Lendületben a Budapesti Mûszaki Fõiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lendületben a Budapesti Mûszaki Fõiskola"

Átírás

1 2005. január BMF HÍRLEVÉL VI. évfolyam 1. szám 1. oldal Lendületben a Budapesti Mûszaki Fõiskola Interjú Prof. Dr. Rudas Imre rektorral a hazai felsõoktatás, de a fõiskola életében is az útkeresés, az európai harmonizáció jegyében telt el. Az új év kezdetén cikkünkkel rövid áttekintést szeretnénk adni az eltelt idõszakról, az új esztendõben elõttünk álló jelentõsebb feladatokról. Tisztelt Rektor Úr! Ön december 14-én a kibõvített Rektori Tanács ülésén értékelte a fõiskola évi tevékenységét, s felvázolta a jövõképet. Kérem az Olvasók számára is fogalmazza meg a legfontosabb jellemzõket! A Tanács ülésén valóban áttekintést adtam a fõiskola évben elvégzett feladatairól, az intézmény jövõképérõl, a gazdálkodásáról és az elõttünk álló feladatokról. Fõiskolánk jövõképét döntõen a készülõ és minden valószínûség szerint 2005 elsõ felében elfogadásra kerülõ új Felsõoktatási Törvény befolyásolja. Kiemelt jelentõségû a tervezet szerint, hogy A fõiskola valamennyi képzési ciklusban folytathat képzést. Ez számunkra a nyitás, az elõrelépés lehetõségét adja meg. Amennyiben a fõiskola a követelményeknek megfelel, indíthat mester szakokat, létesíthet doktori iskolákat. Természetesen azonnal felmerül a kérdés, miért jó ez nekünk, mi indokolja, hogy a hagyományainknak legjobban megfelelõ alapképzésen (BSc) kívül ezen új formák is képzésünk részévé váljanak. Az indokok meglehetõsen széleskörûek, ezekbõl néhány általam fontosnak tartott szempontot emelnék ki: hazai és nemzetközi versenyképességünk jelentõs megerõsítése, ami a demográfiai hullámvölgy és az erõsödõ konkurencia miatt kiemelt fontosságú, jó képességû hallgatóink számára a teljes akadémiai pálya bejárhatóságának biztosítása, ezzel megvalósul az oktatói utánpótlás megteremtése, PhD hallgatók bevonása a kutatásba és az oktatásba, az MSc és PhD képzés emelt szintû normatívájának igénybevételi lehetõsége. Mindezek alapján kiemelt akadémiai stratégiai céljaink között szerepel a meglévõ szakjainkon az alapképzés beindítása 2005-ben, de legkésõbb 2006-ban, a mesterképzés feltételeinek megteremtése, szakok indítása, a doktori iskolák alapítása, a doktori képzés beindítása. Azonnal adódik a kérdés, reálisan milyen szakokon tervezhetjük a mesterképzés indítását? A mesterképzés indításának pontos feltételrendszere jelenleg még nem ismert, azonban a MAB eddigi egyetemi akkreditációs feltételei valószínûleg jelentõs mértékben nem változnak meg. Szakmai felkészültségünk és infrastrukturális ellátottságunk számos területen jó színvonalú, ez több szak esetén is biztosíthatja az elvárásokat. Az akkreditáció szempontjából azonban az ennél sokkal fontosabb személyi feltételek, ezen belül is az MTA doktora címmel és más tudományos minõsítéssel rendelkezõk száma határozza meg az indítás reális lehetõségét. A fõiskola teljes munkaidõben alkalmazott oktatói közül 57-en rendelkeznek tudományos fokozattal (20 fõ PhD/DLA, 28 fõ CSc, 2 fõ Dr. habil és CSc/PhD, valamint 7 fõ DSc). A részmunkaidejû oktatók közül 7 fõ minõsített, míg az óraadók közül 5-en rendelkeznek tudományos minõsítéssel. A DSc fokozattal rendelkezõk közül 5 fõ a NIK, 1 fõ a BGK, 1 fõ pedig az RKK dolgozója. Ez év végére további 7 fõ minõsített oktató felvételét tervezzük. Fentiek és az MTA doktora címmel rendelkezõk szakterületének figyelembevételével a mérnök informatikus- (NIK), a mechatronikai mérnöki- (BGK, KVK, KGK és NIK), valamint a had- és biztonságtechnika mérnöki szak (BGK, KVK, ZMNE) jöhet szóba. A felsorolás egyben a megvalósítás realitásának sorrendjét is jelöli, megadva az MSc szak indításában potenciálisan szóba jövõ karokat is. Hosszabb távon lehetõség nyílik még a Gazdasági Kar és a Könnyûipari Kar gondozásában is MSc szak indítására.

2 2. oldal BMF HÍRLEVÉL VI. évfolyam 1. szám január Mely területeken nyílik lehetõségünk doktori iskola alapítására? A doktori iskolák alapítását az MTA doktora címmel, illetve a más tudományos minõsítéssel rendelkezõk száma határozza meg. Ez alapján a NIK már jelenleg is rendelkezik a szükséges feltételekkel. A többi kar doktori képzésének megteremtéséhez egy multidiszciplináris doktori iskola létrehozását tûztük ki célul, amelyben számítunk a Neumann Kar MTA doktori címmel rendelkezõ 1-2 oktatójára is. Természetesen itt további személyi fejlesztésekre van szükség, ami akadémiai beruházási programunk része. Milyen idõütemezéssel valósíthatók meg a felvázolt új oktatási formák? Az MSc szakok szakindítási kérelmeit várhatóan még a nyár folyamán elkészítjük, beindításukat 2006 szeptemberétõl tervezzük. A doktori iskolák alapítását hivatalosan az MSc szakok indítása után kezdhetjük meg, az elõkészítés azonban már ez évben megkezdõdik. A decemberi kibõvített Fõiskolai Tanácsülésen Ön felvázolta az intézmény helyzetét a 2005-ös év indításakor. Miben érzékeli a gondokat, s milyen kitörési lehetõségeket lát? A fõiskola, stratégiai céljainak megvalósításához két kiemelt beruházási programot indított el. Egyik az akadémiai beruházási program, melynek megvalósítása három fázisban folyik: 1. fázis: a NIK-re két MTA doktora címmel rendelkezõ egyetemi tanár került felvételre. 2. fázis: a évi költségvetésben (de ezzel együtt a következõ évek költségvetésében is) 40 MFt-os stratégiai alap került elkülönítésre. Ebbõl 30 MFt-ot tudományos minõsítéssel rendelkezõ oktatók felvételére, 10 MFt-ot pedig PhD ösztöndíjak létesítésére fordítottunk. 3. fázis: a évi költségvetés részeként további MTA doktori címmel rendelkezõ egyetemi tanárok felvételét tervezzük az új MSc szakok és a doktori iskolákhoz szükséges személyi háttér biztosítására. A másik kiemelt terület a zöldmezõs beruházás. Az óbudai oktatási épületünk átadás elõtt áll, a nyár folyamán beköltözünk az épületbe, szeptembertõl pedig már az oktatás is megkezdõdhet. A zöldmezõs beruházások másik, új területe a PPP program keretében megépítésre kerülõ józsefvárosi új oktatási épület és kollégium. A nyertes pályázat szerint a 400 fõs kollégiumban 44 fõ kétágyas, 248 fõ 2+2 ágyas és 108 fõ 3 ágyas szobában kerül elhelyezésre. A kollégium 90%-át a fõiskola bérelni fogja 12 hónapra, fejenként és havonta Ft +ÁFA összegért. A kollégiumhoz 181 db parkoló hely épül, amelynek 20%-át bérli a fõiskola. A szerzõdéskötésre január második felében kerül sor, a tervezési és engedélyezési eljárás várhatóan 2005 szeptemberéig lezajlik, és a kollégium birtokbavételére 2006 szeptemberében kerülhet sor. A 2000 négyzetméter nettó alapterületû új Tavaszmezõ utcai oktatási épület éves díja (lízing és üzemeltetési díj) 148,5 MFt +ÁFA az induláskor, amelynek felét minden évben az aláírt szerzõdésünk alapján az Oktatási Minisztérium fedezi. Az elfogadott program szerint a szerzõdéskötést követõen a már kész tervek és engedélyek birtokában még tavasszal megkezdõdik a kivitelezés, mely közel 1 évet vesz igénybe. Mindezek számunkra azt jelentik, hogy fõiskolánk két éven belül infrastruktúrájában is jelentõsen elõrelép, megteremtõdik egy korszerû, a XXI. század elvárásainak megfelelõ oktatási háttér. Ön az elmúlt évben az MTA doktora tudományos fokozatot szerzett, tagja több nemzetközi tudományos szervezetnek, számos felsõoktatási testületnek, elnöke a Mûszaki Felsõoktatás Rektorifõigazgatói Kollégiumának, hogy csak néhány megbízatását emeljem ki. Hogyan tudja összehangolni e sokrétû tevékenységét? Mindez természetesen rengeteg idõvel jár, de én a fõiskolai rektori feladataim velejárójának tekintem, megbízatásom idejére magánéletem alárendelem ezen feladatok ellátásának, kiemelt jelentõséget adva a fõiskola képviseletének. A tudományos élet aktív tagjaként és kutatóként személyes érdekem de meggyõzõdéssel vallom, hogy a fõiskola érdeke is, hogy a tudományos közéletben vállalt szerepem megtartsam, annak elõnyeit a fõiskola és fiatal kollégáink javára kamatoztassam. Befejezésül engedje meg, hogy megköszönjem az interjút, s a jelzett feladatok végrehajtásához sok sikert kívánjak. Dr. Gáti József

3 2005. január BMF HÍRLEVÉL VI. évfolyam 1. szám 3. oldal A fõiskola megújult képzési programja A Magyar Akkreditációs Bizottság október 29- ei rendes ülésén véleményezte és támogatta a Budapesti Mûszaki Fõiskola gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki, villamosmérnöki, könnyûipari mérnöki BSc alapszakok indítási kérelmét. Magyar Bálint oktatási miniszter úr a fõiskola kérelmére ágazatirányító jogkörénél fogva engedélyezte az öt mérnöki alapszak indítását. Ezzel a döntéssel lehetõvé vált, hogy a fõiskola 2005 szeptemberében az európai tendenciákkal összhangban, a Bologna folyamat szellemében indítsa be új képzési programját. Az új alapszakok beindítása gyakorlati tapasztalatok alapján valósul meg, hiszen a mérnök informatikus BSc képzés pilot projekt keretében 2004 szeptemberében már megindult. Cikkünk az érdeklõdõk számára áttekintést kíván adni a fõiskola karain az õsz folyamán induló szakokról, azok legfontosabb jellemzõirõl. A karok vezetõi által összefoglalt gondolatok hasznos segítséget nyújtanak a pályaválasztás elõtt álló, még bizonytalan továbbtanulóknak is. Mi jellemzi a már beindított mérnök informatikus képzést, s melyek az elsõ tapasztalatok? kérdeztük Dr. Sima Dezsõ professzort, a Neumann János Informatikai Fõiskolai Kar fõigazgatóját. Az új képzési rendszer elõfutáraként hazánkban 2004 szeptemberétõl elsõként két informatikai szakon indult el a BSc képzés; egyrészt a mérnök informatikus szakon és a programtervezõ informatikus szakon. BSc szintû mérnök informatikus képzés indult a Veszprémi Egyetemen, a gyõri Széchenyi István Egyetemen és a Budapesti Mûszaki Fõiskola Neumann János Informatikai Karán, míg programtervezõ informatikus szakon elsõként a Debreceni Egyetem indított BSc képzést. Az új képzési rendszerre történõ áttéréskor izgalmas kérdés volt az, hogy milyen mértékû lesz az érdeklõdés a hazánkban még kevésbé ismert új típusú BSc képzések iránt. Nagy örömmel állapíthattuk meg, hogy az informatikus BSc képzésekre országosan több mint 4000-en jelentkeztek a fent nevezett négy intézménybe és külön öröm számunkra, hogy a jelentkezettek több mint fele a BMF Neumann Karára nyújtotta be felvételi kérelmét. A nagy érdeklõdés következtében mérnök informatikus alapszakunkra 102 pontos eredménnyel lehetett bejutni, mely a hazai informatika szakok között a második legmagasabb ponthatár volt folyamán kidolgoztuk BSc képzésünk tantervét és részletes tantágyleírásait, melyeket könyv formájában is megjelentettük és honlapunkon is elérhetõvé tettük. Karunk 2006-tól mesterképzés indítását tervezi, így a hagyományos és a BSc képzésben végzett hallgatóinknak is a továbbiakban lehetõséget kívánunk biztosítani tanulmányaik folytatására. Mennyiben tér el a Bánki Donát Gépészmérnöki Fõiskolai Kar új szakosodási rendje a korábbitól? Kinek ajánlja a kar fõigazgatója a három új alapképzési szakot a jelentkezõk közül? Dr. Palásti Kovács Béla: A Bánki Kar eddigi, már hagyományosnak mondható gépészmérnöki, biztonságtechnikai és mérnöktanári képzési kínálata tovább bõvült. A belépõ új mechatronikai mérnöki alapszak karközi (BGK-KVK-NIK) együttmûködésben a gépész-, a villamos- és az informatikai szakterület ötvözeteként a jövõ komplex rendszereinek gyártásához és üzemeltetéséhez kapcsolódik. A biztonságtechnikai szak megváltozott (had- és biztonságtechnikai mérnöki) néven jelenik meg, de a BGK-n oktatandó polgári szakirány tartalmában alapvetõen az elõd szak ismeretanyagát nyújtja. Minden alapszakon azonosan lép be a 7. félév, amely az elméleti és gyakorlati ismeretek elmélyítésén túl lehetõséget biztosít a vállalatok, cégek aktuális fejlesztéseihez, napi feladataihoz kapcsolódó szakdolgozatok kiérleltebb elkészítéséhez, s ezen keresztül a kar ipari kapcsolatainak stabilizálásához, illetve bõvítéséhez. A gépészmérnöki alapszakra a gépészeti konstrukciós tervezéssel, a gépipari alkatrészek hagyományos és számítógéppel segített gyártásával, a gépjármû-technikai szakterület üzemeltetési és szerviz feladataival foglalkozni kívánó jelentkezõket, míg az angolul folyó képzésünkre a gépészet és a villamos terület iránt egyaránt érdeklõdõket várjuk. A had- és biztonságtechnikai mérnöki alapszakra a vagyon- és személyvédelemmel kapcsolatos mûszaki (elektrotechnikai, gépészeti) tervezés és szervezés, a tûz, ipari baleset, valamint az adatbiztonság, adatvédelem megelõzõ és beavatkozási feladatainak megoldása iránt érdeklõdõket várjuk.

4 4. oldal BMF HÍRLEVÉL VI. évfolyam 1. szám január A mechatronikai mérnöki alapszakra pedig a komplex mûszaki berendezések tervezése, gyártása, valamint a mechanikai és villamos berendezések szerviz-tevékenysége iránt érdeklõdõ jelentkezõket várjuk. Hogyan újult meg a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fõiskolai Kar villamosmérnöki alapképzési szakja? Milyen további lehetõséget nyit meg a végzettek számára a BSc diploma megszerzése? érdeklõdtünk Dr. Bognár Sándor fõigazgató úrtól. A villamosmérnöki alapképzési szak (BSc) képesítési követelményei meghatározzák azokat a korszerû villamosmérnöki ismereteket, amelyekkel a jövõ mérnökeinek rendelkezniük kell. Ezek a követelmények, elvárások összhangban vannak a Kandó Kar villamosmérnöki korábbi képzési célkitûzéseivel, hiszen a kar szoros kapcsolatot épített ki a villamosmérnököket foglalkoztató cégekkel, amelyeknek visszajelzéseit, javaslatait igyekeztünk a tananyagban rövid idõn belül beépíteni. A folyamatos fejlesztések mellett a mûszaki felsõoktatásban a kétszintû mérnökképzés bevezetése, amelynek egyik lényeges eleme, hogy a mester (master) képzés a BSc diplomát adó alapképzésre épül, új tantervet, új tantárgyakat és jelentõs tantárgyprogram változásokat követelt, (igényel) eredményezett. Az új tanterv koncepcióját elõzetesen egyeztettük a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki Karával. Ezek változások röviden az alábbiakban foglalhatók össze. Az alapozó tárgyak erõsítése, illetve új tantárgyak bevezetése a szakmai alapozásban. A képzési idõ megnövelése (a korábbi 6 félév helyett 7 félév) lehetõvé teszi, hogy az eddigi gyakorlatorientált képzés megõrzése mellett, amit a felhasználók elvárnak, a Kandó hagyományinak megfelelõen, erõsebb matematikai, fizikai alapokat kapjanak a hallgatók. Ezen tárgyak óraszámának megemelése elsõsorban a mesterképzésben tovább tanulók érdekében szükséges. Külföldön, pl. Németországban masterképzésben részt vett volt hallgatóink, illetve a külföldi társintézmények oktatóinak tapasztalatait is figyelembe véve állítottuk össze a tantárgyak programjait. A villamosmérnöki és informatikai tudományok szoros kapcsolatát kívánjuk erõsíteni az informatika tárgy óraszámának megnövelésével, jelentõs számítógépes gyakorlattal. Már az elsõ félévben programozási ismerteket is tanulnak a hallgatók. A programozási ismeretek egy új, három féléves tárgy keretében sajátíthatók el. A villamosmérnöki szakma meghatározó alapozó tárgyai mellett (pl. villamosságtan, méréstechnika, elektronika, automatika) két új tantárgy, a híradástechnika és a villamosenergetika jelentõségüknek, jövõbeli kiemelt szerepüknek megfelelõen átfogó, alapozó ismereteket ad minden villamosmérnök hallgatónknak (két féléves tárgyak, laboratóriumi gyakorlatokkal). A korszerû technológiai ismertek is nélkülözhetetlenek a mérnöki gyakorlatban, amelyeket a villamosipari anyagismeret és az elektronikai technológia új tárgyak programjai tartalmaznak, biztosítanak. Új szakirányok bõvítik a választékot A hagyományos szakirányok mellett két új, az informatika és a mechatronika szakirányokat is választhatják a hallgatók. Mindkét szakirány programját a korábbi évek tapasztalatai és a munkaerõ-piaci igények alapján állítottuk össze. A szakirányok elnevezésébõl is kitûnik, hogy ezek a villamosmérnöki tudományokra alapozva egy másik tudományterülettel is ötvözõdnek. A hagyományos szakirányokon belül választható modulok is megújultak, ezek bemutatására most nem térünk ki, ez meghaladná ezen cikk terjedelmét. Szeretném kiemelni, hogy az új tantervben új elemként vezetjük be a képzésbe a kötelezõ projekt munkát minden hallgató számára. Összefoglalva: a villamosmérnöki alapképzésben a változások célja egy erõs emeltszintû alapképzés biztosítása, a hagyományosan elfogadott gyakorlatorientált képzés megõrzése mellett, továbbá a hallgatók felkészítése a master képzésre. Ez utóbbival kapcsolatban meg kell említenem, hogy több hallgatónk vett részt az elmúlt években master képzésben németországi partner felsõoktatási intézményekben (München, Berlin-Wildau, Furtwangen stb.). Ennek lehetõsége a következõ években is fennáll, de szorosan együtt kívánunk mûködni a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki Karával is és más magyarországi masterképzést folytató intézménnyel is. Milyen módon változtak a könnyûipari mérnöki BSc alapszak szakirányai, a szakon a továbbtanulók számára milyen elhelyezkedési lehetõségeket nyújt a diploma megszerzése? Dr. Patkó István fõigazgató: Ma hazánkban a feldolgozóipar termelésének és értékesítésének mintegy 10%-át teszi ki a könnyûipar, a foglalkoztatottak mintegy negyedét

5 2005. január BMF HÍRLEVÉL VI. évfolyam 1. szám 5. oldal eltartva. A hagyományos ágazatokat elsõsorban a ruházati és kapcsolódó területeket mindenütt sújtja a szinte ipari forradalom jellegû, világméretû átrendezõdés. Talpon maradni, fejlõdni csak a kimûvelt emberfõk sokasága segíthet ha el akarjuk kerülni a csak kiszolgáló szerepét. A könnyûipar egyes területein kiemelkedõ fejlõdés várható, a mérnökigény átrendezõdhet, akár bõvülhet is. A fentiekbõl az is következik, hogy a hagyományos képzési értékek és az ezeket õrzõ oktatók megtartása mellett új, rugalmasabb képzési struktúrára van szükség. Az új alapszak szakirányai: divat és média, kompozit és konstrukció, technológia és logisztika, ipari rendszerfejlesztõ. Az elnevezések a tudományterület széleskörûen konvertálható, biztosan eladható alapterületeit takarják, hiszen végzettjeink jelentõs része ma is a könnyûiparhoz kapcsolódó határterületeken, legtöbbször önmagát tovább képezve talál munkát. A tanterv differenciált szakmai ismereteket tartalmazó részében olyan iparági modulok találhatóak, melyekbõl választva speciális, fõleg gyakorlati ismereteket szerezhet a hallgató. Az eddigi képzésünket tükrözõ modulok bõr, ruha, textil, nyomda, csomagolás, média, papír mellett megjelent az új igényeket kielégítõ ipari beszállítói modul is. A könnyûipari mérnök alapszak akkreditált BSc képzésének egyúttal a Bologna folyamat lényegét adó nyitottságot is biztosítania kell. Ez elsõsorban a soproni Nyugat-Magyarországi Egyetem tervezett könnyûipari MSc képzése teszi lehetõvé, de végzettjeink a vegyészmérnöki, minõségmenedzsment és ipari formatervezõ szakokat is választhatják, a képzõ intézmények szándéknyilatkozata alapján. Reméljük, hogy 2006-tól a kar legújabb szakán, a környezetmérnöki szakon is megindulhat a BSc képzés. Fel kell készülnünk arra is, hogy 2006 õszétõl a nappali és levelezõ tagozat mellett a távoktatásban is megjelenik a BSc képzés. A fõiskola 2005 szeptemberére meghirdetett szakjai között a Keleti Károly Gazdasági Fõiskolai Kar tradicionális képzési programja található. Mikor várható az új gazdasági alapképzési BSc szakok megjelenése? Dr. Szûts István fõigazgató: A mûszaki menedzser és a gazdálkodási és menedzsment szakok amelyekben a kar érdekelt alapítása rajtunk kívülálló okokból késett, illetve még nem történt meg, ezért a szakindítási kérelmeket még nem tudtuk beadni. A fenti új szakok indítása 2006 szeptemberére várható. Ez a helyzet más felsõoktatási intézmények esetében is. Így a tradicionális, igen népszerû mûszaki menedzser és informatikus közgazdász szakokra várjuk a hallgatók jelentkezését. Köszönöm a részletes válaszokat, sok sikert a következõ tanévhez! Dr. Gáti József Segítsünk a földrengés okozta szökõár túlélõinek! A természet lecsapott Távol-Kelet gyönyörû vidékére, a december 26-ai, földrengés által elõidézett szökõár több mint százezer áldozatot követelt és a több mint százezer ember halála mellett több millió ember maradt víz, élelem, és fedél nélkül. A katasztrófát túlélõk helyzetét tovább nehezíti a járványveszély, az éhínség. A Budapesti Mûszaki Fõiskola is hozzájárul a Délkelet-ázsiai földrengés és szökõár károsultjainak megsegítéséhez. A fõiskola összefogása már sokak számára jelentett jelentõs segítséget a hazai árvizek idején is. Reméljük, hogy egy olyan ügyben, amely érdekében az egész világ megmozdult, ismét segíthetünk mi is. Az adományokat a Magyar Vöröskereszt által megnyitott bankszámlaszámra javasoljuk befizetni. * * * Helyreigazítás A novemberi BMF Hírlevél (V. évfolyam 11. szám) 5. oldalán megjelent A képesítési követelmények szerinti nyelvvizsga kimeneti-bemeneti adatok, szintfelmérési eredmények a fõiskolán címû cikkben téves adat jelent meg. Fõiskolai nyelvtanulás alól felmenthetõ (közép A, vagy magasabb): 217 fõ 85,64% helyett 1217 fõ 33,73% a helyes adat. Bányai Anikó

6 6. oldal BMF HÍRLEVÉL VI. évfolyam 1. szám január A Magyar Pedagógiai Társaság Összehasonlító Pedagógiai Szakosztályának ülése A Magyar Pedagógiai Társaság Összehasonlító Pedagógiai Szakosztálya december 9-én tartotta félévi rendes ülését a Bánki Donát Gépészmérnöki Kar Népszínház utcai épületében. A szakosztály alapvetõ célkitûzése a közoktatás, a szakképzés és a felsõoktatás területén zajló nemzetközi trendek figyelemmel kísérése, az oktatás területén folyó összehasonlító pedagógiai kutatásoknak vitafórum teremtése, valamint neves hazai és nemzetközi kutatók bevonásával az információs és kommunikációs technológiák oktatásra gyakorolt hatását feltáró kutatások eredményeinek megvitatása. A szakosztály elnöke Dr. habil. Benedek András, elnökhelyettese Illés Lajosné dr., titkára Tóth Péter. A szakosztály ülésén Dr. Benedek András elnök (NKÖM államtitkár) köszöntötte a szakosztály tagjait, a vendéglátó Mérnökpedagógiai Intézet oktatóit, kutatóit, és az ülés meghívott elõadóját Dr. Kovács Ilmát, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docensét, aki A francia távoktatás néhány sajátosságáról magyar szemmel címmel fogadta el a felkérést az elõadásra. Benedek professzor úr az elõadás témájának aktualitására és a francia oktatásnak az európai oktatásban betöltött meghatározó szerepére hívta fel a figyelmet. Dr. Kovács Ilma elõadásában részletesen bemutatta a francia oktatás struktúráját, különös tekintettel a felsõoktatásra és ezen belül a távoktatásra, kitért a Bologna folyamat hatásaira. Részletesen bemutatta a francia távoktatás szerkezetét, sajátosságait, fõbb jellemzõit, ezek közül kiemelte annak sokszínûségét, nyitottságát, az állam szerepét a rendszer mûködtetésében, a diploma megszerzésének módját és annak érvényességét. Kiemelte, hogy a távoktatásban szerzett diploma (BSc, MSc) egyenértékû a hagyományos képzésben megszerzett felsõfokú szakképesítésekkel. Részletesen bemutatta a francia távoktatás legismertebb szervezeteit, az 1939-ben alapított Centre National d Enseignement a Distance-t (CNED), az 1949-ben alapított Institut National des Techniques Economiques et Comptables-t (INTEC) és az 1987-ben létrejött Fédération Interuniversitaire de l Enseignement-t (FIED). Végül az 1998 és 2003 között zajló nagy francia távoktatási projektekrõl, az Internetes felsõoktatási Campus-okról és az e-learning-nek a francia vállalati képzésben betöltött szerepérõl hallhattunk érdekes aktualitásokat. Az elõadást a szakosztály tagjainak aktív közremûködésével zajló vita követte. Végül a szakosztály titkára bemutatta az Összehasonlító Pedagógiai Szakosztály új honlapját ( Tóth Péter Felhívás a Magyar Mérnökakadémia támogatására Az január 29-én megalakult Magyar Mérnökakadémia közérdekû tevékenységet folytató nonprofit szakértõi társadalmi egyesület. Fontos célkitûzése az ország technikai és technológiai felzárkóztatása és a gazdaság fellendítésének elõsegítése. Az Uniós csatlakozást követõen még nagyobb jelentõségre tett szert a Mérnökakadémia eddig tevékenysége. Kiemelten kezelt téma a tehetséges fiatal, mûszaki természettudományi közgazdasági területen tevékenykedõ kiváló felkészültségû egyetemi és fõiskolai hallgatók, doktoranduszok külföldi tapasztalatszerzésének elõsegítése. Ennek formája a meglévõ nemzetközi kapcsolatok kiaknázása, illetve a Mérnökakadémia-Rubik Alapítványon keresztül konkrét anyagi támogatás nyújtása. A mûködés anyagi feltételeihez hozzájárulnak a tagdíjakból, rendezvényekbõl, szakértõi tanulmányok ellenértékeként befolyt összegek, költségvetési és különbözõ helyekrõl kapott támogatások. Ezek között fontos helyet foglal el a szervezetek számára átengedhetõ SzJA 1 % is. A Magyar Mérnökakadémia mûködését az elmúlt évben is sokan értékelték támogatásra érdemesnek. A 2004-ben az ezen a címen az MMA részére beérkezett Ft összeget a fenti célokra használtuk fel. Mivel az átutalás anonim és így az adományozók nevét nem ismerjük, ezúton szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak, egyben kérni ezévben is az SzJA 1 %-ának a Magyar Mérnökakadémia részére történõ átutalását. Adószámunk: A támogatás jelentõsen elõsegítené további zavartalan mûködésünket, valamint a fiatal tehetségek további fejlõdését segítõ programunk folytatását. Dr. Ginsztler János akadémikus tanszékvezetõ egyetemi tanár a Magyar Mérnökakadémia elnöke

