A Nemzeti Névtér megvalósításának néhány kérdése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Névtér megvalósításának néhány kérdése"

Átírás

1 A Nemzeti Névtér megvalósításának néhány kérdése A Nemzeti Névtér létrehozásának és működtetésének igazi értelme abban van, hogy a névterek közös archívumi használata révén átjárhatóvá tegyük a kulturális gyűjteményi adatbázisokat. Csak azáltal tudjuk megmutatni a magyar kultúra teljességét, kulturális értékeink összességét a maguk egybefüggő egymáshoz kapcsolódásukban, teljes összefüggésrendszerükben, ha a közös névterek működtetése révén összekapcsoljuk a kulturális gyűjteményeinket. Amíg a kulturális adatokat a közgyűjteményi logika szerint intézményes elkülönültségben tároljuk, addig szükségszerűen csak szigetszerű hozzáférést nyújthatunk az érdeklődők számára. A cél az, hogy a látogatók, ahelyett, hogy archívumról archívumra vándorolniuk kelljen ahhoz, hogy az őket érdeklő adatokat összegyűjthessék, egyetlen integrált rendszerként láthassák és használhassák a magyar kulturális adatbázisok összességét. Ehhez arra van szükség, hogy a lokális archívumi adatrendszerek a közös névtér- használatok révén átjárhatókká váljanak. Megjegyzés: A kulturális értékeink iránt érdeklődő látogató nem arra kíváncsi, hogy valamely archívumban mit tudnak egyenként mutatni az őt érdeklő személyekkel, testületekkel vagy városokkal kapcsolatos könyvekről, filmekről, zenemávekről, képekről, műtárgyakról. hanem mindezeket egyszerre szeretné megkapni. A látogatót József Attila, Bartók Béla vagy Neumann János könyvei és képei és filmjei, nem pedig könyvei vagy képei vagy filmjei érdeklik. Korábban ez nem volt lehetséges, de a hálózati összekapcsoltság révén ma már elméletileg ez megvalósítható. Ehhez kellenek a Névterek, hiszen ezek elemei, a személynevek, testületi nevek, földrajzi nevek stb. teszik lehetővé az archívumok közti tényleges tartalmi kapcsolatok kiépítését. A Nemzeti Névtér projekt célcsoportjai A Nemzeti Névtér projekt stratégiai célcsoportja, az elkészült rendszer elsőrendű haszonélvezője az érdeklődő nagyközönség. A Nemzeti Névtér felépítése által tehetjük igazán hozzáférhetővé kulturális értékeinket a digitális nemzeti kulturális örökség iránt érdeklődő látogatók (laikusok, kutatók, szakemberek) számára. A stratégiai cél elérésére, a nagyközönség igényeinek kiszolgálására azonban akkor van nagyobb esélyünk, ha a Nemzeti Névtér felépítéséig és biztonságos működtetéséig a Névteret adminisztráló archívumok szempontjaira figyelünk elsősorban. Taktikai megfontolások miatt tehát kétlépcsős fejlesztési ütemezést érdemes követnünk, mely szerint a fejlesztés első ütemében az archívumok szempontjai és elvárásait veszzük figyelembe, és csak a második körben építjük ki azokat a funkcionalitásokat, szolgáltatásokat, amelyek a közönség érdeklődésére is számot tarthatnak. Megjegyzés: i) Ez a dokumentum a Nemzeti Névtér felépítését végző archívumi szakemberek számára szól, a Nemzeti Névtér felépítéséhez és működtetéséhez szükséges teendőket próbálja meg összegyűjteni. ii) A fent jelzett önmérsékletet kívánó ütemezésre nagy szükség van, mert a népszerűnek ígérkező szolgáltatások első körbe emelése vélhetőleg agyon nyomná a projekt egészét. Az adathitelesség kérdése A Nemzeti Névtér eszméjéből értelemszerűen fakad az az elképzelés, hogy a Nemzeti Névtérnek fel kell vállalnia egyfajta adathitelesítő szerepet is. Az elképzelés szerint akár érdeklődő laikus, akár adatgazdai szervezet keresné fel a Nemzeti Névteret, az a megkeresésekre hitelesített, ellenőrzött, egyértelműsített adatokat szolgáltatna. Ezt a stratégia célt vállalnunk kell, de ezt az elvárást nem szabad indulási feltételként szabnunk. Idővel kialakulhat az a minőség, amely alapján már mondani lehet, hogy a közös névtér adathiteles szolgáltatóként is funkcionál, de egyrészt ezen állapot eléréséhez több idő kell, másrészt tudni kell és tudomásul kell venni azt, hogy a Nemzeti Névtérnek mindig lesznek olyan területei, adatszegmensei, rekordjai, ahol nem leszünk képesek teljesen hiteles adatokat garantálni. Ezen a ponton felmerül a kérdés, hogy akkor hogyan működhet a Nemzeti Névtér az adathitelesség szempontjából tekintve. Ha nem tudjuk garantálni az adott névhordozóhoz, névhez tartozó adatok hitelességét, egyértelműségét, akkor mit csinálunk, ha egymásnak ellentmondó, vagy nem eléggé megbízhatónak tartott adatok érkeznek be a különböző adatgazdáktól a Központi Névtérbe. Példa: Különböző archívumok irányából három eltérő születési adat érkezik be egy személyre vonatkozóan. A versengő rekordok/mezők elvének elfogadása Rendszerszerűen arra a működésmódra kell berendezkedni, hogy a különböző adatforrásokból érkezhetnek egymásnak ellentmondó adatok, amelyeket bizonyos, még kidolgozandó valószínűségek és heurisztikák mellett meghagyunk, és ezáltal egymásnak némiképp ellentmondó, tehát versengő adatrekordok, adatmezők létét engedjük meg. Adat szinten ez nem kívánatos inkonzisztenciát jelent, de egyrészt első körben úgysem tudjuk megakadályozni a jelenség létezését, tehát vagy kitiltjuk (de akkor nem lesz semmilyen adatunk) vagy megtűrjük, másrészt fel lehet építeni egy olyan mechanizmust, amely humán és gépi erőket igénybe véve folyamatosan próbálja csökkenteni az inkonzisztens rekordok 1

2 számát és arányát. Példa: Tisztázandó, hogy az új mezők mellett új rekordokat kell- e felvenni akkor, ha egy személyhez több születési adat érkezik be, vagy ilyenkor csak egy rekordot hagyunk meg, és versengő mezőket engedünk meg. Megjegyzés: i) Tisztázni kell még azt, hogy mit jelent a versengő rekordok/mezők elve a névhordozók és nevek rekordjait illetően. ii) Mivel az adatok forrásait mindig ismerjük, ezért mind az adatmegjelenítés, mind a keresés számára definiálni lehet egy rögzített forráshierarchiát, amit a keresési relevanciák megállapításakor, és bármilyen hitelességi kérdés eldöntésekor figyelembe lehet venni. iii) Az adatkonzisztencia megteremtésének, az adathitelesség biztosításának módjaira ki kell dolgozni egy közös szabályrendszert, ami a lokális archívumokban és a központi névtér szerkesztőségben folyó munkákat szabályozza. iv) Az adathitelesség kérdésének humán szabályozását természetesen meg kell támogatni egy szofisztikált jogosultsági, értesítési és ellenőrzési informatikai rendszerrel is. Megbízhatósági index bevezetése Ki lehetne alakítani egy olyan megbízhatósági indexet (heurisztikát és módszertant), amely valahogyan automatikusan mérné és jelezné, hogy egyes adatelemek, adatrekordok milyen megbízhatósági szinten vannak, és nyilván valamilyen érték felett (vagy alatt) a rendszer figyelmeztetést küldhetne megfelelő helyre, hogy valahol a rendszerben beavatkozásra váró inkonzisztencia lépett fel. Közösségi őrző szemek az adatkonszolidálásban Az inkonziztens adatok javítása a Nemzeti Névtér adminisztrátorainak feladata. Egyelőre nem látszik mód és szándék arra, hogy nyitni lehetne e téren a közösségi adatbázis- kezelés irányába. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lehetne bevonni a laikus érdeklődőket ebbe a munkába. Nem közösségi adatbázis- építésre kell felkészülni, hanem közösségi adatellenőrzésre. Nem szerkesztési, csak ellenőrzési lehetőséget kell felkínálni a laikus érdeklődők számára, azt viszont nagyon is biztosítani kell. Egy az egyben alkalmazhatjuk magunkra a Linus Law mondását: "given enough eyeballs, all bugs are shallow", vagyis minél több szem ellenőrzi a névterek adatait, annál több hibát találhatunk meg és javíthatunk ki. A közösség erejét a hibák feltárásában, jelzésében és a helyes adatok esetleges begyűjtésében kell látnunk, ami után a hibák, hiányok tényleges javítása, a szerkesztési művelet megmaradhat a Névtéren belül, az adminisztrátorok jogosultságában. Természetesen ehhez olyan alkalmazást és felületet kell kifejleszteni, amelyen keresztül a laikusok egyszerűen végezhetik ezt a fajta figyelő szolgálatukat. Névtér- adatbázisok frissítése: bent épül, kint frissül Az egyik kritikusabb praktikus tervezési feladat annak eldöntése, hogy milyen módon lehet frissíteni a névterek adatállományait. Ezen a ponton fontos fogalmilag szétválasztani a központi Nemzeti Névtér és az egyes archívumi névterek frissítési problémáit, de úgy, hogy eközben egységes gyakorlati választ tudjunk majd adni a fenti kérdésre. A lehetséges alternatívák kifejtése előtt rögzítenünk kell azt a tényt, hogy mind a központi Nemzeti Névtér, mind a lokális archívumi névterek alapvetően a lokális archívumok munkatársainak adatkezelő munkája révén épülhetnek. Ha valamilyen adatmanipulációs feladat adódik (módosítani kell egy névhordozó- és/vagy egy névrekordot vagy épp egy újat kell felvenni), akkor alapvetően a lokális archivátoroknak kell ezt a munkát elvégeznie. A továbbiakban koncentráljunk a kritikus feladatra, egy új névrekord felvételére. Ez a feladat megköveteli, hogy mind a saját, mind a központi névtérbe bekerüljön egy új név- és névhordozórekord (a továbbiakban erre ha az nem zavaró egységesen névrekordként hivatkozunk). A nagy kérdés itt az, hogy milyen elv és megoldás szerint lehet új rekordot beilleszteni a rendszerbe. Két elv közül érdemes választanunk: vagy a kint épül, bent frissül vagy a bent épül, kint frissül módszert követhetjük. Az első elv szerint a lokális névtér- adatbázisba kerül be először az új névrekord, majd ezután valamilyen szüretelési vagy szinkronizálási algoritmus révén átkerül a központi névtérbe is. A második elv értelmében a lokális archivátornak elsőként a központi névtér- adatbázisba kell felvennie az új rekordot, majd onnan azonnal át kell származtatnia a központi névtér- azonosítót a lokális adatbázisba a második lépésben felvett új lokális névrekord megfelelő mezőjébe. Mindkét megoldásnak vannak gyenge pontjai, mégis az utóbbi elv látszik megvalósíthatónak, mert csak ezáltal lehet fenntartani a központi névtér konzisztenciáját. Az első megoldás esetén ugyanis a központba bekerülő új névadatokat egy újabb humán ellenőrzésen keresztül lehetne csak felvenni központi névrekordként. Erre pedig sosem lesz kapacitás. Megjegyzés: A lokális névtérhasználat esetében az archívumi metaadatrendszerekben a névhordozókkal kapcsolatos mezőkbe úgy veszik fel a nevek (névhordozók) azonosítóit, hogy a választható nevekből listát generálnak, ahonnan a megfelelő nevet kiválasztva a hozzá tartozó mesterséges azonosító is bekerül a helyére. Ha a beillesztendő név (és névhordozó) nem szerepel még a lokális névtér alapján generált listában, akkor ideiglenesen ki kell lépni a metaadatrendszerből, és új névrekordot kell felvenni a névtér erre a célra kialakított felületén. A következő lépésben már az új névrekordot is ki lehet választani a metaadatrendszeren belül. A közösségi névtérhasználat esetén az első lépés feladatai semmiben sem különböznek az eddig leírtaktól, mert ha a lokális névtérben megtalálható a keresett név (és névhordozó), akkor azzal már ki lehet építeni a kapcsolatokat a metaadatrendszeren belül. Az új mozzanat (és feladat) az új névrekordok felvétele esetén jelentkezik. Ekkor annyi a változás, hogy nem a lokális, hanem a központi névtérbe kell átlépni, és ott kell az új rekordot felvenni. Természetesen gépi automatizmusokon keresztül azonnal át kell származtatni az új rekordokat a lokális névterekbe is, hogy a központban felvett új neveket (névhordozókat) már a lokális névtérből lehessen a metaadatrendszerbe beilleszteni. 2

3 Névtérgazdai szerepek Bár középtávon nem látszik feltétlenül szükségesnek, az indulás nehézségeit feltételezve az első időszakra érdemes névtérgazdai szerepeket definiálnunk, amiken valamely névtérrel kapcsolatos munkálatok felügyeleti, szabályozási felelősségét értjük. Ezek a kötelezettségek primus inter pares alapon emelnék csak ki a névtérgazdát a többi archívumi szereplő közül, amennyiban ugyanis beindulnának a központi névterek, úgy a dolgok logikájából adódóan önfenntartóvá válhatna a munkamenet, ami már nem kívánna erős felügyelő szerepeket és szereplőket. Az indulás előre nem látható, de nagyon is várható problémái azonban szükségessé teszik az ilyenfajta szerepek definiálását és időleges érvényesítését. Bár meg kell engednünk, hogy a közös névterek építésébe közgyűjtemények mellett más intézmények, más szereplők (magánarchívumok, akár magánszemélyek) is beszállhassanak, a névtérgazda szerepeket érdemes közgyűjteményi szereplőkhöz rendelnünk. Sovány szemantika A névtér- projekt sikerének egyik záloga lehet az az elhatározás, hogy a legminimálisabb programot akarjuk csak megvalósítani az első körben. A minimálprogram szerint pedig a központi névtér egyetlen feladata a nevek és névhordozók egyértelmű azonosítása és központi Névtérben kiosztott azonosítók átszármaztatása a lokális névterekbe. Ha valóban csak ezt a feladatot rendeljük a névtér- projekt első szakaszához, akkor ezzel együtt kijelenthetjük azt is, hogy nincs szükség archívumi ontológiák, metaadatrendszerek (MARC, RDA, AACR2, bármi) beemelésére a projektbe. Nem szabad bármelyik gazdag szemantikával megterhelni a projektet, mert úgysem használnánk ki a névtérépítés során. A kezdetekben elégséges, sőt, kívánatos a sovány, szegény szemantika. Első körben csak abban kell megegyeznünk, hogy i) miként kell modellezni az egyes névhordozótípusokat és a hozzájuk tartozó neveket, ii) milyen adatelemekkel tudják, akarják az egyes archívumok ellátni a névjegyeket ahhoz, hogy saját gyakorlatuk szerint el tudják végezni a nevek, névhordozók azonosítását, iii) a közös névhordozó- és névmodell adatelemeit hogyan kell rávetíteni egyfelől az egyes archívumok saját metarendszereire, másrészt a legfontosabb adatcsereszabványokra. Nemzeti Névtér Központi Szerkesztőség Arra a kérdésre, vajon kell- e központi szerkesztőség, egyértelműen igen választ kell adnunk. Valamifajta központi tisztító, konszolidáló munkakörre biztos szükség van, hiszen a közös működtetés következményeként arra kell számítanunk, hogy folyamatosan keletkeznek a lokális szereplők által vitatott és/vagy inkonzisztens állapotban hagyott adatértékek, melyek meg- és feloldására központi felelősséget kell definiálni, és a feladathoz megfelelő kapacitást kell biztosítani. Arra kérdésre, hogy egy ilyen szerkesztőségnek mekkorának kell lennie, milyen nagyságrendű feladatai lehetnek, nehezebb válaszolni. Egyrészt ezt az archívumi névtér- adatbázisok első körös összefésülése után lehet megbízhatóbban megbecsülni, másrészt a létszám és a bevállalható feladatkör függ az e célra biztosított állami pénzügyi erőforrásoktól is. Adatbázis- konszolidáció, - tisztítás A közös névtérépítés nem megy emberi szakértelem nélkül. A gépi intelligencia, a gépi heurisztikák több területen is segítséget nyújthatnak, de az adattisztítási munka legnehezebb részében nem lehet a gépekre számítani. Emberi beavatkozásra van szükség i) a lokális archívumi névtér- adatbázisok önmagában vett fel- és továbbépítésében, ii) a projekt indulásakor a lokális névterek integrálásával kialakítandó közös névterek adattisztításában, valamint iii) az indulás után a folyamatosan termelődő többértelműségek, adathiányok és adathibák javításában, pótlásában. Retrospektív konszolidáció A közös adatbázisok kialakítása, az adattisztítási munkák elvégzése jelenti talán a legnagyobb feladatot, ami irdatlan indulási/bekerülési költséget jelent, de ennek megvalósítása nélkül nincs értelme a projektről beszélni. Ehhez állami források biztosítására van szükség. Folyamatos konszolidáció Ha feltételezzük, hogy felállt az egységes közös névtér- adatbázis, akkor is folyamatos keletkeznek, újratermelődnek többértelműségek, hibák, hiányok, amelyek javítása, pótlása folyamatos konszolidációs munkát követel meg. Döntően e feladat végzésére kellene a központi szerkesztőséget felállítani. Adattisztító közmunkások Esély mutatkozik arra, hogy az adattisztítási munkákra igénybe lehessen venni a közgyűjteményi szférából elbocsátott szakembereket állami visszafoglalkoztatási támogatásokon keresztül. 3

4 Névtér, névjegy, névadatlap Egy archívumon belül a névtérhasználat azzal jár, hogy az archívum metaadatrendszerében szereplő névmezőkbe nem a konkrét névértékeket, hanem az önálló névtáblákba írt nevek azonosítóit mint idegenkulcsokat írják be. Ehhez a neveket (és névhordozókat) önálló entitásként kell kezelni, amelyekre vonatkozóan normalizálni kell az archívumi metaadatrendszer adatbázisát. Ez a megoldás egyben azt is lehetővé teszi, hogy a névhordozókra vontakozóan ki lehessen gyűjteni az összes olyan kapcsolatot, amelyben a névhordozók érintve vannak az archívumi gyűjtemény adatrendszerében. Példa: Egy könyvtáron belül a könyvek bibliográfiai adatainak leírásakor beírhatunk személyneveket a könyv szerzőjeként, szerkesztőjeként, fordítójaként stb. Ha teret használunk, akkor a könyvek és személyek közti kapcsolatok inverzei mentén fel tudjuk építeni a személyek és könyvek közti fordított relációkat is, vagyis ki tudjuk listázni adott személy összes könyves kapcsolatát: melyik könyvnek volt a szerzője, szerkesztője, fordítója stb. Egy filmtárban az egyes filmekre vonatkozó filmográfiákból az inverzkapcsolatok mentén fel lehet építeni a személyek filmes kapcsolódásait: adott személy melyik filmekkel, milyen módon hozható kapcsolatba. Amint elkülönült entitásként kezelik a neveket (és névhordozókat), lehetőség van arra, hogy a névhordozóhoz (névhez) további adatokat lehessen hozzárendelni. Ez megteremti annak lehetőségét, hogy a névhordozók adatmodelljének szemantikáját tetszőleges módon bővíthessük. Példa: A tér esetében a személyekhez mint hordozó entitásokhoz már hozzárendelhetjük a személyek születési és halálozási adatait, foglalkozási szerepeit, családi kapcsolatait stb. Adott archívumban valamely névhordozóra vonatkozóan két irányból lehet információt szerezni: amíg névtér (névhordozó- tér) felől a névhordozó saját adatait, addig az archívumi meatadatrendszer inverzkapcsolatai alapján a gyűjteményi elemek és a névhordozók közti kapcsolatok adatait lehet megtudni. Az adott archívum adatrendszerének egyik fontos szolgáltatása lehet a névhordozókhoz tartozó (a teljes archívumi adatrendszerből kibányászható ) összes adat megjelenítése: ezt nevezhetjük névadatlapnak. Ennek kezelését (a névadatlap adatainak kitöltését) adott archívumi adatrendszer önálló funkciójaként, feladataként kell minősítenünk. Egy névadatlap olykor rendkívül gazdag, máskor meg szegényes adattartalommal rendelkezhet (például egy öreg filmesnek sok filmje, kapcsolata lehet, míg egy kezdőnek kevés). A névtérépítés és - használat egyik kritikus pontja, komoly nehézsége az azonos névvel rendelkező, egymástól eltérő névhordozók megkülönböztetése. A névszinonimitás hiányában nagyon egyszerű lenne névtereket építeni, használni. Az archívumban az azonos nevű névhordozók szétválasztáshoz a névadatlapokhoz rendelt (vagy rendelhető) adatokat lehet használni (semmi többet). Első körben feltételezhetjük, hogy a névadatlapon található információ mindig (de legalábbis az esetek döntő többségében) elégséges lehet a szinonimitások szétbontására, valamint a nevek egyértelmű azonosítására. Azt viszont biztosan állíthatjuk, hogy a névtérhaszálat során, amikor neveket kell megtalálnunk, megkülönböztetnünk a névtérben, akkor nem vagy csak nagyon nehézkesen lehetne a névadatlapok által nyújtott összes adattal dolgozni: a névadatlapok túl sok adata kontraproduktívvá válna ebben az esetben. Ezért kell definiálni a névjegyet, amit egy csökkentett adattartalmú névadatlapként foghatunk fel, azzal a céllal, funkcionalitással, hogy a lehető legkevesebbb, de még éppen elégséges adatot tartalmazva a leghatékonyabban tudja segíteni a névkeresési és névazonosítási munkákat. Minden archívum kialakíthatja azt a sablont, azt a szűrőt, amely a számára legjobb névjegyeket állítja elő a saját archívumi névadatlapjaiból. Ebből az is következik, hogy ugyanarra a névhordozóra vonatkozóan két archívum másfajta névjegyet állít elő (mert más adatok állnak rendelkezésére, illetve az átfedő adattartalmakban esetleg más részeket tartanak fontosnak a saját praxisukon belül). A közös nemzeti névtér működtetésekor természetesen érdemes (szükséges) a lokális archívumi névjegyekből egy közös névjegyet létrehozni. Előfordulhat, hogy a névjegyek használatakor mégsem lehet egyértelmű döntésre jutni valamiért. Ilyen esetekre készülve biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy a névjegyekről azonnal el lehessen jutni a névadatlapokra, hogy az azokon található összes információhoz hozzá lehessen férni. Ennek a megvalósítási módját alaposabban meg kell tervezni, mert egyelőre nem tűnik triviálisnak, hogy hogyan lehet (érdemes) a közös névtérhasználat során egy névjegyről megmutatni és elugratni a felhasználót az összes létező adatlapra. Megjegyzés: i) A könyvtári gyakorlatban a névjegy itt használt fogalmának a tételfej, míg a névadatlap fogalmának a névcikk vagy szócikk kifejezések felelnek meg. ii) Mivel az itt javasolt közös névjegykezelésre még nincs nemzetközi gyakorlat, ezért a résztvevő feleknek kell ezt az együttműködést támogató új módszert közösen megtervezni, megvitatni és elfogadni. A közös alkalmazás- réteg fejlesztése A névtérkezelés nehéz, odafigyelést és fegyelmezettséget kívánó munkáját csak akkor remélhetjük a résztvevőktől, ha komoly informatikai támogatást tudunk nyújtani a rendszert építő archivátorok számára. A résztvevő archívumok számára a közös névtérkezelés egyik kölcsönös haszna lehet az az előny, hogy a közös névtér- adatbázist működtető névtér- alkalmazás is közös lesz, és ezt a közös alkalmazást a lehető legnagyobb intelligenciával tudjuk ellátni. A program specifikációja, majd 4

5 implementálása az egész projekt egyik kulcskérdése (és a siker egyik záloga) lehet. Ennek során egyrészt közösen használt adatbázisokat és alkalmazásokat kell felépíteni, kifejleszteni, másrészt a közös erőforrások használatát lehetővé tevő, kiegészítő lokális fejlesztéseket és adatbázisokat kell ki- és felépíteni, harmadrészt köztes rétegeket is meg kell tervezni, majd fel kell építeni, ami az egyes rendszerek interfészeken, protokollokon keresztüli kommunikációját is lehetővé teszi. Ezt a fejlesztést állami forrásaiból kell megfinaszírozni, mivel a résztvevő archívumoknak nem lesz erre fordítható erőforrásuk. Újrahasznosítható gépi heurisztikák A közös névtér- adatbázisok kialakítása során számíthatunk gépi támogatásra a névszinonimitás, a többértelműség- feloldás kezelésében. Ezeket a verifikációs algoritmusokat, adattisztító heurisztikákat, többértelműséget csökkentő megoldásokat úgy kell megtervezni, majd implementálni, hogy önálló modulként részét alkossák a közös alkalmazásrétegnek, amit bármikor újrahasznosítani lehet új névtér- adatbázisok integrálásakor vagy más névtípusok névtereinek építésekor. Együttműködési feltételek A közös névtérépítési munkát a lokális archívumokban, illetve a központi névtér szerkesztőségben dolgozó szakemberek végzik. A hatékonyság és egyértelműség érdekében pontosan meg kell tervezni köztük zajló munkafolyamatokat, amire támaszkodva részletes munkaszervezési szabályzatban kell rögzíteni az együttműködésben résztvevők jogosultságait és kötelezettségeit. Lokális informatikai beágyazások A központi, közös alkalmazásréteg kifejlesztése mellett arra is szükség van, hogy minden résztvevő archívum számára elkészüljenek azok az informatikai ráfejlesztések, kiegészítések, amelyek a közös névtérhasználat miatti új funkcionalitások biztosításához kellenek. Olyan új funkciók jelennek meg (a közös névtér- adatbázis elérése, új rekordok bevitele, az idegenkulcsok kezelése, a névjegyek, névadatlapok szolgáltatása stb.), amelyeket valahogyan be kell ágyazni a már működő archívumi adatrendszerekbe, lokális alkalmazásokba. Ezeket a fejlesztéseket megintcsak a névtér- projektnek kell finanszíroznia, hiszen ez is új feladatnak és új költségnek számít. A névtérre épülő szolgáltatások Amint elkészül egy névtér, utána azonnal bele lehet kezdeni olyan alkalmazásfejlesztésekbe, amelyek eredményeként a nagyközönség szemében is könnyen népszerűvé váló szolgáltatásokat remélhetünk. Az archívumi névterek adatlapjaira beszervezhető adatokat egy közös és publikus felületre lehet irányítani, ami már komoly értéket jelenthet az érdeklődő látogatók számára, tehát a névtér- projekt második lépésében már relatíve kicsi munkával népszerű szolgáltatások indítására is adódik lehetőség. Példa: A közös tér kiépítése után a közös névtér alapadataira, valamint az integrált archívumi adatlapok adataira támaszkodva nem igazán komoly fejlesztési igényű munkával létre lehetne hozni egy olyan tárat, amely műfajilag leginkább egy életrajzi lexikonhoz hasonlítana, és amely iránt mind az intézmények, mind az érdeklődő közönség felől komoly igényt feltételezhetünk. Igazodás a szabványokhoz Egyelőre csak az elvet érdemes rögzíteni, miszerint mindvégig tudatosan meg kell felelnünk annak az elvárásnak, hogy messzemenően igazodjunk mind a hazai, mind a nemzetköz szabványokhoz. A Nemzeti Névtér réteges architektúrája A Nemzeti Névtér felépítését többszörösen is réteges és osztott módon kell elképzelnünk és megvalósítanunk. A Nemzeti Névtér lényege az együttműködésben (kollaborációban) van, de ez nem alapulhat erős központosításon, hanem sokkal inkább a közös szabványokon, részben közös, részben saját erőforrások használatán és közös működési renden tud csak mindez megvalósulni. Ezt a rétegzettséget és osztottságot mutatja az alábbi ábra. 5

6 Archívum 1 "mezőkódos-gyors" felület Done A a b Format Font Size B i u enter Browse A i NT-alkalmazói rétegek A i NT-adatbázisok "listázós-választós" felület Browse Search Kovács Iván Kovács István. sz:1934, orvos Kováts István Archívum 2 Kovács István. sz:1943, tanár NNT-motor keresés földrajzi név NNT-adatbázisok Archívum n "listázós-választós" felület Browse Search Kovács István. sz:1943, tanár Kovács István. sz:1934, orvos Kovács Iván Kováts István archontológia NNTadatmodell Attribute meo Entity Relation archontológia földrajzi név név kronológia archontológia földrajzi név enter B i u A a b Format Font Size Browse Done "mezőkódos-gyors" felület Archívum i "mezőkódos-gyors" felület Done Browse Format Font Size A a b B i u enter NNTSzerk 6

NEPTUN_TÖRZS. (Funkcionális leírás)

NEPTUN_TÖRZS. (Funkcionális leírás) #+$k NEPTUN_TÖRZS NEPTUN_TÖRZS (Funkcionális leírás) S Budapest, 2002 #+ $k NEPTUN_TORZS NEPTUN_TÖRZS Tartalom TARTALOM... 2 1. BEVEZETÉS... 5 2. BELÉPÉS A RENDSZERBE... 6 3. ÚJ EGYÉN FELVÉTELE... 9 3.1

Részletesebben

Elektronikus közhiteles nyilvántartások Megvalósítási tanulmány

Elektronikus közhiteles nyilvántartások Megvalósítási tanulmány eegészség Program 27. Projekt Elektronikus közhiteles nyilvántartások Megvalósítási tanulmány Készítette: Szentgáli Ádám (Stubenvoll Bt.) 1.1 Budapest, 2004 szeptember 30 Tartalom I. Az EKNY adatbank,

Részletesebben

Horgász Napló V2.1.0.0. Bemutató Verzió. Felhasználói Kézikönyv. Intelligens Fogási Napló Program

Horgász Napló V2.1.0.0. Bemutató Verzió. Felhasználói Kézikönyv. Intelligens Fogási Napló Program Horgász Napló Intelligens Fogási Napló Program V2.1.0.0 Bemutató Verzió Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Tel \ Fax: 33-355-712. Mobil: 30-529-12-87. E-mail:

Részletesebben

Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában

Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában Dr. Va rga Á dá m mb. oktató Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék, Közigazgatási Jogi Tanszék Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában Bevezetés Van egy

Részletesebben

A kultúra menedzselése

A kultúra menedzselése A kultúra menedzselése Beszélgetés Pius Knüsellel Svájcban tavasztól őszig nagy rendezvénysorozaton mutatkozik be a négy visegrádi ország kultúrája. A programot, amely a Centrelyuropdriims összefoglaló

Részletesebben

KIR-STAT2009 Internetes Adatgyűjtő Rendszer. Kitöltési útmutató

KIR-STAT2009 Internetes Adatgyűjtő Rendszer. Kitöltési útmutató KIR-STAT2009 Internetes Adatgyűjtő Rendszer Kitöltési útmutató Kitöltési útmutató a KIR-STAT internetes adatgyűjtési program használatához Tartalomjegyzék Milyen lépések szükségesek az adatszolgáltatás

Részletesebben

Új gépjármű beérkeztetés modul

Új gépjármű beérkeztetés modul Új gépjármű beérkeztetés modul 1. BEVEZETÉS... 2 2. ÚJ GÉPJÁRMŰ BEÉRKEZTETÉS FELVITELE... 3 2.1. ÚJ GÉPJÁRMŰ ELŐZMÉNY NÉLKÜL TÖRTÉNŐ FELVITELE... 4 2.2. ÚJ GÉPJÁRMŰ ELŐZMÉNNYEL TÖRTÉNŐ FELVITELE... 10

Részletesebben

Suri Éva Kézikönyv www.5het.hu. Kézikönyv. egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz. Minden jog fenntartva 2012.

Suri Éva Kézikönyv www.5het.hu. Kézikönyv. egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz. Minden jog fenntartva 2012. Kézikönyv egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz 1 Mi az, amin a legtöbbet bosszankodunk? Az értékesítőink teljesítményének hektikusságán és az állandóan jelenlévő fluktuáción. Nincs elég létszámunk

Részletesebben

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat:

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Karbantartás Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Jelszó módosítása: A felhasználói jelszavunkat módosíthatjuk ebben a menüpontban, a régi jelszavunk megadása után. Általánosan

Részletesebben

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat:

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Karbantartás Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Jelszó módosítása: A felhasználói jelszavunkat módosíthatjuk ebben a menüpontban, a régi jelszavunk megadása után. Általánosan

Részletesebben

2. ALPROJEKT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

2. ALPROJEKT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 2. ALPROJEKT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 2. OKJ összehangolása a hatósági képesítésekkel Hatósági képesítések modul Publikus funkciók, konverziós adatbázis, lekérdezések modul a TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001 A

Részletesebben

Az agrárgazdálkodás értékelése és fejlesztési lehetőségei az Ős-Dráva Program területén. Tartalomjegyzék

Az agrárgazdálkodás értékelése és fejlesztési lehetőségei az Ős-Dráva Program területén. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 8 1.1 Vezetői összefoglaló... 8 1.2 A tanulmány célja... 9 1.3 A tanulmány háttere: az Ős-Dráva Program rövid bemutatása és alapelvei... 10 1.3.1 A program projektcsoportjai

Részletesebben

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika 11. évfolyam A tanév célja a középszintű érettségire való felkészítés, az emelt szintű érettségire való felkészülésnek a megalapozása. A középszintű érettségi elősegíti az eligazodást és a munkába állást

Részletesebben

Diplomaterv Portál. Elektronikus szakdolgozat és diplomaterv nyilvántartó és archiváló rendszer. Felhasználói útmutató v11

Diplomaterv Portál. Elektronikus szakdolgozat és diplomaterv nyilvántartó és archiváló rendszer. Felhasználói útmutató v11 Elektronikus szakdolgozat és diplomaterv nyilvántartó és archiváló rendszer v11 Tevesz Gábor 2013. február 8. Bevezetés A 2010/11 tanév kezdetétől a Villamosmérnöki és Informatikai Kar a Szakdolgozat készítés

Részletesebben

A területi vízgazdálkodási rendszerek mûködésének közgazdasági szempontú. program eredményeinek felhasználásával. 2013. november

A területi vízgazdálkodási rendszerek mûködésének közgazdasági szempontú. program eredményeinek felhasználásával. 2013. november Grant Agreement no. 265212 FP7 Environment (Including Climate Change) A területi vízgazdálkodási rendszerek mûködésének közgazdasági szempontú átgondolása az EPI-WATER kutatási program eredményeinek felhasználásával

Részletesebben

Első Magyarországi Szoftvertesztelő Verseny Döntő feladatsor

Első Magyarországi Szoftvertesztelő Verseny Döntő feladatsor Első Magyarországi Szoftvertesztelő Verseny Döntő feladatsor 2012. január 27. Masterfield Oktatóközpont Bevezető A feladatok csak az alább megadott sorrendben hajthatók végre. Minden feladatot be kell

Részletesebben

ProAnt Felhasználói Útmutató

ProAnt Felhasználói Útmutató ProAnt Felhasználói Útmutató http://www.proant.hu/ 2014. október 17. Adminisztrátor 6722 Szeged, Gogol u. 3. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A ProAnt szoftverről... 4 3 Jelszó módosítása...

Részletesebben

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata 2012. szeptember 10. 1 1 A Igazgatóságának 2008. április 24-i (21/2008. számú) jóváhagyó, valamint a módosításokra vonatkozó határozata alapján történő hatálybalépés

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Gráfelmélet II. Gráfok végigjárása

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Gráfelmélet II. Gráfok végigjárása Gráfelmélet II. Gráfok végigjárása DEFINÍCIÓ: (Séta) A G gráf egy olyan élsorozatát, amelyben a csúcsok és élek többször is szerepelhetnek, sétának nevezzük. Egy lehetséges séta: A; 1; B; 2; C; 3; D; 4;

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG 2009.5.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 107/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG A Bizottság Közleménye Italok csomagolása, betétdíjas rendszerek

Részletesebben

Jegyzőkönyv lakossági fórumról

Jegyzőkönyv lakossági fórumról Budaörsi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Telephely: 2040 Budaörs, Szabadság út 133. fszt. 6. Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-109561; Adószám: 13799676-2-13

Részletesebben

Általános áttekintés Készletek és paraméterek

Általános áttekintés Készletek és paraméterek A dokumentum írója: Viszket Anita, projektvezető A dokumentum lektora(i): Lőcsei Gábor (fejlesztési igazgató), Maurer Norbert (webes fejlesztő), Molnár István (vezető fejlesztő), Szilágyi Éva (belső tesztelő)

Részletesebben

Tudományos publikációs pályázat. Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek dogmatikai szemlélete a 2013. évi V. törvényben

Tudományos publikációs pályázat. Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek dogmatikai szemlélete a 2013. évi V. törvényben Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézete Polgári jogi Tanszék Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért Tudományos publikációs pályázat Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV MAGYARORSZÁGI ADDIKTOLÓGIAI ELLÁTÁSOK PORTÁLJA

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV MAGYARORSZÁGI ADDIKTOLÓGIAI ELLÁTÁSOK PORTÁLJA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV MAGYARORSZÁGI ADDIKTOLÓGIAI ELLÁTÁSOK PORTÁLJA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV MAGYARORSZÁGI ADDIKTOLÓGIAI ELLÁTÁSOK PORTÁLJA Nagy Gábor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, TÁMOP

Részletesebben

Nyelvészkedés és néhány szó egy különleges tündérfeltételről. Nyelvészkedés

Nyelvészkedés és néhány szó egy különleges tündérfeltételről. Nyelvészkedés 1 Nyelvészkedés és néhány szó egy különleges tündérfeltételről Nyelvészkedés A sakkjáték kialakulása és elterjedése során a sakkjátszma és a feladványok ( sakkrejtvények ) egymással párhuzamosan fejlődtek,

Részletesebben

E-Fedezetkezelő. felhasználói kézikönyv. Fővállalkozói adminisztrátorok számára

E-Fedezetkezelő. felhasználói kézikönyv. Fővállalkozói adminisztrátorok számára E-Fedezetkezelő felhasználói kézikönyv Fővállalkozói adminisztrátorok számára Tartalomjegyzék 1. Program általános használata... 2 1.1. Szoftver követelmények... 2 1.2. Jogosultság függő működés... 2 1.3.

Részletesebben

Használati útmutató gyi és gyb állományok importálásához

Használati útmutató gyi és gyb állományok importálásához Használati útmutató gyi és gyb állományok importálásához Végleges igénylőlap beküldési határidő 2015. február 9. hétfő 1. Ajánlott böngésző 2014. januártól webes felületű űrlapkezelő rendszert használunk

Részletesebben

Diákigazolvány Elektronikus Igénylési Rendszer Oktatási Hivatal által biztosított igénylő felület. Felhasználói kézikönyv. v 4.1

Diákigazolvány Elektronikus Igénylési Rendszer Oktatási Hivatal által biztosított igénylő felület. Felhasználói kézikönyv. v 4.1 Diákigazolvány Elektronikus Igénylési Rendszer Oktatási Hivatal által biztosított igénylő felület Felhasználói kézikönyv v 4.1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Előfeltételek... 3 3. A diákigazolvány

Részletesebben

Közigazgatási kutatások megvalósítása a TÁMOP-5.4.1-12. számú projekt

Közigazgatási kutatások megvalósítása a TÁMOP-5.4.1-12. számú projekt Közigazgatási kutatások megvalósítása a TÁMOP-5.4.1-12. számú projekt Családi csődvédelem bevezetéséhez szükséges informatikai fejlesztések megfogalmazása Bonum Commun Korlátolt Felelősségű Társaság TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

egészségügyi gazdasági szemle

egészségügyi gazdasági szemle egészségügyi gazdasági szemle Az Emberi Erôforrások Minisztériuma és az Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete közgazdasági folyóirata 51. évfolyam 2. szám, 213. 3 4. Intézményközi adatáramlást biztosító

Részletesebben

NETFIT modul Tanári felület Felhasználói útmutató. Magyar Diáksport Szövetség

NETFIT modul Tanári felület Felhasználói útmutató. Magyar Diáksport Szövetség NETFIT modul Tanári felület Felhasználói útmutató Magyar Diáksport Szövetség 2014 2 Tartalom 1 Alap működési jellemzők... 4 1.1 Dátum kitöltés... 4 1.2 Irányítószám / Település kitöltése... 4 1.3 Belföldi

Részletesebben

Az informatikai stratégia kialakításának és megvalósításának irányelvei

Az informatikai stratégia kialakításának és megvalósításának irányelvei Az informatikai stratégia kialakításának és megvalósításának irányelvei 50 40 30 20 10 0 35 30 25 20 15 10 5 0 MTA Információtechnológiai Alapítvány 1993 Készült a brit kormány informatikai központja által

Részletesebben

Az MS Access adatbázis-kezelő program

Az MS Access adatbázis-kezelő program Az adatbázis-kezelő program A tananyagban az alapfogalmak és a tervezési megoldások megismerése után a gyakorlatban is elkészítünk (számítógépes) adatbázisokat. A számítógépes adatbázisok létrehozásához,

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Nagykőrös Város Önkormányzata optimális feladat ellátási és finanszírozási modellje, kiemelve az

Részletesebben

A vizsga részei A vizsga értékelése Gyakorlat i

A vizsga részei A vizsga értékelése Gyakorlat i Informatika Vizsgaleírások Vizsga jellemzői A vizsga részei A vizsga értékelése Gyakorlat i Szóbeli Osztályozó Javító Időtartam 45 perc 10 perc 80%-tól jeles(5) 60%-79% jó(4) Aránya az értékelésnél Vizsgakövetelmények

Részletesebben

Hallgatói motivációs vizsgálat

Hallgatói motivációs vizsgálat SZOLNOKI FŐISKOLA A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005 Diplomás Pályakövetési vizsgálatának

Részletesebben

OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA

OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA Eszközcsomag a vállalati igények, a szakképzési kínálat és az emberi tőke kapacitásainak hatékony összehangolására Adaptáljuk! OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA

Részletesebben

A tömörítési eljárás megkezdéséhez jelöljük ki a tömöríteni kívánt fájlokat vagy mappát.

A tömörítési eljárás megkezdéséhez jelöljük ki a tömöríteni kívánt fájlokat vagy mappát. Operációs rendszerek Windows Xp (13-16 óra) FÁJLTÖMÖRÍTŐ PROGRAMOK KEZELÉSE A tömörítés fogalma A tömörítő eljárás során az állomány felhasználásának szempontjából két műveletet hajtunk végre. Az állományok

Részletesebben

Készlet és Számla Kézikönyv

Készlet és Számla Kézikönyv Készlet és Számla Kézikönyv PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ( 273-3310 5 273-3311 Mobil 06 (20) 9-340-661 Bemutatóterem: 1161 Budapest, József u. 18.. INTERNET: http:/

Részletesebben

Pódiumbeszélgetések A 2014 október 21-ei Dr. Barát Gáborral lefolytatott szakmai disputa vitájában elhangzottak tézis-szerű Összefoglalója

Pódiumbeszélgetések A 2014 október 21-ei Dr. Barát Gáborral lefolytatott szakmai disputa vitájában elhangzottak tézis-szerű Összefoglalója Pódiumbeszélgetések A 2014 október 21-ei Dr. Barát Gáborral lefolytatott szakmai disputa vitájában elhangzottak tézis-szerű Összefoglalója - Amikor megterveztük ezt a Szakmai disputát, akkor úgy látszott,

Részletesebben

Feltételes formázás az Excel 2007-ben

Feltételes formázás az Excel 2007-ben Az új verzió legnagyobb újdonsága Feltételes formázás az Excel 2007-ben Formázás tekintetében a feltételes formázás területén változott a legnagyobbat a program. Valljuk meg, a régebbi változatoknál a

Részletesebben

Dualitás Dualitási tételek Általános LP feladat Komplementáris lazaság 2015/2016-2. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport

Dualitás Dualitási tételek Általános LP feladat Komplementáris lazaság 2015/2016-2. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport Operációkutatás I. 2015/2016-2. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport Számítógépes Optimalizálás Tanszék 6. Előadás Árazási interpretáció Tekintsük újra az erőforrás allokációs problémát

Részletesebben

IGLU Software 4028 Debrecen, Rózsahegy u. 26. Tel.: 0620-537-33-21 E-mail: Iglu@t-online.hu www.iglu.hu MEDIALIB ÁLTALÁNOS KATALOGIZÁLÓ ÉS NYILVÁNTARTÓ IRODAI PROGRAM KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (v 2.3.1-2003.10)

Részletesebben

Középpontban az adatok 1. jelentés A romák EU-MIDIS. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)

Középpontban az adatok 1. jelentés A romák EU-MIDIS. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) Középpontban az adatok 1. jelentés: A romák 01 EU-MIDIS Az Európai Unió felmérése a kisebbségekről és a hátrányos megkülönböztetésről Magyar 2009 Középpontban az adatok 1. jelentés A romák Az Európai Unió

Részletesebben

Az ontológia fogalma, építése, kezelése

Az ontológia fogalma, építése, kezelése Az ontológia fogalma, építése, kezelése Szakadát István, Szőts Miklós, Szaszkó Sándor 2006 decembere 1. Az ontológia fogalma, építése, kezelése Bár a MEO-projekt vizsgálódási fókuszában kezdettől fogva

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 672 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 672 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004672T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 672 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 761894 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Az élet és az elme. Az élet és az elme. Tartalom. Megjegyzés

Az élet és az elme. Az élet és az elme. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Miképpen volt hasznos az elme és az öntudat életre hívása az élet és a társadalom számára? Mik az elme létének hátrányai? Ahogyan az öntudat kezdi átvenni sorsának irányítását az evolúciótól.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (PQM) ÉS MONITORING ISMERETEK

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (PQM) ÉS MONITORING ISMERETEK 2010. SWOT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (PQM) ÉS MONITORING ISMERETEK Oktatási segédanyag Az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) értelmezésében a minőség a termék vagy a szolgáltatás olyan tulajdonságainak és

Részletesebben

Intézményi interface technikai dokumentáció

Intézményi interface technikai dokumentáció AVIR Intézményi interface technikai dokumentáció 1. Intézményi interface technikai dokumentáció verzió:1.2 (2011-09-30) Definíciók AVIR Adattár alapú Vezető Információs Rendszer Központi Adattárház Központi

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Legutóbbi változások: A könnyebb használat

Részletesebben

Bódis Lajos Privatizáció, munkaszervezet és bérelosztási mechanizmusok egy nagyüzemi varrodában, II. rész

Bódis Lajos Privatizáció, munkaszervezet és bérelosztási mechanizmusok egy nagyüzemi varrodában, II. rész ESETTANULMÁNY Közgazdasági Szemle, XLIV. évf., 1997. szeptember (799 818. o.) Bódis Lajos Privatizáció, munkaszervezet és bérelosztási mechanizmusok egy nagyüzemi varrodában, II. rész A szerzõ az új intézményi

Részletesebben

ORPHEUS. Felhasználói kézikönyv. C o p y r i g h t : V a r g a B a l á z s 2 0 1 2 Oldal: 1

ORPHEUS. Felhasználói kézikönyv. C o p y r i g h t : V a r g a B a l á z s 2 0 1 2 Oldal: 1 ORPHEUS Felhasználói kézikönyv C o p y r i g h t : V a r g a B a l á z s 2 0 1 2 Oldal: 1 Tartalomjegyzék Rendszerkövetelmények... 5 Telepítés... 6 A program célja... 10 A program indítása... 10 Rendszeradminisztráció...

Részletesebben

Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Államtitkár Úr részére Emberi Erőforrásoki Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság. Budapest

Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Államtitkár Úr részére Emberi Erőforrásoki Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság. Budapest Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Államtitkár Úr részére Emberi Erőforrásoki Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság Budapest Tisztelt Államtitkár Úr! Kérésének megfelelően az EGVE összállította a KIRA

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS ALAPOK I.

ADATBÁZIS-KEZELÉS ALAPOK I. ADATBÁZIS-KEZELÉS ALAPOK I. AZ ADATBÁZIS FOGALMA Az adatbázis tágabb értelemben egy olyan adathalmaz, amelynek elemei egy meghatározott tulajdonságuk alapján összetartozónak tekinthetők. Az adatbázis-kezelőknek

Részletesebben

SCORECARD ALAPÚ SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI MÓDSZEREK BEMUTATÁSA

SCORECARD ALAPÚ SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI MÓDSZEREK BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítás szak Nappali tagozat Minőségirányítási menedzser szakirány SCORECARD ALAPÚ SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 142 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 142 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004142T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 142 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 72816 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Multiscript rekordok az ALEPH integrált könyvtári rendszerben: közös katalógus építése az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálatában

Multiscript rekordok az ALEPH integrált könyvtári rendszerben: közös katalógus építése az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálatában Ézsiás Anikó Major Kornélia Székelyné Török Tünde Multiscript rekordok az ALEPH integrált könyvtári rendszerben: közös katalógus építése az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálatában 1. ELTE Egyetemi Könyvtári

Részletesebben

A választók és a körzetek feltérképezése

A választók és a körzetek feltérképezése A választók és a körzetek feltérképezése Lendvay Endre Responsum Kft., ügyvezető igazgató Ha nem tévedek, Oliver Cromwell mondta egyszer, hogy az nyeri a csatát, aki előbb tudja meg, hogy mi van a domb

Részletesebben

Magyar Telekom Minősített e-szignó. hitelesítésszolgáltatás

Magyar Telekom Minősített e-szignó. hitelesítésszolgáltatás Magyar Telekom Minősített e-szignó hitelesítésszolgáltatás Nyilvános körben kibocsátott, biztonságos aláírás-létrehozó eszköz alkalmazását megkövetelő, minősített tanúsítványtípusra vonatkozó Hitelesítési

Részletesebben

LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS. Változáskezelés. Változás Pont Cím Oldal 2.0 2014.03.19 A teljes dokumentáció átírásra került 2.1 2014.07.14 8.

LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS. Változáskezelés. Változás Pont Cím Oldal 2.0 2014.03.19 A teljes dokumentáció átírásra került 2.1 2014.07.14 8. ESZKÖZIGÉNY Felhasználói dokumentáció verzió 2.2. Budapest, 2015. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.0 2014.03.19 A teljes dokumentáció átírásra került 2.1 2014.07.14 8.3 Új, oszlopszerkesztésbe

Részletesebben

Entitások Projektfeladat specifikáció

Entitások Projektfeladat specifikáció Entitások Projektfeladat specifikáció 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Bevezetés... 3 2.1 A feladat címe... 3 2.2 A feladat rövid ismertetése... 3 2.3 Entitások használatának leírása... 3 2.4

Részletesebben

ÓRAREND SZERKESZTÉS. Felhasználói dokumentáció verzió 2.1. Budapest, 2009.

ÓRAREND SZERKESZTÉS. Felhasználói dokumentáció verzió 2.1. Budapest, 2009. Felhasználói dokumentáció verzió 2.1. Budapest, 2009. Változáskezelés Verzi Változás Dátum ó Pont Cím Oldal Felületi színezések (terem, vagy oktatóhiány 2.1 2009.05.04. 2.13. színezése fel volt cserélve,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Nyilvántartásba vételi szám: Városi Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola 20-0071-06 Akkreditációs lajstromszám: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Zalaszentgrót, Jóváhagyta: Varga István

Részletesebben

I./E. A HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEI KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS JAVÍTÁSA -BEVEZETŐ-

I./E. A HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEI KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS JAVÍTÁSA -BEVEZETŐ- I./E. A HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEI KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS JAVÍTÁSA -BEVEZETŐ- Rákóczifalva polgármesteri hivatalának dolgozói létszáma: 22 fő ebből köztisztviselői létszám 19 fő Felépítése: hierarchikus

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A nemzetiségi támogatások felhasználására. (A pályázat kódja: NEMZ-16)

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A nemzetiségi támogatások felhasználására. (A pályázat kódja: NEMZ-16) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A nemzetiségi támogatások felhasználására (A pályázat kódja: NEMZ-16) TARTALOMJEGYZÉK 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton

Részletesebben

Kutatói tájékoztató Útmutató a KSH kutatószobai környezetében folyó kutatómunkához

Kutatói tájékoztató Útmutató a KSH kutatószobai környezetében folyó kutatómunkához Kutatói tájékoztató Útmutató a KSH kutatószobai környezetében folyó kutatómunkához Központi Statisztikai Hivatal 2015. december Kutatói tájékoztató Tartalomjegyzék Kutatói tájékoztató célja... 3 1. A kutatás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2013/2113(INI) 9.9.2013 JELENTÉSTERVEZET a környezetben található műanyaghulladékokkal kapcsolatos európai

Részletesebben

v é g z é s t. Indokolás I. A versenyfelügyeleti eljárás tárgya

v é g z é s t. Indokolás I. A versenyfelügyeleti eljárás tárgya 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/57/2013. Iktatószám: Vj/57-126/2013. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, INTERNETES TECHNIKÁK

VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, INTERNETES TECHNIKÁK VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, INTERNETES TECHNIKÁK A digitális gyár mint a termékéletciklusmenedzsment megvalósításának központi eleme A termékéletciklus-menedzsment lényege az üzleti folyamatok olyan

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Második esély típusú intézmények és programjaik Az Equal program keretén belül szervezett Fiatalok Tematikus Hálózat megbízásából a tanulmány szerzői arra vállalkoztak, hogy átfogó

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal Iktatószám: XIX- 174 / 9 /2007. Elektronikuskormányzat-központ. Előterjesztés. a Kormány részére

Miniszterelnöki Hivatal Iktatószám: XIX- 174 / 9 /2007. Elektronikuskormányzat-központ. Előterjesztés. a Kormány részére Miniszterelnöki Hivatal Iktatószám: XIX- 174 / 9 /2007. Elektronikuskormányzat-központ Előterjesztés a Kormány részére az egységes európai segélyhívószámra (112) alapozott Európai Segélyhívó Rendszer (ESR)

Részletesebben

Felhasználói Útmutató egyesületi tenyészetek részére

Felhasználói Útmutató egyesületi tenyészetek részére Magyar Bivalytenyésztési Információs Rendszer Felhasználói Útmutató egyesületi tenyészetek részére Tartalomjegyzék Általános információ... 1 Belépés... 1 Teendők listája... 2 Alapadatok... 2 Tagsági/tenyésztői

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 28.1.2009 COM(2009) 20 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az elektronikus számlázás terén megvalósuló technológiai fejlesztésekről, valamint

Részletesebben

Annak ellenére, hogy a számítógépes szövegszerkesztés az utóbbi 10 évben általánossá vált, az irodai papírfelhasználás

Annak ellenére, hogy a számítógépes szövegszerkesztés az utóbbi 10 évben általánossá vált, az irodai papírfelhasználás Szövegszerkesztés Dokumentumkezelés Általános ismeretek Annak ellenére, hogy a számítógépes szövegszerkesztés az utóbbi 10 évben általánossá vált, az irodai papírfelhasználás nem csökkent. A képernyőről

Részletesebben

Kommentár a kormány válaszáról a Velencei Bizottságnak az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvényről szóló véleményére 2012. július A Velencei Bizottság 665/2012. számú, az Alkotmánybíróságról

Részletesebben

2013. évi európai fogyasztóügyi csúcs Az uniós fogyasztói jogok hatékonyabb végrehajtása felé. Vitairat

2013. évi európai fogyasztóügyi csúcs Az uniós fogyasztói jogok hatékonyabb végrehajtása felé. Vitairat 2013. évi európai fogyasztóügyi csúcs Az uniós fogyasztói jogok hatékonyabb végrehajtása felé Vitairat I. Bevezetés A 2013. évi európai fogyasztóügyi csúcs különös hangsúlyt fektet a fogyasztóügyi jogszabályok

Részletesebben

OBJEKTUMORIENTÁLT TERVEZÉS ESETTANULMÁNYOK. 2.1 A feladat

OBJEKTUMORIENTÁLT TERVEZÉS ESETTANULMÁNYOK. 2.1 A feladat 2. Digitális óra 28 OBJEKTUMORIENTÁLT TERVEZÉS ESETTANULMÁNYOK 2.1 A feladat Ebben a fejezetben egy viszonylag egyszerő problémára alkalmazva tekintjük át az OO tervezés modellezési technikáit. A feladat

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Utolsó frissítés: 2012. március 28. Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Jelentős előnyhöz jutnak a banki ügyfelek Az eddig megszokotthoz képest 2012. július 1-jét követően egy munkanappal

Részletesebben

Ligeti Miklós: A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYOK FINANSZÍROZÁSA

Ligeti Miklós: A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYOK FINANSZÍROZÁSA Ligeti Miklós: A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYOK FINANSZÍROZÁSA KAMPÁNYKORRUPCIÓ A politikai pártok választási kampányainak a finanszírozása Magyarországon a rendszerváltozás óta megoldatlan probléma, egyben ez az

Részletesebben

A kormányablakok kialakításának szakmai pillérei I.: A Tudástár 1

A kormányablakok kialakításának szakmai pillérei I.: A Tudástár 1 Dr. Horváth Imr e L ászló osztályvezető Miniszterelnökség Kormányablakokért Felelős Helyettes Államtitkárság Kormányablak Igazgatási Főosztály Kormányablak Tudástár Osztály Dr. Kovács Zoltá n területi

Részletesebben

ÁROP 1.A.2/A-2008-0071. CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80.

ÁROP 1.A.2/A-2008-0071. CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80. ÁROP 1.A.2/A-2008-0071 CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80. ÁROP 1.k) Szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetése Készítette: Közigazgatási

Részletesebben

Ref. Ares(2015)1989921-11/05/2015. Útmutató a közösségi. finanszírozáshoz. Útmutató kis- és középvállalkozások számára

Ref. Ares(2015)1989921-11/05/2015. Útmutató a közösségi. finanszírozáshoz. Útmutató kis- és középvállalkozások számára Ref. Ares(2015)1989921-11/05/2015 Útmutató a közösségi finanszírozáshoz Útmutató kis- és középvállalkozások számára Tartalomjegyzék Mit értünk közösségi finanszírozás alatt? 4 - A közösségi finanszírozás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28- án, 14:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bossányi László,, Dr. Gondos István,

Részletesebben

Dr. Pétery Kristóf: AutoCAD LT 2007 Fóliák, tulajdonságok

Dr. Pétery Kristóf: AutoCAD LT 2007 Fóliák, tulajdonságok 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

A nemzetgazdasági elszámolások pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzésének módszertana

A nemzetgazdasági elszámolások pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzésének módszertana A nemzetgazdasági elszámolások pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzésének módszertana TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 1. A nemzetgazdasági elszámolások rendszerének megismerése 7 1.1. A nemzetgazdasági elszámolások

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 16- án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás

Részletesebben

3./ A 2013. évi NY29/NY30 nyilatkozat, az M30-as és egyéb igazolások

3./ A 2013. évi NY29/NY30 nyilatkozat, az M30-as és egyéb igazolások MUN v13.1231 Ehhez a verzióhoz írt leírásban három témakört találnak: 1./ A 2014. év nyitása 2./ a 2014. évi első feladatok 3./ A 2013. évi NY29/NY30 nyilatkozat, az M30-as és egyéb igazolások Kérjük -

Részletesebben

Romák és travellerek a közoktatásban

Romák és travellerek a közoktatásban Romák és travellerek a közoktatásban Az EU tagállamaiban fennálló helyzet áttekintése Összefoglaló EUMC 2006 A jelentés egyes országokra vonatkozó adatait és információit a Rasszizmus és Idegengyűlölet

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Informatika Készítette: a gimnázium reál munkaközössége 2015. Tartalomjegyzék Alapvetés...3 Egyéb kötelező direktívák:...6 Informatika

Részletesebben

TANFOLYAMI AJÁNLATUNK

TANFOLYAMI AJÁNLATUNK TANFOLYAMI AJÁNLATUNK Én félek a számítógéptől, inkább hozzá sem nyúlok! Hányszor hallhatjuk ezt a mondatot az örökifjú korú társainktól, pedig nem ördöngösség, bárki megtanulhatja a legalapvetőbb funkciókat.

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn Modern piacelmélet ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Selei Adrienn A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítvány támogatásával készült az ELTE TáTK

Részletesebben

Az Uniós Vámkódex bevezetésével kapcsolatos kérdések I.

Az Uniós Vámkódex bevezetésével kapcsolatos kérdések I. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása Vám Főosztály főosztályvezetője által kiadott 7009/2016. felhívás az Uniós Vámkódexről Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2013. október 10-én kihirdették

Részletesebben

Honlapkoncepció. Miskolc város hivatalos honlapjához

Honlapkoncepció. Miskolc város hivatalos honlapjához Honlapkoncepció Miskolc város hivatalos honlapjához Ennek a dokumentumnak a célja, hogy rögzítse azokat az alapelveket, amelyek egyrészt irányt szabnak, másrészt kereteket adnak az új városi honlap részletes

Részletesebben

A HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 VITAIRATRA

A HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 VITAIRATRA A HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 VITAIRATRA VONATKOZÓ ÉSZREVÉTELEI ÉS JAVASLATAI Általános észrevételek A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács tagjai üdvözlik a Digitális

Részletesebben

Elektronikus Zeneműtár koncepció és megvalósítás. Iszály György Barna Nyíregyházi Főiskola, Matematika és Informatika Intézet gyiszaly@nyf.

Elektronikus Zeneműtár koncepció és megvalósítás. Iszály György Barna Nyíregyházi Főiskola, Matematika és Informatika Intézet gyiszaly@nyf. Elektronikus Zeneműtár koncepció és megvalósítás Iszály György Barna Nyíregyházi Főiskola, Matematika és Informatika Intézet gyiszaly@nyf.hu Absztrakt A könyvtárosok hamar felismerték a számítógépekben

Részletesebben

IBM i. Hálózatkezelés DHCP 7.1

IBM i. Hálózatkezelés DHCP 7.1 IBM i Hálózatkezelés DHCP 7.1 IBM i Hálózatkezelés DHCP 7.1 Megjegyzés A kiadvány és a tárgyalt termék használatba vétele előtt olvassa el a Nyilatkozatok, oldalszám: 57 szakasz tájékoztatását. Ez a kiadás

Részletesebben

1. MELLÉKLET. Távhasználat biztosítása azonosító bróker (AAI) közreműködésével

1. MELLÉKLET. Távhasználat biztosítása azonosító bróker (AAI) közreműködésével 1. MELLÉKLET Szakmai ajánlat Ajánlatunkban olyan rendszerfejlesztési szolgáltatásokat kínálunk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár számára, ami igazodva az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás

Részletesebben