ~50-60 %-a valósítható meg. Tudni kell, hogy begyűjtésnél és felhasználásra való előkészítésnél ~20 %-nyi fosszilis energiahordozót fel kell használni, tehát reálisan a végenergiában 3,0-3,5 % az elérhető nyereség (23-30 PJ/év). Bioüzemanyagok A világ bioüzemanyag-termelése az elmúlt években tovább nőtt annak ellenére, hogy az alapanyagárak tartósan magasan alakultak a világpiacon. A bioüzemanyagok céljára felhasznált gabonafélék és olajos magvak mennyisége jelenleg nem éri el a világon az évente megtermelt alapanyag volumen 4 %-át sem. Biodízel 2010-ben a világon 21 millió m 3 biodízelt állítottak elő, ennek 56 %-át Európában. Európa legtöbb országában átlagosan 5 %-os arányban keverik be a biodízelt a gázolajba. Ezt az arányt 2020-ig meg kell duplázni az összes országban. Az EU-ban az ehhez szükséges gyártókapacitás gya- 1. táblázat Tűzifát felhasználó erőműveink jellemző adatai Teljesítőképesség Villamos energia Hő Felhasznált energiahordozó Kihasználás Hatásfok MW GWh TJ TJ h/a % bruttó nettó gép termelt kiadott kapcsolt kiadott eladott egyéb mért arány összes 1 Pannongreen 49,90 48, ,4 335,0 20, ,9 % ,3 % 2 Bakony Bioenergia 30,00 27, ,4 194,8 0, ,2 % ,3 % 3 Bunge-Martfű 3,60 3,50 1 6,4 6,4 6, ,8 % ,5 % 4 Szentendre 1,36 1,16 1 3,4 3,4 3, ,0 % ,4 % 5 Ajkai Erőmű* 33,04 24, ,5 61,2 29, ,6 % ,2 % 6 Borsodi Erőmű* 79,15 62, ,5 126,0 6, ,8 % ,8 % 7 Oroszlányi Erőmű* 48,45 41, ,2 245,9 46, ,2 % ,9 % 8 Mátrai Erőmű* 103,30 91, ,5 633,7 2, ,2 % ,9 % 9 Dorogi Erőmű* 0,29 0,26 2 0,5 0,4 4, ,3 % 20 76,0 % Szilárd biomassza 348,80 300, ,2 1606,3 66, ,2 % ,8 % Megjegyzés: *a felhasznált biomassza arányában számított értékek - Biomassza/Összes tüzelőanyag A régi nagyerőművekből kivált kiserőművek (Pannongreen, Bakony) teljes biomassza-felhasználással (fatüzeléssel) működtek (bruttó 80 MW). Néhány kisebb erőműben (5 MW) is használnak biogén eredetű szilárd tüzelőanyagot. A nagyerőműveknél (Ajka, Borsod, Oroszlány, Mátra) és a Dorogi Erőműnél az eltüzelt biomassza és az összes felhasznált tüzelőanyag arányában szerepel a névleges bruttó és nettó teljesítőképesség, a villamos energia és a hő. (Borsod és Oroszlány 2011-ben leállt) 4 Mezőgazdasági Technika, augusztus

4 korlatilag kiépült (23 millió m 3 ), amely jelenleg 56 %-os kihasználtsággal üzemel. Magyarországon a biodízel csak a hagyományos dízelolajkeverő komponenseként kerül forgalomba, jelenleg 4,7 %-ban, amelyet 2020-ra 8 %-ra kell növelni. Az országban eddig kiépült biodízel gyártó kapacitás 180 ezer tonnájával képes kielégíteni hazai repce feldolgozásával az üzemanyag gyártók és forgalmazók igényeit. A 2020-ra tervezett és vállalt bekeverési kvóta teljesítéséhez 240 ezer m 3 biodízelre lesz szüksége az országnak. Ez a mostani termelési szinteken zömében (95 %-ban) hazai repcéből és minimális mennyiségben hazai napraforgó feldolgozásával teljesíthető lesz. Bioetanol A benzinüzemű gépjárművek üzemanyagának keverő komponensként E85-ös üzemanyag formájában és részben önálló üzemanyagként kerül felhasználásra. Az elmúlt évben világszerte üzemanyag céljára 98 millió m 3 -t állítottak elő belőle. Európában keverőkomponensként felhasznált bioetanolnak 27,9 %-a importból származott. Az európai bioetanol-gyártó kapacitás 7 millió m 3 -t tesz ki, azonban a magas alapanyagárak (gabona) miatt csak 62,8 %-os kihasználással üzemel. Magyarország viszonylag kedvező helyzetben van, mind alap anyagtermelés, mind a bioetanol-előállítás szempontjából. Az ország átlagos években mintegy 5-6 millió tonna gabonafelesleggel rendelkezik, ennek mintegy felét az exportpiacokon takarmány- és kenyérgabonaként tudja értékesíteni. A másik fele etanolként feldolgozva jelenthet újabb piacot a termelőknek és az etanol gyár tóknak. Az európai igényeket alapul véve a Magyarországon hazai alapanyagból előállított etanolra is szüksége lesz az EU-nak. Az EU-n belül csak Franciaország, Spanyolország és Magyarország képes bio etanolt exportálni. A jelenleg termelő két nagyüzem (Dunaföldvár és Szabadegyháza) 420 ezer m 3 etanolt állít elő évente, zömben exportra. A további két építés alatt álló nagy kapacitású üzem (Dunaegyháza és Mohács) belépésével további 390 ezer m 3 -rel nő az éves termelőkapacitás. Ezzel a közeljövőben 810 ezer m 3 /év bioetanol elállítására kerülhet sor az országban. Ennek zöme exportra kerül, mivel a jelenlegi magyarországi felhasználás 75 ezer m 3 /év, amely 2020-ra legfeljebb 140 ezer m 3 /év-re nő. Ráadásul a jelenlegi hazai bekeverési szükségletet a MOL a szlovákiai üzeméből szerzi be. A mostani hazai bioetanol-gyártók kukoricaigénye mintegy 1,2 millió tonna, a Mezőgazdasági Technika, augusztus 2. táblázat 2009 évben a bevitt energia alapján számított terület és faigény 2009 év Energiatartalma TJ/év Az eltüzelt fa fűtőértéke GJ/tonna két újabb gyár belépésével 2,3 millió tonnára növekszik. Ez a mennyiség hazai forrásból átlagos éves termésmennyiségeket feltételezve megfelelő rátartással biztosítható. Biogáz Európában 8500 db biogázüzem termel biogázt, miközben 23,8 millió tonna/év üvegházhatású gáz levegőbe jutását is megakadályozza. Magyarországon jelenleg mintegy 46 biogázüzem működik, amelyek összes villamosenergia-termelő kapacitása 37 MW e. 31 üzem van a mezőgazdaságban, többi élelmiszer és kommunális hulladékból, ill. szennyvíziszapból állít elő biogázt. Az állattartó telepek közelében felépült, zömében állati hígtrágyákat és növényi alapanyagot (silót, kaszálékot, gabonatisztítás maradékait, stb.), illetve az élelmiszer-ipari hulladékot feldolgozó üzemek zöme kw e teljesítményű. Évente egyenként 2,0-2,5 millió m 3 biogázt termelnek átlagosan, amelyből 4,0-4,5 GWh villamos energiát állítanak elő. Az egyes üzemekben évente 5,0-6,5 GWh hulladék hő is keletkezik, amelynek %-át hasznosítják. Magyarország biogázpotenciálja szerényen számolva is a jelenlegi termelőkapacitás tízszerese is lehetne, amely MW e villamos kapacitást jelentene ig mintegy MW e kapacitás megépítése lenne kívánatos. Ennek realistását az adja, hogy mintegy 200 koncentrált állattartásra berendezkedett üzem található az országban, amelyek zömében a trágya kezelésére optimális megoldást kínál a biogáz. A jelenlegi biogáztermelő kapacitással az ország 174 GWh elektromos energiát állít elő és 121,8 ezer tonna CO 2 levegőbe kerülését akadályozza meg. Gazdaságilag fontos a hulladékhő hasznosítása, pl. fűtésre, szárításra, üvegházak hőel lá tá sá ra, melegvízi haltermelésre stb.. Megoldást jelent Összes faszükséglet tonna/év Tűzifa hozam tonna/ha/év A területigény ha/év Az erőművekben eltüzelt tűzifa ~ * 0, % hatásfokkal *Összes tűzifa ~25-27 %-a A táblázatban szereplő értékekkel a hazai bruttó villamosenergia-igény 5,35 %-át állították elő (Lásd 1. ábra, évben 1900 GWh/év, ~6,8 PJ/év). 3. táblázat Melléktermékből energia Melléktermék tonna/év Energiatartalom GJ/tonna Energiatartalom PJ/év Műveletienergia-arány O/I Fosszilis igény PJ/év * /1 17 *Megjegyzés: Több év távlatában ténylegesen energetikai célra felhasználható mennyiséget ~4 Millió tonnára becsülik. a biogáz tisztítása és besűrítése (biometán), valamint a földgázhálózatba történő betáplálása. Elérhető-e a 14,65 % megújulós arány? Már 2011-ben is jelentős visszaesés következett be a biomassza villamosenergia-célú felhasználásban annak révén, hogy a nagyerőműi villamos energia állami támogatása megszűnt. Visszaállítása nem várható, és az NCST koncepciók szerint (helyesen) a tüzelési célú biomassza-felhasználás a lakosság körében, valamint a nagyobb falusi vagy városi fűtőművekben valósul meg. Ezek legnagyobb része az energiahatékonyság szempontjából kedvező CHP, azaz (villamos energiát és hőt előállító) kogenerációs rendszer lesz. Ez azon ok miatt is várható, hogy csak az ilyen egységek kapnak (ún. METÁR, a KÁT helyébe lépő) állami támogatást. Az ilyen létesítmények hosszabb ideig és jobban kihasználhatók (ez vonatkozik a munkaerő felhasználásra is), valamint a befektetett tőke megtérülése is reálisabb. A tervezett villamosenergia-növekményeket 2020-ra a 4. ábra szemlélteti. Előirányzatból az látható, hogy a terv 2020-ra biomasszából felemeli 500 MW-ra a kapacitást és 2688 GWh/év-re a termelést a jelenlegi kevesebb mint 300 MW kapacitásról és 1300 GWh/év termelésről. A terv eléréséhez 2020-ra a biomaszszánál kétszeres növelésre lenne szükség MW-nyi, az említett decentralizált, kisebb teljesítményű kapcsolt biomassza (tűzifával és mezőgazdasági hulladékokkal üzemelő) erőművet kellene felépíteni. Hátrány, hogy e rendszernek jelentős a költségvonzata (csak az erőművek millió euróba, ~ milliárd Ft-ba kerülnek). Támogatások nélkül ez nem kivitelezhető, hiszen az alapanyag betakarítása, a raktározása és az infrastrukturális (villamos csatlakozás, távfűtés) létesítmé- 5

