ÁZIK, NEM FÁZIK. A nagyabonyi népdalkör legkedvesebb dalai. Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁZIK, NEM FÁZIK. A nagyabonyi népdalkör legkedvesebb dalai. Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 6."

Átírás

1 ÁZIK, NEM FÁZIK A nagyabonyi népdalkör legkedvesebb dalai Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 6.

2

3 Ázik, nem fázik A nagyabonyi népdalkör legkedvesebb dalai

4

5 Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 6. Ázik, nem fázik A nagyabonyi népdalkör legkedvesebb dalai Dunaszerdahely, 1996

6 Szerkesztik: Huszár László Kovács László Végh László ISBN

7 Tizenöt éves a Nagyabonyi népdalkör A z 1982-ben m egalakult N agyabonyi népdalkört az éneklési vágy, a hagyom ányok felelevenítése hívta életre. A község vezetésének hathatós tám ogatásával a V öröskereszt helyi alapszervezetének égisze alatt viszonylag zökkenőm entesen kezdhették m unkájukat az énekesek, hiszen a csoportos éneklésnek m ár voltak hagyom ányai a faluban. A z évek m últával a Csem adok alapszervezete vállalta át a csoport tám ogatását. A népdalkör vegyes összetételű, jelenleg 17 felnőtt és 14 gyerm ek alkotja. A lelkes tagok vállalták a közös énekléssel járó rendszeres próbákat, a szereplések alkalm ával a m egm érettetést. A zöm ében idősebbekből álló együttes tagjai kezd etb en a családi környezetből hozták a hagyom ányokat, az éneklési adottságokat és a zenei ízlést. M ivel a puszta éneklési vágy, s a közös dalolásból fakadó jókedv m ég nem alakítja önm agát tudatosan képező csoporttá a részben m űdalokon nevelkedett em berek társaságát, az egységes hangzás kialakítását és a népdalok m egszerettetését jelöltük m eg legfontosabb feladatunként. Az öröm teli éneklés, a zenei értékeinkre irányított közös türelm es figyelem hozta közelebb a vezetőt és az énekeseket. M ikor válik egy önálló énekesekből képződött csoportból valódi népdalkör? T apasztalataink szerint akkor, ha a tagok egym ás értékei m ellett a saját hibáit, s m ásik gyengeségeit is elfogadják. Term észetes, hogy egy viszonylag jól összekovácsolódott csoport tagjai körében egy-egy elm aradt próba hiányérzetet vált ki, hiszen az elm aradt próbák lényegében a csoport összetartó erejének hiányosságait hozzák a felszínre. Igaz, a N agyabyonvi népdalkör tagsága kötetlenebb form ában is együtt él, a próbákon kívül is tartjuk a kapcsolatot. Mi tagadás, régebben m egem lékeztünk egym ás jelesebb ünnepnapjairól, s ez segítette a családias légkör kialakítását, m ára azonban m ár ezek a szokások is leegyszerűsödtek. K özvetlenebb lenne az éneklés élm énye, ha a m ég élő, vagy a közelm últban m ég közism ert saját gyűjtésből válogathatnánk. Sajnos, a Csallóköz e részén a néphagyom ányok, népdalok m ár csak nyom okban lelhetők fel, ezért a dalokat csupán gyűjtem ényekből, népdalkiadványokból tudjuk átvenni. Szerencsére az utóbbi években egyre több gyűjtem ény lát napvilágot, m elyet hazai népdalkuta tó in k n a k k ö s z ö n h e tü n k, e ls ő s o r b a n Á g T ib o rn a k. D a la n y a g a in k 5

8 m egválasztásában a forrás tisztasága, vagyis a hitelesség, a tartatm i értek és tájegységi kötődés vezérel bennünket. A népdalkörhöz a csallóközi és m átvusföldi népdalok világa á ll a legközeleb b, de szívesen énekeljük a távolabbi tájak dalait is. Egy -egy népdalcsokor összeállításánál a hangzásvilág. a tartatmi üzenet, a tájegység szokásköreinek sajátosságait vesszük figyelem be - á ltalában 4-5 perc időtartam ban. A d alokon belül keressük az e lőadás sokszínűségének lehetőségét, v alam int formai m egoldásokat. A m űh e lym u n k a, a dalok előkészítési időszaka szám unkra az egyik legfontosabb m unkaszakasz. Itt dől el, m ennyire válik sajátunkká az eddig ism eretlen népdal vagy szokásanyag. A hosszú évek alatt egym áshoz csiszolódott az együttes alapító tagsága, am elv m ára hét főre fogyatkozott, de a csoport új tagokkal is gyarapodott. Szerencsére az új tagokban is spontánul je lentkezett a közönség előtti bem utatkozás igénye, am elyre term észetesen nem a m agam utogatás. hanem a népdalok terjesztésének vágya ösztönözte őket. B izonyításvágyunkat a hazai fellépések m e llett m agyarországi bem u tatkozások is e lősegítették. Egyik legem lékezetesebb fellépésünk, több más szlovákiai m agyar és m agyarországi népdalkörrel együtt. Budapesten volt, am elyhez a helyi téli népszokások nyújtották m űsorunk gerincét. Szakmai és baráti segítséget Ág T ibortól kaptunk. Neki köszönhetjük m egism erkedésünket Barsi Ernő tanár úrral, és a sályi népdalkörrel. S zem élyes kapcsolatunk azóta is folyam atos. A népdalok éneklése révén rengeteg új ism erőst szereztünk, az új kapcsolatok pedig term észetszerűleg segítették fejlődésünket. Hálával gondolunk többek között a dunaszerdahelyi Z öld Pántlika néptánczenekarra. a gellei férfi népdalkörre, a Vígh testvérekre, hogy csak a leg gyüm ölcsöző bb hazai kapcsol atainkat em lítsem. Egym ás válogatásait m egism erve gazdagítottuk saját zenei világunkat, s ez erővel szolgált további m unkánkhoz. Szép em lékeink fűződnek az Á sványrárói pávakörrel kialakított együttm űködéshez, dalanyaguk és szokásviláguk nagyon közel áll hozzánk. A z ő hatásukra próbálkoztunk meg egy m ég nem teljesen e lfeledett téli hagyom ány színpadra á llításával, a tollfosztóval. Jelenleg legintenzívebben az Écsi népdalkörrel tartjuk a kapcsolatot. Éves rendszerességgel talá lkozunk egym ás je les ünnepein. Mi az Écsi népzenei találkozón, ők a nagyabonyi B ihari-ünnepélyen érezhetik m agukat otthonosan. A z Écsi pávakör lelkes gyerm ekegyüttese különösen m egnyerte a mi gyerm e keink tetszését is, s az nagym értékben inspirált m inket arra, hogy színpadra vigyünk egy csokrot a szigetközi gyerm ekjátékokból. A N agyabonyi népdalkör idén ünnepli m egalak u lásának 15. évfordulóját. A kerek évszám ok m indig visszatekintésre, m érlegkészítésre késztetik a tagokat s 6

9 a vezetőt egyaránt. V ajon m egtettünk-e m inden tőlünk telhetőt a kitűzött célok elérése érdekében? Bizonyos, hogy e kérdésre egyértelmű igen-t nyugodt lelkiism erettel nem m ondhatunk, de azért panaszra sincs okunk. M int m inden csoportm unkában, a m iénkben is voltak hullám hegyek és h u llám völgyek, em berek jöttek, m entek. Ám annak tudata m égiscsak büszkeséggel tölthet el bennünket, hogy régiónkban nem sok együttes m ondhatja el m agáról: tizenöt éve folyam atosan és rendszeresen közvetíti saját faluja és tágabb értelem ben vett tájegysége kultúráját. K öszönettel tartozunk m indazoknak, akik m unkánkat segítették. M indenekelőtt P álm ai M ártának, aki hosszú éveken át szakmai tudásával, kitartó hitével egyengette utunkat. Továbbá a m ár em lített Ág Tibornak. akinek szakm ai és gyakorlati segítsége n élkülözhetetlen volt szám unkra. Szám os népdalcsokrunknak ő a szellemi atyja. V égül - de nem utolsó sorban - m indazon szem élyeknek, az önkorm ányzati és civil szervezetekben serénykedő lelkeket is b eleértve, akik tám ogatták m unkánkat, és lehetővé tették m egm a radásunkat. S mi sem term észetesebb, hogy azoknak az énekes társainknak is hálával tartozunk, akik je le n létükkel és hangjukkal sok-sok éven át gazdagították, színesítették e l őadásainkat, de m a m ár csupán nézőként áll m ódjukban együtt tenni velünk. Ö rvendetes, hogy az utóbbi években m eggyarapodott azoknak a gyerm ekeknek és serdülőknek a szám a, akik részt vállalnak a népdalkör m unkájából. Á ltaluk tovább élhet köztünk a rem ény, hogy szorgoskodásunknak nemcsak értetnie van, hanem fo lytatása is lesz. K ultúránkat, néphagyom ányainkat, értékeinket tisztelő és továbbvivő em berek nevelődnek. M ost pedig hadd nyújtsak rövid áttekintés fellépéseinkről: - R endszeres h elyi fellépéseinkhez a k ü lönféle szervezetek évzárói, illetve a B ihari-ünnepély szolg álnak keretül. - A Passió és a Betlehem ezés szellemi tö ltete garantálta nagyabonyi és g ellei tem plom i fellépéseink színvonatát. - B em utatkoztunk a járási népdalfesztiválokon, illetve az évente m egrendezésre kerü lő bősi járási népünnepélyen. - T öbbször részt vettünk a T avaszi szél járási és területi rendezvényein. - M agyarországon B udapesten a téli népszokásokat bem utató rendezvényen. - Sályon a S ályi napokon - Á sványrárón a K ultu rális napokon, - M énfőcsanakon a N épdalosok találkozóján. - Écsen a N épzenei találkozón m utatkoztunk be sikerrel. 7

10 A teljesség igénye nélkül felsorolt d alkészletünk is híven tükrözi sokrétű m unkánkat. Ö sszeállíto tt csokraink: halasi nép d alo k ; öt csallóközi népdalcsokor; három m átyusföldi összeállítás: két nyitra-vidéki népdalcsokor; erdélyi csokor; szatm ári, felső ireghi, tolnai, baranyai, som ogyi, sályi. szigetközi, honti összeállítások. Az általunk bem utatott téli népszokások valam ennyi jeles ünnepet felölelik, a lucázástól kezdve a balázsolásig. Nagy sikert ararattunk a to llfosztás színpadra állításával is. További m unkánkhoz m indenkinek sok-sok türelm et, jó egészséget kívánok, s azt. hogy a közös éneklésben m indig, m egnyugtató öröm et találjunk. Kiss Katalin a népdalkör vezetője Köszöntő M inden nép életében, sorsának alakulásában pótolhatatlan szerepe van a kultúrának, a szájhagyom ányok útján élő, a századokat átívelő népköltészettől jelenünk egyre szánalm asabban beszűkülő ízlésvilágáig. A népi m últba k a paszkodó gyökereit kikezdte az em beri arcot, léptéket és hum ánum ot elveszítő m odernizáció. Egykori fén y k o rát jelző csillogása ugyan m egkopott, de életben m aradt, mert nem az anyagiakat halm ozó hatása, hanem a szíveket m elengető kisugárzása ellenállt m inden sorsfordító idő sodrának. Ebbe a gondolatkörbe illeszhetjük be községünk népdalkörét is, am ely m inden nehézség, m ár-m ár kilátástalannak tűnő helyzet ellenére is fennm aradt és szárnyai bontogatásától kezdve, apró léptekkel ugyan, de mára m ár elfoglalta helyét községünk életében. 8

11 A legőszintébb tisztelet és elism erés hangján szólunk azokról a lakosainkról, akik ott szorgoskodtak a népdalkör bölcsőjénél és alapító tagokként kísérték göröngyös útján, kitartottak m ellette, m ert szívükben a rem ény élt. s nem fagyott ajkukra a dalban felcsendülő édes anyanyelv. Nem, m ert tudták, hogy egy közösség, legyen bár kicsi vagy nagy, csak akkor m aradhat fenn, ha az utódainak átadott m aradandó értékkel alapozza m eg jövőjét. A népm űvészet-, a népköltészet-, a népdal szókapcsolatban a népi jelző nem a véletlen m ű v e, hanem egyértelm űvé teszi, hogy kihez áll a legközelebb, kiből táplálkozik, kinek önzetlen hűségében látja a m egtartó erőt, az utókornak szóló üzenetet. N épdalkörünknek is köszönhetjük, hogy m egm aradtunk, fennm aradtunk - m ert gazdagította, színesebbé tette közösségünk életét, nem egyszer m utatott példát hűségből, egym ás iránti tiszteletből és segítőkészségbő l. Bebizonyította, hogy egy kis közösség is m egőrizheti önm agát, ha erősíti gyökereit, ha féltve óvja és ápolja a m últját idéző kultúráját, szokásait, hagyom ányait. Legyünk m ásokat is tisztelve büszkék, hogy így em lékezhetünk népdalkörünk tizenötödik évfordulóján. Ő rizve ápoljuk és gyarapítsuk hagyom ányainkat, hogy m éltóak lehessünk utódaink m egbecsülésére. H uszárné Edm ár M ária polgárm ester 9

12 MÁTYUSFÖLDI NÉPDALOK Jaj, de gödrös, jaj, de sáros Mátyusföld Jaj de - göd - rös, jaj de sá - ros a m ar - to - si ut - ca. Jaj de ne - héz, jaj de ne - héz vé gig me n - ni raj - ta. Jár - tál hoz - zám hosz- szú há- rom é - vig min - den ál - dott es - te, a - ki tő - lem el - i - de - ge - ní - tett, ver - je m eg az Is - ten. 1O

13 Csiricsáré, tralalala Mátyusföld Csi - ri - csá - ré, tra - la - la - la. megy a kis - lány a vá - sár - ba. kar - já n van a kis - ko - sár - ka. mel - let - te megy a ba - bá - ja. 2. C siricsáré, tralalala, m egy a kislány a vásárba. C siricsáré, tralalala, m it vegyek én a vásárba? V egyél nékem tükrös szivet, ezüst gyöngyöt, ebelasztin kis cipellőt. 11

14 Hej, piperke Mátyusföld Hej, pi - per - ke, pi - per - ke, vé - kony kar - csú me - nyecs - ke, M i- cso - da ma - dár a szar - ka, m ely - nek hosz - szú a far - ka, Hej, bí - bic ki, sö - pörd ki, vidd ki, T a r- ka k u - tya, ne hadd m a - gad, a - mit kap - tál, edd m eg ma - gad. Hej, pi - per - ke, pi - per - ke, vé - kony kar - csú me - nyecs - ke. 12

15 Lányom, lányom Mátyusföld Lányom, lányom é-des lá-nyom, k e d - v e s v i- o - lám, K éret téged egy ci - pész, el-m égy - e hoz - zá? Jaj, a-nyám a ci-pész. az m ég csak a csi-bész, Jaj, a-nyám, jó a-nyám, nem m e- gyek hoz - zá. 2. Lányom, lányom, édes lányom, kedves violám. Kéret téged egy juhász, elm égy-e hozzá? Jaj anyám a juhász, a botjával hadonász. Jaj anyám, jó anyám, nem m egyek hozzá. 3. Lányom, lányom, édes lányom, kedves violám. Kéret téged egy kovács, elm égy-e hozzá? Jaj anyám a kovács, éjjel nappal kalapál. Jaj anyám, jó anyám, nem m egyek hozzá. 4. Lányom, lányom, édes lányom, kedves violám. Kéret téged egy huszár, elm égy-e hozzá? Jaj anyám a huszár, az kell nékem semmi m ás, Jaj anyám, jó anyám, elm egyek hozzá. M e g je g y z é s : A c s o k o r b e fe je z é s e k é n t m e g is m é tlik a z e ls ő d a lt. 13

16 FELSŐIREGHI NÉPDALOK I. Erdõk, völgyek Felsóireo e lsõireg Tolna meg eave y e E r - dő k völ - gyek, szűk li - ge - tek, So - kat búj - do s - tam ben - ne - tek. Búj - dos - tam én a va - dak - kal S ír-ta m a kis m a - da - ra k - kal. 2. Erdők, völgyek. vad ligetek. E lm egyek m ár közületek, G ondom nem jó l viseltétek. Szívem rabbá ejtettétek. 3. Édesanyám sok szép szava, Kire nem hajlottam soha. H ajlanék m ár, de m ár késő, H ullik fö löttem az eső. 14

17 Fekete föld F e ls õ iregh, T olna m egye Fe - ke - te föld ter - mi a jó bú - zát, Sű - rű er - dő ne - ve - li a be - tyárt. Sű - rű er - d ő a be - tyár la - ká - sa, Szép csár -dás-né gon - d ot vi - sel rá - ja. 2. Szép csárdásné hozzon bort hitelbe. Itt hagyom a cifra szűröm érte. H ogyha ki nem váltom holnap d élre, A nnak adja ki többet ád érte. 15

18 Hármat tojott F e ls őiregh, Tolna m egye H ár - m at to - j ott a fe - ke - te ká - nya, E n -g e m sze- ret a kend b a r- na lá - nya. Ki - ki - tyen - be, ku - ku - tyom - ba, G ye - re ró - zám a ko - csim - ba. 2. Nem ü lök én a kend kocsijába. Nem k ell nékem a kend barna lánya, K ikityem be. kukutyom ba, G yere rózsám a kocsim ba. 16

19 Az ürögi faluvégen F e lső iregh, Tolna m egye A z ü - rö - gi fa - lu vé-gen szól a m u-zsi-ka G ye- re ked- ve s kis an-gya-lom m en-jünk el o - da. O tt m ulatunk kedvem re, ba-bám sír ke - ser-ve-sen, R opogós csók-ja raj- tam szá - rad nem felejtem e l. 2. Hej a decsi kertek alja, jaj de hom okos, V etek b ele rozm aringot, jaj de illatos. V etek b ele lenm agot, a szeretőm elhagyott, Hej a decsi kertek alja, jaj de homokos. 17

20 FELSŐIREGHI NÉPDALOK II. A tamási, a tamási F e lsőireg Tolna m egye A ta - má - si a ta - má - si, ab - ba sé - tál ab - ba sé - tál a ta- má- si nagy ven- dég - lő de ma- gos. ab - ba sé - tál a re - ge - ment fő - or - vos. T árd ki ba- bám két k a-ro -dat ö - lelj m eg, hogy a fel - cser, ku - tya fel - cser, ku - tya fel-cser ne - vi - zi - tál - has - son meg. A tam ási bozót alatt Hárm at füttyentett a gőzös m asina, E z a barna piros kislány, Barna kislány k iállott a kapuba. M ég m essziről kiáltja a fűtőnek, Hozza vissza, ne vigye e l. ne vigye e l katona szeretőm et. 18

21 Onnan alul F első ireg, Tolna m egye O n - nan a - lul jö n egy ván - dor fecs - ke kör- m e kö- zött van egy le - ve - lecs - ke, nin - csen a - ki el - o l - vas - sa, nem is m a - gya - ru l van ír - va, csár - dás kis - an - gya - lom, el kell m a - sí - roz - n om. O nnand alul jön egy üveghintó. A bba' ül a kutya szolgabíró. N em vétettem a kutyának, node m égis b eírt katonának, C sárdás kisangyalom, el kell m asíroznom. 19

22 Ázik, nem fázik F e lsőireg. Tolna m egye Á - zik. nem - fá - zik. Á - zik, nem - fá - zik, ká - rom - ko - dik a ka - to - na fá - zik a lo - va. 2 Ne károm kodjál. Inkább bort igyál, Ha nincs pénzed a zsebedbe, M ajd ád a császár. 3. Csúszik a fakó, N incs rajta patkó. Van az én zsebem be patkó, Négy lábra való. 20

23 Csernovici kaszárnya Felsőireg, Tolna megye C ser-no-vi-ci k a-szár-ny a bá-do- gos a te - te - je. D e sok szegény le-gény-nek ben- ne a ked- ve- se, L ám az enyém nincs ben-ne, itt van a zse-bem - be, H á-rom é-vi szen-ve-dé-sem van b e-le je-gyez- ve. 2. C sernovici kaszárnya, bádogos a teteje, De sok szegény leánynak benne van a kedvese. Lám az enyém nincs benne, itt ü l az ölem be, Páros csókot osztogat, kacsingat a szem em be 3. A m i házunk eleje, eleje, de eleje. Piros paradicsom m al van tele ültetve. Piros paradicsom nak sárga a virága, Rég m egm ondtam nem kellesz, hiába já rsz utánam. 21

24 Támogatóink Vöröskereszt helyi szervezete Csemadok helyi szervezete Nagyabony Önkormányzata Csemadok területi választmánya Nagyabonyi M ezőgazdasági Szövetkezet Cséfalvay Péter, magánvállalkozó Kázmér László, magánvállalkozó Straka Iván, m agánvállalkozó Varga Tibor (102-es házszám) Czajlik Lukács

25 A nép dalkör tagjai

26 A Gyurcsó István Alapítvány Füzetek sorozatában megjelent: 1. V ígan zengjetek citorák Csallóközi betlehemes játékok és m endikák. Gyűjtötte és válogatta Ág T ibor, M arczell B éla: A C sallóköz hiedelem világa C séplő Ferenc: Rété - bástya és m enedék (Helytörténet két egyházi könyv köré építve, B íborpiros szép rózsa Népzenei gyűjtés Peredről. A dallamokat válogatta Ág Tibor, T ánczos Tibor: Ö tven éve történt A kitelepítés és a deportálás története Nagymegyeren, Á zik, nem fázik A nagyabonyi népdalkör legkedvesebb dalai, 1996 Kiadta: G yurcsó István A lapítvány F elelős kiadó: H uszár László K ottagrafika: P álmai M árta N yom dai e lőkészítés: G yurcsó István A lapítvány N yom ta: V aleur kft., N agym egyer P éldányszám : 1 000

27

28 ISBN

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

- Kistarcsai Híradó A VÁROS HÍREI Ok tó ber 23-án vá ros hoz mél tó mó don ün ne pel tek Kistarcsán Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 51. év for du ló ján dél előtt 10 órá tól ün - ne pi prog

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

A megvalósulás első lépései

A megvalósulás első lépései 1394 2011 2011. február l Xviii. évfolyam 2. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L a tartalomból JóTéKoNysági bál Tizenötödik alkalommal rendezett jótékonysági bált

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Nyíracsádi # e. E n g e d j é t e k, h o g y k im entsü n k b e n n etek et ebből a rom lott nem zed é k b ő l (L k 3 3 7-4 1 ) Csík József

Nyíracsádi # e. E n g e d j é t e k, h o g y k im entsü n k b e n n etek et ebből a rom lott nem zed é k b ő l (L k 3 3 7-4 1 ) Csík József i # e e XIV. évfolyam 4. szám N yíracsád havonta m egjelenő lapja 2005. április Pünkösd - az egyház születésnapja A zsidó nép m ár az ószövetségben m egünnepelte, mint sátoros ünnepet. A nyári betakarítást,

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben