Az ENCON-TRAFFICON és a levezető elnök által javasolt, ill. tovább gondolt, döntést igénylő kérdések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ENCON-TRAFFICON és a levezető elnök által javasolt, ill. tovább gondolt, döntést igénylő kérdések"

Átírás

1 Az ENCON-TRAFFICON és a levezető elnök által javasolt, ill. tovább gondolt, döntést igénylő kérdések A) Az Útmutató általános céljával, tartalmával és módszerével összefüggő kérdések: 1. Mi az Útmutató alapvető célja, felhasználási módja? 1.1. Az Útmutató a belső hatásokra készített útmutató vizsgálati körével egyező feladatlehatárolású legyen-e a projektméretet (autópálya új út; alsó beruházási értékhatár megjelölésével) illetően, vagy nem? 1.2. Az Útmutató a belső hatásokra készített útmutató vizsgálati körével egyező feladatlehatárolású legyen-e a projektelőkészítettségi feltételeket (döntéselőkészítő vizsgálatnál is, mikor nincs részletes környezeti hatásvizsgálat?) illetően, vagy nem? 1.3. Az Útmutató a költség-hatások számításához bemenő adatokat jelentő és más vizsgálatokban (pl. környezeti hatásvizsgálatokban) számítandó adatok számszerűsítésére vonatkozó eljárást is tartalmazzon (pl. egyszerűsített számítást), vagy nem? 1.4 Az Útmutató egy meghatározott, integrált (komplex) költség-haszon számítási módszert kötelezően alkalmazandó minisztériumi előírás, ami általános esetben kizárja (egyedi igénynél, v. körülménynél nem zárja ki) más, egyébként az EU előírásoknak megfelelő módszer alkalmazását, vagy nem (ez ebben az esetben csak véleménykérő szavazás )? 1.5 Az Útmutató a legalább 25 meurót elérő méretű projektek vizsgálatának megközelítési módját tekintve kötelező erejű előírás (de az egyedi igények miatt szükséges számításokra lehetőséget biztosít, pl. függelékben több módszerre is útmutatást ad), vagy módszertanilag egy (vagy több) lehetséges és ajánlott számítási megoldás. Megfelelő-e az előbbi cél ( kötelező )? Az Útmutató tartalmazzon-e a címét meghaladó (külső gazdasági és környezeti hatások értékelése a költség-haszon vizsgálat keretei között) témakörökbe illő módszereket, megközelítést, pl. 1.6 sok-kritériumos vizsgálat, 1.7 használati érték elemzés, 1.8 nem számszerűsíthető önkormányzati, szakhatósági igények, 1.9 területfejlesztési elvek (pl. külső városi gyűrűben ellenpólus képzése), méltányossági elv kezelése (leszakadás, felzárkóztatás problémája)? Az útmutató a dokumentálás, értékelés követelményei részben tartalmazzon javaslatot a számításban nem értékelt szempontok ( , és ami még megmarad, pl. tájvédelem) verbális értékelésének tárgykörére, esetleg (pl. függelékben) rövid értékelési tematikájára Az Útmutató a vizsgálandó projektnek csak a hatásterületére kimutatható térségi gazdaságfejlesztő és környezeti hatások monetarizálásának módszertana, vagy sem? (Pl. azt meghaladó, akár egész régióra, országra kivetíthető hatásoké is?) 2. Az Útmutatóban szereplő módszerek alapján, a hozam, vagy költség formában legnehezebben számszerűsíthető hatásokat is mind integrálni kell-e a költség-haszon számítás hatékonysági mutatóiba? (Vagy lehet kivétel, pl. ismételtnek tűnő GDP hozam figyelembe vétel, bizonytalan és csak pontozásos módszerrel számítható táj- és természetvédelem, talajvíz kár-hatás?) 3. A külső hatások vizsgálati időtávja azonos legyen a közlekedési költség-haszon vizsgálattal, a rögzített 30 évvel? 1/6

2 4. A területfejlesztő gazdasági hatások a pálya működésével egyidejűleg, vagy 5 éves késleltetéssel veendők figyelembe? 5. A külső hatások elemzésénél az átértékelés (diszkontálás) módja, az alkalmazott árszint a közlekedési költség-haszon elemzés kapcsán figyelembe vett diszkont-faktorral és árszinttel egyezzen meg? 6. A külső hatások számszerűsítésénél alapvetően a hazai központi és különböző ágazati statisztikákra kell támaszkodni, és ahol ezek hiányosak, ott hazai és külföldi kutatási eredményekre, annak érdekében, hogy a szakértői becslésen alapuló fontos alapadatok köre leszűküljön? 7. A külső hatások távlati érték-becslésénél a hatások számításának alapját képező naturális mutatók, vetítési alapok változását a vizsgálati időtartam nagy hosszára tekintettel épp úgy becsülni kell, mint a fajlagos költség-haszon elemekét? (A monetáris szemléletű fajlagos értékmutatóknál amennyiben van rá mód már a forgalmi prognózisoknál, a közlekedési szemléletű költség-haszon elemzésnél korábban is felhasznált makrogazdasági prognózisokból kiindulva célszerű a változás tendenciáját meghatározni.) 8. A külső (externális) hatásokat is magában foglaló, integrált (komplex) hatékonysági mutatók köre és számítási módja megegyezik a közlekedési szemléletű költség-haszon analízis keretei között kidolgozott mutatókkal? (Mivel a különböző szintű döntést hozók általában igénylik a csak a közlekedési hatások alapján kidolgozott eredményeket is, ezért mind a két szemléletben ki kell a hatékonysági mutatókat dolgozni, de megkülönböztetésükről a jelölésükben is gondoskodni kell.) 9. A komplex hatékonysági mutatók számításában is meglévő, a kiinduló adatbázis és módszertan jellegéből eredően a csak közlekedési szemléletű hatékonysági mutatókhoz képest még nagyobb arányú bizonytalanság szükségessé teszi-e egyrészt az érzékenységi vizsgálatok elvégzését, másrészt a kockázat-elemzést, főként a becsléssel megállapított hatótényezőknél, úgy, ahogy a közlekedési hatékonysági mutatóknál is javasolt? B) A területfejlesztő gazdasági hatások vizsgálatának sajátos kérdései: 10. A közútfejlesztési projekt által a térség gazdasági (társadalmi) fejlődésére kifejtett hatást elsősorban a vizsgált közútszakasz közvetlen hatásterületére (nem régióra, v. országra) kell kimutatni. A közvetlen hatásterületet vizsgálata a következő lehatárolással indokolt: 11. a fejlesztendő közút csomópontjaitól átlagos sebesség mellett személygépkocsival kb. 30, ill. 15 perc alatt elérhető terület-sávra, 12. csak a terület-tüskékre lehet értelmezni a főutak ill. a mellékutak esetében 13. minden körzetre (településre) vizsgálni kell, ahol a hatás jelentős. 14. Amennyiben pl. nagy forgalmú nagyobb hosszúságú (pl. 100 km) úthálózati elem vizsgálatáról van szó, indokolt a jelentős eljutási idő-rövidülés hatását a közvetlen hatásterületen kívüli térségekre, városokra is kiterjeszteni. 15. Szintetikus makrogazdasági fajlagos mutatók (GDP/fő, GVA/fő) segítségével történjen-e elsősorban a közvetlen hatásterületen jelentkező gazdasági fejlődés számszerűsítése? 16. A GDP legyen-e ez a mutató általános ismertsége okán, vagy a GVA, ami a költség-haszon vizsgálatok filozófiájához jobban illik és kb. 15%-kal kisebb az előbbinél? 2/6

3 Helyes-e az a kiindulás, miszerint a vizsgált körzet GDP többlete jellemzően összefügg a következő változókkal: 17. az adott településen prognosztizálható többlet gazdaságfejlődés arányos az ott létrejött elérhetőség-javulással, 18. az elérhetőség javulása a legfontosabb együttműködések viszonylatában fontos, 19. az adott település gazdasági potenciálja (tehát nem a GDP többlet!) az osztrák határtól való távolsággal (lényegében) fordítottan arányos, 20. A vizsgált körzet GDP többlete arányos az EU viszonylatában létrejövő elérhetőség javulással. 21. Az elérhetőség javulása fontos a legjelentősebb gazdasági kapcsolatok mindegyikében nem csak egy (pl. EU), vagy öt (közigazgatási hierarchia szerinti) viszonylatban és kitüntetetten az EU irányában. 22. az elérhetőség javulása a legfontosabb együttműködések viszonylatában fontos. a. a közigazgatási hierarchia szerinti település-kategorizálás (súlyozás) figyelembe vételével, b. a gazdasági kapcsolatok számított intenzitásának (súlyozott) figyelembe vételével. 23. Ez az intenzitás egyenesen arányos az együttműködő települések gazdasági potenciáljával, 24. és fordítottan az egymástól való távolságával (pl. eljutási időben kifejezve). 25. Az adott körzetben várható elérhetőség-javulás függ a projekt minőségétől (pl. autópálya főút helyett stb.), 26. hosszától (5 km, 50 km), 27. a folyosó zsúfoltságának csökkenési fokától, valamint 28. a vizsgált körzet és a projekt-nyomvonal távolságától (a távolság differenciált figyelembe vétele célszerű), 29. az adott körzet GDP/fő értékétől, 30. az adott körzet GDP értékétől, 31. emellett külön (!) a település méretétől is, 32. útjellegtől függő pszichológiai elérhetőségtől és 33. a térség fejlődőképességét kifejező multiplikátor hatásfüggvény szerinti hatástól, 34. az elérhetőség változása és a (GVA termelésének ágazati összetétele és differenciált potenciál-szorzók alapján) számított többlet GVA-hozam összefüggése, a spanyol területfejlesztési tapasztalatok alapján a potenciál-szorzók nagyságára alapozható. 35. A szintetikus makrogazdasági mutató számszerűsítéséhez az ismertetett három módszer közül melyik tűnik közgazdaságilag a leginkább megalapozottnak, és a kiindulási adatok előállíthatóságát tekintve a leginkább megfelelőnek? 3/6

4 35.1 KTI módszer: település szintű GDP/fő becslés, a közigazgatási hierarchia szerinti település-kategorizálás, attól függő súlyozott elérhetőségi sebességgel lineárisan és az osztrák határtól való távolsággal lényegében fordítottan arányos, degresszív szorzó szerint változó GDP/fő; (e szorzó alapján 2014-ig az osztrák határtól még 300 km-re lévő településeken 1,2-szeres, a határ menti 50 km-es sávban pedig 1,65-szoros a GDP termelés korrekciós szorzója.) 35.2 VIA KÁRPÁTIA módszer: település szintű GDP/fő becslés, öt fokozatú településnagyság szorzótól, útjellegtől függő pszichológiai elérhetőségtől és a térség fejlődőképességét kifejező multiplikátor hatásfüggvény szerinti hatástól függ a település többlet GDP termelése ENCON-TRAFFICON módszer: kistérségi szintű GVA/fő számítás regressziós egyenlettel a SzJA alapot képező jövedelem és a GVA/fő megyei adatok alapján, a GVA termelésének ágazati összetétele és differenciált potenciál-szorzók alapján számítja a többlet GVA-hozamot, aminél figyelembe veszi a spanyol területfejlesztési tapasztalatok alapján a potenciál-szorzók nagyságát, időbeni degresszióját. 36. Mely módszerbe építhetők be leginkább a Ajtay úr javasolt alapelvei: az elérhetőség-javulást valamennyi jelentősen változó települési kapcsolatra (az EU irányban és a 30 legfontosabb viszonylatban) vizsgálni kell, így az elérhetőség javulása függ a projekt hosszától, a zsúfoltság csökkenésétől és a projektnyomvonal - település távolságtól, az elérhetőség-javulás súlya függ a két település közötti kapcsolat intenzitásától (ahol az intenzitás a gazdasági potenciállal egyenes és a távolsággal fordítottan arányos)? Mi legyen a módszerekre vonatkozó döntés menete? 37. Meghatározott módszert kell kijelölni a meglévők közül (pl. szükség esetén szavazással)? 38. A módszer legfontosabb elveit kell egyelőre rögzíteni? 39. A foglalkoztatottságra (munkanélküliségre) gyakorolt hatás számszerűsítése után kapott eredmény hozzáadható-e a szintetikus mutató (GDP/GVA) alapján számított hatáshoz a hatékonysági mutatók számításakor? 40. A foglalkoztatottságra (munkanélküliségre) gyakorolt hatás számításánál a KTI módszer (elérhetőségi sebesség, jelenlegi munkanélküliségi és keresőképes lakossági arány, egy főre eső munkanélküli foglalkoztatottá tételének állami költség-megtakarítása, többlet bevétele), vagy a TERRA módszer (nyugati határtól való eljutási idő és munkanélküliség regressziós összefüggése) használata előnyösebb? 41. Az elvándorlásra gyakorolt hatás számszerűsítése után kapott eredmény hozzáadható-e a szintetikus mutató (GDP/GVA) alapján számított hatáshoz a hatékonysági mutatók számításakor? 42. A külföldi többlet tőkebefektetésre gyakorolt hatás és az árbevételi többlet számszerűsítése után kapott eredmény hozzáadható-e a szintetikus mutató (GDP/GVA) alapján számított hatáshoz a hatékonysági mutatók számításakor? 43. A SzJA alapot képező jövedelemre gyakorolt hatás számszerűsítése után kapott eredmény hozzáadható-e a szintetikus mutató (GDP/GVA) alapján számított hatáshoz a hatékonysági mutatók számításakor? C) A környezeti hatások vizsgálatának sajátos kérdései: 44. Indokolt-e (ill. adatokkal alátámasztható-e) a vizsgálati hatásterületnek a környezeti hatásvizsgálatokban alkalmazott hatásterülethez képest történő megnövelése a végett, hogy a település mellett (pl 300 és 500 m-re vezetett) elkerülő nyomvonal-változatok (hatásai) pontos összevetésére ebből a szempontból is lehetőség legyen? 4/6

5 45. Jav. Határértékek, fajlagos monetáris értékek: 1. Zajterhelés: - EWS WLT a = WLN a = 13 eft/(leg év) (2000. évi áron) - KTI 12 eft/lakás 2. Légszennyezés: - EWS WS vegetáció = Ft/t NO x (A) WS ember, építmény = Ft/(SEG év) (2000. évi áron) - KTI helyi hatásoknál lakott területen: 6 EURO (750 Ft)/kg helyi hatásoknál külterületen: 4 EURO (510 Ft/kg) globális hatásoknál: 890 Ft/1 000 kg 3. Klímaterhelés: - EWS WC = Ft/t CO 2 (2000. évi áron) 4. Az utak elválasztó hatása: - EWS WZ = 9,50 DM/várt h (1997. évi áron) az egyéb fajlagos költségek esetében alkalmazott átváltási arányt figyelembe véve ez 1453 Ft/várt h értékre adódik évi áron 5. Vízvédelem: - KTI alappont érték: 19,5 eft/év - Ne kerüljön sor külön számítására, a műszaki megoldás költsége a beruházási költségben figyelembe van véve. 6. Talajvédelem: - KTI alappont érték: 36 eft/év - Ne kerüljön sor külön számítására, a műszaki megoldás költsége a beruházási költségben figyelembe van véve. 7. Természetvédelem: - KTI alappont érték: 112 eft/év - Ne kerüljön sor külön számítására, a hatás értékelése verbálisan történik, ill. a műszaki megoldás költsége (pl. vadátjáró, erdőtelepítés) a hatóság előírása alapján a beruházási költségben figyelembe van véve. 8. Az épített környezet védelme: - KTI alappont érték: 160 eft/év - Ne kerüljön sor külön számítására, a hatás értékelése verbálisan történik, ill. a műszaki megoldás költsége (pl. vadátjáró, erdőtelepítés) a hatóság előírása alapján a beruházási költségben figyelembe van véve. 46. A nem pontosan számszerűsíthető (pl. a vízre, a természetre gyakorolt pl. KTI pontozásos elven számított) hatásokat be kell-e építeni a hatékonysági mutatóba, vagy kiegészítő információként használandó? 47. A vegetációra, ill. az épített környezetre gyakorolt levegőszennyezés hatását nem célszerűbb-e az EWS módszer alapján számítani, mint a KTI pontozáson alapuló módszerével? 5/6

6 48. A levegőszennyezés és a zaj környezeti hatásának monetarizálásakor érdemes-e az ENT módszert követni (hazai egészségügyi fajlagos ráfordítások, károk és nemzetközi mortalitási, morbiditási mutatók használata), mint az egyszerűbbnek tűnő, KTI által ajánlott módszert? 49. A zajterhelési- és légszennyezési károsanyag terhelési szintek számítása a hatályos magyar útügyi műszaki előírások szerint (lásd az előkészítő anyagban jelzett kilenc szabvány alapján) történjék (1), vagy egyszerűsített (pl. KTI, EWS, vagy hasonló) módszerrel (2)? 50. Az utak elválasztó hatásaként az EWS-nek a gyalogos időveszteségre vonatkozó javaslatát célszerű-e figyelembe venni? 6/6

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek

A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek Szerkesztette: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna A KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata. (tanulmány)

A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata. (tanulmány) A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata (tanulmány) Budapest, 2010. november A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat?

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? HU 2014 14 SZ. Ku lönjelentés Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

A nem megfigyelt gazdaság mérésének lehetôségei

A nem megfigyelt gazdaság mérésének lehetôségei A nem megfigyelt gazdaság mérésének lehetôségei Murai Bálint, a Központi Statisztikai Hivatal osztályvezetője E-mail: Balint.Murai@ksh.hu Ritzlné Kazimir Ildikó, a Központi Statisztikai Hivatal vezető

Részletesebben

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT 2. KÖTET (7.-11. fejezet) RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY P r o U rbe K f t. Közlekedés K ft. U V A T ERV Z rt. 2013.03. Cím: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. Levélcím:

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban ÉPÍTÉSZ SZEMINÁRIUM 2004 Megjelent a Phare Access (2001 HU 0104-03-01-0017) támogatásával Program

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

A közlekedéspolitikától a decoupling-on át az áruszállító ingavonatokig

A közlekedéspolitikától a decoupling-on át az áruszállító ingavonatokig Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 224-234. o. A közlekedéspolitikától a decoupling-on át az áruszállító ingavonatokig Pálfalvi József 1 Az Európai

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. TÓTH JÓZSEF KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék 2009 0 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági

Részletesebben

Hatékonyabb lakások - Makrogazdasági hatások

Hatékonyabb lakások - Makrogazdasági hatások HATÉKONYABB LAKÁSOK - MAKROGAZDASÁGI HATÁSOK A lakossági energiahatékonysági beruházások állami támogatásának makrogazdasági hatáselemzése ÁKM segítségével 2011. november Hatékonyabb lakások - Makrogazdasági

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 31. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 31. szám MAGYAR KÖZLÖNY 31. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 12., csütörtök Tartalomjegyzék 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet A pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá

Részletesebben

PÁlyakezDŐk munkával ValÓ

PÁlyakezDŐk munkával ValÓ 265 Kiss Paszkál PÁlyakezDŐk munkával ValÓ elégedettségének meghatározói A jó munka jellemzőit, a szakmai életút sikerességének összefüggéseit járjuk körbe a következőkben a fogalmi háttér kicsit alaposabb

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TÉRSÉGI KOMPLEX FEJLESZTÉSI MINTAPROGRAMJA 1.1 2006. április 4.

A BALATON RÉGIÓ TÉRSÉGI KOMPLEX FEJLESZTÉSI MINTAPROGRAMJA 1.1 2006. április 4. A BALATON RÉGIÓ TÉRSÉGI KOMPLEX FEJLESZTÉSI MINTAPROGRAMJA 1.1 2006. április 4. Témavezetők: Fejezetfelelős tervezők: Közvetlen közreműködők: Péti Márton vezető tervező VÁTI STI Horkay Nándor VÁTI STI

Részletesebben