Multimédia és felnőttképzés. Dr. Krisztián Béla.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Multimédia és felnőttképzés. Dr. Krisztián Béla. krisztb@pte.hu"

Átírás

1 Multimédia és felnőttképzés Dr. Krisztián Béla Pécsi Tudományegyetem, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet, Humán Menedzsment Tanszék Az információs társadalomnak megfelelően hazánkban is létrejön az informatikai államtitkárság 1, amely koordinálja azokat a változásokat, fejlesztéseket, amelyek ma meghatározóak a gazdaság, a társadalom utjára. Ebben a folyamatban kitüntetett szerepe van a multimédiának. A multimédia olyan számítógépes környezet, amelyben az audio, az állóképi és videó információk interaktív feldolgozása történhet 2. felnőttképzési tananyagokban is feladat, hogy a tisztán tudományos vagy informatív jellegű ismeretanyagból pedagógiailag strukturált és kidolgozott oktatóanyag készüljön. Ennek számítógépes környezetbe helyezése a pedagógiai folyamat egészére befolyással van, mint ezt konferenciák gazdag témaköre is igazolja. A multimédia tartalma és eszközei az Európai Unió kutatási programjának is része. A tartalom sokoldalú mediatizálása 3 sokrétű feladat, amely a modernizáció egyik eleme. A felnőttképzésben a multimédia, a kommunikációs rendszer modern értéknövelő folyamata többoldalúan érvényesül. Egyrészt a multimédia maga is érték, másrészt közvetett befolyása majdnem kizárólagosan fejlesztő értékű. A multimédiafejlesztés a modernizációs folyamatra is erőteljes hatással van, amelynek számos feltétele és következménye nem több, de más összefüggésekre irányítja a figyelmet. Konferenciánk több előadása, bemutatója módszertani oldalról foglalkozik a multimédia oktatásban való szerepével. Előadásomban a multimédia és modernizáció meg a tudásmenedzsment kapcsolatával foglalkozok a felnőttképzés vonatkozásában. 1 Boronkay Gábor kormányszóvivő bejelentése Magyar Hirlap 2000 április 20. Információs robbanás előtt állunk.(sz.l.). Népszabadság 2000 április o. 2 Kovács Ilma: Új út az oktatásban? Bp. BKE-Felsőoktatási Koordinációs Iroda o. 3 Kovács Ilma: Új út az oktatásban? im. 88 o.

2 A multimédia és modernizáció Míg a multimédia jól körülhatárolható és meghatározása is megfelelő, a modernizáció többé-kevésbé bizonytalan fogalom. Lényegében modernnek tartjuk valaminek a kor szintjétől vagy a hagyományostól eltérő meghaladását, még akkor is, ha egyes esetekben hagyományos elemek, újjáéledéséről van szó. A modernizációról azonban beszélünk, mert divatba jött, értékmérőként, esetleg programcímként használják 4. A modernizácó, a valaminek a meghaladása csak elvileg szellemi eredmény. A hagyományos pedagógiát meghaladó multimédia jelentős mértékben a pénz által is meghatározott. Ezzel a kommunikációs-piac sajátos igénye elégül ki, az üzletszerzés, piacteremtés gyakorlatias programja, melynek sikere eldönti a modernizációt. Az amerikai multimédia fejlődés kimagasló értékű. Amerika múlt nélküli ország, nincsenek hagyományai, ami nem tetszik vagy elavul, a helyett új épül vagy cserefolyamatok, zajlanak le. Amerikai oldalról a modernizáció a múlt nélküli jövő és a modernitás az állandó változásban, a sokszor hagyományos elemek újjáélésében is megjelenik. Ezt a világban sokan értelmezik, sok helyütt követik nyílt vagy burkolt kritika kíséretében. Hatása azonban mindenképpen érzékelhető a multimédia az oktatás, képzés nem öncélú modernizációjának eszköze. A magyar pedagógia legutóbbi időszakára tekintve, abban mindenkor a kor szellemének megfelelő pedagógiai innováció és modernség érvényesült. A modernizáció a távoktatás, a multimédia fejlesztésében is nyomon követhető, mert egy-egy pedagógiai megközelítés és műszaki alkotás tudatosan vagy nem, de mindig kapcsolatban van a haladás új eszméivel. Ma a multimédia birtokában megvalósíthatóak a kooperatív tanulási rendszerek, a tudásmenedzsment és mindazon elvárt követelmények, ami a felnőttek tanulását eredményessé teszi. A felnőttképzés tekintetében a modernizáció többfékeképpen értelmezhető. A lényeget tekintve három körre fordítjuk figyelmünket. Ezek: a/ az infrastruktúra, b/ a kifinomultság és c/ a versenyképesség. Az infrastruktúrát itt nem a hagyományos értelemben tekintjük, hanem egyfajta kiterjesztett szemléletben, mint minden munkát, így a képzést is támogató általános környezetet. Az alkotómunkában a kölcsönhatások viszonylag lassú menete a hálózatokon keresztül hihetetlenül felgyorsul. A munkák összetettsége és a megoldás racionalitásra törekvése következtében minden képzési fázis, munkaelem, alkotó és egyéb tényező ott 4 Krisztián Béla: Távoktatás és modernizáció. Távoktatás. 1997,

3 igyekszik létrejönni, kapcsolódni. ahol számára a legkedvezőbbek a feltételek. A kiépülő világhálózatok, nemzeti hálózatok, a szervezetek hálózatai segítik a feltételek létrehozását, ugyanakkor sajátos uniformizálódási kényszert jelentenek. Tekintve, hogy a kapcsolatok eleme a tudás, a sokféle kapcsolat pedig szükségszerűen a tudásintenziv irányba terjed, a mnultimédiának az a feladata, hogy rendszerével önmaga is képessé tegye magát ebben a hálózatban történő legkedvezőbb részvételre. A kifinomultság fogalma magyarázatra szorul. Kifinomultságnak forditjuk az amerikai szakirodalom által gyakran használt sophisticated kifejezést. A kifinomultság jelen van a multimédiában, a kooperációk, szolgáltatásosk sokféleségében, a szabályozásokban. A kifinomultság egy-egy jellemzője csak a többihez viszonyitva tud érvényesülni. Összefüggésrendszere alkotja a multimédia elemét, a minőség formáló erejét, a modernizáció oktatási haladástartalmát. A versenyképesség növelése is a modernizáció része. Minden tudáspiaci részvevő versenyállapotra kényszerül. A multimédia is erre törekszik - versenyképessége a tudáspiaci viszonyok közötti helyzetét jelenti. A multimédia versenyképességi meghatározói visszavazetnek az alapdefiníciókhoz, a felnőttképzési cél- és eszközrendszerekhez. Ezek részben technológiai jellegűek, részben a személyi meg társadalmi alkalmazkodóképességhez, a tudás elosztásához és az abban való részesedéshez kötődnek. A személy és társadalom alkalmazó és alkalmazkodóképessége, a társadalmi tudás hasznosításának mértéke összefügg azzal, hogy a személy és a társadalom mennyire szofisztikált, azaz mennyire képes az egyre finomabb, bonyolultabb tanulási folyamatban részt vállalni. Csak utalunk arra, hogy a multimédia munkapiaci értékét, a felnőttképzésben betöltött pozíciója minőségét a benne érvényesíthető tudástőke minősége is befolyásolja. A modernizációs feltételeknek a multimédia teljes mértékben megfelel. A cselekvés kötelezettsége Ha feltételezzük - és nemzedékünk életében nem sok alappal hogy a tudáspiaci értékrend nem vagy legalábbis nem torzít durván, a ricardói törvény valóságmagva az, hogy a gazdaságok, így a tudásgazdaság összefonódásának is a hatékonysági csúcsokon kell megkezdődnie. Szemléletes példa erre a telekommunikációs globalitás. A felnőttképzési modernizációs folyamatban többszintű részvétel lehetséges. Az egyik oldal a kormányzatai lehetőségek köre. Ebben a körben a kormány cselekvési lehetőségei között például fontos elem a saját tevékenység modernizálása. A kormányzati munka a társadalom infrastruktúrája. A közigazgatás és benne az oktatás, mint infrastruktúra, a 3

4 központi kommunikációs fejlesztések rendszerének nemzeti programmá emelése, amelynek tanúi vagyunk biztató jelenség. A kormányzati munka, mint infrastruktúra, működésével, stílusával nem utolsó sorban pedig kommunikációs beruházási tömegével meghatározó a kormányzati munka hetékonyságára. Amennyiben a multimédia része ennek a folyamatnak, modernizációs szerepe igazolt. A másik oldal a közvetlen vagy közvetett állami részvétellel működő sokágú oktatási rendszer. Az oktatási rendszerek mindenütt a világban kitüntetett szerepűek. Ez az érdeklődés azonban szemben egyes állításokkal és hiedelmekkel korántsem állandó és tudatos. Hiába igyekeznek ezt különböző szakkutatások igazolni, egyes sikerek kizárólagos alapjaiként kezelni vagy ezt az egyes országok kiemelt, állandó stratégiai részeként tekinteni. A gazdasági és demográfiai meg politikai ciklikusság következtében az oktatás-képzés ezektől állandó függőségben van, így az oktatásra, képzésre juttatandó források is ciklikusan érvényesülnek. Ma az un. fejlett gazdasággal rendelkező országokban a multifunkcionális képzési szerekezetek és felfogás az elterjedtek, amelyekben több-kevesebb részt vállalnak a távoktatási és más kommunikációs rendszerek. Tény ugyanakkor, hogy a sikeres országok oktatásában igen erős hátteret jelentenek a hagyományos szerkezetű oktatási szervezetek vagy az a szellemi erőforrás, amelyet szükségből vagy kényszerből a távoktatással, a multimédiával erősítenek fel. A távoktatás igénye és szükségessége A gyorsuló ismeretátadás szükségességét a gazdaság piaci környezetében működő szervezetek kényszerítik ki. Nem önmagában az ember szüntelen érdeklődése, bár ez is értékelhető a tanulási folyamatokban, de a tanulásra késztető környezet az, ami a különféle tanulási, képzési folyamatokban történő részvételt mozgatja. A gazdasági szervezetek a piaci változások következtében szükségszerűen kényszerülnek új feladatmegoldásokba, amelyek az ismeretek körét is befolyásolják gyakran nem több, de folyamatosan más ismeretet igényelve a szervezetben lévőktől. A gazdasági szervezetekben allokálódó emberi erőforrás így folyamatosan a tanulás szükségességébe késztetett. A szervezetekben a fiatal felnőttek és felnőttek szerepe a domináns, a folyamatos felnőttképzés tehát a legjobban érintett a modern tanulási folyamatban, ennek eszközrendszere modernségében. A társadalom változó kapcsolatrendszere, az új termelési intelligencia megoldásai az üzleti intelligencia megoldásaival szükségszerűen viszonylagosan együtt haladnak, mindkettőt befolyásolja azonban az ember, a személyiség ismerete, tanulása, e folyamat technikával történő segítése, befolyásolása, a multimédia igénybevétele. Az oktatásban a tudományos ismeretekre de az intuícióra is támaszkodó sajátos képzési gondolkodásmód vezet a hagyományos módszerek 4

5 megőrzése mellett az innovatív megoldásokhoz, amelyek meghatározzák a személyek tanulási folyamatban történő részvételét. A multimédia távoktatási alkalmazása a legkézenfekvőbb a tudástranszfer megbízhatóbbá, kooperatívabbá tétele érdekében. A modernizációs folyamat vonásai a távoktatás körében is jelen vannak. Mindenütt a világban kiterjedt kutatások és fejlesztések történnek a távoktatás körében 5. A célképzés és tartalmak, nemkülönben a fejlesztési megítélések országonként és azokon belül is eltérnek egymástól 6. Hazánkban is hasonló képpel találkozunk. Ennek egyik oka az, hogy a korábbi hazai állami fejlesztési gazdaság- és oktatáspolitikában tervezett és elhatározott hosszú távú nemzeti fejlesztési programok 1989 után folyamatosan épültek el és helyükbe jórészt importált technikák, távoktatási tudások érkeznek teljes infrastruktúrával 7, amit a folyamatos, e körben megrendezett képzések, továbbképzések némelykor dezsavű jellege is tükröz 8. A magyar távoktatási tudás, innovatív képesség ilyen körülmények között más irányban haladhat. Az alapoktatásban nem lehet szelektív eljárásokat követni. A felnőttképzésben viszont már a tudatos, képzési stratégia nyomán szükséges a távoktatási tananyagok multimediatizált kialakítása. A tananyagfejlesztésben a szelektivitás alapján járunk el akkor, amikor abban döntünk, hogy az adott távoktatási ismeretkörben mit oktassunk (háromdimenziós értékelésben), mennyire szelektáljunk (a tartalmi átalakítás intenzitásának feltételei és megoldásai), mennyire radikálisan változtassunk? (a szelektív stratégia logikája), továbbá a kihelyezett oktatási-képzési tudásközpontok, szervezek létrehozásában és fenntartásában, mint a tudástranszfer szervezeti megteremtésében, végül a stratégiai alapelvekben (a globális meg a nemzeti gazdaság és egyéb feltételek figyelembevételével). 5 A Sobieski Artúr szerkesztette Távoktatás-Distance Education (kiadja a Distance Kft.) rendszeresen széleskörű áttekintést nyújt a külföldi távoktatási kezdeményezésekről, történésekről. 6 Az Európai Unió V. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs (KTF).keretprogramjának aktivitási területei (1998 augusztus) közül az első tartalmazza a II. Felhasználóbarát információs társadalom létrehozása cím alatt a következőket: Közhasznu rendszerek és szolgáltatások, Új munkamódszerek és elektronikai kereskedelem, A multimédia tartalma és eszközei, Alapvető technológiák és infrastruktúrák. 7 A távoktatás szervezői késésünket behozandó külföldi modelleket keresnek, teljesen kész tananyagokat vesznek át, vö. Kovács Ilma: Új út az oktatásban? Bp. BKE-Felsőoktatási Koordinációs Iroda o. 8 Kovács Ilma: Új út az oktatásban?im. 88. o. 5

6 A hazai távoktatás a felnőttképzésben ma sajátos helyzetben van. A szükséges és belátható fejlődés körvonalai, a folyamatos előrehaladás feltételezett biztosítékai helyett ma jórészt szubjektiv vékeledések, a piaci és pályázati magatartáskényszer körülményei befolyásolják a követelményekhez való, viszont. Ebben a helyzetben a munkamegosztás kiterjedése és mélysége, a végfelhasználói kereslet diverzifikálódása, a műszaki-kereskedelmi igények minőségi követelményei folyamatosan változnak. Egyidejüleg a távoktatási tudáspiaci körülményei is bonyolultabbá válnak. Ezen, ezeken a piacokon elvileg és gyakorlatban is növekvő arányban egyre korszerűbb (vagy annak tartott) terméket lehet egyre nehezebb feltételek között forgalmazni, eladni. Különösen áll ez a távoktatási anyagokra, rendszerekre, technológiákra. A termékek paraméterei egyre javulnak, minőségük kifogástalan, a szükséges kiegészítők rendelkezésre állanak és mindeme a közgazdaságtanban összefoglalóan használati értéknek nevezett. tulajdonságaik alkalmazkodnak a felhasználók differenciált igényeihez. Mindezek együttesen formálják a távoktatási vállalkozások ideértve mára az egyéni vállalkozásokat is programjait. Operatív területen megemlíthetjük a munkaerőpiaciképzésnek nevezhető kört, a posztszekunderi képzést és a felnőttképzést, amelyben jelentős szer juthat a távoktatásnak. Az a társadalom vagy szakmai réteg, amely nem képes a távoktatási követelményekkel preventíven számoló vagy lépéstartó szakmai-technikai tudásszínvonalat tartósan biztosítani, fejleszteni, gazdaságát és tudását maga degradálja az uránkövetők táborába vagy egyszerűen, felhagy az önálló távoktatással, fejlesztéssel. A legszélesebb körben ezért megfelelő irányban szerepeltetni kivánatos a távoktatás innovációt hordó műszaki és piaci gondolkodásmódját, azt a tájékozottságot, amelynek alapjait a jól kialakított és szervezett képzési programok szolgálják. Ebben az összefüggésrendszerben a felnőttképzésre vonatkoztatva néhány megállapítást tehetünk, amelyek segítenek kissé jobban körülhatárolni témánk főbb sajátosságait: a felnőttképzés alkalmazó jellegű és interdiszciplináris, hisz számos alaptudományra támaszkodik; ideális esetben a felnőttképzés a társadalom mindenkori változó igényeit elégíti ki, ennek megfelelően a szakma ha nem is válságok nélkül folyamatos változásokon megy keresztül. A felnőttképzés számos gonddal néz szembe. Ennek okai sokrétűek. Így említhetjük a társadalmi hatások felmérésének nehézségeit (pl. az informatika hatása életünkre), a társadalmi igények nem megfelelő vagy késői felismerése, a szemlélet változása, a 6

7 problémák többszempontúsága és végül az intézményi rendszerek kevéssé kielégítő működése. A felnőttképzés tudásalapu rendszere A felnőttképzésben részvevők problémamegoldás folyamatait elemezve, jellemzően nem előre beprogramozott problémamegoldó algoritmusok dolgoznak bennünk, hanem az adott szituációnak megfelelő tudáselemek, ismeretrészek működnek és visznek közelebb a megoldáshoz. Ilyen tudáselemek például: A tapasztalati tudáselemek, alapismeretek, ököljogszabályok, heurisztikák HA- AKKOR szabályok formájában. Az adott tárgykör szekértője nagyon sok olyan ismeretet használ, amelyeket kevéssé tud HA-AKKOR szabályként megfogalmazni, mivel az csak átvillan az agyán. Az úgynevezett szerkezeti tudáselemek. Például ha egy állatra gondolunk, akkor megjelennek előttünk annak specifikus tulajdonságai. A faji tulajdonságokat amelyeket az állat az állatrendszertan szabályai szerint örököl, természetesnek vesszük. Ennél dinamikusabb tudáselemek működnek például a számítógép-hálózatok hibadiagnózisánál, ahol egy hibalehetőség a nézze meg az X és Y meg a Z csatlakozási pontot aktivitást generál. A problémamegoldó ember egy adott szituációban az előbbihez hasonló, a szituációhoz illeszthető tudáselemek mozgósításával, lépésről-lépésre közeledik a megoldáshoz. Lényegében így dolgoznak az úgynevezett tudásalapú rendszerek is. Megjegyezzük, hogy a szakértő rendszerek megnevezés, mivel sok félreértésre és visszaélésre adott okot, Ma már alig használatos. A tudásalapú rendszerépítési technológia a hatvanas években elindult mesterséges intelligencia (MI) kutatások során keletkezett. Alapját az a felismerés adta, hogy egy program erőssége (intelligenciája) is lényegében attól függ, hogy mennyi és milyen magasan kvalifikált ismeretanyag, tudás beleépítve (a tudás elve). A tudásalapú rendszer úgy működik, hogy a feladatmegoldás során a következtető gép a tudásbázisból kiválasztja az adott szituációhoz illeszthető ismeretet (következtetési szabályt, frame-t) és végrehajtja azt (új szituációt előállítva) és így tovább. Ehhez szükséges megszerezni a tárgyköri szakértő tudását, aki ennek birtokában lesz képes, megismer(tet)ni, magfogalmaz(tat)ni, elrendez(tet)ni végül számítógépén megjeleniteni a szükséges ismeretanyagot. 7

8 Ez a tudásmenedzsment összetett feladata. A tudásmenedzsment fogalma is nehezen összegezhető. Talán úgy lehet a legjobban megfogalmazni, hogy a vállalati rejtett tudását előhívó, a jelenléti tudást aktivizáló elmélet és gyakorlat. A szervezetekben egyre fontosabbá válik az intellektuális tőke minél jobb kihasználása. Az oktatási, képzési folyamatokban is ez az igény. A tudás hatalom, előny és természetesen pénz is, nemcsak egyéni szemszögből. A tudásmenedzsment felfogás szerint a szervezet embereiben, kapcsolataiban, kultúrájában létező tudás gyakran elsikkad a szervezetben, holott ez vagy egy része közössé tehető. Ha nehéz is megfogalmazni, mitől válik egy képzési informatikai projekt tudásmenedzsmentté, hiszen mindegyik projekt az információk közzétételével foglalkozik, az azért igaz, hogy a tudásmenedzsmentben jut a legnagyobb hangsúly a rejtett, más néven informális tudásra. A tudásnak arra a fajtájáéra, amely leginkább a személyes tapasztalatokban, kapcsolati hálókban testesül meg. A felnőttképzésben projektről-projektre változik, milyen jellegű ismeretek az elérendőek, így más és más a tudásmenedzsment célja, feladata, ehhez mérten a multimédia igénybevétele is. A felnőttképzésben így új rendszerkészítési, -végrehajtási és fejlesztési szemlélet jellemzi a tudásalapú rendszereket. Ezek ellentétben a hagyományos formákkal nem kódolt információkat tárolnak, hanem természetes nyelven, nevükön nevezve, szimbolikus módon ábrázolják, és szimbólum-manipulációkkal működtetik az egyes ismeretrészeket. A multimédia eszközeivel így az eddigieknél könnyebb megvalósítani a felhasználóval való természetes nyelvhez közeli párbeszédet valamint a rendszer kérdéseihez fűzött magyarázatok generálását, az eredményekhez tartozó indoklások adását. A tudásalapú rendszerek építését a nyolcvanas évek közepén megjelent és mára jelentősen átalakitott fejlesztő-futtató rendszerek, az úgynevezett shellek nagyban segítik. Ezek az üres, kitöltetlen tudásbázissal, a felhasználóval történő pátrbeszéd megvalósítását támogató, magyarázat-generáló valamint megfelelő rendszerépitő komponenssel rendelkeznek. Alkalmazásuknak, a velük való oktatási prototípusok készítésének előnyei és hátrányai közismertek. Az első, lelkesedéssel párosult prototípus-centrikus, oktatástechnológia-vezérelt programozási, távoktatási rendszerépítési szemlélet (azaz az adott shell-hez keresni a feladatokat) felelős sok alkalmazás kudarcáért, a távoktatás kezdeti szinten való maradásáért. Mára ezen túl vagyunk épp konferenciánk bizonyítéka ennek. A ma követelt, modern problémavezérelt szemlélet alapelve: az adott feladatot előbb szükséges részletesen megismerni, s csak ezután célszerű eldönteni milyen szoftvereszközökkel (például shellel és/vagy adatbázis-kezelővel, multimédiával) érdemes azt megvalósítani. A felnőttképzésben a tudásalapú technológia érvényesülése nyomán új távlatok nyílnak meg a multimédia alkalmazások területén. Így például 8

9 pótolni a szakértőhiányt, fokozni a szakértő produktivitását, növelni a szakértő képességeit, megőrizni a szakértelmet, létrehozni olyan rendszereket, amelyek más technológiával nem lennének megoldhatóak. Az információs társadalom felnőttképzése nem képzelhető el intelligens integrált képzési rendszerek nélkül. A különféle számítógépes egységek összehangolása, tervszerű üzemeltetése vezet el az úgynevezett intelligens teleüléshez, ami nem jelent mást, mint hogy az adott helyen az ügyintézés, az elektronikus bankszolgáltatás, az önkormányzattal és a közigazgatás más szerveivel való kapcsolatok, az oktatás különféle fajtái, közte a távoktatás, a kereskedelem és a gyógyítás, a szabadidő-eltöltés bizonyos elemei a hálózatokon is megoldhatóak. A hazai fejlesztések e téren lassan haladnak, de biztató részeredményekkel rendelkeznek. Ma hazánkban az információs társadalom és a hálózati hozzáférés szintje eléri a fejlett országok átlagos színvonalának a háromnegyedét. 9 Ennek jeleként hazánkban is megjelent a gazdasági szervezetek, vállalakozások kapcsolataiban az rendszer 10, az Internetes befektetésre szakosodott kockázati tőke, megkezdődött az információs vállalatok összekapcsolódása, egyesülése, folyik az Internetes vállalatok felértékelődése és felvásárlása, kiéleződik a verseny a szolgáltatók között, egymást érik a kommunikációval kapcsolatos szakmai-tudományos vagy üzleti rendezvények. Információs váltás előtt állunk, ugyanakkor azonban a hozzáférés költséges, nem mindenki számára elérhető, elmaradott az otthoni Internethasználat és a Sulinet, a fejlesztésben lemaradóban vannak az egyes ágazatok, valamint a kisfalvak. Kevés egyelőre a hazai gazdaság, az oktatás és politika On-line tartalma. A felnőttképzésben is egyenetlenül van jelen akár a távoktatás akár a multimédia. A tudás jellegének megváltozása alakítja a gazdasági és társadalmi mozgásokat. A lineárisan előrehaladó, világosan rögzített határokkal bíró és intézmények által szervezett, birtokolt és modulált tudásformák helyébe a hálózati alapon szerveződött tudás lép. A multimédia a tudás sokoldalu, sokdimenziós, keresztül kasul bejárható és kölcsönösen átjárható tartományait 9 A BME-UNESCO Információs Társadalom- és Trendkutató Központ jelentése. Az eredményeket a Néprajzi Múzeumban rendezett Intergalaxis elnevezésű, ötnapos rendezvényen jelentették be egy nemzetközi értékelőrendszer alapján. Információs robbanás előtt állunk.(sz.l.). Népszabadság 2000 április o. 10 Az e-business bevezetése érdekében 2000 március 30-án a GE (General Electric) az internetre épülő fejlesztési terveit mutatta be közel 400 vállalat meghívottja előtt. Népszabadság, 2000 március o. 9

10 hordozza. Az interaktív multimédiás közegben a tudományágak és tantárgyak fregmentálódása ellen ható művelődés látomása immár a virtuális térhez köthető, a világháló kecsegtető tanuláskörnyezetnek ígérkezik. Hogy a világháló a felnőttoktatás természetes közege lehet, ebben kevesen kételkednek.ugyanakkor ellenállásba ütközik a gondolat, miszerint a virtuális tér a gyermeki tanulás alkalmas környezetét is képezheti. Tudjuk azonban, hogy a gyermek és a felnőtt közötti fogalmi megkülönböztetés korántsem jellemző kultúrára. Az iskola, mint elkülönültelkülönítő környezet hozta létre a gyermekkor, mint sajátos életszakasz eszméjét. Az a közeg azonban, amelyben a gyermekek játszanak, kommunikálnak és tanulnak, egyre inkább azonos azzal a világgal, amelyben a felnőttek kommunikálnak, dolgoznak, üzletelnek és szórakoznak. Ez a fajta oktatási szemlélet más közösségszemléletet rejt magában. Az egyre élesedő társadalmi különbségek újratermelődését a kormányzat igen helyesen az oktatás szintjén kivánja megállítani. Ebben kiemelt szerepe van a felnőttoktatás minden fajtájának azonban mindez a nyitott, hozzáférhető tanulási-művelődési környezet nélkül csak kevesek gondjáét oldja meg. A magyar információs társadalom valósága e gondok felszámolását lehetővé teszi. A hazánkban működő informatikai ipar, a magyar információs és kognitív kutatások világszínvonalú művelői, az akadémiai és egyetemi kutató/képző műhelyek, az Internetező szakemberek és civil felhasználók megadták a lehetőséget a mindenkori kormányoknak, hogy érdemi választ kínáljon számukra. A felnőttképzési törvény megfogalmazása idején a multimédiás tapasztalatok is rendelkezésre állnak. Ehhez nem újabb keletű deklarációk, hanem szabályozott feltételek között hozzáférhető központi források és az információs világot figyelő szemek kellenek. A feladat előttünk van, rajtunk áll mit és hogyan oldunk meg a tudásgyarapodás érdekében a multimédia felhasználásával. 10

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MINŐSÉGFEJLESZTÉSE

KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MINŐSÉGFEJLESZTÉSE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Minőségirányítási menedzser szakirány KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MINŐSÉGFEJLESZTÉSE

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag 2011. március 1 Informatika Alapelvek, célok Az információ megszerzése, megértése, feldolgozása és felhasználása, vagyis az információs műveltség

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt szint 11-12.

INFORMATIKA Emelt szint 11-12. INFORMATIKA Emelt szint 11-12. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Második esély típusú intézmények és programjaik Az Equal program keretén belül szervezett Fiatalok Tematikus Hálózat megbízásából a tanulmány szerzői arra vállalkoztak, hogy átfogó

Részletesebben

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

szempontok alapján alakítjuk ki a képzéseket, hanem a globalizációs folyamatokra is figyelve nemzetközi kitekintéssel.

szempontok alapján alakítjuk ki a képzéseket, hanem a globalizációs folyamatokra is figyelve nemzetközi kitekintéssel. MODERÁLTA ÉS SZERKESZTETTE: HORVÁTH TAMÁS A felsőoktatás nemzetközivé válása SZAKÉRTŐI BESZÉLGETÉS FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Néhány hónappal ezelőtt került nyilvánosságra az OECD zárójelentése a felsőoktatásról.

Részletesebben

Közbizalom 2014. Összefoglaló

Közbizalom 2014. Összefoglaló Nincs változás, de mégis Közbizalom 2014 Tíz éve kezdték el hazai közösségfejlesztő szervezetek 1 felmérni, vizsgálni a közbizalom magyarországi állapotának pillanatképét. Mivel az évenkénti kérdezéseknél

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANÁRI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANÁRI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANÁRI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

A gimnázium és az általános iskola Környezeti Nevelési Programja

A gimnázium és az általános iskola Környezeti Nevelési Programja 2. számú melléklet A gimnázium és az általános iskola Környezeti Nevelési Programja a kemény, de előrelátó demokratikusságra nem annyira az ösztöneink és logikánk taníthatnak meg jobban (hisz az ellenkezőjére

Részletesebben

PALOTÁS GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PALOTÁS GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék AZ ISKOLA KÖRNYEZETE NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai. 1.1. Pedagógiai alapelvek 1.2. A nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV

E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV 2003. szeptember 16. Tervezet! Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Kormányzat Központ TARTALOM TARTALOM... 2 1. PREAMBULUM... 4 1.1. A stratégiaalkotás célja... 4

Részletesebben

a segítségnyújtás az elhelyezkedést, a diszkrimináció elleni küzdelmet és a beilleszkedés stabilitását szolgálja.

a segítségnyújtás az elhelyezkedést, a diszkrimináció elleni küzdelmet és a beilleszkedés stabilitását szolgálja. Bevezető A kilencvenes években komoly szemléletváltás történt Európában a társadalmi hátrányok megítélésében, a segítés céljaiban és formáiban. Az alkalmazkodás helyett egyre inkább a megmaradt képességek

Részletesebben

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM NAPPALI HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

SZEMLE. Digi, dagi, daganat, kergeti a halakat

SZEMLE. Digi, dagi, daganat, kergeti a halakat SZEMLE Digi, dagi, daganat, kergeti a halakat Az ausztrál szerző, aki írása alapján évtizedek óta foglalkozik az iskolai kegyetlenkedés, a bullying problémájával, hasznos kötettel örvendezteti meg az olvasókat.

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Dr. Székely Csaba. Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul. Vállalati tervezés és fejlesztés

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Dr. Székely Csaba. Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul. Vállalati tervezés és fejlesztés Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr. Székely Csaba Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul Vállalati tervezés és fejlesztés SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló

Részletesebben

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 Pedagógiai Program Terney Béla Kollégium 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 6 2. HELYZETFELTÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Inkluzív nevelés Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Szövegértés-szövegalkotás Szerkesztette Jenei Andrea sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési

Részletesebben

EZERARCÚ NÉPFŐISKOLA FELNŐTTKÉPZÉSI TANÁCSKOZÁS. TESSEDIKKEL A XXI. SZÁZADBA Második Esély Népfőiskola

EZERARCÚ NÉPFŐISKOLA FELNŐTTKÉPZÉSI TANÁCSKOZÁS. TESSEDIKKEL A XXI. SZÁZADBA Második Esély Népfőiskola A mi szerepünk alig több rendezésnél, rendszerezésnél, adminisztrálásnál és az erők helyes ökonómiájának érvényesítésénél. (Karácsony Sándor:Új Szántás, 1948) EZERARCÚ NÉPFŐISKOLA FELNŐTTKÉPZÉSI TANÁCSKOZÁS

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Informatika Készítette: a gimnázium reál munkaközössége 2015. Tartalomjegyzék Alapvetés...3 Egyéb kötelező direktívák:...6 Informatika

Részletesebben

Digitális matematika taneszközök a. hatékonyabb tanulásszervezés szolgálatában. Szerző: Huszka Jenő

Digitális matematika taneszközök a. hatékonyabb tanulásszervezés szolgálatában. Szerző: Huszka Jenő 1 Digitális matematika taneszközök a hatékonyabb tanulásszervezés szolgálatában Szerző: Huszka Jenő 2009 1 2 Digitális pedagógia, digitális tananyagok Digitális pedagógia: minden olyan hagyományos (instruktív)

Részletesebben

A foglalkoztatottság és a munkanélküliség szerkezetét befolyásoló társadalmi-területi tényezők

A foglalkoztatottság és a munkanélküliség szerkezetét befolyásoló társadalmi-területi tényezők Forray R. Katalin Híves Tamás A foglalkoztatottság és a munkanélküliség szerkezetét befolyásoló társadalmi-területi tényezők Az OFA/6341/26 sz. kutatási összefoglaló Budapest, 2008. március 31. Oktatáskutató

Részletesebben

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER 2011. Debrecen 1 INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

A vizsga részei A vizsga értékelése Gyakorlat i

A vizsga részei A vizsga értékelése Gyakorlat i Informatika Vizsgaleírások Vizsga jellemzői A vizsga részei A vizsga értékelése Gyakorlat i Szóbeli Osztályozó Javító Időtartam 45 perc 10 perc 80%-tól jeles(5) 60%-79% jó(4) Aránya az értékelésnél Vizsgakövetelmények

Részletesebben

Stratégiai Főosztály 2. sz. melléklet. Magyarország pozíciós alapelvei a Közös Agrárpolitika jövőjéről

Stratégiai Főosztály 2. sz. melléklet. Magyarország pozíciós alapelvei a Közös Agrárpolitika jövőjéről Stratégiai Főosztály 2. sz. melléklet Magyarország pozíciós alapelvei a Közös Agrárpolitika jövőjéről A magyar mezőgazdaság számára 2004-től a közös agrárpolitika meghatározó szereppel bír. A közösség

Részletesebben

A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója

A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2012. szeptember 1 Tartalomjegyzék 1. FEJEZET: A kutatás-fejlesztési minősítési eljárás innovációs rendszerben

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

FODOR MÓNIKA 1 RÁBAI DÁNIEL 2

FODOR MÓNIKA 1 RÁBAI DÁNIEL 2 FODOR MÓNIKA 1 RÁBAI DÁNIEL 2 Milyen a jó munkáltató: toborzási és foglalkoztatási kérdések mérnökhallgatók és HR-szakértők körében végzett primer kutatás eredményei alapján Szekunder kitekintés Generációs

Részletesebben

HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL. A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga

HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL. A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga ÖSSZEÁLLÍTOTTA HODOSSY GYULA Lilium Aurum, 2002 ISBN 80-8062-146-2 HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR

Részletesebben

Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve

Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 A pedagógiai program megvalósításának biztosítéka...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph. SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail: sef@sef.hu Keltezés: 2015. 04. 30. Iktatószám:

Részletesebben

LAKOSSÁGI TELEVÍZIÓS PLATFORMOK, DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS ÉRINTETTSÉGI ÉS INFORMÁLTSÁGI ADATOK

LAKOSSÁGI TELEVÍZIÓS PLATFORMOK, DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS ÉRINTETTSÉGI ÉS INFORMÁLTSÁGI ADATOK 2012. május Projektkoordinációs Főosztály DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS MONITORING 2012. TAVASZ KUTATÁSI EREDMÉNYEK LAKOSSÁGI TELEVÍZIÓS PLATFORMOK, DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS ÉRINTETTSÉGI ÉS INFORMÁLTSÁGI ADATOK A KUTATÁSSOROZAT

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

Apedagóguskutatás nagy állomásai: a pedagógus tulajdonságainak személyiségének, A kezdõ pedagógus. Szivák Judit

Apedagóguskutatás nagy állomásai: a pedagógus tulajdonságainak személyiségének, A kezdõ pedagógus. Szivák Judit Szivák Judit A kezdõ pedagógus Az elsõ és legfontosabb dolog: legyen bátorságunk elkezdeni. Clemenceau Új címszó jelent meg a pedagóguskutatás nemzetközi szakirodalmában a hatvanas hetvenes években: a

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

DIGITÁLIS SZAKADÉK ÉS INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM

DIGITÁLIS SZAKADÉK ÉS INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM Lõrincz László DIGITÁLIS SZAKADÉK ÉS INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM Lisa J. Servon: Bridging the Digital Divide. Blackwell, 2002. Barry Wellmann Caroline Haythornthwaite (szerk): The Internet in Everyday Life.

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei

Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei Az újkori magyar civil, nonprofit szektor az idei évben ünnepli 20 éves születésnapját. Ilyen alkalmakkor a témával foglalkozó

Részletesebben

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették Miskolci Kistérség Többcélú Társulása Stratégiai és Operatív Program (2007-2013) Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Megrendelő Káli Sándor elnök Készítették Dr. Hitesy Ágnes projektvezető HBH

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU16UPO001. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁS 2011. november

CCI-szám: 2007HU16UPO001. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁS 2011. november A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU16UPO001 Az Európai Bizottság 2007. augusztus 1-jén kelt, B(2007)3791 számú határozatával elfogadva EGYSÉGES SZERKEZETBE

Részletesebben

Számítógépek az iskolában

Számítógépek az iskolában OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Tót Éva Számítógépek az iskolában No. 229 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Tót Éva Számítógépek az iskolában OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST,

Részletesebben

Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola

Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. (Kós Károly) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc 2014 T a r t a l o m j e g y z é k I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Részletesebben

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács)

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) 1. Bukások tantárgyankénti

Részletesebben

EDUCATIO 1997/2 A FELNÕTTOKTATÁS SZOCIÁLIS FUNKCIÓI

EDUCATIO 1997/2 A FELNÕTTOKTATÁS SZOCIÁLIS FUNKCIÓI A FELNÕTTOKTATÁS SZOCIÁLIS FUNKCIÓI Európában és a tengeren túl az elmúlt évtizedekben lezajlott társadalmi változások az egyéni életprogramok és a közösségi élet meghatározó tényezőjévé tették a felnőttoktatást,

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze

Részletesebben

globalizáció, a multinacionális cégkultúra termékei. Vagyis a vidéket és az agráriumot körülvevı gazdasági környezetben létrejött interdiszciplinális

globalizáció, a multinacionális cégkultúra termékei. Vagyis a vidéket és az agráriumot körülvevı gazdasági környezetben létrejött interdiszciplinális e-vidék (2004) Az elmúlt évtizedben számos önjelölt és magát elhivatottnak tartott megmentıje volt a magyar vidéknek, ezen belül is a magyar mezıgazdaságnak. Többen közülük ma is praktizálnak, hiszen a

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam INFORMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvetı érdeke, hogy idıben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelıen

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Vállalati és ágazati gazdaságtani ismeretek. /Felzárkóztató modul elméleti jegyzet/

Vállalati és ágazati gazdaságtani ismeretek. /Felzárkóztató modul elméleti jegyzet/ Vállalati és ágazati gazdaságtani ismeretek /Felzárkóztató modul elméleti jegyzet/ Vállalati és ágazati gazdaságtani ismeretek /Felzárkóztató modul elméleti jegyzet/ Szerzők: Apáti Ferenc Debreceni Egyetem

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR. (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag)

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR. (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag) KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag) 1 2 CÍMNEGYED KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag) 3 4 TARTALOM Bevezető 7 1. ALAPFOGALMAK 11 1.1.

Részletesebben

F. Dárdai Ágnes Kaposi József

F. Dárdai Ágnes Kaposi József FDÆrdai`-KaposiJ_ProblØmaorientÆlt.qxp 2008.07.03. 6:02 Page 353 353 F. Dárdai Ágnes Kaposi József A PROBLÉMAORIENTÁLT TÖRTÉNELEMTANÍTÁS ÉS A FEJLESZTÕFELADATOK BEVEZETÉS A 20. század második feléhez,

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Felnőttképzési Minőségirányítási Kézikönyv Érvényességi terület: Jelen kézikönyvben megfogalmazottakat alkalmazni kell a Szentannai Sámuel Gimnázium,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA

ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA OM azonosító: 200 227 PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes a 2009/2010-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő, az Országos Képzési

Részletesebben

Óbudai Egyetem Csoportos kutatási pályázat

Óbudai Egyetem Csoportos kutatási pályázat Óbudai Egyetem Csoportos kutatási pályázat Eredmények összefoglalása A tanítás és a tanulás eredményességének indikátorai, fejlesztésének módszerei A pályázatot a Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központban

Részletesebben

TECHNOLÓGIATRANSZFER: I A TUDÁSÁRAMOLTATÁS HATÉKONY MÓDSZERE

TECHNOLÓGIATRANSZFER: I A TUDÁSÁRAMOLTATÁS HATÉKONY MÓDSZERE TECHNOLÓGIATRANSZFER: I A TUDÁSÁRAMOLTATÁS HATÉKONY MÓDSZERE A nemzetgazdaság fejlődését meghatározó módon befolyásoló tényező, hogy milyen mértékben képes egy-egy ország, az egyre intenzívebbé váló nemzetközi

Részletesebben

NEMZETKÖZI MOZGALOM AZ INTERNET SZABADSÁGÁÉRT

NEMZETKÖZI MOZGALOM AZ INTERNET SZABADSÁGÁÉRT NEMZETKÖZI MOZGALOM AZ INTERNET SZABADSÁGÁÉRT BEMUTATKOZÁS A Global Internet Liberty Campaign 1 (GILC), azaz Nemzetközi Mozgalom az Internet Szabadságáért nevû szervezetet 1996 júniusában alapították kormányzatoktól

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakközépiskolás tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

A DOBBANTÓ PROGRAM TANULÁSSZERVEZÉSI KERETEI Munkaanyag. Tartalomjegyzék

A DOBBANTÓ PROGRAM TANULÁSSZERVEZÉSI KERETEI Munkaanyag. Tartalomjegyzék Készült a Tartalomfejlesztési és. a Híd csoport anyagai alapján. A DOBBANTÓ PROGRAM TANULÁSSZERVEZÉSI KERETEI Munkaanyag Tartalomjegyzék 1. A program szükségessége és jogi háttere 2. Célcsoportok 2. 1.

Részletesebben

A TERÜLETI SZAKKÉPZÉS IRÁNYAI AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI'

A TERÜLETI SZAKKÉPZÉS IRÁNYAI AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI' Tér és Társadalom 12. évf. 1998/4. 143-160. p. TÉT XII. évf. 1998 4 Gyors ténykép 143 A TERÜLETI SZAKKÉPZÉS IRÁNYAI AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI' (The Tendencies in Experts for Regional Policy Chances

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005. szeptember 30. COM(2005) 465 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság A környezetvédelmi szemléletformálásra szolgáló 2015. évi költségvetési forráskeret felhasználásáról

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN SZOCIÁLIS ELLÁTÁSHOZ ÉS KÖZÖSSÉGSZERVEZÉSHEZ TARTOZÓ EGYES KÖZSZOLGÁLTATÁST VÉGZŐ INTÉZMÉNYEK VERSENYKÉPESSÉGI SZEMPONTÚ

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2 TARTALOM TARTALOM... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 A föld

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT MODUL

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT MODUL DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT MODUL Minőség és innováció menedzsment Megjegyzés [b1]: MODUL /TANTÁRGY CÍME Szerkesztette: Szabó Imre László Egyetemi tankönyv Megjegyzés [b2]: HA VAN KIADÓ, VAGY BÁRMILYEN EGYÜTTMŰKÖDŐ

Részletesebben

A kompetencia alapú képzési rendszer koncepciója a szervezeti képzésekben

A kompetencia alapú képzési rendszer koncepciója a szervezeti képzésekben TÓTHNÉ BORBÉLY VIOLA A kompetencia alapú képzési rendszer koncepciója a szervezeti képzésekben A munkaadók követelményei - a gyorsütemű gazdasági fejlődés és technológiák változása miatt - a munkaerővel

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 SOPRON 205 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június 25.

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június 25. INFORMATIKA 9-13. HELYI TANTERV A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYOK SZÁMÁRA Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 2008. június 25. Szerkesztette: Horváth Gergely Sipos Tünde

Részletesebben

Foglalkoztatás, Távoktatás, elearning

Foglalkoztatás, Távoktatás, elearning Foglalkoztatás, Távoktatás, elearning Simon Gábor államtitkár Tartalom Előzmények Szerkezeti változások a magyar foglalkoztatásban Foglalkoztatáspolitikai kihívások és intézkedések Kereslet vezérelt oktatás

Részletesebben

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 LEHETŐSÉG AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSRE

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 LEHETŐSÉG AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSRE MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 www.jgypk.hu/mentorhalo MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 LEHETŐSÉG AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSRE TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 Mentor(h)áló 2.0 Program Az SZTE JGYPK TÓKI

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 1 Érvényes: 2012.09.01-től A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 2012 2 Intézményvezetői köszöntő Tisztelt Érdeklődő! Ön a veszprémi Jendrassik (György) Venesz (József)

Részletesebben

Feladatukat tekintve a következő csoportokba szokták sorolni a könyvtárakat:

Feladatukat tekintve a következő csoportokba szokták sorolni a könyvtárakat: KÖNYVTÁRAK A könyvtár négyezer éves története során újra és újra megújulva, mindig alkalmazkodott a különböző korok elvárásaihoz, illetve kommunikációs adottságaihoz és lehetőségeihez. A ma társadalma

Részletesebben

Alba Radar. 17. hullám

Alba Radar. 17. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 17. hullám A fehérvári lakosok véleménye a környezetvédelmi problémákról - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. április

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN

INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN Iskolánkban az idegen nyelv emelt szintű oktatása mellett az informatika oktatása is emelt szinten történik. Amit kínálunk: a Helyi Kerettanterv alapján megvalósuló emelt

Részletesebben

Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Intézményi minőségirányítási program

Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Intézményi minőségirányítási program Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi minőségirányítási program 2012 Tartalomjegyzék TARTALOM 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3 1.1. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK... 3 1.2.

Részletesebben

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája WEKERLE TERV A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája Tartalom 1. A Wekerle Terv háttere... 2 2. Célrendszer... 6 2.1. Infrastruktúra összehangolása a Kárpát-medencében... 9 2.2.

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSŐ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

1.3. Néhány meghatározás A kézikönyv pontos megértéséhez mindenekelôtt néhány fogalmat kell tisztáznunk, melyek az alábbiak:

1.3. Néhány meghatározás A kézikönyv pontos megértéséhez mindenekelôtt néhány fogalmat kell tisztáznunk, melyek az alábbiak: KÖSZÖNTÔ 2 Kedves Olvasó! Az 1997-es területfejlesztési Phare Program Tanácsadási és képzési program kis- és középvállalkozásoknak címû tanácsadói projektje keretében elkészült beszállítói kézikönyvet

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-102/2007. Ü.i.: dr. Ortutay M. ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági és Munkaprogramja Melléklet:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai OKTATÁSIRÁNYÍTÁS ÉS OKTATÁSPOLITIKA A BALKÁNON Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai Szlovénia kivételével, Bulgária, Románia és Albánia) oktatási rendszerei előtt álló kihívásokat

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS)

A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS) A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS) 2005. június 30. Készült: Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megbízásából

Részletesebben