7 2005. január BMF HÍRLEVÉL VI. évfolyam 1. szám 7. oldal In memoriam Prof. Dr. Erdélyi József A gyász tragédiája elrejti azt az örömöt, melyet egy tudományos életmû gazdagsága nyújt az értõknek. Pedig véges hosszúságúra mért földi életünkkel kapcsolatban kevés nemesebb érzés létezhet, mint a tudós-alkotó teljesítmény felett érzett teljességérzet. Ezt érezhették ez alkalommal Erdélyi tanár úr tisztelõi, akik a gyász megélése után ráeszmélhettek erre az értékre december 2-án az MTA Anyagtudományi és Technológiai Munkabizottság, a Technológiai Komplex Bizottság, a Természetes Polimerek Munkabizottság, valamint a Szál- Rost Bizottság tagjai a Rejtõ Sándor Könnyûipari Kar munkatársaival kiegészülve emlékülésre összegyûlve töltötték meg a Doberdó úti tanácstermet. Az emlékülésen három megemlékezés és három tudományos elõadás hangzott el, melyek mindegyike kapcsolódott a nemrég elhunyt professzor személyiségéhez. Az emlékezésre és a méltatásra teremtett lehetõséget, hogy Erdélyi Józsefrõl közvetlen munkatársai és pályatársai szóltak. Az emlékezések személyes irányultsággal keresték a kapcsolódást a Budapesti Mûszaki Fõiskola alapító rektorával. Koczor Zoltán az életmû sajátosságai mellett kiemelte, hogy miként olvadt a kutató, az oktató, az alkotó és az alapító egyéniség egységes személyiséggé. A jövõbe vetett reménység, hogy Erdélyi professzor életmûve oktatottjain keresztül tovább él. Az emlékezõ mondatok a tudományos specialitásokból és az egyéniség jellemzõibõl egyaránt bemutattak személyes vonatkozásokat. A megemlékezések sorát Winkler András rektorhelyettes (NyME) folytatta. Személyes kapcsolatuk a professzorral a korrekt kollegialitáson túlnyúló baráti elemeket is hordozott, ezért a közös emlékek néha megható elemeket is tartogattak a hallgatóság számára. A közösen töltött idõ Erdélyi József soproni környezetét idézte, a bensõséges hangulatokat, a biztos és irányt mutató személyiséget. Végezetül Németh Károly professzor emelkedett szólásra, melyben személyes élményét osztotta meg a jelenlevõkkel. Azon a nyári reggelen egy pályázat értékelésébe kezdett, melyben a professzor személye is érintett volt. A pályázat, mely a jövõ üzenetét hordozta magában, hatalmas ellentétben állt az értesítéssel, mely a pályázó halálhírét adta tudtul. Mondatai mégis a jövõ reménységét hordozták magukban, melyek a jelenlevõket a megváltoztathatatlan elfogadásában támogatták. A felkért megemlékezõk után Czvikovszky Tibor, a BMGE professzora a társtudomány nevében jelentkezett szólásra. Személyes méltató szavaiban a szakmai hivatás mellett a hittel élõ ember reménységét szólaltatta meg, bemutatva, hogy a tragikusan rövid életmû is lehet örömöt hordozó teljesség. Szavait az ifjú kora óta közös pályát futó kutatótárs, Annus Sándor folytatta a múltat idézve. A megemlékezéseket tudományos elõadások követték. Minden elõadó jelezte, hogy elõadása mely ponton kapcsolódik személyesen Erdélyi Józsefhez, bizonyítva ezzel a tudós hatásának széles vonulatát. Az elõadások az alábbi rendben zajlottak: Endrédy Ildikó, Schultz Péter (BMF): Nyomópapírok optikai tulajdonságainak vizsgálata, Nagyné Kászló Krisztina (BME FKT), Telegdi Lászlóné (MTA KKK), Papp Katalin (MTA KKK), Annus Sándor (PKI): Cellulózrostok felületi jellemzése, Borbélyné Székely Éva (BMF): Kötõrost elõállítása ojtásos kopolimerizációval szintetikus papírok gyártásához. Az elõadások után az ülést a levezetõ Pukánszky Béla, a Komplex Bizottság elnöke ünnepi mondatokkal zárta. Méltán érezhette a megemlékezõk gyülekezete, hogy az ülés egy kutató, oktató egyéniség életén keresztül lehetõséget teremtett saját életünk értékelésére, céljaink és terveink személyes felülvizsgálatára is. Dr. Koczor Zoltán

8 8. oldal BMF HÍRLEVÉL VI. évfolyam 1. szám január Hírek röviden Doktori fokozat A Nyugat-Magyarországi Egyetem Doktori Tanácsa augusztus 30-ai ülésén a NYME Doktori Képzés és Fokozatszerzés Szabályzatának értelmében odaítélte Borbély Endrénének a doktori (PhD) fokozatot. A fokozat minõsítése: summa cum laude. Gratulálunk! Tisztújítások az országos és regionális Hallgatói Önkormányzati szervezetnél A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) õsszel az egri Eszterházy Károly Fõiskolán tartotta tisztújító közgyûlését, amelynek döntése alapján a következõ két év elnöki feladatait Ekler Gergely (ELTE), korábbi elnökségi tag látja majd el, elnökségi tagként pedig megválasztásra került Irmics Péter, fõiskolánk Hallgatói Önkormányzatának, illetve a Kandó Kari Hallgatói Önkormányzat korábbi vezetõje, a Keleti Kar hallgatója is. Péter szakterülete elsõsorban a felsõoktatási kollégumiok országos kérdésköre lesz. December közepén tartotta tisztújítását az ELTE TTK-n a HÖOK Budapesti Regionális Szövetsége (BRSz) is. A 2005-ös évre a tíz fõs elnökség tagjai közé megválasztásra került Miskolczi Norbert, a fõiskolai Hallgatói Önkormányzat jelenlegi elnöke, a Neumann Kar hallgatója választmányi képviselõként, valamint Négyesi Szilárd a Kandó Kar Hallgatói Önkormányzatának elnökségi tagja választmányi képviselõ helyettesként. A régió elnöki posztjának betöltésével Miskolczi Norbertet bízták meg a régió tagjai. Kovács Balázs BMF NIK HÖK Esélyt a Tanulásra Az Esélyt a Tanulásra Közalapítvány Kuratóriuma december 2-ai ülésén döntött a Közalapítvány által támogatásra jogosultnak ítélt hallgatók pályázatairól. Fõiskolánk 57 hallgatója (BGK 7 fõ, KVK 24 fõ, KGK 9 fõ, NIK 7 fõ, RKK 10 fõ) nyert támogatást. ERÕS GYULA DÍJ Az Erõs Gyula Alapítvány Kuratóriuma évben is meghirdeti az Erõs Gyula Díjat, amelyet annak a felsõfokú nappali oktatásban részt vevõ hallgatónak ítél oda, aki a legjobb tanulmányt nyújtja be a pályázati feltételek szerint. Az elkészítendõ pályamunka témaköre: A gazdasági fejlõdés és a megtakarítások összefüggései, magyar és nemzetközi vonatkozások, következtetések. A díj összege: Ft., azaz kettõszázötvenezer forint. A pályázati feltételek az alábbiak: Magyar állampolgárság, A felsõfokú oktatásban való részvételt igazoló okmány. A tanulmány tudományos diákköri dolgozat, vagy diplomamunka is lehet. A tanulmányt szerkesztett formában (1 oldal 1800 n-karakter) két példányban, illetve flopy-n kell benyújtani. A tanulmány leadásának határideje: március 11. Postacím: Erõs Gyula Alapítvány 1051 Budapest, Nádor u. 24. V. em. 10. A díj átadására április hónapban kerül sor, a beérkezett pályázatok elbírálása után. Erõs Gyula Alapítvány Dr. Wiesel Iván a kuratórium elnöke A Budapesti Mûszaki Fõiskola kiadványa 1034 Budapest, Doberdó út 6. Telefon: , fax: Honlap: Felelõs kiadó: Dr. Rudas Imre fõiskolai rektor Fõszerkesztõ: Dr. Gáti József fõtitkár Szerkesztõbizottság titkára: Reha Ilona PR menedzser Készült: 1500 pld-ban az Innova-Print Nyomdában

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához Prof. Dr. Fésüs László rektor Debreceni Egyetem Pályázat Tisztelt Rektor Úr! Alulírott megpályázom a Debreceni Egyetem Informatikai Karára meghirdetett dékán beosztást. Jelenleg az Információ Technológia

Részletesebben

Székesfehérvári felsőoktatási képzések

Székesfehérvári felsőoktatási képzések Székesfehérvári felsőoktatási képzések Corvinus Egyetem Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Két egyetemmel való együttműködés célja: a meglévő munkaerőhiányt csökkentsük, és a vállalatok által jelzett

Részletesebben

Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság második intézményi akkreditációs értékelésről

Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság második intézményi akkreditációs értékelésről Iktatószám: BMF-RH-2080/05 Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság második intézményi akkreditációs értékelésről A Budapesti Műszaki Főiskola tevékenysége második akkreditációs kör keretében kerül

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki i Kar Ezer Ft-ban

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki i Kar Ezer Ft-ban 213. I. félévi gazdálkodási keretek alakulása 1.számú melléklet Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki i Kar Ezer Ft-ban Megnevezés 212. évi 213. évi 213. I. f.évi bev. Összesen 213.6.3.-ig 213.

Részletesebben

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BGF feladatköre és tevékenysége... 5 1.1. Az Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe...

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 1. szám 2004. május Kiadja a MAB Titkársága 2 2004. május A Magyar Akkreditációs Bizottság 2003. október

Részletesebben

BMF Közlöny 7. évfolyam 2007/3-4 BMF KÖZLÖNY A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI. VII. Évfolyam 3-4. szám 2007/3-4

BMF Közlöny 7. évfolyam 2007/3-4 BMF KÖZLÖNY A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI. VII. Évfolyam 3-4. szám 2007/3-4 BMF KÖZLÖNY A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI VII. Évfolyam 3-4. szám 2007/3-4 1 Felelős kiadó: Dr. Rudas Imre a BMF rektora Főszerkesztő: Dr. Gáti József kancellár Összeállította: Király

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. június Tartalomjegyzék Bevezetés 5 I. PREAMBULUM 5 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 1.Az egyetem jogállása 9 2.Az

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Budapest 2010 ZMNE KMDI Budapest 2010 1 ZMNE KMDI Szerkesztette: Dr. habil. Kovács László mk. őrnagy 2 ZMNE KMDI TARTALOMJEGYZÉK A szabályzatban

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állás- és Szakmai Gyakorlati Helyek Börze

Debreceni Egyetem Állás- és Szakmai Gyakorlati Helyek Börze Debreceni Egyetem Állás- és Szakmai Gyakorlati Helyek Börze Hallgató Karrier Iroda és Szolgáltató Központ 2011. 05. 04. Állásbörze a Debreceni Egyetemen együtt a régió diplomás munkaerőpiacáért A Debreceni

Részletesebben

Bronz fokozatú elismerésben részesült a BMF

Bronz fokozatú elismerésben részesült a BMF 2007. október BMF HÍRLEVÉL VIII. évfolyam 10. szám 1. oldal Bronz fokozatú elismerésben részesült a BMF Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 2007. évi Felsõoktatási Minõségi Díj Felsõoktatási intézmény

Részletesebben

egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése

egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése BME HSZI HALLGATÓI SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a hallgatók szakmai és emberi támogatását a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (HSZI) legtöbb munkatársat

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat FI 69207 Szent István Egyetem Gödöllő A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...5 I. PREAMBULUM...6 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...9

Részletesebben

Alapképzés (BA/BSc) Mesterképzés (MA/MsC) Felsıfokú szakképzés KOLLÉGIUM. Összesen. Összesen. Államilag támogatott. Államilag támogatott

Alapképzés (BA/BSc) Mesterképzés (MA/MsC) Felsıfokú szakképzés KOLLÉGIUM. Összesen. Összesen. Államilag támogatott. Államilag támogatott Magyar Magyar Magyar Magyar Magyar Magyar Bánki Donát 6 Budapest, Kiss Árpád Budapest, Lébényi Pál 8 Székesfehérvár, Gyümölcs utca. 7 Budapest, BGK 8 Budapest, Budapest, Bécsi út -8. Férfi 6 7 Nı 2 6 Férfi

Részletesebben

GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA. Válaszadók száma = 68. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA. Válaszadók száma = 68. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA Válaszadók száma = 68 Jelentéskészítő - ME - MBI, GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA Általános indikátorok Globális index - + átl.=3.4 EGYETEMI ADATSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások...

Részletesebben

Megalakult az új Magyar Rektori Konferencia

Megalakult az új Magyar Rektori Konferencia 2006. április BMF HÍRLEVÉL VII. évfolyam 4. szám 1. oldal Megalakult az új Magyar Rektori Konferencia Az új felsõoktatási törvény hatálybalépésének napján, március 1-jén a Parlament Fõrendiház termében

Részletesebben

AZ EGYETEM TÖRTÉNETE. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan m{köd[, s egyben legnagyobb egyeteme.

AZ EGYETEM TÖRTÉNETE. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan m{köd[, s egyben legnagyobb egyeteme. AZ EGYETEM TÖRTÉNETE Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan m{köd[, s egyben legnagyobb egyeteme. Pázmány Péter esztergomi érsek 1635-ben Nagyszombat városában alapította

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata Pécs 2007. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR Közlekedésmérnöki alapképzési (BSc) szak Budapest 2008 Tartalomjegyzék Alapadatok... 1 Bevezetés... 2 1. A Közlekedésmérnöki Karon folyó

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A Környezetmérnöki MScszak bemutatkozása A környezetmérnök, a jövő biztosítéka! DE DEBRECENI EGYETEM 14 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI

Részletesebben

2009. január BMF HÍRLEVÉL X. évfolyam 1. szám 1. oldal Gyorsértékelés 2008

2009. január BMF HÍRLEVÉL X. évfolyam 1. szám 1. oldal Gyorsértékelés 2008 2009. január BMF HÍRLEVÉL X. évfolyam 1. szám 1. oldal 2008 szeptemberében a 130. tanévét megkezdõ fõiskolánkon jelentõs, a jövõnk szempontjából meghatározó feladatokat oldottunk meg közösen. A képzési

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások... 6 III. FEJEZET: A doktori képzés

Részletesebben

Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézet

Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézet Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézet Cím: Tel.: Fax: E-mail: Honlap: Intézetigazgató: 1034 Budapest, Doberdó út 6. 1/666-5940 1/666-5909 patko@bmf.hu

Részletesebben

Építőmérnök BSc-MSc-PhD képzés www.epito.bme.hu. Dr. Lovas Antal dékán, BME Építőmérnöki Kar

Építőmérnök BSc-MSc-PhD képzés www.epito.bme.hu. Dr. Lovas Antal dékán, BME Építőmérnöki Kar Építőmérnök BSc-MSc-PhD képzés www.epito.bme.hu Dr. Lovas Antal dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZL EKEDÉSMÉRNÖ KI ÉS JÁRMŰMÉRNÖ KI KAR Járműmérnöki alapképzési (BSc) szak Budapest 2013 1. A felsőoktatási intézmény neve, címe; BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Dr. Kovács Ernő Miskolci Egyetem Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék 2011

Dr. Kovács Ernő Miskolci Egyetem Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék 2011 Dr. Kovács Ernő Miskolci Egyetem Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék 2011 Az előadás vázlata 2 A ME-n folyó villamos (erősáramú) szakember-képzés bemutatása Szervezeti felépítés Az oktatás szerkezete

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPEST, 2015 1 Előszó A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Kar 1980-as alapításának elsődleges célja a regionális jogászhiány megszüntetése és a jogászutánpótlás

Részletesebben

Intézményfejlesztési Terv

Intézményfejlesztési Terv Intézményfejlesztési Terv SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2007-2011 2007. decemberben frissített változat Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 1. Az intézmény bemutatása: múlt jelen jövő... 3 1.1. Felsőoktatási

Részletesebben

Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál

Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál Dunaújvárosi Főiskola Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál A Képzési és Kimeneti Követelmények ján összeállítva Farkas Beáta 2012.07.30. Tartalom Anyagmérnöki... 2 Anyagmérnöki

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. A PPKE JÁK Állam- és Jogtudományági Doktori Tanácsa figyelembe véve az alábbiakban foglalt

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 13., hatályba lépés: 2010. május 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 Preambulum 4 2 Az intézmény bemutatása 5 2.1 Alapadatok az intézményről 5 2.2 Az intézmény

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés a kiút a mőszaki felsıoktatás válságából? - vitaindító

A kompetencia alapú képzés a kiút a mőszaki felsıoktatás válságából? - vitaindító A kompetencia alapú képzés a kiút a mőszaki felsıoktatás válságából? - vitaindító dr. Abonyi János 2009. február 9. Válság??? reform??? Nem minden egyetem, fıiskola kínál jó minıséget; igen sok helyen

Részletesebben

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 58. ÉVFOLYAM 2006 12. SZÁM Interjú dr. Faragó Sándorral, a Nyugat-Magyarországi Egyetem (NYME) rektorával Dr. Joó István prof.em., a GK főszerkesztője A Geodézia és Kartográfiában

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2014. január 6. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK A képzési

Részletesebben

Digitális Tananyag Minősítő Bizottság (DTMB) 2005. október 2006. december 31.

Digitális Tananyag Minősítő Bizottság (DTMB) 2005. október 2006. december 31. Digitális Tananyag Minősítő Bizottság (DTMB) 2005. október 2006. december 31. Előzmények, a bizottság megalakulása A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

Részletesebben

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Tisztelt Pályázók, leendő PhD Hallgatók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori (PhD)

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről

Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről AZ ÚJ FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA A vitaülést az ELTE TTK-n 2010. december 17-én rendezte az ELFT. A vitát Patkós András szervezte, Kertész

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. OKTÓBER 11. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM oldal

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

Kecskemét, 2007. április 20.

Kecskemét, 2007. április 20. BESZÁMOLÓ A KECSKEMÉTI FŐISKOLA 2006. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Kecskemét, 2007. április 20. 1 BEVEZETÉS Az integrált Kecskeméti Főiskola hetedik gazdasági évét zárta 2006-ban. A Felsőoktatási törvény

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2.1 A Bologna rendszerű képzés A Bologna-folyamat célja az európai felsőoktatás harmonizációja mely által a magyar felsőoktatás

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv 2008. május A SZTE JGYPK KÖZÉPTÁVÚ STARTÉGIAI TERVE 1. Vezetői összefoglaló Összegezze a kari stratégia legfontosabb elemeit,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda Munkahelyek: Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Munkahely címe:

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Győr A Szenátus által elfogadva 2013. június 24-én TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 Általános rendelkezések... 5 1. A doktori fokozatszerzés

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ----------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak

Gépészmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Gépészmérnöki alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT 2007. 1 1 Egységes szerkezetben a módosításairól szóló CCXLII/2007. (XI. 26.) Szen. sz., a CCLXI/2007. (XII. 17.) Szen. sz., a XXXII/2008. (III. 31.) Szen.

Részletesebben

MAB INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓ 2013/2014 KARI ÖNÉRTÉKELÉS. Elfogadta a Gépészmérnöki Kar Tanácsa a 2013. december 5-én tartott ülésén

MAB INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓ 2013/2014 KARI ÖNÉRTÉKELÉS. Elfogadta a Gépészmérnöki Kar Tanácsa a 2013. december 5-én tartott ülésén MAB INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓ 2013/2014 KARI ÖNÉRTÉKELÉS Elfogadta a Gépészmérnöki Kar Tanácsa a 2013. december 5-én tartott ülésén BUDAPEST, 2013. DECEMBER 5. Összeállították: Dr. Czigány Tibor, egyetemi

Részletesebben

MTMI Képzések hogyan tehetjük vonzóvá? Kormányzati kezdeményezések a pályaorientáció és tehetséggondozás területén

MTMI Képzések hogyan tehetjük vonzóvá? Kormányzati kezdeményezések a pályaorientáció és tehetséggondozás területén MTMI Képzések hogyan tehetjük vonzóvá? Kormányzati kezdeményezések a pályaorientáció és tehetséggondozás területén DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár Motíváció A magyar gazdaság igényei

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Racskó Péter. Karrier. tudományos tanácsadó. Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék. Felsőfokú végzettségek:

Oktatói önéletrajz. Dr. Racskó Péter. Karrier. tudományos tanácsadó. Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék. Felsőfokú végzettségek: Dr. Racskó Péter tudományos tanácsadó Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1965-1970 Lomonoszov Egyetem, matematika Tudományos fokozatok, címek:: 1978,

Részletesebben

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein)

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) VIII. Fejezet Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) A magyar felsőoktatás egyik sikertörténete a Tudományos Diákkör, közismert nevén a TDK. Aligha véletlen,

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 Szolnok 2014. TARTALOM 1. A KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI.. 3 1.1. Az Európa 2020, a kapcsolódó hazai vállalások, a 2014-2020-as programozási

Részletesebben

VEGYÉSZ MSc. mesterképzés

VEGYÉSZ MSc. mesterképzés VEGYÉSZ MSc mesterképzés Tájékoztató a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karáról A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara 1921-ben kezdte meg működését,

Részletesebben

Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának. akkreditációs jelentése

Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának. akkreditációs jelentése Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának akkreditációs jelentése (2006/9/XI/1. sz. MB határozat) MB plénuma által felkért kari látogatóbizottsági tagok Bánhidi László DSc. Hübner Mátyás Ybl díjas Lenkei

Részletesebben

MTMI Képzések hogyan tehetjük vonzóvá? Kormányzati kezdeményezések a pályaorientáció és tehetséggondozás területén

MTMI Képzések hogyan tehetjük vonzóvá? Kormányzati kezdeményezések a pályaorientáció és tehetséggondozás területén MTMI Képzések hogyan tehetjük vonzóvá? Kormányzati kezdeményezések a pályaorientáció és tehetséggondozás területén DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár Motíváció A magyar gazdaság igényei

Részletesebben

Előterjesztés a hallgatói mobilitás elősegítésére a Magyar Köztársaság felsőoktatási intézményei között

Előterjesztés a hallgatói mobilitás elősegítésére a Magyar Köztársaság felsőoktatási intézményei között Előterjesztés a hallgatói mobilitás elősegítésére a Magyar Köztársaság felsőoktatási intézményei között Preambulum Az ONIK Egyesület a bolognai folyamat egyik legfőbb céljának, az európai szinten átjárható

Részletesebben

MÉK_DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

MÉK_DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% MÉK_DPR 0_aktív hallgatók Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE SZEGEDITUDOMÁNYEGYETEM A2013.ÉVIBESZÁMOLÓ SZÖVEGESÉRTÉKELÉSE SZEGED PIRtörzsszám:329815 Honlapcíme:www.uszeged.hu I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása) I.1 Az intézmény feladatkörének,

Részletesebben

2009/2010-es tanév Eseménykrónika: 2009. aug. 29 2010. június 14.

2009/2010-es tanév Eseménykrónika: 2009. aug. 29 2010. június 14. 2009/2010-es tanév Eseménykrónika: 2009. aug. 29 2010. június 14. 2009. aug. 29. FDSZ Elnökség (Debrecen) 2009. szept. 16. Felsõoktatási és Tudományos Tanács 2009. szept. 19. FDSZ Elnökség (Miskolc) 2009.

Részletesebben

A MATEMATIKAI, MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HALLGATÓK

A MATEMATIKAI, MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HALLGATÓK A MATEMATIKAI, MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HALLGATÓK ARÁNYÁNAK A NÖVELÉSE A FELSŐOKTATÁSBAN, ERRE IRÁNYULÓ MOTIVÁCIÓS ESZKÖZÖK 2006 Tartalom I. ELŐZMÉNY... 1 1. A címbeli célkitűzésre vonatkozó EU határozat...

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC NE Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karán

Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karán Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karán a Doktori Iskola vezetője: Szolgay Péter, az MTA Doktora a Tudományterületi Doktori és Habilitációs

Részletesebben

Konferencia. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény legújabb módosításairól.

Konferencia. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény legújabb módosításairól. Konferencia a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény legújabb módosításairól ( Jogalkalmazás javítása című ÁROP-2.2.16.kódszámú pályázat) Helyszín:

Részletesebben

Doktoranduszok. Országos Szövetsége SzsSzövetsége

Doktoranduszok. Országos Szövetsége SzsSzövetsége Doktoranduszok Országos Szövetsége SzsSzövetsége 2015 ACTA DOCTORANDORUM 2015 Kiadja a Doktoranduszok Országos Szövetsége Szerkesztette: Kohus Zsolt Tartalomjegyzék Lectori Salutem!...3 A doktori képzés

Részletesebben

Debreceni álláspont. 140 éves a debreceni gazdasági és agrár-felsôoktatás. M ezôgazdaság! Ez az (egyik) téma, amihez hazánkban mindenki

Debreceni álláspont. 140 éves a debreceni gazdasági és agrár-felsôoktatás. M ezôgazdaság! Ez az (egyik) téma, amihez hazánkban mindenki 140 éves a debreceni gazdasági és agrár-felsôoktatás DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MÛSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA 140TH ANNIVERSARY OF ECONOMIC AND AGRICULTURAL HIGHER EDUCATION IN DEBRECEN 2008. OKTÓBER SZERKESZTETTE:

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPOL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

TÁMOP 4.2.1./B HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

TÁMOP 4.2.1./B HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TÁMOP 4.2.1./B Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugat-magyarországi Egyetemen c. pályázathoz kapcsolódó HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM First

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2013 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

Impresszum. Fõszerkesztõ: Süveges Péter BME Diákközpont. Támpont Iroda. Felelõs kiadó: Veres Gábor igazgató BME Diákközpont.

Impresszum. Fõszerkesztõ: Süveges Péter BME Diákközpont. Támpont Iroda. Felelõs kiadó: Veres Gábor igazgató BME Diákközpont. Felvételi Kalauz Impresszum Fõszerkesztõ: Süveges Péter BME Diákközpont. Támpont Iroda Felelõs kiadó: Veres Gábor igazgató BME Diákközpont Szerkesztették: Diákközpont Támpont Iroda Oktatási Igazgatóság,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 329815 Honlap címe: www.u-szeged.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység... 3 1.1. Az intézmény neve: Szegedi

Részletesebben

BEVEZETÉS I. A MISKOLCI EGYETEM TÖRTÉNETE

BEVEZETÉS I. A MISKOLCI EGYETEM TÖRTÉNETE TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 1. Vezetés... 5 2. Stratégia... 11 3. Emberi erőforrások Munkatársak irányítása... 17 4. Erőforrások, partnerkapcsolatok... 21 5. Folyamatok... 25 6. Munkatársak elégedettsége...

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA 2015. december 21. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

PTE_DPR_Hallgatok_2015. Válaszadók száma = 4620. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

PTE_DPR_Hallgatok_2015. Válaszadók száma = 4620. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 60 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15.

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. Kutatási jelentés ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. A kutatást a ELTE-ÁJK Politikatudományi intézet megbízásából a Poli-Med Bt végezte.

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA Felsıoktatási Minıségi Díj pályázat 29. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1. A Budapesti Mőszaki Fıiskola bemutatása... 1 2. Az intézményi önértékelés illeszkedése

Részletesebben

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alapképzésben végzettek Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MAB INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓ 2013-2014 KARI ÖNÉRTÉKELÉS Budapest, 2014. január 17. Elfogadta a Villamosmérnöki és Informatikai

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Alkalmazott Mechanika Tanszék

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Alkalmazott Mechanika Tanszék SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Alapítás: 2007. Korábban: Gépszerkezettan és Mechanika Tanszék Indulási létszám: 8 fő (7+0,4+06) Jelenleg a Tanszék személyi állománya: 10 fő 8 fő oktató, 1 adminisztrátor, 1 labormérnök

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE SOPRON 2015 H ATÁLY OS: 2015. VIII. 1-TŐL Tartalomjegyzék ELSŐ FEJEZET... 3 A Kar neve, címe, törvényes képviselője... 3 A Kar bélyegzője,

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 2015. Október Bevezetés

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok: TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Név: Bálint Richárd Születési hely, idő: Miskolc, 1975. 12. 24. Értesítési cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Logisztikai Intézet

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL A Szenátus elfogadta: 2007. június 28. A határozat száma: 255/2006-2007.(VI.

Részletesebben

SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) -

SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) - SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) - Szent- Györgyi Albert Orvos-és Gyógygyszerésztudományi Centrum márciusi Hírlevele Címszavakban: személyi döntések, minõségbiztosítás elsõként, Gyermekklinika-fejlesztés,

Részletesebben

Frissdiplomások 2014

Frissdiplomások 2014 Frissdiplomások 2014 Kutatási zárótanulmány Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Készítette: Veroszta Zsuzsanna 2015. május 1 Tartalom I. Vezetői

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK NAPPAI ÉPÍÉSZMÉRNÖK SZAK (BSc) AAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: nappali építészmérnök Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építészmérnök alapdiploma (BSc) A szakirányok megnevezése:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2008/2009-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Dunaújvárosi Főiskola TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Szerezhető szakképzettségek: okleveles mérnöktanár (anyagmérnök), okleveles mérnöktanár (gépészmérnök), okleveles mérnöktanár (mérnök informatikus),

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 A foglalkoztatási

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012. Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012. Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012 Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE... 5 1.1. Vezetői

Részletesebben

Savaria TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi beszámolója

Savaria TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi beszámolója S a v a r i a T I S Z K S z a k k é p z é s - s z e r v e z é s i K i e m e l k e d ő e n K ö z h a s z n ú N o n p r o f i t K o r l á t o l t F e l e l ő s s é g ű T á r s a s á g 9 7 0 0 S z o m b a

Részletesebben

1. melléklet: A hagyományos főiskolai és az új BSc alapképzés nappali hallgatói létszámainak alakulása szakonként 130

1. melléklet: A hagyományos főiskolai és az új BSc alapképzés nappali hallgatói létszámainak alakulása szakonként 130 MELLÉKLETEK 133 TARTALOM 1. melléklet: A hagyományos főiskolai és az új BSc alapképzés nappali hallgatói létszámainak alakulása szakonként 13 2. melléklet: A 2 26 közötti időszak hallgatói létszámának

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Hallgatók 2011 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK 2005. ÉVI JELENTÉSE Jel2005.rtf A kiadványt összeállította

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN 2008 2 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a doktori iskola létesítésének

Részletesebben