A tiszakécskei Református Kollégium Általános Iskolája és Gimnáziumának Pedagógiai Programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tiszakécskei Református Kollégium Általános Iskolája és Gimnáziumának Pedagógiai Programja"

Átírás

1 A tiszakécskei Református Kollégium Általános Iskolája és Gimnáziumának Pedagógiai Programja A nevelési-oktatási intézményekben a nevelő és oktató munka az adott intézmény pedagógiai programja szerint történik, amelyet nevelőtestületünk fogadott el, és a Tiszakécske Református Egyházközség, mint fenntartó hagyott jóvá. Szükséges, fontos és hasznos dokumentum, az iskolát alakító és kívülálló személyek számára is tartalmaz minden lényeges információt iskolánkról. Tükrözi pedagógiai arculatunkat, lehetőségeinket és fejlesztési elképzeléseinket. TARTALOM I. Bevezető II. Tartalomjegyzék III. Az intézmény jelenlegi adatai, helyzetkép IV. Intézményünk működésének általános jellemzői: 1. Általános céljaink és feladataink 2. Elvárásaink alkalmazottainktól 3. Elvárásaink a szülői háztól 4. Tanulóifjúságunk 5. Oktatásszervezés, belső struktúra V. Célok teljesülésének ellenőrzési-értékelési mechanizmusa az intézmény szerkezetében VI. Az iskolai élet egyéb tevékenységei A pedagógiai program kiegészítése az oktatási törvény évi módosításának és a kerettantervnek megfelelően AZ INTÉZMÉNY ADATAI Intézmény neve: Református Kollégium Általános Iskolája és Gimnáziuma Tiszakécske Székhelye: Tiszakécske, Templom tér 3-4. Tel./Fax: (76) , (76) Fenntartója: Jogállása: Alaptevékenysége: Ingatlan: Tiszakécskei Református Egyházközség A Tiszakécskei Református Egyházközség önálló költségvetési szerve általános és középiskolai képzés a 69. hrsz. szereplő iskolaépület saját tulajdon, a 88/2 hrsz. szereplő épületben működő Iskola Galéria saját tulajdon, a 70. hrsz. szereplő Szendrei-ház megnevezésű épület és a tornacsarnok Tiszakécske város tulajdona. 1

2 Tagozatok: nyújtott első osztály általános iskola gimnázium 1-4 osztály 5-8 osztály 7-12 osztály napközis ellátás iskolaotthonos foglalkoztatás fejlesztő szolgálat emeltszintű művészeti és angol nyelvképzés Alapítvány: Református Iskoláért Alapítvány HELYZETKÉP, FELTÉTELEK A Református Kollégium Általános Iskolája és Gimnáziuma szeptemberében indult újra. Múltja messzebbre nyúlik vissza, hiszen 1718-tól kezdődött az oktatás, majd folyt 1948-ig, amikor államosították az intézményt. A változás időszakában élt a Református Egyházközség törvény adta jogával és visszaigényelte volt oktatási intézményét. Ezt a megállapodások után vissza is kapta, és így folytatódott az oktatás, a nevelőtestület és a tanulók teljes átvételével. Táblacserés intézményként indult újra, majd 1995-ben elkezdődött a 6 osztályos gimnáziumi képzés is. Az iskola a városon belül nem egyedüli intézmény, de a kihívásoknak mindig megpróbál eleget tenni és annak előnyeit kihasználni, hogy az épület adottságainak megfelelően csak kis létszámú osztályokkal, átlag 18 fővel tudunk dolgozni, hiszen többen nem férnek be a tantermekbe. Iskolánk tanulóinak összetétele nagyon változó, sok a fejlesztésre szoruló, lelki sérült gyermek, de megtalálható a különösen jó képességű, kiemelkedő tudással rendelkező is. E két véglet között kell pedagógusainknak megtalálni az arany középutat és megadni mindenkinek azt, amire és ahogyan szüksége van. Elsősorban az ókécskei gyermekek járnak hozzánk, de református voltából adódik, hogy a szomszédos településről is bekapcsolódnak református tanulók. Egyre többen keresnek meg olyan szülők, akik azzal a kéréssel fordulnak hozzánk, hogy fogadjuk gyermekeiket. Ezek közül vannak olyan gyermekek, akik tanulási problémával küzdenek és fejlesztő-pedagógusra van szükségük. Mi szívesen vállaljuk ezt a munkát felebaráti szeretetből kiindulva. TÁRGYI FELTÉTELEK Az épületünk állaga a visszakapástól kezdődően javult, új résszel is gyarapodtunk, de jelenleg még kevés az osztálytermek száma még hatra lenne szükségünk és az ebédlőnk befogadóképessége is kicsi, bővítésre szorul. Nagyon nagy előny az iskola szomszédságában épült tornaterem, amely helyet ad tanulóinknak a sportolásra, testedzésre. 2

3 A hiányosságoktól eltekintve szép környezetben, csendes, ideális helyen helyezkedik el iskolánk, ha a Holt-Tisza rendezése során a sétáló park is elkészül, egy szép objektum alakulhat ki, reméljük hamarosan. A szemléltető eszközök az átvétel óta pótlásra kerültek, de mindig van, amit pótolni kell, jobbra újabbra kellene felcserélni. A számítógépes ellátottságunk is állandó fejlesztésre szorul a technika gyors fejlődése miatt. Épületek belső terei: 21 tanterem 5 szaktanterem fejlesztő terem galéria pince/technika terem tanári szoba igazgatói szoba igazgatóhelyettesi szoba gazdasági iroda titkársági iroda irattár konyha, kiegészítő helyiségekkel ebédlő szertár kazánház SZEMÉLYI FELTÉTELEK Statisztikai adatok: 2011 Általános Iskola: 233 fő Gimnázium: 130 fő Napközis: 35 fő Tantestület létszáma: 42 fő Technikai dolgozók: 20 fő 3

4 Általános iskolai oktatásunk sajátosságai: Alsó tagozatban iskolaotthonos tanítás, minden évfolyamon. Első évfolyamon, szakkör szinten választható az informatikaoktatás. Heti 5 órában angol nyelvi képzés kerül bevezetésre. Második évfolyamtól órarendbe épített informatikai oktatás. Alsó és felső tagozatban fejlesztő pedagógus segít a problémákkal küzdő tanulóknak. Ötödik osztálytól az informatikaoktatás heti 2 órában történik. Ötödik osztálytól emelt szintű képzőművészeti szakkör. Iskolánkban minden segítséget megadunk a gyengébb tanulók felzárkóztatásához, valamint a tehetséggondozáshoz. Szakköreink segítségével tanulóink elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő szakterületen. Gimnáziumi oktatásunk sajátossága Kis létszámú osztályok, személyesebb kapcsolat. Hat és négyosztályos gimnáziumi képzés. Intézményi átjárhatóság biztosítása. Emelt szintű nyelvi képzés (7. évfolyamtól, heti 4, 9. évfolyamtól heti 6 órában), o Így lehetőség nyílik 10. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsgát tenni, a tanult idegen nyelvből. Informatika tantárgyat heti két órában + egy óra szakkör keretében tanulják a diákok, o Így 10. évfolyam végére a diákok nagy részének megvan a teljes ECDL vizsgájuk és akár előrehozott érettségi vizsga letételére is van lehetőség. Felzárkóztatás és tehetséggondozás feltételeinek biztosítása. Az egészséges életmód kialakításában fontos szerepe van alsó tagozaton a mindennapos testnevelésnek, felső tagozaton és a gimnáziumi évfolyamokon a heti 3 testnevelés órának, valamint úszás, kézilabda, floorball, kosárlabda szakköri keretben történő oktatásának. Utazás- és turizmus oktatása. 4

5 INTÉZMÉMYÜNK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Napjainkban az információk soha nem tapasztalt nagyságú özöne és az ezekhez való hozzáférhetőség lehetőségének növekedése új lehetőséget és óriási felelősséget teremt az iskolánk számára. Az ezredfordulón a minőségi versenyképesség előfeltétele, hogy az emberek képessé váljanak megfelelően kiválasztani, elrendezni és felhasználni a számukra fontos információkat. Az oktatási intézmények mai világunkban az ismereteket megfelelő mélységben és szélességében közvetítik a tanulók felé. Feladatunk, hogy a gyerekek számára olyan erkölcsi, filozófiai, hitbéli, tudományos fogódzókat adjunk, amelyek segítségével az életet igenlő é s szerető felnőttekké válhatnak. Az egyház által képviselt és szorgalmazott értékek amelyek már az európai kultúra részeivé váltak jelen vannak csaknem minden oktatási intézmény programjában. Ezek ugyanis megegyeznek az evangéliumokban szereplő és az egyházak által közvetített értékekkel. A korunkban meglévő becstelenséggel, agresszivitással szemben iskolánkban a becsület, a szelídség a közösséghez, és az emberhez méltó élet igényének kialakítására törekszünk, olyan pedagógiai gyakorlat felvállalásával, amely a korszerűség követelményeinek is eleget téve lehetővé teszik céljaink megvalósítását: Aki gyermekségétől ismeri a bibliai történeteket, Jézus Örökszép példázatait valószínűleg rendelkezik azzal a szilárd erkölcsi alappal, amelyre élete épül, s annak viharai közt sem rendül meg (Mt. 7, 24-27) 1. ÁLTALÁNOS CÉLJAINK ÉS FELADATAINK a. Isten ajándékának tekintjük a gyermeket az adottságait és hangsúlyozzuk, hogy az ember tudatosan élő lény, aki képes saját maga és az őt körülvevő emberi, technikai és természeti környezet megismerésére, megváltoztatására, aki szabad választásra képes jó és rossz között. b. Elősegítjük tanítványaink hitre jutását, jellemük, gondolkodásuk, ízlésük fejlődését. Ezért megismertetjük tanítványainkkal a Szentírást, a magyar református hagyományainkat, a keresztény erkölcsöt és életvitelt. c. Értékek közvetítésével kívánunk nevelni az élet, a természet, a munka, az egyetemes kultúra megbecsülésére, megkeresve azokat a területeket, amelyeken a legtöbb adottságot kapták és eljuttatjuk az általuk elérhető legmagasabb szintre. Találják meg élethivatásukat. d. A nevelés csak kölcsönös tisztelet alapján lehet eredményes. Ezért törekszünk a szoros kapcsolattartásra a szülői házzal, hogy a család helyzetét megismerve segíthessük a gyermekek harmonikus fejlődését. e. A haza és a nemzethűséges és áldozatkész, alkotó polgáraivá formáljuk diákjainkat, hogy készek legyenek megbecsülni saját nemzeti, és más népek értékeit, hagyományait is. 5

6 ELVÁRÁSAINK ALKALMAZOTTAINKTÓL: A református iskola saját céljainak megvalósulása az ott dogozó személyektől nagymértékben függ. Hisszük, hogy elsődleges a személyes példaadás. Ezért minden alkalmazottnak munkakörre vagy vallásra tekintet nélkül figyelembe kell vennie, hogy tagja egy keresztény közösségnek, ezért megnyilatkoztatásaikkal és életpéldáikkal kötelesek segíteni a tanulók hit- és erkölcs szerinti nevelését: Tanáraink által követendőnek tartjuk az ORTE Etikai Kódexében megfogalmazott elveket és elvárásokat. A diákokkal kialakított viszony a kölcsönös szereteten és tiszteleten alapuljon. Törekedjen az igazságosságra, az esélyegyenlőség biztosítására. A magas színvonalú szakmai munkának párosulnia kell a pedagógiai jártassággal. Szaktárgyának magas színvonalú tanórai és tanórán kívüli tanításán túl részt vállaljon a keresztyén nevelés feladataiból is. Tájékoztassa diákjait magatartásukban és a tantárgyakhoz való viszonyukban megkövetelt elvárásairól. A tanítványok iránti türelmes szeretet párosuljon következetes, emberséges szigorral. Törekedjen az önfegyelem betartására és betartatására. Foglalkozzon a tanulók személyes problémáival lehetőségeihez mérten segítse gondjaik orvoslását. A tanártársak becsüljék meg és egészítsék ki egymás munkáját. Ne tanítványaik előtt bírálják egymás viselkedését, módszereit. Viszonyuk legyen az egyenrangú nevelőtársak felelős kapcsolata. Szükség esetén gyakoroljon önkritikát. A szülőket partnerként kezelje és tekintse. Érdeklődése legyen szerteágazó és alkosson véleményt a nemzetünket érintő sorskérdésekről, szaktárgyától függetlenül törekedjen minden nevelő a nemzeti érzés kialakítására, nyelvünk, történelmi értékeinek megbecsülésére. ELVÁRÁSAINK A SZÜLŐI HÁZTÓL A szülők (gondviselők) ismerjék meg az iskola pedagógiai programját azonosuljanak céljaival, feladataink végrehajtásában pedig lehetőségeiktől függően segítsék az intézmény dolgozóit. Gyermekének a közösségben történő beilleszkedését segítse elő az iskola rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátíttatásával és betartatásával. Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal. Lehetőségeihez mérten biztosítsa a szeretetteljes, nyugodt, kiegyensúlyozott gyermeke testi és lelki fejlődését biztosító családi hátteret. ELVÁRÁSAINK TANULÓIFJÚSÁGUNKTÓL: Olyan diákokat várunk, akik hitükben elkötelezettek, azzá kívánnak válni vagy legalábbis a vallási türelem és tolerancia álláspontjára helyezkednek. Éppen ezért kerülni kell minden türelmetlenséget, kirekesztést, hiszen figyelembe kell vennünk iskolánk beiskolázási lehetőségeit és a családi hátteret. 6

7 A tanulóifjúság többségét a református hitoktatást vállalók alkotják, de nem rekesztjük ki az egyéb keresztény felekezethez tartozókat sem. A tanulóifjúság legjobb képességei szerint sajátítsa el a jelenkori kultúra valódi értékeit, iskolai és iskolán kívüli viselkedésével, a tanulásbeli szorgalmával igyekezzen öregbíteni iskolájának hírnevét, éljen a diákok jogaival és teljesítse a rájuk vonatkozó követelményeket. (Amelyeket az iskolai diákönkormányzat és a tantestület dolgoz ki és az iskolai házirend tartalmaz). 2. OKTATÁSSZERVEZÉS, BELSŐ STRUKTÚRA: a. Az oktatási folyamat szakaszolása: Jelenlegi iskolánkban nyolcosztályos általános iskola és hatosztályos gimnázium működik. Távlati terveinkben a tizenkét évfolyamos iskolaszerkezet kiépítése szerepel. Az ország oktatási stratégiájában az az elképzelés érvényesül, hogy minél több fiatal szerezzen érettségit a tizenkettedik évfolyam végén. Nyújtott első évfolyam évfolyamon lehetőségük van a gyermekeknek az iskola első évfolyamára felkészülni. 1. osztálytól 4-ig egész napos képzés folyik. Ebben a tanulási szakaszban a pedagógusok munkáját fejlesztő pedagógus segíti, akinek feladata a tanulási problémák feltárása és kiküszöbölése. 5-6-ig a tanulók kiemelt tantárgyakból képességek szerinti csoportbontásban tanulhatnak, így az oktatás keretében kompetenciaterületek fejlesztésére nyílik lehetőség. A 7. osztálytól kezdve a tanulók két csoportban a csoportok közötti átjárhatóságot biztosítva folytatják tanulmányaikat. Az első csoport célja az érettségi megszerzése. Tantervünk a NAT és a KeT követelményének megfelelően építkezik, ezért diákjainknak a és 12. évfolyamon lehetőségük lesz arra, hogy tanulmányaikat befejezve más oktatási intézményben folytathassák tovább. Törekedtünk arra, hogy azonos évfolyamokon működő, de különböző típusú osztályok óratervei csak kismértékben és fokozatosan térjenek el egymástól. Ezzel lehetővé téve a csoportok közötti átjárhatóságot. A szociális hátrányokkal és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatását kiemelt feladatként kezeljük. A vázolt iskolaszerkezettel az a célunk, hogy a gyermekek képességeiknek megfelelő képzésben vehessenek részt. A gyerekek alapos megismerése és a tizenkét évfolyamos iskolaszerkezet folytán lehetőség adódik arra, hogy ne kényszerítsük őket korai és elhamarkodott iskolaváltásra, illetve pályaválasztásra. b. Részcélok és tantervi jellegzetességek az egyes szakaszokban: Ebben a részben csak azokra a nevelési-oktatási elvárásokra térünk ki, amelyek az alapelvekben megfogalmazottaknál konkrétabban, az egyes tanulási folyamat szakaszaihoz kapcsolódnak. 7

8 ÉLETKORI SZAKASZOK A megfelelő alapozás után nagy jelentőséget tulajdonítunk a kommunikációs képességek sokoldalú fejlesztésének. KIEMELT FELADATAINK az anyanyelvi nevelés, az alapozó kézség- és képességfejlesztés a matematika területén, a vizuális (- és általában a művészeti -) kommunikáció fejlesztése, testi és fizikai fejlődés elősegítése, már ebben a szakaszban elkezdjük az informatika és az idegen nyelvek játékos tanítását. Nyújtott első osztály Az iskolából életkorilag nem lehet elkésni. Vekerdy Tamás A Református Kollégium Általános Iskolája immár két éve indít nyújtott első osztályt. Várjuk azokat a 6. életévüket betöltött gyermekeket, akiknek bár a törvény szerint iskolakötelesek lennének-, szükségük van még egy évre, hogy testileg, lelkileg felkészüljenek az iskolára. Jobb éretten menni, mint éretlenül! Az a gyermek, aki éretlenül kerül be az iskolába, lemaradását később sem tudja behozni. A gondtalan óvodáskor hangulatát megtartva, szeretnénk lassan hozzászoktatni a gyermekeket az iskolai légkörhöz, a rendszeres foglalkozásokhoz. Játékosan készítjük fel őket az első osztályra! Az ismereteket sokoldalú tapasztalatszerzésre építjük: - A haladást fokozatosan apró lépésekben építjük fel. - Változatos, játékos óravezetést alkalmazunk. - A foglalkozások atmoszférájára az egyéni bánásmód jellemző. - Igyekszünk az értékeket mindenkiben felfedezni. Amit szeretnénk nyújtani, megvalósítani: - Képességfejlesztés életkornak megfelelő tevékenységekkel. - Átmenet az iskola és az óvoda között. - Mozgásfejlesztés. - A gyermek fejlődési sajátosságának megismerése. - A fejlődés egyenetlenségeinek korrigálása. - A beszéd és kommunikációs képesség fejlesztése. - Az olvasás- írás-számolás problémamentes elsajátításához szükséges képességek formálása. - Az iskolai rendszerhez szoktatás. - A társas kapcsolatok formálása. - Taneszközök használata. Feladatunk: a felzárkóztatás, az iskola és az óvoda közötti átmenet megkönnyítése, hogy a gyermek akadálymentes iskolakezdésre legyen képes. 8

9 Célunk: rendelkezzenek olyan képességekkel az év végére, melyek szükségesek az olvasás, írás, matematika alapjainak elsajátításához. Bízunk abban, hogy az első osztályban kevesebb lesz a kudarc, motiváltabbá válnak, sikerélményekkel kezdik a jövőt meghatározó első osztályt. - Előkészítő és nem fejlesztő osztályt indítunk. Azoknak a gyerekeknek, akiknél a Nevelési Tanácsadó súlyos részképesség zavart állapít meg, még egy óvodai év szükséges. - Az előkészítő osztályban év végén iskolalátogatási bizonyítványt kapnak a gyerekek, de tanulmányaikat a következő évben az általános iskola első osztályában folytathatják. 1-4 évfolyam: Az 1-4 évfolyam osztályaiban a tanítást iskolaotthonos oktatásban végezzük. A kezdő szakaszban nagyon fontosnak tartjuk az iskolához való pozitív viszony kialakítását, a meleg, érzelem gazdag légkör megteremtését, az önismeret fejlesztését, az egymás iránti megértés- és elfogadás képességének kialakítását. Ebben az életszakaszban döntőnek tartjuk a tapasztalatszerzést, a tanulási folyamatban az alapvető eszköztudás megszerzését, a tanulással kapcsolatos felelősségérzet és önállóság fokozatos alakítását is. Fokozott figyelmet fordítunk az indulási hátrányok csökkentésére, az esélyegyenlőség biztosítására. Ennek érdekében a megfelelő pedagógiai eljárások (lásd: helyi tanterv idevonatkozó megállapításai) mellett szükségesnek tartjuk az olvasási- számolási problémák gyors felismerését és kezelését. Előzetesen felmérjük az iskolánkba belépő első osztályos tanulókat. (Az iskolakezdés előtt rendszeresen iskola-előkészítőfoglalkozásokat szervezünk óvodások részére.) A továbbiakban az osztálytanítók, a fejlesztő pedagógus segítségével fokozatosan próbálják kiszűrni és kiküszöbölni a tanulási nehézségek okait. E célt segíti az is, hogy az első három évfolyamot egységes szakaszként kezeljük, amelyben mód nyílik a különböző tempójú és fejlettségi szintű tanulók sajátosságaihoz igazodni. A harmadik év végére el kell érnünk a tanulókkal a mindenki számára előírt követelményeket. Ebből adódóan ámbár a tanulókat továbbra is osztálykeretben foglalkoztatjuk -. Közöttük tantárgyanként viszonylag nagy különbségek is lehetnek. A szükséges mértékű kiegyenlítést segíti a formáló-segítő, illetve a gyermek fejlődésére koncentráló szöveges értékelés és a differenciált tanulásszervezési módok és eljárások előnyben részesítése. A harmadik évfolyam végére elengedhetetlennek tartjuk az alapvető olvasási- írási- és számolási készségek meglétét, valamint a koncentráló képesség megfelelő szintjét. Ezek hiánya lehetetlenné teszi a továbbiakban az értelmes, összefüggésekre épülő tanulást, és az egyre inkább tudományos ismeretanyag elsajátítását. Ezért a negyedik osztályba lépés feltételeként a felsorolt készségek- a tantervi követelményekben részletezett minimális szintű tudását elengedhetetlennek tartjuk. A tanulók minősítése szöveges értékeléssel történik 5-6. évfolyam: Ennek az életkori szakasznak a végére szélesednek ki a gyermekek társas kapcsolatai, figyelmük mindinkább a társak felé fordul, rendkívül fontossá válik számukra a kortárs csoporthoz tartozás. Ezért ebben az időszakban fontos, hogy a pedagógusok (elsősorban osztályfőnökök) irányításával és személyes példaadásával kialakuljanak a különböző kapcsolatteremtési formák alapjai (pl.: őszinteség, nyíltság, segítőkészség, empátia, tolerancia, vitakultúra). Határozottan fellépünk a tanulóifjúság körében egyre inkább terjedő trágárság, durvaság, az egymást lenéző és kiközösítő magatartás ellen. A 4, 5, és 6. évfolyamot önálló tanulási szakasznak tekintjük. Elengedhetetlennek tartjuk a hatodik évfolyam végére a NAT követelményrendszerében előirányzott alapképességek kialakulását: írás, olvasás, szövegértési és számolási képességek. A hatodik osztály végére célunk, a tantárgyak sajátosságainak felismertetésén keresztül az önálló, értelmes, összefüggéseken alapuló tanulási eljárások kialakítása. 9

10 A differenciálás célja: Az egységes alapműveltség szintje biztosítja, hogy a tanulókban kifejlődjenek és megerősödjenek azok az alapok, amelyek az együttgondolkodáshoz, az együttes tevékenységhez, a tudás társadalmi értékesítéséhez szükségesek. Az iskolának ebből a kötelezettségéből következik, hogy nem háríthatja át az egyes tanulókra a közöttük meglévő különbségekből származó negatív következményeket. A valamilyen okból hátrányokkal, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók segítése, felzárkóztatása csak differenciálással lehetséges, s ez az iskola dolga. Ugyanakkor lehetőséget kell találni arra is, hogy az átlagszintjén mozgók, valamint az átlagon felüliek is optimálisan fejlődjenek, figyelem bevéve az egyéni érdeklődést és kvalitásokat." (Részlet: Lappints Árpád: Tanuláspedagógia. A tanulás tanításának alapjai) Ahhoz, hogy ezeknek a kihívásoknak a holnap oktatása meg tudjon felelni, az iskolának is változnia kell. Nem az iskolának tanulsz, hanem az életnek tartja a mondás, amelynek bölcsessége napjainkban is igen időszerű. Az oktatási intézményeket alkalmassá kell tenni a rájuk háruló szerep betöltésére. A református kollégium felvállalja, hogy a társadalmilag felhalmozott ismeretek átadása mellett egyre nagyobb figyelmet fordít a tanulási, koncentrációs, kommunikációs és szociális készségek, képességek kibontakoztatására, fejlesztésére. Célok és feladatok 1. Beszédkészség, szóbeli és írásbeli szövegek alkotása és megértése Mások számára is érthető, nyelvileg igényes és helyes beszéd, megfelelő artikuláció, beszédtempó, hangsúly, hangmagasság, hangerő, hanglejtés és szünettartás alkalmazása. A testbeszéd és a mondandó kifejező összehangolása. Rövid terjedelmű memoriterszövegek (versek, rövid prózarészletek) kifejező elmondása. A szövegértés fejlesztésén nem csupán az írás és a beszéd technikai megvalósításának gyakoroltatását értjük, hanem ezen keresztül a másik ember megértése, tisztelete iránti fogékonyság fejlesztését is. A szövegalkotás hasonló módon az önkifejezés, önismeret, önbecsülés és magabiztosság fejlesztésére is alkalom kell, hogy legyen. 2. Olvasás, írott szöveg megértése Tájékozódás a tankönyvi szövegben: a tagolás, a betűtípusok, a betűméretek, a szöveg képének megfelelő értelmezése. Rövidebb terjedelmű (min. 200 szavas) szépirodalmi, ismeretterjesztő és dokumentumszövegek önálló feldolgozása vázlatírással, lényegkiemeléssel, összefoglalással. Vélemény szóbeli megfogalmazása a szöveg tartalmával kapcsolatban. Információ-visszakeresés a szövegből kérdések alapján. 3. Halmazok megértése és alkalmazása Elemek elhelyezése adott diagramban. A kétfelé válogatás szigorú szabályának követése. Elemekhez és címkékhez diagram készítése. Elkészült diagram részeinek jellemzése halmazra vonatkozó állítással és a benne levő elemek közös, meghatározó tulajdonságával. Adott és a gyerekek által előállított elemek különféle elrendezései, a rendszer kiegészítésére szolgáló újabb elemek létrehozása, keresése, tulajdonságainak megnevezése. Azonos elemek rendezése után átrendezése új adott vagy önállóan megválasztott szempont szerint; szempontváltás (pl. betűrendben felsorolt verscímek átrendezése a kezdősorok betűrendje szerint). 10

11 4. Íráskép és helyesírás A helyesírási alapelvek alkalmazásának felismerése saját és mások munkáiban. A helyesírási alapelvek érvényesülésével kapcsolatos törvényszerűségek, az elválasztás, a betűrendbe sorolás és a keltezés főbb helyesírásai szabályainak alkalmazása. Javítás tanári irányítással és önállóan szótár segítségével. Szótárhasználat tanári segítséggel. 5. A tanulási képesség fejlesztése Vázlat felhasználása különböző témájú, műfajú szövegek megértéséhez, megfogalmazásához. Az összefoglalás sajátosságainak és szerepének felismerése pl. a szóbeli felelet és a beszámoló műfajában. A tanuló váljon képessé információk megszerzésére és feldolgozására. Alakuljon ki benne az. önálló gondolkodás, az önkifejezés képessége. Tapasztalja meg és vegye észre a morális és esztétikai kérdések bonyolultságát, árnyalatait. Tegye meg az első lépéseket az érvelés kompetenciája felé. 6. Gondolkodási és megismerési módszerek Elemi módszer alakítása a fogalmak egymáshoz való viszonyának, rendszerének megismeréséhez. A gondolatok, megfigyelések kifejezési módjainak gyakorlása (tárgyi tevékenységgel és szóban, rajzban, írásban, jelekkel); mások hasonlóan kifejezett gondolatainak értelmezése, megértése, megítélése igazsága, érdekessége, adott szempont fontossága szerint. 7. Számtan, algebra Alapszintű jó fejszámolási készségek, erre épülő becslőképesség alapozása; jó jártasság a tanult írásbeli műveletek elvégzésében, ellenőrzésében. Más számolási eljárások és eszközök elfogadása, megismerésére való nyitottság és készség (pl. szorobán, zsebszámológépek célszerű használata). Törtszám és negatív számfogalom tapasztalati továbbépítése. Az alkotó, a problémamegoldó, az algoritmusos és az analógiás gondolkodás fejlődése. A gyerekek eredményeikért való felelősségvállalásának fejlesztése. 8. Geometria Alkotások térben, síkban Tulajdonságok és kapcsolatok A szerkesztés és a definiálás gondolati előkészítése konstrukciókkal. Az eddig megismert és néhány további, testeket és síkidomokat jellemző tulajdonság és kapcsolat. (Testek: lapok, csúcsok, élek száma: konvexitás: a lapok alakja, egybevágósága. Síkidomok: oldalak, csúcsok száma, oldalak, szögek nagysága. Alakra jellemző tulajdonságok: hosszúkás, tömzsi, kövérkés, karcsú. Értékelési szempontok (magyar nyelv) Köszönés, megszólítás, kérdés, kérés, társalgás, tájékoztatás. Jól hallhatóan, a mondattípusoknak megfelelő intonációval mondja szövegét. Különbséget tud tenni közlési stílusok és kifejezésmódok között. Megérti egyszerű metakommunikációs jelzéseket. Tisztában van a szavak jelentéshordozó szerepével, toldalékolásával. a mondat- és a szövegalkotás elemi szabályaival, a beszélői szándék ki fejezésének módjával, illetve annak megértésével. Az életkorának megfelelő egy oldalnyi szöveget néma olvasás útján megérti és saját olvasata szerint, értelmezi azt. A szövegben egyszerű összefüggéseket felismer, a fontos információkat kiemeli. Ismert tartalmú szövegről felkészülés után képes emlékezetből tömörített összegzést adni. Az olvasottakról véleményt nyilvánít. 11

12 Rövid szöveget nyomtatott és folyóírással mások számára jól olvashatóan, betűkihagyás és betűcsere nélkül képes írni. Adott vagy választott témáról egy - másfél oldal terjedelmű, értelmes összefüggő szöveget tud leírni. Jelzi a szó- és mondathatárokat. A mondatvégi írásjelek közül megfelelően használja a pontot és a kérdőjelet. Írásban helyesen jelöli a magán és mássalhangzók időtartamát, a tulajdonnevek kezdőbetűjét, A kiejtéstől eltérő hangkapcsolatokat, a "j" hangot, az igekötős igék gyakori eseteit, továbbá hibátlanul választja el az egyszerű szavakat. Értékelési szempontok (matematika) A természetes szám fogalmát gazdag tartalommal indokolt kiépíteni a tízezres számkörben. Indokolt segíteni a biztonságos eligazodást a tízes számrendszerben. Indokolt kidolgozni és fejleszteni a biztonságos szám- és műveletfogalomra épülő számolási készségeket, formálni kell a sík- és térbeli tájékozódási képességet. Alakzatok megismerésével, formai és mennyiségi tulajdonságok felismerésével, egyszerű transzformációkkal kell alakítani a geometriai szemléletet. Tapasztalati függvények és sorozatok vizsgálatával, ábrázolásával segíteni indokolt a problémalátást, a probléma-megoldási képesség fejlődését. A valószínűség számítását fejlesztő játékokkal, megfigyelésekkel, kísérletekkel a valószínűségi szemléletet indokolt lehet megalapozni. Konkrét szituációkkal, példákkal indokolt alakítani a tanulók szemléletét a valóság és a matematikai modell kapcsolatáról. 12

13 7-10. évfolyam Ebben az életszakaszban ugrásszerűen megnövekszik a tanulók emberismereti képessége és önismereti érzékenysége. Már a korszak első éveiben erős az igény az önmegismerésre. A gyermeknek meg kell ismernie saját lehetőségeit, képességeit, és annak határait valamint cselekvésének motívumait. A hetedik osztályban elképzeléseiknek és képességeiknek megfelelően a hatosztályos gimnáziumban folytatják tanulmányaikat, ahol cél az érettségi megszerzése és a továbbtanulásra való felkészülés. A másik csoporttal együtt lehetővé tesszük, hogy a tizedik osztály végén alapvizsgát tehessenek a tanulók. A kilencedik osztály végén - a tanulmányi eredményük, illetve a tanuláshoz való viszony alapján - a csoportok között biztosítjuk az átjárhatóságot. A évfolyamokon az addig elért eredményektől függően a főbb humán- reáltantárgyaink, a kisgimnáziumban emelt szinten kerülnek oktatásra. Ezt óraterveink, és tanóra beosztásunk tükrözi. A humán tantárgyak közül a magyar nyelv és irodalom, és idegen nyelv kaphatnak prioritást. A reáltantárgyakból a matematika kezelendő kiemelt tantárgyként. E cél elérése és megvalósítása érdekében már az ötödik és hatodik évfolyamokon biztosítjuk e tantárgyakból a csoportbontást, azaz a képességek szerinti oktatás megvalósítását, amennyiben az adott évfolyamok heterogén összetétele indokolttá teszi, hogy a szaktanáraink a fent jelzett tantárgyakból éljenek a kínált lehetőséggel. A szaktárgyak magas szintű oktatását célozza az ötödik hatodik évfolyamokon felkínált emelt szintű oktatási lehetőség a képzőművészetek, informatika és idegen nyelvek területén. A tanulóknak lehetőségük van 10. évfolyam végén a kétszintű érettségi lehetőségeit kihasználva előrehozott érettségit tenni középszinten Idegen nyelvből és Informatikából. A tanulók az emelt óraszámuknak köszönhetően képesek az előrehozott érettségi letételére. A döntés fontos a részükről, mert csak szintemelővel van lehetőségük az estleges rossz eredményen javítani évfolyam Szilárd ismeretekre épül az eredményes gimnáziumi oktatás. Ezért a jelzett évfolyamokon csak olyan tanulóknak van helye, akik a NAT-ban előírt követelményeknek és az iskola keresztény értékrendjének megfelelnek. A magas színvonalú órai munkán kívül itt jut a legnagyobb szerep a szakköröknek, a korrepetálásoknak, a fakultációnak és a specializációnak. Az iskolai oktatás nem lehet mindenképpen verseny centrikus, de fontos, hogy tehetséges tanulóinknak mindenképpen biztosítsuk a lehetőségeket a tehetséggondozást, a kellő megmérettetést. A versenyeken elért eredmények mindenképpen tájékoztatást nyújtanak iskolai oktatásunk színvonaláról, a jó helyezések növelik jó hírünket, az elért eredmények tanároknak és tanulóknak további erőt adhatnak kitűzött céljaik eléréséhez. Ebben az életkori szakaszban minden tanuló érdeklődésének megfelelően, önként dönti el hogy, 1-3 szaktantárgyban, heti max. 6-8 órában kíván-e plusz ismereteket szerezni. A szaktárgyi specializációt nem választóknak lehetőség szerint gyakorlati képzést biztosítunk. (pl.: informatika stb.) ezen törekvések szinkronban vannak a NAT előírásaival és Református Közoktatási Intézet ajánlásaival is. 13

14 Érdeklődésnek megfelelő fakultáció, melynek keretében lehetőség nyílik akár emelt szintű érettségi vizsgára felkészülni: o Matematika o Német nyelv o Angol nyelv o Magyar nyelv és irodalom o Történelem o Biológia o Földrajz o Informatika Terveink megvalósításához a évfolyamra vonatkozó nevelési oktatási célok közül kiemelkedőnek tekintjük: Önálló ismeretszerzési képesség kialakítása, egyéni tanulási módok megszilárdítása. Teljesítményképes használható, piacképes, környezetfüggő tudás adása. A tanuló pozitív személyiségjegyeinek fejlesztése. Az egyéni és közösségi érdekek harmóniájának biztosítása. Felkészítés a demokratikus jogok gyakorlására, a konszenzusra való képesség kialakítása. Mindennemű értékek megélése és képviselete. Betekintés és tapasztalatszerzés az egyetemes kultúra értékeiből. (pl.: utazással és cserekapcsolatokkal). A kulturált környezet iránti igény erősítése, értékeink védelme és gyarapítása. A kommunikációs készség verbális és nonverbális továbbfejlesztése. Képesség az információk (pl.: Médiák) szelekciójára. Mindennemű igényesség erősítése és nyitottság. Kudarctűrő képesség, önismeret, önfegyelem fejlesztése, optimista életszemlélet kialakítása. A szellemi és fizikai tevékenység harmóniájára való törekvés tükröztetése. Céljaink természetesen csak a mindennapi iskolai gyakorlaton keresztül valósulhatnak meg. Az iskolai pedagógiai tevékenység részletes leírását a helyi tanterv tartalmazza. (Ismertetése a következő részben). Tervezeteinkben szerepel a tanulói teljesítményeknek az eddigieknél differenciáltabb mérése. A 10. osztály végén felkínáljuk az alapvizsga lehetőségét, ahol specializációt választóknak a kívánt szaktárgyakból is felmérjük alkalmasságát, tudását. 14

15 A CÉLOK TELJESÜLÉSÉNEK ELLENŐRZÉSI-ÉRTÉKELÉSI MECHANIZMUSA: A célok meghatározása üres frázissá silányul s mit sem ér anélkül, ha nem tudjuk, hogy mikor tekintjük a kitűzött célokat megvalósultnak. Az ellenőrzési-értékelési tevékenységek során követendő alapelvek: Legyen egyértelmű, hogy mit értékelünk, ellenőrzünk. (feltétele: konkrét feladat meghatározás és a követelményrendszer ismerete.) A követelmények megjelenése Központi Szabályzatok (Közokt. Törv., KJT Helyi Tanterv, SZMSZ, Házirend). A követelmények mindenki számára legyenek egyformán értelmezettek és az érintettek körére személytől függetlenül egyformán alkalmazottak. Az értékelés személyre szóló és konkrét legyen. Óvakodjunk a homályos általánosításoktól! Konkrétan meghatározott, hogy ki jogosult az ellenőrzésre és értékelésre. Ne érezze senki, hogy hozzá nem értő vagy illetéktelen minősíti munkáját, eredményeit. Egymás tisztelete, emberi méltóságának szem előtt tartásával történjen az értékelés. Kulturáltságunk, személyiségünk mércéje az, hogyan viselkedünk e folyamat során, akár mi értékelünk, akár bennünket értékelnek. Egzakt mérések mellett, értékelési eszköznek tekintjük a maga helyén a nevelők-szülők esetmegbeszéléseit, állásfoglalását, valamint a diákok véleményét is. Az értékelés-ellenőrzés elsősorban a jobbítás és ne az elmarasztalás szándékával történjen. 15

16 Tanulók értékelésének formái, rendszeressége és rendje Középiskolai helyesírás: 100 szavasnál! 0-5 hp hp hp hp hp. 1 Irodalomelmélet, történelem középiskolai: 0-39 % = % = % = % = % = 5 Általános iskolai helyesírás: 50 szavasnál! 0-3 hp hp hp hp hp. 1 Szövegértés: 0-39 % = % = % = % = % = 5 Irodalom, történelem általános iskola: 0-30 % = % = % = % = % = 5 16

17 Az értékelés rendszeressége és formái A tanulók előmenetelét félévkor és a tanév végén minősíteni kell, aminek célja a fejlődés, a tanulás, a teljesítmény motiválása. Az értékelés rendszeressége Az 5-8. évfolyamokon, évfolyamokon minden teljesítményt érdemjeggyel (1-5) értékelünk tanév közben. Félévkor és tanév végén osztályozzuk a tanulók teljesítményét. A 12. évfolyam végén a tanuló érettségi vizsgát tehet. Érdemjegyek száma havonta heti 1 órás tárgynál legalább 1 jegy heti 2 órás tárgynál 1-2 jegy heti 3 órás tárgynál legalább 2-3 jegy heti 4, vagy ennél több órás tárgy esetében legalább 2-3 jegy Az előzőekben ismertetett értékelési formák mellett más módok és eszközök is alkalmazhatók adott időegység (naponta, hetente) alkalmával. Ez történhet piros ponttal, csillaggal, jelek, szimbólumok alkalmazásával. Érdemjeggyé vagy szöveges értékeléssé történő átszámítások azonban mindenkor a nevelőtestület egyeztetésével elsődlegesen az adott szakmai munkaközösség döntésével valósulhat meg. Az értékelés tantárgyi elvei: o A tanuló továbbhaladásához minden területen, legalább a minimális követelményt teljesíteni kell. o A tantárgyi értékelés tükrözze a helyi tantervben megfogalmazott követelmények és a teljesítés viszonyát, a fejlődésben elért eredményt. o Tárja fel az elmaradás és a hibák okait. o Hangsúlyozza a pozitívumokat. o Legyen folyamatos, segítse elő a rendszeres megerősítést. o Törekedjen mindenkor valamennyi tantárgy tekintetében objektivitásra, méltányosságra. 17

18 o A tantárgyi órákon a tanulók teljesítményét szövegesen vagy osztályzattal értékeljük. A szöveges értékelés területei: o kitartó szorgalom az adott tantárgy tekintetében, vagy annak hiánya, o kiemelkedően jó, vagy visszaeső tanulmányi teljesítmény, o feladattudat, figyelmes munkavégzés az órán, o órai munkák, órai aktivitás, o íráskép, füzetvezetés Érdemjeggyel történő értékelés: o témazáró dolgozatok o írásbeli, szóbeli feleletek o kiemelkedő órai munka o memoriterek o színvonalas kutatási, gyűjtési munkák Írásbeli felmérések o Tanév elején, valamennyi évfolyamon diagnosztikus mérésekkel tárjuk fel a tanulók induló tudását. (Csak százalékoljuk!). o Tanév közben évfolyamonként, tantárgyanként egységesített szempontok alapján témazáró dolgozatokat írnak a tanulók (tematikus tudáspróbák). o Tanév közben formatív mérésekkel szerzünk információkat folyamatosan a további fejlesztőmunkához. o A tantervi követelmények teljesítéséről félévkor és a tanév végén kritériumorientált minősítő (szummatív) felméréssel győződünk meg. o Az alsó tagozat 4. évfolyamának végén írásbeli záró dolgozattal tájékozódunk az elért tudásszintről magyar nyelvtanból, szövegértésből és matematikából. o Vizsgák írásbeli része (alapvizsga, érettségi vizsga) o Bemeneti, kimeneti mérések iskolánk minőségfejlesztési programjához kapcsolódóan az abban megjelölt évfolyamokhoz és tantárgyakhoz kidolgozott feladatsorokkal. 18

19 Értékelési skálák átváltása érdemjegyekké Szöveges értékelésnél a tanulók tudásának dokumentálására az értékelő szöveget a tanárok, tanítók fogalmazzák meg egységes keretek között szerkesztett, munkaközösségek által megtárgyalt és elfogadott minták alapján. A tanulók tudásának írásbeli (témazárók, felmérések) értékeléséhez a teljesítmények minimuma és optimuma közötti (0-100 %) skálát használunk. A javaslatban szereplő teljesítményszázalékok általában elfogadottak, de a ponthatárok a követelmények időarányos tudásának függvényében változtathatók. A teljesítményszázalékok meghatározása: 2. osztály évvége - 4. évfolyam vége: A es tanévtől a 2. évfolyamon második félévtől a 3-4. évfolyamon tanév elejétől a szöveges értékelés helyett a következő értékelési skálát alkalmazzuk. Témazáró dolgozat: 90% % 5 (jeles) 76 % - 89 % 4 (jó) 56 % - 75 % 3 (közepes) 36 % - 55 % 2 (elégséges) 0 % - 35 % 1 (elégtelen) Kisdolgozat: 95% % 5 (jeles) 80 % - 94 % 4 (jó) 66 % - 79 % 3 (közepes) 51% - 65 % 2 (elégséges) 0 % - 50 % 1 (elégtelen) 5-8. évfolyamon: 85 % % 5 (jeles) 70 % - 84 % 4 (jó) 50 % - 69 % 3 (közepes) 30 % - 49 % 2 (elégséges) 0 % - 29 % 1 (elégtelen) Gimnázium (7-12. évfolyam) (témazáró dolgozatok) 85 % % 5 (jeles) 70 % - 84 % 4 (jó) 50 % - 69 % 3 (közepes) 30 % - 49 % 2 (elégséges) 0 % - 29 % 1 (elégtelen) 19

20 A tanulók írásbeli beszámoltatásának rendje Év elején ismerjék meg a tanulók tantárgyanként azokat a témaköröket (azok várható időpontját is), amelyekből témazáró dolgozatokat írnak. A szaktanár 1 héttel előbb bejelenti az témazáró dolgozat idejét. Egy napon kettőnél több témazáró dolgozat nem lehet. (Szükség esetén az egyeztetést az osztályfőnök végzi el!) A témazáró dolgozatok érdemjegyei 2-szeres súllyal számítanak. A tanulók 2 héten belül megkapják meg a kijavított témazáró dolgozatokat. A tanulók szóbeli számonkérése, beszámoltatásának rendje Valamennyi tantárgyból legyen lehetősége minden tanulónak szóban is számot adni tudásáról. Különösen fontos magyar irodalom, idegen nyelv és történelem tantárgyaknál, a tanulók szövegalkotási készségének kialakítása és fejlesztése érdekében. Félévek zárásánál tanulónak legyen lehetősége számot adni a tanultakból. Ezek értékelése a témazáró dolgozatokkal egyenértékű. Értékelési skálák kialakítása osztályzatoknál: Első évfolyamtól a második évfolyam első félévéig a szöveges értékelés, második év végétől az 1-5 fokú skálával történő osztályzatok megállapításának alapja - a nemzeti alap és a kerettantervhez igazodóan - a helyi tantervben is megfogalmazott továbbhaladási feltétel, a követelmények minimum, illetve optimum szintje, illetve az adott időszakra vonatkozóan a tanuló önmagához mért fejlődése. A tanulók év végi osztályzatát az egész évi teljesítménye (érdemjegyei) alapján állapítjuk meg. Elégséges osztályzatot az a tanuló kaphat, aki a továbbhaladáshoz szükséges (minimum) követelményt teljesítette és az év közben kapott érdemjegyeinek átlaga legalább 2,0. Szöveges értékelés esetében a felzárkóztatásra szoruló minősítést kap. A helyi tantervben megfogalmazott követelmények optimum szintjét teljesítő tanulót jelessel értékeljük. Szöveges értékelésnél jól megfelelt minősítést kap. 20

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2014. szept.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 2014. szeptember 1-jétől életbe lépő többszörösen módosított,

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping. Katolikus. Általános Iskola

A Nagykőrösi Kolping. Katolikus. Általános Iskola A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola OM azonosító: 037722 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM 3 1.1 Helyzetelemzés 3 1.1.1 Tartalmi szabályozás új dokumentumai 5 1.2 Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása 5 1.3 Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM CONSTANTINUM. Katolikus Napközi Otthonos Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM CONSTANTINUM. Katolikus Napközi Otthonos Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium CONSTANTINUM Katolikus Napközi Otthonos Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tel.: 76/431-786 Fax: 76/431-786 OM azonosító: 063879 PEDAGÓGIAI PROGRAM Kiskunfélegyháza 2013 1

Részletesebben

Kétnyelvű Általános Iskola Méhkerék. Școala Generală Bilingvă Micherechi. Pedagógiai Program 2013.

Kétnyelvű Általános Iskola Méhkerék. Școala Generală Bilingvă Micherechi. Pedagógiai Program 2013. Kétnyelvű Általános Iskola Méhkerék Școala Generală Bilingvă Micherechi Pedagógiai Program 2013. I. Bevezetés 12. I.2. Alaptevékenység 13. I.3. Az intézmény címe, telefonszáma 13. I.4. Az intézmény fenntartója

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Székhely: 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. OM azonosító: 032353 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2014. szeptember 1-jétől Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA,

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, HPP-08/2013 Az úrhidai Gróf Batthyány Lajos Általános Iskola Géza Fejedelem Tagiskolája nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, melyet az iskola nevelőtestülete 2013. március 27-én fogadott el. 1. Az

Részletesebben

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA GRUND- UND HAUPTSCHULE ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA Helyi tanterv Tartalom 1 AZ ÁTMENETI IDŐSZAK TANTERVEI... 3 2 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV...

Részletesebben

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola 2013. Készítette: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Készítette: Némethné Gerecs Judit igazgató TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 6 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 7 1.Az intézmény

Részletesebben

1 Pedagógiai Program

1 Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető gondolatok... 4. Jogi státusz... 5. Legitimáció... 5. Jövőképünk... 8. Intézményi Pedagógiai Program 2013... 9. 1. Iskola bemutatása... 11. 2. Tárgyi feltételek...

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes Pedagógiai Programját

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM 2009. szeptember A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM NEVELÉSI PROGRAMJA A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium helyzete és aktuális állapota A gimnázium működésének

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben