A nemzeti fejlesztési miniszter 25/2013. (V. 31.) NFM rendelete az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról. 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nemzeti fejlesztési miniszter 25/2013. (V. 31.) NFM rendelete az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról. 1."

Átírás

1 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 86. szám A kistelepülési önkormányzat a települési közkönyvtári és iskolai könyvtári feladatokat együttesen ellátó szolgáltató helyre is igénybe veheti a megyei könyvtár által nyújtott KSZR-szolgáltatásokat. Az iskolai könyvtári feladatokhoz igénybe vett szolgáltatásokat és finanszírozásukat a megyei könyvtárral kötött külön megállapodásban kell szabályozni. 10. A miniszter minden év február 28-áig az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi a tárgyév január 1-jén hatályos kistelepülési megállapodással rendelkező kistelepülési önkormányzatok listáját. 11. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba. (2) Az 5. (1) bekezdésében foglaltak teljesítése során a kistelepülési önkormányzat gondoskodik arról, hogy a többcélú kistérségi társulás mozgókönyvtári támogatásából a kistelepülés számára biztosított könyvtári állomány és egyéb ingóságok továbbra is rendelkezésre álljanak a település nyilvános könyvtári ellátására. (3) Ha a kistelepülési önkormányzat e rendelet hatálybalépésekor a szolgáltató helyre vonatkozó, 5. (1) bekezdés szerinti valamennyi követelményt nem tudja biztosítani, a kistelepülési megállapodás a kistelepülési önkormányzat lehetőségeinek figyelembevételével megállapíthatja a hiányzó követelmények teljesítésének módját és legkésőbb december 31-éig tartó ütemezését. (4) A megyei könyvtár a kistelepülési megállapodások előkészítésére vonatkozó eljárása keretében október 31-éig elkészíti a szolgáltató helyek 5 évre szóló szolgáltatásfejlesztési tervét. (5) A 7. (1) bekezdése szerinti éves tervet és a 7. (5) bekezdése szerinti éves tájékoztatót a évben e rendelet hatálybalépését követő 30. napig kell a miniszternek megküldeni, illetve elkészíteni. Balog Zoltán s. k., emberi erőforrások minisztere A nemzeti fejlesztési miniszter 25/2013. (V. 31.) NFM rendelete az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló évi LXVII. törvény 28. (2) bekezdés a) c) pontjában, a tekintetében a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 48. (3) bekezdés g) pont 2 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az 1. alcím, valamint a tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el: 1. Az útdíj mértéke 1. (1) Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Vhr.) meghatározott díjkategóriába tartozó, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény alapján az egyes útdíjköteles elemi útszakaszok használatáért fizetendő útdíj részét képező infrastruktúra díj (a továbbiakban: infrastruktúra díj) alapját a (2) (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az 1. melléklet tartalmazza. (2) A Vhr. szerint J2 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti infrastruktúra általános forgalmi adót magában foglaló díja ha e rendelet másként nem rendelkezik : a) gyorsforgalmi úton 49,90 forint, b) főúton 21,23 forint.

2 54034 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 86. szám (3) A Vhr. szerint J3 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti infrastruktúra általános forgalmi adót magában foglaló díja ha e rendelet másként nem rendelkezik : a) gyorsforgalmi úton 70,02 forint, b) főúton 36,75 forint. (4) A Vhr. szerint J4 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti infrastruktúra általános forgalmi adót magában foglaló díja ha e rendelet másként nem rendelkezik : a) gyorsforgalmi úton 108,38 forint, b) főúton 67,60 forint. 2. A Vhr.-ben meghatározott díjkategóriába tartozó, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény alapján fizetendő útdíj részét képező külsőköltség díjat 0 forintban állapítom meg. 3. (1) Az útdíjköteles gépjárművek díjszedési környezetvédelmi kategóriába sorolása azok környezetvédelmi osztályba tartozása alapján történik a Vhr.-ben meghatározottak alapján a (2) (4) bekezdésben meghatározottak szerint. (2) A Vhr. szerinti C környezetvédelmi kategóriába sorolt útdíjköteles gépjármű esetében infrastruktúra díjként a) az 1. (2) és (3) bekezdése alapján az 1. mellékletben meghatározott összeg 1,15-szörösét, b) az 1. (4) bekezdése alapján az 1. mellékletben meghatározott összeg 1,2-szeresét kell megfizetni. (3) A Vhr. szerinti B környezetvédelmi kategóriába sorolt útdíjköteles gépjármű esetében útdíjként az 1. (2) (4) bekezdése alapján az 1. mellékletben meghatározott összeget kell megfizetni. (4) A Vhr. szerinti A környezetvédelmi kategóriába sorolt útdíjköteles gépjármű esetében útdíjként a) az 1. (2) és (3) bekezdése alapján az 1. mellékletben meghatározott összeg 0,85-szörösét, b) az 1. (4) bekezdése alapján az 1. mellékletben meghatározott összeg 0,8-szorosát kell megfizetni. 2. Az útdíjköteles utak 4. (1) A díjfizetési kötelezettséggel érintett utakat és az azokat alkotó útdíjköteles elemi útszakaszokat az 1. melléklet tartalmazza. (2) Az 1. mellékletben felsorolt útdíjköteles főúti útszakaszok lakott területen belüli, valamint útdíjköteles elem útszakaszként meg nem határozott szakaszai nem minősülnek az útdíjköteles úthálózat részének. 3. Záró rendelkezések 5. (1) Ez rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Az 1 4., a 6., a 7., a 9 14., valamint az 1. melléklet július 1-jén lép hatályba. 6. Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A díjfizetés ellenében használható utakról szóló miniszteri rendeletben meghatározott gyorsforgalmi utak e rendelet szerinti díjkategóriába tartozó gépjárművel történő használatáért használati díjat (a továbbiakban: díj), továbbá a díjfizetés elmulasztása esetén pótdíjat kell fizetni. 7. Az R1. 3. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A díjat előre, az a) e) pontok szerinti érvényességi időtartamok valamelyikére kell megfizetni. A díj megfizetésének ténye úthasználati jogosultságot (a továbbiakban: jogosultság) keletkeztet. A jogosultság gépjárműhöz kötött adatait (forgalmi rendszám, a gépjármű és a vontatmány megengedett legnagyobb össztömegének értékét) a forgalmi engedélyben szereplő hatósági bejegyzésnek megfelelően kell megadni. A jogosultság a megadott időtartamon belül minden díjköteles útszakaszra érvényes. Az egyes jogosultságok a következő érvényességi időtartamokra vásárolhatók:] e) éves jogosultság: a tárgyév első napjától a tárgyévet követő év január 31. napjának 24 óráig. 8. Az R a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 86. szám (6) A 6. (1) bekezdés b) d) pontja szerint meghatározott díjkategóriákban nem vásárolható az (1) bekezdés c) pontja szerinti heti jogosultság június 29. napját követően, és a jogosultság a 3. (1) bekezdés c) pontjában foglaltaktól eltérően nem jogosít július 30. napját követően úthasználatra. (7) A 6. (1) bekezdés b) d) pontja szerint meghatározott díjkategóriákban nem vásárolható az (1) bekezdés d) pontja szerinti havi jogosultság június 19. napját követően, és a jogosultság a 3. (1) bekezdés d) pontjában foglaltaktól eltérően nem jogosít július 30. napját követően úthasználatra. 9. Az R1. 6. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A díj mértéke a gépjármű kategóriájától függ. A díjkategóriák a következők:) e) B2 díjkategória: a 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszok, lakóautók és személygépkocsik bármilyen vontatmánnyal is. 10. Az R1. 7/A. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Ha a gépjármű az ellenőrzéskor a gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, akkor az alacsonyabb és az egyébként irányadó díjkategóriához rendelt pótdíjak különbözetét kell megfizetni és a (9) bekezdés szerinti maximalizált pótdíj nem állapítható meg. Ha a járműre a 6. (6) bekezdése szerinti jogosultságot vásárolták, de a jármű a forgalmi engedélye alapján nem motorkerékpár, akkor a jármű kategóriájának megfelelő teljes pótdíjat kell megfizetni. 11. A díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. Használati díjat (a továbbiakban: díj), továbbá a díjfizetés elmulasztása esetén pótdíjat kell fizetni a ban foglalt kivétellel a gyorsforgalmi utak meghatározott járművel történő használatáért. 12. Az R a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. Az alábbi utak díjmentesen használhatóak az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló miniszteri rendelet szerinti D1, B2 kategóriába tartozó járművel: 1. az M0 autóút teljes szakaszán; 2. az M31 autópálya teljes szakaszán. 13. (1) Az R2. 4. (1) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az alábbi utak díjmentesen használhatóak az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló miniszteri rendelet szerinti D1 kategóriába tartozó járművel:) 8. az M3 autópálya Nyíregyházát elkerülő (4. sz. főút és 403 főút közötti) szakaszán (szelvényszám: ); (2) Az R2. 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az alábbi utak díjmentesen használhatóak az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló miniszteri rendelet szerinti B2 kategóriába tartozó járművel: 1. az M1 autópálya Budapest és M0 autóút közötti szakaszán (szelvényszám: ); 2. az M3 autópálya Budapest és M0 autóút közötti szakaszán (szelvényszám: 11 13); 3. az M5 autópálya Budapest és M0 autóút (gyáli csomópont) közötti szakaszán (szelvényszám: 13 22); 4. az M7 autópálya Budapest és M0 autóút közötti szakaszán (szelvényszám: ); 5. az M4 autóút (4. sz. főút jelzés) Budapest és M0 autóút közötti szakaszán (szelvényszám: ). 14. (1) Hatályát veszti az R1. a) 2. (5) bekezdése, b) 3. (1) bekezdés a) pontja, c) 3. (5) (7) bekezdése, d) 6. (1) bekezdés b) d) pontja, e) 6. (3a) bekezdése. (2) Hatályát veszti az R a.

4 54036 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 86. szám 15. Ez a rendelet 1. a nehéz tehergépjárművekre az egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló, június 17-i 1999/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, 2. a nehéz tehergépjárművekre az egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62 EK irányelv módosításáról szóló, május 17-i 2006/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, 3. a nehéz tehergépjárművekre az egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról szóló, szeptember 27-i 2011/76/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. Németh Lászlóné s. k., nemzeti fejlesztési miniszter

5 1. melléklet a 25/2013. (V. 31.) NFM rendelethez A B C D E F G Díjfizetési Használatért fizetendő, Használatért fizetendő, általános Használatért fizetendő, általános Díjfizetési Díjfizetési kötelezettséggel kötelezettséggel érintett ED szakasz általános forgalmi adót forgalmi adót magában foglaló forgalmi adót magában foglaló kötelezettséggel érintett útdíjköteles elemi útdíjköteles elemi hossz [m] magában foglaló infrastruktúra infrastruktúra díj alapja infrastruktúra díj alapja érintett út száma útszakasz kezdő szelvénye útszakasz végszelvénye díj alapja a J2 díjkategóriában a J3 díjkategóriában a J4 díjkategóriában 1 M ,00 419,56 649,41 2 M ,36 309,21 478,61 3 M ,35 876, ,05 4 M ,24 321,67 497,90 5 M ,72 893, ,93 6 M ,67 336,31 520,55 7 M ,88 260,82 403,72 8 M ,77 161,05 249,27 9 M , , ,53 10 M ,30 629,06 973,69 11 M ,84 460,03 712,06 12 M ,46 376,71 583,08 13 M ,16 380,49 588,94 14 M ,54 254,73 394,29 15 M ,49 249,06 385,51 16 M ,27 299,27 463,22 17 M ,08 432,30 669,14 18 M ,37 930, ,80 19 M , , ,88 20 M ,78 472,56 731,46 21 M ,19 150,40 232,80 22 M ,90 210,34 325,57 23 M ,97 93,97 145,45 24 M ,49 108,74 168,31 25 M ,27 793, ,73 26 M ,83 86,75 134,28 27 M ,00 488,32 755,84 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 86. szám 54037

6 28 M ,22 297,80 460,94 29 M ,49 249,06 385,51 30 M ,24 530,75 821,52 31 M ,15 384,69 595,44 32 M ,32 160,42 248,30 33 M ,19 179,88 278,43 34 M ,76 241,01 373,04 35 M ,12 408,50 632,29 36 M ,44 394,91 611,26 37 M ,16 271,05 419,54 38 M ,36 275,53 426,48 39 M ,48 886, ,55 40 M ,18 819, ,80 41 M ,47 265,87 411,52 42 M ,90 280,50 434,17 43 M ,76 796, ,15 44 M ,50 560,58 867,69 45 M ,20 807, ,30 46 M ,57 966, ,54 47 M ,49 706, ,55 48 M , , ,48 49 M ,30 732, ,41 50 M ,22 861, ,05 51 M ,99 360,60 558,16 52 M ,66 588,87 911,48 53 M ,10 769, ,45 54 M ,06 764, ,83 55 M , , ,68 56 M , , ,39 57 M ,54 500,29 774,38 58 M ,73 83,81 129,73 59 M , , , M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 86. szám

7 60 M ,53 924, ,29 61 M ,39 320,48 496,06 62 M ,02 548,68 849,27 63 M ,51 517,10 800,39 64 M ,60 174,84 270,62 65 M ,00 200,80 369,37 66 M ,79 949, ,96 67 M ,35 703, ,89 68 M ,45 874, ,10 69 M ,56 100,41 155,42 70 M ,79 113,36 175,47 71 M ,67 299,83 464,08 72 M ,42 232,12 359,28 73 M ,64 284,35 440,13 74 M ,66 236,67 366,32 75 M ,84 601,75 931,42 76 M ,26 304,87 471,89 77 M ,18 787, ,84 78 M ,24 565,83 875,82 79 M ,00 384,48 595,11 80 M ,21 551,76 854,03 81 M ,23 642,99 995,25 82 M , , ,18 83 M ,01 450,44 697,21 84 M ,88 819, ,15 85 M ,90 352,06 544,93 86 M , , ,68 87 M ,19 388,96 602,05 88 M , , ,98 89 M ,70 527,18 815,99 90 M ,48 887, ,72 91 M ,18 436,64 675,86 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 86. szám 54039

8 92 M ,55 490,49 759,20 93 M ,36 97,33 150,65 94 M ,16 206,49 319,61 95 M ,68 151,10 233,88 96 M ,86 166,79 258,16 97 M ,31 199,70 309,10 98 M ,39 286,80 443,92 99 M ,92 371,74 575, M ,46 693, , M ,64 390,99 605, M ,12 373,42 577, M ,51 483,42 748, M ,12 369,22 571, M ,35 210,97 326, M ,45 352,83 546, M ,18 540,48 836, M ,54 249,13 385, M ,62 789, , M ,00 562,68 870, M ,94 564,01 873, M ,83 681, , M ,50 525,50 813, M ,36 483,21 747, M ,13 294,85 456, M ,25 317,47 491, M ,90 314,18 486, M ,76 796, , M ,56 727, , M , , , M ,56 550,85 852, M , , , M ,54 289,81 448, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 86. szám

9 124 M ,14 147,53 228, M ,71 377,06 583, M ,24 499,87 773, M ,63 259,07 401, M ,57 543,85 841, M ,45 206,91 320, M ,18 401,56 621, M ,30 422,78 654, M ,73 190,45 294, M ,24 324,47 502, M ,08 433,70 671, M ,59 706, , M ,05 697, , M ,27 546,23 845, M ,46 515,63 798, M ,19 460,52 712, M ,84 179,39 277, M ,10 421,10 651, M ,61 344,64 533, M ,00 279,24 432, M ,19 355,28 549, M ,23 571,43 884, M ,96 202,01 312, M ,31 341,42 528, M ,72 682, , M ,37 718, , M ,59 322,16 498, M ,29 564,50 873, M ,26 519,55 804, M , , , M ,81 311,24 481, M ,76 553,93 857,39 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 86. szám 54041

10 156 M ,74 395,33 611, M ,25 527,95 817, M ,84 184,99 286, M ,14 150,33 232, M ,20 558,76 864, M ,42 547,84 847, M ,04 217,55 336, M ,08 186,74 289, M ,37 334,49 517, M ,97 196,41 304, M ,15 278,05 430, M ,51 25,98 40, M ,35 206,77 320, M ,03 291,91 451, M ,06 906, , ,56 47,70 87, ,54 30,36 55, ,98 36,31 66, ,87 105,36 193, ,21 156,15 287, ,39 210,14 386, ,77 94,82 174, ,84 79,34 145, ,90 77,73 142, ,07 62,44 114, ,67 23,67 43, ,22 195,99 360, ,41 127,08 233, ,19 3,79 6, ,30 95,73 176, ,51 4,34 7, ,82 60,27 110, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 86. szám

11 ,21 33,26 61, ,45 182,54 335, ,92 43,14 79, ,25 69,68 128, ,54 23,45 43, ,88 95,00 174, ,85 148,62 273, ,73 125,91 231, ,16 159,53 293, ,38 123,55 227, ,55 419,87 772, ,65 6,32 11, ,32 402,16 739, ,46 37,15 68, ,18 43,59 80, ,74 68,80 126, ,84 44,72 82, ,14 59,09 108, ,02 86,58 159, ,81 181,43 333, ,26 64,50 118, ,24 43,70 80, ,41 177,28 326, ,18 8,97 16, ,55 222,52 409, ,16 24,51 45, ,60 84,12 154, ,01 57,15 105, ,31 7,46 13, ,78 75,78 139, ,06 19,15 35, ,93 69,13 127,16 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 86. szám 54043

12 ,24 14,26 26, ,37 59,50 109, ,32 19,59 36, ,19 66,11 121, ,41 63,03 115, ,95 18,96 34, ,68 118,89 218, ,69 8,12 14, ,01 29,44 54, ,20 93,82 172, ,58 11,39 20, ,43 130,57 240, ,76 39,40 72, ,84 6,65 12, ,10 19,22 35, ,53 37,26 68, ,25 156,22 287, ,46 137,56 253, ,58 182,76 336, ,90 43,11 79, ,95 69,16 127, ,12 69,46 127, ,84 60,31 110, ,75 32,45 59, ,73 82,61 151, ,50 40,68 74, ,98 48,44 89, ,98 12,09 22, ,11 303,11 557, ,39 11,06 20, ,88 328,69 604, ,49 64,90 119, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 86. szám

13 ,00 31,16 57, ,20 130,17 239, ,07 180,15 331, ,44 23,26 42, ,90 126,20 232, ,26 100,84 185, ,03 10,44 19, ,04 67,58 124, ,36 170,26 313, ,26 315,50 580, ,27 389,95 717, ,36 33,52 61, ,60 267,61 492, ,49 52,77 97, ,58 127,38 234, ,62 117,05 215, ,64 118,81 218, ,27 159,72 293, ,91 51,78 95, ,26 48,91 89, ,56 45,97 84, ,47 80,45 147, ,15 133,55 245, ,38 102,79 189, ,05 128,18 235, ,29 5,70 10, ,94 162,62 299, ,52 26,86 49, ,12 156,00 286, ,77 29,03 53, ,05 174,93 321, ,14 22,75 41,84 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 86. szám 54045

14 ,92 32,74 60, ,40 21,46 39, ,68 103,30 190, ,92 31,02 57, ,03 57,18 105, ,02 251,04 461, ,45 49,25 90, ,49 35,46 65, ,17 66,08 121, ,71 125,87 231, ,75 131,12 241, ,40 54,35 99, ,96 131,49 241, ,32 31,72 58, ,31 4,01 7, ,69 143,14 263, ,66 115,40 212, ,36 151,23 278, ,63 37,45 68, ,98 230,20 423, ,15 220,10 404, ,48 11,21 20, ,39 7,61 13, ,68 155,23 285, ,88 81,14 149, ,82 72,40 133, ,21 119,81 220, ,49 102,97 189, ,54 63,25 116, ,11 81,55 150, ,10 121,35 223, ,47 63,14 116, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 86. szám

15 ,03 297,79 547, ,39 263,79 485, ,70 82,58 151, ,39 296,68 545, ,43 201,54 370, ,73 108,60 199, ,38 288,01 529, ,16 256,48 471, ,64 129,21 237, ,75 299,03 550, ,90 164,27 302, ,54 28,63 52, ,23 289,48 532, ,92 93,35 171, ,90 96,76 177, ,35 7,53 13, ,65 23,63 43, ,17 336,12 618, ,98 32,85 60, ,96 365,18 671, ,96 148,80 273, ,01 276,98 509, ,55 52,88 97, ,88 363,31 668, ,41 165,15 303, ,56 399,11 734, ,39 381,50 701, ,01 159,27 292, ,85 252,47 464, ,17 135,31 248, ,31 178,83 328, ,78 106,94 196,72 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 86. szám 54047

16 ,16 76,44 140, ,29 362,28 666, ,37 90,66 166, ,42 69,97 128, ,67 25,39 46, ,19 99,00 182, ,85 252,47 464, ,12 188,90 347, ,67 56,56 104, ,93 141,82 260, ,50 44,14 81, ,87 53,43 98, ,31 23,04 42, ,13 78,13 143, ,40 151,30 278, ,70 54,87 100, ,60 97,98 180, ,03 26,02 47, ,84 107,05 196, ,88 91,54 168, ,69 91,21 167, ,65 37,49 68, ,08 71,11 130, ,07 64,17 118, ,98 131,53 241, ,84 89,74 165, ,48 239,72 440, ,70 238,36 438, ,35 62,92 115, ,02 81,40 149, ,54 191,36 351, ,51 137,63 253, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 86. szám

17 ,09 27,86 51, ,81 134,69 247, ,22 142,33 261, ,81 16,98 31, ,32 14,41 26, ,67 143,10 263, ,62 94,56 173, ,60 115,28 212, ,92 178,16 327, ,45 11,17 20, ,93 153,95 283, ,97 10,33 19, ,87 67,29 123, ,64 99,78 183, ,45 63,10 116, ,40 16,28 29, ,41 76,88 141, ,08 124,77 229, ,32 265,41 488, ,62 146,49 269, ,04 289,15 531, ,07 10,51 19, ,39 30,10 55, ,36 251,63 462, ,95 108,96 200, ,05 263,20 484, ,10 88,46 162, ,00 249,28 458, ,08 123,04 226, ,75 231,53 425, ,63 125,72 231, ,40 191,10 351,52 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 86. szám 54049

18 ,78 158,87 292, ,12 192,35 353, ,30 114,77 211, ,16 111,06 204, ,37 40,46 74, ,82 55,09 101, ,67 42,70 78, ,12 55,60 102, ,80 37,74 69, ,64 46,12 84, ,44 140,97 259, ,36 114,88 211, ,37 57,77 106, ,64 13,23 24, ,67 27,12 49, ,44 35,39 65, ,70 21,98 40, ,82 23,92 44, ,05 81,44 149, ,11 12,31 22, ,94 44,91 82, ,78 58,47 107, ,96 148,80 273, ,84 179,74 330, ,80 423,76 779, ,63 70,34 129, ,73 44,54 81, ,45 279,48 514, ,90 58,69 107, ,96 48,40 89, ,68 134,47 247, ,44 87,32 160, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 86. szám

19 ,76 35,94 66, ,97 53,62 98, ,91 88,13 162, ,96 129,76 238, ,54 42,48 78, ,55 149,83 275, ,08 142,08 261, ,69 73,90 135, ,48 38,92 71, ,91 5,03 9, ,33 291,39 536, ,88 249,05 458, ,07 29,55 54, ,04 102,20 188, ,33 95,77 176, ,89 320,06 588, ,53 132,48 243, ,39 249,94 459, ,22 47,11 86, ,17 135,31 248, ,63 8,01 14, ,31 54,21 99, ,90 65,60 120, ,40 35,32 64, ,79 11,76 21, ,30 14,37 26, ,40 83,79 154, ,59 257,21 473, ,07 228,62 420, ,40 85,52 157, ,92 77,76 143, ,57 40,79 75,04 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 86. szám 54051

20 ,20 126,71 233, ,80 25,61 47, ,96 31,09 57, ,89 107,13 197, ,79 44,65 82, ,68 51,38 94, ,91 84,67 155, ,84 23,96 44, ,58 44,28 81, ,65 77,29 142, ,78 122,52 225, ,56 96,17 176, ,99 8,64 15, ,85 36,09 66, ,69 28,89 53, ,83 115,69 212, ,24 43,70 80, ,82 105,29 193, ,55 123,85 227, ,72 56,63 104, ,86 77,65 142, ,64 113,63 209, ,52 25,14 46, ,73 15,10 27, ,84 23,96 44, ,68 65,23 119, ,91 6,76 12, ,60 77,21 142, ,72 70,49 129, ,74 51,49 94, ,77 60,20 110, ,80 75,82 139, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 86. szám

21 ,96 67,44 124, ,24 43,70 80, ,50 108,19 199, ,99 27,67 50, ,90 95,04 174, ,52 128,99 237, ,40 19,73 36, ,29 194,37 357, ,67 61,74 113, ,78 105,22 193, ,37 28,33 52, ,71 11,61 21, ,79 84,45 155, ,83 48,18 88, ,98 218,07 401, ,60 77,21 142, ,02 88,31 162, ,96 150,53 276, ,14 22,75 41, ,89 17,13 31, ,71 75,67 139, ,37 75,08 138, ,08 117,86 216, ,11 65,97 121, ,64 13,23 24, ,67 61,74 113, ,08 38,22 70, ,70 32,38 59, ,50 263,98 485, ,68 98,12 180, ,54 58,07 106, ,78 106,94 196,72 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 86. szám 54053

22 ,69 63,50 116, ,47 28,52 52, ,50 193,01 355, ,08 53,80 98, ,40 54,35 99, ,15 52,19 95, ,43 61,34 112, ,75 143,25 263, ,99 72,69 133, ,31 7,46 13, ,90 46,56 85, ,28 33,37 61, ,75 79,20 145, ,44 102,90 189, ,82 27,38 50, ,14 5,44 10, ,45 97,72 179, ,26 62,77 115, ,88 25,76 47, ,49 80,48 148, ,28 14,33 26, ,22 29,80 54, ,61 85,88 157, ,34 66,37 122, ,14 43,51 80, ,09 76,33 140, ,30 33,41 61, ,02 218,15 401, ,18 95,51 175, ,48 191,25 351, ,19 36,68 67, ,83 63,76 117, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 86. szám

23 ,79 81,00 148, ,22 12,50 22, ,98 48,44 89, ,85 152,07 279, ,17 168,20 309, ,17 15,88 29, ,81 49,87 91, ,82 107,02 196, ,00 84,82 156, ,54 142,88 262, ,24 78,31 144, ,89 89,82 165, ,89 88,09 162, ,11 14,04 25, ,54 40,76 74, ,91 101,98 187, ,01 45,02 82, ,30 68,02 125, ,49 18,15 33, ,96 48,40 89, ,81 79,31 145, ,26 43,73 80, ,19 15,91 29, ,71 9,89 18, ,75 82,65 152, ,58 46,01 84, ,65 44,39 81, ,69 108,52 199, ,38 459,38 845, ,29 59,35 109, ,83 70,67 129, ,45 82,14 151,09 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 86. szám 54055

24 ,63 125,72 231, ,76 191,72 352, ,22 149,24 274, ,02 155,82 286, ,00 81,36 149, ,81 29,11 53, ,25 71,41 131, ,41 142,66 262, ,39 108,01 198, ,40 90,70 166, ,13 100,62 185, ,12 59,06 108, ,04 55,46 102, ,66 103,27 189, ,18 109,37 201, ,36 17,93 32, ,53 19,96 36, ,14 111,02 204, ,70 89,49 164, ,90 77,73 142, ,13 317,01 583, ,83 84,53 155, ,74 124,18 228, ,99 25,95 47, ,91 17,16 31, ,61 25,28 46, ,95 55,31 101, ,07 13,97 25, ,86 58,62 107, ,41 12,83 23, ,12 69,46 127, ,94 145,31 267, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 86. szám

25 ,57 23,48 43, ,52 23,41 43, ,66 70,38 129, ,77 27,31 50, ,63 59,94 110, ,76 35,94 66, ,98 46,71 85, ,61 160,30 294, ,01 43,29 79, ,98 83,06 152, ,32 305,21 561, ,51 80,52 148, ,58 47,74 87, ,56 7,90 14, ,79 61,96 113, ,21 17,68 32, ,44 4,23 7, ,48 141,05 259, ,78 4,81 8, ,05 13,93 25, ,89 37,89 69, ,14 121,42 223, ,11 17,49 32, ,06 102,24 188, ,85 32,63 60, ,21 55,75 102, ,21 86,91 159, ,92 11,98 22, ,93 22,38 41, ,90 8,49 15, ,79 68,87 126, ,13 34,84 64,08 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 86. szám 54057

26 ,31 61,12 112, ,67 40,98 75, ,84 11,83 21, ,54 40,76 74, ,94 134,91 248, ,48 21,61 39, ,32 50,75 93, ,28 67,99 125, ,50 56,26 103, ,94 117,60 216, ,60 28,74 52, ,73 96,47 177, ,14 3,71 6, ,23 88,68 163, ,51 18,19 33, ,17 17,60 32, ,09 93,64 172, ,40 106,28 195, ,89 72,51 133, ,40 23,19 42, ,24 41,97 77, ,58 61,59 113, ,04 69,31 127, ,12 142,15 261, ,31 9,19 16, ,20 209,81 385, ,45 134,06 246, ,17 31,46 57, ,83 86,25 158, ,91 153,91 283, ,30 48,99 90, ,92 100,25 184, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 86. szám

27 ,34 33,48 61, ,80 105,25 193, ,41 47,44 87, ,29 59,35 109, ,52 296,90 546, ,35 158,14 290, ,07 143,80 264, ,39 45,68 84, ,19 102,46 188, ,72 34,14 62, ,19 149,21 274, ,56 30,39 55, ,16 60,86 111, ,04 17,38 31, ,25 54,10 99, ,25 55,82 102, ,41 92,46 170, ,13 45,24 83, ,03 10,44 19, ,64 98,05 180, ,87 51,71 95, ,21 36,71 67, ,46 187,76 345, ,71 27,20 50, ,78 53,29 98, ,44 5,95 10, ,33 126,93 233, ,94 145,31 267, ,67 174,27 320, ,18 157,84 290, ,56 25,21 46, ,62 46,08 84,77 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 86. szám 54059

28 ,38 123,55 227, ,95 25,87 47, ,23 123,30 226, ,11 46,93 86, ,97 88,24 162, ,40 156,48 287, ,95 86,47 159, ,58 179,30 329, ,87 32,67 60, ,98 31,13 57, ,74 170,92 314, ,96 134,95 248, ,11 33,08 60, ,44 87,32 160, ,27 90,48 166, ,44 5,95 10, ,91 101,98 187, ,05 64,13 117, ,45 47,52 87, ,51 33,77 62, ,55 21,72 39, ,97 55,35 101, ,51 101,28 186, ,61 54,72 100, ,87 101,91 187, ,62 215,72 396, ,96 48,40 89, ,71 162,21 298, ,10 5,37 9, ,21 170,01 312, ,12 38,29 70, ,61 4,52 8, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 86. szám

A nemzeti fejlesztési miniszter. 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról Az 1. és a 2. alcím tekintetében a közúti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. október 31., csütörtök Tartalomjegyzék 65/2013. (X. 31.) NFM rendelet Az egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

37/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos: 2015.07.11-2015.12.31 a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról

37/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos: 2015.07.11-2015.12.31 a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos: 2015.07.11-2015.12.31 a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről

Részletesebben

110/2005. (XII. 23.) GKM rendelet az autópályák használatának díjáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 48. -a (3) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2016. ( ) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2016. ( ) NFM rendelete 1 A nemzeti fejlesztési miniszter /2016. ( ) NFM rendelete a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet, valamint az útdíj mértékéről

Részletesebben

37/2007. (III. 26.) GKM rendelet a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról

37/2007. (III. 26.) GKM rendelet a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm.

Részletesebben

TERVEZET A gazdasági és közlekedési miniszter./2007. ( ) GKM rendelete a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról

TERVEZET A gazdasági és közlekedési miniszter./2007. ( ) GKM rendelete a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról TERVEZET A gazdasági és közlekedési miniszter./2007. ( ) GKM rendelete a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről

Részletesebben

Oktatási Segédlet. 1. Milyen szempontok alapján történik a járművek díjkategóriába sorolása az e- matricás rendszerben január 1-jétől?

Oktatási Segédlet. 1. Milyen szempontok alapján történik a járművek díjkategóriába sorolása az e- matricás rendszerben január 1-jétől? Oktatási Segédlet 1. Milyen szempontok alapján történik a járművek díjkategóriába sorolása az e- matricás rendszerben 2015. január 1-jétől? A gépjármű megengedett legnagyobb össztömege és a szállítható

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 1/7. oldal 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról 1. oldal 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (.) GKM rendelete III-3TK/37/2/2006. Tervezet A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (.) GKM rendelete az autópályák használatának díjáról szóló 110/2005. (XII. 23.) GKM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.VII.3.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

H/3032. számú. országgyűlési határozati javaslat

H/3032. számú. országgyűlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ORSZÁGG Y 0LfS I4I'V#k L Érkezett: 1007 MAJ 11. H/3032. számú országgyűlési határozati javaslat az elektronikus útdíjfizetési rendszer magyarországi bevezetéséről Előadó : Dr.

Részletesebben

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM

36/2007. (III. 26.) GKM Az autópályák, autóutak és fıutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet a 2008.01.01-tıl hatályos módosításokkal egységes szerkezetben A gazdasági és közlekedési miniszter feladat-

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. a közútkezelői feladatok átadásáról

T/ számú. törvényjavaslat. a közútkezelői feladatok átadásáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12338. számú törvényjavaslat a közútkezelői feladatok átadásáról Előadó: Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2013. szeptember 2013. évi törvény a közútkezelői

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

EME ZRT. Fizessen mobillal! Használati útmutató e-matrica

EME ZRT. Fizessen mobillal! Használati útmutató e-matrica EME ZRT. Fizessen mobillal! Használati útmutató e-matrica Tudnivalók ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Ügyfeleink már 2006. decembere óta vásárolhatnak napi, heti, havi és havi e-matricát is mobiltelefonon keresztül,

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet Hatályos: 2014.03.15-21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező

Részletesebben

I. Változnak a díjmentes és díjfizetős útszakaszok

I. Változnak a díjmentes és díjfizetős útszakaszok Tisztelt Partnerünk! Kérjük, engedje meg, hogy felhívjuk figyelmét a hazai útdíjfizetési rendszerek használatában 2017. január 1-én hatályba lépő leglényegesebb változásokra annak érdekében, hogy a tevékenységi

Részletesebben

18. Hatályát veszti az R. 77. (3) és (4) bekezdése.

18. Hatályát veszti az R. 77. (3) és (4) bekezdése. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 85. szám 8165 (3) Az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter közös programok kiadásával, pályázatok kiírásával segíti az iskolai könyvtárak és a

Részletesebben

1. A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet módosítása

1. A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet módosítása A nemzeti fejlesztési miniszter 75/2015. (XII. 29.) NFM rendelete az egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 208. szám A közúti közlekedésről

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 01/ /2011.

polgármester Iktatószám: 01/ /2011. Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László Iktatószám: 01/6383-32/2011. Tárgy: Az M43 autópálya Szegedet elkerülő szakaszának úthasználati díj mentességével kapcsolatos felterjesztés a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

I. Változnak a díjmentes és díjfizetős útszakaszok

I. Változnak a díjmentes és díjfizetős útszakaszok Tisztelt Partnerünk! Kérjük engedje meg, hogy felhívjuk figyelmét a hazai útdíjfizetési rendszerek használatában 2015. február elsejétől érvénybe lépő leglényegesebb változásokra annak érdekében, hogy

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 TERVEZET! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gazdasági rendszerének átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

ÚTDÍJFIZETÉSI KOMPENZÁCIÓ

ÚTDÍJFIZETÉSI KOMPENZÁCIÓ ÚTDÍJFIZETÉSI KOMPENZÁCIÓ A négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről és a fizetendő

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 Hatályos: 2015. április elsejétől Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007.(III.30.)Kt. rendelete a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 ZÁRADÉK

Részletesebben

Az igazságügyi miniszter /2016. ( ) IM rendelete

Az igazságügyi miniszter /2016. ( ) IM rendelete 1 Az igazságügyi miniszter /2016. ( ) IM rendelete 1. melléklet a számú előterjesztéshez a közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek jogkezelési tevékenységének bejelentésével, valamint

Részletesebben

19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól

19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól 19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII.

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2013. ( ) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2013. ( ) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2013. ( ) NFM rendelete az aláírási címpéldány és cégkivonat csatolására vonatkozó egyszerűsítéssel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról Az 1. alcím tekintetében

Részletesebben

Az ED bevezetése és a közúti szabályozás kérdései

Az ED bevezetése és a közúti szabályozás kérdései Az ED bevezetése és a közúti szabályozás kérdései Forgalmász Napok Sopron, 2013. június 12. Thoroczkay Zsolt miniszteri főtanácsadó NFM Közlekedési Infrastruktúra Főosztály Az előadásban érintett témák

Részletesebben

Változnak a vizsgakövetelmények

Változnak a vizsgakövetelmények Változnak a vizsgakövetelmények Az NGM társadalmi egyeztetésre bocsátja a szakképzési és felnőttképzési vizsgakövetelményekre vonatkozó rendeletmódosítást. A tervezet a szakképesítéshez kapcsolódó, újonnan

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. december 1., csütörtök Tartalomjegyzék 47/2016. (XII. 1.) MNB rendelet A 20 000 forintos címletű bankjegyek bevonásáról és visszaforgatásának

Részletesebben

T/1124. számú. törvényjavaslat

T/1124. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/1124. számú törvényjavaslat az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Seszták

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenõrzés részletes szabályairól A gazdasági és közlekedési miniszter feladat-

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről 1 1. melléklet a /2013. számú előterjesztéshez Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI

2/2014. (I. 16.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 3. szám 351 Az emberi erőforrások minisztere 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelete az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezõgazdasági vontatóra terjed ki.

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezõgazdasági vontatóra terjed ki. A pénzügyminiszter 19/2009. (X. 9.) PM rendelete a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló

Részletesebben

A megtett úttal arányos útdíj bevezetése, működése

A megtett úttal arányos útdíj bevezetése, működése A megtett úttal arányos útdíj bevezetése, működése Vertetics Dávid Közlekedési Infrastruktúra Főosztály IX. Forgalomszabályozási konferencia Közúti Infrastruktúra-Környezetvédelem-Forgalomszabályozás?

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

Így veszik meg a jegyet 2013.07.01 14:19

Így veszik meg a jegyet 2013.07.01 14:19 1 / 7 2013.07.02. 5:23 Jönnek az e-útdíj kedvezmények 2013.07.01 14:19 MTI Ugyan éjfélkor elindult, de azóta többször is leállt az Állami Autópálya Kezelő Zrt. által mûködtetett, a 3,5 tonna megengedett

Részletesebben

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra terjed ki.

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra terjed ki. Bonus-malus rendelet 19/2009. (X.9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló

Részletesebben

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS-KIEGÉSZÍTÉS A Képviselő-testület 2015. március

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 135. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 135. szám MAGYAR KÖZLÖNY 135. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. szeptember 5., hétfő Tartalomjegyzék 272/2016. (IX. 5.) Korm. rendelet A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2014.04.19-2014.07.02 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2)

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 198. szám 81705 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 80/2016. (XII. 13.) FM rendelete az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

2. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékbe vétele

2. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékbe vétele 85412 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 220. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 41/2016. (XII. 29.) MvM rendelete a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016.

Részletesebben

A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont ab)

A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont ab) A nemzetgazdasági miniszter 21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelete egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról, valamint egyes foglalkoztatási és szakképzési tárgyú

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 43/2007. (IV. 4.) GKM a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól A gazdasági

Részletesebben

A Kormány 1059/2013. (II. 13.) Korm. határozata a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online adatkapcsolatra képes pénztárgépek bevezetésének ütemezéséről

A Kormány 1059/2013. (II. 13.) Korm. határozata a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online adatkapcsolatra képes pénztárgépek bevezetésének ütemezéséről A Kormány 1059/2013. (II. 13.) Korm. határozata a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online adatkapcsolatra képes pénztárgépek bevezetésének ütemezéséről A Kormány 1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató EKÁER-rendszer - Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató aktualizálva: 2015.01.22. 2015. január 1-jén elindul az Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer (EKAER).

Részletesebben

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV.18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV.18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1 A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV.18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. (2) bekezdés

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete a Kisoroszi Szigetorrban kialakítandó díjköteles várakozási terület kijelöléséről, valamint üzemeltetésének

Részletesebben

T/11109. számú törvényjavaslat. az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról

T/11109. számú törvényjavaslat. az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11109. számú törvényjavaslat az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról Előadó: Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter Budapest,

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának 9/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelete A közterületi parkolásért fizetendő díj megállapításáról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

a 7. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás

a 7. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 39. szám 3965 A nemzeti fejlesztési miniszter 12/2014. (III. 14.) NFM rendelete egyes miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Részletesebben

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23. Nagymaros Város Önkormányzatának 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 24., péntek Tartalomjegyzék 35/2017. (II. 24.) Korm. rendelet Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye

Részletesebben

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

Tájékoztató. 1. Jogalap: 2. Mikor kötelező a bejelentés. EKÁER-rendszer

Tájékoztató. 1. Jogalap: 2. Mikor kötelező a bejelentés. EKÁER-rendszer Tájékoztató EKÁER-rendszer - Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató aktualizálva: 2015.03.02. 2015. január 1-jén elindult az Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer (EKAER).

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. (4) bekezdése szerint A törvény hatálya alá tartozó intézményekben,

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2010. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2010. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) FVM rendelete az erdészeti hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól Az erdőről,

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról

190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése a) pontjának 14. alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

Részletesebben

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Tulajdonos - Vagyonkezelő - Tulajdonosi joggyakorló

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Tulajdonos - Vagyonkezelő - Tulajdonosi joggyakorló Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Tulajdonos - Vagyonkezelő - Tulajdonosi joggyakorló ÁAK Zrt. története 2000. augusztus 29-én egyesül az ÉKMA Rt., a NYUMA Rt. és az ÁAK Rt. megalakult az ÁAK Zrt.

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási és szakmai egyeztetése folyamatban van. Az egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés

Részletesebben

2/2015. (II. 06.) 29/2014. (XI.18.)

2/2015. (II. 06.) 29/2014. (XI.18.) Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 06.) önkormányzati rendelete Ajka város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 29/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete az önkormányzat kezelésében lévő utakra történő behajtás rendjéről Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Baja Város Önkormányzat Képviselő testületének 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi közutak használatának rendjéről

Baja Város Önkormányzat Képviselő testületének 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi közutak használatának rendjéről Baja Város Önkormányzat Képviselő testületének 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi közutak használatának rendjéről Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

4964 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 53. szám

4964 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 53. szám 4964 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 53. szám Az emberi erőforrások minisztere 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

Részletesebben

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 29. pontjában,

Részletesebben

AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI DÍJAS (E-MATRICÁS) RENDSZERHEZ

AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI DÍJAS (E-MATRICÁS) RENDSZERHEZ AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI DÍJAS (E-MATRICÁS) RENDSZERHEZ 2 E-MATRICA AUTÓPÁLYA ÚTMUTATÓ 2013 TISZTELT UTAZÓ! Magyarország autópályáit, autóútjait és az országos főutak egyes szakaszait kizárólag

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM TERVEZET ELŐTERJESZTÉS A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról Budapest, 2007.

Részletesebben

Előterjesztés a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

Előterjesztés a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról 1 Előterjesztés a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 105. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. 199/2010. (VI. 18.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 105. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. 199/2010. (VI. 18.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek 105. szám Tartalomjegyzék 199/2010. (VI. 18.) Korm. rendelet 1/2010. (VI. 18.) NFM rendelet 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. augusztus 19., péntek Tartalomjegyzék 288/2016. (VIII. 19.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről 12128 289/2016. (VIII. 19.) KE határozat

Részletesebben

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(IV.27.) rendelete a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben