Iskolafejlesztés és marketing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iskolafejlesztés és marketing"

Átírás

1 Iskolafejlesztés és marketing Készítette: Hutflesz Mihály

2 Bevezetı Minden változik. Minden gyorsan változik. Az iskolák környezete is az elmúlt idıszakban alaposan átalakult. A változás folytonossá és egyre ütemesebbé vált. Egy új társadalom, az információs társadalom küszöbén ez még inkább érzékelhetıvé válik. Ehhez a változáshoz való alkalmazkodásnak az intézmények éppen akkor vannak kitéve, amikor a fejlıdési és stratégiai irányokat is egyre pontosabban kell kitőzniük. Ma már nem túlzás versenyhelyzetrıl beszélni az oktatás piacán. A verseny egyre inkább kiteljesedik és erıteljesebbé lesz a piaci szereplık között. Éppen ezért ebben az idıszakban meghatározóvá válik a továbblépés útjainak megbízható, biztonságos kiválasztása. Az esélyek és lehetıségek felismerése, azok kiaknázása, továbbá a változó környezet veszélyeivel való szembenézés mind az intézményektıl, mind annak szereplıitıl újabb erıfeszítéseket, ismereteket, képességeket és készségeket igényelnek. Ezt a gyorsuló környezethez történı alkalmazkodást kívánja szolgálni, megkönnyíteni ez a távoktatási anyag formában is elérhetı marketingalkalmazás. Az anyag azokra a gyakorlati tudnivalókra helyezi a hangsúlyt, amelyekkel az iskolák mindegyikének számolnia kell. Ennek megfelelıen a munka elsısorban egy gyakorlati útmutató, amely lépésrıl lépésre bemutatja az egyes teendıket az iskolamarketing eredményes alkalmazása érdekében. A kiadvány - az iskolák stratégiai menedzselésének egyik lehetséges szerény eszközeként - hozzá kíván járulni a marketing gondolkodás népszerősítéséhez, elmélyítéséhez ebben az intézményi világban. Az iskolák szolgáltató szervezetek, ennek megfelelıen ugyanolyan marketing környezettel bírnak, mint bármely vállalkozás, vagy gazdálkodó egység. Érdemes tehát fókuszálni az ügyfélközpontú vezetésre, a piacalakító, környezetorientált szemlélet képviseletére. A digitális ismeretanyagot elsısorban azok használhatják sikerrel, akik elkötelezték magukat változásokhoz való alkalmazkodás mellett, illetve akik keresik a sikeresebbé váláshoz szükséges útvonalat. Ennek megfelelıen a kiadvány útjelzıként kíván szolgálni ebben az izgalmas marketing kalandban. A tananyagfejlesztı szándéka, hogy a már sikeres, piacképes intézmények ugyanúgy megkapják ebben a távoktatási stúdiumban a számukra legfontosabb útmutatást - a pozitív visszaigazolást -, mint azok, akik most kezdenek hozzá az iskolamarketing tudatos alkalmazásához, és az elinduláshoz keresnek segítséget.

3 Elıszó A marketing nem minden, de a marketing mindenkié! Az iskolák nem vállalkozások, teljesen mások a mőködési feltételeik. Ezek a szervezetek azonban mégiscsak egy piac szereplıi, amibıl adódóan marketing környezettel rendelkeznek, akár a gazdasági szektor képviselıi. Nem vonhatják ki magukat a környezeti hatások alól. A iskolák kihívás elıtt állnak. Ahhoz, hogy életképességbıl megfeleljenek, a menedzselés eszközrendszerébıl nem hiányozhat a piacközpontú szemlélet, a marketing tudat sem. Ma már égetıen szükséges, hogy ez természetessé váljon! Az Iskolamarketing távoktatási anyag ehhez járul hozzá. A kiadvány feltárja az intézmények belsı és külsı környezetét, ráirányítja a figyelmet a helyi együttmőködés és párbeszéd fontosságára. A felvázolt ismeretek és gyakorlatok a környezetorientált gondolkodásban, a piacalakító iskolamenedzselés gyakorlatában, a tudatosan tervezett stratégiai és marketing eszközök alkalmazásában hasznosulnak. A kiadvány egy ennek megfelelı iskolavezetési filozófiát és praktikumot tár fel, mutat be. Ráirányítja a figyelmet arra, hogy a hibák jó része kiküszöbölhetı, elkerülhetı lenne. A kiadvány tankönyv is, önálló tanulásra alkalmas képzési segédanyag. A benne szereplı kérdések és feladatok segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a könyv végére összeálljon az intézmény marketing terve. Mindezt az iskoláknak szóló gyakorlati útmutatás, a különbözı esetek feldolgozása, ellenırzı listák felállítása, kipróbált módszerek leírása segíti. Az anyag gyakorlati hasznosítását szolgálja az a szerkesztési mód, hogy az egyes fejezetek önmagukban is kerek egészek, önállóan feldolgozhatóak, továbbá, hogy az elméleti és gyakorlati részek egymástól élesen elkülönülnek. Az ehhez tartozó ellenırzı listák, esettanulmányok, munkalapok áttanulmányozása, a saját intézményre való alkalmazása egy hatásos módszer arra, hogy a szolgáltató intézmény gondolkodását, beállítódását a vázolt modellhez igazítsa. Azt szeretnénk, hogy az iskolamarketing inkább befektetésként jelenne meg az intézmény menedzselésének mindennapjaiban. Kiegészíti, bıvíti a vezetés eddig alkalmazott módszereit, miközben jellegébıl adódóan - az összehangolt, integrált iskolavezetést is lehetıvé teszi. Az iskolamarketing csak eszköz, nem cél! Szolgálnia, nem uralnia kell a folyamatokat. Ennek megfelelıen az iskolamarketing kevésbé harsány a gazdálkodó szervezetek marketingjéhez képest, de ahhoz hasonlóan tehetısen eredményes kell legyen. A kiadvány egy didaktikus leírás nem marketing szakembereknek, a marketing alkalmazása érdekében. A digitális tananyag - reményeink szerint érthetı módon - bemutatja az elméleti hátteret, és rögtön mellé teszi a gyakorlati megvalósítást. Így válik interaktív segédanyaggá. Mire az anyag végére ér az olvasó, összeáll iskolája marketing terve, koncepciója, stratégiája. Kiknek ajánljuk ezt az információs csomagot? A fıként az általános és középiskolák számára készült munka. Mindazoknak szól, akik az intézmények környezetében tevékenykednek. Természetesen az iskolavezetés, tanárok, fenntartók, szülık, támogatók, esetleg gyerekek jelentik a legfontosabb célcsoportot. Az iskolamarketing nem csak a

4 tanulókról szól, hanem a gyerekekért! Ennek megfelelıen választottuk munkánk mottóját is, miszerint: "A tanítvány nem bögre, amit meg kell tölteni, hanem fáklya, amelyet lángra kell lobbantani!" A távoktatási anyag három kérdéskörrıl és annak marketing vetületérıl nyújt ismeretet: a szolgáltató iskoláról, a menedzser pedagógusról és az aktív diákról. Paradigmaváltás idıszaka van. Eddig az ipari társadalom kihívásainak kellett megfelelni. Az új feltételeket az információs társadalom keretei szabják meg. Hovatovább ebben a rendszerben a marketing sem jelent már versenyelınyt. Új célok, új elvárások, új feltételek, új szerepkörök jöttek létre az elmúlt idıszakban. A kiadvány fı célja: figyelemfelhívás és megerısítés arra vonatkozóan, hogy a "tudni, hogy mit" helyett a "tudni, hogy hogyan" kapjon hangsúlyt az iskolamarketing alkalmazásában. Nyilvánvaló, hogy iskolánként más és más jelentheti azt a gyakorlati hasznot, amit a kiadvány tartalmaz. Az egyes marketing elemek másként köszönhetnek vissza az igazgatók, a tanárok, a szülık, a fenntartók vagy éppen a támogatók olvasatában. Szándékunk az, hogy az itt elhelyezett információk felhasználásával, a módszeresen összeállított feladatanyag feldolgozásával könnyebben álljon össze az intézmény marketing terve. A távoktatási stúdium így egy barangolást tesz lehetıvé a marketing világába. Kellemes kirándulást!

5 1. ISKOLAMARKETING Mi a marketing? Beszélhetünk-e iskolamarketingrıl? Milyen rendszere van az iskolamarketingnek? Hogyan értelmezhetı a verseny az iskolák kapcsán? Lehet-e összhang iskola és marketing között? 1.1. A marketing értelmezése A marketing szakma képviselıi szőkebben és tágabban, valamint különbözı nézıpontokból határozzák meg a marketing fogalmát. Mi a marketinget elsısorban a személyiség oldaláról közelítjük meg. Eszerint a marketinget: piacalakító magatartásnak tekintjük, aminek középpontjában a másik fél szükségletei állnak. Az a véleményünk, hogy a tudatosan alkalmazott marketingben az emberi jellem, a karakter, a habitus játssza a fı szerepet. A marketing természetesen a piaci eredményesség tudománya és gyakorlata is. Nagy szerepe van a termékek, szolgáltatások értékesítésében. Bárhonnan közelítjük is meg a marketinget, megállapíthatjuk, hogy mögötte mindig értékteremtı kapcsolat áll. Kívánatos, hogy ezt a viszonylatot az oktatás piacára is kivetítsük. Miért beszélhetünk iskolamarketingrıl? Röviden: mert itt is értékcserérıl, eladásról, kapcsolati viszonylatról van szó. Az iskola szolgáltató szervezet. Jól meghatározható az ügyfélköre, a célpiaca, a versenytársi környezete. Pontosan körülírható elvárások, kívánalmak és igények fogalmazódnak meg mőködésével kapcsolatban a rendszer minden szereplıje részérıl. Az egyes szintek (funkcionális szint, szükségleti szint, célcsoport szint) résztvevıi nevesíthetıek, leírhatóak. Az iskola tehát egy marketingrendszer is. Beleértve ilyen fogalmakat, mint: kereslet, kínálat, verseny, ár, szolgáltatás-termék, minıség, haszon-érték, imázs, arculat, folyamat, ügyfélkör, stb. Nélkülözhetetlen tehát, hogy ezt a marketingrendszert feltárva és megismerve ütıképesebbé, piacképesebbé váljanak az intézmények. Az egyre gyorsuló külsı környezteti változások rá is kényszerítik erre a szervezeteket. Az iskolamarketing lényege összefoglalva: Az oktatási piacon a versenyképesség megırzése érdekében fogyasztóorientált tevékenységirányítás, tudatosan tervezett stratégiai gondolkodás az iskola egészét áthassa, sokoldalú kapcsolatok ápolása, menedzselése, a marketingkommunikáció alkalmazása.

6 A marketing megjelenése az iskolákban három szinten történhet meg: 1. Szemléleti szint: minden szakmai tevékenység fogyasztó(tanuló/szülı) orientált, tehát az elvárásoknak, igényeknek való megfelelést célozza az iskola tevékenysége 2. Stratégiai szint: az iskola tevékenysége megalapozott, tudatosan tervezett tevékenység 3. Operatív szint: az iskola szolgáltatásainak, tevékenységének fejlesztése, kommunikációs tevékenység 1.2. Az iskola marketingrendszere Az iskola marketingrendszere az alábbiakra épül: 1. Az elvárások, igények 2. A szolgáltatás-termék 3. Az oktatási piac 3.1. A piacfeltárás eszközei Az oktatási piac kutatása Az intézmény helyzetelemzése Az ügyfélkör csoportosítása Az intézmény és szolgáltatásának értékteremtése A szolgáltatás és ügyfélkörének megfelelısége 3.2. A piacmegdolgozás eszközei A képzési szolgáltatás Az oktatás költsége A szolgáltatás értékesítése Az intézményi kommunikáció A személyek szerepe Az intézmény fizikai környezete Az értékteremtés folyamata Az iskola önmagában is fogyasztó szervezet, a csereügyletek aktív szereplıje. Az intézmény beruház, vásárol, fejleszt. Teszi mindezt nem csak anyagok, tárgyi eszközök vonatkozásában, hanem a munkaerı, a tananyag-termékek esetében is. Az iskolákkal szembeni igények és elvárások alaposan megváltoztak az elmúlt idıszakban. A rendszerváltás elıtti idıkben adottak, pontosabban szabályozottak voltak a folyamatok. Ma már jelentısen módosultak a társadalom elvárásai. Az iskolaválasztás a családi kerekasztal megbeszélések kiemelt témájává vált. A társadalom egyre nagyobb nyilvánosságot, sıt beleszólást akar az intézmények mőködésével kapcsolatban. Mára kiderült, hogy a korábban egységes szürkének tőnt intézmények ma közel sem azonosak. A teljesítmények különbözıek. Egyik pillanatról a másikra az intézmények versenyben találták magukat egymással. Verseny folyik: a jó munkaerıért, a pályázati forrásokért, a támogatókért és szponzorokért, és természetesen a jobb tanulmányi eredményeket és sikereket felmutató diákokért.

7 Ebben a környezetben felértékelıdik a jobb kommunikáció, az intézmények tárgyi-technikai minısége, az iskolák által kibocsátott üzenetek szellemisége. Mindezek erısen marketing orientáltságú területek. Mindezen ismeretek napi gyakorlatba való beültetése természetessé kell váljon az iskolák számára. 2. ISKOLAFEJLESZTÉS ÉS MARKETING Az intézményvezetésben egyre inkább környezet- és helyzetelemzés, a piac és a versenytársak vizsgálata kap elsıbbséget. A stratégia, a finanszírozás és pénzügyi tervezés, a kooperáció és a marketingkoncepció témaköre egyre inkább beépül az iskolamenedzsment területeibe. A környezet gyors változásából adódóan új játékszabályok alakulnak ki, amire az iskolai marketingnek is rá kell hangolódnia. Az iskolamarketing alkalmazásának gyakorlata ma még nem felel meg egyértelmően a kívánalmaknak. Ennek okait az intézményekkel folytatott beszélgetések és felmérések alapján az alábbiakban foglalhatjuk össze: sok intézmény nem érzékeli a környezet alapvetı változásait vagy arról nem vesz tudomást, továbbá túlzottan automatikusan kezelik a korábbi tapasztalatokat, többen úgy gondolják, hogy a marketing a gazdasági szektor privilégiuma, miért kellene az iskoláknak felnıniük egy ilyen feladathoz, ennélfogva nem is vesz róla tudomást, sokan úgy vélik, nincs is szükség marketingre, hiszen a gyerekeknek "valahol" úgyis tanulniuk kell, tehát a piac biztosítottnak tőnik, kevés olyan szakmai anyag van, ami segítené az iskolamarketing tudatos gyakorlati alkalmazását. Ismételten fontos leszögezni, hogy a marketing nem minden, de a marketing mindenkié! A marketing a modern iskolavezetés egyik nélkülözhetetlen, - ámde korántsem egyetlen - eszköze. Az iskolák azonban ma már versenyhelyzetben vannak, ezért felvetıdik a piacképesség kérdése. A piac- és versenyképessé válás minden szervezet számára egy folyamat eredménye. Ennek központi eleme az ismeretek elsajátítása, valamint az aktív marketinghez szükséges módszerek, modellek gyakorlati ismerete. A szükséges ismeretek több forrásból is beszerezhetıek. Az "Iskolamarketing" gyakorlati útmutató kíván lenni ebben a sorban. Mindazok, akik úgy gondolják, hogy lemondhatnak a marketingrıl, lemondhatnak a versenyképesség hosszú távú biztosításáról is! Az oktatási piac nyitásával az iskolák mőködési feltételei, környezeti tényezıi is megváltoztak. Ezek a mozgások új lehetıségeket, de új fenyegetéseket is jelentenek. A lehetıségek kiaknázásához nem csak anyagi tıke kell, hanem szakismeret is.

8 Az iskolák egy jó része ma már jelentıs piaci tapasztalatokat halmozott fel. Mindazok az intézmények, amelyek jól érzékelték a környezet változásait, a továbblépés irányait kutatják. Az oktatási piac minden szereplıje számára fontos, hogy ezek az ismeretek megjelenjenek a mindennapokban. A társadalom elvárása is egyre diverzifikáltabban jelenik meg az iskolákkal kapcsolatban. Az intézmények között van egy kiválasztódási folyamat, aminek gyıztesei és vesztesei lesznek. A marketinggondolkodás, beállítódás segít a fenti veszélyek kiküszöbölésében Az iskola marketingrendszere Funkcionális szintje: munkahely tanulóhely Célcsoport szintje: munkavállalók (tanárok) diákok, tanulók Szükségleti szintje: önmegvalósítás fejlıdés, érdeklıdés felkeltése FUNKCIONÁLIS SZINT Ez alapján az iskolát, mint fizikális helyet határozhatjuk meg, ahol értékcsere zajlik le az egyes szereplık között. MUNKAHELY Az iskola mindenek elıtt egy munkahely. A munkát vállalók számára felértékelıdik a döntés meghozatalakor a munkahely elérhetısége, megközelíthetısége, hírneve, felszereltsége, szellemisége, az anyagi ellentételezés körülményei.

9 TANULÓHELY Az iskola, mint tanulóhely az értékek befogadásának és a visszacsatolásnak a színtere. Az iskolaválasztási döntésben a leginkább mérlegelt szempontok: az oktatás minısége, elérhetıség, felszereltség, az intézmény pótlólagos szolgáltatásai, a kimeneti szabályozottság, továbbjutási lehetıségek, tanár-diák viszony, szellemiség, hírnév. Ráadásul a döntés meghozatalában a szülı játssza a legfıbb szerepet az általános és középiskolában. A tanulói célcsoport sokszínő, diverzifikált közösségekbıl áll. A demográfiai sajátosságok mellett (életkor, nem) mellett fontossá válhat a belsı marketingben olyan csoportok képzése, mint a bejárás, vonzáskörzet, családnagyság, nemzetiség, magatartásjegyek, képességek, stb. A tanulói célcsoport legfıbb szükségleti eleme a biztonság és az érdekesség. CÉLCSOPORT SZINT Az iskola környezetében a munkavállalók széles köre található meg. A létszámában legnagyobb tanári kar mellett a kiszolgáló munkavállalók népes tábora tartozik ide. A munkavállalók jelentıs társadalmi háttérrel rendelkeznek, amely kapcsolat interaktív kommunikációra ad lehetıséget. SZÜKSÉGLETI SZINT MUNKAVÉGZÉS, MINT ÖNMEGVALÓSÍTÁS Az oktatásban közvetlenül részt vevı munkavállalók számára az iskola, mint munkahely talán legfontosabb szükségleti eleme az önmegvalósítás. A szakma iránti elhivatottság és azt egyfajta misszióként való beteljesítése nem csak a tanárok részérıl való belsı igényként jelenik meg. A társadalom elıtt is a hivatását kedvelı, azt legeredményesebben megvalósítani akaró és képes tanár képe lebeg. Az iskola, mint szolgáltató intézmény A szolgáltató iskola fogalmával több helyütt találkozhatunk, az iskolamarketing szempontjából az iskolát, mint szolgáltató intézményt kezeljük, az oktatás pedig maga a szolgáltatás. Az iskolának, mint szolgáltatónak vannak látható és nem látható elemei, melyek együttmőködésére, egyidejő jelenlétére van szükség a megfelelı minıségő szolgáltatás nyújtásához.

10 Hiba! Háttérszervezet Fizikai elemeképület, bútor Igénybevevı - tanuló Szolgáltató személyzettanárok Szolgál tatás Egyidejő jelenlét A szolgáltatás jellemzıi a marketingben 1. Heterogenitás: a szolgáltatás minısége változékony, ingadozó, az emberi tényezı magas fokon befolyásolja a szolgáltatás minıségét 2. Nem fizikai jelleg: megfoghatatlan, láthatatlan. A szolgáltatás tapasztalati termék, csak az igénybevétel, a vásárlás után derük ki a minısége. 3. Romlékonyság: nem tárolható, megismételhetetlen. A rendelkezésre álló kapacitások megfelelı kihasználása a cél. 4. Elválaszthatatlan: egyidejő, a termelés és fogyasztás azonos idıben történik. A fogyasztó részt vesz az elıállítás folyamatában, érzékeli a teljesítést.

11 Az iskola, mint szolgáltató intézmény jellemzıi Szolgáltatás általában Iskolai jellemzık Heterogenitás Az emberi tényezı a tanár: szakmai tudás + személyiség befolyásoló hatása. Nem fizikai jelleg Romlékonyság Elválaszthatatlan A minıségbiztosítás, minıségpolitika csökkentheti a teljesítés ingadozását. Az oktatás során kapunk képet a szolgáltatás minıségérıl. Adott pillanatban, a tanítási órán vehetı igénybe a szolgáltatás. Nem megfelelı kihasználtság kevés tanuló a mőködésre hatással van. A tanár-tanuló egyidejő munkája szükséges, a tanuló érzékeli a nyújtott szolgáltatást (órai tananyag feldolgozása), és ennek tükrében értékeli. A menedzsment ellenırzése, utólagos értékelése szükséges. Az iskolában a szolgáltatás kockázata kétoldalú, a szolgáltatás minısége függ a vevı/tanuló minıségétıl is, a tanuló adottságai meghatározzák a nyújtott szolgáltatást. Az iskolaválasztásnál a szülı/diák kockázata magas, ezért az iskolának biztosítani kell azokat a jeleket, amelyek alapján a szülı/diák hitelesnek érzi a környezetet és megbízik az iskolában. A szolgáltatást nyújtónak azonban nem elég jónak lenni, annak is kell látszani. A szülı/diák számára olyan bizonyítékokat kell nyújtani, ami alapján növeljük a bizalmát és ezáltal csökkentjük a vásárlás, szolgáltatás kockázatát. A minıség fogalma a szolgáltatásban: megbízhatóság szaktudás, szakértelem biztonságérzet (a vevınek nincs kockázata) bizalomkeltés (szavahihetıség) dologi tényezık (szolgáltatás elemei, tárgyi környezet) problémakezelés kommunikációs kézség udvariasság elérhetıség (fogadónapok, visszahívás)

Az iskolamarketing elméleti és gyakorlati kérdései

Az iskolamarketing elméleti és gyakorlati kérdései Muhi B. Béla Az iskolamarketing elméleti és gyakorlati kérdései Bevezető Az iskola bizonyos értelemben szolgáltató szervezet, jól meghatározható az ügyfélköre, a célpiaca, a versenytársi környezete. Az

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

GAZDASÁGI ALAPISMERETEK

GAZDASÁGI ALAPISMERETEK GAZDASÁGI ALAPISMERETEK Készítette: Hutflesz Mihály KISVÁLLALKOZÁS ÉS GAZDASÁG A vállalkozásvezetésben az elkövetkezı években a piac- és versenyhelyzet elemzés, a stratégia, a finanszírozás és pénzügyi

Részletesebben

4. modul A TELEPÜLÉSFELTÁRÁS ESZKÖZEI

4. modul A TELEPÜLÉSFELTÁRÁS ESZKÖZEI 4. modul A TELEPÜLÉSFELTÁRÁS ESZKÖZEI Készítette: Hutflesz Mihály 1.1. Helyzetelemzés (SWOT) A SWOT vagy GYELV módszer a települések piaci elemzésének egyik legfontosabb és leghatásosabb eszköze. Egyszerő,

Részletesebben

4. modul ISKOLÁK IMÁZSVIZSGÁLATA

4. modul ISKOLÁK IMÁZSVIZSGÁLATA 4. modul ISKOLÁK IMÁZSVIZSGÁLATA Készítette: Hutflesz Mihály Bevezetı: Szükség van-e az iskoláknak tudatos imázsalakításra? Az eddigiek alapján ez már magától értetıdı. Ahogy beszélhetünk iskolamarketingrıl,

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

A fejezet tartalma. Marketing - 3. fejezet: Fogyasztói magatartás meghatározása. Fogyasztói magatartás elmélet és gyakorlat. Fogyasztói magatartás

A fejezet tartalma. Marketing - 3. fejezet: Fogyasztói magatartás meghatározása. Fogyasztói magatartás elmélet és gyakorlat. Fogyasztói magatartás A fejezet tartalma Marketing - 3. fejezet: Fogyasztói magatartás Bauer András Berács József Fogyasztói magatartás Vásárlási folyamat Fogyasztói információ-feldolgozás A fogyasztói magatartást befolyásoló

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Digitális akadálymentesítés a felsıoktatási intézményekben

Digitális akadálymentesítés a felsıoktatási intézményekben Digitális akadálymentesítés a felsıoktatási intézményekben Sulyok Tamás fıiskolai adjunktus projektkoordinátor Tanulás és fogyatékosság Egri Kulturális és Mővészeti Központ Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül 1.tétel a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül létrehozandó vezetıi szintek, azok fontosabb, elkülönült feladatai. b. Az innováció fogalma,szerepe a vállalkozásoknál.

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17.

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. HR módszerek m alkalmazása a Rába JármJ rmőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. A Rába R csoport Alapítva 1896 Fı adatok (IFRS) 2008 (auditált) 2009 FC Rába Futómő Kft. Rába RábaJármőipari Holding Nyrt.*

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban

Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban Gál Zsuzsanna projektkoordinátor LEONARDO projekt Szeged, 2009.

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú támogatási szerzıdés 6.5.2-es "Tanulói hálózatok, hálózati modellek mint az iskolafejlesztés eszközei" címő elemi projekt Tapasztalatok és lehetıségek a kulcskompetenciáknak

Részletesebben

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Indigo Network http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Asset Building elvének nemzetközi népszerősítése A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott

Részletesebben

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing A fogalom 1. vállalati tevékenység piaca szolgáltatások 2. filozófia Szemléletmód A vállalat

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2 Képzési ajánlat tandíjtámogatással 2010. február Az utóbbi években a szolgáltatóipar térnyerése látványos és gyors volt, folyamatosan jelentek jelennek meg újabb és újabb szolgáltatók a kisebb, néhány

Részletesebben

ziesedése az informáci

ziesedése az informáci NKTH Innotárs program KKVENT_8 Kis- és s középvk pvállalkozások esélyei a nemzetköziesed ziesedı tudásgazdas sgazdaságok gok korában Magyar KKV-k k nemzetköziesed ziesedése az informáci ciótechnológiai

Részletesebben

A JÖVİ IT SZERVEZETE. Technológia által vezérelt változó környezet, dr.antal Erzsébet managing partner Nobel Management Consulting

A JÖVİ IT SZERVEZETE. Technológia által vezérelt változó környezet, dr.antal Erzsébet managing partner Nobel Management Consulting A JÖVİ IT SZERVEZETE Technológia által vezérelt változó környezet, változó igény az IT szervezetek felé dr.antal Erzsébet managing partner Nobel Management Consulting Nyomtatás elterjedése :50év 0 év Nyomtatás

Részletesebben

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Az ápolási folyamat Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Ápolási folyamat fogalma A humanisztikus ellátás olyan rendszeres módszere, mely költséghatékony módon összpontosít a kívánt eredmények

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009.

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Célja megállapítani az iskola fenntarthatóságának és környezetpedagógiai tevékenységének

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Dr. Kópházi Andrea Ph.D egyetemi docens, Humán-szakfelelıs NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron Vezetés-szervezési és Marketing Intézet

Részletesebben

Családi vállalkozás stratégiai tervezése*

Családi vállalkozás stratégiai tervezése* vállalkozás stratégiai tervezése* 2008. január 19. * Randel S. Carlock John L. Ward A családi vállalkozás dilemmája A vállalkozás igényei és lehetıségei A család igényei és szükségletei Irányítás Karrier

Részletesebben

2. modul ÖNKORMÁNYZAT ÉS TELEPÜLÉSMARKETING

2. modul ÖNKORMÁNYZAT ÉS TELEPÜLÉSMARKETING 2. modul ÖNKORMÁNYZAT ÉS TELEPÜLÉSMARKETING Készítette: Hutflesz Mihály Miért marketingrendszer a település? Kik az együttmőködı szereplık? Milyen települési érdekviszonyok vannak? Mit kínál az önkormányzatoknak

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Az önértékelés területei Szentgyörgyi Szilárd

Az önértékelés területei Szentgyörgyi Szilárd Az önértékelés területei Szentgyörgyi Szilárd Az akkreditációs folyamat alapelemei: Pannon Egyetem Napja minıségre vonatkozó (rendszeresen karbantartott) adatok bemutatása; önálló analízisre épülı önértékelés;

Részletesebben

Marketing 15. fejezet: A marketing-diagnózis. Diagnosztikai keretek. Marketingstratégia. Bauer András Berács József

Marketing 15. fejezet: A marketing-diagnózis. Diagnosztikai keretek. Marketingstratégia. Bauer András Berács József Marketing 15. fejezet: Marketingstratégia Bauer András Berács József A marketing-diagnózis A marketingdiagnózis (marketingaudit) kiinduló alapja a stratégia, struktúra és környezet elemzése Marketingdiagnózisnak

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Társadalomföldrajz és Turizmus Intézet 1.4 Szakterület Kommunikációtudomány

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági és vezetési

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2663-06/2 Vállalkozási stratégia kidolgozásának bemutatása, meghatározott vállalkozási tevékenység és

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten KvVM Stratégiai Fıosztály Történeti áttekintés - globális szinten Fejlesztési együttmőködés 1944 Bretton Woods

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015 Mitől jó egy iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2015 Mi az hogy eredményes iskola? - Az iskola kimenete (output) megfelel a törvényi és szakmai elvárásoknak; - Az iskola pedagógiai hozzáadott értéke

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató Balaton régió jövıje a TDM A turisztikai kínálatot ma már regionális, de minimum

Részletesebben

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı Szoftver- és szolgáltatásexport Vityi Péter IVSZ szakértı Helyzetértékelés IVSZ felmérés 2012 október: 200 vállalat nemcsak IVSZ tagok Szoftver- és szolgáltatás export gazdasági helyzet Volumen: 180Mrd

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0752-06 A foglalkoztatáspolitikával, emberi erıforrás-gazdálkodással kapcsolatos elemzı, fejlesztı feladatok

Részletesebben

Szolgáltatások tervezése I.

Szolgáltatások tervezése I. Szolgáltatások tervezése I. A szolgáltatásmarketing tárgya Kétféle megközelítés Szolgáltatások alapsajátosságai Szolgáltatások minősége A szolgáltatásmarketing eszközrendszere: a 7 P A szolgáltatások a

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22.

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22. Gábor Edina Az egészségfejlesztés és a TÁMOP 6.1.2. lehetıségei Budapest, 2009. szeptember 22. Feladataink: Intézetünkrıl Korszerő tudásbázis kialakítása a szakterület számára Szakmai és módszertani fejlesztı

Részletesebben

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. október 1 - i rendkívüli nyilvános testületi ülésére az Tárgy: napirendi pont mellékletei 1. sz. napirendi

Részletesebben

Együttmőködési rendszerek, csoporttevékenység támogatása 1. rész

Együttmőködési rendszerek, csoporttevékenység támogatása 1. rész Együttmőködési rendszerek, csoporttevékenység támogatása 1. rész Gaul Géza 2008 Széchenyi István Egyetem 1 Tartalom Bevezetés A csoportmunka természete A technikák áttekintése Üzenetkezelés Konferencia

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

5. MODUL ISKOLAI PR ÉS ARCULAT SZPONZORÁLÁS

5. MODUL ISKOLAI PR ÉS ARCULAT SZPONZORÁLÁS 5. MODUL ISKOLAI PR ÉS ARCULAT SZPONZORÁLÁS KÉSZÍTETTE: Hutflesz Mihály 1.1. Iskola és kommunikáció Miért fontos a PR értelmezése az iskolai környezetben? Kik az iskola belsı kommunikációs célcsoportjai?

Részletesebben

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Vállalatok társadalmi felelıssége

Vállalatok társadalmi felelıssége Vállalatok felelıssége Matolay Réka Budapesti Corvinus Egyetem E tantárgy 1. Közelítésmódok és eszközök (2008. szeptember 20.) Matolay Réka 2. Értelmezés a fenntarthatóság bázisán (2008. október 4.) Tóth

Részletesebben

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása Az összehasonlíthatóság problémája FOTIADI ÁGNES osztályvezetı NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Szokásos Piaci Ár-megállapítási Önálló Osztály 2012. Október

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló:

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló: 1.számú melléklet: Bemeneti hallgatói térkép Személyes kompetenciák Pontos önértékelés: Legyen tisztában értékeivel és gyengeségeivel! Önkontroll: Legyen képes hátráltató érzelmeinek és impulzusainak kordában

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

Vállalkozói innováció meghatározó tényezői

Vállalkozói innováció meghatározó tényezői Vállalkozói Innováció a Dunántúlon c. szakmai konferencia MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Székház 2010. március 3. Vállalkozói innováció meghatározó tényezői BARÁTH GABRIELLA, PhD tudományos munkatárs, MTA

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkaerıpiaci tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Kereskedelem és Marketing BA szak, levelező tagozat 4. A tantárgy

Részletesebben

Magyar Posta. Postás Szakszervezetek Határmenti Találkozója május 22. Elıadó: Szőts Ildikó, a Magyar Posta Zrt.

Magyar Posta. Postás Szakszervezetek Határmenti Találkozója május 22. Elıadó: Szőts Ildikó, a Magyar Posta Zrt. Magyar Posta Postás Szakszervezetek Határmenti Találkozója 2008. május 22. Elıadó: Szőts Ildikó, a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatója 1 Magyar Posta számokban 2007 162 milliárd Ft nettó értékesítési árbevétel

Részletesebben

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Készítette: Horváth Marianna KOMMUNIKÁCIÓ Belső és külső 2 SP Szegmentálás Célpiac keresés Pozicionálás

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON

A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON Juhász Anikó Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály www.aki.gov.hu Konferencia a közvetlen értékesítésrıl

Részletesebben

A szolgáltat tapasztalatairól

A szolgáltat tapasztalatairól A szolgáltat ltatás s kultúra hazai tapasztalatairól Dr. Heidrich Balázs habil.. egyetemi docens Szeged, 2008. november 19. A szolgáltatások és termelés láthatóságának összehasonlítása TERMELÉS SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ Fojtik János - Kuráth Gabriella Felsőoktatás nemzetköziesítése

Részletesebben

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget!

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! 1. a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! b) Hasonlítsa össze a kvalitatív és a kvantitatív kutatást,

Részletesebben

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SZTMK Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány (SZTMK) szolgáltatóipari

Részletesebben

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ Vállalkozás gazdaságtan 2015-2016 TAVASZ A vállalat piaci aktivitása. Marketing A vállalat tervezési célrendszere A vállalat küldetése Stratégiai célok Stratégiai szakterületi célok Operatív célok A vállalat

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

Továbblépés a TQM felıl a LEAN menedzsment bevezetése felé

Továbblépés a TQM felıl a LEAN menedzsment bevezetése felé Továbblépés a TQM felıl a LEAN menedzsment bevezetése felé Dr. Németh Balázs 2008. Március 27. Mőködési kiválóság szintjei Best Practice Hibátlan Folyamatok A legjobb gyakorlat Mások által is követésre

Részletesebben

Lakáskultúra. A Lakáskultúra magazin kvalitatív vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján

Lakáskultúra. A Lakáskultúra magazin kvalitatív vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján Lakáskultúra Készült a Szonda Ipsos 2007. októberében végzett kutatása alapján A kutatás háttere A Szonda Ipsos piackutató cég 2007. októberében fókuszcsoportos kutatás keretében a lakberendezési lapokkal

Részletesebben

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM október 20. A mentorrá válás útja

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM október 20. A mentorrá válás útja MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 2015. október 20. A mentorrá válás útja A tanulási eredmény alapú mentorképzés-fejlesztés eredményei www.jgypk.hu Dr. Farkas Éva

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben