A MAGYARKANIZSAI JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR ALAPSZABÁLYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYARKANIZSAI JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 A Magyarkanizsai József Attila Könyvtár igazgatóbizottsága által án meghozott, a Községi Képviselő Testület 02-59/2001-I számú, én hozott végzésével (Kanizsa Község Hivatalos Lapja 6/2001 sz.)jóváhagyott alapszabályának, a következő módosítások és kiegészítések: 1. A József Attila Könyvtár igazgatóbizottsága által én meghozott Határozat a Magyarkanizsai József Attila Könyvtár alapszabályának módosításáról és kiegészítéséről, melyet a Községi Képviselő Testület 02-54/2006-I sz i végzésével jóváhagyott; 2. А József Attila Könyvtár igazgatóbizottsága által án meghozott Határozat a Magyarkanizsai József Attila Könyvtár alapszabályának módosításáról és kiegészítéséről, melyet a Községi Képviselő Testület /2010-I/B sz i végzésével jóváhagyott; 3. А József Attila Könyvtár igazgatóbizottsága által án meghozott Határozat a Magyarkanizsai József Attila Könyvtár alapszabályának módosításáról és kiegészítéséről, melyet a Községi Képviselő Testület /2011-I/B sz i végzésével jóváhagyott, figyelembe vételével egységes szerkezetbe foglalt A MAGYARKANIZSAI JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR ALAPSZABÁLYA

2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. szakasz Ez az alapszabály a Magyarkanizsai József Attila Könyvtár (a továbbiakban: könyvtár) munkájában és működésében fontos kérdéseket szabályozza, úgy mint: a cégnév, a székhely, tevékenységi kör, a könyvtár belső szervei, azok összetétele, kinevezések és illetékességek meghatározása, a könyvtár igazgatója kinevezésének és leváltásának feltételei, a könyvtár felelősége a jogforgalomban, eszközforrások és más fontos a könyvtár tevékenységét érintő kérdések tekintetében 2. szakasz A könyvtár alapítói: - Magyarkanizsa község, Magyarkanizsa, Fő tér 1. sz. 50 %-ban és a - Magyar Nemzeti Tanács, Szabadka, Age Mamužić u. 11 sz. 50%-ban. II. CÉGNÉV ÉS SZÉKHELY 3. szakasz A cégnév az az elnevezés, amely alatt a könyvtár működik. A könyvtár cégneve: Библиотека József Attila Кањижа Biblioteka József Attila Kanjiža József Attila Könyvtár, Magyarkanizsa. A könyvtár székhelye: Magyarkanizsa, Damjanich u. 2.sz.. A könyvtár cégnevét szerb nyelven cirill és latin írással és magyar nyelven kell kiírni. Cégnevét és székhelyét a könyvtár az alapító jóváhagyásával változtathatja meg. 4. szakasz A könyvtár jogi személy, amely rendelkezik a törvény szerint őt megillető jogokkal és kötelezettségekkel. Jogalanyiságát a könyvtár a cégbírósági bejegyzéssel nyeri el. A könyvtárban tilos a politikai szerveződés és működés, valamint helyiségeinek ilyen célokra való használata. 5. szakasz A könyvtárnak körbélyegzője és érkeztető bélyegzője van. A körbélyegző átmérője 45 mm. A körbélyegző közepén József Attila sziluettje van, alatta magyarul JÓZSEF ATTILA felirat áll. A sziluett felett Библиотека-Biblioteka-Könyvtár felirat áll. A bélyegző alsó részén, a sziluett alatt az első sorban Magyarkanizsa felirat áll, a második sorban Кањижа-Kanjiža felirat áll. A bélyegző számáról, annak használatáról, őrzéséről és kezeléséről az igazgató külön döntésével határoz. A könyvtár rendelkezik érkeztető bélyegzővel. Az érkeztető bélyegző téglalap alakú, 40 x 30 mm a következő felírattal: Библиотека JÓZSEF ATTILA Könyvtár Број: Szám

3 Дана: Kelt КАЊИЖА-MAGYARKANIZSA 1. Jogforgalmi föllépés 6. szakasz Harmadik személyekkel folytatott jogforgalomban a könyvtár saját nevében és számlájára lép föl. Jogforgalmi kötelezettségeiért a könyvtár a vagyonával felel. A könyvtárnak van saját folyószámlája és adó azonosító száma. III. TEVÉKENYSÉGI KÖR 7. szakasz A könyvtár az alábbi számokkal jelzett tevékenységeket végzi: napilapnyomás nyomtatás (kivéve: napilap) nyomdai előkészítő tevékenység könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás egyéb sokszorosítás vegyes termékkörű nagykereskedelem telekommunikációs termék kiskereskedelme könyv-kiskereskedelem használtcikk bolti kiskereskedelme egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem könyvkiadás napilapkiadás folyóirat, időszaki kiadvány kiadása egyéb kiadói tevékenység filmvetítés hangfelvétel készítése, kiadása adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás fordítás, tolmácsolás fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás könyvtári, levéltári tevékenység múzeumi tevékenység kultur-történeti helyek, építmények, egyéb turisztikai látványosságok védelme és fenntartása. 8. szakasz A könyvtár cégbírósági bejegyzés nélkül végezhet egyéb olyan tevékenységet is, amely cégjegyzékben szereplő tevékenység ellátását szolgálja, és általában csekélyebb mértékben és időszakosan azzal a tevékenységgel együtt szokás végezni, vagy a bejegyzett tevékenység gyakorlásához igénybe vett kapacitások és eszközök teljesebb hasznosítását segíti elő. A könyvtár tevékenységi körét az alapításáról szóló rendelet részletesen szabályozza. 9. szakasz

4 A könyvtár tevékenységi körének megváltoztatásáról az alapító jóváhagyásával a könyvtár igazgatóbizottsága dönt. A Nemzeti Tanács, mint a Könyvtár alapítója részt vesz minden státuszt változtató, az intézmény nevét, vagy tevékenységét változtató eljárás jóváhagyásában. A jóváhagyást a Nemzeti Tanácstól a Községi Tanács kéri meg a státuszt változtató, az intézmény nevét, vagy tevékenységét változtató határozat jóváhagyása előtt. IV. KÉPVISELET 10. szakasz A könyvtárt korlátozás nélkül az igazgató képviseli és jegyzi. Az igazgató meghatalmazhat mást, hogy adott ügyekben illetékes szervekkel és harmadik személyekkel szemben képviselje a könyvtárt (meghatalmazott). 11. szakasz A cégjegyzés és a könyvtár eszközeivel való rendelkezés joga az igazgatót és az általa arra meghatalmazott személyt illeti. Az arra meghatalmazott személyek egyénileg és korlátlanul jegyzik a céget és rendelkeznek a könyvtár eszközeivel. 12. szakasz A könyvtár ingatlanvagyona az alapító jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el. V. A KÖNYVTÁR SZERVEZETE 13. szakasz A Könyvtár községi közkönyvtár. A könyvtár a község területén fiókkönyvtárak hálózatát szervezi meg az érvényben lévő Szabványokkal összhangban. A fiókkönyvtár szerves része a községi közkönyvtárnak. A fiókkönyvtár alaptevékenysége: a könyvek használatra adása és megőrzése a könyvtáriinformatikai anyagnak, azaz a lefedettségéhez tartozó lakosság információs, kulturális, oktatási, rekreációs szükségletének kielégítése. A fiókkönyvtár lehet állandó helyiségben vagy mozgó könyvtár. 14. szakasz A könyvtárban a következő osztályok alakulnak: beszerzési, földolgozó és könyvtár-informatikai osztály, felnőttolvasói osztály, gyermekolvasói osztály, honismereti osztály, kiadótevékenységi osztály, általános, adminisztratív, anyagi-pénzügyi és egyéb szakmai ügyek osztálya. VI. A KÖNYVTÁR SZERVEI 15. szakasz A könyvtár szervei: az igazgató, az igazgatóbizottság és a felügyelő bizottság.

5 1. Igazgató 16. szakasz A könyvtár igazgatóját az alapító nevezi ki és menti föl. Az igazgató négyéves időszakra kap kinevezést, és ismételten kinevezhető. 17. szakasz A könyvtár igazgatója nyílt pályázat lebonyolításával nevezhető ki. Az igazgató kinevezésére irányuló pályázatot a könyvtár igazgatóbizottsága az igazgató megbízatásának letelte előtt 60 nappal a könyvtár alapszabályában megállapított feltételek mellett hirdeti meg és bonyolítja le. Az igazgatóbizottság a nyílt pályázat lejártát követő 30 napon belül történt lebonyolítást követően megválasztja a jelöltet, és javaslatát megküldi az alapítóhoz. A Községi Képviselő Testület az igazgatót az igazgatóbizottság javaslata alapján nevezi ki, a Magyar Nemzeti Tanács előzetes jóváhagyásával, melyet a Községi Tanács kér meg. A Könyvtár igazgatójának kinevezésére illetve felmentésére annak a könyvtárnak az igazgatója ad jóváhagyást, mely az anyakönyvtári? funkciókat látja el e könyvtárnak. Ha az alapító nem fogadja el az igazgatóbizottság javaslatát, azt úgy kell tekinteni, hogy a pályázat sikertelen volt és megbízott igazgatót kell kinevezni. 18. szakasz A könyvtár igazgatójává az a jelölt nevezhető ki, aki a törvényben előírt általános követelményeken kívül teljesíti az alábbi különleges követelményeket is: 1. felsőfokú végzettséggel rendelkezik, 2. legalább három év a művelődésben szerzett tapasztalattal rendelkezik, 3. nincs olyan törvényi vagy egyéb akadály, amely a tisztség gyakorlására alkalmatlanná vagy képtelenné tenné. 5. a községben hivatalos használatban lévő nyelvek ismerete. Az igazgatói állásra pályázó jelölt a pályázati anyag szervez részeként köteles az intézmény munka programjára és fejlesztésre javaslatot benyújtani. 19. szakasz A könyvtár igazgatója: 1. megszervezi és irányítja a könyvtár működésének folyamatát, 2. meghozza a munka szervezéséről és rendszerezéséről szóló, valamint más általános aktusokat, a törvénnyel és a Könyvtár alapszabályával összhangban. 3. végrehajtja a Könyvtár igazgatóbizottságának határozatait, 4. képviseli a könyvtárt, 5. gondoskodik a könyvtár működésének törvényességéről, 6. felelős a munka terv teljesítéséért, 7. felelős az anyagi és pénzügyi működésért, 8. évi működési programjavaslatot hoz, 9. javaslatot ad az évi munkaprogramról szóló jelentésre, 10) határoz a dolgozók egyéni jogairól, kötelezettségeiről és felelőségéről a törvénnyel, a kollektiv szerződéssel vagy más általános aktussal összhangban, 11) bizottságokat vagy más szerveket nevez ki a Könyvtár hatáskörébe tartozó feladatok elvégzésére, 12) javaslatot tesz az igazgatóbizottságnak szak- program- és művészeti tanács tagjainak kinevezésére,

6 5. a törvényben és az intézmény alapszabályában megállapított egyéb ügyeket is ellát. 20. szakasz Az igazgató a könyvtár számára anyagi kárt okozó döntésekért a döntések meghozatalára való ráhatása mértékében anyagi felelősséggel tartozik. A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt anyagi kár fennállását a könyvtár igazgatóbizottsága állapítja meg. 21. szakasz Ha az igazgató azt állapítja meg, hogy az igazgatóbizottság vagy más könyvtári szerv döntése törvénybe vagy könyvtári általános aktusba ütközik, kötelessége azonnal figyelmeztetni a döntést meghozó szervet, hogy azt egybe kell hangolnia a törvénnyel, illetve az általános aktussal. Ha az adott szerv a figyelmeztetés után is fenntartja döntését, vagy záros határidőn belül nem jár el az igazgató figyelmeztetése szerint, úgy az adott döntés végrehajtását az igazgató köteles leállítani, és arról haladéktalanul értesíteni az illetékes állami szervet és az alapítót. 22. szakasz Az igazgató a megbízatásának letelte előtt is fölmenthető: saját kérésére, vagy ha megállapítást nyer, hogy eljárásával és magatartásával a könyvtárt súlyos anyagi helyzetbe sodorta, vagy hogy az üzletvitel során a jogszabályokba és a könyvtár általános aktusaiba ütköző módon járt el. 23. szakasz Ha az igazgatónak megszűnik a megbízatása, és a tisztség ellátására rendes eljárásban nem neveznek ki mást, úgy az alapító nyílt pályázat nélkül megbízott igazgatót nevez ki, aki rendelkezik mindazokkal a jogokkal, kötelezettségekkel és felelősséggel, amelyek az igazgatót a törvény alapján megilletik. Megbízott igazgató legföljebb egy évre nevezhető ki. 2. Igazgatóbizottság 24. szakasz Az igazgatóbizottság a könyvtár igazgatási szerve. Az igazgatóbizottsági tagokat az alapító a művelődési tevékenység kiemelkedő szakemberei és ismerői köréből négyéves időszakra nevezi ki és menti föl; ugyanaz a tag legföljebb kétszer kaphat kinevezést. Az igazgatóbizottság elnökét az alapító az igazgatóbizottsági tagok köréből nevezik ki. A könyvtár igazgatóbizottsága hét tagból áll, akik közül négyet az alapító javaslatára kell kinevezni, egyet a Magyar Nemzeti Tanács nevez ki, ketten pedig a könyvtár reprezentatív szakszervezetének javaslatára, illetve ha reprezentatív szakszervezet nincs, úgy az alkalmazottak többségének javaslatára az alkalmazottak köréből kapnak kinevezést. A Magyar Nemzeti Tanács véleményezi az intézmény igazgatóbizottsági tagjaira tett javaslatot. Az igazgatóbizottság összetételében gondoskodni kell arról, hogy a kevésbé képviselt nem legalább 30%-ban képviselve legyen. Az igazgatóbizottság elnökét és tagjait munkájukért az alapító aktusában megállapított feltételek és mércék szerint megilletheti díjazás.

7 Ha az igazgatóbizottság elnökének, illetve tagjának megbízatása a mandátum letelte előtt megszűnik, az igazgatóbizottsági elnök és tag kinevezéséig az alapító legföljebb egy éves időszakra a könyvtár igazgatóbizottságába megbízott elnököt és tagot nevezhet ki. 25. szakasz Az igazgatóbizottság üléseit az igazgatóbizottság elnöke hívja össze és vezeti. Igazgatóbizottsági ülést kell összehívni: 1. a munkaprogram szerint és az igazgatóbizottság saját kezdeményezésére, 2. az alapító kérésére, 3. az igazgató kérésére, 4. a könyvtár felügyelő bizottságának kérésére, 5. a könyvtár szakszervezetének kérésére. Az igazgatóbizottsági ülés összehívására irányuló kérést a jelen szakasz 2. bekezdésének 2 5. pontjában foglalt esetekben az igazgatóbizottsági elnökhöz kell írásban és indoklással ellátva benyújtani. 26. szakasz Az igazgatóbizottság jogérvényes döntéseket akkor hozhat, ha az ülésen a tagjainak többsége jelen van. Az igazgatóbizottság döntéseit a tagjainak teljes számához viszonyított többséggel kell hozni. 27. szakasz Az igazgatóbizottság ülései nyilvánosak. Az igazgatóbizottság ülése kivételesen zárt lehet a nyilvánosság számára a jelen alapszabályban megállapított esetekben, illetve az esetben, ha üzleti titok körébe tartozó kérdést vitat meg. 28. szakasz Az igazgatóbizottsági üléseken jegyzőkönyvet kell vezetni; a jegyzőkönyvet az igazgatóbizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá. 29. szakasz Az igazgatóbizottság az alábbi teendőket látja el: 1. meghozza az alapszabályt 2. meghozza a törvényben és alapszabályban előirányzott egyéb általános aktusokat 3. meghatározza az üzlet- és fejlesztési politikát 4. dönt az intézmény üzletviteléről 5. az igazgató javaslatára az alapító jóváhagyásával meghozza az intézmény munkaprogramját 6. az alapító jóváhagyásával meghozza az éves pénzügyi tervet 7. elfogadja az éves elszámolást 8. elfogadja a működésről és üzletvitelről szóló éves jelentést 9. a törvénnyel összhangban jogállásbeli változásokra tesz javaslatot 10. a törvénnyel összhangban nyílt pályázatot hirdet meg és bonyolít le az igazgató kinevezésére 11. kiválasztja az igazgatójelöltet, és a törvényben megállapított időn belül javaslatát megküldi az alapítóhoz 12. az igazgatóval a megválasztása szerinti határidő leteltéig, illetve a fölmentéséig szóló határozott időre munkaszerződést köt, ha pedig már határozatlan időre a könyvtárban alkalmazásban

8 álló személyt neveztek ki igazgatóvá, a munkáról szóló törvénnyel összhangban szerződésfüggeléket köt vele 13. a törvényben és az alapszabályban megállapított egyéb kérdésekről dönt. 3. Felügyelő bizottság 30. szakasz A felügyelő bizottság felügyeli a könyvtár üzletvitelét. A felügyelő bizottsági tagokat az alapító négyéves időszakra nevezi ki és menti föl; ugyanaz a tag legföljebb kétszer kaphat kinevezést. A felügyelő bizottság elnökét az alapító a felügyelő bizottsági tagok köréből nevezi ki. A könyvtár felügyelő bizottsága három tagból áll, akik közül kettőt az alapító javaslatára kell kinevezni, egy pedig a könyvtár reprezentatív szakszervezetének javaslatára, illetve ha reprezentatív szakszervezet nincs, úgy az alkalmazottak többségének javaslatára az alkalmazottak köréből kap kinevezést. A felügyelő bizottság összetételében gondoskodni kell arról, hogy a kevésbé képviselt nem legalább 30%-ban képviselve legyen. A felügyelő bizottság elnökét és tagjait az alapító aktusában megállapított feltételek és mércék szerint munkájukért megilletheti díjazás. Ha a felügyelő bizottság elnökének, illetve tagjának megbízatása a mandátum letelte előtt megszűnik, a felügyelő bizottsági elnök és tag kinevezéséig az alapító legföljebb egyéves időszakra az intézmény felügyelő bizottságába megbízott elnököt és tagot nevezhet ki. 31. szakasz A felügyelő bizottság a munkájáról évente legalább egyszer jelentést terjeszt az alapító elé. 32. szakasz A felügyelő bizottság üléseit annak elnöke hívja össze és vezeti. A felügyelő bizottság jogérvényes döntéseket akkor hozhat, ha az ülésen a tagjainak többsége jelen van. A felügyelő bizottság döntéseit a tagjainak teljes számához viszonyított többséggel kell hozni. 33. szakasz Felügyelő bizottsági ülést a felügyelő bizottság saját kezdeményezésére, az igazgatónak, az alapítónak és a könyvtár szakszervezetének kérésére kell összehívni. 34. szakasz A felügyelő bizottság a hatásköre keretében az alábbi teendőket végzi: felügyeli a törvények és egyéb jogszabályok végrehajtását, felügyeli az igazgatóbizottság határozatainak végrehajtását, felügyeli az eszközök rendeltetésszerű felhasználását, felügyeli a felügyeleti szervek által az üzletvitelben észlelt hiányosságok kiküszöbölésére kiadott meghagyások végrehajtását, a törvényben megállapított egyéb teendőket végez. 35. szakasz A felügyelő bizottság ülésén jegyzőkönyvet kell vezetni; a jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá.

9 VII. TERVEZÉS A KÖNYVTÁRBAN 36. szakasz A könyvtár a törvénnyel és saját általános aktusaival összhangban középtávú fejlesztési tervet és éves fejlesztési programot hoz. A középtávú fejlesztési tervnek különösen tartalmaznia kell: a fejlesztési célokat és politikát, a szolgáltatások terjedelmét, szerkezetét és minőségét, a kitűzött célok valóra váltásához nélkülözhetetlen kapacitásokat (szakemberek, fölszerelés, helyiségek), a folyó üzletvitelhez és fejlesztéshez szükséges eszközök biztosításának módját és a terv teljesítését érintő egyéb kérdéseket. 37. szakasz A könyvtár éves programja a középtávú tervnek az adott évben történő valóra váltásához szükséges intézkedések és tevékenységek foglalata. 38. szakasz A középtávú tervet és az éves munkaprogramot az igazgató készíti el és terjeszti elő, majd az alapítótól előzetesen beszerzett jóváhagyással az igazgatóbizottság hozza meg. VIII. A TEVÉKENYSÉG GYAKORLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 39. szakasz A könyvtár a működéséhez szükséges eszközöket a községi költségvetésből szerzi. Működéséhez a könyvtár egyéb forrásokból is szerez eszközöket: tevékenységgyakorlással szerzett bevételekből, szolgáltatási díjakból, termékértékesítésből, szerzői és szomszédos jogok átengedéséből, hagyatékból, adományból, védnökségből és a törvénnyel összhangban egyéb módon. IX. KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS KÖRNYEZETFEJLESZTÉS 40. szakasz Ügyvitele során a könyvtár a tevékenységének közegében a törvényi rendelkezéseknek megfelelően síkraszáll a környezet megóvásáért. Lehetőségeihez mérten a könyvtár a környezetvédelemmel és környezetfejlesztéssel foglalkozó szerveknek és szervezeteknek minden szükséges segítséget megad. A környezetvédelmi és környezetfejlesztési intézkedések foganatosításáért az igazgató tartozik felelősséggel. X. ÜZLETI TITOK 41. szakasz

10 Üzleti titok a könyvtár általános aktusaiban rögzített minden olyan okmány és adat, amelynek kívülállóval való közlése a könyvtár üzleti érdekeibe ütközne, az érdekeinek és a szakmai tekintélyének ártana. 42. szakasz Üzleti titok harmadik személlyel csak törvényben, a jelen alapszabályban vagy a könyvtár egyéb általános aktusában előírt módon közölhető. Üzleti titkot harmadik személlyel az igazgató vagy az általa arra feljogosított személy közölhet. 43. szakasz A könyvtár alkalmazottai az üzleti titkot kötelesek megőrizni, és azt kívülállóval nem szabad közölniük vagy számára hozzáférhetővé tenniük. Az üzletititok-tartási kötelezettség az alkalmazott könyvtárbeli munkaviszonyának megszűnése után is fennmarad. XI. A SZAKSZERVEZETTEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS 44. szakasz A könyvtár szakszervezete a törvényben rögzített jogokkal és kötelességekkel rendelkezik. A könyvtárbeli szakszervezeti jogok és kötelességek érvényesítésének módját és eljárását a szakszervezet szabályai állapítják meg. XII. AZ ALAPSZABÁLY ÉS AZ ÁLTALÁNOS AKTUSOK 45. szakasz A könyvtár alapvető általános aktusa az alapszabály. Minden egyéb általános aktusnak az alapszabály rendelkezéseivel összhangban kell állnia. Az alapszabály rendelkezései nem állhatnak ellentétben a könyvtár alapításáról szóló rendelettel. Az alapszabályt az alapító jóváhagyásával az igazgatóbizottság hozza meg és módosítja. Az alapszabályt és az általános aktusokat a könyvtár hirdetőtábláján kell közzétenni, és a közzétételüket követő nyolcadik napon lépnek hatályba, hacsak az adott aktus más hatálybalépési napot nem ír elő. 46. szakasz A könyvtár további általános aktusai: a könyvtárbeli meghatározott viszonyokat általánosságban rendező szabályzatok, kollektív szerződések, ügyrendek és határozatok. A könyvtárban a következő általános aktusokat kell meghozni: 1. a belső szervezetről és a munkakörök besorolásáról szóló szabályzatot, 2. a munkaviszonyról szóló szabályzatot, 3. egyéb olyan általános aktusokat, amelyeknek meghozatali kötelezettsége törvényből vagy egyéb jogszabályból fakad. A könyvtár szervei által hozott egyedi aktusoknak összhangban kell állniuk az általános aktusok rendelkezéseivel.

11 47. szakasz A munkakörök besorolásáról szóló szabályzatot és a munkaviszonyról szóló szabályzatot az igazgató hozza meg. Az esetleges további általános aktusokat az igazgató hozza meg, hacsak az általuk szabályozott anyag jellegéből nem az következik, hogy az az igazgatóbizottság hatáskörébe tartozik. Ha egy adott általános aktus meghozatalára vonatkozó hatáskör tekintetében ellentét következne be, úgy a hatáskör kérdésében az igazgatóbizottság dönt. A könyvtár szervezeti fölépítéséről és munkaköreinek besorolásáról szóló aktust jóváhagyásra meg kell küldeni a Községi Tanácshoz. 48. szakasz Az alapszabály meghozatalát, módosítását és kiegészítését kezdeményezheti: az alapító, az igazgatóbizottság, az igazgató, a szakszervezet. Az írásban benyújtott kezdeményezés alapján az alapszabály meghozataláról, módosításáról és kiegészítéséről az igazgatóbizottság dönt. XIII. ALKALMAZOTTAK 49. szakasz Tevékenységének gyakorlása érdekében a könyvtár dolgozókat alkalmaz. Az alkalmazottak számát, az alkalmazásuk és besorolásuk feltételeit az alapító jóváhagyásával az igazgató állapítja meg. 50. szakasz Az alkalmazottakat a törvénynek és a kollektív szerződésnek megfelelően megilleti a munkabérhez való jog és a munkaviszonyból származó egyéb jogosultságok. A könyvtár által kötött egyedi kollektív szerződés az alapító jóváhagyása nélkül nem léphet hatályba. XIV. A KÖNYVTÁR MEGSZŰNÉSE 51. szakasz A könyvtár a megszüntetésével megszűnik. A könyvtár megszüntetéséről az alapító határoz. A könyvtárt meg kell szüntetni, ha megállapítást nyer, hogy a fennmaradásának nincsenek meg a törvényes vagy gazdasági feltételei. XV. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 52. szakasz Az alapszabályt hitelesen értelmezni az igazgatóbizottság jogosult. 53. szakasz

12 A jelen alapszabályban rögzített általános aktusokat az alapszabály hatályba lépését követő három hónapon belül kell meghozni. 54. szakasz Ez az alapszabály az alapítótól beszerzett jóváhagyást követően a könyvtár hirdetőtábláján való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba. Magyarkanizsa, augusztus 8. az igazgatóbizottság elnöke

REGIONÁLIS SZAKMAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MAGYARKANIZSA

REGIONÁLIS SZAKMAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MAGYARKANIZSA REGIONÁLIS SZAKMAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MAGYARKANIZSA A MAGYARKANIZSAI REGIONÁLIS SZAKMAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MUNKAHELYI ÉS SZERVEZETI BESOROLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA MAGYARKANIZSA 1

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről a FORRÁS nyrt-nél követett társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Borsod Megyei Repülő Klub Szervezeti és Működési Szabályzata

A Borsod Megyei Repülő Klub Szervezeti és Működési Szabályzata A Borsod Megyei Repülő Klub Szervezeti és Működési Szabályzata Borsod Megyei Repülő Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet... 3 1. A Klub működési rendjének szabályozása...

Részletesebben

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2012.03.25. napjától hatályos alapszabálya Az alapítók a Balatonlellén, 1997.03.07. napján jóváhagyott alapszabállyal, az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 2011. március 26-27. napi munkakongresszuson elfogadott Alapszabály szövegével egybeszerkesztve 1 2011. augusztus 27. napján módosított,

Részletesebben

R E N D E L E T E T A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET EGY TAGJA MANDÁTUMÁNAK MEGSZŐNÉSÉRİL

R E N D E L E T E T A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET EGY TAGJA MANDÁTUMÁNAK MEGSZŐNÉSÉRİL Број 7. 11.10.2010. СТРАНА 252. OLDAL 2010.10.11. 7. szám A helyhatósági választásokról szóló törvény 46. szakasz 1. bekezdésének 1. pontja (A Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi

Részletesebben

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 1 A Doktoranduszok Országos Szövetsége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 63. (2) bekezdése értelmében a felsőoktatási

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA

A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA a PSZ XXII. Kongresszusának 2013. december 14. napján elfogadott szövegmódosítással egybeszerkesztve I. ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK 1. A szakszervezet neve: PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 32/2014. (XI.14.) számú rendelete a 6/2015. (II.20.), 12/2015. (IV.10.), 18/2015. (VI.12.),

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 1 TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja 2. A Társaság

Részletesebben

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató 1. szám MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 1/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 2/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS 2015. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2. Alapelvek 3. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató

Részletesebben

2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL.

2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL. 2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 AZ EGYESÜLT NEMZETEK KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI KONFERENCIÁJA 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL EGYESÜLT

Részletesebben

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges.

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges. 2 A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a továbbiakban SZMSZ 4 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5, a számviteli törvény és annak végrehajtására kiadott PM rendelet,

Részletesebben

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 25/2006.(XII.14.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA. 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA. 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2008. április 30. 1/32 SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI

Részletesebben

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 2. 1 A KÖZJEGYZİI SZOLGÁLAT KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŐNÉSE Lezárva: 2011. április 21. 1. oldal 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról A közjegyzıkrıl szóló

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA

Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. cikkely Alapítás 1. A Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban mint Kamara ) a 83/1990 Zb. számú, a polgári

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírtávhő Kft. Arday Balázs TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS.... 3. SZERVEZETI ÁBRA....... 4. 1. ÁLTALÁNOS ADATOK...... 5. 1.1. A társaság alapadatai.. 5. 1.2. A társaság

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla u.8. SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Pécsvárad, 2004. 2 I. Munkaköri leírások Igazgató: 1. Az egyszemélyi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata VÁROSMAJORI ÓVODÁK Szervezeti és Működési Szabályzata Városmajori Óvodák 1122.Budapest, Városmajor út 59/b. OM: 034487 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 5 II. A közoktatási intézmény adatai... 7 1. A költségvetési

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Doktori Szabályzata Budapest 2005 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Doktori Szabályzat (KDSZ) 2/35.oldal 1. A Természettudományi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tarnaméra a Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Szervezeti és Működési Szabályzata Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata A Borsodszirák Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzetiségek

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Elfogadás: 2011. november 15. I. Fejezet Általános szabályok 1. Jelen Közalkalmazotti szabályzatot egyrészről a Nyíregyházi Főiskola (képviseli az intézmény

Részletesebben

Tanácsadási terület:

Tanácsadási terület: Tanácsadási terület: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának,

Részletesebben

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2014. április 24.

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2014. április 24. Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt átalakulásával az idő közben hatályon kívül helyezett 1989. évi XIII. és az 1990. évi VII. törvények alapján a 3149/1991. (IV.11.) Kormányhatározat alapján, a módosított

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

S z o l n o k i F ő i s k o l a. S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2016 2 Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola), mint munkáltató valamint a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (továbbiakban:

Részletesebben

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2004. szeptember 2.

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2004. szeptember 2. Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt átalakulásával az idő közben hatályon kívül helyezett 1989. évi XIII. és az 1990. évi VII. törvények alapján a 3149/1991. (IV.11.) Kormányhatározat alapján, a módosított

Részletesebben

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12 /2011. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Könyvvizsgálói

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 2016. január 1-jén hatályos 2016. július 1-jén hatályos 2017. január 1. 2017. március 1. 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról Az Országgyűlés felismerve azt,

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség 2. A Szövetség rövidített neve: MKHSZ

Részletesebben

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VIZIKÖZMŐ ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG MAGYAR VÍZIKÖZMŐ SZÖVETSÉG VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VÍZIKÖZMŐ ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2006. évi módosítás (Az 1992-ben megkötött

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től

Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. Jogszabályi háttér... 4 2. A Magyar Média Mecenatúra Program célja... 4 3. Az Általános Pályázati

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.1. COM(2010) 705 végleges 2010/0343 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat - 1 - Szervezeti és Működési Szabályzat A Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület működésének és ügyrendjének szabályozására Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó

Részletesebben

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely készült a Kunszentmiklós Város Önkormányzata által alapított KÉSZ KUNSZENTMIKLÓSI

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete A KÉPVISELŐ TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 (változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A MAGYAR KOLLÉGIUM KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület 1998. május 25-én döntött az Egyesület közhasznú szervezetté történ átalakításáról, melynek értelmében az

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 9. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK amely abból a célból készült, hogy a tagok a Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. január 31-i rendes ülésére 1 3. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: A város jelképeiről, a közterületek fellobogózásáról

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Ikt. sz.: 362/300/32-2/202. 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 2013. október 15-i és a 2014. december 18-i módosításokkal) Nyíregyháza 2014. december

Részletesebben

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET SZERVEZETI SZABÁLYZAT (SZSZ) Dunaújváros, 2012. 05. 10. 2 I. A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE 1. A szövetkezet pontos neve: Intercisa Lakásszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata A 2010. február 12. napján kelt, (kövérrel szedett) módosítással egységes szerkezetben Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete az általa

Részletesebben

Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata

Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzatot Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/2013. (III.12.) számú határozatával, Nagysáp

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától Tartalomjegyzék Preambulum 65 1. fejezet 76 A pénztár adatai, jogállása 76 1.1 a pénztár

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány Közalapítványok 1. Tolnai Tudásért Közalapítvány, Tolna, Hısök tere 1. 1.1.Alapító okirat (melléklet) 1.2. Kuratórium tagjai: Szabolcskáné Szentes Ilona kuratórium elnök Hága Lászlóné kuratórium tag Pálinkás

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A köznevelési intézmény jelen szabályzatban határozza meg az intézményi adatkezelés és adatvédelem helyi szabályait. A szabályzat meghatározásakor figyelembe vételre

Részletesebben

Alapvetı szerzıdéses adatok:

Alapvetı szerzıdéses adatok: B É R L E T I S Z E R Z İ D É S amely létrejött Budapesten, egyrészrıl a MEVA Zsalurendszerek Zrt. (cégbejegyzés száma:, címe: 1047 Budapest, Labdarúgó u. 19., telefon: 272-2222, fax: 369-5885 képviselıje:

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

1. A z Ö n k o r m á n y z a t J e l k é p e i

1. A z Ö n k o r m á n y z a t J e l k é p e i BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 27/2008. (VII.11.) számú rendelete BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK JELKÉPEIRŐL CÍMERÉRŐL ÉS ZÁSZLAJÁRÓL Budakalász Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

T/6945. számú törvényjavaslat. a termékek piacfelügyeletéről

T/6945. számú törvényjavaslat. a termékek piacfelügyeletéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6945. számú törvényjavaslat a termékek piacfelügyeletéről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. április 2012. évi törvény a termékek piacfelügyeletéről

Részletesebben