28. Petrács Zsuzsanna: Az iskolaérettségi vizsgálat jelző szerepe a tanulási zavar veszélyeztetettség szempontjából

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "28. Petrács Zsuzsanna: Az iskolaérettségi vizsgálat jelző szerepe a tanulási zavar veszélyeztetettség szempontjából"

Átírás

1 28. Petrács Zsuzsanna: Az iskolaérettségi vizsgálat jelző szerepe a tanulási zavar veszélyeztetettség szempontjából Az iskolaérettségi vizsgálat lehet az utolsó olyan szűrő, ahol még a tanulmányok megkezdése előtt lehetőség van a majdani tanulási zavarok veszélyének feltárására, és a segítségadás megkezdésével a későbbi iskolai tanulási problémák, nehézségek megelőzésére vagy mérséklésére. Bemutatom az iskolaérettségi vizsgálat menetét, és a feladatok értékelési szempontjait. A tanulási zavar veszélyeztetettség szűrése szempontjából nagy jelentősége van néhány kiegészítő vizsgálatnak. Arra a fő kérdésre keresem a választ, hogy az iskolaérettségi vizsgálat mely feladatai alkalmasak a leginkább előre jelezni a tanulási zavar veszélyt. I. Az iskolaérettség kritériumai Az írás, olvasás, számolás elsajátításához szükséges funkciók az óvodáskorban fejlődnek a legintenzívebben. Ezek egyensúlya, működésük integrációja (egészségesen fejlődő gyermekeknél) nagyjából 6 éves korra alakul ki, a belső érés és a családi-óvodai nevelés eredményeként. Szomatikus, kognitív és szociális komponensek megfelelő fejlettségi szintje szükséges. Mely képességekre van szüksége egy 6-7 éves kisgyermeknek? Pontos, differenciált vizuális észlelésre, ami magában foglalja az alak, forma, méret, szín pontos felfogását. Az összetartozó részek értelmes egészként való észlelésére (Gestalt-látásra). Megadott formák, színek megtartására, kiemelésére egy képi környezetből. Adott tárgyak térbeli helyzetének helyes felismerésére, megítélése. Vizuális információk téri elrendezésére, sorba rendezésére. Az auditív információk pontos észlelésére, megkülönböztetésére. Ez magába foglalja adott hangok kiemelését, helyes egymásutániságának felismerését, hangcsoportok egységbe foglalását. Összerendezett, koordinált mozgásra, szem és kéz célszerű mozgatására. Látott-hallott információk összekapcsolásának képességére, motoros visszaadására (intermodális integrációra).

2 A rövidtávú vizuális és verbális memória - megfelelő fejlettségére. Szándékos, koncentrált figyelemre, minimum kb perc időtartamot illetően. Megfelelő önállóságra, bizonyos fokú kudarctűrésre, másokkal való együttműködés képességére. Kulcsár Mihályné A tanulás öröm is lehet c. könyvében a következő dolgokban látja a zökkenőmentes iskolakezdés, az örömteli írás-, olvasástanulás feltételeit, illetve ezek hiányában utal a tanulási zavar lehetőségére: Testi fejlettség: Hat éves korára egy átlagos gyermek kb cm magas és kg súlyú. Megkezdődik a fogváltás, mely az idegrendszer érettségéről ad tájékoztatást, az iskoláskor kezdetét jelenti. Ép érzékszervek: Az írás, olvasás tanulásához nélkülözhetetlen a jól működő látás és hallás. Jó ceruzafogás, könnyed eszközkezelés: A helytelen ceruzafogás nehezíti az írástanulást, visszafogja a fejlődést, a kudarcélmény a lelki feltételeket rontja. A nehézkes ceruzakezelés sok energiát emészt fel, hamarabb elfárad az író gyermek. Az elemi mozgások összerendezettsége: E mozgások (pl: kúszás, mászás, szökdelés ) pontatlan, hibás kivitelezése az idegrendszer éretlenségére utalnak, ami megnehezíti az olvasás, írás tanulását (lásd fentebb Delacato nézetei). Jó egyensúlyérzék: Bizonytalansága idegrendszeri rendellenességre utal, tanulási nehézséget, figyelemkoncentrációs problémát, magatartási zavart okoz. Pontos finommozgások: A vállövnek, csuklónak, ujjaknak, mozgékonyaknak, függetleneknek kell lenniük. A jól irányítható kéz előfeltétele az írástanulásnak. A beszédmozgás is finommozgás. Keresztcsatornák: Biztosítja, hogy a gyermek egymástól függetlenül tudja mozgatni a végtagjait. A fejbiccentő izmok és a mimikai izmok mozgásainak is függetlennek kell lennie egymástól. Ha ez nem történt meg, nehezített az írástanulás: a gyermek nem csak a kezével ír, hanem a lába, a nyelve, az egész teste követi a kéz mozgását. Az akaratlan, fölösleges mozgások sok energiát emésztenek fel.

3 Testséma: A hiányos testséma nehezíti a világban való tájékozódást, bizonytalan személyiséget eredményezhet. A világot saját magunkhoz képest tudjuk bemérni. Ha ez a pont bizonytalan, minden bizonytalanná válhat. Kézdominancia: Fontos, hogy az iskolába kerülő gyermek kialakult kézdominanciával rendelkezzen. A nem megfelelő kézzel történő írástanulás nehezíti az írás, olvasás elsajátítását, súlyosabb esetben beszédzavarhoz vezethet. Lábdominancia: A dominanciák akkor hibátlanok, ha azonos oldalra esnek. Az ellentétes oldali lábhasználat gyakran együtt jár a számolási készség gyengeségével. Szemdominancia: Akkor jó, ha a domináns kéz oldalára esik. Az ellenoldali szem használata átállíthatja a kezet. Az ilyen gyermekek gyakrabban olvasnak visszafelé, cserélnek fel betűket, szótagokat. Lassúbb lehet náluk a szövegértés és a felidézés. Füldominancia: Akkor jó, ha a domináns kéz oldalára esik. Az ellenoldali fül használata maga után vonhatja a lassúbb, pontatlanabb beszédhallást, a zenei hallás, a ritmusérzék gyengeségét, esetleg dadogást is okozhat. A szemmozgás koordináltsága: Ha a két szem koordinálatlanul mozog, vagy nehezen fixál, következménye látótér kiesés, olvasás-, írásnehézség lehet. Jó térérzékelés: Nem azonos a térirányok felismerésével. A bizonytalan térérzékelés esetén a gyermek nyugtalan lehet, indokolatlan félelmekkel, ami agresszióban nyilvánulhat meg. A hipermotilitás és figyelemkoncentráció mögött is gyakran ez a probléma húzódik meg. Térirányok felismerése térben és síkban: Fontos feltétele az írás-, olvasástanulásnak. A bizonytalanság betű-, szótagcserét, visszafelé olvasást, tükörírást eredményezhet. Reprodukáló képesség térben és síkban: Az olvasás, írás előfeltétele, hogy a gyermek le tudja utánozni, másolni a látott mozdulatot, térbeli konstrukciót, vagy síkban alkotott mintát. Soralkotás, sorritmus folytatása: Az írás térben meghatározott rend, szabály szerint alkotott sor. Az olvasás egy betűsor dekódolása. A térben való soralkotási képesség nélkül lehetetlen az írás, olvasás megtanulása.

4 Szem kéz koordináció: A gyermek akkor tud a vonalközben, megfelelő szinten írni, ha a szemével úgy tudja követni a keze mozgását, hogy közben nem a kezére, hanem a leírt szövegre néz. A perifériás látását használja. Az iránykövetés képessége: Az íráshoz szükséges. Biztos alak-háttér megkülönböztetés: Fontos, hogy a gyermek meg tudja különböztetni az alakot a háttértől. Ki tudja választani a számára fontos információt. Alak-, forma-, szín és nagyság állandóság (konstanciák felismerése): Betűfelismeréshez, olvasáshoz szükséges képesség. Fejletlensége esetén a gyermek nem tudja megfeleltetni a kisés nagybetűket, nem tud nyomtatott szövegről írottra másolni, és betű felismerési nehézségei is lehetnek. Gestalt látás: Az olvasástanuláshoz szükséges képesség. E képesség fejlettségén múlik, hogy tudja-e a gyermek a részeket egészként értékelni, a betűsort szóként értelmezni. Az összeolvasás képessége vizuális szinten. Azonosság, különbözőség felismerése: Ez teszi lehetővé, hogy különböző szövegkörnyezetben is felismerje a betűket. Auditív megkülönböztetés: Helyesíráshoz, íráshoz szükséges képesség. Analizáló szintetizáló képesség: Előfeltétele az összeolvasás és az írás megtanulásának. A gyermek hangokra bontja, ill. hangokból össze tudja rakni a szavakat. Átfordítási képesség: Az egyik érzékelési síkon szerzett ismeretet egy másik érzékelési síkon reprodukáljuk. Például a látott, hallott ismereteket képi formában egy jelsorral, az írással jelenítjük meg. Fejletlensége tollbamondás után való írás nehézséget, szóban való felelés nehézséget, rajzolás-írásképtelenséget okozhat. Általános tájékozottság: Egy hat éves gyermeknek el kell tudnia helyezni magát az időben és a társadalmi környezetben. Az általános tájékozatlanság bizonytalanságot, nyugtalanságot vonhat maga után. Az új ismeretet nem tudja elhelyezni hiányos fogalmi rendszerébe, nehéz lesz a bevésés és a felidézés.

5 Beszédkészség: A megfelelően fejlett beszéd alapozza meg az írott beszéd megtanulását. A fejletlen beszédkészség, a súlyosabb beszédhiba, a hiányos fogalmi rendszer nehezíti az írás, olvasás tanulását, az értő olvasás kialakulását. Gondolkodás: Az elemi gondolkodás (összefüggések felismerése, következtetések levonása, ítéletalkotás ) előfeltétele az olvasás-, írástanulásnak. Problémamegoldó gondolkodás: A túlzottan védő, óvó környezetből kikerülő gyermek hiányossága szokott lenni. Fejletlensége megnehezíti a beilleszkedést, az írás, olvasás tanulását. Emlékezet: A tanuláshoz, az ismeretek hasznosításához, a bevéséshez, a feladattartáshoz emlékezetre van szükség. Hiánya nehezíti a tananyag elsajátítását, felidézését, felhasználását, rendszerezését, alkotó felhasználását. Figyelem: A jól rögzíthető, tartós figyelem elengedhetetlenül fontos az iskolába lépéshez. Emberrajz: éves korig összefüggést mutat az intelligencia fejlődésével. Szocializáció: Nélküle lehetetlen a beilleszkedés az iskolába. Társakhoz való kapcsolódás. Feladattudat: Fejlődése 6 éves kor körül felgyorsul. Az iskolai munkában fontos. Jó kudarctűrő képesség: Tudjon szembe nézni azzal, ha valami nem sikerül. Merjen és akarjon újra és újra hozzáfogni egy feladathoz. Fontos, hogy megtanulja: hibázni szabad, hiszen az a tanulás útja. Felnőttekhez való viszony: Bizalommal forduljon hozzájuk, ha segítségre van szüksége. A kognitív funkciók megfelelő fejlettsége mellett az iskola megköveteli a gyermektől, hogy tudatosan alakítsa cselekvéseit, s ebben pillanatnyi benyomásai, érzelmei ne befolyásolják. A szándékos cselekvés dominánssá válásának ugrópontja a 7 éves kor. A tudatos akarat kialakulása és működése biztosítja az iskolás kötelesség- és feladattudatát, fokozza kudarctűrő képességét. Törekednie kell arra, hogy elkezdett tevékenységeit befejezze, még akkor is.

6 Az iskolaérettségi vizsgálat magyarországi története Magyarországon az 1960-as években az iskolaorvosok és az iskolákkal kapcsolatban álló gyermekvédelmi szakemberek részéről egyszerre merült fel a beiskolázási vizsgálatok igénye. A testi érettség szükségességét az iskolakezdéshez viszonylag korán felismerték: 1964-ben a tanköteles korú gyermekek már kötelező orvosi vizsgálatban részesültek. A szomatikus érettség fontossága mellett egyre több szakember vetette fel a pszichikus és a szociális érettség elérésének szükségességét ban alakultak meg Budapesten a kerületi nevelési tanácsadók. Egy 1968-as rendelkezés értelmében a körzeti gyermekorvosok a frissen megalakult nevelési tanácsadókhoz fordulhattak, ha az iskolaérettség eldöntéséhez kiegészítő pszichológiai vizsgálatot tartottak szükségesnek ben a Fővárosi Tanács oktatási és egészségügyi osztálya közös utasításban rendelkezett az orvosi és pszichológiai vizsgálatról a tanköteles korú gyermekeknél. Az 1970-es fővárosi kísérlet során az óvodákban az orvosi vizsgálatokat a gyermekorvos irányította, aki emellett a pszichés és szociális érettség megállapításához az óvónők által végzett folyamatos megfigyelés tapasztalatait használta fel. Amennyiben a gyermekorvos kérdésesnek ítélte meg a gyermek iskolaérettségét, a nevelési tanácsadó szakvéleményét kérhette. (Horányi-Hoffmann 1999.) A nevelési tanácsadóknak a szűrővizsgálatokban való részvételi kötelezettségük miatt egyszerű, gyors, csoportosan végezhető, a gyermek teherbírását is figyelembe vevő és megbízható eljárást kellett kidolgozniuk ben Hoffmann Tiborné által összeállított csoportos vizsgálatsor a Strebel, Hetzer-Tent, Schenk-Danzinger, Szabó Pál, Binét Ágnes féle iskolaérettségi vizsgálatok felhasználásával készült, figyelembe véve a Binét-Simon és a Weschler intelligenciatesztek életkori standardjait. Hoffmann Tiborné a vizsgálat céljai között a következőket nevezte meg: a feladattudat mérése, az értelmi képességek (emlékezet, megfigyelőképesség, mennyiségegyeztetés, elemi gondolkodási műveletekre való képesség) mérése, a mozgás- és beszédzavarok kiszűrése és a személyisége megismerése. Utóbbit módszere a csoportos játék megfigyelése és a szülők szóbeli és írásbeli (kérdőíves) kikérdezése volt. A vizsgálatot tanácsadás és szükség esetén terápia követte. (Horányi-Hoffmann 1999.) Az iskolaérettségi vizsgálatok elterjedésével elindult Budapesten az első korrekciós osztályok szervezése. Az es tanévben már 16 ilyen osztály működött, 212 tanulóval. (Horányi-Hoffmann 1999.)

7 Az óvodák számára a Fővárosi Pedagógiai Intézet iskolaérettségi szakbizottsága egy megfigyelési lapot állított össze: Szempontok a tanköteles korba lépő gyermekek megfigyeléséhez és jellemzéséhez címmel. Az óvodába nem járt tankötelesek szűrővizsgálatát tól tanítókra bízták, ezt külön felkészítés és egy Útmutató kiadása előzte meg. (Horányi-Hoffmann 1999) Az óvoda, illetve az iskola kérhette a Nevelési Tanácsadó Kiegészítő Iskolaérettségi Vizsgálatát, ha a gyermek iskolaérettsége nem volt eldönthető a fentiek alapján. A tanácsadó feladata a kiegészítő pedagógiai-pszichológiai vizsgálat elvégzése és ennek alapján differenciált beiskolázási javaslat elkészítése volt. A nevelési tanácsadókban jelenleg is használt és érvényes vizsgálati eljáráshoz kapcsolódó instrukciós füzetet és az útmutatót Avarné Császár Ildikó és Vereczkey Györgyné állították össze 1972-ben Budapesten. A vizsgálati eljárássor tartalmaz elemeket a már korábban Hoffmann Tiborné által összeállított vizsgálatokból, kiegészítve egyéb próbákkal, például a KIM próbával. 2. Az iskolaérettségi vizsgálat részei Az óvodai vélemények áttanulmányozása Anamnézisfelvétel, exploráció Csoportos vizsgálat Szünet Egyéni vizsgálat Megbeszélés a szülővel Az óvodai vélemények áttanulmányozása A vizsgálatvezető az elé kerülő, számára ismeretlen gyermek megismerésében valamennyire támaszkodik a gyermeket jól ismerők (szülők, óvónők, fejlesztő pedagógus) véleményére, illetve ezek a vélemények befolyásolják a döntéseit. Az óvónők több éven keresztül foglalkoznak a küldött gyermekekkel. Látják csoportbeli viselkedésüket, meg tudják figyelni őket a legkülönbözőbb tevékenységeik végzése közben. Nagyon fontos a több szem többet lát elv alkalmazása. A gyermek érdekében az óvoda és a nevelési

8 tanácsadó közötti szoros együttműködésre, tapasztalatcserére és kölcsönös bizalomra van szükség. Anamnézisfelvétel és exploráció A vizsgálat jelentőségteljes része. Diagnosztikus értékűek a terhesség lefolyására, a szülés körülményeire, a szoptatásra, a kisgyermekkori mozgás- és beszédfejlődésre, a betegségekre, az érzékszervi vagy egyéb fogyatékosságokra, az anyától való tartós távollétre és a szociális környezetre vonatkozó adatok. Rendellenesség kialakulását valószínűsítheti, ha a terhesség során komplikációk léptek fel (vérzés, veszélyeztetett terhesség). Prenatális ártalmak befolyásolhatták a magzat méhen belüli fejlődését, ha az anya anyagcsere- hormon, vagy magasvérnyomás-és ödéma (terhességi toxikózis) betegségben szenvedett, vérszegény volt, súlyos testi vagy lelki stresszhatás alatt állt, környezetszennyező anyagokkal került kapcsolatba (vegyszerek, mérgek, nehéz fémek, légszennyezők), a magzatot károsítható gyógyszert szedett, intenzíven dohányzott, alkoholizált, túlzott mértékben fogyasztott koffeint. A perinatális vagyis a szülés közben ható károsító faktorok közül leggyakoribbak az anoxia és a hipoxia (köldökzsinór csomó, megtekeredés, összenyomatás miatt), vérzés, fertőzések, szülési sérülés, trauma (farfekvés, rohamos szülés, elhúzódó szülés, vaacum expresszió). Posztnatális újszülöttkori ártalmak lehetnek a koraszülöttség miatti légzési problémák, súlyosabb fokú sárgaság (vércsoport összeférhetetlenségnél), vércukorszint-csökkenés. Későbbi, kisgyermekkori sérülések, súlyos, magas lázzal járó betegségek szintén okozhatnak kisebb idegrendszeri eltéréseket, amelyek az egyébként egészséges gyermek későbbi iskolai megfelelését akadályozhatják. A családban előforduló tanulási zavarok vagy a gyermeknél a kialakulatlan kézdominancia szintén jelzés értékűek lehetnek. Csoportos vizsgálat Időtartama kb perc. Legfontosabb célja annak eldöntése, hogy szociálisan mennyire érett a gyermek. A többi gyerekkel együtt folyó feladatvégzésben figyelhető meg önállósága, az instrukciókra történő odafigyelésének képessége. Ilyenkor tapasztalható, mennyire terelik el külső ingerek, mennyire motivált a feladatvégzésre, megérti e a közvetett a csoportnak adott- feladatokat. A túlzott mértékű szorongás, a szülőről való leválás képtelensége, a bohóckodás, a figyelem könnyű elterelhetősége mind jelzésértékűek.

9 A csoportok ideális létszáma 4-6 fő. A gyermekek a szülőkkel a váróhelyiségben gyülekeznek. Megismerkednek a vizsgálatvezetővel, megtörténik a kölcsönös bemutatkozás. A gyermekeket egyszerre hívja be a vizsgálatvezető a csoportos munkához berendezett helyiségbe. Tudniuk kell, hogy most az iskolásszerepet fogják kipróbálni. A közös munka nagyon fontos része a vizsgálatnak, tekintettel arra, hogy ez az a helyzet, ami a leginkább megközelíti az iskolai körülményeket. A szociális érettség megfigyelésének szempontjai Kapcsolatfelvétel, rapportkészség: a gyermek és a felnőtt közötti kontaktus jellegére vonatkozik. (Hogy lép be a szobába, hogy fogadja a feladatot?) Társakhoz való viszony: viselkedési és érzelmi megnyilvánulások a társak irányában (asztalszituáció). Várakozás (késleltetett utasítás megtartása): szabály elfogadás. Munkaérettség A szociális magatartással szoros összefüggést mutató pszichés funkció. Hetzer-Tent a munkaérettség foka szerint különít el iskolaérett és iskolaéretlen magatartást. A magatartás megfigyelése végigvonul az egész vizsgálat folyamán. Iskolaérett magatartás: A gyermek spontán a vizsgáló felé fordul, figyelmesen várja a feladatot. Amint megkapta a feladatot, azonnal nekilát. Szükség esetén tárgyilagos kérdéseket tesz fel a feladatra vonatkozóan. Önállóan oldja meg a feladatot. Munkatempója gyors, egyenletes, kitérő nincs. Mindent elkövet, hogy a kapott feladatot megoldja, nehézségek esetén is. Gyorsan átáll egyik feladatról a másikra. Fáradékonyság nem mutatkozik. Ellenőrzi saját munkáját. Spontán javít. Elfogadja a kritikát.

10 Iskolaéretlen magatartás: Többször is fel kell szólítani, hogy figyeljen. Meg sem várja a feladat ismertetését, azonnal neki kezd, vagy ellenkezőleg, csak hosszas bíztatás után. Gyakran, de feleslegesen kérdezősködik. (Támaszigény? Nagyotthallás?) Sokat kell magyarázni, segíteni. Munkatempója lassú, mással foglalkozik, babrál, firkál, kapkod. Gyakori figyelmeztetés, bíztatás ellenére sem fejezi be a feladatot. Nehezen áll át új feladatokra. Fáradékonysági jelek mutatkoznak. Önkritikája nincs, nem ellenőrzi munkáját, a vizsgáló észrevételeit nem veszi figyelembe. A testi fejlettség megfigyelése Szintén végigvonul az egész vizsgálat folyamán, így része a csoportos vizsgálatnak is. A testi fejlettség megfigyelésének szempontjai: Az alakváltozás megtörtént e? (Fül-próba: a gyermek egyik karjával a feje fölött átnyúlva eléri e az ellenkező oldali fülét?; kg fölötti testsúly, 110 cm-t meghaladó magasság. Fogváltás elkezdődött e?) Kezesség: A lateralizáció kialakult, vagy bizonytalan (kétkezesség), esetleg keresztezett dominancia? Téri tájékozódó képesség: Stabil testséma, jobb-bal megkülönböztetése saját testen, saját testhez viszonyítva térben, téri irányok észlelése és ehhez való alkalmazkodás. A finommozgások és a nagymozgások pontossága, koordinációja, a vizuomotoros koordináció szintje Érzékszervek működése: Ép hallás, látás? Általános egészségi állapot: fizikai terhelhetőség, fáradékonyság, vegetatív tünetek?

11 A csoportos vizsgálat feladatai Ember, fa, virág rajz Az ábrázoló kifejező készség egyik próbája. A finommozgások színvonaláról, az ismeretek rajzbeli alkalmazási képességéről, a vizuomotoros koordináció működéséről ad képet. Értelmi, érzelmi és motoros képességekre lehet következtetni általa. Érzékeny mutatója a minimális idegrendszeri sérülésnek, az éretlenségnek, a lateralizációs zavarnak. Értékelési szempontok: eszközhasználat (papír, ceruza), önállóság, vonalvezetés, kezesség, térorientáció, témák rajzolási sorrendje, ábrák részletgazdagsága. Szegélydísz (Strebel-Réti III) A munkaérettség, monotóniatűrés, vizuomotoros koordináció próbája. Értékelési szempontok: ismeretek (geometriai formák neve), feladatmegértés, feladattudat, feladattartás, figyelem, mintakövetés (visszatérő hiba, tükrözésszerű sorrendi hiba), fáradékonyság, kezességi és lateralizációs problémák (egymásba rajzolt, tömörített minták), kör rajzolásának iránya, alkalmazkodás (papírforgatással vagy anélkül dolgozik e) munkatempó, várakozási tolerancia, formai kivitelezés, elhelyezés, mérethűség, önállóság, mennyiségi kivitelezés. Mennyiségek szimultán felfogása (Strebel- Réti: VIII) A mennyiségfogalom egyik próbája. Értékelési szempontok: eszközhasználat (tempó, ügyesség, munkaérettség), önállóság, mennyiségek egyeztetése, mennyiségek észlelése, képszerűségtől elszakadva kirakásuk, eltapsolásuk (értelmi fejlettség, mennyiség emlékezet). Mennyiségek akusztikus felfogása A mennyiségfogalom egy másik próbája. Értékelési szempontok: akusztikus figyelem, mennyiség egyeztetés hallás után (mennyiség fogalom, hallási figyelem, mennyiség emlékezet). KIM-tábla (Carrard próba -módosított változat)

12 A vizuális megfigyelőképesség és emlékezet egyik próbája. Értékelési szempontok: eszközhasználat célszerűsége, a várakozási feszültség tűrése (szociális érettség), térszemlélet terjedelme és esetleges oldalpreferencia, vizuális megfigyelő- és emlékező képesség. Sematikus ábrázolás (Hetzer-Tent VI.) Az ábrázoló kifejező készség próbája. A vizuomotoros koordináció müködésének vizsgálatán keresztül érzékeny mutatója a minimális idegrendszeri sérülésnek, az éretlenségnek, a lateralizációs zavarnak. Értékelési szempontok: az ábramásolás haladási iránya, vizuális megfigyelőképesség (hibajavítás, önellenőrzés), vizuális percepció és reprodukció, formaminőség, tartalmi pontosság, munkatervezés (arányos térfelosztás, célirányos vonalvezetés, pontosság), szociálisan érett magatartás. Késleltetett emlékezet - történet reprodukálás (Strebel-Réti VI. módosított változat) A verbális megfigyelőképesség és emlékezet próbája. A történet meghallgatása a csoportos vizsgálaton, reprodukálása késleltetve, a szünet után, az egyéni vizsgálat során történik. Szünet A szünetben szabad játék során megfigyelhető a gyermek viselkedése. Ennek szempontjai: a gyermek társas játékhelyzetbe való beilleszkedése, társakhoz való viszonya, társas viselkedése, felnőtthöz való viszonya, tárgyakhoz való viszonya (játéktárgyak használatának módja), konfliktus-megoldási módja, tevékenység váltás. Egyéni vizsgálat Az egyéni vizsgálat feladatai Általános tájékozottság (Dr. Szabó Pál kérdései, módosított változat) Értékelési szempontok: Rapportkészség (verbális kontaktusfelvétel, szociális érettség), ismeretek, relációk ismerete. Történet visszahallgatás (Csoportos vizsgálat 7.: Késleltetett emlékezet) A verbális megfigyelőképesség és emlékezet próbáján belül a késleltetett emlékezet próbája. A történet meghallgatása a csoportos vizsgálaton történt, a reprodukálása az egyéni vizsgálat során.

13 Értékelési szempontok: A felidézésre való beállítódás (hárítás, erőlködés, konfabuláció), feladatérettség. Beszédkésztetés. A felidézés módja (Mozaikszerű vagy logikai sorrendben?), figyelem, gondolkodás, megőrző emlékezet, fantázia, akusztikus felfogó képesség (hallás), érzelmi megnyilvánulások, érdeklődés, mimika, a beszéd formai sajátosságai (beszédhiba). Műveletek a 6-os számkörben A mennyiségfogalom próbája. Értékelési szempontok: Színlátás, kezesség, mennyiségfogalom (Adekvát eszközhasználat, műveletek fejben való elvégzése vagy csak pálcikák leszámolása, próba-szerencse viselkedés) Mennyiségi relációk A mennyiségfogalom próbája. Értékelési szempontok: A több-kevesebb fogalmát ismeri és alkalmazza e? Formaemlékezet és reprodukció A vizuális megfigyelőképesség és emlékezet próbája. Értékelési szempontok: A rész és az egész változó viszonyának észlelése, formapercepció, térorientáció, iránytévesztés, analitikus-szinkretikus gondolkodás fejlettsége, szinkretizmus, téri fogalmak értése és alkalmazása, vizuális emlékezet, konstruáló ügyesség (mozgás összerendezettség). Képolvasás (Binet szembekötősdi kép) A beszédkészség próbája. Értékelési szempontok: Értelmi fejlettség, beszédfejlettség, a mondatalkotás színvonala, oksági összefüggések felismerése, projekció, érzelmi reakciók, kiegyensúlyozottság. Problémamegoldás gyakorlati élethelyzetben (HAWIK 2.) Gondolkodási próba. Értékelési szempontok: Gyakorlati élethelyzetekben való tájékozottság, ügyesség, önálló problémamegoldás (szociális érettség). Analógiás gondolkodás (Binet 6.b. bővített változat)

14 Gondolkodási próba. Értékelési szempontok: Általános ismeretek, a dolgok közötti analógiás összefüggések felismerése és alkalmazása. Lényeglátás (értelmi fejlettség). Kauzális gondolkodás képrendezéssel (Strebel-Réti IX. mód. vált.) Gondolkodási próba. Értékelési szempontok: Figyelemterjedelem. Oksági összefüggések felismerése, megfogalmazása, alkalmazása. Értelmi fejlettség. Érzelmi megnyilvánulások. Analitikus-szintetikus gondolkodás, mozaik kirakással (HAWIK 9. mód vált.) Gondolkodási próba. Értékelési szempontok: Eszközhasználat (motoros ügyesség, értelmi képesség), feladatérettség (önállóság), kivitelezés, munkatempó. Mondatismétlés (Binet, VII.e.) A verbális megfigyelőképesség és emlékezet próbáján belül a közvetlen mondatemlékezet próbája. Értékelési szempontok: Figyelemterjedelem, akusztikus felfogóképesség, beszédmegértés és reprodukció. Megbeszélés a szülővel A vizsgálaton megszülető vélemény nem csak annak megállapításáról szól, alkalmas-e a gyermek arra, hogy iskolába menjen, vagy sem. A vizsgálatvezető elmondja a vizsgálaton a gyermek viselkedéséről, képességeiről, készségeiről szerzett tapasztalatokat, összefoglalja az egyes feladatokban nyújtott teljesítményét. Fejlesztő foglalkozásokat, pszichoterápiát javasolhat. Indítványozhatja a gyermek további logopédiai, gyermekpszichiátriai vagy neurológiai kivizsgálását. Tanácsot adhat a gyermek napirendjére vonatkozóan, megbeszélheti, hogyan lenne célszerű a szülőnek a továbbiakban foglalkoznia gyermekével. Felhívhatja a szülő figyelmét a várható iskolai nehézségekre, és ezek türelmes kezelésére. A beiskolázási javaslattétel legtöbbször általános iskola 1. osztálya vagy további óvodai nevelés.

15 A nagyon súlyos elmaradást mutató gyermekek esetében felmerülhet az értelmi fogyatékosság gyanúja. Ilyenkor a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságot kérik fel további vizsgálatra. Amikor a gyermeknél olyan részképesség-gyengeségeket, figyelemproblémát, diszharmonikus személyiségfejlődésre utaló jegyeket fedeznek fel, melyek nem értelmi elmaradás következményei, korábban kislétszámú - felzárkóztató osztályban történő iskolakezdést javasoltak, mára ezek az osztályok megszűntek, így az iskolakezdéssel egy időben az iskolai fejlesztőpedagógiai foglalkozásokon való részvételre tesznek javaslatot, megadva a fejlesztendő területeket. A súlyosan beszédhibás és/vagy diszlexia veszélyeztetett gyermekek logopédiai osztályban történő iskolakezdése érdekében további logopédiai vizsgálatot kezdeményezhetnek. 3. Egyéb vizsgáló eljárások Az iskolaérettségi vizsgálaton egy igen jelentős döntés születik, és sokszor úgy tűnik, hogy a jelenleg ehhez rendelkezésre álló teszt, idő és körülmények nem nyújtanak kellő alapot a megbízható véleményalkotáshoz. A diszlexiára, diszkalkuliára utaló jeleket az iskolaérettségi vizsgálat felszínre tud hozni, mely esetekben hasznos lehet a további vizsgálódás. A multikauzális szemléletű vizsgálati eljárások összetettek, több képességet mérnek. Az MSSST (Meeting School Street Screening Test) jelzi az észlelés, a motórium és a nyelvi készségek szintjén a várható tanulási zavart, használatával eldönthető, szükséges- e további, pontosabb, részletesebb diagnózist adó vizsgálat. Az Inizan teszt számos altesztet tartalmaz, a vizsgálat három fő területe: a téri orientáció, a beszéd és az idői orientáció. Több funkciót vizsgáló, a tanulási zavarok csoportos szűrésére alkalmas feladatsort dolgozott ki Porkolábné Balogh Katalin. A mozgáskoordinációs zavarok kiszűrésének lehetőségei A mozgás megfigyelése: A mozgáskoordinációs problémával küzdő gyermek bonyolultabb mozgásformációkat nem képes pontosan utánozni, végrehajtani. Gyakorta megbotlik, elesik. A koncentrációs képesség gyengesége a mozgás terén jól megfigyelhető a lépcsőn járásnál, az egyenes vonal melletti haladásnál, kisebb akadály átlépésénél,

16 átugrásánál, a gyermek görcsös testtartásában, a célirányos mozgást kísérő sok, felesleges kapkodásban. Fel kell figyelni a gombolási, cipőfűző-megkötési nehézségekre, a vágási, gyurmázási, gyöngyfűzési, hajtogatási ügyetlenségre, a görcsös ceruzafogásra és főként a rajzok milyenségére. Az átszoktatott balkezesség a diszgráfiára erőteljes rizikótényező. Szerencsére ez ma már egyre kevesebb esetben fordul elő. A kézdominancia-hiány agyi éretlenség következtében annál gyakoribb. A gyermek a rajzai bal oldalát bal kézzel, a jobbot jobb kézzel rajzolja. Ez alapgondot jelent a betűformálás megtanulásánál. A Harris-féle laterális dominancia teszt a kéz, szem és láb dominanciáját vizsgálja. (Logopédiai Vizsgálatok Könyve) N. Galifret-Granjon próbája szintén a dominancia vizsgálatára irányul. (Herpai, 1999) A Bender A teszt a vizuomotoros koordinációt méri. A nagyon gyenge teljesítmény organikus sérülést jelezhet. Ez esetben a gyermek további neurológiai vizsgálatot igényel. Az Oseretzky-féle mozgásvizsgálat eredetileg orosz gyermekek vizsgálatára készült, hazai változatát is kidolgozták. A mozgáskoordináció hat területét vizsgálja: statikus koordináció, dinamikus koordináció, felső és alsó végtag, celebritás (gyorsaság), szinkrónia (egyidejű mozgások), szinkinézia (együttmozgások). Értékelése az intelligenciavizsgálatok értékeléséhez hasonló: mozgáskort (MK), mozgáseltérést (elmaradást) (ME) és mozgáskvócienst (MQ) állapít meg. (Réthy, 1996) Lakatos Katalin Állapot és mozgásvizsgáló tesztje a nagymozgások vizsgálatára és az idegrendszer érettségére irányul, a szenzomotoros, a pszichomotoros és a motoros képességeket méri. Jelzi a primitív reflexprofil fennmaradását, a kéreg alatti szabályozás problémáit, a mozgástervezés, a figyelem, a mintamásolás, a szerialitási készség, a testvázlat, a lateralitás, a taktilis érzékelés és ritmus - visszaadás hiányosságait. (Lakatos Katalin 2000.) A finommozgások legérzékenyebb mutatói a beszédmozgások. A testkép testséma - testvázlat és a téri orintáció problémájának kiszűrési lehetőségei A helyes testkép és testséma adja a valós környezeti és idői tájékozódás alapját, a szerialitás képességének kialakulását, a síkbeli irányok helyes észlelését és tartását. A bizonytalan testsémát jelzi, hogy a gyerek nem tájékozódik megfelelően a saját testén, a testrészeit nem tudja megnevezni. Emberrajzán az arányok nem

17 megfelelőek, testrészeket lehagy a rajzról, vagy a végtagok nem megfelelő helyen kapcsolódnak a törzshöz. Az emberábrázolást Goodenough szempontsora alapján értékelhetjük. A téri tájékozódásban a saját test a kiindulópont, a gyermek saját térbeli helyzetének tudatosítása teszi lehetővé a fent lent, jobb bal irányok megkülönböztetését. Ezen képesség zavara esetén, nemcsak az olvasásban és írásban léphetnek fel problémák a későbbiekben, hanem a számolási műveletek végrehajtásában is. Összetett probléma az érzékelési perszeveráció: az érzékelés átállítódási zavara. Megnyilvánulhat a mentális elforgatás képességének nehézségeiben, sík és tér egymásba áthelyeződésének problémájában. Ez is okoz tájékozódási problémákat. Jelzésértékűek a fejjel lefelé forgatott rajzok. Az iránytévesztés megnyilvánulása az is, amikor a soralkotás jobbról balra történik, a gyermek ábrákat fordított sorrendben másol, vagy már ismert jeleket, betűket, szavakat, számokat tükörírással ír. A téri orientáció és a síkbeli tájékozódás vizsgálatára alkalmas tesztek az Edtfelt, valamint az MSSST és az Inizan bizonyos részei. A vizuális percepció zavarainak kiszűrési lehetőségei A vizuális percepció az alak, a forma, a nagyság, a szín differenciálásának és felismerésének képessége, az olvasás, írás szempontjából nélkülözhetetlen. Észlelési zavar akkor áll fenn, ha az érzékleti kép hibásan tükrözi a valóság tárgyi egységeit és folyamatait. A vizuális észlelés vizsgálatára alkalmas tesztek: a Frostig teszt, a Marosits-féle gyorsteszt, az MSSST és az Inizan bizonyos részei. Az auditív észlelés és a nyelvi fejlettség zavarainak kiszűrési lehetőségei A beszédészlelés és a beszédértés zavarai, a gyér szókincs és gyenge verbális memória miatt tanulási zavar veszélyt jelez, hiszen az iskolai oktatás jelentős mértékben épít a nyelvi képességekre. Velluntino és munkatársainak kutatásai szerint a diszlexia sokkal inkább a nyelvi információk raktározásának és visszakeresésének a zavaraiból, semmint a látórendszer hibáiból ered. Jelzés értékű a megkésett beszédfejlődés, az aktív szókincs gyengeségéből adódó mutogatás, magyarázó tevékenység. Gyakori a szótorzítás, a hangáttevés - a hangok egymásutániságának, sorrendiségének helytelen érzékelése és visszaadása -, a szótagok

18 felcserélése, az elhúzódó pöszeség, a zöngés és zöngétlen hangzócserék, az elmosódott artikuláció, a motyogás vagy hadarás. Fontos jelzések továbbá a hangszín, a hangerő, a hangsúly, a beszédtempó, a monotónia problémái, a rossz ütemérzék és dallamvisszaadási problémák, a gyenge ritmusérzék, és az amuzikalitás. A hallási érzékelés zavarai esetén a hallási ingerek rossz elemzéséről, a beszédhangok megkülönböztetésének nehézségeiről van szó. A gyermek nem érzékeli a nyelv alapvető ritmusát, zeneiségét, s ez a szótagolásnál, elválasztásnál jelentkezhet problémaként majd a későbbiekben. Az auditív észlelés és a nyelvi fejlettség zavarait vizsgáló tesztek: GMP, MSSST, Inizan, Sindelar bizonyos részei, Meixner-féle szókincs próba. Súlyosabb esetekben szükség lehet további vizsgálatra a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál. Értelmi képességek, gondolkodási funkciók egyenetlen fejlettségének feltárása A Wechsler-féle intelligenciateszt gyerekváltozatai (HAWIK, MAWGYI-R, WISC IV) nagy szerepet játszanak a tanulási zavarok azonosításában. Jelentős különbséget találtak az altesztek szórásában tanulási zavarral küzdő gyerekeknél (Miller, 1982). Gyakran mutattak ki performációs túlsúlyt, és az Általános ismeretek, Számismétlés, Számolás és Rejtjelezés altesztekben mutatkozó gyenge teljesítményt (Barton Starnes, 1988). A Snijders Omen-féle intelligenciateszt a részképességek kiesésének mérésére igen jól alkalmazható, mivel külön skálákon kezeli az egyes képességeket. Budapesti Binet teszt gondolkodást vizsgáló részpróbái is használatosak. Az aktivitás és a figyelem területén mutatott zavarok feltárása Amerikai kutatók hiperaktív és nem hiperaktív gyermekek mozgásait összehasonlítva azt találták, hogy nem a mozgások számában, hanem összerendezettségében és minőségi fokában mutatkozik különbség. A hiperaktivitás a legtöbbször figyelemzavarral, nagyfokú érzékenységgel és impulzivitással jár együtt. Hiperaktivitást figyelemzavarral vagy a nélkül, illetve figyelemzavart hiperaktivitás nélkül gyermekpszichiáter diagnosztizálhat, a BNO 10-ben leírt kritériumok szerint.

19 Megállapításaim A később tanulási zavarral küzdő gyermekek nagy többségénél vannak előre jelző tünetek a mozgás-és beszédfejlődést illetően az anamnézisben. A beszédfejlődés késése általában jellegzetes tünete a későbbi diszlexiának és a diszkalkuliának. Az iskolaérettségi vizsgálat feladatai közül nagy valószínűséggel előre jelző szerepűnek gondolom diszlexia veszélyeztetettség kiszűrésére a szegélydísz (szerialitás, sorrendiség!), a sematikus ábramásolás (vizuális percepció, rész-egész viszonyok érzékelése!), az analitikus-szintetikus gondolkodás (térbeli helyzet, rész-egész viszonyok meglátása és reprodukálása!), és a megfigyelőképesség és emlékezet (KIM, formaemlékezet, mondat-, szám- és késleltetet emlékezet) feladatokat együttesen. Diszkalkulia-veszélyeztetettség szempontjából a mennyiségfogalmat vizsgáló, a gondolkodást (különösen az analógiás, a kauzális és az analitikus-szintetikus gondolkodást) vizsgáló és a megfigyelőképességet-emlékezetet (különösen a rövid távú mondat-és számemlékezetet) vizsgáló feladatokat gondolom nagy valószínűséggel jelzőnek. Diszgráfia- veszélyeztetettség szempontjából elsősorban az ábrázoló kifejező készséget (emberrajz, sematikus ábramásolás, szegélydísz) vizsgáló feladatokat gondolom jelző értékűnek. Amennyiben az egyenletes fejlődésmenetet bármilyen tényező kibillenti optimális egyensúlyából, a képességstruktúra egyenetlenebbé, esetleg szórttá válik, ami alapját adhatja az iskolaéretlenség, súlyosabb esetben a tanulási zavarra veszélyeztetettség kialakulásának. A figyelmes szakember számára az iskolaéretlenség mellett a tanulási zavar veszélyét is képes jelezni az iskolaérettségi vizsgálat.

20

Az iskolaérettség kritériumai:

Az iskolaérettség kritériumai: Az iskolaérettség kritériumai: Testi fejlettség: Hatéves korra egy átlagos gyerek kb. 120-130 cm, és 20-22 kg. Eltérések lehetnek, de ha a szükséges fizikai erő nincs meg, felmerül a kérdés, bírja-e a

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényt a megyei szakértői bizottság szakvéleményben állapítja meg. Az Intézményben integráltan

Részletesebben

Az iskolaérettség feltételei:

Az iskolaérettség feltételei: Az iskolaérettség feltételei: 1. TESTI FEJLETTSÉG Hat éves korára egy átlagos gyermek kb. 120-130 cm, és 20-22 kg. Természetesen ettől felfelé és lefelé is lehetnek eltérések. Ennek ellenére, ha a gyermek

Részletesebben

ISKOLAÉRETTSÉG ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ISKOLAÉRETTSÉG ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ISKOLAÉRETTSÉG ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET Schmidt Márta Gyógypedagógus 20/2161585 martaschmidt67@gmail.com Mindenkinek ki van jelölve egy sínpár, már a születésekor s azon kell haladnia és azon mehet, amerre

Részletesebben

Az iskolaérettség feltételei

Az iskolaérettség feltételei Az iskolaérettség feltételei Testi fejlettség Hat éves korára egy átlagos gyermek kb. 120 130 cm magas, és 20-22 kg súlyú. Természetesen ettől felfelé és lefelé is lehetnek eltérések. Ennek ellenére, ha

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Kutatás, alkalmazás, gyakorlat A tudományos kutatás célja: kérdések megfogalmazása és válaszok keresése

Részletesebben

Ezek az iskolaérettség kritériumai

Ezek az iskolaérettség kritériumai Ezek az iskolaérettség kritériumai A törvény szövege szerint az a gyerek, aki az adott évben augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, tanköteles korba lép, ami azt jelenti, hogy elkezdheti az iskolát. Azonban

Részletesebben

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító:

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÁTADÓLAP A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Vizuális észlelés Sokat hibázik a formák felismerésében, globális észlelése nem megfelelő Segítséggel

Részletesebben

D O C E T E. Tájékoztató füzet. Fejlesztés Terápiák

D O C E T E. Tájékoztató füzet. Fejlesztés Terápiák D O C E T E Tájékoztató füzet Oktatás Fejlesztés Terápiák Kedves Szülők! A DOCETE ALAPÍTVÁNY vezetőjeként, szeretném tájékoztatni Önöket azokról a lehetőségekről, melyekkel úgy gondoljuk, segítségükre

Részletesebben

avagy nem értem, hogy miért nem értenek

avagy nem értem, hogy miért nem értenek (ne) Szólj szám, nem fáj fejem avagy nem értem, hogy miért nem értenek A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS GYERMEKKORBAN A normális beszédfejlődés szakaszai Sírás, kiáltozás Gagyogás Utánzás (0-2 hónap) (3-4 hónap)

Részletesebben

WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel

WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel 26. Oroszi Zsuzsanna: WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel A Weschler intelligenciatesztek a gyermek és felnőtt-korúak kognitív képességeinek átfogó és megbízható feltárását szolgálják.

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

Iskolaérettség. Zsiros Emese. Diósi Krisztina. Óvodapszichológus. Gyógypedagógus. Gazdagréti Óvoda 1118, Budapest Csíki-hegyek u. 11.

Iskolaérettség. Zsiros Emese. Diósi Krisztina. Óvodapszichológus. Gyógypedagógus. Gazdagréti Óvoda 1118, Budapest Csíki-hegyek u. 11. Iskolaérettség Zsiros Emese Óvodapszichológus Diósi Krisztina Gyógypedagógus Gazdagréti Óvoda 1118, Budapest Csíki-hegyek u. 11. 2015 Alkalmasság A gyermek képes lesz-e megfelelni bizonyos alkalmazkodási

Részletesebben

A szenzomotoros szemléletű TSMT-I-II és HRG-terápiák hatásai Williams-szindrómás gyerekek/fiatalok esetében

A szenzomotoros szemléletű TSMT-I-II és HRG-terápiák hatásai Williams-szindrómás gyerekek/fiatalok esetében A szenzomotoros szemléletű TSMT-I-II és HRG-terápiák hatásai Williams-szindrómás gyerekek/fiatalok esetében Sarvajcz Kinga, Lakatos Katalin Ph.D BHRG Alapítvány Vázlat 1. A szenzomotoros terápiák indikációja

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Nem minden gyermek lesz azonban iskolaérett 6 évesen. Sok szülınek problémát jelent eldönteni az iskolakezdés idıpontját. Bizonytalanok, hogy vajon

Részletesebben

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása Dr. Gallai Mária gyermekpszichiáter Fejlődési zavar Fejlődési zavar gyanúja: megkésett eltérő disszociált fejlődés Fejlődési részterületek:

Részletesebben

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna FÜGGETLEN ÉLET (önmegvalósítás, önrendelkezés, önállóság) mobilitás kommunikáció

Részletesebben

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás Feladata: Komplex koragyermekkori intervenció és prevenció, tanácsadás, a társas,

Részletesebben

felesleges információt. Kialakul a tudatos, szándékos figyelem, egy dologra tud koncentrálni.

felesleges információt. Kialakul a tudatos, szándékos figyelem, egy dologra tud koncentrálni. AZ ISKOLAÉRETTSÉG KRITÉRIUMAI ÉS FELMÉRÉSE A törvényi szabályozás alapján a 6. életévüket betöltött gyermekek iskolakötelesek. A 6 7 éves gyermekek között azonban vannak olyanok, akik még nem iskolaérettel,

Részletesebben

GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN

GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN Csibi Enikő VÁZLAT Beszédhibákról általában Nyelv és beszédfejlesztő pedagógus kompetenciái a beszédfejlesztésben Nevelési tanácsadói tapasztalatok BESZÉDHIBA-MEGKÉSETT

Részletesebben

Óvoda iskola átmenet. A gyermekek nem búzaszemek egy vékában. Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában

Óvoda iskola átmenet. A gyermekek nem búzaszemek egy vékában. Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában Óvoda iskola átmenet A gyermekek nem búzaszemek egy vékában Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában Az iskolából életkorilag nem lehet elkésni. Jobb később menni, mint korábban.

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve A következő sorokban szeretném bemutatni egy olyan gyermek több éves fejlesztési tervét, aki óvódás korában gyógypedagógiai fejlesztést, általános iskolában pedig diszlexia - diszgráfia terápiát igényelt.

Részletesebben

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK II.4.1. A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése Intézményünk a feladatok megszervezését a részben kötelező és nem kötelező órák szervezésével látja el, amelyeken a felzárkóztatás, képességkibontakoztatás

Részletesebben

Iskolaérettség jellemzői és azok a tevékenységek és játékok, amelyek során fejlődnek ezek a területek

Iskolaérettség jellemzői és azok a tevékenységek és játékok, amelyek során fejlődnek ezek a területek Iskolaérettség jellemzői és azok a tevékenységek és játékok, amelyek során fejlődnek ezek a területek Óvodás gyerekek szüleinek szeretnénk segítséget nyújtani abban, hogy hat éves gyermekük alkalmas-e

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

Az iskolaéretts. rettség kritériumair. Barta V. Péterné

Az iskolaéretts. rettség kritériumair. Barta V. Péterné Az iskolaéretts rettség kritériumair riumairól - időben Barta V. Péterné Törvényi háttér 2007. LXXXVII. Törvény a közoktatásról A tankötelezettség 6. (1) A Magyar Köztársaságban - az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon

A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Tel/fax: 381-0664 e-mail: pszk@pszk.hu A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon Tartalom: Általános és speciális részkészségek mérésének összefoglaló

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

DIFER Szolnok Városi Óvodák

DIFER Szolnok Városi Óvodák DIFER 2014-2015 Szolnok Városi Óvodák Fontos felismerések (Nagy József): Szélsőséges fejlettségbeli különbségek jellemzőek: hatéves korban ötévnyi! A személyiség alaprendszerét- az alapkészségeket- minden

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek?

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? A sajátos nevelési igényű gyermekek, és szüleik jogai, lehetőségeik az esélyegyenlőséghez. A sajátos nevelési igény törvényi háttere. Te is más vagy, te

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Konzulens: Paróczai Béláné Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a

Részletesebben

Kiskanizsai Általános Iskola 2013.

Kiskanizsai Általános Iskola 2013. 1 Kiskanizsai Általános Iskola Pedagógiai Program a tanulásban akadályozott tanulók számára 2013. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM A tanulási akadályozottság fogalma: A tanulásban akadályozottak csoportját az enyhén

Részletesebben

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Intézményi szerkezet Általános Iskolai Intézményegység Utazó Gyógypedagógusi Hálózat Intézményegység Pszichiáter, pszichológus,

Részletesebben

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett Mi is a mutizmus? Az alkalmazkodó viselkedés zavara. A mutizmus némaságot jelent. Mutizmus során a beszédszervek épek, de súlyos viselkedéses gátlás (neurotikus zavar) alakul ki, és a gyermek nem beszél.

Részletesebben

A NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZEREPE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK FOLYAMATÁBAN. 2010. November Nyárs Mária

A NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZEREPE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK FOLYAMATÁBAN. 2010. November Nyárs Mária A NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZEREPE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK FOLYAMATÁBAN 2010. November Nyárs Mária Korai fejlesztés és gondozás 0-5 éves korig 3 éves kortól csak abban az esetben, ha óvodába

Részletesebben

Greguss Márta. A tanulási zavar fogalomköre

Greguss Márta. A tanulási zavar fogalomköre Greguss Márta pszichopedagógus szakértő E-mail: gmarti@dpg.hu Nevelési Tanácsadó Gyermek- és Ifjúságpszichológiai Központ Győr 2005 A tanulási zavar fogalomköre Az utóbbi években egyre több a tanulási

Részletesebben

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő A késleltetett ütemű fejlődés megnyilvánulásai, jelei 1. Orvosi leletek alapján - korai, faros, vákuumos vagy

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Tanulási nehézség, részképesség zavar. Készítette: Tóth Anett gyógypedagógus-logopédus, fejlesztőpedagógus

Tanulási nehézség, részképesség zavar. Készítette: Tóth Anett gyógypedagógus-logopédus, fejlesztőpedagógus Tanulási nehézség, részképesség zavar Készítette: Tóth Anett gyógypedagógus-logopédus, fejlesztőpedagógus Tanuláshoz Olvasás Írás Számolás elsajátításához meghatározott idegrendszeri struktúráknak hibátlanul

Részletesebben

Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével. Taskó Tünde Anna

Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével. Taskó Tünde Anna Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével Taskó Tünde Anna Tartalom Előzmények Az alulteljesítés fogalma A metakogníció fogalma A metakogníció és tanulás A KATT kérdőív bemutatása Az alulteljesítés

Részletesebben

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben Mentálisan akadálymentes közlekedés A gyógypedagógiai vizsgálatok, megfigyelések célja Az ügyfél megismerése (meglévő képességek, készségek;

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

Tanulási zavarok. El adó: Sz cs Imre. PDF created with pdffactory Pro trial version

Tanulási zavarok. El adó: Sz cs Imre. PDF created with pdffactory Pro trial version Tanulási zavarok El adó: Sz cs Imre 1 Gyenge iskolai teljesítmény lehetséges okai organikus zavarok globálisan gyenge intellektuális képességek ADHD szórt képességstruktúra, részképességzavar specifikus

Részletesebben

Kötelező ez nekünk? IGEN-NEM (?) Miért használjuk? Szakmai indokok. Oktatásirányítási indokok. Elemenkénti. A teszt egészére vonatkozó, globális

Kötelező ez nekünk? IGEN-NEM (?) Miért használjuk? Szakmai indokok. Oktatásirányítási indokok. Elemenkénti. A teszt egészére vonatkozó, globális DIFER Kötelező ez nekünk? IGEN-NEM (?) Miért használjuk? Szakmai indokok Elemenkénti Készségenkénti A teszt egészére vonatkozó, globális Oktatásirányítási indokok Iskolában bizonyos esetekben kötelező

Részletesebben

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségfeladatmegosztás, szakszolgálatok és a nevelési-oktatási intézmények között

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségfeladatmegosztás, szakszolgálatok és a nevelési-oktatási intézmények között Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségfeladatmegosztás, együttműködési lehetőségek a szakszolgálatok és a nevelési-oktatási intézmények között Tassy Ildikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Diagnosztika

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

Állandóság és változás az iskolaérettség megítélésében

Állandóság és változás az iskolaérettség megítélésében KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 2015. 13. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM. DOI: 10.17165/TP.2015.1-2.14 HANÁK ZSUZSANNA Állandóság és változás az iskolaérettség megítélésében Az iskolaérettség összetett fogalom. Nemzetközi és

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait Jó úton-lóháton Évmilliókkal ezelőtt, mikor még a ló kutya-nagyságú volt, ébersége miatt választotta társául az ember. Sok sok év gondoskodás után nagyobbra nőttek, teherhordókká váltak, mígnem egy napon

Részletesebben

Különleges gondozást igénylő gyermekek, speciális szükségletek, átalakuló iskolák

Különleges gondozást igénylő gyermekek, speciális szükségletek, átalakuló iskolák Különleges gondozást igénylő gyermekek, speciális szükségletek, átalakuló iskolák Módszertani útmutató az átlagtól eltérő fejlődésmenetű tanulók egyénre szabott fejlesztéséhez Bevezetés Minden gyermeknek

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Zeneterápia, zenei fejlesztés

Zeneterápia, zenei fejlesztés Zeneterápia, zenei fejlesztés A zene ereje I. Az emberi lét központi eleme, valamilyen módon nagy hatással van az egyénre (annak ellenére, hogy nincsenek benne a nyelvre jellemző dolgok, mint fogalmak,

Részletesebben

Greguss Márta 9028 Győr, Páva utca 49/A E-mail: gmarti@dpg.hu Telefon: (96) 418-239

Greguss Márta 9028 Győr, Páva utca 49/A E-mail: gmarti@dpg.hu Telefon: (96) 418-239 Greguss Márta 9028 Győr, Páva utca 49/A E-mail: gmarti@dpg.hu Telefon: (96) 418-239 Az óvodai szűrésekkel és fejlesztésekkel kapcsolatos tapasztalataink Pedagógiai kísérlet Győrben a Mosoni Duna, Holt

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA (SZIT) AYRES TERÁPIA SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE A GYERMEKEK FEJLESZTÉSÉBEN

SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA (SZIT) AYRES TERÁPIA SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE A GYERMEKEK FEJLESZTÉSÉBEN SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA (SZIT) AYRES TERÁPIA SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE A GYERMEKEK FEJLESZTÉSÉBEN Hiszen ez játék. Az Ayres féle szenzoros integrációs terápia története Jean Ayres az USA-ban az 1970-es

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. Fogalmazza meg, mi a helyi tanterv lényege! 5 pont 2. Mutassa be az óvodáskorú gyermek testi fejlődésének jellemzőit! Írjon 5 jellemzőt!

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ

Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

A TANULÁSI, BEILLESZKEDÉSI ÉS MAGATARTÁSI ZAVAROKKAL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG

A TANULÁSI, BEILLESZKEDÉSI ÉS MAGATARTÁSI ZAVAROKKAL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG A TANULÁSI, BEILLESZKEDÉSI ÉS MAGATARTÁSI ZAVAROKKAL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG A fejlesztő munka eltér a hagyományos" pedagógiai tevékenységtől. A fejlesztés nem felzárkózat, hanem olyan képességeket

Részletesebben

A biztonságos közlekedéshez szükséges kompetenciák fejlesztése óvodás és kisiskolás korban

A biztonságos közlekedéshez szükséges kompetenciák fejlesztése óvodás és kisiskolás korban A biztonságos közlekedéshez szükséges kompetenciák fejlesztése óvodás és kisiskolás korban Nemzeti Közlekedési Hatóság- Pályaalkalmasság Vizsgálati Főosztály Hernek Mónika és Komjáthy Alíz Közlekedésre

Részletesebben

A diszkalkulia terápiája a Palotás Gábor Általános Iskolában

A diszkalkulia terápiája a Palotás Gábor Általános Iskolában A diszkalkulia terápiája a Palotás Gábor Általános Iskolában Az előadás elhangzott a Fővárosi Beszédjavító Intézet, Módszertani Intézmény és Óvoda fennállásának 110 éves évfordulója alkalmából rendezett

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Családban mozdul a szó

Családban mozdul a szó Családban mozdul a szó Készítette: Ácsné Gergely Katalin okl. gyógyped.- logopédus Budapest XVIII. Kerületi Pedagógiai Szakszolgálat 2013. november 6. Kettős értelmezés Családban mozdul a szó A beszédfejlődés

Részletesebben

Autizmusba zárt világ

Autizmusba zárt világ Autizmusba zárt világ Az autizmus története Egyidős az emberiséggel! A szindróma első leírása: Leo Kanner-1943 autisztikus magány Hans Asperger 1944 autisztikus pszichopátia A reciprok kommunikáció minőségi

Részletesebben

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az értelmi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés Az értelmi nevelés a művelődési anyagok elsajátítására, illetve azok rendszeres feldolgozásával az intellektuális képességek fejlesztésére irányul, és

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

Az előadás címe: A nyelvi zavarok korai felismerése a pszichomotoros fejlődéssel összefüggésben Egy szakdolgozati kutatás eredményeinek bemutatása

Az előadás címe: A nyelvi zavarok korai felismerése a pszichomotoros fejlődéssel összefüggésben Egy szakdolgozati kutatás eredményeinek bemutatása Az előadás címe: A nyelvi zavarok korai felismerése a pszichomotoros fejlődéssel összefüggésben Egy szakdolgozati kutatás eredményeinek bemutatása Készítette: Szabó Ágnes logopédus hallgató; ELTE Bárczi

Részletesebben

Szakmai műhelyfoglalkozás 2014. május 14.

Szakmai műhelyfoglalkozás 2014. május 14. Szakmai műhelyfoglalkozás 2014. május 14. Magatartási problémák Tanulási problémák Tehetség KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD Vizsgálórendszer Szabályozás jogok szakvélemények kötelességek kompetenciák 2 Kiemelt figyelmet

Részletesebben

Pedagógiai Program. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015. Pedagógiai Program Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola 1. rész Nevelési program 2. rész Helyi tanterv 3. rész Szakmai program Győr, 2015. Csengeri Mária igazgató 1

Részletesebben

A LOGOPÉDIAI SZŰRÉSEK, VIZSGÁLATOK AZ ÓVODÁSKORBAN Diósgyőri Gimnázium 2013. Ea: Rozinay Zoltán

A LOGOPÉDIAI SZŰRÉSEK, VIZSGÁLATOK AZ ÓVODÁSKORBAN Diósgyőri Gimnázium 2013. Ea: Rozinay Zoltán A LOGOPÉDIAI SZŰRÉSEK, VIZSGÁLATOK AZ ÓVODÁSKORBAN Diósgyőri Gimnázium 2013 Ea: Rozinay Zoltán A logopédiai munkát szabályzó törvények 2011. évi CXC törvény és módosításai a nemzeti köznevelésről A pedagógiai

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

Sajátos nevelési igény a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái

Sajátos nevelési igény a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái Sajátos nevelési igény a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái Mernyeiné Tőke Gyöngyi, Szegő Ágnes Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Sajátos nevelési

Részletesebben

Anamnézis. I. Terhesség: A terhesség előzményei tervezett véletlen lombik

Anamnézis. I. Terhesség: A terhesség előzményei tervezett véletlen lombik Lakcíme: Születési hely, idő: Anyja neve: Anyja/ gondviselő telefonszáma: Vizsgálat időpontja (Játszoda tölti ki): e-mail cím: Vezető tünet: Anamnézis I. Terhesség: A terhesség előzményei tervezett véletlen

Részletesebben

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2. sz. melléklet A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai VUCSKÓ ZSUZSANNA igazgató 2. oldal Tartalom 1. A sajátos nevelési

Részletesebben

A GYAKORLATBAN SZABÁLYOK, JOGSZABÁLYOK SZATMÁRINÉ MÁLYI NÓRA LOGOTECH@T-ONLINE.HU

A GYAKORLATBAN SZABÁLYOK, JOGSZABÁLYOK SZATMÁRINÉ MÁLYI NÓRA LOGOTECH@T-ONLINE.HU A DIAGNOSZTIKA SZERVEZÉSE A GYAKORLATBAN SZABÁLYOK, JOGSZABÁLYOK SZATMÁRINÉ MÁLYI NÓRA LOGOTECH@T-ONLINE.HU 1 JOGSZABÁLYOK Szűrés Vizsgálat jogszabályi kötelezettség g jogszabályi kötelezettség További

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Vidonyiné Sólymos Rita 2013 Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet

Részletesebben

Tantárgy összefoglaló

Tantárgy összefoglaló Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Fogyatékosságtani ismeretek A tantárgy sikeres elsajátításával a résztvevő ismerje meg a fogyatékosok

Részletesebben

Mérés-értékelés az óvodában? Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése Csak azt a gyereket tudom tanítani, akit megismertem.

Mérés-értékelés az óvodában? Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése Csak azt a gyereket tudom tanítani, akit megismertem. Mérés-értékelés az óvodában? Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése Csak azt a gyereket tudom tanítani, akit megismertem. (Montessori) Dr. Bakonyi Anna Budapesti Korai Fejlesztő Központ Apor Vilmos

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben