Szolnok, március

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolnok, 2010. március"

Átírás

1 A Városi Kollégium Pedagógiai Programjának a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programra vonatkozó melléklete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 36/2009. (XII.23.) OKM rendelet alapján Szolnok, március

2 Tartalom Bevezető Legitimáció A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának célrendszere A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának nevelési alapelvei Nevelési-oktatási feladatok Speciális elemek a programban Kötelező foglalkozások óraterve az előkészítő évfolyamon Kötelező foglalkozások óraterve a 10. évfolyamon Kötelező foglalkozások óraterve a 11. évfolyamon Kötelező foglalkozások óraterve a 12. évfolyamon Kötelező foglalkozások óraterve a 13. évfolyamon Az együttműködés formái 2

3 A Városi Kollégium Pedagógiai Programjának a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programra vonatkozó melléklete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet 6. számú melléklete alapján Bevezető Az Oktatási Minisztérium által meghirdetett Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja elsősorban a kistelepülésen, tanyán vagy nagyobb település kerületében, leromlott lakóterületen élő tehetséges tanulóknak kíván lehetőséget biztosítani a középiskolai továbbtanulásra illetve a felsőoktatási intézményekbe való bekerülésre. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programját a Kormányprogramban megfogalmazott célok hívták életre. Működtetését a Szolnok Városi Kollégium az Alapító okiratában foglaltak szerint végzi. A Szolnok Városi Kollégiumban a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, a Szolnok város önkormányzata és a Szolnok Városi Kollégium által gazdasági évenként megkötött háromoldalú szerződésen alapul. Az Arany-program operatív programjának hátterét a világon széles körben elfogadott Renzulli-féle Gazdagítási Triász Modell alkotja. A modell eleme az ún. első típusú gazdagítás, melynek célja, hogy a tanulókat minél több olyan témával, foglalkozással, hobbival, személlyel, hellyel és eseménnyel ismertesse meg, melyeket eredendően a szokásos tantervek nem tartalmaznak. A második elem a csoportos fejlesztő programok, tréningek, melyek a kreativitásra, a gondolkodásfejlesztésre és az érzelmi folyamatok fejlesztésére teszi a hangsúlyt: ide tartoznak a tanulásmódszertani fejlesztések, az írott, a beszélt és a vizuális kommunikáció, az önismeret, művészi kifejezés fejlesztése. Ezek egy része már megoldható osztálytermi keretek közt is. A harmadik elemet és szintet képviselő gazdagítás azoknak a tanulóknak szól, akik elköteleződnek egy-egy önállóan választott terület iránt. Ebben az esetben egyéni vagy kiscsoportos tehetséggondozásról beszélünk, valódi - nem öncélú, lehetőleg mindenki számára hasznos - produktumok létrehozásáról. A program normatív finanszírozás keretében biztosítja a hátrányos helyzetű tanulók számára mind a három gazdagítási típusnak az anyagi fedezetét. Legitimáció 1. A melléklet megalkotásának alapja: az oktatási miniszter május 24-én kelt Közlemény a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának leírásáról a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 95. -a (1) bekezdésének j) pontja, valamint a 36/2009. (XII.23.) OKM rendelettel módosított 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet módosításának 4. sz. melléklete. 2. A szerződés alapját képezi: a mindenkori éves költségvetési törvény, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, a HHT AJTP programleírása A Városi Kollégium Pedagógiai Programja. 3

4 A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának célrendszere A pedagógiai programban az induláskor megfogalmazott célok: a tudás tekintélyének visszaállítása, az esélyteremtés, vagyis a különböző szociális, kulturális, gazdasági háttérrel rendelkező szülők gyermekeinek egyenlő esélyeket biztosító oktatási és támogatási rendszer kialakítása, a tehetséggondozás, valamint az oktatás tartalmának korszerűsítése, minőségének fejlesztése az indulás óta sem változtak. A hátrányos helyzet kompenzálása Segítse a valamilyen ok miatt hátrányos helyzetű (családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző által védelembe vett, ill. olyan tanuló, aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak, vagy a törvényes felügyeletet gyakorló szülők legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, vagy az osztályfőnök által bármilyen más oknál fogva hátrányos helyzetűnek tartott, valamint a Gyermekjóléti Szolgálat által javasolt) tehetséges diákokat. Segítse a tanulási hátrányok leküzdését (a tanulók tanulási szokásainak, stílusainak, módszereinek fejletlensége; előzetes tantárgyi ismeretek hiánya; kulturális eszköztudás hiányosságai; nyelvek, informatika; bizonyos személyiségjegyekből fakadó tanulási nehézségek; kitartás, önfegyelem, szorgalom hiánya, alulmotiváltság). Tehetséggondozás Segítse a tehetséges tanulók továbbtanulását, és a bennük rejlő átlagon felüli általános képességek, az átlagot meghaladó speciális képességek kibontakoztatását. Segítse a tehetséges tanulók feladat iránti elkötelezettségének és kreativitásának kialakulását. A hagyományok kialakítása Teremtse meg azokat a hagyományokat, amelyek az oktató- nevelőmunkához, a diákélet eseményeihez, a program névadójának Arany János tevékenységének, emlékének ápolásához, a gimnáziumok és a kollégiumok szellemiségéhez, érték- és célrendszerét jelképező szimbólumokhoz kapcsolódnak. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának nevelési alapelvei - Segítjük az autonóm személyiség kialakulását, hogy tanulóink megfogalmazzák és tudatosítsák magukban a családjuk és önmaguk által fontosnak tartott értékeket (etikai, esztétikai, környezeti), az általános emberi és az európai értékrendet. - Toleranciára nevelünk, hogy a tanulók elfogadják a másságot, tiszteljenek más népeket, etnikumokat, kultúrákat (amennyiben az nem mond ellent az alapvető etikai normáknak). - Ismerjék és szeressék a növendékek saját nemzeti hagyományaikat (mondák, tánc, zene, építészet, népszokások), ismerjék azt meg a gyakorlatban is (kirándulások, kollégiumi érdeklődési körök, táborok, határon túli kapcsolatok). - Olyan kollégiumi hátteret alakítunk ki, amely az egyik legfontosabb színtere a diákok szocializációjának, egybeszervezi a csoportokat, tanulóközösségeket, bővíti és gazdagítja az emberi kapcsolatokat és az együttműködést, a másik ember megértését, az egyéni és csoportérdek összehangolását. - Hangsúlyt fektetünk arra, hogy a kollégium belső működési rendjéből adódóan a tanulók betartsák a szabályokat, eleget tegyenek a kötelezettségeknek. 4

5 - Környezetbarát szemléletre, erkölcsi alapon működő belső tiltásra, önkorlátozásra, a környezet védelmére és a környezeti értékek megőrzésére nevelünk. - Közvetítjük az egészség megőrzése, az egészséges életmód kialakítása, a betegségek, szenvedélybetegségek (alkohol, dohányzás, kábítószer) megelőzése szempontjából fontos tudnivalókat, gyakorlati útmutatást. Hangsúlyozzuk a testnevelés, a mindennapi testmozgás szükségességét, jelentőségét és fontosságát (fizikai állóképesség növelése, ügyesség kialakítása, az ember és a természet kapcsolatának megteremtése). Nevelési - oktatási feladatok A kollégiumi tanulmányi tevékenység tervezése és megszervezése Tanulásmódszertani kérdésekkel foglalkozás egyénre szabottan Kapcsolattartás a tanulók szaktanáraival és osztályfőnökeivel A gyengébben tanuló kollégisták felzárkóztatásának és fejlesztésének megszervezése A tehetséges tanulók tehetségének folyamatos gondozása A tanulók tanulás iránti motiváltságának kialakítása és annak fenntartása A tanulás folyamatos ellenőrzése, az eredményesség figyelemmel kísérése, rendszeres értékelése Az előkészítő évfolyamon a tanulásmódszertani kérdések csoportszinten történő megbeszélése A tanulási feltételek biztosítása jó színvonalon Programhétvégék szervezése (kirándulás, túra, sport, szabadidős foglalkozás, kulturális tevékenység) Képzési hétvégék szervezése (a gimnáziumi szaktanárokkal együttműködve, elsősorban a felzárkóztatás és a tantárgyi feltételeknek való megfelelés és egyéni érdeklődési irányok felkeltése céljából). Speciális elemek a programban 1. A program keretében folyó oktató-nevelő munka az iskola és a kollégium folyamatos és kölcsönös együttműködésén alapul, a tanulók számára az oktatás közösen történik a gimnáziumban és a kollégiumban. Minden AJTP-s tanuló kollégista. 2. A négy gimnáziumi évet megelőzően a diákoknak az előkészítő évfolyamon lehetőségük van a gazdagító programok mellett az esetleges tudásbeli és kulturális különbségeik leküzdésére. Ezen az évfolyamon kiemelt szerepet kap az idegen nyelvi és a számítástechnikai képzés, a komplex tantárgyi programok. 3. Az előkészítő évfolyamon elkezdődnek Arany János-i blokk órái, ahol a diákok egyrészt a tanulás módszertanával ismerkedhetnek meg, ezen belül számtalan területtel a beszédműveléstől a retorikáig, a gondolkodási képességek fejlesztésétől a kutatói gyakorlat elsajátításáig. Ezen foglalkozások megállapodás szerint a gimnázium óratervében szerepelnek, a gimnáziumi tanárok közreműködésével zajlanak. Másrészt a tanulók részt vesznek a számukra életkori sajátosságok figyelembevételével kialakított 5 éves önismereti képzésen, mely a teljes személyiség fejlesztését a reális énkép kialakításától a helyes pályaválasztásig célozza meg. Ezt egészítik ki a kreativitást fejlesztő tréningek. Ezeknek a foglalkozásoknak a kollégium a gazdája, mind helyszínét, mind pedig a közreműködő pedagógusokat illetően 4 éven keresztül. 4. A kollégiumban mind az 5 év során havi egy hétvégén a tanulók előre megtervezett kulturális, sport, természetjárás ill. országismereti programokon ún. programhétvégéken vesznek részt. A 13. évfolyam kivételével a további évfolyamokon havonta kerül erre sor. 5

6 5. Minden hónapban egy alkalommal, péntek délutántól vasárnap estig tartó kollégiumi hétvégén (rendezvényeken, kirándulásokon, sportversenyeken, stb.) vesznek részt. 6. A 10 kollégiumi hétvégéből (a évfolyamon 10 hétvége/év, 13. évfolyamon 5 hétvége/év) hármat a Kt. által biztosított átcsoportosítási lehetőséget kihasználva, országjárásra, a környék megismerésére fordítanak. 7. Az AJTP-ben részt vevő kollégiumok és kollégisták részt vesznek a házi, a regionális és az országos versenyeken, valamint az AJTP táborain, fesztiváljain. 8. A programban tanító kollégiumi nevelőtanárok és a gimnáziumi szaktanárok közös munkája és kooperációja érvényesül mind a tervezésben, mind pedig a programok megvalósításában ugyanúgy, mint a tanórai és a tanórán kívüli szervezeti és munkaformák kialakítása terén. Így sikerül összekapcsolni - a hatékonyságra törekedve - a tehetséggondozást és az egyéni/csoportos hátránykompenzációt. A feladatok megosztása a gimnáziummal való kölcsönös megállapodás alapján történik. Kötelező foglakozások óraterve az előkészítő évfolyamon: Önismeret Tanulásmódszertan Életmód, életvitel Felkészítő foglalkozás ECDL vizsgára felkészítő Választott szabadidő foglalkozás (úszás) Kollégiumi csoportfoglalkozás Tanulószobai foglalkozás Összesen: 2 óra/hét 7 óra/hét 15 óra/hét 1. AJTP-s keretek között tartott foglalkozási egység Önismeret, személyiségfejlesztés Tanulásmódszertan Életmód, életvitel Felkészítő foglalkozások /felzárkóztatás, tehetséggondozás/ Felzárkóztatás, tehetséggondozás színterei Magyar nyelv és irodalom Matematika Idegen nyelvek Egyéb tantárgyak Célok: önmaguk jobb megismerése a tanulási folyamat megismerése a kollégiumi beilleszkedés, kapcsolatteremtés segítése felkészülés iskolai tanórákra tanári segítség nyújtása mellett 2. Kollégiumi alapprogram szerinti foglalkozások ECDL vizsgára való felkészítés Kollégiumi csoportfoglalkozás 6

7 Célok: Választott szabadidős foglalkozás /úszás/ vizsgára felkészülés segítése közösségi és csoportügyek, aktuális információk szervezett szabadidő eltöltés úszásoktatással 3. Kollégiumi programhétvégék AJTP-s vállalt többletfeladat 7 kollégiumi hétvégi bennmaradás tanév közben 3 kollégiumi összevont hétvége Célok: a város és a megye, a főváros közvetlen és távolabbi környezet megismerése Tanév közbeni programhétvégék jellegük szerint: Városnéző és kulturális Természetjáró és sport KRESZ ismereteket nyújtó képzés Idegen nyelvi képzés Számítástechnikai-informatikai képzés 4. Táborok, versenyek, találkozók Gólyatábor (Zánka) Sporttalálkozó (Bonyhád) Művészeti fesztivál (Pécs) Bemutatkozó műsor (kollégium) Házibajnokságok, megyei-regionális versenyek Célok: közösségépítés, országismeret bővítése hagyományok ápolása, diákkapcsolatok bővítése tehetséggondozás, tehetségkutatás Kötelező foglalkozások óraterve a 10. évfolyamon Önismeret, személyiségfejlesztés Felkészítő foglalkozás Tanulószobai foglalkozás Kollégiumi csoportfoglalkozás Választott szabadidős foglalkozás Összesen 2 óra/hét 10 óra/hét 15 óra/hét 1. AJTP-s keretek között tartott foglalkozási egység önismeret, személyiségfejlesztés felkészítő foglalkozások (felzárkóztatás, tehetséggondozás) Célok: énkép kialakítása, önmaguk jobb megismerése felzárkóztatás a szükséges tantárgyakból tartalmi, módszertani gazdagítás 2. Kollégiumi alapprogram szerinti foglalkozások kollégiumi csoportfoglalkozás választott szabadidős foglalkozás 7

8 Célok: szervezések, aktuális információk átadása egészséges életmód népszerűsítése, kulturális rendezvények szervezése 3. Kollégiumi programhétvégék AJTP-s vállalt többletfeladat 7 kollégiumi hétvégi bennmaradás tanév közben tanulmányi kirándulás (3 kollégiumi hétvége felhasználása) Célok: a hazai környezet további megismerése valamint az Európában elő népek kultúrájának megismerése 4. Versenyek, táborok Arany János irodalmi verseny és AJTP-s versenyek Célok: intenzív felkészülés, felkészítés Kötelező foglalkozások óraterve a 11. évfolyamon Önismeret, társismeret, autóvezetői tanfolyam Felkészítő foglalkozás Tanulószobai foglalkozás Kollégiumi csoportfoglalkozás Választott szabadidős foglalkozás Összesen 2 óra/hét 10 óra/hét 15 óra/hét 1. AJTP-s keretek között tartott foglalkozási egység önismeret, társismeret, személyiségfejlesztés: 50 óra/tanév autóvezetői tanfolyam: 24 óra/tanév felkészítő foglalkozások (felzárkóztatás, tehetséggondozás, idegen nyelvi felkészítés) Célok: személyiségvonások fejlesztése, problémamegoldás, előítéletek kezelése a gépkocsivezetés elméletének megismerése differenciált képességfejlesztés tanulási motiváció fenntartása, idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése 2. Kollégiumi alapprogram szerinti foglalkozások kollégiumi csoportfoglalkozás választott szabadidős foglalkozás Célok: csoportközi kapcsolatok és közösségi kapcsolatok fejlesztése a szabadidős tevékenységek széles választékának biztosítása 3. Kollégiumi programhétvégék AJTP-s vállalt többletfeladat 7 kollégiumi hétvégi bennmaradás tanév közben tanulmányi kirándulás (a fennmaradó hétvégék tömbösítése) Célok: kirándulások az ország különböző pontjaira, az országhatáron túl élő népek szokásainak, hagyományainak megismerése 8

9 Kötelező foglalkozások óraterve a 12. évfolyamon Önismeret, pályaválasztás Felkészítő foglalkozás Tanulószobai foglalkozás Kollégiumi csoportfoglalkozás Választott szabadidős foglalkozás Összesen 2 óra/hét 10 óra/hét 15 óra/hét 1. AJTP-s keretek között tartott foglalkozási egység önismeret, pályaválasztás felkészítő foglalkozások (felzárkóztatás, tehetséggondozás, idegen nyelvi felkészítés) Célok: a személyiség aktuális állapotának megismerése, fejlesztése pályakép alakítása, pályaorientáció a célirányos felkészülés segítése, idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése 2. Kollégiumi alapprogram szerinti foglalkozások kollégiumi csoportfoglalkozás választott szabadidős foglalkozás Célok: pályaorientáció támogatása, továbbtanulási információk biztosítása a kollégiumi nevelés országos alapprogramja témaköreinek beépítése bekapcsolódás szakköri és diákköri tevékenységekbe 3. Kollégiumi programhétvégék AJTP-s vállalt többletfeladat 7 kollégiumi hétvégi bennmaradás tanév közben tanulmányi kirándulás (a fennmaradó hétvégék tömbösítése) Célok: kulturális, esztétikai élmények nyújtása tájékozódás a világban, ismerkedés Európával. 4. Országos versenyek Cél: a tanulók versenyeken való részvételének támogatása Kötelező foglalkozások óraterve a 13. évfolyamon Önismeret, pályaválasztás Felkészítő foglalkozás Tanulószobai foglalkozás Kollégiumi csoportfoglalkozás Választott szabadidős foglalkozás Összesen 2 óra/hét 10 óra/hét 15 óra/hét 1. AJTP-s keretek között tartott foglalkozási egység önismeret, pályaválasztás felkészítő foglalkozások (érettségi előkészítő, tehetséggondozó, idegen nyelvi felkészítő) 9

10 Célok: felkészülés a felnőtt életre, értelmiségi létre, praktikus ismeretek átadása célirányos felkészülés támogatása az érettségire, idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése 2. Kollégiumi alapprogram szerinti foglalkozások kollégiumi csoportfoglalkozás választott szabadidős foglalkozás Célok: aktuális továbbtanulási információk nyújtása szabadidő hasznos eltöltése, kikapcsolódás biztosítása 3. Kollégiumi programhétvégék AJTP-s vállalt többletfeladat 3 kollégiumban töltött programhétvége Célok: közös kirándulás (egyéb szervezett csoportprogramok szervezése) Az együttműködés formái A Varga Katalin Gimnáziummal való együttműködés a program feladatrendszeréből adódóan szoros, támogató jellegű és összehangolt. Az együttműködés formái: Tanévzáró és tanévnyitó értekezletek Közös szülői értekezletek Osztályfőnöki órák, csoportfoglalkozások Ünnepségek, diáknapok Osztályozó értekezletek Projekt napok Osztály-, csoport kirándulások Beiskolázási-, felvételi tennivalók Osztályfőnöki-, csoportvezetői-, szaktanári megbeszélések Programgazda programfelelősi megbeszélések Vezetői megbeszélések Kapcsolattartók: Igazgató programfelelős kollégiumvezető programgazda csoportvezetők A szülőkkel való együttműködés: A kapcsolatot a csoportvezetők folyamatosan tartják a tanulók szüleivel telefonon, személyesen ill. írásos formában. Kölcsönösen informálják egymást a tanulókat érintő kérdésekben, mint pl. viselkedés, tanulási morál, társakkal szemben tanúsított magatartás stb. Az együttműködés formái: Részvétel a gimnáziumban szervezett beiskolázási tájékoztatón, információnyújtás a kollégium működéséről, kollégium megtekintése 10

11 A felvételi írásbeli teszt megíratásában való részvétel Részvétel a beíratkozáson, a Zánka-i tábor előkészítése Beköltözés alkalmával szülői értekezlet, a kollégiumi házirend megismertetése a szülőkkel Részvétel a gimnáziumi szülői értekezleten (tanév eleji) Szükség szerint évközi szülői értekezlet összehívása A programokkal kapcsolatos információk írásos megküldése Egyéni konzultációs lehetőség biztosítása folyamatosan Folyamatos kapcsolattartás telefonon Írásos tájékoztatás hivatalos ügyben Kapcsolattartók: kollégiumvezető programgazda csoportvezetők Az egyes tagintézményekkel való együttműködés a közös sport és kulturális rendezvények, művészeti programok, vetélkedők, kollégiumi bemutatók és gálaműsorok keretében nyilvánul meg. Ezek az alkalmak bepillantást engednek egymás szokásainak, hagyományainak megismerésébe, ill. az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulók gazdag programjaiba, a mindennapok mozgalmas tevékenységeibe. A tehetséggondozó programban a program rendszeralkotó elemeinek összehangolását, a folyamatos kapcsolattartó munkát az iskola és a kollégium, fenntartók, szülők, általános iskolák, a méréseket végző pszichológusok, az OFI Arany János Programiroda és az Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete között országos szinten a Programiroda vezetője, intézményi szinten pedig a gimnáziumi programfelelős ill. a kollégiumi programgazda végzi. A program szakmai tartalmának kimunkálását és a mérések, hatásvizsgálatok elvégzését az OFI Arany János Programiroda és a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézete biztosítja. Szolnok, március 18. Jusztin László igazgató 11

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalom Bevezetés... 4 A kollégium jövőképe és küldetésnyilatkozata... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1. A tanulói közösség jellemzői... 7 1.2. A kollégium tárgyi

Részletesebben

Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja

Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja 1.) Bevezető Jogi alapok Pedagógiai Programunk jogi környezetét az alábbi törvények és rendelkezések különösen szabályozzák: a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium. Kollégiumi Pedagógiai Program 2013

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium. Kollégiumi Pedagógiai Program 2013 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kollégiumi Pedagógiai Program 2013 Iktatószám: Békéscsaba, 2013.augusztus 27 -------------------------------------------------

Részletesebben

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben) A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tartalomjegyzék a pedagógiai programhoz Tartalomjegyzék a pedagógiai

Részletesebben

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM 3 1.1 Helyzetelemzés 3 1.1.1 Tartalmi szabályozás új dokumentumai 5 1.2 Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása 5 1.3 Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Iktatószám: 13-739-1/2015. Ig Ügyintéző: Gulyás József ig. h. Melléklet: tantárgyi tantervek A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Elfogadta:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

Pedagógiai - művelődési Program

Pedagógiai - művelődési Program Általános Művelődési Központ Szerencs Pedagógiai - művelődési Program Szerencs, 2011. augusztus 01. Csider Andor igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 5 1. Alapítás, jogi környezet... 5 1.1. A Szerencsi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 65488 Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés

Részletesebben

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1.

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Békés Dévaványa Orosháza 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. P e d a g ó g i a i p r o g r a m - N e v e l é s i p r o g r a m 1 Tartalom LEGITIMÁCIÓ... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA,

Részletesebben

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program 2013. szeptember 10. 1 2013. március 28. Még nincs igazítva 1. Az iskola nevelési programja...3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

1. BEVEZETŐ. 1.1. Történeti előzmények. Biztató

1. BEVEZETŐ. 1.1. Történeti előzmények. Biztató . BEVEZETŐ.. Történeti előzmények Biztató Őrizd álmaidat, mert azokkal jutsz előre, írd őket az ég levelére, vésd az iszonyú kőbe, de meg ne add magad! jöjjenek esések, ellenérvek, csak tovább, tovább,

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nyíregyháza, Árok utca 53. 2013. augusztus 30. Tartalomjegyzék

INCZÉDY GYÖRGY PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nyíregyháza, Árok utca 53. 2013. augusztus 30. Tartalomjegyzék INCZÉDY GYÖRGY PEDAGÓGIAI PROGRAM Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kollégiumi Nevelési Program Nyíregyháza, Árok utca 53. 2013. augusztus 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Alapelvek (20/2012. EMMI

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hajdúnánás 2013. március

PEDAGÓGIAI PROGRAM Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hajdúnánás 2013. március PEDAGÓGIAI PROGRAM Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hajdúnánás 2013. március 1 Tartalom A. NEVELÉSI TERV Általános iskola 5 1. Bevezetés 6 1.1. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2014. augusztus 22. Szerkesztette:

Részletesebben