SZÉN ARÁNYOK A VILLAMOSENERGIA TERMELÉSBEN, A KLÍMA-OKOK VALÓDISÁGA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÉN ARÁNYOK A VILLAMOSENERGIA TERMELÉSBEN, A KLÍMA-OKOK VALÓDISÁGA"

Átírás

1 SZÉN ARÁNYOK A VILLAMOSENERGIA TERMELÉSBEN, A KLÍMA-OKOK VALÓDISÁGA Prof. Em. Dr. hc. mult. Dr. Ing. Kovács Ferenc 1, Kováts Péter 2 1 az MTA rendes tagja, 2 okl. környezetmérnök MTA Műszaki Földtudományi Kutatócsoport Az utóbbi időben bizonyos politikai-társadalmi-kormányzati körök a földi klíma változását az antropogén (emberi, ipari) származású széndioxid (CO 2 ) hatásaként tekintik. A tanulmány első részében jelentős tudományos érveket sorakoztatunk fel ezen nézet, állítás cáfolataként. Majd a villamosenergia termelésben meglévő primér energiahordozó arányokat elemezve igazoljuk, hogy a világon és azon belül bizonyos vezető országokban a szénféleségek milyen jelentős arányt képviselnek. Továbbá részletesen bemutatjuk azt is, hogy a jövő (2020, 2035, 2050) villamosenergia ellátásában milyen arányokat prognosztizálnak. Kitérve arra, hogy Magyarország jelentős, gazdaságosan kitermelhető szénvagyon ellenére indokolatlanul alacsony (4%) szénarányt tervez. *** Az energiaellátás kérdései tárgyalása során az utóbb 2-3 évtizedben viszonylag széles körben, több európai országban, illetőleg az Európai Unió hivatalos állásfoglalásaiban is szinte determináló tényezőként jelenik meg az üvegházhatás, a globális felmelegedés, a légkör dekarbonizációjának szerepe. Széles körben publikálják, hogy a CO 2 légköri koncentrációja döntő tényező a földi klíma alakulásában. Nyilatkozatok, tanulmányok arról szólnak, hogy az antropogén (emberi-ipari) származású széndioxid döntő módon a fosszilis energiahordozók, elsősorban a szén, továbbá a szénhidrogének felhasználása során keletkezik, a klímavédelem elsődleges feladata tehát ezen energiahordozók használatának mérséklése, minimális szintre csökkentése. A küzdelem alapvető iránya a szénfelhasználás csökkentése, nyilvánvalóan önző módon azért is, mivel a kőolaj a motorizáció elengedhetetlen tápláléka, a földgáz sokirányú felhasználása (kommunális szektor, vegyipar, stb.) pedig ma még semmivel sem helyettesíthető. Tanulmányunk első részében elsősorban irodalmi hivatkozásokkal arra mutatunk rá, hogy a földi klíma alakulása illetőleg a globális felmelegedéssel való divatos riogatás, a szénfelhasználás minden rossz okaként való megjelölése, ugyancsak vitatott téma, a CO 2 elleni küzdelem racionális módon nem igazolja a szénhasználat negligálását. Már csak azért sem, mivel a világ energia ellátásában a szén ellátási és gazdaságossági szempontok alapján még hosszú évtizedekig nem nélkülözhető. Már a XIX. század végén a tudósok egy csoportja (Svante August Arrhenius, John Tyndall, Lecher és Pernter azt vizsgálta, hogy a földi hőmérséklet alakulásában milyen szerepe van a légköri gázok abszorpciójának, megállapítva, hogy az üvegházhatás alakulásában a vízgőz és a CO 2 közel azonos szerepet kap, megemlítve a metán (CH 4 ) szerepét, valamint az SO 2 hűtőhatását is. A 4,5 milliárd éves földtörténet utóbbi 800 ezer évében kilenc jégkorszak volt, lehűlés és utána 4-5 o C-os felmelegedés, esetenként ezer éves időszak-

2 okban o C-os melegedéssel. Mindez akkor, amikor még ember nem élt a Földön, és fosszilis energiahordozókat sem tüzeltek. Az utóbbi ezer éves időszakban is 3-4 o C-os hőmérsékletváltozással három-négy kis jégkorszak volt, amikor ember ugyan már élt, de még nem épített szénerőműveket. Alapvető megállapítása Arrhéniusnak és más tudósoknak, hogy a Föld és a légkör termikus egyensúlyban van, a Föld annyi hőt veszít az űrbe és a légkörbe jutó sugárzás útján, mint amennyit a Nap sugárzásából felvesz. A földet érő napsugár mennyiségét és felszíni eloszlását a Föld Naphoz viszonyított pályájának változása, a Föld-pálya paramétereinek periodikus alakulása döntő módon meghatározzák. (Milutin Milankovics, De Marchi, Bacsák György [1]). Jeles földtudósok szerint a globális felmelegedést és lehűlést, a jégtakaró terjedését vagy csökkenését elsősorban meghatározó tényezők: a Földpálya excentricitásának változása, a Föld tengelyszögének változása és forgástengelyének (precesszió) mozgása. Ezek a tényezők biztosan ma is hatnak, ember által aligha befolyásolhatók. Az antropogén (ember, ipari) széndioxid mindenért kárhoztatása Mészáros Ernő kutatási eredményei alapján sem indokolt, mivel a közepes fejlettségű országokban (régiókban) az antropogén CO 2 keletkezés csak a teljes széndioxid felszabadulás %-a. [2] Akkor miért csak ez ellen harcolunk? A Föld és légköre hő-egyensúly kérdéseit elemezve Reményi Károly és Gróf Gyula alapvető megállapítása, hogy a Föld a világűrben termikus egyensúlyban van, a Napból kapott energiát teljes egészében visszasugározza a világűrbe. A szerzők részletes számításai szerint egyensúlyi hőmérséklet, Stefan- Boltzmann, Beer törvény a CO 2 -koncentráció 350 ppm-ről 500 ppm-re való növekedése hatására maximum 1 o K hőmérséklet emelkedés várható. A számítás szerint a széndioxid tartalom kétszeresére (700 ppm) növekedése száz év alatt 1-1,5 o K hőmérséklet emelkedést okozhat. [3] Részletes fizikai-hőtani levezetések nélkül Zágoni Miklós hasonló megállapításokat ad, nevezetesen [4]: a részleges felhőborítással és elegendő vízpára tartalommal rendelkező Föld-típusú légkörök energetikailag maximált (kibocsátásokkal nem növelhető, telített) üvegházhatást tartanak fenn; a légkör üvegházgáz-piaca nem hiánygazdaság, ha a légkör emelni tudná a felszín hőmérsékletét, a mi kibocsátásaink előtt már rég meg tette volna, mivel neki ott van végtelen mennyiségben a legfontosabb üvegházhatású gáz, a vízpára az óceánokban; az energetikai egyensúlyi feltételek hatékony visszaszabályozást mutatnak; amíg a bejövő Nap-energia mennyisége változatlan, addig a kibocsátásoktól csak kismértékű fluktuációk lehetnek, hosszú távú trend nem. Általános érvényű, tömör megfogalmazást mond a kérdésről Láng István: Klímaváltozás mindig volt, ma is van és a jövőben is lesz. Azt alapvetően természeti tényezők okozzák, mint például a Föld tengelymozgásának ingadozása, a Nap és a Föld közötti hatások változása. [5] A szakmai-tudományos kutatások publikált eredményeiből fenti kiragadott példák mellett vezető szakemberek, jeles politikusok megnyilatkozásai ugyancsak alapos kétségeket támasztanak azzal kapcsolatban, hogy a Föld klímája alakulásában (a globális felmelegedés) egyedüli, döntő szerepe lenne az ember-ipar által használt fosszilis tüzelőanyagok használatának. Ezek közül most Vaclav Klaus-ra hivatkozom [6], továbbá Ban Ki Mun ENSz főtitkárnak a BBC-részére adott nyilat-

3 kozatára, amelyben részletesen kifejti nézeteit az irányban, hogy az IPCC jelentések tudományos alapjai, a nyilvánosságra nem hozott adatok alapján tett megállapításai, különösen prognózisai súlyos kifogások alá esnek, bizottsági felülvizsgálatot helyez kilátásba az IPCC jelentéskészítési és döntéshozatali gyakorlatának felülvizsgálatára. [7] A politikusok, állami vezetők a klíma-kérdésben időszakonként (Kyoto, Rio, Koppenhága) hangos sajtóval határozatokat hoznak, általában tudományosan indokolhatatlan, irreális, technikai-gazdasági vonatkozásban végre nem hajtható (és végre nem hajtott) célokat kitűzve. (Majd ezeket utánozva az EU és egyes országok határozatokat) Majd ezek végrehajthatatlanságával szembesülve a világ vezető ipari-gazdasági országai (USA, Kanada, Oroszország, Japán) csendesen fellazítják a célokat, kitolják a határidőket, más nagy kibocsátók, (Kína, India, Indonézia, Ausztrália) nem is csatlakoznak a vállalásokhoz. A tanulmány első részében arról szóltunk, hogy egyes nézetek szerint a klímaváltozás jelentős részben a fosszilis energiahordozók (szén, kőolaj, földgáz) használata során felszabaduló széndioxid (CO 2 ) légkörbe kerülésének az okozója. Világszerte törekvések vannak ezen energiahordozók elsősorban a szénfelhasználás helyettesítésére, ami a gyakorlatban az un. megújuló energiaforrások arányának növelésére irányul. A megújuló, bizonyos megjelölés szerint zöld energiahordozók (napsugárzás, szél-, vízenergia, bioanyagok, geotermikus energia) elméletileg valóban csökkent széndioxid kibocsátást adnak, a gazdasági (költség) vonatkozásában azonban jelentősen magasabb költséggel hasznosíthatók, mint például a szénféleségek, illetőleg az atomalapú villamos energia. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 14% Atomenergia 6% Kőolaj 18% Földgáz 32% Szén Földgáz Kőolaj Atomenergia Atomenergia 14% Kőolaj 5% Földgáz 23% 18% Atomenergia 12% Atomenergia 11% Kőolaj 5% Kőolaj 4% Földgáz 27% 17% Földgáz 28% 30% 10% Szén 30% Szén 38% Szén 38% Szén 40% 0% ,7% 4,2% 4,1% 1. ábra A világ villamosenergia előállítása (milliárd MWh)

4 Megítélésünk szerint azonban a villamosenergia termelésben még hosszú évtizedeken keresztül a szén, az atom, ill. a gázfelhasználás lehet a meghatározó. A megújuló energiák használata különböző okok (technikai, költség) miatt a legtöbb országban, illetőleg világátlagban sem fogja meghaladni a 10--ot. Egyes országokban a helyi adottságoktól függően (pl. víz) természetesen eltérő arányok is lehetségesek. A politikai-társadalmi megítélés az egyes országokban természetesen az energia hordozó fajták vonatkozásában eltérő, mondhatni szélsőséges lehet (pl. a cunami után Japánban, társadalmi tiltakozás Németországban az atomerőművek ellen), az energiaellátás biztosításának kényszere azonban gyakran felülírja a szubjektív, avagy gazdasági szempontokat. Nézzük ezek után, hogy a világ ill. egyes országok adatai alapján, hogyan áll, ill. a prognózisok szerint várhatólag hogyan alakul az egyes primér energiahordozók aránya a villamosenergia termelésében. Először a 2030-ig szóló globális prognózis adatokat mutatjuk be. [12] Az 1. ábra a 2003-as tényadatok alapján a 2006-ban kiadott anyag szerint a 2010, 2020 és 2030-ra szóló villamosenergia termelés prognózist mutatja. A teljes villamosenergia termelésben a 2003-as tényadathoz képest 2010-ig évi 4,7%-os átlagos emelkedéssel 34%-os, 2020-ig évi 4,2%-os átlagos emelkedéssel 79%-os és 2030-ig évi 4,1%- os átlagos emelkedéssel 112%-os összes növekedést prognosztizál. Két primér energiahordozót külön kiemelve látható, hogy a 2003-as 30%-os szén-arányt ra 40%-osnak valószínűsíti. A 2010-re prognosztizált -os összes megújuló arány valójában 24% lett (2. ábra), ugyanakkor talán ennek alapján szól a 2010-es évi prognózis 2035-re 25%-os megújuló arányról, benne 13% vízenergiával (3. ábra). Csupán érdekesség, avagy véletlen, hogy a évi prognózis szerint a évi összes villamosenergia 19,9 milliárd MWh lehet (1. ábra), ami gyakorlatilag azonos a kwh irodalomban publikált tényleges értékkel. A világ, az Amerikai Egyesült Államok és Németország adatai mellett Magyarország adatait mutatjuk be. Nem mintha az ország gazdasági potenciálja az előző országok adataival összevethető lenne, hanem csupán kirívó példaként. Magyarország ugyanis a szénkészletek (t/fő, ipari szénvagyon és a termelési aránya, éves ellátottság) vonatkozásában a világátlagnál sokkal kedvezőbb helyzetben van, a jövőben mégis alig tervez széntermelést, ugyanakkor minimális hazai földgázvagyon mellett a villamosenergia termelésben a világátlagot jelentősen meghaladva, a villamosenergia termelésben import gázzal 40%-os gázaránnyal számol. A magyarországi prognózis értékek indokoltsága csupán az országgyűlési határozatban [8] foglaltak alapján is vitatható. A határozat elvi bevezető részében a évi 14%-os szénfelhasználási arány távlati (2030) szintentartását jelöli meg célnak, ugyanakkor a kidolgozott öt változatban négy esetben a szén nulla (0) százalékkal szerepel, csupán egy változat szerepel a villamosenergia termelésben 5%-os szénaránnyal.

5 100% 90% 80% 70% 60% 50% Egyéb össz. 24% (Víz 16%) Atom 14% Földgáz 21% Szén Földgáz Atom Egyéb össz. Import(+) Export(-) Egyéb össz. 13% (Víz 6%) Egyéb össz. 21% (Megújuló 16%) Atom Földgáz Atom 23% Földgáz 13% Import +13% Egyéb össz. 7% Atom 37% 40% 30% Szén 41% Szén 47% Szén 43% Földgáz 29% 10% 0% Világ 100% = 20x10^12 kwh/év USA 100% = 3,7x10^12 kwh/év Németország 100% = 0,62x10^12 kwh/év Szén 14% Magyarország 100% = 140 PJ/év 2. ábra Az egyes energiahordozó fajták villamosenergia-termelésben prognosztizált arányai (2030, 2035, 2050 év) Részleteke menve a 2. ábra a világ [9], az Amerikai Egyesült Államok [10], Németország [11] és a magyar [8] villamosenergia termelés primér energia arányát mutatja. A világ, az USA és Németország primér energia felhasználás arányai közel azonosak, szén 41-47%, földgáz 13-21%, atom 14-23%, megújuló 13-21%, a világon a víz arány 16%. A magyar összetételi arányokban kiugróan alacsony a szén (a jelentős lignitvagyon ellenére), ugyanakkor kiugróan magas az import földgáz és az atom. A 3. ábra a távlati prognózis adatokat szemlélteti (Világ 2035, USA 2050, Németország 2020 után, Magyarország 2030). A szén aránya a nagy gazdasági potenciáloknál %, évtizedek múltán is 40%-os aránnyal számolnak, Magyarország a szerző véleménye szerint érthetetlen módon 5%-al. A földgáz aránya ugyanakkor a nagy gázkészletek alapján a világban 21%, az USAban most még a gázpala telepek termelésének felfutása nélkül 6%, Magyarországon import gázra alapozva %! Atom alapú vilamosenergiával a világ 10%-al, az USA 26%-al számol, Magyarország uránérc bányászat nélkül import fűtőelemmel %-al! Németország politikai-kormányzati nyilatkozata most (aktuális megfontolás alapján) atomerővel nem. Ki tudja mit hoz majd a kényszer, a német szénbányászat készen áll az atom pótlására.

6 100% 80% 60% 40% Egyéb össz 25% (Víz 13%) Atom 11% Földgáz 21% Szén Földgáz Atom Egyéb össz. Import(+) Export(-) Egyéb össz. 30% (Víz 7%) (Szél 17%) Atom 34% Egyéb össz. 30% (Víz 6%) (Szél 19%) Atom 26% Földgáz 6% Egyéb össz.? Atom? Földgáz? Egyéb össz. 16% Egyéb össz. 16% Atom 54% Atom 54% Import +5% Egyéb össz. 16% Atom 27% Szén 43% Földgáz 11% Szén 25% Szén 38% Szén 50% Földgáz 41% Földgáz 39% Földgáz 52% 0% Szén 0% Szén 5% Szén 0% Export -11% Export -14% - Világ (2035) 100% = 39x10^12 kwh/év USA (2030) 100% = 4,5x10^12 kwh/év USA (2050) 100% = 5,0x10^12 kwh/év 3. ábra Az egyes energiahordozó fajták villamosenergia-termelésben prognosztizált arányai (2030, 2035, 2050 év) A 3. ábra szerinti prognózis adatok azt mutatják, hogy a világ (USA, Németország) villamosenergia termelésben hosszabb távra is 40-50%-os szén aránnyal számol. Ezentúl várhatólag csökken a földgáz és az atom szerepe, ugyanakkor a növekvő megújuló (20-30%) arányon belül a szél és a víz, édes testvérként együtt normális megoldásként optimális megoldásként nagyobb szerephez juthat a távoli jövőben. A fentebb bemutatott adatok elemzése alapján érdemes megemlíteni, hogy a években az USA még a világtermelés 17,5%-ával szerepelt, míg a prognózisok szerint ben már csak 12%-ával. A fentebb bemutatott átlagos/világ adatok mellett egészen egyedi jellemzőkkel rendelkező országok is vannak. Pl. Lengyelországban évtizedek óta a kőszén + lignit aránya 92-93% volt a villamosenergia termelésben, ugyanakkor a 2020-as 156,1 twh prognózisban a szén aránya 62,5%, 2030-ra pedig a 201,8 twh termelésben az 56,5%-os kőszén + lignit arány mellett 15,6% nukleáris és 19,3% megújuló energia-arány szerepel. A fentebb (3. ábra) bemutatott prognózis adatok alapján a szerző véleménye az, hogy a magyarországi igen jelentős, kedvező adottsági lignit vagyona ellenére az ország indokolatlanul alacsony szén-aránnyal számol, ugyanakkor a magas gáz(import), illetőleg uránérc termelés hiányában ugyancsak import fűtőelemre alapozó atom-arány igen kedvezőtlen helyzetet teremt az ország energia-függősége vonatkozásában. Németország (2020 után) Magyarország (2030) Atom-zöld 100% = 225 PJ/év Magyarország (2030) Atom-szén-zöld 100% = 230 PJ/év Magyarország (2030) Anti atom-zöld 100% = 200 PJ/év

7 Irodalom [1] Kovács Ferenc: Meddig és mit bányásszunk? In: Mindentudás Egyeteme 3. kötet pp [2] Mészáros Ernő: Az üvegházhatású gázok légköri körforgalma Magyarország fölött. In: Ezredforduló. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. 2003/1. pp [3] Reményi Károly Gróf Gyula: Megjegyzések a globális felmelegedéshez. [4] In: Magyar Tudomány 169. (2008) évf. 4. sz. pp [5] Zágoni Miklós: Új tudományos fejlemények és következményeik a beruházási, alkalmazkodási és pénzügyi politikára. (Kézirat, előadás) [6] Láng István: A vidék és a klímaváltozás. In: Párbeszéd a vidékért. II. évf. 1. sz. pp [7] Szarka László: Kellemetlen igazság. In: Természet Világa (2007) évf. [8] 4. sz. pp (Vaclav Klaus: Modrá, nikoli zelena planetu.) [9] Hargitai Miklós: IPCC reform: a klímaőrök körmére néznek. In: Népszabadság március 12. pp. 14. [10] Nemzeti Energiastratégia 2030 (2011) In. 77/2011 (X.14) Országgyűlési Határozat. (Magyar Közlöny évi 119. szám) [11] Fabian, Jan (2011): Steinkohle lokalu Anwirkungen eines globalen Aufschwungs. 12. November, clausthal Zellerfeld [12] Karmis, Michael (2010): Carbon capture and Storege (CCS) The Road to Deployment. Annual General Meeting Society of Mining Professors, Tallin, Estonia, June [13] Karcher, Cristian (2012): RWE The energy to lead. Bergheim [14] Department of Energy/Energy Information Administration, Washington 2006.

ENERGIAIGÉNYEK ÉS A VILÁG SZÉNKÉSZLETEI

ENERGIAIGÉNYEK ÉS A VILÁG SZÉNKÉSZLETEI A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 71. kötet, (2007) p. 63-74 ENERGIAIGÉNYEK ÉS A VILÁG SZÉNKÉSZLETEI Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár, MTA rendes tagja Miskolci Egyetem Bányászati és

Részletesebben

A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra

A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra Készítette: Galambos Csaba KX40JF A jelenlegi energetikai helyzet Napjainkban egyre nagyobb gondot jelent

Részletesebben

Európai energiaipari célok, trendek és ezek technológiai, innovációs kihatásai

Európai energiaipari célok, trendek és ezek technológiai, innovációs kihatásai Európai energiaipari célok, trendek és ezek technológiai, innovációs kihatásai 2014. február 13-án rendezte meg az Energetikai Szakkollégium, MEE Energetikai Informatika Szakosztálya és a MEE Mechwart

Részletesebben

A földtani és ipari szénvagyon a vezető széntermelő országokban

A földtani és ipari szénvagyon a vezető széntermelő országokban A földtani és ipari szénvagyon a vezető széntermelő országokban Dr. hc. mult. Dr. Kovács Ferenc 1, Tompa Richárd 2 1 professor emeritus, MTA rendes tagja 2 okl. bánya- és geotechnikai mérnök, tanszéki

Részletesebben

ENERGIAPOLITIKA, MEGÚJULÓ

ENERGIAPOLITIKA, MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA, MEGÚJULÓ ENERGIA FORRÁSOK HASZNOSÍTÁSA Bohoczky Ferenc Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ny. vezető főtanácsosa, az MTA Megújuló Energiák Albizottság tagja SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁS A VILÁGON

Részletesebben

Dr. Géczi Gábor egyetemi docens

Dr. Géczi Gábor egyetemi docens Dr. Géczi Gábor egyetemi docens A környezetterhelés: valamely anyag vagy energia közvetlen vagy közvetett kibocsátása a környezetbe. -dörzs-elektromos gépek áramfejlesztése -1799, az olasz Gróf Alessandro

Részletesebben

12. Energia és a társadalom

12. Energia és a társadalom Energetika 145 12. Energia és a társadalom Ahhoz, hogy a mai társadalmak energiához kapcsolódó viszonyát felismerhessük, megérthessük át kell tekintenünk a múltat, azt a csodálatos fejlődést és környezet

Részletesebben

Energiastratégia és ásványvagyon készletezés

Energiastratégia és ásványvagyon készletezés Energiastratégia és ásványvagyon készletezés 45. Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia Balatongyörök 2012. 09. 27. Bencsik János Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Nemzeti Alkalmazkodási Központ

Részletesebben

Tiszta széntechnológiák

Tiszta széntechnológiák Tiszta széntechnológiák Mítosz és valóság dr. Kalmár István Mítosz ügyvezető igazgató és valóság Calamites Kft Magyar Tudományos Akadémia 2014 június 11 1 Miért foglalkozzunk a szénnel? 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tiszta széntechnológiák

Tiszta széntechnológiák Tiszta széntechnológiák Mítosz dr. Kalmár és István valóság ügyvezető igazgató Calamites Kft? BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM ENERGETIKAI SZAKKOLlÉGIUM 2014. október 16. 1 Tartalomjegyzék Miért foglalkozzunk

Részletesebben

A SZÉN-DIOXID-ADÓ TORZÍTÓ HATÁSA AZ ENERGETIKÁBAN

A SZÉN-DIOXID-ADÓ TORZÍTÓ HATÁSA AZ ENERGETIKÁBAN A SZÉN-DIOXID-ADÓ TORZÍTÓ HATÁSA AZ ENERGETIKÁBAN Reményi Károly az MTA rendes tagja remeni1@freemail.hu Bevezetés Az üvegházhatású gázok klímaváltozásban betöltött szerepe széles körben, mind a tudományban,

Részletesebben

III. Társadalmi kihívások, összesen 35 888 m

III. Társadalmi kihívások, összesen 35 888 m III. Társadalmi kihívások, összesen 35 888 m Tématerületei: 1. Egészség, demográfiai változások és jólét A szilárd tudományos bizonyítékokon alapuló, hatékony egészségfejlesztés hozzájárul a betegségek

Részletesebben

Oláh György szabadalma: metanol előállítása CO 2 hidrogénezésével; az izlandi tapasztalatok és a hazai bevezetés lehetőségei

Oláh György szabadalma: metanol előállítása CO 2 hidrogénezésével; az izlandi tapasztalatok és a hazai bevezetés lehetőségei Oláh György szabadalma: metanol előállítása CO 2 hidrogénezésével; az izlandi tapasztalatok és a hazai bevezetés lehetőségei Redukcióval: Metanol előállítása szén-dioxidból CO 2 hidrogénezése: Cu/ZnO-Al

Részletesebben

A villamos energiára vonatkozó uniós GPP-követelmények

A villamos energiára vonatkozó uniós GPP-követelmények A villamos energiára vonatkozó uniós GPP-követelmények A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés (GPP) önkéntesen alkalmazott eszköz. Ez a dokumentum a villamos energia termékcsoportra vonatkozóan kidolgozott

Részletesebben

Törökország energiapolitikája (földgáz, vízenergia és geotermikus energia)

Törökország energiapolitikája (földgáz, vízenergia és geotermikus energia) AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.1 2.3 2.4 Törökország energiapolitikája (földgáz, vízenergia és geotermikus energia) Tárgyszavak: földgáz; vízenergia; geotermikus energia; energiapolitika. Törökország

Részletesebben

A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE

A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE dr. habil. Raisz Iván Vizsgáljuk meg, hogy e négy szereplőcsoportból összeállt rendszer

Részletesebben

ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS

ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.4 Biomassza együttes elégetése 2.7 erőművekben hagyományos fűtőanyaggal műszaki és gazdasági feltételek, tapasztalatok Tárgyszavak: szénerőmű;

Részletesebben

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 1.7 A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai Tárgyszavak: biogáz; környezeti hatás; ökológiai mérleg; villamosenergia-termelés; hőtermelés. A megújuló energiák bővebb felhasználásának

Részletesebben

Életünk az energia 2.

Életünk az energia 2. Életünk az energia 2. Livo László okl. bányamérnök, ügyvezet, MARKETINFO Bt. Volt id hogy nem számított mire, milyen és mennyi energiát használunk fel. Aztán egyre többen lettünk a Földön, s rá kellett

Részletesebben

8. Energia és környezet

8. Energia és környezet Környezetvédelem (NGB_KM002_1) 8. Energia és környezet 2008/2009. tanév I. félév Buruzs Adrienn egyetemi tanársegéd buruzs@sze.hu SZE MTK BGÉKI Környezetmérnöki Tanszék 1 Az energetika felelőssége, a világ

Részletesebben

Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés

Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés A Fővárosi Önkormányzat ismét jelentősen, 13 százalékkal tervezi emelni a BKV menetdíjait. Amint az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították,

Részletesebben

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége XVIII. Újszegedi Bioépítészeti Napok című kiállítás és konferencia Bálint Sándor Művelődési Ház, Szeged, Temesvári krt. 42. 2015. október 6 16. A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Művelődési

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840

A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840 agyar Tudomány 2012 12 Kovács Ferenc / 5 2013.12.02. 13:03 A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840 KEZDŐLAP ARCHÍVUM IMPRESSZUM KERESÉS SZÖSSZENETEK A NEMZETI ENERGIASTRATÉGIA (2030) KAPCSÁN

Részletesebben

5-3 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése

5-3 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése Vízgyűjtőgazdálkodási Terv 2015 53 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése Vízgyűjtőgazdálkodási Terv 2015 TARTALOM 1 VÍZENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK ELŐREJELZÉSE... 3 2 GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK

Részletesebben

A zöld fogyasztás nem megoldás az éghajlatváltozásra

A zöld fogyasztás nem megoldás az éghajlatváltozásra AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.6 A zöld fogyasztás nem megoldás az éghajlatváltozásra Tárgyszavak: CO 2 -kibocsátás; energiaigény; energiatakarékosság; előrejelzés. Bevezetés A Rio de Janeiroi ENSZ konferencián

Részletesebben

Budapest, 2009. december TÁVFÛTÖTT TELEPÜLÉSEK ENERGIATUDATOS FOGYASZTÓK

Budapest, 2009. december TÁVFÛTÖTT TELEPÜLÉSEK ENERGIATUDATOS FOGYASZTÓK Budapest, 2009. december TÁVFÛTÖTT TELEPÜLÉSEK ENERGIATUDATOS FOGYASZTÓK TÁVFÛTÖTT TELEPÜLÉSEK ENERGIATUDATOS FOGYASZTÓK A Levegô Munkacsoport tanulmánya Írta: Beliczay Erzsébet Közremûködött: Pavics Lázár

Részletesebben

Dr. Fancsik Tamás Igazgató Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

Dr. Fancsik Tamás Igazgató Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Dr. Fancsik Tamás Igazgató Magyar Földtani és Geofizikai Intézet A komoly ÜHG csökkentési tervekkel rendelkező EU-ban is lassú a primer energiamix átrendeződése 2030-ra a megújulórészaránycsupán megduplázódik

Részletesebben

A Dunaferr acéllemez-gyártásának fenntartásához szükséges és mûködtethetô acélgyártási technológia

A Dunaferr acéllemez-gyártásának fenntartásához szükséges és mûködtethetô acélgyártási technológia Vaskohászat Rovatvezetôk: dr. Takács István dr. Verô Balázs SZÜCS LÁSZLÓ TAKÁCS ISTVÁN A Dunaferr acéllemez-gyártásának fenntartásához szükséges és mûködtethetô acélgyártási technológia A szerzôk áttekintik

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS EURÓPÁBAN, VALAMINT A TAGÁLLAMOK KÖZÖTTI EXPORT, IMPORT ALAKULÁSA 2009 ÉS 2013 KÖZÖTT

VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS EURÓPÁBAN, VALAMINT A TAGÁLLAMOK KÖZÖTTI EXPORT, IMPORT ALAKULÁSA 2009 ÉS 2013 KÖZÖTT VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS EURÓPÁBAN, VALAMINT A TAGÁLLAMOK KÖZÖTTI EXPORT, IMPORT ALAKULÁSA 2009 ÉS 2013 KÖZÖTT SKODA Melinda Hallgató Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 21.5.2007 COM(2007) 253 végleges - A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Korszerű szénerőművek helyzete a világban

Korszerű szénerőművek helyzete a világban Korszerű szénerőművek helyzete a világban Az Energetikai Szakkollégium Bánki Donát emlékfélévének negyedik előadásán az érdeklődők a szénalapú energiatermelés világban elfoglalt helyéről, napjaink és a

Részletesebben

Energiatámogatások az EU-ban

Energiatámogatások az EU-ban 10. Melléklet 10. melléklet Energiatámogatások az EU-ban Az európai országok kormányai és maga az Európai Unió is nyújt pénzügyi támogatást különbözõ energiaforrások használatához, illetve az energiatermeléshez.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYEI

A MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYEI A MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYEI A Sorozat BÁNYÁSZAT 51. kötet Bányászat és Geotechnika 4. Füzet Dr. Tóth Miklós 75, Születésnapjára MISKOLC, 1996 A MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYEI A Sorozat BÁNYÁSZAT 51.

Részletesebben

A magyar Zöld Beruházási Rendszer Éves Jelentés 2010. Készítette: Energia Központ Nonprofit Kft. Vass Adriánné

A magyar Zöld Beruházási Rendszer Éves Jelentés 2010. Készítette: Energia Központ Nonprofit Kft. Vass Adriánné A magyar Zöld Beruházási Rendszer Éves Jelentés 2010 Készítette: Energia Központ Nonprofit Kft. Vass Adriánné 1. Tartalomjegyzék 2. BEVEZETŐ... 3 3. A KVÓTAÉRTÉKESÍTÉS ÉS A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER SZABÁLYOZÁSA...

Részletesebben

B/4349. számú. jelentés. az atomenergia 2013. évi hazai alkalmazásának biztonságáról

B/4349. számú. jelentés. az atomenergia 2013. évi hazai alkalmazásának biztonságáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/4349. számú jelentés az atomenergia 2013. évi hazai alkalmazásának biztonságáról Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2015. április 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

From the SelectedWorks of Pal R. Molnar. Summer July, 2008. Gáz van babám. Pal R. Molnar. Available at: http://works.bepress.com/pal_r_molnar/5/

From the SelectedWorks of Pal R. Molnar. Summer July, 2008. Gáz van babám. Pal R. Molnar. Available at: http://works.bepress.com/pal_r_molnar/5/ From the SelectedWorks of Pal R. Molnar Summer July, 2008 Gáz van babám Pal R. Molnar Available at: http://works.bepress.com/pal_r_molnar/5/ A közelmúltban az orosz védelmi minisztérium rövid közleményben

Részletesebben

ADALÉKOK A FOSSZILIS ENERGIAHORDOZÓK JÖVŐKÉPÉHEZ. Dr. Tóth Miklós

ADALÉKOK A FOSSZILIS ENERGIAHORDOZÓK JÖVŐKÉPÉHEZ. Dr. Tóth Miklós Publ. Univ. qf Miskolc, SeriesA. Mining, Vol. 53. (1999) pp. 185-225 Adalékok a fosszilis energiahordozók jövőképéhez ADALÉKOK A FOSSZILIS ENERGIAHORDOZÓK JÖVŐKÉPÉHEZ Dr. Faller Gusztáv a műszaki tudomány

Részletesebben

Szakirodalmi összefoglaló az energia- és alternatív energiafogyasztás Magyarországon témakörében

Szakirodalmi összefoglaló az energia- és alternatív energiafogyasztás Magyarországon témakörében TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex vizsgálata és modellezése

Részletesebben

Cservenyák Gábor (KLIMASOL Kft.) Építész generál ill. főtervező:

Cservenyák Gábor (KLIMASOL Kft.) Építész generál ill. főtervező: A Miskolci B.A.Z. Megyei Csillagpont Kórház energetikailag önellátó épületegyüttese környezeti energiahasznosítással, belső hőfejlődés figyelembevételével, szerkezettemperálással. Cservenyák Gábor (KLIMASOL

Részletesebben

Nemzeti hőszivattyúipar a jövő egyik lehetősége

Nemzeti hőszivattyúipar a jövő egyik lehetősége MHT Hidrogeológiai Szakosztály előadóülése Helyszín: Budapest, IX. ker. Üllői út 25. IV. em. 433. Időpont: 2015. október 27. 13.00 15.00 Az előadóülés egyik előadója: KOMLÓS Ferenc okl. gépészmérnök, a

Részletesebben

Jenei András. Nekünk Makó kell?

Jenei András. Nekünk Makó kell? Jenei András Nekünk Makó kell? Éles társadalmi vitát váltott ki a Magyarország alatt rejtőzködő kiterjedt, nemkonvencionális jellegű gázvagyon: egyesek hazánk energiafüggésének csökkentési lehetőségét,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dombi Mihály

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dombi Mihály DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dombi Mihály Debrecen 2013 DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGELMÉLETI INTÉZET IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS-

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a villamosenergia-, földgáz-, víziközmő-, távhı- és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átfogó ellenırzésérıl a beérkezett fogyasztói beadványok alapján Budapest, 2014. február NEMZETI

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés

Fenntarthatósági Jelentés 2004 M V M T Á R S A S Á G C S O P O R T Fenntarthatósági Jelentés CSOPORT CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2 0 0 4 Az MVM Csoport Fenntarthatósági Jelentése 2004 Tartalom Köszöntõ A társaságcsoport A

Részletesebben

Barnaszénalapú villamosenergia-előállítás a keletnémet területen

Barnaszénalapú villamosenergia-előállítás a keletnémet területen ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.5 2.1 Barnaszénalapú villamosenergia-előállítás a keletnémet területen Tárgyszavak: barnaszén; erőmű; emissziók; versenyképesség. 2001 februárjában

Részletesebben

X. Energiatakarékossági vetélkedő. Veszprém

X. Energiatakarékossági vetélkedő. Veszprém X. Energiatakarékossági vetélkedő Veszprém 2011. május 19. I. feladatsor 1. oldal 2. oldal 3. oldal. oldal 5. oldal 6. oldal. oldal 8. oldal Elért pontszám: Összesítő I. feladatsor II. feladatsor III.

Részletesebben

Az önkormányzatok katalizátor szerepe a fenntartható helyi gazdaság kialakításában

Az önkormányzatok katalizátor szerepe a fenntartható helyi gazdaság kialakításában Az önkormányzatok katalizátor szerepe a fenntartható helyi gazdaság kialakításában A Feladat! Fenntartható térségi modellprogramok megalapozása a Nyugat-dunántúli régióban Zala Termálvölgye és a Szigetköz

Részletesebben

Magyarország, szénhelyzet 2005ös állapot. Összeállította: BK, 2007. április

Magyarország, szénhelyzet 2005ös állapot. Összeállította: BK, 2007. április Magyarország, szénhelyzet 2005ös állapot Összeállította: BK, 2007. április Fosszilis energiahordozók A fosszilis energiahordozók (kõszén kõolaj, földgáz) a nem megújuló energiaforrások körébe tartoznak.

Részletesebben

A RAJNA-VIDÉKI BARNASZÉNBÁNYÁSZAT

A RAJNA-VIDÉKI BARNASZÉNBÁNYÁSZAT A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 68. kötet, (2006) p. 135-142 A RAJNA-VIDÉKI BARNASZÉNBÁNYÁSZAT Markus Kosma A Mátrai Erőmű Rt Igazgatóságának tagja Bevezetés A barnaszén Németországban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. év november 30-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati

Részletesebben

Állami támogatások Magyarországon az energia- és a vízgazdálkodás területén

Állami támogatások Magyarországon az energia- és a vízgazdálkodás területén 11. Melléklet 11. melléklet Állami támogatások Magyarországon az energia- és a vízgazdálkodás területén A támogatás fogalma és típusai sokról is említést tennünk az energiaszektor vizsgálata kapcsán, mert

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

TURIZMUSMENEDZSMENT. A diszkont légi járatokkal Budapestre érkezõ külföldi turisták jellemzõi 1 TURIZMUS BULLETIN 55. 1. A kutatás módszertana

TURIZMUSMENEDZSMENT. A diszkont légi járatokkal Budapestre érkezõ külföldi turisták jellemzõi 1 TURIZMUS BULLETIN 55. 1. A kutatás módszertana A diszkont légi járatokkal Budapestre érkezõ külföldi turisták jellemzõi 1 Összeállította: dr. Mundruczó Györgyné 2 Az európai diszkont légitársaságok utasforgalmának dinamikus növekedése megváltoztatta

Részletesebben

Elektromos árammal fűtött ablakok: kényelmes és jó hatásfokú megoldás a hideg ellen

Elektromos árammal fűtött ablakok: kényelmes és jó hatásfokú megoldás a hideg ellen KORSZERÛ ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK 4.4 Elektromos árammal fűtött ablakok: kényelmes és jó hatásfokú megoldás a hideg ellen Tárgyszavak: ablakfűtés; fűtés; hatásfok. A lakások ablakainak fűtése az utóbbi

Részletesebben

SN 2966/12 ac/lg/agh 1 DG E

SN 2966/12 ac/lg/agh 1 DG E AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. június 26. (06.07) (OR. en) SN 2966/12 Intézményközi referenciaszám: 2011/0172 (COD) ENER FELJEGYZÉS Tárgy: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az

Részletesebben

A korszerű közlekedési árképzési rendszerek hazai bevezetési feltételeinek elemzése

A korszerű közlekedési árképzési rendszerek hazai bevezetési feltételeinek elemzése A korszerű közlekedési árképzési rendszerek hazai bevezetési feltételeinek elemzése Készítette: Dr. Tánczos Lászlóné és Dr. Bokor Zoltán Absztrakt Az EU Közös Közlekedéspolitikáját tartalmazó Fehér Könyv,

Részletesebben

A biomassza tüzelés gyakorlati tapasztalatai a szombathelyi távfűtésben. CO2 semleges energiatermelés

A biomassza tüzelés gyakorlati tapasztalatai a szombathelyi távfűtésben. CO2 semleges energiatermelés A biomassza tüzelés gyakorlati tapasztalatai a szombathelyi távfűtésben CO2 semleges energiatermelés Mrd t kőszénegyenérték 12 10 8 6 4 2 0 Szénbányászat Fa Gőzgép Primerenergia-felhasználás Fa (újratelepítés)

Részletesebben

Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére Stratégiai Környezeti Vizsgálatának felépítése

Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére Stratégiai Környezeti Vizsgálatának felépítése Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére Stratégiai Környezeti Vizsgálatának felépítése Egyeztetési anyag Véglegesített változat a hatósági vélemények figyelembe

Részletesebben

ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT.

ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. 2002 K Ö R N Y E Z E T I J E L E N T É S MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. TARTALOM Köszöntõ Az MVM Rt. küldetése A Magyar Villamos Mûvek

Részletesebben

TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja:

TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja: TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja: Gáztüzelésű háztartási kombinált fűtő-melegvizet és használati melegvizet szolgáltató berendezés tüzeléstechnikai jellemzőinek vizsgálata: A tüzelőberendezés energetikai

Részletesebben

ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON

ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON Az energiahatékonyság monitoringja az EU-27-ben című projekt Magyarországra vonatkozó zárótanulmánya Budapest, 2009. október Szerző: dr. Elek

Részletesebben

Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja

Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja Hogy ez a könyv létrejöhetett, a szerző kézirata hasznosulhatott, abban a legnagyobb érdeme dr. Faragó Katalinnak, Szergényi

Részletesebben

Energiagazdaság Nemfém ásványi termékek gyártásának levegőtisztaság védelmi kérdései

Energiagazdaság Nemfém ásványi termékek gyártásának levegőtisztaság védelmi kérdései Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU csatlakozásunk Környezeti szempontú vizsgálata Kúnvári Árpád Sz.Tóth György Gräff József Energiagazdaság Nemfém ásványi termékek gyártásának

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely az alábbi dokumentumot kíséri:

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely az alábbi dokumentumot kíséri: HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.8. SEC(2011) 289 végleges BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely az alábbi dokumentumot kíséri: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ

Részletesebben

A megújuló energiák fejlődésének lehetőségei és akadályai

A megújuló energiák fejlődésének lehetőségei és akadályai Zöld Gázvagyon Biogáz-hasznosítás Magyarországon Budapest, 2012. november 27. A megújuló energiák fejlődésének lehetőségei és akadályai Dr. Molnár László ETE főtitkár Primerenergia fogyasztás a Világban

Részletesebben

FÁS SZÁRÚ ENERGETIKAI ÜLTETVÉNYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON NAPJAINKIG; ÜZEMELTETÉSÜK, HASZNOSÍTÁSUK ALTERNATÍVÁI

FÁS SZÁRÚ ENERGETIKAI ÜLTETVÉNYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON NAPJAINKIG; ÜZEMELTETÉSÜK, HASZNOSÍTÁSUK ALTERNATÍVÁI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Biokörnyezettudomány Program DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS FÁS SZÁRÚ ENERGETIKAI ÜLTETVÉNYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON NAPJAINKIG; ÜZEMELTETÉSÜK,

Részletesebben

Partnerséget építünk. Példák az energiatudatos építészetre

Partnerséget építünk. Példák az energiatudatos építészetre Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget építünk Vállalkozások a fenntartható városfejlesztésért HUSK/1001/1.1.2/0046- SUSTAIN Példák az energiatudatos építészetre

Részletesebben

Az atomenergia alkalmazásának nem műszaki szempontjai

Az atomenergia alkalmazásának nem műszaki szempontjai Az atomenergia alkalmazásának nem műszaki szempontjai Dr. Trampus Péter Trampus Mérnökiroda 2060 Bicske, Zrínyi Miklós u. 20., +36 22 262 418 Az atomerőművek azon nyilvánvaló adottságuk eredményeként,

Részletesebben

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria!

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! Alulírott DR. ZELLES ZOLTÁN ÜGYVÉD (Zelles és Társa Ügyvédi Iroda, székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 52/b) PLACZ JÓZSEF (6000 Kecskemét, Gyenes M.

Részletesebben

Kell-e nekünk atomenergia? Dr. Héjjas István előadása Csepel, 2015. május 21.

Kell-e nekünk atomenergia? Dr. Héjjas István előadása Csepel, 2015. május 21. Kell-e nekünk atomenergia? Dr. Héjjas István előadása Csepel, 2015. május 21. Dr. Héjjas István, sz. Kecskemét, 1938 Szakképzettség 1961: gépészmérnök, Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc (NME) 1970: irányítástechnikai

Részletesebben

Működhet-e Paks-2 állami támogatások nélkül? Az erőműtársaság vállalatgazdasági közelítésben

Működhet-e Paks-2 állami támogatások nélkül? Az erőműtársaság vállalatgazdasági közelítésben Működhet-e Paks-2 állami támogatások nélkül? Az erőműtársaság vállalatgazdasági közelítésben Felsmann Balázs Budapesti Corvinus Egyetem balazs.felsmann@uni-corvinus.hu Budapest, 2015. június 23. Miért

Részletesebben

Hőszivattyúzás Aktualitások és lehetőségek

Hőszivattyúzás Aktualitások és lehetőségek Megújuló energiával a biodiverzitás megőrzéséért című tudományos ülés A Magyar Tudomány Kiemelt Rendezvénye Helyszín: MTA székház, II. emeleti kisterem Időpont: 2009. november 13., 10:00 12:30 Szervező:

Részletesebben

A Magyar Mérnöki Kamara javaslata. a 2014-2020 közötti európai pénzügyi kerethez tartozó energetikai fejlesztésekre

A Magyar Mérnöki Kamara javaslata. a 2014-2020 közötti európai pénzügyi kerethez tartozó energetikai fejlesztésekre a 2014-2020 közötti európai pénzügyi kerethez tartozó energetikai fejlesztésekre 2012. november Zarándy Pál MMK alelnök Az MMK Energetikai Tagozat szakértőinek egyetértésével TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Piacnyitás, verseny, befagyott költségek, fogyasztói árak

Piacnyitás, verseny, befagyott költségek, fogyasztói árak 5 Piacnyitás, verseny, befagyott költségek, fogyasztói árak A kormány jóváhagyta a Villamos Energia Törvény (VET) tervezetét, amelyet a Parlament várhatóan ez év elsô félévében elfogad. Ütemterv készült

Részletesebben

Megszüntethető a szén-dioxid-kibocsátás Nagy-Britanniában

Megszüntethető a szén-dioxid-kibocsátás Nagy-Britanniában Megszüntethető a szén-dioxid-kibocsátás Nagy-Britanniában Bevezetés A mind gyorsabb ütemben zajló, ma már a nemzetközi tudomány által is elismert éghajlatváltozás kezelése egyre sürgetőbb probléma, hiszen

Részletesebben

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6.

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6. Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében 2013. május 6. Készült: BUILD UP SKILLS HUNGARY (BUSH Projekt) keretében Kidolgozó: ÉMI Nonprofit Kft. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Építőanyagipari

Részletesebben

I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny

I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny Választott témakör (megfelelőt aláhúzni) A megújuló energiaforrásokat felhasználó villamosenergia termelő egységek hozambizonytalanságához kapcsolódó hálózati

Részletesebben

Az ipari energiaköltségek csökkentésének lehetőségei egy svéd vasöntöde példáján

Az ipari energiaköltségek csökkentésének lehetőségei egy svéd vasöntöde példáján BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 44. k. 11. sz. 2005. p. 55 65. Racionális energiafelhasználás, energiatakarékosság Az ipari energiaköltségek csökkentésének lehetőségei egy svéd

Részletesebben

A hatékony távfűtés és távhűtés és megvalósíthatósági potenciálja az Energiahatékonysági Irányelv alapján

A hatékony távfűtés és távhűtés és megvalósíthatósági potenciálja az Energiahatékonysági Irányelv alapján A hatékony távfűtés és távhűtés és megvalósíthatósági potenciálja az Energiahatékonysági Irányelv alapján Sigmond György Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége Orbán Tibor és Metzing József vizsgálatainak

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.025/2007/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a G-Publishing Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest hivatkozási szám: Vj-55/2005.)

Részletesebben

Felhasználói hőközpontok kialakítása

Felhasználói hőközpontok kialakítása Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben Felhasználói hőközpontok kialakítása Projektazonosító: KEOP-5.4.0/12-2013-0026 Új Széchenyi Terv Környezet és energia operatív program

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET )

ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET ) GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM /22550/2/ 2007. ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET ) a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére vonatkozó 2007-2020 közötti stratégiáról

Részletesebben

TURAI ENDRe, GeOINFORMAtIKA

TURAI ENDRe, GeOINFORMAtIKA TURAI ENDRe, GeOINFORMAtIKA 9 IX. A geoinformációk jelentősége A FÖLDtANI KUtAtÁSBAN A fejezet szerzője: Turai Endre és Herczeg Ádám 1. BeVeZetÉS A nemzetállamok gazdasági életében a földtani környezet

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE 10. IKTATÓSZÁM:55-3/2013. MELLÉKLET: - DB. TÁRGY: Tájékoztató a megújuló energia hasznosításával kapcsolatos Fejér megyei eredményekrıl,

Részletesebben

I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny

I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny Választott témakör A megújuló energiaforrásokat felhasználó villamosenergia termelő egységek hozambizonytalanságához kapcsolódó hálózati megoldások Fejlesztési

Részletesebben

Vidékfejlesztés fenntarthatóan Az FT projekt Fenntartható település Készítette:

Vidékfejlesztés fenntarthatóan Az FT projekt Fenntartható település Készítette: Vidékfejlesztés fenntarthatóan Az FT projekt Fenntartható település Készítette: Juhász Zoltán 1 Tartalom A Faluprogram, avagy a Fenntartható település projekt....3 Átfogó cél...3 Fenntarthatósági alapelvek

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 1 Az Országgyűlés a felhasználók biztonságos, megfelelő minőségű és gazdaságos távhőellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja:

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

ERŐS BESZÁLLÍTÓI HÁTTÉRT IGÉNYELNEK AZ ÚJ BLOKKOK

ERŐS BESZÁLLÍTÓI HÁTTÉRT IGÉNYELNEK AZ ÚJ BLOKKOK Tartalom Erős beszállítói háttért igényelnek az új blokkok Szaúdi magyar energetikai együttműködésről egyeztettek Európai Unió A stressz teszt eredményei Európai Parlamenti nukleáris hírek röviden FORATOM

Részletesebben

Megújuló energiaforrások épület léptékű alkalmazása. Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9.

Megújuló energiaforrások épület léptékű alkalmazása. Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9. Megújuló energiaforrások épület léptékű alkalmazása Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9. Megújulók - alapfogalmak Primer energia Egyes energiahordozók eléréséhez, használható formába hozásához,

Részletesebben

Magyar Építésügyi Technológiai Platform Stratégiai Kutatási Terv Megvalósítási Terve

Magyar Építésügyi Technológiai Platform Stratégiai Kutatási Terv Megvalósítási Terve Magyar Építésügyi Technológiai Platform Stratégiai Kutatási Terv Megvalósítási Terve Megrendelő: Magyar Építésügyi Technológiai Platform Készült: Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit

Részletesebben

A magyar energiapolitika prioritásai és célkitűzései

A magyar energiapolitika prioritásai és célkitűzései A magyar energiapolitika prioritásai és célkitűzései Horváth Zoltán főosztályvezető, Energiagazdálkodási és Bányászati Főosztály Magyar Vegyipari Szövetség 2016. május 26-i rendes évi Közgyűlése 1. Energiaügyért

Részletesebben

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő Környezetvédelmi technikus

54 850 01 0010 54 01 Energetikai környezetvédő Környezetvédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Atomenergia: Egyesült Államok, Németország és Svájc

Atomenergia: Egyesült Államok, Németország és Svájc ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.8 1.6 Atomenergia: Egyesült Államok, Németország és Svájc Tárgyszavak: nukleáris üzem; működés; leállítás; urándúsítás; népszavazás; Svájc; Németország.

Részletesebben

AZ ÉRTÉK NYOMÁBAN. SAIAMONNE HUSZTY Anna-BOGEL György

AZ ÉRTÉK NYOMÁBAN. SAIAMONNE HUSZTY Anna-BOGEL György SAIAMONNE HUSZTY Anna-BOGEL György AZ ÉRTÉK NYOMÁBAN Az érték" a modern vállalatvezetés egyik kulcsszava. A legtöbbször a tulajdonosok és a vevők számára előállított értékről beszélünk, de az is világos,

Részletesebben

Az informatika tantárgy idegen nyelv oktatása a középfokú oktatási intézményekben

Az informatika tantárgy idegen nyelv oktatása a középfokú oktatási intézményekben Tanulmányok 1 Erd s Ferenc Nyéki Lajos Az informatika tantárgy idegen nyelv oktatása a középfokú oktatási intézményekben Bevezetés Egyre több középfokú oktatási intézmény ismeri fel a nyelvi képzés jelent

Részletesebben

Kézbesítés a polgári perben és a hatósági eljárásban. Dr. Nyilas Anna

Kézbesítés a polgári perben és a hatósági eljárásban. Dr. Nyilas Anna Kézbesítés a polgári perben és a hatósági eljárásban Dr. Nyilas Anna A kézbesítési vélelem megdöntése Alapja- a kézbesítés nem volt szabályszerű -a címzett önhibáján kívüli okból nem tudta átvenni= csak

Részletesebben

Az emberiség egyik sorskérdése: az energia

Az emberiség egyik sorskérdése: az energia Az emberiség egyik sorskérdése: az energia Az előadás célja: 1.megmutatni az energiafogyasztás szerepét a társadalom alakulásában, 2.bemutatni a jelenlegi rendszerek tarthatatlanságát és veszélyeit, 3.körvonalazni

Részletesebben

A napenergia hasznosításának összehasonlító értékelése

A napenergia hasznosításának összehasonlító értékelése ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.4 A napenergia hasznosításának összehasonlító értékelése Tárgyszavak: napelemek; PR (teljesítményarány); termikus napenergia-hasznosítás; állami

Részletesebben

MMT Magyar Megújuló Energia Technológia Szolgáltató Zrt. Medgyesegyházi projektterv bemutatása

MMT Magyar Megújuló Energia Technológia Szolgáltató Zrt. Medgyesegyházi projektterv bemutatása MMT Magyar Megújuló Energia Technológia Szolgáltató Zrt Medgyesegyházi projektterv bemutatása 2011 Az MMT Zrt bemutatása Megújuló energia projektekbe történő befektetések, fejlesztések és kivitelezések

Részletesebben