A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény"

Átírás

1 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó szolgáltató által, illetve általa irányított, ıt irányító vagy vele közös irányítás alatt álló vállalkozás által az érintett piacon már nyújtott ráépülı elıfizetıi szolgáltatást a hálózati szolgáltatást nyújtó szolgáltató, illetve az általa irányított, ıt irányító vagy vele közös irányítás alatt álló vállalkozás által kialakított árszinten gazdaságosan nyújtani. 2. Egyéni elıfizetı: az a természetes személy elıfizetı, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági tevékenységi körén kívül veszi igénybe az elıfizetıi szolgáltatást. 3. Elektronikus hírközlési építmény: elektronikus hírközlési nyomvonalas és nyomvonal jellegő létesítmények és egyéb mőtárgyak; az elektronikus hírközléshez szükséges olyan sajátos építmények, amelyek magukba foglalják a vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggı burkoló, tartó, védı, jelzı stb. mőtárgyakat, különösen a tartozékokat és a tartószerkezeteket, az antenna-tartószerkezeteket (tornyokat), oszlopokat, alagutakat, kábelszekrényeket, csatornákat, föld alatti és föld feletti jelzıket, védımőtárgyakat. 4. Elektronikus hírközlési szolgáltatás: olyan, más részére általában ellenszolgáltatásért végzett szolgáltatás, amely teljesen vagy nagyrészt jeleknek elektronikus hírközlı hálózatokon történı átvitelébıl, és ahol ez értelmezhetı, irányításából áll, de nem foglalja magában az elektronikus hírközlı hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások felhasználásával továbbított tartalmat szolgáltató vagy ilyen tartalom felett szerkesztıi ellenırzést gyakorló szolgáltatásokat, valamint nem foglalja magában az információs társadalommal összefüggı, más jogszabályokban meghatározott szolgáltatásokat, amelyek nem elsısorban az elektronikus hírközlı hálózatokon történı jeltovábbításból állnak. 5. Elektronikus hírközlési szolgáltató: elektronikus hírközlı hálózat üzemeltetıje, valamint elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó természetes, illetıleg jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság. 5 számozott oldalból 1. oldal

2 6. Elektronikus hírközlési tevékenység: olyan tevékenység, amely bármely értelmezhetı formában elıállított jel, jelzés, írás, kép, hang vagy bármely természető egyéb közlemény elektronikus hírközlı hálózaton keresztül egy vagy több felhasználóhoz történı eljuttatását szolgálja, így különösen az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása, elektronikus hírközlı hálózat vagy berendezés üzemeltetése, végberendezések forgalmazása és a kapcsolódó szolgáltatások. 7. Elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály: az elektronikus hírközlési törvény, az elektronikus hírközlési törvény felhatalmazása alapján a törvény végrehajtása tárgyában kibocsátott jogszabály, valamint a hatóság határozata. 8. Elektronikus hírközlı berendezés: az elektronikus hírközlési tevékenység végzéséhez szükséges berendezés, ideértve többek között a készüléket. 9. Elektronikus hírközlı eszköz: az elektronikus hírközlı berendezések és a kapcsolódó eszközök összessége, ideértve az antennákat is. 10. Elektronikus hírközlı hálózat: átviteli rendszerek és ahol ez értelmezhetı a hálózatban jelek irányítására szolgáló berendezések, továbbá más erıforrások, melyek jelek továbbítását teszik lehetıvé meghatározott végpontok között vezetéken, rádiós, optikai vagy egyéb elektromágneses úton, beleértve a mőholdas hálózatokat, a helyhez kötött és a mobil földfelszíni hálózatokat, az energiaellátó kábelrendszereket, olyan mértékben, amennyiben azt a jelek továbbítására használják, a mősorszórásra használt hálózatokat és a kábeltelevíziós hálózatokat, tekintet nélkül a továbbított információ fajtájára. 11. Elektronikus hírközlı hálózat üzemeltetıje: nyilvános elektronikus hírközlı hálózat, illetve kapcsolódó eszközök feletti rendelkezési vagy használati jogot gyakorló természetes, illetıleg jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı egyéb szervezet. 12. Elektronikus hírközlı végberendezés: olyan termék vagy egy termék olyan része, amelynek rendeltetése az elektronikus hírközlı hálózatra való 5 számozott oldalból 2. oldal

3 kapcsolódás közvetlenül vagy közvetve, az elıfizetıi hozzáférési ponton keresztül az elektronikus hírközlı hálózattal való együttmőködés céljából. 13. Elıfizetı: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más szervezet, aki vagy amely a nyilvánosan elérhetı elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtójával ilyen szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerzıdéses viszonyban áll. 14. Elıfizetıi hozzáférési pont: azon hálózati végpont, amelyen keresztül az elıfizetı egy elektronikus hírközlı végberendezés fizikai és logikai csatlakoztatása révén hálózati funkciókat és a hálózaton nyújtott szolgáltatásokat vehet igénybe. 15. Elıfizetıi hozzáférést nyújtó szolgáltató: azon elektronikus hírközlési szolgáltató, amely valamely elektronikus hírközlı hálózathoz vagy annak részéhez elektronikus hírközlı végberendezés nyilvánosan elérhetı elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevétele céljából történı fizikai és logikai csatlakoztatására vonatkozóan az elıfizetıvel elıfizetıi szerzıdést kötött. 16. Elıfizetıi szolgáltatás: a nyilvánosan elérhetı, az elektronikus hírközlési törvény értelmében hálózati szolgáltatásnak nem minısülı elektronikus hírközlési szolgáltatás. 17. Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely használja vagy igényli az elektronikus hírközlési tevékenységeket, így különösen az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat. 18. Fogyasztó: bármilyen természetes személy, aki szakmáján, üzleti tevékenységén vagy hivatásán kívül esı célból nyilvánosan elérhetı elektronikus hírközlési szolgáltatást használ vagy igényel. 19. Forgalomba hozatal: elektronikus hírközlı berendezések, valamint nagyfrekvenciás jelet, illetve mellékhatást keltı egyéb villamos és elektronikus berendezések vagy azok alkotórészét vagy tartozékát képezı 5 számozott oldalból 3. oldal

4 készülékek visszterhes vagy ingyenes, elsı ízben történı rendelkezésre bocsátása, így különösen az adásvétel, egyéb átengedés, raktározás, saját felhasználásra történı közvetlen behozatal vagy gyártás esetén az üzembe helyezés. 20. Frekvenciagazdálkodás: azon állami tevékenységek összessége, melyek a rádióspektrum szabályozott nemzeti és nemzetközi felhasználását szolgálják, célja a rádióspektrum hatékony és káros zavarástól mentes felhasználása, a frekvenciák biztosítása a rádiószolgálatok keretében mőködı rádiótávközlési, rádiócsillagászati és egyéb nem rádiótávközlési alkalmazások számára. 21. Gyártó: az a gazdálkodó szervezet, amely felel a berendezés tervezéséért, gyártásáért, csomagolásáért, jelöléséért és forgalomba hozataláért, függetlenül attól, hogy ezeket a feladatokat saját maga vagy megbízásából más végzi. Gyártónak tekintendı az is, aki ugyancsak forgalomba hozatal céljából jelentıs, az alapvetı követelményeket befolyásoló változtatásokat vagy bıvítéseket végez meglévı berendezéseken, vagy azokból új berendezést állít elı. Ha a gyártó székhelye nem Magyarország területén van, a készülék importálója tekintendı gyártónak. 22. Hozzáférés: eszközök, illetve szolgáltatások rendelkezésre bocsátása más elektronikus hírközlési szolgáltató részére meghatározott feltételek mellett, kizárólagos vagy nem kizárólagos jelleggel, elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása céljából. A hozzáférés kiterjed többek között a hálózati elemekhez és kapcsolódó eszközökhöz történı hozzáférésre, amely magában foglalhatja a berendezések vezetékes vagy vezeték nélküli módon történı csatlakoztatását; az összekapcsolást; a bitfolyam hozzáférést; a fizikai infrastruktúrához való hozzáférést, beleértve az épületeket, alépítményeket és tornyokat; a megfelelı szoftverrendszerekhez való hozzáférést, beleértve a mőködéstámogató rendszereket, a számfordításhoz vagy ezzel egyenértékő funkciót kínáló rendszerekhez való hozzáférést; a vezetékes és mobil hálózatokhoz való hozzáférést, különösen barangoláshoz; digitális televíziós szolgáltatások feltételes hozzáférési rendszereihez való hozzáférést. 23. Kapcsolódó eszközök: elektronikus hírközlı hálózat üzemeltetéséhez, illetve elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásához kötıdı, vagy ahhoz igénybe vehetı eszközök, ideértve többek között a feltételes hozzáférési rendszereket és az elektronikus mősortájékoztatókat. 5 számozott oldalból 4. oldal

5 24. Káros zavarás: olyan zavarás, amely veszélyezteti a rádiónavigációs szolgálat vagy más biztonsági szolgálat mőködését, vagy amely más módon komolyan károsítja, akadályozza vagy ismételten megszakítja az alkalmazandó európai uniós vagy nemzeti jogszabály szerint mőködı rádiótávközlési szolgáltatást. 25. Készülék: a rádióberendezés és az elektronikus hírközlı végberendezés. 26. Közös eszközhasználat: az elektronikus hírközlési építmények, valamint az elektronikus hírközlı eszközök, így többek között az információs rendszerek közös használata. A helymegosztás a közös eszközhasználat különös formája. 27. Közzététel: az elektronikus hírközlési törvény által a hatóság számára közzétenni rendelt információ hozzáférhetıvé tétele a hatóság hivatalos lapjában, az arra vonatkozó eljárás szerint, valamint a hatóság internetes oldalain haladéktalanul. 28. Ráépülı elıfizetıi szolgáltatás: valamely hálózati szolgáltatással összefüggı olyan elıfizetıi szolgáltatás, amelynek a hálózati szolgáltatást nyújtó szolgáltatótól eltérı szolgáltató általi gazdaságos nyújtásához az adott hálózati szolgáltatás igénybevétele a technika fejlettségének adott szintjén feltétlenül szükséges. A jelen meghatározás alkalmazásában valamely elıfizetıi szolgáltatást a felhasználási célra, az árra, a minıségre és a teljesítés feltételeire tekintettel ésszerően helyettesítı szolgáltatásokat is figyelembe kell venni. 29. Titkos információgyőjtés, illetve titkos adatszerzés (az elektronikus hírközlési törvény alkalmazása szempontjából): az elektronikus hírközlı hálózaton és elektronikus hírközlı eszközökkel az elektronikus hírközlési tevékenység során, illetve azzal összefüggésben keletkezett, továbbított információk, adatok kiválasztása, kicsatolása, technikai eszközzel történı rögzítése és megismerése. 30. Üzleti titok: a Ptk a szerinti üzleti titok. 5 számozott oldalból 5. oldal

A UPC MAGYARORSZÁG KFT. NAGYKERESKEDELMI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZÉLESSÁVÚ HOZZÁFÉRÉSRE VONATKOZÓ REFERENCIA AJÁNLATA

A UPC MAGYARORSZÁG KFT. NAGYKERESKEDELMI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZÉLESSÁVÚ HOZZÁFÉRÉSRE VONATKOZÓ REFERENCIA AJÁNLATA Törzsszöveg A UPC MAGYARORSZÁG KFT. NAGYKERESKEDELMI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZÉLESSÁVÚ HOZZÁFÉRÉSRE VONATKOZÓ REFERENCIA AJÁNLATA ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE Érvényes: A UPCRUO-t jóváhagyó

Részletesebben

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Készítés dátuma: Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz RÉVFÜLÖP település területén

Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz RÉVFÜLÖP település területén Révfülöp Nagyközség Önkormányzata szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz RÉVFÜLÖP település területén Hatályba lépés kelte: 2006. Készült: 2005.

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1 A szolgáltató neve, címe... 3 2 A Szolgáltató

Részletesebben

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont 1. EU irányelvek és a hatályos magyar jogszabály Jogi háttér "... lisszaboni európai tanács kiemelte a digitális, tudás alapú gazdaság felé történő elmozdulásban rejlő növekedési, versenyképességi és munkahelyteremtési

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Budapest, 2008.12.09. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 5 1.1 A szolgáltató

Részletesebben

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és helyhez kötött telefon szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe A Szolgáltató

Részletesebben

A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. REFERENCIA AJÁNLATA NAGYKERESKEDELMI BARANGOLÁSI HOZZÁFÉRÉS TÁRGYÁBAN. Tartalomjegyzék

A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. REFERENCIA AJÁNLATA NAGYKERESKEDELMI BARANGOLÁSI HOZZÁFÉRÉS TÁRGYÁBAN. Tartalomjegyzék A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. REFERENCIA AJÁNLATA NAGYKERESKEDELMI BARANGOLÁSI HOZZÁFÉRÉS TÁRGYÁBAN Tartalomjegyzék 1. A Referencia Ajánlat kibocsátási kötelezettség... 1 2. A Referencia Ajánlat szempontjából

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Szolgáltató: Szolgáltatási terület: Colonial Computer Bt. Magyar Köztársaság területe Készült: 2003. április 6. Utolsó módosítás: 2009. május 31. Hatályos: 2009.

Részletesebben

határozatot. A Tanács az érintett piacon jelentős piaci erejűként azonosított szolgáltatóra az alábbi kötelezettségeket rója ki:

határozatot. A Tanács az érintett piacon jelentős piaci erejűként azonosított szolgáltatóra az alábbi kötelezettségeket rója ki: Ügyiratszám: DH-664-174/2005. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a továbbiakban: Tanács)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Ergonet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2009. 07 17. Oldalak: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató általános adatai, az ÁSZF hatálya...5 1.1. A Szolgáltató neve és címe...5 1.2. Ügyfélszolgálat

Részletesebben

1. MELLÉKLET DEFFINÍCÓK ÉS ÉRTELMEZÉS

1. MELLÉKLET DEFFINÍCÓK ÉS ÉRTELMEZÉS 1. MELLÉKLET DEFFINÍCÓK ÉS ÉRTELMEZÉS A Magyar Telekom Egyetemes Szolgáltatási Területe: A MARIO alapján megajánlott Híváskezdeményezés Szolgáltatás vonatkozásában a MARIO hatálya a Magyar Telekom-nak

Részletesebben

határozatot. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

határozatot. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. Ügyiratszám: DH-664-31/2005. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa az érintett piacok azonosítására,

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. november 15-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A

Részletesebben

Elektronikus hírközlési szolgáltatások osztályozása

Elektronikus hírközlési szolgáltatások osztályozása Elektronikus hírközlési szolgáltatások osztályozása Szolgáltatás megnevezése Szolgáltatás leírás Gyűjtő kategória. Az e kategóriába besorolható szolgáltatásokat a részletesebben bontott 1. ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

BARCIKA COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG szolgáltató. Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz

BARCIKA COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG szolgáltató. Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz BARCIKA COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2009. április 1. Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

Pécsely Község Önkormányzatának 11/2003. (XII. 30.)rendelete a helyi iparőzési adóról

Pécsely Község Önkormányzatának 11/2003. (XII. 30.)rendelete a helyi iparőzési adóról Pécsely Község Önkormányzatának 11/2003. (XII. 30.)rendelete a helyi iparőzési adóról A helyi adókról szóló többször módosított 1990.évi C. törvény 1..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján P é

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételei Készítés idıpontja: 2011. november

Részletesebben

2003. évi C. törvény. az elektronikus hírközlésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA, CÉLJAI ÉS ALAPELVEI

2003. évi C. törvény. az elektronikus hírközlésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA, CÉLJAI ÉS ALAPELVEI 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről Az Országgyűlés az információs társadalom elektronikus hírközlési infrastruktúrájának továbbfejlesztése, a fogyasztók megbízható, biztonságos, megfelelő

Részletesebben

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.)

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS: 2012. Január 1. Kelt: Szeged 2011. November 30. Ügyvezetı Tartalomjegyzék:

Részletesebben

T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat. zárószavazásához. Budapest, 2003. november. 2003.

T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat. zárószavazásához. Budapest, 2003. november. 2003. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter Budapest,

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRİL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRİL Bács Volán Autóbuszközlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6500 Baja, Nagy István utca 39. SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRİL Azonosítási szám

Részletesebben

A Kodolányi János Fıiskola SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

A Kodolányi János Fıiskola SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 12. SZÁMÚ MELLÉKLETE A Kodolányi János Fıiskola SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 Elfogadva: a Szenátus 2006. december 20-i ülésén Határozat száma: SZE 335/3.4/2006.(XII.20.)

Részletesebben

A UPC MAGYARORSZÁG KFT. REFERENCIA ÖSSZEKAPCSOLÁSI AJÁNLATA. Elektronikus hírközlési szolgáltatók részére

A UPC MAGYARORSZÁG KFT. REFERENCIA ÖSSZEKAPCSOLÁSI AJÁNLATA. Elektronikus hírközlési szolgáltatók részére A UPC MAGYARORSZÁG KFT. REFERENCIA ÖSSZEKAPCSOLÁSI AJÁNLATA Elektronikus hírközlési szolgáltatók részére Érvényes: A UPCRIO-t jóváhagyó Elnök által hozott határozatban foglalt időponttól (i) a módosított

Részletesebben

Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás. Közbeszerzési Szabályzata

Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás. Közbeszerzési Szabályzata Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Közbeszerzési Szabályzata 1 Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Közbeszerzési szabályzata A Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ (2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, 343/2011. Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról) Az egyes termékek

Részletesebben

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelıségı Társaság

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelıségı Társaság PRIM TELEKOM Korlátolt Felelıségı Társaság Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz, Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás helyhez kötött Készítés idıpontja: 2012 11.07

Részletesebben

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 14. -a (6) bekezdésének

Részletesebben

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) HELLO Hívókártyák Internet Protocollt alkalmazó beszéd célú adatátvitel (VOIP) 1. SZOLGÁLTATÓ LEÍRÁSA 1.1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben