R E N D E L E T E T A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET EGY TAGJA MANDÁTUMÁNAK MEGSZŐNÉSÉRİL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "R E N D E L E T E T A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET EGY TAGJA MANDÁTUMÁNAK MEGSZŐNÉSÉRİL"

Átírás

1 Број СТРАНА 252. OLDAL szám A helyhatósági választásokról szóló törvény 46. szakasz 1. bekezdésének 1. pontja (A Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület okt. 7-én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET EGY TAGJA MANDÁTUMÁNAK MEGSZŐNÉSÉRİL I. A képviselı-testület MEGÁLLAPÍTJA, hogy lemondás miatt idı elıtt megszőnik a megbízatása a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testületbe az EURÓPAI MAGYARKANIZSÁÉRT DEMOKRATA PÁRT BORIS TADIĆ MARÁCI NÁNDOR listáról taggá választott DR. CSEH SÁNDORNAK. II. Ezt a rendelet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa Község Képviselı-testülete Szám: /2010 I/B Kelt: okt. 7-én Dr. Katkics Zoltán s. k., a Községi Képviselı-testület elnöke A helyhatósági választásokról szóló törvény 56. szakasza (A Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület okt. 7-én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET EGY TAGJA MANDÁTUMÁNAK MEGERİSÍTÉSÉRİL I. A képviselı-testület MEGERİSÍTI RAFFAI MÁRIA magyarkanizsai lakosnak a május 11-én és 18-án tartott választásokon AZ EURÓPAI MAGYARKANIZSÁÉRT DEMOKRATA PÁRT BORIS TADIĆ MARÁCI NÁNDOR választási listáról a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testületbe megválasztott tag mandátumát. II. Az új képviselı-testületi tag mandátuma a mandátum megerısítésétıl kezdıdik, és a megszőnt mandátumú képviselı-testületi tag eredeti mandátumának leteltéig tart. III. Ezt a rendelet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa Község Képviselı-testülete Szám: /2010 I/B Kelt: okt. 7-én Dr. Katkics Zoltán s. k., a Községi Képviselı-testület elnöke A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 1. bekezdésének 16. pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. sz.), alapszabálya 47. szakasz 1. bekezdésének 16. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/10. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a szabálysértésekrıl szóló törvény 35. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 101/05., 116/08. és 111/09. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület okt. 7-én tartott ülésén meghozta az alábbi

2 Број СТРАНА 253. OLDAL szám R E N D E L E T E T A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVİ KERESKEDELMI EGYSÉGEKBEN VALÓ SZESZESITAL-ÁRUSÍTÁS TILALMÁRÓL 1. szakasz Ez a rendelet szabályozza a területén építésre szánt területen levı kereskedelmi egységekben való szeszesital-árusítást. E rendelet értelmében építésre szánt terület az a terület, amelyet megfelelı tervdokumentum lakhatásra szán. 2. szakasz E rendelet értelmében kereskedelmi egység az, amely kiskereskedelmi tevékenységet folytat (üzlet, önkiszolgáló, diszkont, áruház, nagyáruház, bevásárlóközpont, kisbolt, trafik, benzintöltı állomás, éjjel-nappali üzlet). 3. szakasz Az e rendelet 2. szakasza szerinti kereskedelmi egységek építésre szánt területen és óra közötti idıben nem árusíthatnak szeszes italt. 4. szakasz Az e rendeletben megállapított szeszesital-árusítási tilalom nem érinti az építésre szánt területen kívül levı kereskedelmi egységeket. E szakasz 1. bekezdése értelmében építésre szánt területen kívülinek számít a település építésre szánt területének határain kívül esı terület. 5. szakasz E rendelet végrehajtását a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal felügyelıségi fıosztálya a kommunális felügyelı révén ellenırzi. 6. szakasz Szabálysértésért 2.000,00-tıl ,00 dinárig terjedı pénzbírsággal sújtandó a jogi személy vagy vállalkozó alkalmazottja, ha e rendelet 3. szakaszába ütközı módon tıl óráig terjedı idıben szeszes italt árusít. Az e szakasz 1. bekezdésében írt szabálysértésért a jogi személy felelıs személye 2.500,00-tól ,00 dinárig terjedı pénzbírsággal sújtandó. Az e szakasz 1. bekezdésében írt szabálysértésért a jogi személy ,00-tıl ,00 dinárig terjedı pénzbírsággal sújtandó. Az e szakasz 1. bekezdésében írt szabálysértésért a vállalkozó 5.000,00-tıl ,00 dinárig terjedı pénzbírsággal sújtandó. 7. szakasz A jogi személy vagy vállalkozó alkalmazottja a szabálysértés elkövetésének helyszínén fizetendı 1.500,00 dinár összegő pénzbírsággal sújtandó, ha e rendelet 3. szakaszába ütközı módon tıl óráig terjedı idıben szeszes italt árusít. Az e szakasz 1. bekezdésében írt szabálysértésért a jogi személy felelıs személye a szabálysértés elkövetésének helyszínén fizetendı 2.000,00 dinár összegő pénzbírsággal sújtandó. Az e szakasz 1. bekezdésében írt szabálysértésért a jogi személy és a vállalkozó a szabálysértés elkövetésének helyszínén fizetendı ,00 dinár összegő pénzbírsággal sújtandó. Az e szakasz elızı bekezdéseiben írt szabálysértésért kiszabott pénzbírságot a szabálysértés elkövetésének helyszínén a kommunális felügyelı szedi be igazolás ellenében, amelyen föl van tüntetve a szabálysértés elkövetıje és a pénzbírság mértéke. 8. szakasz Ez a rendelet a Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követı 8. napon lép hatályba. Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa Község Képviselı-testülete Szám: 330 1/2010 I/B Kelt: okt. 7-én Dr. Katkics Zoltán s. k., a Községi Képviselı-testület elnöke

3 Број СТРАНА 254. OLDAL szám A gyermekes családok pénzügyi támogatásáról szóló törvény 9. szakaszának 4 bekezdése és 25. szakaszának 2. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 16/02. és 115/05. sz.), alapszabálya 16. szakasz 1. bekezdésének 17. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/10. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a évi önkormányzati szociális védelmi stratégiai fejlesztési terv (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 3/08. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület okt. 7-én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T AZ ÓVODÁS ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁS GYERMEKEK INGYENES ÉTKEZTETÉSÉHEZ VALÓ JOGOSULTSÁG ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEIRİL ÉS MÓDJÁRÓL 1. szakasz Ez a rendelet a gyermekes családok pénzügyi támogatása érdekében a területén levı óvodás és általános iskolás gyermekek ingyenes étkeztetéséhez való jogosultságot magyarkanizsai községi érdekő jogosultsággá nyilvánítja. 2. szakasz E rendelet értelmében az óvodás és iskolás gyermekek étkeztetése az alábbiakra terjed ki: tízórai reggeli, tízórai és ebéd az iskolai napköziben (a továbbiakban: napközis étkeztetés). 3. szakasz Az ingyenes tízóraihoz való jogosultság iskoláskor elıtti és elsıtıl nyolcadik osztályosig terjedı általános iskolás gyermekek részére ismerhetı el. Az iskolai napközis ingyenes étkeztetéshez való jogosultság elsıtıl negyedik osztályosig terjedı általános iskolás gyermekek részére ismerhetı el. 4. szakasz Az ingyenes gyermekétkeztetéshez való jogosultság a szülı, gyám, illetve nevelıszülı kérelmére érvényesíthetı, amelyet az iskoláskor elıtti intézményhez, illetve a gyermek által nappali tagozatos tanulóként látogatott iskolához kell benyújtani. Az e szakasz 1. bekezdésében írt kérelemhez csatolni kell: 1. a családi pótlékhoz való jogosultságról szóló érvényes határozat vagy a család anyagi biztonságához való jogosultságról szóló érvényes határozat fénymásolatát; 2. a családi háztartás valamennyi tagjára vonatkozóan a kérelem benyújtását megelızı három hónapban a szülık, illetve gyámok nettó bevételeinek igazolását; 3. ha a gyermek gyámság alatt áll, vagy nevelıcsaládnál helyezték el: a gyámság vagy neveltgyermeki jogállás igazolását. 5. szakasz Az e rendeletben írt jogok ügyében az általános közigazgatási eljárásról szóló jogszabályok szerint a Községi Közigazgatási Hivatal hatáskörrel rendelkezı fıosztálya (a továbbiakban: fıosztály) jár el. Az e szakasz 1. bekezdésében írt jogosultságot minden egyes hónapra az iskoláskor elıtti és iskolai intézmény ingyenes étkeztetéshez való jogosultságot megállapító az intézmény igazgatója által kinevezett bizottságának javaslatára kell megállapítani. Az e szakasz 1. bekezdése szerinti határozatra benyújtott föllebbezést a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal bírálja el. 6. szakasz Az e rendeletben foglalt jogosultságok érvényesítését érintı minden változást a jogosult legkésıbb a változás bekövetkeztét követı 15 napon belül köteles bejelenteni. Ha a jogosult valótlan vagy pontatlan adatok alapján vagy a jogosultság elvesztését vagy mértékének módosulását maga után vonó változás bejelentésének elmulasztásával érvényesített jogosultságot, a kárt a törvénnyel összhangban köteles megtéríteni. 7. szakasz Az iskoláskor elıtti intézmény és az általános iskola köteles: átvenni az ingyenes gyermekétkeztetéshez való jogosultság érvényesítése iránti kérelmeket; külön nyilvántartást vezetni azokról a gyermekekrıl, akik számára az e rendeletben foglalt jogosultság elismerését javasolják; az ingyenes étkeztetésre, illetve tízóraira való jogosultságot megállapító bizottságot kinevezni;

4 Број СТРАНА 255. OLDAL szám minden hónapra legkésıbb a rákövetkezı hónap 5. napjáig a hatáskörrel rendelkezı fıosztálynak megküldeni az e rendeletben foglalt jogosultságok elismerésében részesült tanulók névsorát. A költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási fıosztály évente egyszer felülvizsgálja a kiutalt eszközöket, és a felülvizsgálatról beszámolót terjeszt a Községi Tanács elé. 8. szakasz Az iskoláskor elıtti intézmény és az általános iskola e rendelet rendelkezései alapján minden hónapra legkésıbb folyó hónap 10. napjáig a költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási fıosztályhoz benyújtja a gyermekétkeztetési költségek iránti igényét. 9. szakasz Az ingyenes étkeztetésre és tízóraira szánt eszközökrıl e rendelettel összhangban a magyarkanizsai községi költségvetésben gondoskodni kell, és azokat céleszközként kell átutalni annak az intézménynek, amelyben a jogosultságot közvetlenül érvényesítik. Az e szakasz 1. bekezdésében írt eszközöket az intézmény javára minden hónapra legkésıbb a rákövetkezı hónap 10. napjáig át kell utalni. 10. szakasz A Községi Tanács minden egyes tanévre határozatban állapítja meg az ingyenes ételadagok és tízóraik számát, illetve az iskolai napközis étkeztetés és tízórai díjszabását. 11. szakasz Ez a rendelet a Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követı 8. napon lép hatályba. Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa Község Képviselı-testülete Szám: 55-15/2010 I/B Kelt: okt. 7-én Dr. Katkics Zoltán s. k., a Községi Képviselı-testület elnöke A hulladékgazdálkodásról szóló törvény 20. és 42. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. sz.) és alapszabálya 47. szakasz 1. bekezdésének 6. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/10. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület okt. 7-én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T AZ INERT HULLADÉK ELHELYEZÉSÉRE MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN SZOLGÁLÓ HELYSZÍN MEGHATÁROZÁSÁRÓL 1. szakasz Ez a rendelet meghatározza a veszélytelen inert hulladék elhelyezésére területén szolgáló helyszíneket az alábbi eloszlásban: 1. Kataszteri község Település Földrész-let hr. száma Alapterület, hektár Mővelési ág Tulajdonosa Magyarkanizsa Magyarkanizsa ,0823 Nádas, láp Komunalac KV 2. Magyarkanizsa Magyarkanizsa 1820/1 2,4941 Építési terület 3. Horgos Horgos 69/1 3,2755 Tó 4. Egyéb Oromhegyes Oromhegyes 125 0,1082 Oromhegyes HK terméketlen 5. Kispiac Kispiac 780 0,2143 Nádas, láp osztályú Orom Orom 1269/1 1,4611 Minisztérium szántó 7. Martonos Martonos ,7686 Építési terület Zenta DTD

5 Број СТРАНА 256. OLDAL szám 2. szakasz Inert hulladék az, amely semmilyen fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson nem megy át; vízben nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezıtlen hatással a vele kapcsolatba kerülı más anyagra oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása következne be; összes csurgalékának és szennyezıanyag-tartalmának a megengedett határok között kell maradnia, és különösen nem veszélyeztetheti a felszíni és/vagy felszín alatti vizek minıségét. 3. szakasz A hulladéklerakó fenntartására és a lerakón levı inert hulladék másodlagos nyersanyagként oly módon történı hasznosítására, hogy az így kapott termékek a környezetre ne legyenek ártalmasak, a Magyarkanizsai Község Településrendezési Közvállalat kap megbízást. 4. szakasz Ez a rendelet a Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követı nyolcadik napon lép hatályba. Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa Község Képviselı-testülete Szám: /2010 I/B Kelt: okt. 7-én Dr. Katkics Zoltán s. k., a Községi Képviselı-testület elnöke A magyarkanizsai Diszpécser Kft. alapításáról szóló rendelet 15. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 11/08. sz.) és alapszabálya 47. szakasz 1. bekezdésének 6. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/10. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület okt. 7-én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T JÁRMŐVÁSÁRLÁS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL I. A Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület mint a magyarkanizsai Diszpécser Kft. alapítója jóváhagyja az alábbiak vásárlását: 1. Dacia gyártmányú, Logan 1,4 Mpi típusú 75 lóerıs személygépkocsi 2 darab 2. Dacia gyártmányú, Logan Van 1,6 Mpi típusú 90 lóerıs tehergépkocsi 1 darab. II. Az e rendelet I. pontjában írt jármőveket a kft. 20%-os önerı mellett 36 havi lízingre veszi meg. III. A magyarkanizsai Diszpécser Kft. ügyvezetıje megbízást kap, hogy az e rendelet I. pontjában írt jármővek megvásárlásával kapcsolatos eljárás lebonyolításához szükséges intézkedéseket tegye meg. IV. Ezt a rendeletet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa Község Képviselı-testülete Szám: /2010 I/B Kelt: okt. 7-én Dr. Katkics Zoltán s. k., a Községi Képviselı-testület elnöke

6 Број СТРАНА 257. OLDAL szám A PRO URBE elismerésrıl szóló rendelet 6. szakaszának 4. bekezdése (Kanizsa Község Hivatalos Lapja, 1/01., Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 12/04., 3/06. 3/09. és 10/09. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület a PRO URBE-bizottság javaslatára okt. 7-ei ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T A ÉVI PRO URBE ELISMERÉS ODAÍTÉLÉSÉRİL I. 1. A évben pénzjutalommal járó PRO URBE EMLÉKPLAKETT elismerésben részesül: Nagygyörgy Zoltán, Horgos. 2. A évben PRO URBE DÍSZOKLEVÉL elismerésben részesül: Koncz Lázár, Oromhegyes Elek Sándor, Adorján Puskás Károly, Magyarkanizsa Bácskai Nıvérek Társulata, Martonos. II. Ezt a rendeletet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa Község Képviselı-testülete Szám: 17 1/2010 I/B Kelt: okt. 7-én Dr. Katkics Zoltán s. k., a Községi Képviselı-testület elnöke A helyi önkormányzatról szóló törvény 59. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabályának 85. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/10. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület okt. 7-én tartott ülésén meghozza az alábbi R E N D E L E T E T A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRİL 1. szakasz Ez a rendelet módosítja és kiegészíti a községi közigazgatásról szóló rendeletet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 11/08., 1/09. és 5/09. sz.). 2. szakasz A községi közigazgatásról szóló rendelet (a továbbiakban: rendelet) 11. szakasza helyébe az alábbi lép: A községi hatáskör ellátására a községi közigazgatásban szervezeti egységek alakulnak. A szervezeti egységek átfogó, illetve szőkebb szervezeti egységként alakulnak. Átfogó szervezeti egység: a kabinet és a fıosztály. Szőkebb szervezeti egység: a szolgálat. A községi közigazgatás székhelyen kívüli meghatározott ügyeinek ellátására külön rendelet alapján helyi hivatalok alakulnak. A szervezeti egységek rokon igazgatási, szakmai és egyéb ügyek ellátására alakulnak. 3. szakasz A rendelet 12. szakasza helyébe az alábbi lép: A községi közigazgatásban a következı átfogó szervezeti egységek alakulnak: 1. polgármesteri kabinet 2. általános és gazdasági fıosztály 3. felügyelıségi fıosztály 4. költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási fıosztály. A községi közigazgatásban a következı szőkebb szervezeti egység alakul: 1. társadalmi tevékenységek szolgálata az általános és gazdasági fıosztály keretében.

7 Број СТРАНА 258. OLDAL szám 4. szakasz A rendelet 13. szakaszában a 14. francia bekezdés után be kell iktatni az alábbi szövegő 15. francia bekezdést: gazdaságfejlesztési és beruházási, valamint az ehhez a szakterülethez kapcsolódó jogi ügyeket; 5. szakasz A rendelet 14. szakasza helyébe az alábbi lép: Az általános és gazdasági fıosztály a következıket látja el: a községi hatáskörbe tartozó jogszabályok figyelemmel kísérését; a községi hatáskörbe tartozó aktusok tervezetének elıkészítését, kidolgozását és elıterjesztését; a község, illetve egyes közigazgatási szervek vagyoni és minden egyéb jogi érdekének képviseletét állami, valamint helyi önkormányzati szervek elıtt; vagyonjogi ügyek terén közvetlen végrehajtásra a községre átruházott törvények és egyéb jogszabályok közvetlen végrehajtásával kapcsolatos igazgatási és egyéb ügyeket; elsı fokú közigazgatási eljárásban az állampolgárok, gazdasági társaságok és vállalkozók jogairól és kötelezettségeirıl való határozathozatalt; a község rendelkezési jogában álló ingatlanokkal kapcsolatos ügyeket és a község vagyoni jogainak és érdekeinek védelmével kapcsolatos ügyeket; a lakosság számára való jogsegélynyújtás ügyeit; a kisipar, idegenforgalom, vendéglátóipar, kereskedelem, gazdasági és az önkormányzatot érintı egyéb ágazatok terén felmerülı egyes lakossági igények kielégítésére vonatkozó ügyeket; a mezıgazdaság, a mezıgazdasági terület, az erdık, a vízi és állatvilág védelme, használata és elımozdítása, a vízgazdálkodás területén és egyéb olyan ágazatokban fölmerülı ügyeket, amelyekkel az állami szervek törvény és egyéb jogszabályok alapján a községet bízták meg; az anyakönyvek vezetésével, állampolgársággal, házassággal, személyi névvel, állampolgári törzsszámmal, választói névjegyzékekkel és irodai ügyvitellel, iktatóval, irattárral, aláírás-, másolat- és kézírás-hitelesítéssel kapcsolatos ügyeket; a községi ügyfélszolgálat ügyeit; a képviselı-testületnek és a tanácsnak készülı jegyzıkönyvek készítését és megszövegezését; a községi közigazgatásban foglalkoztatottak, a községi választott és kijelölt tisztségviselık munkaviszonyával és munkaügyi nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos ügyeket; a helyi hivatalok ügyeit; a törvényben, az alapszabályban, képviselı-testületi rendeletben és egyéb aktusban megállapított, valamint a polgármester és a községi közigazgatás vezetıje által rábízott egyéb ügyeket. A társadalmi tevékenységek szolgálata a következıket látja el: az iskoláskor elıtti, alapfokú és középfokú oktatási és nevelési, mővelıdési, társadalmi, gyermekellátási, egészségvédelmi, szociális védelmi, harcos- és rokkantvédelmi, testnevelési, sport- és ifjúsági, civilszervezeti és emberbaráti szervezeti szakterületen és a lakosságot közvetlenül érintı egyéb szakterületeken a törvények és a közvetlen végrehajtásban törvény által a községre átruházott egyéb jogszabályok végrehajtásában jelentkezı ügyeket; a tanfelügyelıségi községre átruházott ügyeket; a társadalmi tevékenységek terén mőködı, az önkormányzat által alapított intézmények mőködési törvényességének figyelemmel kísérését; a menekülti jogállás elismerésével kapcsolatos átruházott szakmai és szervezési ügyeket, az állapot figyelemmel kísérését, a menekültek és kitelepültek igényeirıl való gondoskodást, valamint a menekültek és kitelepültek társadalmi ellátása terén hozott jogszabályok közvetlen végrehajtásában fölmerülı közigazgatási és egyéb szakmai ügyeket; törvényben, alapszabályban, képviselı-testületi rendeletben és egyéb aktusban megállapított, valamint a polgármester és a községi közigazgatás vezetıje által rábízott egyéb ügyeket. A rendelet 15. szakaszát törölni kell. 6. szakasz 7. szakasz A rendelet 16. szakasza helyébe az alábbi lép: a fıosztály hatáskörébe tartozó jogszabályok figyelemmel kísérésének teendıi; környezetvédelmi, közlekedési és útügyi, építésügyi, városrendezési és kommunális szakterületen a közvetlen végrehajtásban a községre átruházott törvények és egyéb jogszabályok közvetlen végrehajtásában elıforduló közigazgatási, felügyeleti és egyéb ügyeket; a törvénnyel és egyéb jogszabályokkal összhangban az energetikával és a megújuló energiával kapcsolatos ügyeket; elsı fokú közigazgatási eljárásban az állampolgárok, gazdasági társaságok és vállalkozók jogairól és kötelezettségeirıl való határozathozatalt; a befektetıi névjegyzék vezetésének ügyeit;

8 Број СТРАНА 259. OLDAL szám ügyintézési és ügyfélfogadási ügyeket; törvényben, alapszabályban, képviselı-testületi rendeletben megállapított, valamint a polgármester és a községi közigazgatás vezetıje által rábízott egyéb ügyeket. 8. szakasz A rendelet 17. szakaszának 1. bekezdése az alábbi szövegő 20., 21. és 22. francia bekezdéssel egészül ki: a községi beruházási programok meghozatalának és végrehajtásának ügyeit; a nyílt pályázatok figyelemmel kísérésének és a nyílt pályázatokon való részvételhez szükséges dokumentáció elıkészítésének ügyeit; a helyi gazdaságfejlesztési projektumokkal, valamint a községbeli általános gazdálkodási keretek elımozdításáról való gondoskodással kapcsolatban a programok elıterjesztése és végrehajtásában való részvétel ügyeit;. 9. szakasz A rendelet 17. szakaszának 1. bekezdésében a 20. francia bekezdésbıl 23. lesz. 10. szakasz A 19. szakasz 5. bekezdésének 4. francia bekezdésében besorolja szó után a következınek kell állnia: a szervezeti egységek vezetıit;. 11. szakasz A 21. szakaszban a 3. bekezdés után be kell iktatni az alábbi szövegő 4., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. bekezdést. A kabinet ügyeit a kabinetvezetı irányítja. A kabinetvezetıt határozatlan idıre a községi közigazgatás vezetıje sorolja be. A községi közigazgatás vezetıje fölmentheti a kabinetvezetıt. A szolgálat ügyeit a szolgálatvezetı irányítja. A szolgálatvezetı határozatlan idıre a községi közigazgatás vezetıje sorolja be. A községi közigazgatás vezetıje fölmentheti a szolgálatvezetıt. A szervezeti egységek vezetıinek besorolásához szükséges feltételeket a belsı felépítésrıl és a munkakörök besorolásáról szóló szabályzat állapítja meg. 12. szakasz A 22. szakaszban az 1. bekezdés után be kell iktatni az alábbi szövegő 2. és 3. bekezdést: Kabinetvezetı vezeti, megszervezi, irányítja és egybefogja a kabinet mőködését; gondoskodik az ügyek törvényes és hatékony ellátásáról; gondoskodik az alkalmazottak teljes körő foglalkoztatásáról és munkakötelezettségeik teljesítésérıl; felel az ügyek késedelem nélküli, törvényes és szabályos ellátásáért; a polgármester és a községi közigazgatás vezetıjének utasítására egyéb ügyeket is ellát. A szolgálatvezetı vezeti, megszervezi, irányítja és egybefogja a szolgálat mőködését; gondoskodik az ügyek törvényes és hatékony ellátásáról; a hatáskörébe tartozó aktusokat hoz és ír alá; gondoskodik az alkalmazottak teljes körő foglalkoztatásáról és munkakötelezettségeik teljesítésérıl; felel az ügyek késedelem nélküli, törvényes és szabályos ellátásáért; a polgármester és a községi közigazgatás vezetıjének utasítására egyéb ügyeket is ellát. X. VEGYES ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 13. szakasz A községi közigazgatás vezetıje e rendelet hatályba lépését követı 30 napon belül e rendelet rendelkezéseivel összhangban a Községi Tanács jóváhagyásával meghozza a községi közigazgatás belsı fölépítésérıl és munkaköreinek besorolásáról szóló szabályzatot. A községi közigazgatás vezetıje a községi közigazgatás belsı fölépítésérıl és munkaköreinek besorolásáról szóló szabályzat Községi Tanács részérıl történt jóváhagyásának beszerzését követı 10 napon belül meghozza az alkalmazottakat az aktussal összhangban besoroló határozatokat. 14. szakasz A községi közigazgatás belsı fölépítésérıl és munkaköreinek besorolásáról szóló szabályzatnak az e rendelet 12. szakaszával összhangban történı hatályba lépéséig, illetve az alkalmazottakat ezzel az aktussal összhangban besoroló határozatok meghozataláig a községi közigazgatás alkalmazottai az eddigi besorolásuk szerinti munkakörökben folytatják munkájukat.

9 Број СТРАНА 260. OLDAL szám A községi közigazgatás belsı fölépítésérıl és munkaköreinek besorolásáról szóló szabályzatnak az e rendelet 12. szakaszával összhangban való hatályba lépéséig a törzsnyilvántartás vezetésének, a községi szervek és a körükbe tartozó szervezeti egységek jelölésének, valamint az irat- és iratgyőjtıjegyzék vezetésének rendszere az e rendelet hatályba lépésekor hatályban volt határozatok szerint folytatódik. 15. szakasz A községi közigazgatásról szóló rendelet módosításáról és kiegészítésérıl szóló rendelet a meghozatalát követı 8. napon lép hatályba, és közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület Szám: /2010-I/B Kelt: okt. 7-én Dr. Katkics Zoltán s. k., a Községi Képviselı-testület elnöke A szabálysértésekrıl szóló törvény 35. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 101/05., 116/08. és 111/09. sz.), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 6. pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakaszának 6. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/10. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület okt. 7-én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T A RENDELETEK SZABÁLYSÉRTÉSI PÉNZBÍRSÁGOKAT ELİÍRÓ RENDELKEZÉSEINEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. szakasz Ez a rendelet módosítja a rendeleteknek szabálysértési pénzbírságokat elıíró rendelkezéseit, hogy a pénzbírságok mértékét egybehangolja a szabálysértésekrıl szóló törvénnyel (Az SZK Hiv. Közlönye, 101/05., 116/08. és 111/09. sz.). 2. szakasz A magyarkanizsai önkormányzat területén fizetendı környezetvédelmi és környezetfejlesztési térítésekrıl szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 10/07. és 3/09. sz.) 2. szakaszának 1. bekezdésében a 3. francia bekezdés elején a 2.700,00 szám utáni zárójelben ennek a szövegnek kell állnia: (kétezer-hétszáz). A rendelet 13. szakasza helyébe az alábbi lép: Ha a jelen rendelettel megállapított környezetvédelmi és környezetfejlesztési térítés kötelezettje a térítést nem fizeti be, szabálysértésért az alábbi pénzbírsággal sújtandó: 1. természetes személy vagy felelıs személy 2.500,00 dinártól ,00 dinárig. 2. jogi személy ,00 dinártól ,00 dinárig. 3. vállalkozó 5.000,00 dinártól ,00 dinárig. 3. szakasz A zöldterületek létesítésének, fenntartásának és megóvásának feltételeirıl és módjáról szóló rendeletben (Kanizsa Község Hiv. Lapja, 4/95., 4/00. és Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 2/05., 4/06. és 12/08. sz.): A 22. szakasz helyébe az alábbi lép: ,00-tıl ,00 dinárig terjedı szabálysértési pénzbírsággal büntetendı a jogi személy: 1. ha program nélkül vagy olyan program alapján létesít zöldterületet, vagy tartja azt fenn, amelyre a jelen rendelet 12. szakasza értelmében nem kapott jóváhagyást, 2. ha maradandó magas- és mélyépítészeti építmények létesítésekor a jelen rendelet 19. szakasza értelmében nem teszi meg a zöldterület megóvásának elıirányzott intézkedéseit, 3. ha a zöldterületen található fát vagy bokrot elızetes jóváhagyás nélkül kiveszi vagy kivágja (21. szakasz 1. pont), 4. ha földet, követ, homokot vagy a zöldterület egyéb talajösszetevıit kiássa és elszállítja (21. szakasz 2. pont). A jelen szakasz 1., 2., 3. és 4. bekezdésében említett szabálysértésért 2.500,00-tól ,00 dinárig terjedı pénzbírsággal sújtandó a természetes személy vagy felelıs személy. A jelen szakasz 1., 2., 3. és 4. bekezdésében említett szabálysértésért 5.000,00-tıl ,00 dinárig terjedı pénzbírsággal sújtandó a vállalkozó.

10 Број СТРАНА 261. OLDAL szám A 23. szakasz helyébe az alábbi lép: A jelen rendelet 22. szakaszában említett szabálysértésért természetes személy a szabálysértés elkövetésének helyén beszedendı 1.500,00 dinár összegő pénzbírsággal sújtandó. A jelen rendelet 22. szakaszában említett szabálysértésért jogi személy felelıs személye a szabálysértés elkövetésének helyszínén beszedendı 2.000,00 dinár összegő pénzbírsággal sújtandó. A jelen rendelet 22. szakaszában említett szabálysértésért jogi személy és vállalkozó a szabálysértés elkövetésének helyszínén beszedendı ,00 dinár összegő pénzbírsággal sújtandó. A jelen szakasz elızı bekezdéseiben említett szabálysértési pénzbírságot a szabálysértés elkövetésének helyszínén a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal illetékes felügyelıje szedi be, arról igazolást állít ki, amelyben feltünteti a szabálysértés elkövetıjét és a pénzbírság mértékét. 4. szakasz A csapadékvizek településein való elvezetésérıl szóló rendeletben (Kanizsa Község Hiv. Lapja, 10/99. és Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 7/05. sz.) a 16. szakasz helyébe az alábbi lép: ,00-tıl ,00 dinárig terjedı szabálysértési pénzbírsággal sújtandó az a jogi személy, amely: 1. elkészült beruházásmőszaki dokumentáció és beszerzett építési jóváhagyás nélkül épít csapadékvízközmőcsatornát (8. szakasz), 2. nem készít éves tervet a csapadékvíz-közcsatornák építésére és karbantartására (9. szakasz 2. bekezdés), 3. a saját területe elıtt húzódó nyitott utcai csatornát nem tartja tisztán és mőködıképes állapotban (10. szakasz), 4. csapadékvíz-csatornába szennyvizet, valamint mérget, lúgot, savat, zsírt, olajat, gázolajat, mosóport tartalmazó és bakteriológiailag szennyezett vizet enged bele, építési anyagot, szemetet, trágyát dob bele, bokrot, fát ültet, és bármi olyan cselekményt hajt végre, amely akadályozhatja a csapadék- és felszíni vizek elvezetését (12. szakasz), és 5. megépült csapadékvíz-csatornát megrongál, és ezáltal akadályozza a víz zavartalan elfolyását (13. szakasz) ,00-tól ,00 dinárig terjedı szabálysértési pénzbírsággal sújtandó az a természetes személy, valamint 5.000,00-tıl ,00 dinárig terjedı pénzbírsággal az a vállalkozó, aki: 1. elkészült beruházásmőszaki dokumentáció és beszerzett építési jóváhagyás nélkül épít csapadékvízközmőcsatornát (8. szakasz), 2. a saját területe elıtt húzódó nyitott utcai csatornát nem tartja tisztán és mőködıképes állapotban (10. szakasz), 3. csapadékvíz-csatornába szennyvizet, valamint mérget, lúgot, savat, zsírt, olajat, gázolajat, mosóport tartalmazó és bakteriológiailag szennyezett vizet enged bele, építési anyagot, szemetet, trágyát dob bele, bokrot, fát ültet, és bármi olyan cselekményt hajt végre, amely akadályozhatja a csapadék- és felszíni vizek elvezetését (12. szakasz), és 4. megépült csapadékvíz-csatornát megrongál, és ezáltal akadályozza a víz zavartalan elfolyását (13. szakasz). A 17. szakasz helyébe az alábbi lép: A jelen rendelet 16. szakaszában említett szabálysértésért természetes személy a szabálysértés elkövetésének helyszínén beszedendı 1.500,00 dináros pénzbírsággal sújtandó. A jelen rendelet 16. szakaszában említett szabálysértésért jogi személy felelıs személye a szabálysértés elkövetésének helyszínén beszedendı 2.000,00 dináros pénzbírsággal sújtandó. A jelen rendelet 16. szakaszában említett szabálysértésért jogi személy és vállalkozó a szabálysértés elkövetésének helyszínén beszedendı ,00 dináros pénzbírsággal sújtandó. A jelen szakasz elızı bekezdéseiben említett szabálysértési pénzbírságot a szabálysértés elkövetésének helyszínén a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal illetékes felügyelıje szedi be, arról igazolást állít ki, amelyben feltünteti a szabálysértés elkövetıjét és a pénzbírság mértékét. 5. szakasz Az építési terület használata után területén fizetendı térítésekrıl szóló rendeletben (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 10/07. és 3/09. sz.) a 20. szakasz helyébe az alábbi lép: Ha a jelen rendeletben megállapított területhasználati térítés fizetésére kötelezett alany a térítést nem fizeti meg, az alábbi szabálysértési pénzbírsággal sújtandó: 1. természetes személy vagy felelıs személy 2.500,00-tól ,00 dinárig, 2. jogi személy ,00-tıl ,00 dinárig, 3. vállalkozó 5.000,00-tıl ,00 dinárig. 6. szakasz A magyarkanizsai önkormányzat területén való plakátolásról szóló rendeletben (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 3/07. sz.) a 13. szakasz helyébe az alábbi lép: Szabálysértésért kirótt ,00-tıl ,00 dinárig terjedı pénzbírsággal sújtandó a jogi személy, ha:

11 Број СТРАНА 262. OLDAL szám 1. hirdetési létesítményen kívül helyez el plakátot, föliratot és reklámközlendıt (2. szakasz); 2. jóváhagyás nélkül állít föl hirdetési létesítményt (3. szakasz, 1. bekezdés); 3. jogosulatlanul és jóváhagyás nélkül helyez ki plakátot, föliratot, és reklámközlendıt (3. szakasz 2. bekezdés); 4. a hirdetési létesítményt és környezetét nem tartja rendben (4. szakasz 1 bekezdés); 5. az elszennyezıdött és eltépett plakátot nem távolítja el, illetve másik plakáttal nem ragasztja fölül (4. szakasz 2 bekezdés); 6. választás, rendezvény és hasonló megtartása után a plakátot másik plakáttal nem ragasztja fölül, vagy 3 napon belül nem távolítja el (5. szakasz 1 bekezdés); 7. plakátot, föliratot és reklámközlendıt lakóépületen a 9. szakasz rendelkezéseivel ellentétesen helyez el; 8. építmény homlokzatán a 10. szakasz rendelkezéseibe ütközı módon helyez el reklámközlendıt. A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért természetes személy vagy felelıs személy 2.500,00-tól ,00 dinárig terjedı pénzbírsággal sújtandó. A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért vállalkozó 5.000,00-tıl ,00 dinárig terjedı pénzbírsággal sújtandó. A rendelet 13. szakasza után be kell iktatni az alábbi új 13a. szakaszt: 13a. szakasz A jelen rendelet 13. szakaszában említett szabálysértésért természetes személy a szabálysértés elkövetésének helyszínén beszedendı 1.500,00 dináros pénzbírsággal sújtandó. A jelen rendelet 13. szakaszában említett szabálysértésért jogi személy felelıs személye a szabálysértés elkövetésének helyszínén beszedendı 2.000,00 dináros pénzbírsággal sújtandó. A jelen rendelet 13. szakaszában említett szabálysértésért jogi személy és vállalkozó a szabálysértés elkövetésének helyszínén beszedendı ,00 dináros pénzbírsággal sújtandó. A jelen szakasz elızı bekezdéseiben említett szabálysértési pénzbírságot a szabálysértés elkövetésének helyszínén a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal illetékes felügyelıje szedi be, arról igazolást állít ki, amelyben feltünteti a szabálysértés elkövetıjét és a pénzbírság mértékét. 7. szakasz A vendéglátóhelyek és játéktermek nyitvartásáról szóló rendeletben (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 3/09. és 5/09. sz.) a 10. szakasz helyébe az alábbi lép: Jogi személy ,00-tıl ,00 dinárig terjedı szabálysértési pénzbírsággal sújtandó, ha a jelen rendelet 3. és 4. szakaszának rendelkezéseibe ütközı módon jár el. A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért 2.500,00-tól ,00 dinárig terjedı pénzbírsággal sújtandó a jogi személy felelıs személye. A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért vállalkozó 5.000,00-tıl ,00 dinárig terjedı szabálysértési pénzbírsággal sújtandó. A rendelet 10. szakasza után be kell iktatni az alábbi új 10a. szakaszt: 10a. szakasz A jelen rendelet 10. szakaszában említett szabálysértésért természetes személy a szabálysértés elkövetésének helyszínén beszedendı 1.500,00 dináros pénzbírsággal sújtandó. A jelen rendelet 10. szakaszában említett szabálysértésért jogi személy felelıs személye a szabálysértés elkövetésének helyszínén beszedendı 2.000,00 dináros pénzbírsággal sújtandó. A jelen rendelet 10. szakaszában említett szabálysértésért jogi személy és vállalkozó a szabálysértés elkövetésének helyszínén beszedendı ,00 dináros pénzbírsággal sújtandó. A jelen szakasz elızı bekezdéseiben említett szabálysértési pénzbírságot a szabálysértés elkövetésének helyszínén a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal illetékes felügyelıje szedi be, arról igazolást állít ki, amelyben feltünteti a szabálysértés elkövetıjét és a pénzbírság mértékét. 8. szakasz A magyarkanizsai önkormányzat területén levı utcákról, önkormányzati és osztályba nem sorolt utakról szóló rendeletben (Kanizsa Község Hiv. Lapja, 4/95., 5/00. sz. és Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 3/07. sz.) a 36. szakasz helyébe az alábbi lép: Szabálysértésért kirótt ,00-tıl ,00 dinárig terjedı pénzbírsággal sújtandó a jogi személy, valamint 5.000,00-tıl ,00 dinárig terjedı pénzbírsággal a vállalkozó, ha: 1. megépült és átépített utcát, önkormányzati és osztályba nem sorolt utat és annak mőtárgyát a 7. szakasz rendelkezésének megfelelıen nem adja át fenntartásra a közvállalatnak; 2. ha a 19. szakasz rendelkezésébe ütközı módon feltöri az utcát, önkormányzati vagy osztályba nem sorolt utat;

12 Број СТРАНА 263. OLDAL szám 3. utcának, önkormányzati és osztályba nem sorolt útnak föld alatti szerelvények sürgıs javítása miatti feltörése esetén nem a 20. szakasz rendelkezésével összhangban jár el; 4. az utca, önkormányzati és osztályba nem sorolt út területfoglalás vagy feltörés okozta rongálásának javítását nem végzi el a 21. szakasz rendelkezésének megfelelıen; 5. új forgalmi jelet, forgalmi fényjelet, fényjelzı testet és burkolati jelzıtestet utcán, önkormányzati és osztályba nem sorolt úton a 22. szakasz rendelkezésébe ütközı módon helyez el. A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért jogi személy felelıs személye 2.500,00-tól ,00 dinárig terjedı pénzbírsággal sújtandó. A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért természetes személy 2.500,00-tól ,00 dinárig terjedı pénzbírsággal sújtandó. Szabálysértésért kirótt ,00-tıl ,00 dinárig terjedı pénzbírsággal sújtandó a jogi személy, valamint szabálysértésért 5.000,00-tıl ,00 dinárig terjedı pénzbírsággal a vállalkozó, ha 1. ideiglenesen vagy tartósan elfoglalja az utat, és az átépítésével és fenntartásával nem kapcsolatos munkálatokat kivitelez rajta, bármilyen tárgyat vagy anyagot szór ki, hagy ott vagy dob el, az úton tárgyakat (gerendát, farönköt, ekét, kıtömböt stb.) húz, a szurdok, bemélyedés és töltés oldalán faanyagot, tőzifát, követ és egyéb anyagot csúsztat le, az útpadkát, a rézsőt és a földsávot felszántja, és rajta egyéb mezıgazdasági munkálatot kivitelez, utat elszánt vagy bármilyen egyéb módon megrongál, az úton fogatos kocsit, ekét és egyéb mezıgazdasági gépet és eszközt fordít meg, az úton növı füvet és egyéb növényzetet meggyújtja, jószágot az útra enged, az út földterületén legeltet, az út védıövezetében jószágitatót épít, trágyadombot vagy trágyavermet tart, az út földterületére, az útra vagy az útárokba szenny- és egyéb vizet enged, vagy megakadályozza a víz elfolyását az útról és az úttesten átvezetı átereszbıl, bekötıútról az útra sarat hord föl, vagy olyat tesz, ami az utat rongálja vagy rongálhatja, vagy az úton zajló forgalmat zavarhatja (16. szakasz); 2. a fákról az úttest és gyalogjárda fölé benyúló ágakat a 18. szakasz 3. bekezdése rendelkezésének megfelelıen nem távolítja el; 3. a 21. szakasz rendelkezésébe ütközı módon elfoglalja az utca, önkormányzati és osztályba nem sorolt út egy részét; 4. az utcával, önkormányzati és osztályba nem sorolt úttal határos területrıl való becsatlakozáshoz a 23. szakasz rendelkezésének megfelelı engedélyt nem szerez be; 5. feliratot és reklámot a 24. szakasz rendelkezésébe ütközı módon helyez el; 6. a megengedett tömeget, tengelynyomást vagy méretet túllépı jármővet a 25. szakasz rendelkezésébe ütközı módon vesz igénybe. A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért jogi személy felelıs személye 2.500,00-tól ,00 dinárig terjedı pénzbírsággal sújtandó. A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért természetes személy 2.500,00-tól ,00 dinárig terjedı pénzbírsággal sújtandó. A rendelet 37. szakasza helyébe az alábbi lép: A jelen rendelet 36. szakaszában említett szabálysértésért természetes személy a szabálysértés elkövetésének helyszínén beszedendı 1.500,00 dináros pénzbírsággal sújtandó. A jelen rendelet 36. szakaszában említett szabálysértésért jogi személy felelıs személye a szabálysértés elkövetésének helyszínén beszedendı 2.000,00 dináros pénzbírsággal sújtandó. A jelen rendelet 36. szakaszában említett szabálysértésért jogi személy és vállalkozó a szabálysértés elkövetésének helyszínén beszedendı ,00 dináros pénzbírsággal sújtandó. A jelen szakasz elızı bekezdéseiben említett szabálysértési pénzbírságot a szabálysértés elkövetésének helyszínén a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal illetékes felügyelıje szedi be, arról igazolást állít ki, amelyben feltünteti a szabálysértés elkövetıjét és a pénzbírság mértékét. 9. szakasz A tisztaság fenntartásáról szóló rendeletben (Kanizsa Község Hiv. Lapja, 4/95. és 4/00. sz. és Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 2/05., 4/06., 12/08., 1/09. és 3/09. sz.) a 64. szakasz 1. bekezdésében az 5.000,00-tıl ,00 dinárig szavak helyébe ,00-tıl ,00 dinárig szövegrész lép, ugyanezen szakasz 2. bekezdésében az 5.000,00-tıl ,00 dinárig szavak helyébe 2.500,00-tól ,00 dinárig szövegrész lép; a 65. szakasz 1. bekezdésében az 5.000,00-tıl ,00 dinárig szavak helyébe ,00-tıl ,00 dinárig szövegrész lép, ugyanezen szakasz 2. bekezdésében az 5.000,00-tıl ,00 dinárig szavak helyébe 2.500,00-tól ,00 dinárig szövegrész lép; a 66. szakasz 1. bekezdésében az 500,00-tıl ,00 dinárig szavak helyébe 2.500,00-tıl ,00 dinárig szövegrész lép,; a 67. szakasz 1. bekezdésében a 2.500,00 dinárig szavak helyébe 2.500,00-tıl ,00 dinárig szövegrész lép. 10. szakasz A lakóépületek házirendjérıl szóló rendeletben (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 5/09. sz.)

13 Број СТРАНА 264. OLDAL szám a 30. szakasz helyébe az alábbi lép: Szabálysértésért kirótt 1.500,00 dináros helyszíni pénzbírsággal sújtandó a természetes személyiségő lakó, 2.000,00 dináros pénzbírsággal a jogi személy felelıs személye, valamint ,00 dináros pénzbírsággal a vállalkozó és a jogi személy, ha: 1. az épület közös helyiségeit és berendezéseit használat után nem hozza rendbe, vagy e helyiségek kulcsát az arra jogosultnak nem adja vissza (4. szakasz 2. bekezdés); 2. a lakás bejárati ajtajára nem helyez ki a teljes nevét tartalmazó feliratot (6. szakasz 2. bekezdés); 3. a lakóépületbe, a lépcsıházba vagy folyosóra a bejárást lehetetlenné teszi, vagy nem tartja ıket tisztán (9. szakasz 1. bekezdés); 4. az erkélyrıl, teraszról, loggiáról és az épület elıl nem takarítja el a havat és a jeget (10. szakasz 3. bekezdés); 5. a rendelet 11. és 12. szakaszába ütközı módon jár el; 6. a lakóépület bejárati ajtaját az elıírt idıszakban nem tartja zárva (14. szakasz 1 bekezdés); 7. kiabálással, zajkeltéssel vagy egyéb módon a többi lakót a lakás háborítatlan használatában zavarja. A helyszíni pénzbírságot a Községi Közigazgatási Hivatal hatáskörrel rendelkezı felügyelıje szedi be. A rendelet 31. szakasza helyébe az alábbi lép: Szabálysértésért kirótt 2.500,00-tól ,00 dinárig terjedı pénzbírsággal sújtandó a természetes személyiségő lakó, ,00-tıl ,00 dinárig terjedı bírsággal a jogi személy és 5.000,00-tıl ,00 dinárig terjedı bírsággal a vállalkozó, ha: 1. szınyeget, ágynemőt vagy egyebet ablakból, loggiáról, teraszról vagy erkélyrıl ráz ki (12. szakasz); 2. az épület személyfelvonóját nagy térfogatú építıanyag, bútor és a felvonó mőszaki jellegének nem megfelelı fölszerelés szállítására használja; 3. WC-kagylóba, mosdóba, kádba és a szennyvízelvezetı hálózatba bekötött szaniterbe hulladékot és a vezetékben dugulást, szennyezést vagy kárt okozni képes egyéb tárgyat dob (18. szakasz); 4. nem tesz intézkedéseket a lakásban, az üzleti és a közös helyiségekben található vízvezetékek és szennyvízelvezetı csatornák befagyása és megrepedése ellen (19. szakasz); 5. a lakásban, a közös vagy az üzleti helyiségekben a jelen rendelet 21. és 22. szakaszába ütközı módon bárminemő berendezést létesít vagy leszerel, új vezetéket vagy fölszerelést létesít; 6. kiabálással, zajkeltéssel vagy egyéb módon a többi lakót pihenıidıben a lakás háborítatlan használatában zavarja (24. szakasz). 11. szakasz A magyarkanizsai községi közvízvezetékrıl szóló rendeletben (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 7/05. sz.) az 54. szakasz 1. bekezdésében az 5.000,00-tıl ,00 dinárig szavak helyébe ,00-tıl ,00 dinárig szövegrész lép; ugyanezen szakasz 2. bekezdésében az 5.000,00-tıl ,00 dinárig szavak helyébe 2.500,00-tól ,00 dinárig szövegrész lép; a rendelet 55. szakaszának 1. bekezdésében az 5.000,00-tıl ,00 dinárig szavak helyébe ,00- tıl ,00 dinárig szövegrész lép; ugyanezen szakasz 2. bekezdésének 1. pontjában az 500,00-tól ,00 dinárig szavak helyébe 2.500,00-tól ,00 dinárig szövegrész lép, a 2. pontban pedig az az 5.000,00-tıl ,00 dinárig szavak helyébe 5.000,00-tıl ,00 dinárig szövegrész lép. A rendelet 55. szakasza után be kell iktatni az alábbi új 55a. szakaszt: 55a. szakasz A jelen rendelet 55. szakaszában említett szabálysértésért természetes személy a szabálysértés elkövetésének helyszínén beszedendı 1.500,00 dináros pénzbírsággal sújtandó. A jelen rendelet 55. szakaszában említett szabálysértésért jogi személy felelıs személye a szabálysértés elkövetésének helyszínén beszedendı 2.000,00 dináros pénzbírsággal sújtandó. A jelen rendelet 55. szakaszában említett szabálysértésért jogi személy és vállalkozó a szabálysértés elkövetésének helyszínén beszedendı ,00 dináros pénzbírsággal sújtandó. A jelen szakasz elızı bekezdéseiben említett szabálysértési pénzbírságot a szabálysértés elkövetésének helyszínén a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal illetékes felügyelıje szedi be, arról igazolást állít ki, amelyben feltünteti a szabálysértés elkövetıjét és a pénzbírság mértékét. 12. szakasz A településein levı közcsatorna-hálózatról, szennyvízelvezetésrıl és szennyvíztisztításról szóló rendeletben (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 7/05. sz.)

14 Број СТРАНА 265. OLDAL szám a 41. szakasz 1. bekezdésében az 5.000,00-tıl ,00 dinárig szavak helyébe ,00-tıl ,00 dinárig szövegrész lép; ugyanezen szakasz 2. bekezdésében az 5.000,00-tıl ,00 dinárig szavak helyébe 2.500,00-tól ,00 dinárig szövegrész lép; a rendelet 42. szakaszának 1. bekezdésében az 5.000,00-tıl ,00 dinárig szavak helyébe ,00- tıl ,00 dinárig szövegrész lép; a rendelet 42. szakaszának 2. bekezdése helyébe az alábbi lép: A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért pénzbírsággal sújtandó: 1. a jogi személy felelıs személye 2.500,00-tól ,00 dinárig ; 2. vállalkozó 5.000,00-tıl ,00 dinárig ; 3. természetes személy 2.500,00-tól ,00 dinárig. A rendelet 42. szakasza után be kell iktatni az alábbi új 42a. szakaszt: 42a. szakasz A jelen rendelet 42. szakaszában említett szabálysértésért természetes személy a szabálysértés elkövetésének helyszínén beszedendı 1.500,00 dináros pénzbírsággal sújtandó. A jelen rendelet 42. szakaszában említett szabálysértésért jogi személy felelıs személye a szabálysértés elkövetésének helyszínén beszedendı 2.000,00 dináros pénzbírsággal sújtandó. A jelen rendelet 42. szakaszában említett szabálysértésért jogi személy és vállalkozó a szabálysértés elkövetésének helyszínén beszedendı ,00 dináros pénzbírsággal sújtandó. A jelen szakasz elızı bekezdéseiben említett szabálysértési pénzbírságot a szabálysértés elkövetésének helyszínén a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal illetékes felügyelıje szedi be, arról igazolást állít ki, amelyben feltünteti a szabálysértés elkövetıjét és a pénzbírság mértékét. 13. szakasz A Magyarkanizsa település területén való háziállattartás feltételeirıl szóló rendeletben (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 8/06. és 2/09. sz.) a 40. szakasz 2. bekezdésében az 5.000,00-tıl ,00 dinárig szavak helyébe ,00-tıl ,00 dinárig szövegrész lép; a rendelet 40. szakaszában a 2. bekezdés helyébe az alábbi lép: a jelen szakasz 1. bekezdésének pontja szerinti szabálysértésért pénzbírsággal sújtandó: 1. a jogi személy felelıs személye 2.500,00-tól ,00 dinárig; 2. vállalkozó 5.000,00-tıl ,00 dinárig. A rendelet 41. szakasza helyébe az alábbi lép: 2.500,00-tól ,00 dinárig terjedı szabálysértési pénzbírsággal sújtandó az a természetes személy, aki 1. páratlan- és párosujjú patásokat a 9. és 5. szakaszba ütközı építményben és közegészségügyi és tisztasági feltételek között tart; 2. az állat betegségének gyanúja esetén arról nem értesíti azonnal a legközelebbi állat-egészségügyi szolgálatot vagy az állat-egészségügyi felügyeleti ügyekben hatáskörrel rendelkezı közigazgatási szervet, és nem jár el a meghagyásuk értelmében (4. szakasz); 3. a 10. szakasz 1. bekezdésének 1. és 2. pontja szerinti alapterülethez képest nagyobb számban tart állatot az istállóban, azaz védıtetı alatt; 4. a 11., 12. és 13. szakasz rendelkezéseibe ütközı módon lakóépítmény mellett álló építményben tart állatot; 5. a rendelet 14., 15., 16., 17., 18. és 19. szakaszának rendelkezéseibe ütközı módon tart állatot; 6. társasházi építményben, azaz épületben a 20. szakasz rendelkezéseibe ütközı számban és módon tart kutyát és macskát; 7. ha társasházi építményben az elıírtnál nagyobb számban tart kutyát és macskát, ahhoz nem szerzi be a lakótársak vagy lakástulajdonos beleegyezését (21. szakasz); 8. az állat tartásához a 22. szakasszal összhangban nem szerzi be a lakótársak vagy lakástulajdonos beleegyezését; 9. társasházi épületben kutyát és macskát felvonóba bevezet, és a 23. szakasz rendelkezéseivel tiltott helyiségekben tart; 10. családi lakóház udvarán a 24. szakasz rendelkezéseibe ütközı számban és módon tart kutyát és kölykeit; 11. közös udvarban az udvart használók többségének beleegyezése nélkül tart kutyát (25. szakasz); 12. kutyát a 26. és 27. szakasz rendelkezéseibe ütközı módon vezet ki zárt területen kívülre; 13. haladéktalanul nem mossa le és takarítja föl a beszennyezett lépcsıházat, közös vagy egyéb helyiségeket vagy közterületet (29. szakasz); 14. évente legalább egyszer nem viszi el kutyáját és macskáját az illetékes állategészség-ügyi szolgálathoz veszettség és egyéb fertızı betegségek elleni védıoltásra és féregtelenítésre (30. szakasz); 15. a jelen rendelet 36. szakaszának rendelkezéseibe ütközı módon jár el.

15 Број СТРАНА 266. OLDAL szám A rendelet 41. szakasza után be kell iktatni az alábbi új 41a. szakaszt: 41a. szakasz A jelen rendelet 40 és 41. szakaszában említett szabálysértésért természetes személy a szabálysértés elkövetésének helyszínén beszedendı 1.500,00 dináros pénzbírsággal sújtandó. A jelen rendelet 40 és 41. szakaszában említett szabálysértésért jogi személy felelıs személye a szabálysértés elkövetésének helyszínén beszedendı 2.000,00 dináros pénzbírsággal sújtandó. A jelen rendelet 40 és 41. szakaszában említett szabálysértésért jogi személy és vállalkozó a szabálysértés elkövetésének helyszínén beszedendı ,00 dináros pénzbírsággal sújtandó. A jelen szakasz elızı bekezdéseiben említett szabálysértési pénzbírságot a szabálysértés elkövetésének helyszínén a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal illetékes felügyelıje szedi be, arról igazolást állít ki, amelyben feltünteti a szabálysértés elkövetıjét és a pénzbírság mértékét. 14. szakasz A zajvédelmi intézkedésekrıl szóló rendeletben (Kanizsa Község Hiv. Lapja, 6/99. és Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 2/05. sz.) A 41. szakasz 1. bekezdésében az 5.000,00-tıl ,00 dinárig terjedı szabálysértési pénzbírsággal büntetendı az a jogi személy, amely: szövegrész helyébe az alábbi lép: ,00-tıl ,00 dinárig terjedı szabálysértési pénzbírsággal sújtandó az a jogi személy, amely: A 14. szakasz 2. bekezdése helyébe az alábbi lép: A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért pénzbírsággal sújtandó: 1. a jogi személy felelıs személye 2.500,00-tól ,00 dinárig; 2. vállalkozó 5.000,00-tıl ,00 dinárig; 3. természetes személy 2.500,00-tól ,00 dinárig. A rendelet 15. szakasza helyébe az alábbi lép: A jelen rendelet 14. szakaszában említett szabálysértésért természetes személy a szabálysértés elkövetésének helyszínén beszedendı 1.500,00 dináros pénzbírsággal sújtandó. A jelen rendelet 14. szakaszában említett szabálysértésért jogi személy felelıs személye a szabálysértés elkövetésének helyszínén beszedendı 2.000,00 dináros pénzbírsággal sújtandó. A jelen rendelet 14. szakaszában említett szabálysértésért jogi személy és vállalkozó a szabálysértés elkövetésének helyszínén beszedendı ,00 dináros pénzbírsággal sújtandó. A jelen szakasz elızı bekezdéseiben említett szabálysértési pénzbírságot a szabálysértés elkövetésének helyszínén a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal illetékes felügyelıje szedi be, arról igazolást állít ki, amelyben feltünteti a szabálysértés elkövetıjét és a pénzbírság mértékét. 15. szakasz A magyarkanizsai önkormányzat területén zajló közúti közlekedés biztonságáról szóló rendeletben (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 1/07., 4/09., 11/09. és 2/10. sz.) a 19. szakasz helyébe az alábbi lép: ,00-tıl ,00 dinárig terjedı szabálysértési pénzbírsággal sújtandó a jogi személy, illetve 5.000,00-tıl ,00 dinárig terjedı szabálysértési pénzbírsággal a vállalkozó: 1. ha megengedi vagy elrendeli, hogy tehergépjármőve, kapcsolható jármőve, kapcsolható jármőtartozéka a jelen rendelet 10. szakaszának rendelkezésébe ütközı módon parkoljon; 2. ha megengedi vagy elrendeli, hogy autóbusza a jelen rendelet 11. szakaszának rendelkezésébe ütközı módon parkoljon; 3. ha a 12. szakasz rendelkezésébe ütközıen jár el; 4. ha rokkantjármő, illetve taxi parkolására kijelölt helyen parkol; 5. ha járdán vagy épületen folyó munkálatok alkalmával a gyalogosok számára nem biztosítja a jelen rendelet 14. szakaszának megfelelı feltételeket; 6. ha az úton a jelen rendelet 16. és 17. szakaszának rendelkezésébe ütközı módon helyez el feliratot és egyéb jelet. A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért természetes személy és a jogi személy felelıs személye 2.500,00-tól ,00 dinárig terjedı szabálysértési pénzbírsággal sújtandó. A rendelet 19. szakasza után be kell iktatni az alábbi új 19a. szakaszt: 19a. szakasz A jelen rendelet 19. szakaszában említett szabálysértésért természetes személy a szabálysértés elkövetésének helyszínén beszedendı 1.500,00 dináros pénzbírsággal sújtandó. A jelen rendelet 19. szakaszában említett szabálysértésért jogi személy felelıs személye a szabálysértés elkövetésének helyszínén beszedendı 2.000,00 dináros pénzbírsággal sújtandó.

16 Број СТРАНА 267. OLDAL szám A jelen rendelet 19. szakaszában említett szabálysértésért jogi személy és vállalkozó a szabálysértés elkövetésének helyszínén beszedendı ,00 dináros pénzbírsággal sújtandó. A jelen szakasz elızı bekezdéseiben említett szabálysértési pénzbírságot a szabálysértés elkövetésének helyszínén a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal illetékes felügyelıje szedi be, arról igazolást állít ki, amelyben feltünteti a szabálysértés elkövetıjét és a pénzbírság mértékét. 16. szakasz A magyarkanizsai önkormányzat területén tenyészı parlagfő terjedése leküzdésének és irtásának intézkedéseirıl, módjáról és feltételeirıl szóló rendeletben (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 3/09. sz.) a 12. szakasz helyébe az alábbi lép: Szabálysértésért kiszabott pénzbírsággal sújtandó az, aki a rendelet 3. szakaszába, a 4. szakasz 1. bekezdésébe, az 5., 6. és 7. szakaszába ütközı módon jár el: jogi személy ,00-tıl ,00 dinárig terjedı bírsággal; jogi személy felelıs személye 2.500,00-tól ,00 dinárig terjedı bírsággal; vállalkozó 5.000,00-tıl ,00 dinárig terjedı bírsággal; természetes személy 2.500,00-tól ,00 dinárig terjedı bírsággal. A rendelet 12. szakasza után be kell iktatni az alábbi új 12a. szakaszt: 12a. szakasz A jelen rendelet 12. szakaszában említett szabálysértésért természetes személy a szabálysértés elkövetésének helyszínén beszedendı 1.500,00 dináros pénzbírsággal sújtandó. A jelen rendelet 12. szakaszában említett szabálysértésért jogi személy felelıs személye a szabálysértés elkövetésének helyszínén beszedendı 2.000,00 dináros pénzbírsággal sújtandó. A jelen rendelet 12. szakaszában említett szabálysértésért jogi személy és vállalkozó a szabálysértés elkövetésének helyszínén beszedendı ,00 dináros pénzbírsággal sújtandó. A jelen szakasz elızı bekezdéseiben említett szabálysértési pénzbírságot a szabálysértés elkövetésének helyszínén a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal illetékes felügyelıje szedi be, arról igazolást állít ki, amelyben feltünteti a szabálysértés elkövetıjét és a pénzbírság mértékét. 17. szakasz A mezei károknak a magyarkanizsai önkormányzat területén való megakadályozásáról és a nomád legeltetés tilalmáról szóló rendeletben (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 1/08., 4/09. és 11/09. sz.) a 27. szakasz helyébe az alábbi lép: ,00-tıl ,00 dinárig terjedı szabálysértési pénzbírsággal sújtandó az a jogi személy, 2.500,00- tól ,00 dinárig terjedı bírsággal a jogi személy felelıs személye és az a természetes személy, valamint 5.000,00- tıl ,00 dinárig terjedı szabálysértési pénzbírsággal az a vállalkozó, aki: 1. juhokat vagy egyéb jószágokat bármilyen formában nomád módon legeltet (20. szakasz 1. bekezdés 1. pont), 2. a megállapított rendtartással ellenkezı módon gyalogosan, kocsival, mezıgazdasági géppel, szállítóeszközzel átkel, illetve jószágait áttereli más megmővelt vagy mővelésre elıkészített mezıgazdasági birtokán, illetve jószágait legeltetés céljából ilyen földterületre engedi (20. szakasz 1. bekezdés 2. pont), 3. jószágokat éjszaka legeltet (20. szakasz 1. bekezdés 3. pont), 4. jószágokat felügyelet nélkül hagy legelni, vagy a jószágok ırzését kiskorúra vagy a kárért felelıssé nem tehetı egyéb, cselekvıképtelen személyre bízza (20. szakasz 1. bekezdés 4. pont), 5. bérleten alapuló megfelelı meghatalmazás nélkül a jelen rendelet 1. szakasza szerinti birtokokon legeltet (20. szakasz 1. bekezdés 5. pont), 6. a jelen rendelet 1. szakasza szerinti, külön védelem alatt álló birtokokon legeltet jószágot (20. szakasz 1. bekezdés 6. pont), 7. mezıgazdasági haszonnövények védelmét és gondozását szolgáló szerek csomagolóanyagát, elhullott állatok tetemét, hulladékot, követ eldobál vagy kirakodik (20. szakasz 1. bekezdés 7. pont), 8. másnak összekészített mezei termését szétszórja (20. szakasz 1. bekezdés 8. pont), 9. más mezıgazdasági birtokán álló kerítést, sövényt, jelzıtáblát, kunyhót vagy egyéb toldaléképítményt megrongál vagy eltávolít (20. szakasz 1. bekezdés 9. pont), 10. más mezıgazdasági haszonnövényeit kiássa, betemeti, letöri, letépi, lekaszálja, leszüreteli vagy megsemmisíti (20. szakasz 1. bekezdés 10. pont), 11. más erdejét, gyümölcsfáját, szılıtıkéjét és egyéb tartós ültetvényét letördösi, megtépázza, leszaggatja vagy egyéb módon kárt okoz benne (20. szakasz 1. bekezdés 11. pont), 12. mezıgazdasági haszonnövények mővelésére, védelmére és ápolására szolgáló mezıgazdasági gépeket, felszerelést és eszközöket olyan módon használ, hogy az a szomszédos és környékbeli birtokokban és mezıgazdasági haszonnövényekben kárt tesz (20. szakasz 1. bekezdés 12. pont), 13. hagyja, hogy mezıgazdasági földterülete bármilyen mővelési ágba tartozik is mértéktelenül elgazosodjon, és parlagfüvet terjesszen (20. szakasz 1. bekezdés 13. pont),

17 Број СТРАНА 268. OLDAL szám 14. olyan vadgazdálkodási létesítményeket, mint a vadetetık, megsemmisít, eltulajdonít, megrongál vagy egyéb módon használhatatlanná tesz (20. szakasz 1. bekezdés 14. pont), 15. aratás után mezıgazdasági területen szerves növénymaradványokat meggyújt (20. szakasz 1. bekezdés 15. pont), 16. mezsgyekarót kiszánt vagy más módon megrongál (20. szakasz 1. bekezdés 16. pont), 17. más mezıgazdasági földterületét elszántja (20. szakasz 1. bekezdés 17. pont), 18. a szomszéd írásbeli beleegyezése nélkül a szomszéddal közös mezsgyehatártól 0,5 méternél kisebb távolságra kerítést, sövényt vagy a szomszédos földrészlet mővelését akadályozó bármilyen fizikai tárgyat állít föl (20. szakasz 1. bekezdés 18. pont), 19. a szomszéddal közös mezsgyehatártól 1 méternél kisebb távolságra szılıültetvényt telepít (22. szakasz 1. bekezdés 19. pont), 20. a szomszéddal közös mezsgyehatártól 3 méternél kisebb távolságra kisebb lombkoronájú (legföljebb 6 m átmérıjő lombkoronával rendelkezı) többéves ültetvényt, azaz gyümölcsfát telepít (20. szakasz 1. bekezdés 20. pont), 21. a szomszéddal közös mezsgyehatártól 6 méternél kisebb távolságra nagyobb lombkoronájú (legföljebb 12 m átmérıjő lombkoronával rendelkezı) többéves ültetvényet azaz gyümölcsfát telepít (20. szakasz 1. bekezdés 21. pont). 18. szakasz A Kanizsa község területén folytatott közforgalmi utásszállításról szóló rendeletben (Kanizsa Község Hiv. Lapja, 6/96. sz.) a 37. szakasz 1. bekezdésében a 10.00,00-tıl ,00 dinárig szavak helyébe ,00-tıl ,00 dinárig szövegrész lép; a 37. szakasz 2. és 3. bekezdését törölni kell; a 38. szakasz 1. bekezdésében az 1.000,00-tıl 5.000,00 dinárig szavak helyébe ,00-tıl ,00 dinárig szövegrész lép, ugyanezen szakasz 2. bekezdésében pedig a 100,00-tól 500,00 dinárig szavak helyébe 2.500,00-tól ,00 dinárig szövegrész lép; a 39. szakasz 1. bekezdésében a 750-tıl 3.750,00 dinárig szavak helyébe ,00-tıl ,00 dinárig szövegrész lép, ugyanezen szakasz 2. bekezdésében pedig a 75,00-tıl 375,00 dinárig helyébe 2.500,00-tól ,00 dinárig szövegrész lép; a 40. szakasz 1. bekezdésében az 500,00-tól 2.500,00 dinárig szavak helyébe ,00-tıl ,00 dinárig szövegrész lép, a 2. bekezdésben pedig az 50-tıl 250 dinárig szavak helyébe 2.500,00-tól ,00 dinárig szövegrész lép; a 41. szakasz 1. bekezdésében az 500,00-tól 2.500,00 dinárig szavak helyébe 5.000,00-tıl ,00 dinárig szövegrész lép. A rendelet 41. szakasza után be kell iktatni az alábbi új 41a. szakaszt: 41a. szakasz A jelen rendelet szakaszában említett szabálysértésért természetes személy a szabálysértés elkövetésének helyszínén beszedendı 1.500,00 dináros pénzbírsággal sújtandó. A jelen rendelet szakaszában említett szabálysértésért jogi személy felelıs személye a szabálysértés elkövetésének helyszínén beszedendı 2.000,00 dináros pénzbírsággal sújtandó. A jelen rendelet szakaszában említett szabálysértésért jogi személy és vállalkozó a szabálysértés elkövetésének helyszínén beszedendı ,00 dináros pénzbírsággal sújtandó. A jelen szakasz elızı bekezdéseiben említett szabálysértési pénzbírságot a szabálysértés elkövetésének helyszínén a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal illetékes felügyelıje szedi be, arról igazolást állít ki, amelyben feltünteti a szabálysértés elkövetıjét és a pénzbírság mértékét. 19. szakasz Ez a rendelet a Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követı nyolcadik napon lép hatályba. Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa Község Képviselı-testülete Szám: /2010 I/B Kelt: okt. 7-én Dr. Katkics Zoltán s. k., a Községi Képviselı-testület elnöke А kommunális tevékenységekrıl szóló törvény 2. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 16/1997. és 42/1998. sz.), a temetkezésrıl és a temetıkrıl szóló törvény 15. szakaszának 2. és 3. bekezdése (Az SZSZK Hiv. Közlönye, 20/77.,

18 Број СТРАНА 269. OLDAL szám 24/85. és 6/89 és Az SZK Hivatalos Közlönye, 53/93., 67/93., 48/94. és 101/05. sz.) és alapszabálya 47. szakasz 1. bekezdésének 6. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 6/2010 sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveг ) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület okt. 7-én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN A CSALÁD ANYAGI BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLÓ EGÉLYBEN, VALAMINT GONDOZÁSI ÉS ÁPOLÁSI PÓTLÉKBAN RÉSZESÜLT SZEMÉLYEK FÖLDI MARADVÁNYAINAK TEMETÉSI KÖLTSÉGEIRİL 1. szakasz területén a család anyagi biztonságát szolgáló segélyben, valamint gondozási és ápolási pótlékban részesült személyek földi maradványait a helyi önkormányzat által a helyi tevékenység ellátására alapított kommunális vállalat, illetve erre a tevékenységre bejegyzett más vállalat vagy vállalkozó temeti el. 2. szakasz Az e rendelet 1. szakaszában említett személyek földi maradványainak temetési költségeit Magyarkanizsa község akkor viseli, ha az elhunyt utolsó lakóhelye e község területén volt, vagy ha az elhunyt utolsó lakóhelye nem állapítható meg, de az eltemetett személy területén halálozott el, illetve területén találtak rá földi maradványaira. Ha a család anyagi biztonságát szolgáló segélyben, valamint gondozási és ápolási pótlékban részesült személy a község területén kívül halálozott el, földi maradványainak szállítási költségeit nem viseli. 3. szakasz nek jogában áll megtéríttetnie a temetési költségeket azoktól, akik kötelesek lettek volna gondoskodni az elhunyt eltemetésérıl, illetve az elhunyt hagyatékából. 4. szakasz Az e rendelet 1. szakaszában említett személyek temetési költsége 2010-ben ,00 dinár. 5. szakasz E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a területén a család anyagi biztonságát szolgáló segélyben, valamint gondozási és ápolási pótlékban részesült személyek földi maradványainak temetési költségeirıl szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 11/09. sz.). 6. szakasz Ez a rendelet a Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követı 8. napon lép hatályba. Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület Szám: /2010-I/B Kelt: okt. 7-én Dr. Katkics Zoltán s. k., a Községi Képviselı-testület elnöke alapszabálya 47. szakaszának 6. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/10. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület okt. 7-én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T ÉPÜLET TÁRSASHÁZI TULAJDONÚVÁ VALÓ ÁTALAKÍTÁSÁRÓL ÉS AZ ELKÜLÖNÜLİ INGATLANRÉSZEK HASZNÁLATI JOGÁNAK ÁTRUHÁZÁSÁRÓL SZÓLÓ SZERZİDÉS MEGKÖTÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL I. A képviselı-testület jóváhagyja az épület társasházi tulajdonúvá való átalakításáról, valamint az elkülönülı ingatlanrészek és különálló épület használati jogának átruházásáról egyfelıl a magyarkanizsai Cnesa OMI mint az

19 Број СТРАНА 270. OLDAL szám ingatlan használati jogának átruházója (a továbbiakban: átruházó), másfelıl a Nagy József Regionális Kreatív Mőhely (a továbbiakban: használó) közötti szerzıdés megkötését. II. Az átruházó mint állami tulajdonban álló ingatlan használója az alapító, jóváhagyásával társasházi tulajdonúvá alakítja az alábbi ingatlanokat: Magyarkanizsa kat. községbeli 5814 sz. ingatlanlap A lap: 930 sz. földrészlet épületnek, azaz építménynek helyet adó telek, 14 ár 23 m 2 épületnek, azaz építménynek helyet adó telek, 4 ár 70 m 2 épületnek, azaz építménynek helyet adó telek, 8 ár 74 m 2 épülethez, azaz építményhez csatlakozó telek 14 ár 23 m 2 egyéb terméketlen természetes terület, 34 ár 20 m 2 összesen 66 ár 87 m 2 B lap: városi építési telek 1/1 hányadú köztulajdonában V lap: 2. sz. mővelıdési épület 13. sz. mővelıdési épület 14. sz. mővelıdési épület Mindhárom építmény a állami tulajdonában áll, a használati jog 1/1 hányadban a Cnesa Oktatási és Mővelıdési Intézmény (Magyarkanizsa, Fı tér 9) javára bekebelezve. III. Funkcióját tekintve a 14. sz. mővelıdési épület két részre oszlik: 1. rész: oktatás és mővelıdés: ebben a földszintre és a pincére kiterjedı részben irodák, tantermek, tanári, vizesblokk, tárolóhelyiség, kiállítóterem található. Az építmény teljes alapterülete 983,09 m 2 2. rész: vendéglátás és elszállásolás (vendégek elhelyezése, panzió és vendéglátás mővészkávézóval): a pincében elhelyezkedı konyhából és étkezıhelyiségbıl, ezek mellékhelyiségeibıl és raktáraiból, a földszinten elhelyezkedı kávébárból és udvari kerthelyiségbıl, valamint a tetıtérben elhelyezkedı szálláshelyekbıl áll. A panziórészben a közös helyiségeken kívül két lakosztály, 6 kétágyas és 5 egyágyas szoba kapott helyet. A szobákhoz fürdıszoba tartozik. A tetıtér galériáján a vendégek részére még egy közös helyiség található. Ennek az építményrésznek a teljes alapterülete 1178,31 m 2. IV. Az átruházó a III. pont 1. bekezdésének 2. pontjában írt elkülönülı épületrészek használati jogát térítésmentesen átruházza a használóra. A 13. sz. mővelıdési épület használati jogát az átruházó teljes egészében térítésmentesen ruházza át a használóra V. Az épület közös részei azok, amelyek az épület egészét szolgálják ki, valamint amelyek különálló épületben vagy másik épület részeként helyezkednek el; ezeket a szerzıdés fogja pontosítani. Az elızı bekezdésben írt közös épületrészeken, valamint a köztulajdonában álló városrendezési telken az építmények használói osztatlan használati jogot élveznek. Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa Község Képviselı-testülete Szám: /2010 I/B Kelt: okt. 7-én Dr. Katkics Zoltán s. k., a Községi Képviselı-testület elnöke alapszabálya 47. szakasz 1. bekezdésének 9. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 6/10. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján, az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 172. szakaszával (A Hiv. Közlönye 72/09. sz.) összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület okt. 7-én tartott ülésén meghozza az alábbi H A T Á R O Z A T O T A MAGYARKANIZSAI POLETARAC T. F. ISKOLÁSKOR ELİTTI INTÉZMÉNY ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRİL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

20 Број СТРАНА 271. OLDAL szám I. A képviselı-testület jóváhagyja a magyarkanizsai Poletarac t. f. Iskoláskor Elıtti Intézmény alapszabályának módosításáról és kiegészítésérıl az iskoláskor elıtti intézmény igazgatóbizottsága július 30-án tartott ülésén hozott döntést. II. Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa Község Képviselı-testülete Szám: /2010-I/B Kelt: okt. 7-én Dr. Katkics Zoltán s. k., a Községi Képviselı-testület elnöke alapszabálya 47. szakasz 1. bekezdésének 9. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 6/10. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján, az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 172. szakaszával (A Hiv. Közlönye 72/09. sz.) összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület okt. 7-én tartott ülésén meghozza az alábbi H A T Á R O Z A T O T A MAGYARKANIZSAI POLETARAC T. F. ISKOLÁSKOR ELİTTI INTÉZMÉNY ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRİL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL I. A képviselı-testület jóváhagyja a Magyarkanizsai Poletarac t. f. Iskoláskor Elıtti Intézmény alapszabályának módosításáról és kiegészítésérıl az iskoláskor elıtti intézmény igazgatóbizottsága szept. 14-én tartott ülésén hozott döntést. II. Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa Község Képviselı-testülete Szám: /2010-I/Б-1 Kelt: okt. 7-én Dr. Katkics Zoltán s. k., a Községi Képviselı-testület elnöke A mezıgazdasági területrıl szóló törvény 60. szakasz 2., 3. és 4. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 62/06., 65/08. és 41/09. sz.) és alapszabálya 47. szakasz 1. bekezdésének 6. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/10. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján, a Mezıgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériumának szept. 24-én kelt / számú jóváhagyásával a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület okt. 7-én tartott ülésén meghozta A MAGYARKANIZSA KÖZSÉGBEN TALÁLHATÓ MEZİGAZDASÁGI TERÜLET VÉDELMÉNEK, RENDEZÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK ÉVI P R O G R A M J Á T I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Ez a program kataszteri községenként, osztályonként és mővelési áganként áttekinti a tulajdonában levı mezıgazdasági területet, elemzi a mezıgazdasági terület védelmének és rendezésének állapotát, megállapítja a mezıgazdasági terület védelmével és rendezésével kapcsolatos munkálatok programját és használatának tervét.

A MAGYARKANIZSAI JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR ALAPSZABÁLYA

A MAGYARKANIZSAI JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR ALAPSZABÁLYA A Magyarkanizsai József Attila Könyvtár igazgatóbizottsága által 2001.08.08-án meghozott, a Községi Képviselő Testület 02-59/2001-I számú, 2001.07.31-én hozott végzésével (Kanizsa Község Hivatalos Lapja

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2010. JÚNIUS 15. Z E N T A 150. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 48. és 49. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Број: 12. 01.08.2014. СТРАНА 285. OLDAL 2014.08.01. 12. szám

Број: 12. 01.08.2014. СТРАНА 285. OLDAL 2014.08.01. 12. szám Број: 12. 01.08.2014. СТРАНА 285. OLDAL 2014.08.01. 12. szám A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07., 34/10. és 54/11. sz.) alapján a 2014. július 31-én

Részletesebben

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

REGIONÁLIS SZAKMAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MAGYARKANIZSA

REGIONÁLIS SZAKMAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MAGYARKANIZSA REGIONÁLIS SZAKMAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MAGYARKANIZSA A MAGYARKANIZSAI REGIONÁLIS SZAKMAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MUNKAHELYI ÉS SZERVEZETI BESOROLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA MAGYARKANIZSA 1

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

I.26631-6/2012. sz. Jegyzői utasítás. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

I.26631-6/2012. sz. Jegyzői utasítás. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1. oldal I.26631-6/2012. sz. Jegyzői utasítás Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi

Részletesebben

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. Az intézmény alapítója és fenntartója: Alapító okirat: Az intézményt a 149/1998. (12.03.) Öh. sz. határozattal

Részletesebben

2. A tiltott, közösségellenes magatartás fogalma

2. A tiltott, közösségellenes magatartás fogalma Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország

Részletesebben

A MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETÉN ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVİ MEZİGAZDASÁGI TERÜLET HASZONBÉRBE ADÁSÁRA IRÁNYULÓ NYÍLT HIRDETMÉNY KIÍRÁSÁRÓL,

A MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETÉN ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVİ MEZİGAZDASÁGI TERÜLET HASZONBÉRBE ADÁSÁRA IRÁNYULÓ NYÍLT HIRDETMÉNY KIÍRÁSÁRÓL, A magyarkanizsai polgármester a mezıgazdasági területrıl szóló törvény 64. szakaszának 3. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 62/06., 69/08. és 41/09. sz.) és az állami tulajdonban levı mezıgazdasági terület

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai: Temetőszabályzat A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXIX 15. новембар 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXIX 15. новембар 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXIX 15. новембар 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 8. szám Topolya, 2007. november 15. Broј 8. 15.11.2007. СТРАНА

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos:.. Készítette:.. Kelt:. Jóváhagyta: Kelt:. Tartalom I. Bevezető 4. II. Az alapító

Részletesebben

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki.

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki. Pusztazámor Község Önkormányzatának 8/2004.(VII. 09.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

BIZTONSÁGI TERV. Vértes Center Születésnap rendezvény. Vértes Center Bevásárlóközpont 2800 Tatabánya, Győri út 7-9.

BIZTONSÁGI TERV. Vértes Center Születésnap rendezvény. Vértes Center Bevásárlóközpont 2800 Tatabánya, Győri út 7-9. BIZTONSÁGI TERV Vértes Center Születésnap rendezvény Vértes Center Bevásárlóközpont 2800 Tatabánya, Győri út 7-9. őrzés-védelmi- és rendezvénybiztosítási tevékenységének ellátására TARTALOMJEGYZÉK Vértes

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. Horváth Miklós polgármester

Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. Horváth Miklós polgármester E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 13-ai testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállította: Melléklet: Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete a települési környezet védelméről Módosítások: - 2/2016. (II.16.) ökr. Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4. számú jegyzőkönyve 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 88/2012. (VII.24.) kt. határozat: A 2012. július 24-ei ülés napirendjének elfogadása 89/2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Értékelés Budapest Főváros IX.

Részletesebben

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2006. (III. 14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől A Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 35. (2) c) pontja, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2003. (II. 1.) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

29/2004. (V.25.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

29/2004. (V.25.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete BUDAÖRS VÁROS ZÖLDFELÜLETEINEK ÉS ZÖLDTERÜLETEINEK MEGÓVÁSÁRÓL, HASZNÁLATÁRÓL, FENNTARTÁSÁRÓL ÉS FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ a 18/2005. (II.23.), 35/2005. (V.25)

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges.

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges. 2 A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a továbbiakban SZMSZ 4 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5, a számviteli törvény és annak végrehajtására kiadott PM rendelet,

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Magyar Köztársaság Alkotmányának rendelkezései, a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE 2008.6.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 148/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE (2008.

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (VI. 21.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és környezetvédelemről. Cibakháza Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2012.03.25. napjától hatályos alapszabálya Az alapítók a Balatonlellén, 1997.03.07. napján jóváhagyott alapszabállyal, az

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 19213/2013. Javaslat Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására A nemzetiségek

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről Badacsonytomaj Város

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2006. október 17. II. évfolyam 12. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2006. október 17. II. évfolyam 12. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. október 17. II. évfolyam 12. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal 36/2006. (X.17.) rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 31/2002. (XI.29.) rendelet

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. április 15., péntek Tartalomjegyzék 2016. évi XXIII. törvény A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre vonatkozó egyes törvények

Részletesebben

A Felügyelet jogállása, illetékességi területe és feladatai

A Felügyelet jogállása, illetékességi területe és feladatai Sok mindent el lehet érni szigorral, még többet szeretettel, de a legtöbbet belátással és pártatlan igazságossággal, amely nincs tekintettel egyes személyekre ( J.W. Goethe ) A Szombathelyi Közterület-felügyelet

Részletesebben

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak

Részletesebben

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól Erdőkertes község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA. 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA. 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2008. április 30. 1/32 SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének..//2015. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről, valamint a közterületek tisztántartásáról Balatonfüred

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2010. OKTÓBER 18. Z E N T A 193. A közúti szállításról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 46/95., 66/2001., 61/2005. 91/2005. és 62/2006. szám) 7. szakasza és 36. szakaszának 1.

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatáskörét a 165/2006 (VII.28.) Korm. rendelet határozza meg.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatáskörét a 165/2006 (VII.28.) Korm. rendelet határozza meg. A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az Országgyűlés által 1987. december 18-án alapított Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium jogutódja, a Környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Részletesebben

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 2. 1 A KÖZJEGYZİI SZOLGÁLAT KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŐNÉSE Lezárva: 2011. április 21. 1. oldal 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról A közjegyzıkrıl szóló

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztő: Dr. Gyimesi László városfejlesztési és külügyi tanácsnok. Ügyiratszám:

Előterjesztő: Dr. Gyimesi László városfejlesztési és külügyi tanácsnok. Ügyiratszám: Előterjesztő: Dr. Gyimesi László városfejlesztési és külügyi tanácsnok Ügyiratszám: Tárgy: Tanácsnoki sürgősségi indítvány Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének../2012. (VI. 22.) önkormányzati

Részletesebben

Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA

Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. cikkely Alapítás 1. A Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban mint Kamara ) a 83/1990 Zb. számú, a polgári

Részletesebben

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól A közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1997. LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 217/1997. (XII.1) kormányrendelet a kötelező egészségbiztosításról

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi 1 / 15 218.29. 1:53 Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi Hatály: 21IX. tartalomszolgáltatójától Váltás a jogszabály Tetszik mai napon hatályos állapotára A jel

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

Vasasszonyfa Önkormányzat. 8/2001.(XI.28.) számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről. A rendelet célja. Értelmező rendelkezések

Vasasszonyfa Önkormányzat. 8/2001.(XI.28.) számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről. A rendelet célja. Értelmező rendelkezések Vasasszonyfa Önkormányzat 8/2001.(XI.28.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről /A 11/2012. (V.7.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg./ Vasasszonyfa Önkormányzat

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (III. 25. ) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Egységes szerkezet 2014. december l. Budapest Főváros X.

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2014.06.20-tól) Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2004. /IV.26./rendelete. a környezetvédelemről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2004. /IV.26./rendelete. a környezetvédelemről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2004. /IV.26./rendelete a környezetvédelemről Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testülete a község környezeti állapotának egyre rosszabbodó

Részletesebben

AZ EGRI ROMA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGRI ROMA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EGRI ROMA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Eszterházy Károly Főiskolán működő Egri Roma Szakkollégium a 2011. december 14-i alakuló ülésén elfogadott Alapszabálya, valamint annak

Részletesebben

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi Beszámoló A Bordányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2011.(X.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A köztisztaságról és környezetvédelemről Módosított rendelet

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

A magyаrkanizsai községi költségvetés 2014. és 2015. évi E L Ő R E V E T Í T É S É T

A magyаrkanizsai községi költségvetés 2014. és 2015. évi E L Ő R E V E T Í T É S É T Број: 16. 18.07.23. СТРАНА 318. OLDAL 23.07.18. 16. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 27d. és 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 1/10., 1/11 és 93/12 sz.), a 23. évi, a 24-re

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Galambok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásáról, valamint ennek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Részletesebben