5 nyek is jelentős beruházási költséget igényelnek (mindösszesen milliárd Ft). A csatlakozó beruházásokat 3 részre kell bontani. az alapanyag-előállítás, -szállítás és -előkészítés beruházási igénye (gépek és földterület vonatkozásában is), a megtermelt anyagok tárolása, előkészítése (logisztika), a termelt hő eljuttatása a városközpontokba, faluközpontokba, illetve egyéb fogyasztókhoz, családi házakhoz vagy kisebb létesítményekhez, üzemekhez. E beruházásnak nagy a kockázata: a települések forráshiányosak és a lakosság részéről is pótlólagos beruházások szükségesek, a mezőgazdasági művelés megszervezése, hosszú távon a biztos, lehetőleg közeli alapanyag forrás megteremtése. 4. táblázat Módosított értékekkel összeállított koncepció 2020-ra (GWh) Év Megnevezés tény terv VÍZ BIOMASSZA ~1300** 2088 BIOGÁZ HULLADÉK SZÉL NAP 0,5 120 ÖSSZESEN 2226,5* 5598 *2010-ben 2843 GWh/év volt ** évi 1870 GWh/év-ről ~1300 GWh-ra csökkent 4. ábra A különféle megújulók tervezett mennyisége (MWe) és a várható termelés (GWh/a) (Forrás: NEMZETI ENERGIASTRATÉGIA, ) A korábbiak figyelembe vételével a évi állapothoz viszonyítva 2020-ra megkíséreltünk egy reálisabb képet felvázolni, ami az egyes megújuló energiaféle- ségek arányát jelenti úgy, hogy a tervezett 14,65 % megújulóenergia-termelés elérhető legyen (4. táblázat). A bemutatott villamos energia menynyisége a tervezett 120 PJ megújulóból csupán 20 PJ-t jelent, melynek ~60 %-a bio massza. A biomasszából további 20 PJ fordítódik közlekedésre (etanol, metanol), a további ~75-80 PJ-t a geotermikus energia, a napenergia, ill. egyéb hulladékok teszik ki. Tudomásul kell venni, hogy a beruházni szándékozók csak akkor invesztálnak, ha tőkéjük megtérülését biztosítottnak látják. Ez alapvetően két tényezőtől függ: a) a termelt energia államilag garantált átvétele, minimálisan a berendezés megtérülési időszakára, b) az átvett energia támogatása ami az európai átlaghoz és a környező országok gyakorlatához hasonló arányú legyen olyan mértékű, hogy a megtérülésük 8-10 évre adódjon, amelyet a hitelező bankok is elfogadnak. Következtetések A biológiai alapú energiahordozók felhasználása energetikai oldalról növelhető. Korlátokat jelenthet a rendelkezésre álló forrásigény, mivel támogatások nélkül a beruházóknak az alapanyag, és a végenergia termelés nem lesz gazdaságos. Meg kell határozni a felhasználható mennyiségeket, a talajerő-gazdálkodás, az ökológiai fenntarthatóság figyelembe vételével, támogatást csak biztos alapanyagbázison kapjanak a létesítmények. A fentieken túl ahhoz, hogy a megújuló energiák területén a kitűzött célokat az NCST-ben meghatározottaknak megfelelően teljesíteni tudjuk, további feltétel biztosítása szükséges: a támogatások jelenleginél konkrétabb és hosszú távú szabályozása, a létesítmények engedélyezésének egyszerűsítése. Jelentős és hosszú távú energetikai beruházások csak úgy valósíthatók meg, ha stabil törvényekkel kiszámítható lesz a beruházások megtérülése. Nem elhanyagolható a társadalmi konszenzus szükségessége. Végül is, a kitűzött 14,6 % megújulóener gia-felhasználás (2020-ra) csak abban az esetben elérhető el, ha a beruházási ütem a jelenlegihez képest számottevően növekszik. Az időjárásfüggő nap- és szélenergiakapacitások növekedése, valamint a kevésbé szabályozható atomenergia felhasználása sürgeti egy kiegyenlítést szolgáló szivattyús energiatározó létrehozását is. A tanulmány elkészítését a TÁMOP B-11/2/KMR oktatás és kutatás színvonalának emelése a Szent István Egyetemen program támogatta. Summary In the present study, authors gave an overview of the directive figures set out by 2020 in the Renewable Energy National Action Plan, in terms of feasibility. First of all, we analysed the utilization of the different biomass materials formed in the agriculture and the forestry but we also dealt with the options of their replacement, the actual contradictions and the expected costs of the use and erection of the different kinds of biomass energy. Lektorálta: Dr. Schrempf Norbert Irodalom [1] Büki G.: 2010 Megújuló energiák hasznosítása Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi Stratégiai Programok, Budapest, 1-79 p. ISBN [2] Marosvölgyi B.: A biomasszabázisú energiatermelés mezőgazdasági háttere VI. Energiapolitikai Fórumon, a Magyar Tudományos Akadémia 2005, április. [3] Rónay D.:_szerk Biomassza alapú energiaforrások termelése és hasznosítása Budapest, Tanulmány. [4] Sembery P. Tóth L.: Hagyományos és megújuló energiák, Szaktudás Kiadó Ház. Budapest, 522 p. [5] Stróbl A.: (2012) Tájékoztató adatok a magyarországi villamosenergia-rendszerről, A piacnyitás (2003) óta eltelt időszak fontosabb adataiból, MAVIR, április 15. kézirat, ábragyűjtemény. [6] Zsebik A.: Gázmotorok jövedelmezősége, megtérülése; március; meh_02_honlapra.pdf 6 Mezőgazdasági Technika, augusztus

5-3 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése

5-3 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése Vízgyűjtőgazdálkodási Terv 2015 53 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése Vízgyűjtőgazdálkodási Terv 2015 TARTALOM 1 VÍZENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK ELŐREJELZÉSE... 3 2 GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK

Részletesebben

Megújuló energiaforrások vizsgálata Szabolcs-Szatmár-Bereg és Satu Mare megyékben

Megújuló energiaforrások vizsgálata Szabolcs-Szatmár-Bereg és Satu Mare megyékben www.huro-cbc.eu; www.hungary-romania-cbc.eu Megújuló energiaforrások vizsgálata Szabolcs-Szatmár-Bereg és Satu Mare megyékben Készítette: UNI-FLEXYS Egyetemi Innovációs Kutató és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Kerekasztal vita a megújuló energiaforrások kiaknázásának hazai helyzetéről (tények, tervek, támogatások, lehetőségek)

Kerekasztal vita a megújuló energiaforrások kiaknázásának hazai helyzetéről (tények, tervek, támogatások, lehetőségek) Pro Energia Alapítvány: A magyar energia- és környezetpolitika összefüggései és új kihívásai Budapest, Vajdahunyad Vára, 212. április 12. Kerekasztal vita a megújuló energiaforrások kiaknázásának hazai

Részletesebben

A biomassza tüzelés gyakorlati tapasztalatai a szombathelyi távfűtésben. CO2 semleges energiatermelés

A biomassza tüzelés gyakorlati tapasztalatai a szombathelyi távfűtésben. CO2 semleges energiatermelés A biomassza tüzelés gyakorlati tapasztalatai a szombathelyi távfűtésben CO2 semleges energiatermelés Mrd t kőszénegyenérték 12 10 8 6 4 2 0 Szénbányászat Fa Gőzgép Primerenergia-felhasználás Fa (újratelepítés)

Részletesebben

Környezeti fizika II; Kérdések, 2013. november

Környezeti fizika II; Kérdések, 2013. november Környezeti fizika II; Kérdések, 2013. november K-II-2.1. Mit ért a globalizáció alatt? K-II-2.2. Milyen következményeivel találkozunk a globalizációnak? K-II-2.3. Ismertesse a globalizáció ellentmondásait!

Részletesebben

Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás. növelésének stratégiája 2007-2020

Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás. növelésének stratégiája 2007-2020 GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM MUNKAPÉLDÁNY a Kormány álláspontját nem tükrözi Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás növelésének stratégiája 2007-2020 Budapest, 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Dendromassza-bázisú villamosenergiatermelés. Magyarországon

Dendromassza-bázisú villamosenergiatermelés. Magyarországon Dendromassza-bázisú villamosenergiatermelés nyersanyagháttere Magyarországon ERŐMŰ FÓRUM Balatonalmádi, 2012. 03. 22-23. Dr. Jung László vezérigazgató EGERERDŐ Zrt. A Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata

Részletesebben

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK I. Bevezetés Ha a mai módon és ütemben folytatjuk az energiafelhasználást, 30-40 éven belül visszafordíthatatlanul

Részletesebben

A hulladékok termikus hasznosításának lehetséges szerepe a távhőszolgáltatásban

A hulladékok termikus hasznosításának lehetséges szerepe a távhőszolgáltatásban A hulladékok termikus hasznosításának lehetséges szerepe a távhőszolgáltatásban Hulladékok termikus hasznosítása c. konferencia Budapest, 2014. október 7. Orbán Tibor Műszaki vezérigazgató-helyettes Mottó

Részletesebben

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 1.7 A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai Tárgyszavak: biogáz; környezeti hatás; ökológiai mérleg; villamosenergia-termelés; hőtermelés. A megújuló energiák bővebb felhasználásának

Részletesebben

FENNTARTHATÓ BIOMASSZA ALAPÚ

FENNTARTHATÓ BIOMASSZA ALAPÚ FENNTARTHATÓ BIOMASSZA ALAPÚ ENERGIATERMELÉS; A SZENTENDREI ERŐMŰ KÖVETENDŐ PÉLDÁJA Készítette: Iváncsics Bernadett Rita (Környezettan Bsc) Témavezető: Varga Katalin (Energiaklub) Belső konzulens: Dr.

Részletesebben

Hogy egy országban az egyes erőműfajták

Hogy egy országban az egyes erőműfajták Iskolakultúra 1998/9 Hagyományos erőművek környezeti hatásai Szemle Hagyományos erőműveknek nevezzük a szén, olaj- és gáztüzelésű erőműveket. A szén fogalomkörébe tartozik a lignit is, de nem értjük ide

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés című pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-4.10.0/C

Részletesebben

H/17395. számú. országgyűlési határozati javaslat

H/17395. számú. országgyűlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/17395. számú országgyűlési határozati javaslat a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes,

Részletesebben

ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS

ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.4 Biomassza együttes elégetése 2.7 erőművekben hagyományos fűtőanyaggal műszaki és gazdasági feltételek, tapasztalatok Tárgyszavak: szénerőmű;

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE 10. IKTATÓSZÁM:55-3/2013. MELLÉKLET: - DB. TÁRGY: Tájékoztató a megújuló energia hasznosításával kapcsolatos Fejér megyei eredményekrıl,

Részletesebben

Tiszta széntechnológiák

Tiszta széntechnológiák Tiszta széntechnológiák Mítosz dr. Kalmár és István valóság ügyvezető igazgató Calamites Kft? BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM ENERGETIKAI SZAKKOLlÉGIUM 2014. október 16. 1 Tartalomjegyzék Miért foglalkozzunk

Részletesebben

ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON

ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON Az energiahatékonyság monitoringja az EU-27-ben című projekt Magyarországra vonatkozó zárótanulmánya Budapest, 2009. október Szerző: dr. Elek

Részletesebben

A megújuló energiák támogatása Finnországban

A megújuló energiák támogatása Finnországban A megújuló energiák támogatása Finnországban A finn kormány éghajlat- és energiapolitikai miniszteri bizottsága 2010. április 20-án egyetértésre jutott azzal kapcsolatban, mit is kell tartalmaznia a megújuló

Részletesebben

MMT Magyar Megújuló Energia Technológia Szolgáltató Zrt. Medgyesegyházi projektterv bemutatása

MMT Magyar Megújuló Energia Technológia Szolgáltató Zrt. Medgyesegyházi projektterv bemutatása MMT Magyar Megújuló Energia Technológia Szolgáltató Zrt Medgyesegyházi projektterv bemutatása 2011 Az MMT Zrt bemutatása Megújuló energia projektekbe történő befektetések, fejlesztések és kivitelezések

Részletesebben

BIOMASSZA ANYAGISMERET

BIOMASSZA ANYAGISMERET BIOMASSZA ANYAGISMERET Rátonyi, Tamás BIOMASSZA ANYAGISMERET: Rátonyi, Tamás Publication date 2013 Szerzői jog 2011 Debreceni Egyetem. Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Tartalom... v 1. 1.A biomassza

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 2007/2107(INI) 29.11.2007 JELENTÉSTERVEZET a fenntartható mezőgazdaságról és a biogázról: az uniós előírások felülvizsgálatának szükségessége

Részletesebben

Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz 2014. tavasz

Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz 2014. tavasz Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz 04. tavasz Szilárd biomassza, centralizált rendszerekben, tüzelés útján történő energetikai felhasználása A Pannonpower Holding Zrt. faapríték tüzelésű

Részletesebben

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz 2015. tavasz

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz 2015. tavasz Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz 0. tavasz Napenergia hasznosítása Egy un. kw-os napelemes rendszer nyári időszakban, nap alatt átlagosan,4 kwh/nap elektromos energiát termel

Részletesebben

Szakirodalmi összefoglaló az energia- és alternatív energiafogyasztás Magyarországon témakörében

Szakirodalmi összefoglaló az energia- és alternatív energiafogyasztás Magyarországon témakörében TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex vizsgálata és modellezése

Részletesebben

Magyarország, szénhelyzet 2005ös állapot. Összeállította: BK, 2007. április

Magyarország, szénhelyzet 2005ös állapot. Összeállította: BK, 2007. április Magyarország, szénhelyzet 2005ös állapot Összeállította: BK, 2007. április Fosszilis energiahordozók A fosszilis energiahordozók (kõszén kõolaj, földgáz) a nem megújuló energiaforrások körébe tartoznak.

Részletesebben

Adottságokból előnyt. A megújuló és alternatív energiaforrások hasznosítása és az energiahatékonyság az önkormányzatok mindennapjaiban

Adottságokból előnyt. A megújuló és alternatív energiaforrások hasznosítása és az energiahatékonyság az önkormányzatok mindennapjaiban Adottságokból előnyt. A megújuló és alternatív energiaforrások hasznosítása és az energiahatékonyság az önkormányzatok mindennapjaiban Gémesi Zsolt Zöldgazdaság-fejlesztésért és Klímapolitikáért felelős

Részletesebben

Megújuló energiafelhasználás Magyarországon különös tekintettel a Smart City programokra

Megújuló energiafelhasználás Magyarországon különös tekintettel a Smart City programokra Megújuló energiafelhasználás Magyarországon különös tekintettel a Smart City programokra MUT Győr-Moson-Sopron megyei csoportja 2016. Január 12. A megújulóenergia-felhasználás területei Villamos energia

Részletesebben

8. Energia és környezet

8. Energia és környezet Környezetvédelem (NGB_KM002_1) 8. Energia és környezet 2008/2009. tanév I. félév Buruzs Adrienn egyetemi tanársegéd buruzs@sze.hu SZE MTK BGÉKI Környezetmérnöki Tanszék 1 Az energetika felelőssége, a világ

Részletesebben

FÁS SZÁRÚ ENERGETIKAI ÜLTETVÉNYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON NAPJAINKIG; ÜZEMELTETÉSÜK, HASZNOSÍTÁSUK ALTERNATÍVÁI

FÁS SZÁRÚ ENERGETIKAI ÜLTETVÉNYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON NAPJAINKIG; ÜZEMELTETÉSÜK, HASZNOSÍTÁSUK ALTERNATÍVÁI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Biokörnyezettudomány Program DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS FÁS SZÁRÚ ENERGETIKAI ÜLTETVÉNYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON NAPJAINKIG; ÜZEMELTETÉSÜK,

Részletesebben

Megújuló energia piac hazai kilátásai

Megújuló energia piac hazai kilátásai Megújuló energia piac hazai kilátásai Slenker Endre vezető főtanácsos Magyar Energia Hivatal 1 Tartalom Az energiapolitika releváns célkitűzései EU direktívák a támogatásról Hazai támogatási rendszer Biomassza

Részletesebben

9. Előad 2008.11. Dr. Torma A., egyetemi adjunktus

9. Előad 2008.11. Dr. Torma A., egyetemi adjunktus SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, Környezetmérnöki Tanszék, Dr. Torma A. Készült: 13.09.2008. Változtatva: - 1/52 KÖRNYEZETVÉDELEM 9. Előad adás 2008.11 11.17. Dr. Torma A., egyetemi adjunktus SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben

A Mátrai Erőmű nyersanyagbázisa a Mátra és a Bükk hegység déli előterében lévő jelentős lignitvagyon

A Mátrai Erőmű nyersanyagbázisa a Mátra és a Bükk hegység déli előterében lévő jelentős lignitvagyon A Mátrai Erőmű nyersanyagbázisa a Mátra és a Bükk hegység déli előterében lévő jelentős lignitvagyon A Mátra déli előterében a pliocén korú lignittelepek több helyen már 16 mélységben megtalálhatóak. A

Részletesebben

ENERGIAPOLITIKA, MEGÚJULÓ

ENERGIAPOLITIKA, MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA, MEGÚJULÓ ENERGIA FORRÁSOK HASZNOSÍTÁSA Bohoczky Ferenc Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ny. vezető főtanácsosa, az MTA Megújuló Energiák Albizottság tagja SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁS A VILÁGON

Részletesebben

BRIKETTÁLÓ ÜZEM LÉTREHOZÁSA ELSŐSORBAN MEZŐGAZDASÁGI MELLÉKTERMÉK-ALAPANYAG FELHASZNÁLÁSÁVAL. Projekt bemutatása ( rövidített változat )

BRIKETTÁLÓ ÜZEM LÉTREHOZÁSA ELSŐSORBAN MEZŐGAZDASÁGI MELLÉKTERMÉK-ALAPANYAG FELHASZNÁLÁSÁVAL. Projekt bemutatása ( rövidített változat ) BRIKETTÁLÓ ÜZEM LÉTREHOZÁSA ELSŐSORBAN MEZŐGAZDASÁGI MELLÉKTERMÉK-ALAPANYAG FELHASZNÁLÁSÁVAL Projekt bemutatása ( rövidített változat ) TARTALOMJEGYZÉK I. Vezetői összefoglaló 3. oldal II. A vállalkozás

Részletesebben

AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIÁK MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON. Célok és valóság. Podolák György

AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIÁK MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON. Célok és valóság. Podolák György AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIÁK MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON Célok és valóság Podolák György AZ ELŐADÁS CÉLJA ÉS TÁRGYA A jövő az energiahatékonyság növelésében, a megújuló energiaforrások

Részletesebben

Tiszta széntechnológiák

Tiszta széntechnológiák Tiszta széntechnológiák Mítosz és valóság dr. Kalmár István Mítosz ügyvezető igazgató és valóság Calamites Kft Magyar Tudományos Akadémia 2014 június 11 1 Miért foglalkozzunk a szénnel? 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A megújuló energiaforrásokról általában, a Föld energia fogyasztásának szerkezete, fosszilis és megújuló energiaforrások

A megújuló energiaforrásokról általában, a Föld energia fogyasztásának szerkezete, fosszilis és megújuló energiaforrások Előadás: 2016 június 13. A megújuló energiaforrásokról általában, a Föld energia fogyasztásának szerkezete, fosszilis és megújuló energiaforrások Készítette: Hunyadi Sándor Energiagazdálkodási szakmérnök,

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május 1 I. A pénzügyi év első négy hónapjában bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók,

Részletesebben

A megújuló energiák fejlődésének lehetőségei és akadályai

A megújuló energiák fejlődésének lehetőségei és akadályai Zöld Gázvagyon Biogáz-hasznosítás Magyarországon Budapest, 2012. november 27. A megújuló energiák fejlődésének lehetőségei és akadályai Dr. Molnár László ETE főtitkár Primerenergia fogyasztás a Világban

Részletesebben

Oláh György szabadalma: metanol előállítása CO 2 hidrogénezésével; az izlandi tapasztalatok és a hazai bevezetés lehetőségei

Oláh György szabadalma: metanol előállítása CO 2 hidrogénezésével; az izlandi tapasztalatok és a hazai bevezetés lehetőségei Oláh György szabadalma: metanol előállítása CO 2 hidrogénezésével; az izlandi tapasztalatok és a hazai bevezetés lehetőségei Redukcióval: Metanol előállítása szén-dioxidból CO 2 hidrogénezése: Cu/ZnO-Al

Részletesebben

9. Előadás: Földgáztermelés, felhasználás fizikája.

9. Előadás: Földgáztermelés, felhasználás fizikája. 9. Előadás: Földgáztermelés, felhasználás fizikája. 9.1. Földgáz kitermelés. Földgáz összetevői. 9.2. Földgázszállítás, tárolás. 9.3. Földgáz feldolgozás termékei, felhasználásuk. 9.4. Nagyfogyasztó: Elektromos

Részletesebben

Biomassza. Napenergia tárolása kémiai kötések formájában: fűtőelemek

Biomassza. Napenergia tárolása kémiai kötések formájában: fűtőelemek Biomassza A világon az összes energiafelhasználás 13-15%-át biztosítja!!! Az EU-ban az összes energiafelhasználás kb. 4%-át adja. Az EU-ban az összes megújulóból nyert energia kb. 50%-át teszi ki! Napenergia

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET )

ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET ) GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM /22550/2/ 2007. ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET ) a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére vonatkozó 2007-2020 közötti stratégiáról

Részletesebben

Vidékfejlesztés fenntarthatóan Az FT projekt Fenntartható település Készítette:

Vidékfejlesztés fenntarthatóan Az FT projekt Fenntartható település Készítette: Vidékfejlesztés fenntarthatóan Az FT projekt Fenntartható település Készítette: Juhász Zoltán 1 Tartalom A Faluprogram, avagy a Fenntartható település projekt....3 Átfogó cél...3 Fenntarthatósági alapelvek

Részletesebben

Magyarország időarányosan 2010 óta minden évben teljesítette az NCsT-ben foglalt teljes megújuló energia részarányra vonatkozó célkitűzéseket.

Magyarország időarányosan 2010 óta minden évben teljesítette az NCsT-ben foglalt teljes megújuló energia részarányra vonatkozó célkitűzéseket. 1 2 3 Magyarország Megújuló Hasznosítási Cselekvési Terve (NCST) Eurostat Részarány-kötelezettségünk van (nem energiamennyiség)!!! A statisztikai adatok igazolják, hogy hazánk a 2010-ben meghatározott

Részletesebben

Összefoglalóa megújulóenergiák terjedésénekjelenlegihelyzetéről

Összefoglalóa megújulóenergiák terjedésénekjelenlegihelyzetéről Összefoglalóa megújulóenergiák terjedésénekjelenlegihelyzetéről HUSK 1001/1.1.2/0049 Pályázat : Megújuló Energia Tárolási Klaszter Renewable Energy Storage Clusters (RES.Clu) Az okok I. -népességnövekedés

Részletesebben

Környezettechnika. 1. A környezettechnika alapjai és jelentősége. Energiaforrások és felhasználásuk.

Környezettechnika. 1. A környezettechnika alapjai és jelentősége. Energiaforrások és felhasználásuk. Fodor Béla Környezettechnika 1. A környezettechnika alapjai és jelentősége. Energiaforrások és felhasználásuk. Megj.: - A napenergia, biomassza s geotermikus energia tématerületén részben a Nimfea Természetvédelmi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ TOP-3.2.2-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ TOP-3.2.2-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL VEZÉRELT, A HELYI ADOTTSÁGOKHOZ ILLESZKEDŐ, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK KIAKNÁZÁSÁRA IRÁNYULÓ ENERGIAELLÁTÁS MEGVALÓSÍTÁSA, KOMPLEX FEJLESZTÉSI A PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Részletesebben

A HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt. biomassza-fűtésű kiserőművének üzemeltetési tapasztalatai. Kéri László BIOHŐ Energetikai Kft.

A HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt. biomassza-fűtésű kiserőművének üzemeltetési tapasztalatai. Kéri László BIOHŐ Energetikai Kft. A HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt. biomassza-fűtésű kiserőművének üzemeltetési tapasztalatai Kéri László BIOHŐ Energetikai Kft. Szentendre, 2008. szeptember 29. A fűtőmű létesítése 1993. Döntés a szentendrei

Részletesebben

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége XVIII. Újszegedi Bioépítészeti Napok című kiállítás és konferencia Bálint Sándor Művelődési Ház, Szeged, Temesvári krt. 42. 2015. október 6 16. A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Művelődési

Részletesebben

A megújuló energiaforrások hazai helyzete és jövője

A megújuló energiaforrások hazai helyzete és jövője A megújuló energiaforrások hazai helyzete és jövője dr. Nemes Csaba főosztályvezető Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Budapest, 2015. november 19. Az előadás tartalma I. Hazánk klíma- és energiapolitika

Részletesebben

Projekt Tervdokumentum a Magyar Kormány részére

Projekt Tervdokumentum a Magyar Kormány részére Dél-Nyírségi Bioenergia Projekt Projekt Tervdokumentum a Magyar Kormány részére 2.6 változat 2006. január 23. Készítette: Tohoku Electric Power Co., Inc. Magyar nyelvű összefoglaló Készítette EGI Rt.,

Részletesebben

Miskolc, 2010. május 13.

Miskolc, 2010. május 13. Miskolc, 2010. május 13. A PROJEKT HELYSZÍNE: TISZATARJÁN, TISZAKESZI, ÁROKTŐ ÉS TISZADOROGMA SZINERGIKUS HATÁSÚ PROJEKTRE VAN SZÜKSÉG Megújuló energia és fenntartható gazdálkodás ártéri környezetben Természetvédelem

Részletesebben

Energiatámogatások az EU-ban

Energiatámogatások az EU-ban 10. Melléklet 10. melléklet Energiatámogatások az EU-ban Az európai országok kormányai és maga az Európai Unió is nyújt pénzügyi támogatást különbözõ energiaforrások használatához, illetve az energiatermeléshez.

Részletesebben

A TÁVHŐ HELYE AZ ÚJ MAGYAR ENERGIASTRATÉGIÁBAN

A TÁVHŐ HELYE AZ ÚJ MAGYAR ENERGIASTRATÉGIÁBAN 24. Távhő Vándorgyűlés Nyíregyháza, 2011. szeptember 12-13. A TÁVHŐ HELYE AZ ÚJ MAGYAR ENERGIASTRATÉGIÁBAN Orbán Tibor műszaki vezérigazgató-helyettes 95 településen 205 távhőrendszer 655 ezer távfűtött

Részletesebben

ÚJ ENERGIAPOLITIKA, ENEREGIATAKARÉKOSSÁG, MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS dr. Szerdahelyi György. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

ÚJ ENERGIAPOLITIKA, ENEREGIATAKARÉKOSSÁG, MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS dr. Szerdahelyi György. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium ÚJ ENERGIAPOLITIKA, ENEREGIATAKARÉKOSSÁG, MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS dr. Szerdahelyi György Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Energiapolitikai aktualitások A 2007-2020 időszakra szóló új

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása a hő- és villamosenergia-termelésben (ellátásban)

Megújuló energiák hasznosítása a hő- és villamosenergia-termelésben (ellátásban) Megújuló energiák hasznosítása a hő- és villamosenergia-termelésben (ellátásban) Büki Gergely Orbán Tibor A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI c. konferencia 41. Meteorológiai

Részletesebben

12. Energia és a társadalom

12. Energia és a társadalom Energetika 145 12. Energia és a társadalom Ahhoz, hogy a mai társadalmak energiához kapcsolódó viszonyát felismerhessük, megérthessük át kell tekintenünk a múltat, azt a csodálatos fejlődést és környezet

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés teljesítése terén tett előrehaladás

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés teljesítése terén tett előrehaladás HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 31 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés teljesítése terén tett előrehaladás

Részletesebben

Nagyhate konysa gu kapcsolt e s hate kony ta vfu te s/ta vhu te s potencia l- becsle se

Nagyhate konysa gu kapcsolt e s hate kony ta vfu te s/ta vhu te s potencia l- becsle se 2. sz. melléklet Nagyhate konysa gu kapcsolt e s hate kony ta vfu te s/ta vhu te s potencia l- becsle se Budapest, 2015. december hó Századvég Gazdaságkutató Zrt. Tartalomjegyzék Táblázatjegyzék... 1 Ábrajegyzék...

Részletesebben

A Magyar Energia Hivatal 2012. évi munkaterve

A Magyar Energia Hivatal 2012. évi munkaterve A Magyar Energia Hivatal 2012. évi munkaterve I. BEVEZETŐ A Magyar Energia Hivatalnak (MEH) szélesebb felhatalmazást kell kapnia, képessé kell válnia az Energiastratégia implementációját igénylő tervezési

Részletesebben

1. BEVEZETÉS... 3 2. TERVEZETT TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE... 5 3. KÖRNYEZETRE VÁRHATÓAN GYAKOROLT HATÁSOK BEMUTATÁSA... 7

1. BEVEZETÉS... 3 2. TERVEZETT TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE... 5 3. KÖRNYEZETRE VÁRHATÓAN GYAKOROLT HATÁSOK BEMUTATÁSA... 7 A Zala Hőerőmű Kft. Söjtörön tervezett szalmatüzelésű erőművének módosított Környezeti Hatástanulmánya és Egységes Környezethasználati Engedélykérelme Közérthető összefoglaló 2008.június 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Természeti tőke értékelése egy nagyerdei mintatterületen.

Természeti tőke értékelése egy nagyerdei mintatterületen. BEVEZETÉS Természeti tőke értékelése egy nagyerdei mintatterületen. Gál Balázs Sándor PhD hallagató Miskolci Egyetem Világ És Regionális Gazdaságtani Intézet reggabas@uni-miskolc.hu Számomra a környezet

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Kötelező átvétel mennyiségének és időtartamának megállapítása

Kötelező átvétel mennyiségének és időtartamának megállapítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-361/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Bagi Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7712 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7767 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra

A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra Készítette: Galambos Csaba KX40JF A jelenlegi energetikai helyzet Napjainkban egyre nagyobb gondot jelent

Részletesebben

A MAGYAR GABONAÁGAZAT KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BÚZA- ÉS KUKORICAÁGAZATRA FOLYAMATAI HAZÁNK EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNT CSATLAKOZÁSÁT KÖVETEN

A MAGYAR GABONAÁGAZAT KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BÚZA- ÉS KUKORICAÁGAZATRA FOLYAMATAI HAZÁNK EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNT CSATLAKOZÁSÁT KÖVETEN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLL GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori (PhD) értekezés A MAGYAR GABONAÁGAZAT KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BÚZA- ÉS KUKORICAÁGAZATRA FOLYAMATAI HAZÁNK EURÓPAI UNIÓHOZ

Részletesebben

PUBLIC AZEURÓPAIUNIÓ TANÁCSA. Brüszel,2013.december13. (OR.en) 17849/13 LIMITE STATIS138 ENER586 COMPET927 FEDŐLAP

PUBLIC AZEURÓPAIUNIÓ TANÁCSA. Brüszel,2013.december13. (OR.en) 17849/13 LIMITE STATIS138 ENER586 COMPET927 FEDŐLAP ConseilUE AZEURÓPAIUNIÓ TANÁCSA Brüszel,2013.december13. (OR.en) PUBLIC 17849/13 LIMITE STATIS138 ENER586 COMPET927 FEDŐLAP Küldi: Azátvételdátuma: Címzet: azeurópaibizotság 2013.december2. atanácsfőtitkársága

Részletesebben

Energiagazdaság Nemfém ásványi termékek gyártásának levegőtisztaság védelmi kérdései

Energiagazdaság Nemfém ásványi termékek gyártásának levegőtisztaság védelmi kérdései Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU csatlakozásunk Környezeti szempontú vizsgálata Kúnvári Árpád Sz.Tóth György Gräff József Energiagazdaság Nemfém ásványi termékek gyártásának

Részletesebben

A Magyar Mérnöki Kamara javaslata. a 2014-2020 közötti európai pénzügyi kerethez tartozó energetikai fejlesztésekre

A Magyar Mérnöki Kamara javaslata. a 2014-2020 közötti európai pénzügyi kerethez tartozó energetikai fejlesztésekre a 2014-2020 közötti európai pénzügyi kerethez tartozó energetikai fejlesztésekre 2012. november Zarándy Pál MMK alelnök Az MMK Energetikai Tagozat szakértőinek egyetértésével TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell.

Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell. 4. M. 2.L. 1. Bevezetés 4. M. 2.L. 1.1, A téma szerepe, kapcsolódási pontjai Az emberiség nagy kihívása, hogy hogyan tud megküzdeni a növekvő energiaigény kielégítésével és a környezeti károk csökkentésével.

Részletesebben

Az új EU ETS bevezetésének hatása a szénalapú villamosenergia-termelésre

Az új EU ETS bevezetésének hatása a szénalapú villamosenergia-termelésre Az új EU ETS bevezetésének hatása a szénalapú villamosenergia-termelésre Budapest, 212. május 31. 1 Az új EU ETS bevezetése a szénalapú villamosenergia-termelést háttérbe szorítja Mátra MW 95 MW 1 MW 1

Részletesebben

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009 1 CSOPORT PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ 2 1 T A R T A L O M A. A társaságcsoport bemutatása 9 A.1. A társaságcsoport főbb jellemzői, tevékenysége 10 A.1.1. A társaságcsoport kialakulása, célja és főbb tevékenységei

Részletesebben

A hatékony távfűtés és távhűtés és megvalósíthatósági potenciálja az Energiahatékonysági Irányelv alapján

A hatékony távfűtés és távhűtés és megvalósíthatósági potenciálja az Energiahatékonysági Irányelv alapján A hatékony távfűtés és távhűtés és megvalósíthatósági potenciálja az Energiahatékonysági Irányelv alapján Sigmond György Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége Orbán Tibor és Metzing József vizsgálatainak

Részletesebben

Geotermikus energia felhasználása

Geotermikus energia felhasználása Geotermikus energia felhasználása Mikor a hazai megújuló energiaforrás-potenciálokról esik szó, gyakorta kiemelkedő helyen szerepel a geotermikus energia felhasználása. Az Energetikai Szakkollégium 2012.

Részletesebben

Hőtechnikai berendezések 2015/16. II. félév Minimum kérdéssor.

Hőtechnikai berendezések 2015/16. II. félév Minimum kérdéssor. 1. Biomassza (szilárd) esetében miért veszélyes a 16 % feletti nedvességtartalom? Mert biológiai folyamatok kiváltója lehet, öngyulladásra hajlamos, fűtőértéke csökken. 2. Folyékony tüzelőanyagok tulajdonságai

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 Hagyomány és fejlődés, hogy az unokáink is megláthassák Tartalomjegyzék 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

Kell-e nekünk atomenergia? Dr. Héjjas István előadása Csepel, 2015. május 21.

Kell-e nekünk atomenergia? Dr. Héjjas István előadása Csepel, 2015. május 21. Kell-e nekünk atomenergia? Dr. Héjjas István előadása Csepel, 2015. május 21. Dr. Héjjas István, sz. Kecskemét, 1938 Szakképzettség 1961: gépészmérnök, Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc (NME) 1970: irányítástechnikai

Részletesebben

Megújuló energiaforrások épület léptékű alkalmazása. Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9.

Megújuló energiaforrások épület léptékű alkalmazása. Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9. Megújuló energiaforrások épület léptékű alkalmazása Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9. Megújulók - alapfogalmak Primer energia Egyes energiahordozók eléréséhez, használható formába hozásához,

Részletesebben

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA X. FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2005. március 18-19. BLSŐÉGÉSŰ OTOROK ISSZIÓJA BIOHAJTÓANYAGOK ALKALAZÁSÁVAL Dr. Lengyel Antal Bodnár Gábor Summary odern agricultural production means

Részletesebben

ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT.

ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. 2002 K Ö R N Y E Z E T I J E L E N T É S MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. TARTALOM Köszöntõ Az MVM Rt. küldetése A Magyar Villamos Mûvek

Részletesebben

Az ipari energiaköltségek csökkentésének lehetőségei egy svéd vasöntöde példáján

Az ipari energiaköltségek csökkentésének lehetőségei egy svéd vasöntöde példáján BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 44. k. 11. sz. 2005. p. 55 65. Racionális energiafelhasználás, energiatakarékosság Az ipari energiaköltségek csökkentésének lehetőségei egy svéd

Részletesebben

A városi energiaellátás sajátosságai

A városi energiaellátás sajátosságai V. Energetikai Konferencia 2010 Budapest, 2010. november 25. A városi energiaellátás sajátosságai Dr. Kádár Péter Óbudai Egyetem KVK Villamosenergetikai Intézet kadar.peter@kvk.uni-obuda.hu Bevezetés Az

Részletesebben

A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE

A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE dr. habil. Raisz Iván Vizsgáljuk meg, hogy e négy szereplőcsoportból összeállt rendszer

Részletesebben

KOZJAVAK.HU. Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT. Lovas Dóra

KOZJAVAK.HU. Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT. Lovas Dóra ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT Lovas Dóra Az energia területén túl sokáig nem érvényesültek az Unió alapvető szabadságai. A jelenlegi események rávilágítottak ennek magas tétjére: az európaiak

Részletesebben

IP & EUSS. Indikátorprotokollok Környezetvédelem (EN) Villamosenergia-iparra vonatkozó ágazati kiegészítés

IP & EUSS. Indikátorprotokollok Környezetvédelem (EN) Villamosenergia-iparra vonatkozó ágazati kiegészítés SS Indikátorprotokollok Környezetvédelem (EN) Villamosenergia-iparra vonatkozó ágazati kiegészítés 2000-2009 GRI verziószám 3.0/SS végleges verzió SS Környezetvédelem Teljesítményindikátorok Szempont:

Részletesebben

PTE Fizikai Intézet; Környezetfizika I. 12. Energiahatékonyság, társadalom; 2011-12, NB

PTE Fizikai Intézet; Környezetfizika I. 12. Energiahatékonyság, társadalom; 2011-12, NB 12. Előadás: Energiahatékonyság, energiatakarékosság a társadalom szintjén. 12.1. Társadalom feladata. 12.2. Energiahatékonyság, energiatakarékosság a közlekedés, szállítás terén 12.3. Energiahatékonyság,

Részletesebben

Folyékony halmazállapot

Folyékony halmazállapot Folyékony halmazállapot Bio-üzemanyagok Drink the best and drive the rest Etanol = CH3CH2OH vagy C 2 H 6 O A világ folyékony bioüzemanyag termelése A termelés területi megoszlása 2001-2011 között Million

Részletesebben

Intelligens energia fenntartható epületek. tanulmány

Intelligens energia fenntartható epületek. tanulmány Intelligens energia fenntartható epületek tanulmány Készítette: Kypaword Kft 2012. szeptember 20. 1 2 Vezetői összefoglaló Alapfelvetés: A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen

Részletesebben

EED 14-es cikke a fűtés és hűtés hatékonyságának előmozdítása

EED 14-es cikke a fűtés és hűtés hatékonyságának előmozdítása EED 14-es cikke a fűtés és hűtés hatékonyságának előmozdítása 1 Tartalomjegyzék 1 A fűtési és hűtési igény leírása... 4 1.1 A távhűtési igény leírása... 4 1.2 A távfűtési igény leírása... 4 2 A távfűtési

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője Ózd, 2016. február 25. Tisztelt

Részletesebben

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő Környezetvédelmi technikus

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő Környezetvédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM Környezeti hatások a depóniagáz mennyiségi, illetve minőségi jellemzőire Doktori (PhD) értekezés Molnár Tamás Géza Gödöllő 2012 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Átfogó Energetikai Koncepciója 2011. április

Dombóvár Város Önkormányzatának Átfogó Energetikai Koncepciója 2011. április 2011 Dombóvár Város Önkormányzatának Átfogó Energetikai Koncepciója 2011. április Készült Dombóvár Város Önkormányzatának felhatalmazásával a Polgármesteri Hivatal szakembereinek közreműködésével Témavezető:

Részletesebben

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldakadémia Nádudvar 2009 május 8 dr.tóth József Összefüggések Zöld energiák Alternatív Energia Alternatív energia - a természeti jelenségek kölcsönhatásából kinyerhető

Részletesebben

Bakonyi Erőmű Rt. - Ajka

Bakonyi Erőmű Rt. - Ajka Bakonyi Erőmű Rt. - Ajka Az előadás témája: Az ajkai biomassza projekt üzemviteli tapasztalatai Előadó: Kovács László 2006. március 01. A Bakonyi Erőmű Részvénytársaság rövid története 1943. - Az első

Részletesebben

Energiahatékonyság fontossága az önkormányzati intézményfenntartás területén. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

Energiahatékonyság fontossága az önkormányzati intézményfenntartás területén. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Energiahatékonyság fontossága az önkormányzati intézményfenntartás területén Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Lehetőségek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének lehetősége és egyben kötelessége is kihasználni

Részletesebben

Medgyasszay Péter PhD: Számok bűvöletében

Medgyasszay Péter PhD: Számok bűvöletében Medgyasszay Péter PhD: Számok bűvöletében Az egyre magasabb gázárak miatt mind többen érdeklődnek az energiahatékony építési technológiák iránt. Különös érdeklődés övezi a passzív ház technológiát, amelynek

Részletesebben

Bioüzemanyag kérdés Magyarországon. Kulman Katalin 1

Bioüzemanyag kérdés Magyarországon. Kulman Katalin 1 Bioüzemanyag kérdés Magyarországon Kulman Katalin 1 Bevezetés A bioüzemanyagok elsısorban a biodízel és a bioetanol elıállítása különösképpen a környezetvédelem szempontjából az utóbbi idıben egyre nagyobb

Részletesebben